สำนักวิชาการ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
ebook logo
บทความวิชาการประเด็นร้อน (Hot Issue)
** ผู้ใช้บริการสามารถอ่านเอกสารได้ที่ LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

  เรื่อง ผู้เรียบเรียง
มิถุนายน 2562
  อาสาสมัครตำรวจบ้าน อริย์ธัช แก้วเกาะสะบ้า
  สถานการณ์เศรษฐกิจเวเนซุเอลา รติมา คชนันทน์
  e-KYC (Electronic Know Your Customer) นวัตกรรมการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์: เมื่ออัตลักษณ์ของบุคคลกลายเป็นรหัสผ่าน พิมพ์ธัญญา ฆ้องเสนาะ
  Overtourism ปัญหานักท่องเที่ยวล้นเมือง เปรม ถาวรประภาสวัสดิ์
     
พฤษภาคม 2562
  การจัดทำโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะ ตามพระราชบัญญัติการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. 2562 พิธุวรรณ กิติคุณ
  ปัญหาความเหลื่อมล้ำกับแนวทางจัดตั้งธนาคารที่ดิน ชัชฎาภรณ์ ประยูรวงษ์
  แรงงานสูงอายุในประเทศสิงคโปร์ โสรญา พิกุลหอม
     
เมษายน 2562
  มาตรการส่งเสริมการจ้างงานในนักเรียน นักศึกษา และผู้สูงอายุ ตามแนวทางประชารัฐ โสรญา พิกุลหอม
  แนวทางการเตรียมรับสถานการณ์ภัยแล้งของภาครัฐ ณิชชา บูรณสิงห์
  ภัยแล้ง: การแก้ไขปัญหาเชิงพื้นที่ นรากร นันทไตรภพ
  การปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดิน: การบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พิธุวรรณ กิติคุณ
     
มีนาคม 2562
  บทบัญญัติรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 เกี่ยวกับสิทธิเด็ก วิชาญ ทรายอ่อน
  แนวทางการกำกับดูแลธุรกิจสินเชื่อที่มีทะเบียนรถเป็นประกัน พิมพ์ธัญญา ฆ้องเสนาะ
  การลดลงของดัชนีชี้วัดภาพลักษณ์คอร์รัปชันของไทย ประจำปี 2561 โชคสุข กรกิตติชัย
  มาตรฐานทางจริยธรรมของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ ฉัตรชัย ศรีเมืองกาญจนา
  ศูนย์รับคำขออนุญาต พิธุวรรณ กิติคุณ
  บทบัญญัติรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 เกี่ยวกับสิทธิสตรี วิชาญ ทรายอ่อน
     
กุมภาพันธ์ 2562
  กรุงเทพมหานครกับปัญหามลพิษทางอากาศจากฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน นรากร นันทไตรภพ
  เทคโนโลยีลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์: นวัตกรรมรักษ์โลก ณิชชา บูรณสิงห์
  อาชญากรรมข้ามชาติกับความมั่นคงของประเทศไทย ฉัตรชัย ศรีเมืองกาญจนา
  พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม พ.ศ. 2559: การรักษามรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ เปรม ถาวรประภาสวัสดิ์
  เศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) รติมา คชนันทน์
  หมาป่าเดียวดาย (Lone Wolf): ก่อการร้ายรูปแบบใหม่ที่โลกกำลังเผชิญ ยอดชาย วิถีพานิช
  การแจกบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเปรียบเทียบกับโครงการบัตรบอลซ่า แฟมิเลีย (Bolsa Familia) ภูมิพิชญ์ ยาสิทธิ์
  อนาคตของแรงงานประมงไทยภายใต้อนุสัญญาฉบับที่ 188 ว่าด้วยการทำงานในภาคการประมง พ.ศ. 2550 โสรญา พิกุลหอม
  การปฏิรูประบบราชการ: การพัฒนาและการรังสรรค์นวัตกรรมในรูปแบบใหม่ (Sandbox) พิธุวรรณ กิติคุณ
     
มกราคม 2562
  แนวทางการแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองที่มีผลกระทบต่อสุขภาพในประเทศต่าง ๆ รณชัย โตสมภาค
  ดัชนีคุณภาพอากาศ (Air Quality Index: AQI) ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล: กรณีฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) นรากร นันทไตรภพ
  ร่างพระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. .... สิริพิชญ์ชนก คุณประเสริฐ
  การปฏิรูประบบราชการ: กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พิธุวรรณ กิติคุณ
  การแบ่งเขตเลือกตั้งของกรุงเทพมหานคร โชคสุข กรกิตติชัย
     
ธันวาคม 2561
  การพัฒนานวัตกรรมไทย อยู่ตรงไหนในเวทีโลก รติมา คชนันทน์
  สาระสำคัญของพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 ที่น่าติดตาม อานันท์ เกียรติสารพิภพ
  มิติด้านสิ่งแวดล้อม จากการพัฒนาท่าเทียบเรือสำราญขนาดใหญ่ (Cruise) นรากร นันทไตรภพ
  การปรับปรุงระบบหลักประกันสุขภาพในประเทศเยอรมนี : กรณีศึกษาสำหรับการปรับปรุงระบบหลักประกันสุขภาพในประเทศไทย รณชัย โตสมภาค
  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 โชคสุข กรกิตติชัย
  การบริหารจัดการด้านความมั่นคงพื้นที่ชายแดนของประเทศไทย ฉัตรชัย ศรีเมืองกาญจนา
     
พฤศจิกายน 2561
  กฏหมายแรงงานกับการจ่ายโบนัส สุเมฆ จีรชัยสิริ
  การอนุรักษ์ฟื้นฟูระบบนิเวศแหล่งท่องเที่ยว : กรณีอ่าวมาหยาในเขตอุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา-หมู่เกาะพีพี จังหวัดกระบี่ นรากร นันทไตรภพ
  การขัดกันแห่งผลประโยชน์ แดนชัย ไชวิเศษ
  การขึ้นทะเบียนสัตว์เลี้ยงกับมิติทางสังคมและสิ่งแวดล้อม นรากร นันทไตรภพ
  ทัวร์ศูนย์เหรียญ ปัญหาของการท่องเที่ยวไทย เปรม ถาวรประภาสวัสดิ์
  ส.ว. 10 กลุ่มอาชีพตามบทเฉพาะกาล ฉัตรชัย ศรีเมืองกาญจนา
     
ตุลาคม 2561
  ปัญหาการรังแกกัน (Bullying) ในสถานศึกษา สุริยา ฆ้องเสนาะ
  แบบจำลองการผลิตพืชพลังงาน เพื่อลดผลกระทบในการเพาะปลูกพืชในอนาคต ณิชชา บูรณสิงห์
  CPTPP โอกาสและความท้าทายของไทย รติมา คชนันทน์
  อนาคตของอีสปอร์ตในประเทศไทย เปรม ถาวรประภาสวัสดิ์
  การปรับปรุงระบบหลักประกันสุขภาพในประเทศเดนมาร์ก : กรณีศึกษาสำหรับการปรับปรุงระบบหลักประกันสุขภาพในประเทศไทย รณชัย โตสมภาค
  กฎหมายฟินเทคกับการเข้าสู่เศรษฐกิจดิจิทัลของไทย ชัชฎาภรณ์ ประยูรวงษ์
  การตราพระราชกำหนด แดนชัย ไชวิเศษ
  เด็กเล็กกับการยกเลิกสอบเข้าประถมศึกษาปีที่ 1 สุริยา ฆ้องเสนาะ
     
