สำนักวิชาการ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
ebook logo
ผลงานของนักวิชาการประจำสำนักวิชาการ
 
 
เอกสาร
 
หนังสือ
                   
  สรุปผลการดำเนินงานสำนักวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 [23/1/62]

ชื่อเรื่อง: สรุปผลการดำเนินงานสำนักวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ผู้เขียน:
คณะทำงานจัดทำหนังสือสรุปผลการดำเนินงานสำนักวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2561 สำนักวิชาการ
ปีพิมพ์: 2561


รายงานการวิจัย เรื่อง การส่งเสริมและพัฒนาการดำเนินงานด้านคุณธรรมจริยธรรมของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร: กรณีศึกษาการส่งเสริมและพัฒนาการประพฤติปฏิบัติตนของข้าราชการให้สอดรับกับค่านิยมองค์กรและพันธะสัญญาด้านการต่อต้านการทุจริต [4/4/62] ชื่อเรื่อง: รายงานการวิจัย เรื่อง การส่งเสริมและพัฒนาการดำเนินงานด้านคุณธรรมจริยธรรมของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร: กรณีศึกษาการส่งเสริมและพัฒนาการประพฤติปฏิบัติตนของข้าราชการให้สอดรับกับค่านิยมองค์กรและพันธะสัญญาด้านการต่อต้านการทุจริต
ผู้เขียน:
สิฐสร กระแสร์สุนทร / วิทยากรชำนาญการพิเศษ
ปีพิมพ์: 2562
   

 
                   
  สภาร่างรัฐธรรมนูญไทย [26/6/61]

ชื่อเรื่อง: สภาร่างรัฐธรรมนูญไทย
ผู้เขียน:
อนุชา ดีสวัสดิ์ / นิติกรปฏิบัติการ
ปีพิมพ์: 2561


บันทึกเหตุการณ์สำคัญในการจัดทำรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 [4/10/61] ชื่อเรื่อง: บันทึกเหตุการณ์สำคัญในการจัดทำรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560
ผู้เขียน:
กลุ่มงานบริการวิชาการ 1
ปีพิมพ์: 2561
   

 
                   
  รายงานการศึกษา เรื่อง สรุปผลการดำเนินงานสำนักวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2560 [17/1/61]

ชื่อเรื่อง: สรุปผลการดำเนินงานสำนักวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2560
ผู้เขียน:
คณะทำงานจัดทำหนังสือสรุปผลการดำเนินงานสำนักวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2560 สำนักวิชาการ
ปีพิมพ์: 2560


รายงานการวิจัย เรื่อง การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ กรณีศึกษาหน่วยงานที่ได้รับรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) หมวด 3 ด้านการมุ่งเน้นผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย [22/2/61] ชื่อเรื่อง: รายงานการวิจัย เรื่อง การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ กรณีศึกษาหน่วยงานที่ได้รับรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ หมวด 3 ด้านการมุ่งเน้นผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ผู้เขียน:
นารีลักษณ์ ศิริวรรณ / วิทยากรชำนาญการพิเศษ
ปีพิมพ์: 2561
   

 
                   
  สาระสำคัญรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 [1/9/60]

ชื่อเรื่อง: สาระสำคัญรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560
ผู้เขียน:
สำนักวิชาการ
ปีพิมพ์: 2560


การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ [10/11/60] ชื่อเรื่อง: การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ
ผู้เขียน:
ศิริชนก วิริยเกื้อกูล / นิติกรชำนาญการ
ปีพิมพ์: 2560
   

 
                   
  เหมืองทองคำ : รายได้รัฐและผลกระทบต่อชีวิตและสิ่งแวดล้อม [24/1/60]

ชื่อเรื่อง: เหมืองทองคำ : รายได้รัฐและผลกระทบต่อชีวิตและสิ่งแวดล้อม
ผู้เขียน:
สิตาวีร์ ธีรวิรุฬห์ / วิทยากรเชี่ยวชาญ
ปีพิมพ์: 2560


เอกสารประกอบนิทรรศการ เรื่อง รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 2560 [9/6/60] ชื่อเรื่อง: เอกสารประกอบนิทรรศการ เรื่อง รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 2560
ผู้เขียน:
กลุ่มงานพิพิธภัณฑ์และจดหมายเหตุ
ปีพิมพ์: 2560
   

 
                   
