สำนักวิชาการ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

ผู้เยี่ยมชมและศึกษาดูงานห้องสมุดรัฐสภาผู้เยี่ยมชมและศึกษาดูงานห้องสมุดรัฐสภา
         
  << 2553  
     
    คณะอาจารย์และนิสิตจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   bullet ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จินดารัตน์ เบอรพันธุ์ หัวหน้าภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ นำคณะนิสิตระดับปริญญาตรี คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จำนวน 14 คน เข้าศึกษาดูงานห้องสมุดรัฐสภา และพิพิธภัณฑ์รัฐสภา
10 กันยายน 2553
   
             
     
 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จินดารัตน์ เบอรพันธุ์ หัวหน้าภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ นิสิตรับฟังบรรยาย นิสิตรับฟังบรรยายและดูรายงานการประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ.2475
 
             
 
บรรณารักษ์นำชมห้องสมุด ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จินดารัตน์ เบอรพันธุ์ ลงนามสมุดเยี่ยมชมห้องสมุดรัฐสภา นางสาวพจพิณ พรมเอี่ยม ตัวแทนบรรณารักษ์ห้องสมุดรัฐสภา มอบของที่ระลึกแด่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จินดารัตน์ เบอรพันธุ์
 
             
 
คณะนิสิตจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และคณะบรรณารักษ์ห้องสมุดรัฐสภาที่ให้การต้อนรับ ถ่ายภาพที่ระลึกร่วมกัน
 
             
             
     
    คณะอาจารย์และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น   bullet รองศาสตราจารย์ภรณี ศิริโชติ และรองศาสตราจารย์จุฑารัตน์ ศราวณะวงศ์ พร้อมคณะนักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาการจัดการสารสนเทศ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จำนวน 19 คน เข้าศึกษาดูงานห้องสมุดรัฐสภา และพิพิธภัณฑ์รัฐสภา
31 สิงหาคม 2553
   
             
     
 
รองศาสตราจารย์ภรณี ศิริโชติ และรองศาสตราจารย์จุฑารัตน์ ศราวณะวงศ์ พร้อมคณะนักศึกษาระดับปริญญาโท รองศาสตราจารย์ภรณี ศิริโชติ และรองศาสตราจารย์จุฑารัตน์ ศราวณะวงศ์ พร้อมคณะนักศึกษาระดับปริญญาโท รับฟังบรรยายงานห้องสมุดรัฐสภา รองศาสตราจารย์ภรณี ศิริโชติ และรองศาสตราจารย์จุฑารัตน์ ศราวณะวงศ์ พร้อมคณะนักศึกษาระดับปริญญาโท รับฟังบรรยายงานห้องสมุดรัฐสภา
 
             
 
รองศาสตราจารย์ภรณี ศิริโชติ ลงนามสมุดเยี่ยมชมห้องสมุดรัฐสภา รองศาสตราจารย์ภรณี ศิริโชติ รับมอบของที่ระลึกจากนางสาวปรียานุช คลอวุฒิวัฒน์ ตัวแทนบรรณารักษ์ผู้ให้การต้อนรับ รองศาสตราจารย์ภรณี ศิริโชติ มอบของที่ระลึกแก่นางสาวปรียานุช คลอวุฒิวัฒน์ ตัวแทนบรรณารักษ์ผู้ให้การต้อนรับ
 
             
 
คณะอาจารย์และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น และคณะบรรณารักษ์ห้องสมุดรัฐสภาที่ให้การต้อนรับ ถ่ายภาพที่ระลึกร่วมกัน
 
             
             
     
    คณะอาจารย์และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม   bullet คณะอาจารย์และนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 และ 3 ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จำนวน 75 คน เข้าศึกษาดูงานห้องสมุดรัฐสภา และพิพิธภัณฑ์รัฐสภา
9 สิงหาคม 2553
   
             
     
 
คณะบรรณารักษ์ห้องสมุดรัฐสภาให้การต้อนรับและบรรยาย นำชมฐานข้อมูลบนเว็บไซต์สำนักวิชาการ คณะนักศึกษาชมเอกสารภายในห้องสมุดรัฐสภา
 