กันยายน 2561
  สิทธิประโยชน์ของแรงงานนอกระบบตามมาตรา 40 แห่งพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 โสรญา พิกุลหอม
  ภาษีอีคอมเมิร์ซ : กระทบผู้ประกอบการไทย? อานันท์ เกียรติสารพิภพ
  การยกระดับการบริการภาครัฐด้วยการจัดทำแบบฟอร์มเอกสารราชการ 2 ภาษา พิธุวรรณ กิติคุณ
  นโยบายและแนวทางการบริหารจัดการความมั่นคงทางทะเลของประเทศไทย ฉัตรชัย ศรีเมืองกาญจนา
  เกษตรแปลงใหญ่ วิริยะ คล้ายแดง
  เมืองสิ่งแวดล้อมอัจฉริยะ นรากร นันทไตรภพ
     
สิงหาคม 2561
  คณะกรรมการเตรียมการด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ อริย์ธัช แก้วเกาะสะบ้า
  บัญชีเงินฝากพื้นฐาน (Basic Banking Account) บัญชีเพื่อคนไทย พิมพ์ธัญญา ฆ้องเสนาะ
  ภาษีลาภลอย ใครได้ ใครเสีย? อานันท์ เกียรติสารพิภพ
  เศรษฐกิจมาเลเซียหลังเลือกตั้ง 2018 รติมา คชนันทน์
  ปัญหาคาบสมุทรเกาหลี: จากจุดเริ่มต้นถึงความหวังที่รออยู่ ยอดชาย วิถีพานิช
  โมโตจีพีครั้งแรกกับการส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศไทย เปรม ถาวรประภาสวัสดิ์
  กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) กับการไม่ชำระหนี้ สุริยา ฆ้องเสนาะ
  แนวทางการบริหารจัดการผลิตภัณฑ์อาหารเสริมที่มีประสิทธิภาพ รณชัย โตสมภาค
  ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมจากการนำเข้าขยะอิเล็กทรอนิกส์ นรากร นันทไตรภพ
  กฎหมายควบคุมกรดไขมันทรานส์ ศิริชนก วิริยเกื้อกูล
  กระบวนการตราพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ แดนชัย ไชวิเศษ
  การสิ้นสุดสมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แดนชัย ไชวิเศษ
  ฮิญาบกับความเปราะบางในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ฉัตรชัย ศรีเมืองกาญจนา
     
กรกฎาคม 2561
  การเลือกตั้งมาเลเซีย ค.ศ. 2018 กับชัยชนะของ ดร. มหาเธร์ โมฮัมหมัด ยุทธพงศ์ ปิ่นอนงค์
  ตัวแทนของสถาบันการเงิน (Banking Agent) จุดเปลี่ยนบริการทางการเงินในอนาคต พิมพ์ธัญญา ฆ้องเสนาะ
  ปฏิรูปตำรวจ: เพื่อตอบโจทย์ประชาชน อริย์ธัช แก้วเกาะสะบ้า
  TCAS ระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษารูปแบบใหม่ สุริยา ฆ้องเสนาะ
  การเข้าถึงงานอันมีลิขสิทธิ์สำหรับคนพิการ ศิริชนก วิริยเกื้อกูล
  กฎหมายใหม่ : พระราชบัญญัติการกลับเป็นผู้ประกันตน พ.ศ. 2561 ณัฐพล ยิ่งกล้า
  พลิกโฉมบริการภาครัฐ พิธุวรรณ กิติคุณ
  GrabBike ทางเลือกที่ใช่ในเวลาที่ผิด อาริยา สุขโต
  ผู้ตรวจการเลือกตั้งคือใคร ทำหน้าที่อะไร? ฉัตรชัย ศรีเมืองกาญจนา
  รถไฟท่องเที่ยวเส้นทางรถไฟสายมรณะ : โอกาสในการเพิ่มศักยภาพการท่องเที่ยว เปรม ถาวรประภาสวัสดิ์
     
มิถุนายน 2561
  การลดใช้พลาสติกหุ้มฝาขวดน้ำดื่ม (Plastic Cap Seal) นรากร นันทไตรภพ
  การเลือกตั้งครั้งแรก ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ชงคชาญ สุวรรณมณี
  หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (Anti-Corruption Education) โชคสุข กรกิตติชัย
  Gig Economy: ระบบเศรษฐกิจใหม่กับวิถีการทำงานของคนรุ่นใหม่ที่ไม่เหมือนเดิม พิมพ์ธัญญา ฆ้องเสนาะ
  การบูรณาการเพื่อกำจัดการระบาดของโรคพิษสุนัขบ้าในคนและสัตว์ รณชัย โตสมภาค
  เรือไฟฟ้าโซลาร์เซลล์สำหรับเก็บผักตบชวา : นวัตกรรมเพื่อลดต้นทุนและพลังงานในอนาคต ณิชชา บูรณสิงห์
  1 ปี หลังการจัดตั้งศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ โชคสุข กรกิตติชัย
     
พฤษภาคม 2561
  ความสำคัญของสมาคมกฎหมายอาเซียน (ASEAN Law Association) กับบทบาทด้านกฎหมายของประเทศไทย ยุทธพงศ์ ปิ่นอนงค์
  คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด (ก.ธ.จ.) อริย์ธัช แก้วเกาะสะบ้า
  การเสียสิทธิของผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง แดนชัย ไชวิเศษ
  ทิศทางอนาคตเศรษฐกิจโลก จากการประชุม WEF 2018 รติมา คชนันทน์
  การพัฒนางานบริการภาครัฐด้านระบบการชำระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ พิธุวรรณ กิติคุณ
  กฎหมายสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าของไทย ณัฐพล ยิ่งกล้า
  แจ็ค หม่า ปักหมุดลงทุนในไทย ใครได้ ใครเสีย? อานันท์ เกียรติสารพิภพ
  มาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในระบบราชการ โชคสุข กรกิตติชัย
  กรอบยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง ฉัตรชัย ศรีเมืองกาญจนา
  40 ปี สมัชชารัฐสภาอาเซียน : เวทีแห่งรัฐสภาในภูมิภาคอาเซียน ยอดชาย วิถีพานิช
  การคุ้มครองสัตว์เลี้ยงด้านสิทธิทางสังคมตามธรรมชาติ (social animals) ศิริชนก วิริยเกื้อกูล
     
เมษายน 2561
  การปรับตัวสู่ยุคดิจิทัลไทยแลนด์ อาริยา สุขโต
  สิทธิการสมรสระหว่างบุคคลเพศเดียวกัน ศิริชนก วิริยเกื้อกูล
  แผนงานการกำจัดขยะมูลฝอยเพื่อลดปัญหาสิ่งแวดล้อมของกรุงเทพฯ ณิชชา บูรณสิงห์
     
มีนาคม 2561
  การปรับโครงสร้างราคาน้ำตาลทรายในประเทศ วิริยะ คล้ายแดง
  ความก้าวหน้าการพูดคุยสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ ฉัตรชัย ศรีเมืองกาญจนา
  การจัดทำงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมของรัฐบาล ภูมิพิชญ์ ยาสิทธิ์
  แนวร่วมปฏิบัติของภาครัฐไทยในการต่อต้านการทุจริต พิธุวรรณ กิติคุณ
  การเพิ่มขึ้นของดัชนีชี้วัดอันดับคอร์รัปชันไทย ประจำปี 2560 โชคสุข กรกิตติชัย
  สหรัฐอเมริกากับแนวทางการย้ายสถานทูตและการรับรองเมืองหลวงของประเทศอิสราเอล ยุทธพงศ์ ปิ่นอนงค์
  แนวทางในการสนับสนุนให้ประชาชนเลิกสูบบุหรี่ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของนโยบายในการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบของรัฐ รณชัย โตสมภาค
  เด็กนักเรียนกับการถูกล่วงละเมิดทางเพศ สุริยา ฆ้องเสนาะ
  สกุลเงินดิจิทัลกับความผิดฐานลักทรัพย์ ศิริชนก วิริยเกื้อกูล
     