  รายงานการศึกษา เรื่อง สรุปผลการดำเนินงานสำนักวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2558 [6/7/59]

ชื่อเรื่อง: สรุปผลการดำเนินงานสำนักวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2558
ผู้เขียน:
คณะทำงานจัดทำหนังสือสรุปผลการดำเนินงานสำนักวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2558 สำนักวิชาการ
ปีพิมพ์: 2559


แนวทางการปรับสถานภาพมหาวิทยาลัยของรัฐทุกแห่งให้เป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐภายใน พ.ศ.2564 [24/1/60] ชื่อเรื่อง: แนวทางการปรับสถานภาพมหาวิทยาลัยของรัฐทุกแห่งให้เป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐภายใน พ.ศ.2564
ผู้เขียน:
ฐากูร จุลินทร / วิทยากรชำนาญการพิเศษ
ปีพิมพ์: 2559
   

 
                   
  รายงานการศึกษา เรื่อง การกำหนดกฎมณเฑียรบาลในรัฐธรรมนูญไทย [19/1/59]

ชื่อเรื่อง: รายงานการศึกษา เรื่อง การกำหนดกฎมณเฑียรบาลในรัฐธรรมนูญไทย
ผู้เขียน:
ฐากูร จุลินทร / วิทยากรชำนาญการพิเศษ
ปีพิมพ์: 2557


ขยะอิเล็กทรอนิกส์ [28/3/59] ชื่อเรื่อง: ขยะอิเล็กทรอนิกส์
ผู้เขียน:
ณิชชา บูรณสิงห์ / วิทยากรชำนาญการพิเศษ
ปีพิมพ์: 2559
   

 
 
  อาเซียนและความมั่นคงทางทะเล (ASEAN and Maritime Security) [30/09/58]

ชื่อเรื่อง: อาเซียนและความมั่นคงทางทะเล (ASEAN and Maritime Security)
ผู้เขียน:
คณะทำงานด้านประชาคมอาเซียน
ปีพิมพ์: 2558


คู่มือการจัดทำเอกสารวิชาการ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2558) (Handbook for Academic Writing) [13/10/58]

ชื่อเรื่อง: คู่มือการจัดทำเอกสารวิชาการ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2558)
ผู้เขียน: สำนักวิชาการ
ปีพิมพ์: 2558

เพิ่มเติม: การอ้างอิงและบรรณานุกรมแบบเชิงอรรถตามรูปแบบของคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในคู่มือการพิมพ์วิทยานิพนธ์. พิมพ์ครั้งที่ 8 (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. 2556

   

 
 
  รวมบทความเก้าเรื่องเกี่ยวเนื่องการเมืองไทย พ.ศ. 2556 [18/11/57]

ชื่อเรื่อง: รวมบทความเก้าเรื่องเกี่ยวเนื่องการเมืองไทย พ.ศ. 2556
ผู้เขียน:
ฐากูร จุลินทร / วิทยากรชำนาญการพิเศษ
ปีพิมพ์: 2557


ธุรกิจกาสิโน [20/2/58]

ชื่อเรื่อง: ธุรกิจกาสิโน
ผู้เขียน:
รติมา คชนันทน์ / วิทยากรชำนาญการ
ปีพิมพ์: 2557

   

 
 
  คู่มือการจัดทำเอกสารวิชาการ (ปรับปรุงใหม่) [1/9/57]

ชื่อเรื่อง: คู่มือการจัดทำเอกสารวิชาการ (ปรับปรุงใหม่)
ผู้เขียน:
สำนักวิชาการ
ปีพิมพ์: 2557


ความเป็นมาและขั้นตอนการพิจารณา ร่างพระราชบัญญัติให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของประเทศ พ.ศ. .... [8/8/57] ชื่อเรื่อง: ความเป็นมาและขั้นตอนการพิจารณา ร่างพระราชบัญญัติให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของประเทศ พ.ศ. ....
ผู้เขียน:
วันวิภา สุขสวัสดิ์ (นิติกรชำนาญการ) และนายอานันท์ เกียรติสารพิภพ (นิติกรชำนาญ)
ปีพิมพ์: 2557
   

 
 
 
การยุบสภาผู้แทนราษฎรในประเทศไทย  [9/6/57]

