นายสุเทพ เอี่ยมคง สำนักวิชาการ

เมื่อวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๔๘๙ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินกลับไปทรงศึกษาต่อยังประเทศสวิตเซอร์แลนด์ รถยนต์พระที่นั่งเคลื่อนออกจากพระบรมมหาราชวังมาตาม ถนนราชดำเนิน ผ่านกลุ่มพสกนิกรผู้มาเข้าเฝ้า ฯ ส่งเสด็จอย่างเนืองแน่น ท่ามกลางเสียงถวายพระพรนั้น กลับมีเสียงของชายคนหนึ่งตะโกนก้องร้องแทรกเข้ามาในพระกรรณว่า “ อย่าละทิ้งประชาชน”

เป็นเสียงของพสกนิกรคนหนึ่งที่ร้องบอกออกมาด้วยความรู้สึกอันบริสุทธิ์ เมื่อเห็นว่าบ้านเมือง เพิ่งผ่านความสูญเสียอย่างใหญ่หลวงเมื่อเช้าวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๔๘๙ และได้รับการปลอบประโลมตอนค่ำวันเดียวกัน เมื่อพระมหากษัตริย์พระองค์ใหม่เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติสืบต่อไป แต่ … ความฉ่ำชื่นในหัวใจยังไม่ทันจางหาย พระมหากษัตริย์พระองค์ใหม่กำลังจะเสด็จพระราชดำเนิน ออกไปยังดินแดนอันไกลแสนไกลจากพสกนิกร

จากพระราชนิพนธ์บันทึกประจำวันของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สะท้อนบรรยากาศใน วันนั้นอย่างชัดเจนว่า “… ตามถนนผู้คนช่างมากมายเสียจริง ๆ ที่ถนนราชดำเนินกลาง ราษฎรเข้ามา ใกล้จนชิดรถที่เรานั่ง กลัวเหลือเกินว่าล้อรถของเราจะไปทับแข้งทับขาใครเข้าบ้าง รถแล่นฝ่าฝูงชน ไปได้อย่างช้าที่สุด ถึงวัดเบญจมบพิตรรถแล่นเร็วขึ้นได้บ้าง ตามทางที่ผ่านมาได้ยินเสียงใครคนหนึ่งร้อง ขึ้นมาดังๆ ว่า “ อย่าละทิ้งประชาชน ” อยากจะร้องบอกเขาลงไปว่า ถ้าประชาชนไม่ “ ทิ้ง ” ข้าพเจ้าแล้ว ข้าพเจ้าจะ “ ละทิ้ง ” อย่างไรได้ แต่รถวิ่งเร็วและเลยไปไกลเสียแล้ว …”

เมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงท่าอากาศยานดอนเมืองและประทับบนเครื่องบินแล้ว ทรงมีพระราชกระแสรับสั่งให้นักบิน นำเครื่องบินบินรอบกรุงเทพมหานคร ๓ รอบ เพื่อทอดพระเนตรบ้านเมืองและพสกนิกรของพระองค์…

เวลานั้น ไม่มีใครทราบว่าในพระราชหฤทัยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ ทรงมีพระราชดำริเช่นใด

ในกาลต่อมา … เมื่อครั้งพระราชพิธีบรมราชาภิเษกวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๔๙๓ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงประกาศปฐมพระบรมราชโองการอารักขาพสกนิกรว่า “ เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม ”

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว นับเป็นพระมหากษัตริย์ที่ทรงครองราชบัลลังก์เพื่อประโยชน์สุข แห่งมหาชนชาวสยามโดยแท้

"ธ ทรงเป็นร่มฉัตรรัฐสภา"

.......................................................................................................................................................................................................................................................................

บทความเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐

.......................................................................................................................................................................................................................................................................

" ในหลวงของประชาชน "