กุมภาพันธ์ 2561
  ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยทรัพย์อิงสิทธิ พ.ศ. .... สร้างความเชื่อมั่นในการลงทุน อานันท์ เกียรติสารพิภพ
  กระบวนการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดตามพระราชบัญญัติฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ.2545 ณัฐพล ยิ่งกล้า
  ทิศทางการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ฉัตรชัย ศรีเมืองกาญจนา
     
มกราคม 2561
  การสื่อสารบนโลกออนไลน์อย่างมีคุณภาพเพื่อสร้างสังคมที่ดี มาลินี คงรื่น
  การใช้กลไกทางกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงานเพื่อบรรเทาปัญหาโรคเครียดและโรคซึมเศร้าซึ่งเกิดกับประชากรในวัยทำงาน ศิริชนก วิริยเกื้อกูล
  กาสิโนประเทศญี่ปุ่น รติมา คชนันทน์
  50 ปี กับ 10 ชาติอาเซียน : เรามาไกลกันแค่ไหนแล้ว ยอดชาย วิถีพานิช
  ยาเสพติด : ปัญหาภัยแทรกซ้อนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ฉัตรชัย ศรีเมืองกาญจนา
  ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน (Government Center: GCC 1111) พิธุวรรณ กิติคุณ
     
ธันวาคม 2560
  เงินฝากที่ไม่มีการเคลื่อนไหว รัฐจะนำไปไว้ในเงินคงคลัง อานันท์ เกียรติสารพิภพ
  การเลือกตั้งท้องถิ่น โชคสุข กรกิตติชัย
  บทบัญญัติด้านสาธารณสุขตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 วิชาญ ทรายอ่อน
  ไพรมารีโหวต: ประชาธิปไตยในพรรคการเมือง อริย์ธัช แก้วเกาะสะบ้า
  แนวทางการแก้ปัญหาขยะอิเล็กทรอนิกส์ของท้องถิ่น ณิชชา บูรณสิงห์
  โครงการสามเหลี่ยมเศรษฐกิจจังหวัดชายแดนใต้สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน อานันท์ เกียรติสารพิภพ
  "มาตรฐานคิวอาร์โค้ด" มิติใหม่ระบบการชำระเงินไทย หนึ่งก้าวที่ใกล้ของสังคมไทยไร้เงินสด พิมพ์ธัญญา ฆ้องเสนาะ
  คนรุ่นใหม่กับการเป็นสมาชิกรัฐสภา อรณิช รุ่งธิปานนท์
  การประชุมนานาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต (IACC) โชคสุข กรกิตติชัย
  มลพิษทางแสงจากป้ายโฆษณาดิจิทัลเรืองแสงหรือจอแอลอีดี ศิริชนก วิริยเกื้อกูล
     
พฤศจิกายน 2560
  เงินทุนไหลเข้าที่ส่งผลต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศ ภูมิพิชญ์ ยาสิทธิ์
  พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2560 ณัฐพล ยิ่งกล้า
  Set Zero พาคนกลับบ้าน ลดช่องว่าง สร้างความเข้าใจ ฉัตรชัย ศรีเมืองกาญจนา
  "Omni-Channel (ออมนิ-ชาแนล)" การตลาดยุคใหม่: ทางรอดธุรกิจค้าปลีกไทย พิมพ์ธัญญา ฆ้องเสนาะ
  Social Impact Bond กับการพัฒนา SMEs อานันท์ เกียรติสารพิภพ
  บัตรแมงมุม บัตรร่วมเพื่อชีวิตยุคใหม่ อาริยา สุขโต
  การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎร พิธุวรรณ กิติคุณ
  บทบาทหน้าที่ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ฉัตรชัย ศรีเมืองกาญจนา
  เส้นทางสู่ตำแหน่งนายกรัฐมนตรี แดนชัย ไชวิเศษ
     
ตุลาคม 2560
  กองทุนเพื่อใช้ในการช่วยเหลือผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์เพื่อลดความเหลื่อมล้ำในการศึกษา ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 สุริยา ฆ้องเสนาะ
  การดำเนินคดีอาญากับผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง โชคสุข กรกิตติชัย
  มาตรฐานทางจริยธรรม : กลไกใหม่ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ยอดชาย วิถีพานิช
  รางวัลเลิศรัฐ (Public Sector Excellence Awards: PSEA) พิธุวรรณ กิติคุณ
  ปฏิรูปตำรวจไทยกับความคาดหวังของประชาชน อริย์ธัช แก้วเกาะสะบ้า
  บัตรสุขภาพอิเล็กทรอนิกส์ : ก้าวใหม่ของการพัฒนาการบริการสาธารณสุขอย่างมีคุณภาพและมาตรฐานสูง รณชัย โตสมภาค
  สมาชิกวุฒิสภา 250 คน มาอย่างไรและทำอะไร แดนชัย ไชวิเศษ
     
กันยายน 2560
  ความสามารถด้านนวัตกรรมไทยในการจัดอันดับของโลก รติมา คชนันทน์
  การพัฒนาคุณภาพและการให้บริการแท็กซี่ อาริยา สุขโต
  นโยบายประชารัฐ : แนวทางการจัดการขยะในประเทศไทย ณิชชา บูรณสิงห์
  การจัดการปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันของกลุ่มประเทศอาเซียน โชคสุข กรกิตติชัย
  การใช้หน่วยโทษ (Penalty Unit) ในกฎหมายสิ่งแวดล้อมของประเทศออสเตรเลีย ศิริชนก วิริยเกื้อกูล
  สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีกับความสำเร็จทางด้านอาชีวศึกษา สุริยา ฆ้องเสนาะ
     
สิงหาคม 2560
  มาตรการการดูแลสินเชื่อบัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับ: แนวทางการแก้ไขปัญหาหนี้ภาคครัวเรือน พิมพ์ธัญญา ฆ้องเสนาะ
  การใช้อำนาจของประธานาธิบดีตามมาตรา 2 ของรัฐธรรมนูญแห่งสหรัฐอเมริกา ยุทธพงศ์ ปิ่นอนงค์
  มาตรการคุ้มครองสุขภาพของเด็กและเยาวชนตามกฎหมายควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ ณัฐพล ยิ่งกล้า
  การรับรองสิทธิของคนพิการตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 วิชาญ ทรายอ่อน
  หน้าที่ของรัฐ ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 วัชราภรณ์ จุ้ยลำเพ็ญ
  พระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2560; กฎหมายเพื่อผู้บริโภค อานันท์ เกียรติสารพิภพ
  การควบคุมตรวจสอบคณะรัฐมนตรีโดยรัฐสภาตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ศรันยา สีมา
  ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พิธุวรรณ กิติคุณ
  ทิศทางการปกครองส่วนท้องถิ่นตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 โชคสุข กรกิตติชัย
  โพสต์ที่ต้องคิด กับ พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์ฯ อาริยา สุขโต
  บทบาทของรัฐสภากับการให้ความเห็นชอบหนังสือสัญญาระหว่างประเทศตามรัฐธรรมนูญ 2560 อรณิช รุ่งธิปานนท์
     
