สำนักวิชาการ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

เอกสารวิชาการกรณีศึกษาส่วนบุคคล สำหรับข้าราชการรัฐสภาสามัญ หลักสูตรการพัฒนานักบริหารระดับสูง โดยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

รุ่นที่ 1 | รุ่นพิเศษ | รุ่นที่ 2 | รุ่นที่ 3 | รุ่นที่ 4 | รุ่นที่ 5
 
** ผู้ใช้บริการสามารถอ่านเอกสารได้ที่ LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ
รุ่นที่ 6 ระหว่างวันที่ 12 มิถุนายน - 2 ธันวาคม 2555
เอกสารวิชาการกรณีศึกษากลุ่ม  
การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเพื่อประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ กลุ่มที่ 1
การพัฒนาสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเพื่อเตรียมความพร้อมการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน กลุ่มที่ 2
การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏับัติงานของเจ้าหน้าที่สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรระดับสำนัก กลุ่มที่ 3
การรักษาภาพลักษณ์องค์กรของบุคลากรรัฐสภา ศึกษากรณี : การแต่งกายของบุคลากรสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร กลุ่มที่ 4
 

 

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร  
1. การใช้ประโยชน์จากระบบสมรรถนะในการบริหารทรัพยากรบุคคล

นางสาวราณี วรธงไชย
กลุ่มงานพัฒนาโครงสร้างระบบงานและอัตรากำลัง
สำนักงานเลขานุการ ก.ร.

2. การประชาสัมพันธ์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเพื่อเพิ่มการมีส่วนร่วมของประชาชน : การจัดทำโฮมเพจ

นางสมคิด แซ่ว่อง
กลุ่มงานบริหารระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
สำนักสารสนเทศ

3. การพัฒนาระบบการจัดหาพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ กรณีศึกษา สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

นางสาวเรวดี วิศเวทานันท์
กลุ่มงานพัสดุ
สำนักการคลังและงบประมาณ

4. การเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการพัฒนาระบบสารสนเทศของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

นางสาวฐิตาภรณ์ ไชยชมภู
กลุ่มงานพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์
สำนักสารสนเทศ

5. การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดทำข้อมูลด้านพระราชบัญญัติของกลุ่มงานคณะกรรมาธิการการท่องเที่ยวและกีฬา สำนักกรรมาธิการ 3 สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

นายนาถะ ดวงวิชัย
กลุ่มงานคณะกรรมาธิการการท่องเที่ยวและกีฬา
สำนักกรรมาธิการ 3

6. การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดทำเอกสารวิชาการด้านการเกษตรของกลุ่มงานบริการวิชาการ 2 สำนักวิชาการ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

นางสุภัทร คำมุงคุณ
กลุ่มงานบริการวิชาการ 2
สำนักวิชาการ

7. การเพิ่มประสิทธิภาพการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการภายในประเทศของข้าราชการสถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ของรัฐสภา

นางพิมพ์มาศ ศรีโลธร
กลุ่มงานการเงิน
สำนักการคลังและงบประมาณ

8. การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติที่เข้าสู่การพิจารณาของที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร ของกลุ่มงานพระราชบัญญัติและญัตติ 1 สำนักการประชุม สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

นางสาวกิ่งกาญจน์ ภู่มาลี
กลุ่มงานพระราชบัญญัติและญัตติ 1
สำนักการประชุม

9. การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติที่เสนอโดยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของกลุ่มงานพระราชบัญญัติและญัตติ 1 สำนักการประชุม สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

นางนงเยาว์ ประพิณ
กลุ่มงานพระราชบัญญัติและญัตติ 1
สำนักการประชุม

10. การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการคัดเลือกบุคลากรรัฐสภา เฉพาะกรณีตำแหน่งขาดแคลน กลุ่มงานพัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานเลขานุการ ก.ร. สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

นางสาวแสงทิพย์ บุญลาภ
กลุ่มงานพัฒนระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล
สำนักงานเลขานุการ ก.ร.

11. การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านเลขานุการให้แก่คณะกรรมการบริหารหน่วยประจำชาติไทยในสหภาพรัฐสภา ของกลุ่มงานสหภาพรัฐสภา สำนักองค์การรัฐสภาระหว่างประเทศ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

นางสาวกฤษณี มาศรีจันทร์
ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานสหภาพรัฐสภา
สำนักองค์การรัฐสภาระหว่างประเทศ

12. การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในการเบิกจ่ายเงินบำเหน็จบำนาญ ให้แก่ผู้มีสิทธิ ของกลุ่มงานสวัสดิการ สำนักการคลังและงบประมาณ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

นางรัชฏาภรณ์ อันสมศรี
กลุ่มงานสวัสดิการ
สำนักการคลังและงบประมาณ

13. การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านเลขานุการของประธานสภาผู้แทนราษฎร

นางพรพิมล โพธิ์ชัย
กลุ่มงานประธานสภาผู้แทนราษฎร
สำนักงานประธานสภาผู้แทนราษฎร

14. การเพิ่มประสิทธิภาพการแปลเอกสารของนักวิเทศสัมพันธ์ กลุ่มงานภาษาอังกฤษ สำนักภาษาต่างประเทศ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

นายสังคม คำมุงคุณ
กลุ่มงานภาษาอังกฤษ
สำนักภาษาต่างประเทศ

15. การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตรายการโทรทัศน์รัฐสภา : รายการ "ภาษาจากข่าว" ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์รัฐสภาผ่านดาวเทียม

นางสาวภคมน ทิพย์โกศัย
กลุ่มงานผลิตรายการโทรทัศน์
สถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา

16. การเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการข้อมูลทางวิชาการของกลุ่มงานคณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ สำนักกรรมาธิการ 1 สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

นางจงเดือน สุทธิรัตน์
ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานคณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์
สำนักกรรมาธิการ 1

17. การเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการด้านข้อมูลทะเบียนประวัติข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ ของกลุ่มงานทะเบียนประวัติและสถิติ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

นางสาวนริสรา พลทรัพย์
กลุ่มงานทะเบียนประวัติและสถิติ
สำนักบริหารงานกลาง

18. การเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการด้านข้อมูลทะเบียนประวัติสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ของกลุ่มงานทะเบียนประวัติและสถิติ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

นางสาววันเพ็ญ อินทร์รวย
กลุ่มงานทะเบียนประวัติและสถิติ
สำนักบริหารงานกลาง

19. การเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการด้านวิชาการให้กับคณะกรรมาธิการการป้องกันปราบปรามการฟอกเงินและยาเสพติดของกลุ่มงานคณะกรรมาธิการการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและยาเสพติด สำนักกรรมาธิการ 2 สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

นางสาวใกล้รุ่ง เมืองนก
กลุ่มงานคณะกรรมาธิการการป้องกันปราบปรามการฟอกเงินและยาเสพติด
สำนักกรรมาธิการ 2

20. การเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการด้านวิชาการให้กับคณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมือง การสื่อสารมวลชนและการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยกลุ่มงานคณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมืองการสื่อสารมวลชน และการมีส่วนร่วมของประชาชน สำนักกรรมาธิการ 2 สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

นางสาวชิดชนก ภูรินันทน์
ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานคณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมือง การสื่อสารมวลชน และการมีส่วนร่วมของประชาชน
สำนักกรรมาธิการ 2

21. การเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการด้านวิชาการให้กับคณะกรรมาธิการติดตามการบริหารงบประมาณ โดยกลุ่มงานคณะกรรมาธิการติดตามการบริหารงบประมาณ สำนักกรรมาธิการ 1 สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

นายวิทยา จิตบุญ
ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานคณะกรรมาธิการติดตามการบริหารงบประมาณ
สำนักกรรมาธิการ 1

22. การเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการด้านวิชาการให้กับคณะกรรมาธิการส่งเสริมราคาผลิตผลเกษตรกรรมของกลุ่มงานคณะกรรมาธิการส่งเสริมราคาผลิตผลเกษตรกรรม สำนักกรรมาธิการ 1 สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

นางสาวพัชรี สรวมประคำ
กลุ่มงานคณะกรรมาธิการส่งเสริมราคาผลผลิตเกษตรกรรม
สำนักกรรมาธิการ 1

23. การเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการด้านวิชาการกับคณะกรรมาธิการแก้ไขปัญหาหนี้สินแห่งชาติ สภาผู้แทนราษฎร โดยกลุ่มงานคณะกรรมาธิการแก้ไขปัญหาหนี้สินแห่งชาติ สำนักกรรมาธิการ 1 สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

นายสุชาติ โรจน์ทองคำ
กลุ่มงานคณะกรรมาธิการแก้ไขปัญหาหนี้สินแห่งชาติ
สำนักกรรมาธิการ 1

24. การเพิ่มประสิทธิภาพของเลขานุการในคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติของสภาผู้แทนราษฎร

นางสินี ส้มมี
กลุ่มงานบริการเอกสารอ้างอิง
สำนักกรรมาธิการ 3

25. การเพิ่มประสิทธิภาพงานด้านการประเมินสมรรถนะเพื่อเลื่อนระดับสูงขึ้นของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

นางสราพร เจนนุวัตร
กลุ่มงานบริหารงานบุคคล
สำนักบริหารงานกลาง

26. การเพิ่มประสิทธิภาพงานด้านเลขานุการของคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

นางสาวสิริธร ลิมปพยอม
กลุ่มงานบริหารงานบุคคล
สำนักบริหารงานกลาง

27. การเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับญัตติขอเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีเป็นรายบุคคลของกลุ่มงานพระราชบัญญัติและญัตติ 1 สำนักการประชุม สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

นายวิมล กสิบุตร
กลุ่มงานพระราชบัญญัติและญัตติ 1
สำนักการประชุม

28. การเพิ่มประสิทธิภาพในการพิจารณาญัตติของกลุ่มงานพระราชบัญญัติและญัตติ 2 สำนักการประชุม สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

นางสาวมงคลรัตน์ ผลสิริ
กลุ่มงานพระราชบัญญัติและญัตติ 2
สำนักการประชุม

29. การเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการด้านกฎหมายของสำนักกฎหมาย สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

นางภัทรวดี ชินชนะ
กลุ่มงานกฎหมาย 2
สำนักกฎหมาย

สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
30. การเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการข้อมูลด้านวิชาการของสำนักกฎหมาย สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา นางปรียาภา ทาระ
สำนักกฎหมาย
31. การเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการศูนย์บริการข้อมูลด้านกฎหมายของสำนักกฎหมาย สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา

นางสาวสุพัตรา วรรวณศิริกุล
ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานกฎหมาย 1
สำนักกฎหมาย

32. การเพิ่มประสิทธิภาพในการประเมินผลการปฏิบัติงาน (Performance Appraisal) เพื่อเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา กรณีศึกษา : ประเภทวิชาตำแหน่งผู้บังคับบัญชากลุ่มงาน ระดับชำนาญการพิเศษ และระดับชำนาญการ

นางปัญฐกานต์ สท้านไตรภพ
ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานบริหารงานบุคคล
สำนักบริหารงานกลาง

สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  
33. การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานบุคคล กรณีแนวทางการจัดทำแผนเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ ของสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ นางสุกัลยา นครามาลีรัตน์
กลุ่มงานบริหารงานทรัพยากรบุคคล
สำนักบริหารกลาง
up
 

 

Home
Digital Object : กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ โทร. 0 2244 1398
Webmaster: บุษราภรณ์ อัครนิธิยานนท์ Upload: 19/11/2556