ชื่อเรื่อง: การยุบสภาผู้แทนราษฎรในประเทศไทย
ผู้เขียน:
แดนชัย ไชวิเศษ / นิติกรชำนาญการ
ปีพิมพ์: 2557


รายงานการศึกษาแนวทางปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงานสนับสนุนงานนิติบัญญัติ ด้านบริการวิชาการ ด้านวิจัย ด้านห้องสมุด ด้านพิพิธภัณฑ์และจดหมายเหตุ  [15/10/56]

ชื่อเรื่อง: รายงานการศึกษาแนวทางปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงานสนับสนุนงานนิติบัญญัติ ด้านบริการวิชาการ ด้านวิจัย ด้านห้องสมุด ด้านพิพิธภัณฑ์และจดหมายเหตุ
ผู้เขียน:
คณะทำงานศึกษาวิเคราะห์แนวทางการปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงานสนับสนุน ด้านการวิจัยและห้องสมุดรัฐสภาตามมาตรฐานสากล
ปีพิมพ์: 2556

 

 
 
  ภูมิภาคนิยมกับอาเซียน Regionalism and ASEAN [16/5/57]

ชื่อเรื่อง: ภูมิภาคนิยมกับอาเซียน (Regionalism and ASEAN)
ผู้เขียน:
อรณิช รุ่งธิปานนท์/ วิทยากรชำนาญการพิเศษ
ปีพิมพ์: 2557


รวมบทความเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน พ.ศ.2555 [23/4/56]

ชื่อเรื่อง: รวมบทความเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน พ.ศ.2555
ผู้เขียน:
ฐากูร จุลินทร / วิทยากรชำนาญการพิเศษ
ปีพิมพ์: 2556

 

 
 
  รายงานการศึกษาเรื่อง การสนับสนุนงานด้านวิจัยและด้านวิชาการต่อสมาชิกรัฐสภา กรณีศึกษาเปรียบเทียบรัฐสภาไทยกับรัฐสภาสาธารณรัฐเกาหลี [2/7/56]

ชื่อเรื่อง: รายงานการศึกษาเรื่อง การสนับสนุนงานด้านวิจัยและด้านวิชาการต่อสมาชิกรัฐสภา กรณีศึกษาเปรียบเทียบรัฐสภาไทยกับรัฐสภาสาธารณรัฐเกาหลี
ผู้เขียน:
ปรียวรรณ สุวรรณสูนย์ / วิทยากรชำนาญการ
ปีพิมพ์: 2556


การก้าวสู่ประชาคมอาเซียน [26/2/56]

ชื่อเรื่อง: การก้าวสู่ประชาคมอาเซียน
ผู้เขียน:
คณะทำงานจัดทำข้อมูลเพื่อเตรียมความพร้อมข้าราชการรัฐสภาสู่ประชาคมอาเซียน
ปีพิมพ์: 2555

 

 
 
  การประมวลบทสัมภาษณ์นักวิจัยสาขาวิชาการต่าง ๆ เกี่ยวกับการพัฒนางานวิจัยของรัฐสภา [6/3/56]

ชื่อเรื่อง: การประมวลบทสัมภาษณ์นักวิจัยสาขาวิชาการต่าง ๆ เกี่ยวกับการพัฒนางานวิจัยของรัฐสภา
ผู้เขียน:
ปิยะวรรณ ปานโต / วิทยากรชำนาญการ
ปีพิมพ์: 2555


รายงานการศึกษา เรื่อง การศึกษาเชิงเปรียบเทียบการพัฒนาการเมืองไทยและญี่ปุ่นในช่วงเวลา 22 ปี (พ.ศ.2532-2553) [12/5/54]

ชื่อเรื่อง: รายงานการศึกษา เรื่อง การศึกษาเชิงเปรียบเทียบการพัฒนาการเมืองไทยและญี่ปุ่นในช่วงเวลา 22 ปี (พ.ศ.2532-2553)
ผู้เขียน:
ฐากูร จุลินทร / วิทยากร 7 ว
ปีพิมพ์: 2554

 

 
 
 
รายงานสรุปผลการวิจัยของนิสิต นักศึกษา ผู้ได้รับเงินสนับสนุนการวิจัยจากสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ประจำปี 2547-2552 [23/5/55]

ชื่อเรื่อง: รายงานสรุปผลการวิจัยของนิสิต นักศึกษา ผู้ได้รับเงินสนับสนุนการวิจัยจากสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ประจำปี 2547-2552
ผู้เขียน:
อัญชลี จวงจันทร์ / วิทยากรปฏิบัติการ
ปีพิมพ์: 2555