กรกฏาคม 2560
  การจัดการศึกษาเด็กเล็กให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 สุริยา ฆ้องเสนาะ
  กฎหมายว่าด้วยการจัดการทรัพยากรน้ำ ศิริชนก วิริยเกื้อกูล
  คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 โชคสุข กรกิตติชัย
  หลักธรรมาภิบาลในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 อริย์ธัช แก้วเกาะสะบ้า
  ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์กลางเพื่อการสื่อสารของหน่วยงานภาครัฐ (MailGoThai) พิธุวรรณ กิติคุณ
  แนวทางการจัดทำและการเสนอร่างกฎหมายตามบทบัญญัติมาตรา 77 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 แดนชัย ไชวิเศษ
  ผู้ตรวจการแผ่นดิน วัชราภรณ์ จุ้ยลำเพ็ญ
  ยุทธศาสตร์ชาติการค้า ทางรอดเศรษฐกิจไทย รติมา คชนันทน์
     
มิถุนายน 2560
  แนวทางในการป้องกันการฆาตกรรมเด็กตามสิทธิของมารดาในการได้รับความคุ้มครองและช่วยเหลือทั้งก่อนและหลังคลอดบุตรตามมาตรา 48 แห่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 รณชัย โตสมภาค
  รัฐธรรมนูญกับการศึกษาไทย บุศรา เข็มทอง
  คณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา สุริยา ฆ้องเสนาะ
  การปฏิรูปประเทศตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 พิธุวรรณ กิติคุณ
  กลไกตามรัฐธรรมนูญเพื่อปราบการทุจริต ชงคชาญ สุวรรณมณี
  วินัยการเงินการคลังภายใต้บทบัญญัติว่าด้วยการจ่ายเงินแผ่นดินของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 อานันท์ เกียรติสารพิภพ
  นายกรัฐมนตรีตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 โชคสุข กรกิตติชัย
  รัฐธรรมนูญฉบับใหม่กับการดำเนินนโยบายประชานิยม ภูมิพิชญ์ ยาสิทธิ์
  คณะกรรมการการเลือกตั้ง วัชราภรณ์ จุ้ยลำเพ็ญ
  คลินิกแก้หนี้: แนวทางการแก้ไขปัญหาหนี้ส่วนบุคคลที่ไม่มีหลักประกัน พิมพ์ธัญญา ฆ้องเสนาะ
     
พฤษภาคม 2560
  สภาเขตกรุงเทพมหานคร (ส.ข.) โชคสุข กรกิตติชัย
  การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจไทย เข้าสู่ "ประเทศไทย 4.0" พิมพ์ธัญญา ฆ้องเสนาะ
  ผลกระทบการเปิด-ปิดภาคเรียนของมหาวิทยาลัยไทยตามประชาคมอาเซียน (The consequences of changing term and semester dates in Thai Universities' academic year in order to comply with ASEAN standards) สุริยา ฆ้องเสนาะ
  จับตา สิงคโปร์ ขึ้นอันดับสองของโลกในการดึงดูดคนเก่งด้านเทคโนโลยีท่ามกลางกระแสเศรษฐกิจยุคดิจิทัล รติมา คชนันทน์
  อูเบอร์ (Uber) ความถูกใจที่ไม่ถูกต้อง อาริยา สุขโต
  ความสัมพันธ์ส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยกับการลงทุนภายในประเทศ ภูมิพิชญ์ ยาสิทธิ์
  แนวทางการใช้พลังงานทดแทนเพื่อลดการปล่อยก๊าชเรือนกระจก ณิชชา บูรณสิงห์
  การให้มีผู้ตรวจการเลือกตั้งแทนคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด วัชราภรณ์ จุ้ยลำเพ็ญ
  การจัดการผลกระทบทางสุขภาพจากสภาพแวดล้อมที่มุนษย์สร้างขึ้น รณชัย โตสมภาค
  ศูนย์บริการประชาชนภาครัฐ: ด้านการรับเรื่องราวร้องทุกข์ พิธุวรรณ กิติคุณ
     
เมษายน 2560
  ค่าจ้างแรงงานของประเทศไทยและอาเซียน : ผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจและการเคลื่อนย้ายแรงงาน เชษฐา ทองยิ่ง
  ป.ป.ช. ประจำจังหวัด โชคสุข กรกิตติชัย
  กฎหมายควบคุมการให้เช่าที่พักอาศัยรูปแบบใหม่เพื่อการท่องเที่ยว แอร์บีเอ็นบี (Airbnb) ศิริชนก วิริยเกื้อกูล
  ยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาการเกษตรเพื่อขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ วิริยะ คล้ายแดง
  การวิจัยและพัฒนา : บทบาทสำคัญสู่ความสำเร็จนวัตกรรม รติมา คชนันทน์
  ศูนย์ไซเบอร์กองทัพบก อริย์ธัช แก้วเกาะสะบ้า
     
มีนาคม 2560
  การพัฒนาบุคลากรด้านขนส่งระบบราง ก้าวที่มั่นคงของระบบรางของไทย อาริยา สุขโต
  พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 อานันท์ เกียรติสารพิภพ
  การขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และสร้างความสามัคคีปรองดอง พิธุวรรณ กิติคุณ
  ปรับโครงสร้างภาษีน้ำมันเครื่องบินและเพิ่มการจัดเก็บภาษีน้ำมันหล่อลื่น กฤตกร จินดาวัฒน์
  แผนพัฒนาการเดินเรือระหว่างประเทศในแม่น้ำโขง พ.ศ. 2558-2568 สิตาวีร์ ธีรวิรุฬห์
  การลดลงของตัวชี้วัดอันดับคอร์รัปชั่นไทย โชคสุข กรกิตติชัย
  โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ วิชาญ ทรายอ่อน
  แนวนโยบายแห่งรัฐตามร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช .... (ฉบับผ่านประชามติเมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2559) ณัฐพล ยิ่งกล้า
  ระบบการติดต่อสื่อสารแบบออนไลน์สำหรับหน่วยงานภาครัฐ (G-Chat) พิธุวรรณ กิติคุณ
     
กุมภาพันธ์ 2560
  นโยบาย ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ กับผลกระทบต่อไทย รติมา คชนันทน์
  โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ช่วงชุมทางถนนจิระ - ขอนแก่น ณัฐพงศ์ พันธุ์ไชย
  ฟินแลนด์กับความสำเร็จทางด้านการศึกษา สุริยา ฆ้องเสนาะ
  ประโยชน์ของเถ้าลอยจากการผลิตกระแสไฟฟ้า: วัสดุทดแทนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ณิชชา บูรณสิงห์
  ผู้ว่าราชการจังหวัดแบบใหม่ โชคสุข กรกิตติชัย
  ระบบแจ้งข้อมูลข่าวสารและบริการภาครัฐ (G-News) พิธุวรรณ กิติคุณ
     
มกราคม 2560
  คณะกรรมการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ โชคสุข กรกิตติชัย
  แผนยุทธศาสตร์การจัดการการดื้อยาต้านจุลชีพประเทศไทย พ.ศ. 2560-2564 บุศรา เข็มทอง
  แผนพัฒนาระบบการเงินภาคประชาชน พ.ศ. 2560-2564 กฤตกร จินดาวัฒน์
  การลงทะเบียนคนจนกับการจัดสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ภูมิพิชญ์ ยาสิทธิ์
  Multiplier Effect นโยบายยอดนิยมในการกระตุ้นเศรษฐกิจ อานันท์ เกียรติสารพิภพ
     