             
 
คณะนักศึกษาชมเอกสารภายในห้องสมุดรัฐสภา อาจารย์ลงนามในสมุดเยี่ยมชม นางสาวเบญจลักษณ์ สุทธิวิไล รับมอบของที่ระลึกจากคณะอาจารย์และนักศึกษา
 
             
 
คณะอาจารย์และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม และคณะบรรณารักษ์ห้องสมุดรัฐสภาที่ให้การต้อนรับ ถ่ายภาพที่ระลึกร่วมกัน
 
             
             
         
  << 2552  
     
    คณะเจ้าหน้าที่สภาที่ปรึกษาแห่งราชอาณาจักรภูฏาน   bullet Mr. Hodo Tshering หัวหน้าเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารของสภาที่ปรึกษาแห่งราชอาณาจักรภูฏาน พร้อมด้วย Mr. Dorji Gyaltshen และ Ms. Sangay Wangmo เข้ารับฟังการบรรยายสรุปการดำเนินงานของสำนักวิชาการ พร้อมเยี่ยมชมห้องสมุดรัฐสภา และพิพิธภัณฑ์รัฐสภา ทั้งนี้คณะดังกล่าวมีกำหนดการศึกษาดูงาน ณ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ระหว่างวันที่ 16-17 กันยายน 2552
16 กันยายน 2552
   
             
     
 
นางวิจิตรา วัชราภรณ์ ผู้อำนวยการสำนักวิชาการ ให้การต้อนรับ และนางสาวสุนิดา สุนนานนท์ บรรยายสรุปการดำเนินการของสำนักวิชาการ นางสาวสุนิดา สุนนานนท์ บรรยายสรุปการดำเนินการของสำนักวิชาการ
 
             
 
นำชมห้องสมุดรัฐสภา นำชมห้องสมุดรัฐสภา นำชมห้องสมุดรัฐสภา
 
             
 
คณะเจ้าหน้าที่สภาที่ปรึกษาแห่งราชอาณาจักรภูฏาน ร่วมถ่ายรูปกับผู้อำนวยการสำนักวิชาการ และข้าราชการสำนักวิชาการ
 
             
             
  << 2551  
     
    คณะแลกเปลี่ยนจากสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรสาธารณรัฐเช็ก   bullet Mr. Michal Pleticha (Legal Affair Officer) และ Mr. Pavel Smolek (Information Technology Officer) คณะแลกเปลี่ยนจากสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรสาธารณรัฐเช็ก เข้ารับฟังการบรรยายสรุปการดำเนินงานด้าน "การพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศของสำนักวิชาการ" และนำชมห้องสมุดรัฐสภา ศูนย์ E-Knowledge และพิพิธภัณฑ์รัฐสภา ทั้งนี้คณะดังกล่าวมีกำหนดการแลกเปลี่ยน ณ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ระหว่างวันที่ 20-29 สิงหาคม 2551
21 สิงหาคม 2551
   
             
     
 
นางวิจิตรา วัชราภรณ์ ผู้อำนวยการสำนักวิชาการ ให้การรับรอง  Mr. Michal Pleticha และ Mr. Pavel Smolek รับฟังการบรรยายสรุปจากสำนักวิชาการ นำชมห้องสมุดรัฐสภา
 
             
 
นำชมห้องสมุดรัฐสภา นำชมห้องสมุดรัฐสภา สาธิตระบบการยืมทรัพยากรสารสนเทศอัตโนมัติ
 
             
 
Mr. Michal Pleticha และ Mr. Pavel Smolek นางวิจิตรา วัชราภรณ์ ผู้อำนวยการสำนักวิชาการ แนะนำทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุดรัฐสภา นางวิจิตรา วัชราภรณ์ ผู้อำนวยการสำนักวิชาการ มอบหนังสือที่ระลึกแก่ Mr. Michal Pleticha และ Mr. Pavel Smolek
 
             
 
Mr. Michal Pleticha และ Mr. Pavel Smolek   เซ็นต์สมุดเยี่ยมชมห้องสมุดรัฐสภา Mr. Michal Pleticha และ Mr. Pavel Smolek ร่วมถ่ายรูปกับผู้อำนวยการสำนักวิชาการ และข้าราชการสำนักวิชาการ เยี่ยมชมศูนย์ E-Knowledge
 