สรุปสาระสำคัญ ข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2551 ข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา พ.ศ. 2551 ข้อบังคับการประชุมรัฐสภา พ.ศ. 2553 [9/2/54]

ชื่อเรื่อง: สรุปสาระสำคัญ ข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2551 ข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา พ.ศ. 2551 ข้อบังคับการประชุมรัฐสภา พ.ศ. 2553
ผู้เขียน:
ตวงรัตน์ เลาหัตถพงษ์ภูริ ผู้อำนวยการกลุ่มงานบริการวิชาการ 1 และคณะ
ปีพิมพ์: 2554


 

 
 
 
สรุปสาระสำคัญ (เฉพาะการบริหารจัดการประชุม) ข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2551 ข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา พ.ศ. 2551 ข้อบังคับการประชุมรัฐสภา พ.ศ. 2553 [9/2/54]

ชื่อเรื่อง: สรุปสาระสำคัญ (เฉพาะการบริหารจัดการประชุม) ข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2551 ข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา พ.ศ. 2551 ข้อบังคับการประชุมรัฐสภา พ.ศ. 2553
ผู้เขียน:
ตวงรัตน์ เลาหัตถพงษ์ภูริ ผู้อำนวยการกลุ่มงานบริการวิชาการ 1 และคณะ
ปีพิมพ์: 2554


เอกสารวิชาการ เรื่อง รัฐสภาสหราชอาณาจักร : สภาสามัญ สภาขุนนาง หน่วยงานสนับสนุน [14/9/53]

ชื่อเรื่อง: เอกสารวิชาการ เรื่อง รัฐสภาสหราชอาณาจักร : สภาสามัญ สภาขุนนาง หน่วยงานสนับสนุน
ผู้เขียน:
อรณิช รุ่งธิปานนท์ / วิทยากร 6
ปีพิมพ์: 2553

 

 
 
 
รายงานการศึกษา เรื่อง การศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีต่อองค์กรของข้าราชการสำนักวิชาการ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร [13/1/54]

ชื่อเรื่อง: รายงานการศึกษา เรื่อง การศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีต่อองค์กรของข้าราชการสำนักวิชาการ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
ผู้เขียน:
สิฐสร กระแสร์สุนทร / วิทยากร 6
ปีพิมพ์: 2554


ายงานการศึกษา เรื่อง "ความแตกต่างระหว่างท้องถิ่นกับการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2550 : กรณีศึกษาเปรียบเทียบภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต้"

ชื่อเรื่อง: รายงานการศึกษา เรื่อง "ความแตกต่างระหว่างท้องถิ่นกับการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2550 : กรณีศึกษาเปรียบเทียบภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต้"
ผู้เขียน:
ปรียวรรณ สุวรรณสูนย์ / วิทยากร 5
ปีพิมพ์: 2552

 

 
 
  เอกสารทางวิชาการ เรื่อง ภัยแล้งปี' 52 กับการเกษตรไทย

ชื่อเรื่อง: เอกสารทางวิชาการ เรื่อง ภัยแล้งปี' 52 กับการเกษตรไทย
ผู้เขียน:
สวีณา พลพืชน์ / วิทยากร 8 ว
ปีพิมพ์: 2552


เอกสารทางวิชาการ เรื่อง บทบาทของจีนในเวทีการเมืองระหว่างประเทศในเอเชีย

ชื่อเรื่อง: เอกสารทางวิชาการ เรื่อง บทบาทของจีนในเวทีการเมืองระหว่างประเทศในเอเชีย
ผู้เขียน:
จงเดือน สุทธิรัตน์ / วิทยากร 7 ว
ปีพิมพ์: 2552

 

 
 
 
เอกสารทางวิชาการ เรื่อง อิทธิพลสื่อภาพยนตร์ฮอลลีวูด : ความสัมพันธ์กับกิจการโลก

ชื่อเรื่อง: เอกสารทางวิชาการ เรื่อง อิทธิพลสื่อภาพยนตร์ฮอลลีวูด : ความสัมพันธ์กับกิจการโลก
ผู้เขียน:
จงเดือน สุทธิรัตน์ / วิทยากร 7 ว
ปีพิมพ์: 2552ประมวลสารสนเทศและดรรชนีสืบค้น แถลงการณ์ คำสั่ง ประกาศ คปค. และ คมช. ชื่อเรื่อง: ประมวลสารสนเทศและดรรชนีสืบค้น แถลงการณ์ คำสั่ง ประกาศ คปค. และ คมช.
ผู้เขียน:
แสงอรุณ อนุเคราะห์ / บรรณารักษ์ 7 ว
ปีพิมพ์: 2551
 