ธันวาคม 2559
  การปฏิรูปการบริหารราชการเมืองพัทยา วัชราภรณ์ จุ้ยลำเพ็ญ
  การเข้าถึงข้อมูลและบริการของรัฐผ่านตู้บริการเอนกประสงค์ของรัฐ (Government Kiosk) พิธุวรรณ กิติคุณ
  ปัญหาการคอร์รัปชั่นของกลุ่มประเทศอาเซียน โชคสุข กรกิตติชัย
  ความตกลงการค้าเสรีระหว่างปากีสถาน - ไทย (Pakistan - Thailand Free Trade Agreement: PATHFTA) กฤตกร จินดาวัฒน์
  สมาร์ทฟาร์ม (Smart Farm) การทำเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สิตาวีร์ ธีรวิรุฬห์
  การปฏิรูปการบริหารราชการกรุงเทพมหานคร วัชราภรณ์ จุ้ยลำเพ็ญ
  ปัญหาครู : ปัญหาที่รอการปฏิรูป เชษฐา ทองยิ่ง
  การบูรณาการฐานข้อมูลประชาชนและการบริการภาครัฐ พิธุวรรณ กิติคุณ
     
พฤศจิกายน 2559
  กฎหมายเพื่อแก้ไขปัญหาผู้ป่วยจิตเวชเร่ร่อนซึ่งมีแนวโน้มก่ออาชญากรรมหรือตกเป็นเหยื่ออาชญากรรม ศิริชนก วิริยเกื้อกูล
  สภาความมั่นคงแห่งชาติ โชคสุข กรกิตติชัย
     
ตุลาคม 2559
  มลพิษหมอกควันข้ามแดน ศิริชนก วิริยเกื้อกูล
  การกำหนดและการยกเลิกให้ความผิดบางประเภทเข้ามาอยู่ในเขตอำนาจพิจารณาคดีของศาลทหาร พิธุวรรณ กิติคุณ
  แรงงานทางทะเลตามกฎหมายไทย บุศรา เข็มทอง
  แรงงานเด็ก ไม่ใช่แค่เรื่องของเด็ก ณัฐพล ยิ่งกล้า
  มาตรการภาษีกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ กฤตกร จินดาวัฒน์
  การปฏิรูปโครงสร้างและอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบทั่วไป วัชราภรณ์ จุ้ยลำเพ็ญ
  บริษัทประชารัฐรักสามัคคีกับการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน ภูมิพิชญ์ ยาสิทธิ์
  คณะกรรมการการเลือกตั้งของอินเดีย โชคสุข กรกิตติชัย
     
กันยายน 2559
  แนวทางการป้องกันและการแก้ปัญหาการฆ่าตัวตาย รณชัย โตสมภาค
  มาตรการทางกฎหมายในการปราบปรามการลักลอบติดตั้งกล้องบันทึกภาพเพื่อบันทึกภาพสรีระร่างกายของบุคคลอื่น ศิริชนก วิริยเกื้อกูล
  การหาเสียงฉบับโมเดลญี่ปุ่น โชคสุข กรกิตติชัย
  ปัญหาหนี้นอกระบบและแนวทางการแก้ไขโดยภาครัฐ กฤตกร จินดาวัฒน์
  ร่างกฎหมายธนาคารที่ดิน: ทางรอดของเกษตรกรไทย ชัชฎาภรณ์ ประยูรวงษ์
  การเสริมสร้างความซื่อสัตย์สุจริตของประเทศไทยตามแนวทางขององค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา พิธุวรรณ กิติคุณ
     
สิงหาคม 2559
  การสร้างความโปร่งใสในหน่วยงานภาครัฐด้วยการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ พิธุวรรณ กิติคุณ
  มาตรการสนับสนุนการผลิตรถยนต์ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้าของรัฐบาล ณิชชา บูรณสิงห์
  รูปแบบการลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง โชคสุข กรกิตติชัย
     
กรกฎาคม 2559
  แนวโน้มและโอกาสการส่งออกไทยในตลาดโลก รติมา คชนันทน์
  การออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ) ศรันยา สีมา
  มิติใหม่ของศูนย์ดำรงธรรมภายใต้คณะรักษาความสงบแห่งชาติ พิธุวรรณ กิติคุณ
  จับตาธุรกิจดาวรุ่ง และ ธุรกิจที่ควรเฝ้าระวัง ปี 2559 รติมา คชนันทน์
  เปรียบเทียบการออกประชามติร่างรัฐธรรมนูญ โชคสุข กรกิตติชัย
     
มิถุนายน 2559
  ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157 กับปัญหาการใช้อำนาจของเจ้าหน้าที่รัฐ ยุทธพงศ์ ปิ่นอนงค์
  การบริการแอปพลิเคชันภาครัฐสู่ช่องทางการสนับสนุนการออกเสียงประชามติ พิธุวรรณ กิติคุณ
  อำนาจหน้าที่ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ตามร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ วัชราภรณ์ จุ้ยลำเพ็ญ
  วิธีพิจารณาคดีค้ามนุษย์ ณัฐพล ยิ่งกล้า
  กฎหมายเกี่ยวกับการปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่น โชคสุข กรกิตติชัย
  การออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ โชคสุข กรกิตติชัย
  ความแปรปรวนของสภาพอากาศ (Climate Variability) สิตาวีร์ ธีรวิรุฬห์
     
พฤษภาคม 2559
  รัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราวสู่รัฐธรรมนูญฉบับถาวร อริย์ธัช แก้วเกาะสะบ้า
  การเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อรับฟังความคิดเห็นโดยไม่มีการลงมติในสภาผู้แทนราษฎร แดนชัย ไชวิเศษ
  ความร่วมมือด้านความมั่นคงทางทะเลในกรอบประชาคมอาเซียน ยอดชาย วิถีพานิช
  ศูนย์ราชการสะดวก (Government Easy Contact Center : GECC) พิธุวรรณ กิติคุณ
  ประชาธิปไตยทางตรงสมัยใหม่กับการเมืองภาคประชาชน อรณิช รุ่งธิปานนท์
  มาตรการทางกฎหมายในการกำกับดูแลสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ บุศรา เข็มทอง
  GPS อีกก้าวของการบริหารจัดการขนส่งและโลจิสติกส์ อาริยา สุขโต
  จับตาสระแก้ว นำร่องเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษรับเออีซี รติมา คชนันทน์
  มาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมเชื้อก่อโรคในมนุษย์ และสารพิษเพื่อความปลอดภัยทางชีวภาพ ศิริชนก วิริยเกื้อกูล
     
เมษายน 2559
  ธนาคารสินค้าเกษตร : การปฏิรูปด้านการเกษตร สุภัทร คำมุงคุณ
  ร่างรัฐธรรมนูญกับสิทธิทางการศึกษา 12 ปี สุริยา ฆ้องเสนาะ
  กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ บุศรา เข็มทอง
  แนวทางการส่งเสริมการแปรขยะเป็นพลังงานไฟฟ้าของภาครัฐ ณิชชา บูรณสิงห์
  พระราชบัญญัติกำลังพลสำรอง ยุทธพงศ์ ปิ่นอนงค์
  การพัฒนาระบบเครือข่ายสื่อสารข้อมูลเชื่อมโยงหน่วยงานภาครัฐ (Government Information Network : GIN) พิธุวรรณ กิติคุณ
  การชุมนุมสาธารณะ โชคสุข กรกิตติชัย
  กรณีพิพาทดินแดนรัฐซาบาห์ : อุปสรรคของประชาคมความมั่นคงอาเซียน ยอดชาย วิถีพานิช
  ปฏิรูปและจรรโลงกิจการพระศาสนา วิชาญ ทรายอ่อน
  การแก้ปัญหาการบริโภคอาหารขยะในประชากรกลุ่มที่เป็นเยาวชน รณชัย โตสมภาค
     