             
             
     
    คณะอาจารย์และนิสิตจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ   bullet นิสิตระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3 ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร ที่กำลังศึกษารายวิชา บส 442 จดหมายเหตุและสิ่งพิมพ์รัฐบาล จำนวน 24 คน เข้าศึกษาดูงานห้องสมุดรัฐสภา พิพิธภัณฑ์รัฐสภา และทัศนศึกษาห้องประชุมรัฐสภา
8 กุมภาพันธ์ 2551
   
             
     
 
คณะอาจารย์และนิสิตจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ รับฟังบรรยายจากบรรณารักษ์ห้องสมุดรัฐสภา บรรณารักษ์บรรยายการจัดหมวดหมู่สิ่งพิมพ์รัฐบาล คณะอาจารย์และนิสิตจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ รับฟังบรรยายจากบรรณารักษ์ห้องสมุดรัฐสภา
 
             
 
บรรณารักษ์บรรยายฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ อาจารย์อารีย์ ชื่นวัฒนา เซ็นต์สมุดเยี่ยมชมห้องสมุดรัฐสภา บรรณารักษ์นำชมภายในห้องสมุดรัฐสภา
 
             
 
นางสาวอารีรัตน์ วิชาช่าง นำชมทรัพยากรภายในห้องสมุด นิสิตชมมุมเอกสารเผยแพร่ บรรณารักษ์แนะนำชั้นสิ่งพิมพ์รัฐบาล
 
             
             
  << 2550  
     
    คณะข้าราชการจากสำนักงานเลขาธิการรัฐสภามัลดีฟส์   bullet คณะข้าราชการจากสำนักงานเลขาธิการรัฐสภามัลดีฟส์ จำนวน 4 คน ศึกษาดูงานห้องสมุดรัฐสภา พิพิธภัณฑ์และจดหมายเหตุรัฐสภา พร้อมเยี่ยมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ ทั้งนี้คณะข้าราชการดังกล่าวมีกำหนดการแลกเปลี่ยนและฝึกปฏิบัติงาน ณ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ระหว่างวันที่ 19-30 พฤศจิกายน 2550
22 พฤศจิกายน 2550
   
             
     
 
สำนักวิชาการ ต้อนรับ Mr.Mohamed Rassheed พร้อมข้าราชการจากสนง.เลขาธิการรัฐสภามัลดีฟส์  ณ ห้องประชุมหมายเลข 3202 ชั้น 2 อาคารรัฐสภา 3 ชม presentation และร่วมแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ นางวิจิตรา วัชาราภรณ์ ผู้อำนวยการสำนักวิชาการ มอบของที่ระลึกแก่ Mr.Mohamed Rassheed
 
             
 
คณะเจ้าหน้าที่เยี่ยมชมห้องสมุดรัฐสภาและถ่ายรูปร่วมกัน
 
             
 
คณะเจ้าหน้าที่เยี่ยมชมห้องสมุดรัฐสภา คณะเจ้าหน้าที่เยี่ยมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ ณ บริเวณห้องโถง อาคารัฐสภา 1 คณะเจ้าหน้าที่เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์และจดหมายเหตุรัฐสภา
 
             
 
ลงนามในสมุดเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์รัฐสภา คณะเจ้าหน้าที่เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์และจดหมายเหตุรัฐสภา คณะเจ้าหน้าที่เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์และจดหมายเหตุรัฐสภา
 
             
             
    คณะเจ้าหน้าที่จากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเยี่ยมชมรัฐสภา   bullet คณะเจ้าหน้าที่จากรัฐสภาสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว จำนวน 8 คน ศึกษาดูงานห้องสมุดรัฐสภา พิพิธภัณฑ์และจดหมายเหตุรัฐสภา พร้อมเยี่ยมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ ทั้งนี้กำหนดการศึกษาดูงาน ณ รัฐสภาไทย ระหว่างวันที่ 5-7 พฤศจิกายน 2550
6 พฤศจิกายน 2550
   
             
 