 
 
  การสร้างหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า

ชื่อเรื่อง: การสร้างหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า
ผู้เขียน:
ศุภพรรัตน์ สุขพุ่ม / วิทยากร 7 ว
ปีพิมพ์: 2551


เอกสารวิชาการหมายเลข 2 เรื่อง กฎหมายว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม

ชื่อเรื่อง: เอกสารวิชาการหมายเลข 2 เรื่อง กฎหมายว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการขัดกัน ระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม
ผู้เขียน:
กลุ่มงานบริการวิชาการ 1
ปีพิมพ์: 2551

 

 
 
  ภาวะโลกร้อน มหันตภัยใกล้ตัวมนุษย์

ชื่อเรื่อง: "ภาวะโลกร้อน" มหันตภัยใกล้ตัวมนุษย์
ผู้เขียน:
พุทธชาติ ทองเอม / วิทยากร 7 ว
ปีพิมพ์: 2551


เอกสารวิชาการหมายเลข 1 เรื่อง การยกเลิกระบบซี

ชื่อเรื่อง: เอกสารวิชาการหมายเลข 1 เรื่อง การยกเลิกระบบ " ซี "
ผู้เขียน: กลุ่มงานบริการวิชาการ 1
ปีพิมพ์: 2550

 

 
 
 
การสำรวจความพึงพอใจต่อการให้บริการ ของห้องสมุดรัฐสภา ปีงบประมาณ 2549

ชื่อเรื่อง: การสำรวจความพึงพอใจต่อการให้บริการ ของห้องสมุดรัฐสภา ปีงบประมาณ 2549
ผู้เขียน:
แสงอรุณ อนุเคราะห์ / บรรณารักษ์ 7 ว
ปีพิมพ์: 2550


การสำรวจความพึงพอใจต่อการให้บริการ ของห้องสมุดรัฐสภา ปีงบประมาณ 2550

ชื่อเรื่อง: การสำรวจความพึงพอใจต่อการให้บริการ ของห้องสมุดรัฐสภา ปีงบประมาณ 2550
ผู้เขียน:
แสงอรุณ อนุเคราะห์ / บรรณารักษ์ 7 ว
ปีพิมพ์: 2550

 

 
           
 
รัฐสภาสหราชอาณาจักร United Kingdom Parliament

ชื่อเรื่อง: รัฐสภาสหราชอาณาจักร United Kingdom Parliament
ผู้เขียน:
อรณิช รุ่งธิปานนท์ / วิทยากร 5
ปีพิมพ์: 2550


การวิจัยประเมินผล โครงการแข่งขันตอบปัญหาความรู้เกี่ยวกับรัฐสภา ประจำปี 2550

ชื่อเรื่อง: การวิจัยประเมินผล โครงการแข่งขัน ตอบปัญหาความรู้เกี่ยวกับรัฐสภา ประจำปี 2550
ผู้เขียน:
คณะทำงานศึกษาและดำเนินการจัดทำ
วิจัยโครงการแข่งขันตอบปัญหาความรู้เกี่ยวกับ
รัฐสภา
ปีพิมพ์: 2550

 

 
           
 
อาชญากรรมทางเศรษฐกิจข้ามชาติ

ชื่อเรื่อง: อาชญากรรมทางเศรษฐกิจข้ามชาติ
(Transnational Economic Crime)
ผู้เขียน:
นพดล นุ้ยจุ้ย / นิติกร 6
ปีพิมพ์: 2550


24 นายกรัฐมนตรีไทย ประวัติและดัชนี ชื่อเรื่อง: 24 นายกรัฐมนตรีไทย
ผู้เขียน: สายฝน ดีงาม / บรรณารักษ์ 6
ปีพิมพ์: 2550
   
 
 
 
 