มีนาคม 2559
  การศึกษาทางเลือกเพื่อแก้ปัญหาเด็กนอกระบบการศึกษา สุริยา ฆ้องเสนาะ
  กฎหมายและนโยบายเพื่อการสงวนรักษามรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ ศิริชนก วิริยเกื้อกูล
  ราชบัณฑิตยสภา บุศรา เข็มทอง
  มาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการตามคำสั่งหัวหน้า คสช. พิธุวรรณ กิติคุณ
  ระบบการเชื่อมโยงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศไทย (Thailand National Single Window : NSW) สู่การเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน (ASEAN Single Window: ASW) วิชาญ ทรายอ่อน
  แนวทางกำหนดนโยบายในการป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น รณชัย โตสมภาค
  กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน ภูมิพิชญ์ ยาสิทธิ์
  ยางพารา สวีณา พลพืชน์
  ที่มาของคณะกรรมการสรรหาคณะกรรมการการเลือกตั้ง โชคสุข กรกิตติชัย
  การบริหารจัดการรวมสถานศึกษาอาชีวศึกษาภาครัฐและภาคเอกชน สุริยา ฆ้องเสนาะ
     
กุมภาพันธ์ 2559
  ถอดบทเรียนของอาเบะโนมิกส์ : การปฏิรูปโครงสร้างทางเศรษฐกิจภายในเป็นสิ่งสำคัญ อานันท์ เกียรติสารพิภพ
  มาตรการทางกฎหมายเพื่อแก้ไขปัญหามลพิษทางทะเลซึ่งมีแหล่งกำเนิดมลพิษจากเรือ ศิริชนก วิริยเกื้อกูล
  การคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง บุศรา เข็มทอง
  ศาลรัฐธรรมนูญ ตามร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ วัชราภรณ์ จุ้ยลำเพ็ญ
  การจัดตั้งศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ โชคสุข กรกิตติชัย
  การประเมินผู้บริหารระดับสูงของส่วนราชการในรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา พิธุวรรณ กิติคุณ
  กฎหมายคลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น : อีกหนึ่งกฎหมายที่ช่วยบริหารจัดการการรับฝากสินค้าและผลิตผลทางการเกษตร วันวิภา สุขสวัสดิ์
  ข้อเสนอของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (สตช.) ต่อคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) อริย์ธัช แก้วเกาะสะบ้า
  ปฏิรูปกองทุนยุติธรรม: มาตรการลดความเหลื่อมล้ำในสังคม ศรันยา สีมา
     
มกราคม 2559
  การใช้ทางผ่านทางอินเตอร์เน็ตช่องทางเดียว (Single Gateway) วิชาญ ทรายอ่อน
  ทิศทางการแก้ไขและรับมือกับวิกฤตโลกร้อนระดับโลกจากการประชุม COP21 สิตาวีร์ ธีรวิรุฬห์
  แนวทางปรับปรุงระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ รณชัย โตสมภาค
  ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการดำเนินงานตามอนุสัญญาว่าด้วยการคุ้มครองมรดกโลกทางวัฒนธรรมและทางธรรมชาติ พ.ศ. 2559 บุศรา เข็มทอง
  ปัญหาการถือครองที่ดินของชาวต่างชาติในไทย มาลินี คงรื่น
  มาตรการทางกฎหมายเพื่อแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคงทางอาหารของประเทศไทย ศิริชนก วิริยเกื้อกูล
  ความสำคัญของการแนะแนวการศึกษา สุริยา ฆ้องเสนาะ
  การขึ้นเป้าหมายอัตราดอกเบี้ยนโยบายของสหรัฐอเมริกา (Federal Funds Target Rate) ดวงรัตน์ ประจักษ์ศิลป์ไทย
  เขตเศรษฐกิจพิเศษในรูปแบบคลัสเตอร์ รติมา คชนันทน์
  การปฏิรูปประเทศด้านการปกครองท้องถิ่น : การปฏิรูปการบริหารงานบุคคล วัชราภรณ์ จุ้ยลำเพ็ญ
  ทิศทางการค้า การลงทุนในเมียนมาหลังการเลือกตั้ง อาริยา สุขโต
  พลังงานสีเขียว : นโยบายผลิตไฟฟ้าเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน ณิชชา บูรณสิงห์
  การปฏิรูปด้านการบริหารความเสี่ยงของเกษตรกร : การประกันภัยพืชผล สุภัทร คำมุงคุณ
  การพัฒนาระบบราชการโดยการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ (Result Based Management : RBM) พิธุวรรณ กิติคุณ
  กำไลอิเล็กทรอนิกส์: อุปกรณ์ควบคุมผู้กระทำความผิด ศรันยา สีมา
  เมื่อ “หยวน” ได้รับเข้าเป็นส่วนหนึ่งของตะกร้า SDRs ดวงรัตน์ ประจักษ์ศิลป์ไทย
  การปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับระบบค่าจ้างเพื่อปฏิรูปวิถีชีวิตแรงงานไทย ศิริชนก วิริยเกื้อกูล
  การเข้าถึงระบบการเงินฐานรากของประเทศไทย จีรณัทย์ ชาญเชิงพานิช
  การปฏิรูปด้านพลังงาน อติวิชญ์ แสงสุวรรณ
  พิพิธภัณฑ์และหอจดหมายเหตุการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ โชคสุข กรกิตติชัย
     
ธันวาคม 2558
  กฎหมายกับการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก บุศรา เข็มทอง
  กฎหมายประกันสังคมฉบับใหม่กับสิทธิประโยชน์ที่เพิ่มขึ้น ณัฐพล ยิ่งกล้า
  แนวทางการแก้ไขปัญหากรณีสูญเสียทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ ซึ่งเกิดจากการสร้างเขื่อนขนาดใหญ่ ศิริชนก วิริยเกื้อกูล
  ศูนย์กลางบริการภาครัฐสำหรับประชาชน พิธุวรรณ กิติคุณ
  ระบบรถไฟชินคันเซ็น : สุดยอดแห่งเทคโนโลยีความปลอดภัยทางราง อาริยา สุขโต
  มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ : โครงการสนับสนุนสินเชื่อกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ภูมิพิชญ์ ยาสิทธิ์
  การถอดถอนออกจากตำแหน่ง แนวคิดตามร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ วัชราภรณ์ จุ้ยลำเพ็ญ
  กฎหมายประกันสังคมฉบับใหม่ กับสิทธิประโยชน์ที่เพิ่มขึ้น ณัฐพล ยิ่งกล้า
  ปัญหาของโรงเรียนขนาดเล็ก สุริยา ฆ้องเสนาะ
  การเปิดอภิปรายทั่วไปในที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภาเพื่อฟังความคิดเห็นโดยไม่มีการลงมติ แดนชัย ไชวิเศษ
  ไอเอส (IS) : กลุ่มก่อการร้ายที่โลกต้องจับตามอง ยอดชาย วิถีพานิช
  ข้อเสนอขององค์กรอิสระต่อคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) โชคสุข กรกิตติชัย
  คณะกรรมาธิการสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ โชคสุข กรกิตติชัย
     