สำนักวิชาการ ต้อนรับ Dr.Boun Louane Vongchanthy ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและการเงิน พร้อมคณะเจ้าหน้าที่จากรัฐสภาสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  ณ ห้องกรรมาธิการหมายเลข 3202 ชั้น 2 อาคารรัฐสภา 3 คณะเจ้าหน้าที่เยี่ยมชมห้องสมุดรัฐสภา คณะเจ้าหน้าที่เยี่ยมชมห้องสมุดรัฐสภา
 
             
 
คณะเจ้าหน้าที่เยี่ยมชมห้องสมุดรัฐสภา Dr.Boun Louane Vongchanthy ลงนามในสมุดเยี่ยมชมห้องสมุด นางจิราวรรณ ชัยพานิช ผู้อำนวยการกลุ่มงานพิพธภัณฑ์และจดหมายเหตุ มอบของที่ระลึกแก่ Dr.Boun Louane Vongchanthy
 
             
 
คณะเจ้าหน้าที่เยี่ยมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ ณ บริเวณห้องโถง อาคารัฐสภา 1 คณะเจ้าหน้าที่ถ่ายรูปร่วมกับผู้บริหารสำนักวิชาการ คณะเจ้าหน้าที่เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์และจดหมายเหตุรัฐสภา
 
             
             
    นิสิตจุฬาฯ เยี่ยมชมห้องสมุดรัฐสภา   bullet นิสิตระดับปริญญาตรี ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่กำลังศึกษารายวิชา 2206211 สารนิเทศในปริบทสังคม จำนวน 27 คน เข้าศึกษาดูงานห้องสมุดรัฐสภา เยี่ยมชมห้องประชุม และพิพิธภัณฑ์และจดหมายเหตุรัฐสภา
7 กันยายน 2550
   
             
 
นิสิตจุฬาฯ เยี่ยมชมห้องสมุดรัฐสภา รับฟังบรรยายด้านวิชาการ รับฟังบรรยายด้านห้องสมุด
 
             
 
รับฟังบรรยายด้านวิชาการ รับฟังบรรยายด้านห้องสมุด ตัวแทนสำนักวิชาการ มอบของที่ระลึก
 
             
 
นิสิตกล่าวขอบคุณ แนะนำเว็บไซต์สำนักวิชาการ แนะนำเว็บไซต์สำนักวิชาการ
 
             
             
    ข้าราชการของสผ.เยี่ยมชมห้องสมุดรัฐสภา   bullet ข้าราชการ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร จำนวน 80 คน เยี่ยมชมห้องสมุดรัฐสภา หนึ่งในกิจกรรมการเรียนรู้แหล่งเรียนรู้ของสำนักงานฯ เนื่องในงานสัปดาห์องค์กรแห่งการเรียนรู้ (LO)
29 มิถุนายน 2550
   
             
 
จุดลงทะเบียนเข้าเยี่ยมชมห้องสมุด นางวิจิตรา วัชราภรณ์ ผู้อำนวยการสำนักวิชาการ กล่าวต้อนรับผู้เข้าเยี่ยมชมห้องสมุดรัฐสภา นำเสนอสไลด์แนะนำสำนักวิชาการ และห้องสมุดรัฐสภา
 
             
 
นางจินตนา เอี่ยมคง บรรณารักษ์ กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ นำเสนอเว็บไซต์ km และเว็บไซต์สำนักวิชาการ นางศิริพร โหตรภวานนท์ บรรณารักษ์ กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ แนะนำฐานข้อมูลห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ นายสุเทพ เอี่ยมคง ให้ความรู้เกี่ยวกับ km
 
             
 
นางสาววัชราพร ยอดมิ่ง นิติกร กลุ่มงานห้องสมุด ตอบข้อซักถาม คณะผู้เยี่ยมชมรับฟังบรรยายและแนะนำห้องสมุด คณะผู้เยี่ยมชมรับฟังบรรยายและแนะนำห้องสมุด
 
             
 
