สำนักวิชาการ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
ebook logo
 
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นผลงานความร่วมมือจากหน่วยงานอื่น
 
 
 
 
หนังสือ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยานิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เนื่องในโอกาสมหามงคลเจริญพระชนมายุ 7 รอบ 6 พฤษภาคม 2550  
 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  
 
       
 
 
 
   
     
     
     
   
   
     
     
 
 
Dissertation, Thesis, Research Study About Thai Parliament
           
สัญลักษณ์ The University of Michican  

Degree: Doctor of Philosophy (Political Science)
Author: Aaron M. Stern
Title: INSTITUTIONAL CHANGE IN LEGISLATURES: THAILAND'S HOUSE OF REPRESENTATIVES 1979-2002

 
           
         
  หนังสืออิเล็กทรอนิกส์โดยความร่วมมือระหว่าง ศูนย์ข้อมูล (IRC) สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย และสำนักวิชาการ
 
 
  ABOUT AMERICA : The Constitution of the United States of America   Elections 2004   ABOUT AMERICA : How the United States Is Governed Outline of the U.S. Legal System
 
  Road to Democracy : Afghan Elections   IRAQ Elections : road to democracy   IRAQ : From Fear to Freedom George W. Bush : 43rd President of the United States of America
 
  Outline of U.S. History   The USA and UNESCO : Building Knowledge, Building Cultures Afghanistan : Seeds of Hope Working for Women : Worldwide
 
  ABOUT AMERICA : Women of Influence   GOING THE DISTANCE : The U.S. tsunami relief effort 2005   Focus On:Intellectual Property Rights ART on the Edge : 17 contemporary american artists
 
 
 
 
   
Home
รวบรวมข้อมูลโดย กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ สำนักวิชาการ โทร. 0 2244 1398
Last update : 29/10/2555 Webmaster: บุษราภรณ์ อัครนิธิยานนท์