พฤศจิกายน 2558
  ป่าไม้ : แหล่งกำเนิดและความสมดุลของชีวิต สิตาวีร์ ธีรวิรุฬห์
  คาร์บอนเครดิตกับปัญหาทางกฎหมาย บุศรา เข็มทอง
  แรงงานไทยปรับตัวอย่างไรเมื่อเข้าสู่ AEC มาลินี คงรื่น
  วิเคราะห์ จุดต่าง ประชารัฐ-ประชานิยม รติมา คชนันทน์
  เหตุใดต้องยกเลิกพระราชบัญญัติการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า พ.ศ. 2542 วันวิภา สุขสวัสดิ์
  กองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) และกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) ดวงรัตน์ ประจักษ์ศิลป์ไทย
  การผูกขาดและการแข่งขันที่เป็นธรรม: การปฏิรูปกฎหมายแข่งขันทางการค้า อานันท์ เกียรติสารพิภพ
  ร่างพระราชบัญญัติมันสำปะหลังและผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง : การปฏิรูปด้านกลไกและการบริหารจัดการ สุภัทร คำมุงคุณ
  รถยนต์พลังงานไฟฟ้านวัตกรรมใหม่เพื่อสิ่งแวดล้อม ณิชชา บูรณสิงห์
  การควบคุมผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มแอลกอฮอล์กับการตลาดออนไลน์ รณชัย โตสมภาค
  รัฐมนตรีจะเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในขณะเดียวกันไม่ได้ แดนชัย ไชวิเศษ
  ความสัมพันธ์ระหว่างฝ่ายการเมืองและฝ่ายข้าราชการประจำ พิธุวรรณ กิติคุณ
  “หน้าที่ของรัฐ” แนวคิดตามร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ วัชราภรณ์ จุ้ยลำเพ็ญ
     
ตุลาคม 2558
  ปฏิรูปสวัสดิการผู้สูงอายุ วิชาญ ทรายอ่อน
  ธนาคารแรงงาน เชษฐา ทองยิ่ง
  การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พิธุวรรณ กิติคุณ
  การเข้าถึงบริการด้านคมนาคมของผู้พิการ อาริยา สุขโต
  การปฏิรูปเพื่อแก้ไขปัญหาการทุจริต: ภาคส่วนราชการ วัชราภรณ์ จุ้ยลำเพ็ญ
  ข้อเสนอของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ต่อคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) โชคสุข กรกิตติชัย
  การศึกษาของเด็กปฐมวัย หัวใจสำคัญของการศึกษา สุริยา ฆ้องเสนาะ
  การเข้าถึงความยุติธรรมของผู้หญิง: ปัญหาสำคัญที่สังคมละเลย ศรันยา สีมา
  หลอด LED: นวัตกรรมเพื่อการอนุรักษ์และประหยัดพลังงาน ณิชชา บูรณสิงห์
  ความปรองดอง : ก้าวแรกของการปฏิรูปประเทศ สุเทพ เอี่ยมคง
  พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2558 ยุทธพงศ์ ปิ่นอนงค์
  ย้อนรอย ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย : การศึกษาเตรียมการจัดทำร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการปฏิรูปประเทศ พ.ศ.... สวีณา พลพืชน์
     
กันยายน 2558
  คณะกรรมการกองทุนการออมแห่งชาติ จีรณัทย์ ชาญเชิงพานิช
  ศูนย์อำนวยการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ (ศอตช.) โชคสุข กรกิตติชัย
  ค่าเงินบาทกับระบบเศรษฐกิจไทย ณัฐพงศ์ พันธุ์ไชย
  มาตรการทางกฎหมายในการกำหนดเขตปลอดภัยสำหรับเด็กเพื่อลดอัตราเสี่ยงการล่วงละเมิดทางเพศต่อเด็ก ศิริชนก วิริยเกื้อกูล
  ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเลของไทย สิตาวีร์ ธีรวิรุฬห์
  สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ อานันท์ เกียรติสารพิภพ
  คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ อานันท์ เกียรติสารพิภพ
  ความผันผวนของตลาดหุ้นจีน ดวงรัตน์ ประจักษ์ศิลป์ไทย
  การพัฒนากฎหมายเพื่อรณรงค์การให้นมแม่ : การปฏิรูประบบสุขภาพ รณชัย โตสมภาค
  หญ้าพลังงาน : หญ้าเนเปียร์ ณิชชา บูรณสิงห์
  พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กที่เกิดโดยอาศัยเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์ พ.ศ. 2558 : แก้ไขปัญหาการอุ้มบุญ มาลินี คงรื่น
  แนวคิดและทฤษฎีพื้นฐานในรัฐธรรมนูญ บุศรา เข็มทอง
     
สิงหาคม 2558
  ปัญหาขอทานเด็ก : ผลพวงของการพัฒนาที่ไม่สมดุล ณิชชา บูรณสิงห์
  จริยธรรมในภาคธุรกิจ สิฐสร กระแสร์สุนทร
  การยุบพรรคการเมือง ชงคชาญ สุวรรณมณี
  บุคคลที่มีลักษณะต้องห้ามใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้ง ตามมาตรา 111 (8) ของร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ตอนจบ) ยอดชาย วิถีพานิช
     
กรกฎาคม 2558
  การประมงที่ผิดกฎหมาย จากวิกฤติสู่การปฏิรูปประเทศ วิริยะ คล้ายแดง
  วิกฤติหนี้กรีซ ดวงรัตน์ ประจักษ์ศิลป์ไทย
  AIIB : แหล่งเงินทุนใหม่ของไทยเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ณัฐพงศ์ พันธุ์ไชย
  จริยธรรมในวิชาชีพข้าราชการ นารีลักษณ์ ศิริวรรณ
  ปาล์มน้ำมัน : ผลผลิตทางการเกษตรเพื่อการผลิตไฟฟ้า ณิชชา บูรณสิงห์
  เพศสภาพ วิชาญ ทรายอ่อน
  ร้านเหล้ารอบมหาวิทยาลัย : แนวทางแก้ไข สุริยา ฆ้องเสนาะ
  การแก้ไขปัญหาการทุจริตผ่านบทเรียนของอินโดนีเซีย ฐากูร จุลินทร
  ความเหลื่อมล้ำ อติวิชญ์ แสงสุวรรณ
  บุคคลที่มีลักษณะต้องห้ามใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้ง ตามมาตรา 111 (8) ของร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ตอน 1) ยอดชาย วิถีพานิช
  ลี กวน ยู : ความสำเร็จของการสร้างชาติด้วยการเมือง พิธุวรรณ กิติคุณ
     
มิถุนายน 2558
  เงินคงคลัง ณัฐพงศ์ พันธุ์ไชย
  งบประมาณสองขา อานันท์ เกียรติสารพิภพ
  เงินแผ่นดิน ชัชฎาภรณ์ ประยูรวงษ
  การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภูมิพิชญ์ ยาสิทธิ์
  คณะกรรมการดำเนินการแต่งตั้งข้าราชการโดยระบบคุณธรรม วัชราภรณ์ จุ้ยลำเพ็ญ
  ความท้าทายการเปลี่ยนแปลงของแรงงานภาคการเกษตร สุภัทร คำมุงคุณ
  การส่งออกของไทยในปัจจุบัน ดวงรัตน์ ประจักษ์ศิลป์ไทย
  จังหวัดจัดการตนเอง : แนวคิดในการปฏิรูปการปกครองส่วนท้องถิ่น ศรันยา สีมา
  เดินหน้าแก้ไขปัญหาสหกรณ์ประเทศไทยอย่างเป็นรูปธรรม จีรณัทย์ ชาญเชิงพานิช
  ผลกระทบของสารเคมีการเกษตรต่อสุขภาพของเกษตรกรและผู้บริโภค : แนวทางใน การควบคุมการใช้สารกำจัดศัตรูพืชเพื่อสร้างความมั่นคงทางสุขภาพของผู้ประกอบการ ภาคเกษตรกรรมและผู้บริโภค รณชัย โตสมภาค
     