เกษตรอินทรีย์ : นโยบายภาครัฐ

ชื่อเรื่อง: เกษตรอินทรีย์ : นโยบายภาครัฐ
ผู้เขียน:
วิริยะ คล้ายแดง / วิทยากร 7 ว
ปีพิมพ์: 2549


สึนามิ ภัยพิบัติทางธรรมชาต ชื่อเรื่อง: สึนามิ ภัยพิบัติทางธรรมชาติ
ผู้เขียน: พุทธชาติ ทองเอม / วิทยากร 7 ว
ปีพิมพ์: 2549
   
 
 
 
 
ลำไย : การจัดการของรัฐ

ชื่อเรื่อง: ลำไย : การจัดการของรัฐ
ผู้เขียน:
สุภัทร คำมุงคุณ / วิทยากร 7 ว
ปีพิมพ์: 2549


FTA ไทย-อินเดีย ชื่อเรื่อง: FTA ไทย-อินเดีย
ผู้เขียน: จงเดือน สุทธิรัตน์ / วิทยากร 7 ว
ปีพิมพ์: 2549
     
 
 
 
  การสังกัดพรรคการเมือง...

ชื่อเรื่อง: การสังกัดพรรคการเมือง: การกำหนดเวลาในการสังกัดพรรคการเมืองของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตามบทบัญญัติ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540
ผู้เขียน:
ตวงรัตน์ เลาหัตถพงษ์ภูริ/วิทยากร 8ว
ปีพิมพ์: 2548


คนพิการ ชื่อเรื่อง: คนพิการ
ผู้เขียน:
ทนงศักดิ์ สุระคำแหง/ นิติกร 8 ว
ปีพิมพ์: 2548
 
 
 
 
 
เปรียบเทียบนโยบาย 6 รัฐบาล

ชื่อเรื่อง: เปรียบเทียบนโยบาย 6 รัฐบาล
ผู้เขียน:
นิพัทธ์ สระฉันทพงษ์ / นิติกร 7 ว
ปีพิมพ์: 2548


ข้อมูลพื้นฐาน Basic Information : ภัยแล้ง ชื่อเรื่อง: ข้อมูลพื้นฐาน Basic Information : ภัยแล้ง
ผู้เขียน:
สวีณา พลพืชน์ / วิทยากร 8 ว
ปีพิมพ์: 2548
   
 
 
 
 
โครงการรับจำนำข้าวเปลือกนาปี ปี 2546/47 จุลสาร Mini Review

ชื่อเรื่อง: จุลสาร Mini Review
โครงการรับจำนำข้าวเปลือกนาปี ปี 2546/47
ผู้เขียน:
สวีณา พลพืชน์/ วิทยากร 8 ว
ปีพิมพ์: 2547


ยาเสพติด ชื่อเรื่อง: ยาเสพติด
ผู้เขียน: ศุภพรรัตน์ สุขพุ่ม/ วิทยากร 7 ว
ปีพิมพ์: 2547
   
 
 
 
  สตรีกัมพูชา : แรงงานที่ยังรอความหวัง

ชื่อเรื่อง: สตรีกัมพูชา:แรงงานที่ยังรอความหวัง Working Women in Cambodia
ผู้เขียน:
Bama Athreya
ผู้แปล: มาลินี คงรื่น / วิทยากร 8 ว
ปีพิมพ์: 2547


การเปิดเขตการค้าเสรี (FTA) ชื่อเรื่อง: การเปิดเขตการค้าเสรี (FTA)
ผู้เขียน:
เยาวนิจ สุนนานนท์ / วิทยากร 9 ว
ปีพิมพ์: 2547
     
 
 
 
พลังงานในอนาคตกับการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ชื่อเรื่อง: พลังงานในอนาคตกับการพัฒนา
อย่างยั่งยืน
ผู้เขียน: พุทธชาติ ทองเอม / วิทยากร 7 ว
ปีพิมพ์: 2547


รวมคำแถลงนโยบายของรัฐบาลตั้งแต่คณะแรกจนถึงคณะปัจจุบัน
ชื่อเรื่อง: รวมคำแถลงนโยบายของรัฐบาล ตั้งแต่คณะแรกจนถึงคณะปัจจุบัน
ผู้เขียน:
นิพัทธ์ สระฉันทพงษ์ / นิติกร 7 ว
ปีพิมพ์: 2544
     
 
 
 
 
Home
Digital Object : กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ โทร. 0 2244 2073
Last update: 4/4/2562