พฤษภาคม 2558
  การพัฒนาการท่องเที่ยวเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับ AEC : การท่องเที่ยวแบบยั่งยืน วิชาญ ทรายอ่อน
  คณะกรรมาธิการสภาปฏิรูปแห่งชาติ โชคสุข กรกิตติชัย
  อาชีวะก้าวไกล ไทยก้าวหน้า สุริยา ฆ้องเสนาะ
  ร่างพระราชบัญญัติการบริหารทุนหมุนเวียน พ.ศ. .... การปฏิรูปเพื่อความโปร่งใสและสร้างวินัยทางการเงินการคลัง ชัชฎาภรณ์ ประยูรวงษ์
  ลี กวน ยู : กรณีศึกษาความสำเร็จทางเศรษฐกิจของสิงคโปร์ รติมา คชนันทน์
  อัตราดอกเบี้ยนโยบาย ดวงรัตน์ ประจักษ์ศิลป์ไทย
  แลทวาย : ใครได้ประโยชน์ อาริยา สุขโต
  กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดในประเทศไทย บุศรา เข็มทอง
  เด็กถูกทอดทิ้ง : ปัญหาที่สังคมต้องเยียวยา ณิชชา บูรณสิงห์
     
เมษายน 2558
  เซลล์แสงอาทิตย์พลังงานทดแทนที่ยั่งยืน ณิชชา บูรณสิงห์
  การปฏิรูปกีฬาไทย ปรียวรรณ สุวรรณสูนย์
  แนวทางการสร้างความปรองดองตามรัฐธรรมนูญฉบับใหม สุเทพ เอี่ยมคง
  การแก้ไขปัญหาภัยแล้งอย่างยั่งยืน สิตาวีร์ ธีรวิรุฬห์
  การแก้ไขปัญหาการทุจริตผ่านบทเรียนของสิงคโปร์ ฐากูร จุลินทร
  แนวคิดเกี่ยวกับวิสาหกิจเพื่อสังคมนำไปใช้ได้จริงหรือ ดวงรัตน์ ประจักษ์ศิลป์ไทย
  บทบาทของครูไทยในศตวรรษที่ 21 สุริยา ฆ้องเสนาะ
  การควบรวมหรือยกสถานะของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติและผู้ตรวจการแผ่นดิน วัชราภรณ์ จุ้ยลำเพ็ญ
     
มีนาคม 2558
  การก้าวพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่การเติบโตทางเศรษฐกิจที่ยั่งยืน รติมา คชนันทน์
  สังคมไทยกับการแก้ไขปัญหาทุจริตคอร์รัปชัน ปิยะวรรณ ปานโต
  ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่..) พ.ศ. .... (การดำเนินคดีแบบกลุ่ม) ยุทธพงศ์ ปิ่นอนงค์
  การปฏิรูปสำนักงานตำรวจแห่งชาติ : องค์ประกอบของคณะกรรมการนโยบายตำรวจแห่งชาติ (ก.ต.ช.) และคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ (ก.ตร.) อริย์ธัช แก้วเกาะสะบ้า
  การเปิดเผยข้อมูลเพื่อป้องกันปัญหาการคอร์รัปชั่นในระบบราชการไทย สิฐสร กระแสร์สุนทร
  กฎหมายกับการใช้อินเทอร์เน็ตของลูกจ้าง ณัฐพล ยิ่งกล้า
  การเลือกตั้งแบบประเทศเยอรมนี ชงคชาญ สุวรรณมณี
  การบริหารจัดการขยะ : กรณีจังหวัดสงขลาและกรุงเทพมหานคร ณิชชา บูรณสิงห์
  ถนนยางพารา : ทางรอดทางเลือกชาวสวนยาง อาริยา สุขโต
     
กุมภาพันธ์ 2558
  การเลือกตั้งนายกรัฐมนตรีโดยตรง วัชราภรณ์ จุ้ยลำเพ็ญ
แดนชัย ไชวิเศษ
  เขตเกษตรเศรษฐกิจ (Zoning) เพื่อการปฏิรูปภาคเกษตร วิริยะ คล้ายแดง
  การทุจริตเชิงนโยบาย อัญชลี จวงจันทร์
  วิสาหกิจเพื่อสังคม (Social Enterprise : SE) ดวงรัตน์ ประจักษ์ศิลป์ไทย
  ติดตามความก้าวหน้าและทิศทางการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ วันวิภา สุขสวัสดิ์
  การปฏิรูปประเทศไทยกับทิศทางการพัฒนา SMEs รติมา คชนันทน์
  กฎหมายควบคุมการบริโภคยาสูบ และการสร้างเสริมสุขภาพในทุกนโยบายของรัฐ (การปฏิรูปด้านสาธารณสุข) รณชัย โตสมภาค
  การปฏิรูประบบราชการ พิธุวรรณ กิติคุณ
     
มกราคม 2558
  ผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งควรสังกัดพรรคการเมืองหรือไม่ แดนชัย ไชวิเศษ
  การจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมในประเทศไทย สุภัทร คำมุงคุณ
  มูลเหตุของการมีวุฒิสภาและที่มาของสมาชิกวุฒิสภา อรณิช รุ่งธิปานนท์
  การเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของรัฐกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน นารีลักษณ์ ศิริวรรณ
  รถไฟฟ้า 10 สาย : ระบบการขนส่งสาธารณะเพื่อแก้ไขปัญหาจราจร ณัฐพงศ์ พันธุ์ไชย
     
ธันวาคม 2557
  การสร้างความปรองดอง : แสงสว่างส่องนำทางสังคมไทย กลุ่มงานบริการวิชาการ 3
  นโยบายด้านสาธารณสุขกับคุณภาพชีวิตของคนไทย กลุ่มงานบริการวิชาการ 3
  การปฏิรูปด้านสาธารณสุข กลุ่มงานบริการวิชาการ 3
  การปฏิรูปด้านเด็กและเยาวชน : ปัญหาวัยรุ่นติดเหล้า กลุ่มงานบริการวิชาการ 3
  ปฏิรูปสื่อ : เสรีภาพของสื่อมวลชน กลุ่มงานบริการวิชาการ 3
     
พฤศจิกายน 2557
  บัณฑิตไทย ไม่โกง วิมลรักษ์ ศานติธรรม
  เขตเศรษฐกิจพิเศษพื้นที่ชายแดนกับการรองรับ AEC กลุ่มงานบริการวิชาการ 2
  รถไฟรางคู่ : การปฏิรูประบบรางสุ่การพัฒนาที่ยั่งยืน กลุ่มงานบริการวิชาการ 2
  แผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด พ.ศ. 2558 กลุ่มงานบริการวิชาการ 3
  ปฏิรูปคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ กลุ่มงานบริการวิชาการ 3
  ปฏิรูปการศึกษา ปฏิรูปประเทศไทย กลุ่มงานบริการวิชาการ 3
  การปฏิรูปด้านสิ่งแวดล้อม กลุ่มงานบริการวิชาการ 3
  ราคาสินค้าเกษตรตกต่ำ กลุ่มงานบริการวิชาการ 2
  การปฏิรูปชาวนาไทย กลุ่มงานบริการวิชาการ 2
  การจัดตั้งสำนักงบประมาณรัฐสภาของไทย สิวาพร สุขเอียด
  ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 2 (พ.ศ.2556-2560) ปรียวรรณ สุวรรณสูนย์
     
 

 

     

home
รวบรวมข้อมูลโดย กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ สำนักวิชาการ
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร โทร. 0 2244 1398
Upload : 3/12/2558 |
Last updated : 19/6/2562