มุมเอกสารเผยแพร่ เช่น สาระสังเขปหนังสือที่น่าใจ คณะผู้เยี่ยมชมรับฟังบรรยายและแนะนำห้องสมุด นางวิจิตรา วัชราภรณ์ ผู้อำนวยการสำนักวิชาการ แนะนำสาระสังเขปทรัพยากรที่ทางห้องสมุดจัดทำเพื่อให้บริการ
 
             
 
นางสาวอารีรัตน์ วิชาช่าง ผู้อำนวยการกลุ่มงานห้องสมุด แนะนำรายงานการประชุมสภา นางสาวแสงอรุณ อนุเคราะห์ บรรณารักษ์ กลุ่มงานห้องสมุด แนะนำทรัพยากรแก่ผู้เข้าเยี่ยมชม มุม coffee break
 
             
 
นางวิจิตรา วัชราภรณ์ ผู้อำนวยสำนักวิชาการ ถ่ายภาพเป็นที่ระลึกร่วมกับข้าราชการสนง.ที่เข้าเยี่ยมชมห้องสมุด
 
             
  << 2549  
     
    นิสิตระดับปริญญาตรี คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   bullet นิสิตระดับปริญญาตรี คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่กำลังศึกษารายวิชา 2206211 สารนิเทศในปริบทสังคม จำนวน 39 คน เข้าศึกษาดูงานห้องสมุดรัฐสภา
18 สิงหาคม 2549
   
             
 
ภาพแนะนำฐานข้อมูลห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ภาพแนะนำรายงานการประชุม
 
             
 
ภาพนิสิตเยี่ยมชมภายในห้องสมุดภาพผู้อำนวยการกลุ่มงานห้องสมุดรับมอบของที่ระลึกจากคณะผู้เยี้ยมชม
 
             
  << 2548  
             
    สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และคณะอาจารย์ นักเรียนนายร้อย โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า   bullet ถวายการต้อนรับเสด็จพลเอกหญิง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และคณะอาจารย์ นักเรียนนายร้อย โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จำนวน 68 นาย
2 สิงหาคม 2548
   
             
 
ภาพการเสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยมชมห้องสมุดรัฐสภา1ภาพการเสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยมชมห้องสมุดรัฐสภา2
 
       
   
 
ภาพการรับฟังบรรยายของคณะอาจารย์ นักเรียนนายร้อย โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
 
             
             
    สำนักงานเลขาธิการสภาแห่งชาติกัมพูชา   bullet เลขาธิการสภาแห่งชาติกัมพูชา พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่จากสำนักงานเลขาธิการสภาแห่งชาติกัมพูชา จำนวน 8 คน
15 สิงหาคม 2548
   
             
 
เลขาธิการสภาแห่งชาติกัมพูชา1เลขาธิการสภาแห่งชาติกัมพูชา2
 
           
           
        bullet คณะผู้แทนรัฐสภามาเลเซีย (29 ธันวาคม 2548)
bullet คณะผู้แทนสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร รัฐสภามองโกเลีย (14 ธันวาคม 2548)
bullet คณะผู้แทนรัฐสภาปากีสถาน (สมาชิกรัฐสภา และเจ้าหน้าที่) จำนวน 10 คน (9 ธันวาคม 2548)
bullet คณะผู้เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2548 ของสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จำนวน 48 คน (24 พฤศจิกายน 2548)
bullet ข้าราชการใหม่ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา จำนวน 71 คน (7 พฤศจิกายน 2548)
bullet คณะผู้แทน รัฐสภาภูฏาน (6 ตุลาคม 2548)
bullet คณะนายทหารประทวน จากกรมยุทธศึกษาทหาร กองบัญชาการทหารสูงสุด จำนวน 130 นาย (6 กันยายน 2548)
bullet นักศึกษาภาควิชาสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ จำนวน 2 คน (10 สิงหาคม 2548)
bullet เจ้าหน้าที่สำนักนโยบายและแผนพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จำนวน 10 คน (30 มีนาคม 2548)
bullet คณะนักเรียนจากโครงการยุวชนประชาธิปไตย ประมาณ 240 คน (23 มีนาคม 2548)
bullet นักศึกษาคณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จำนวน 4 คน (17 และ 19 มกราคม 2548)
bullet บรรณารักษ์จากห้องสมุดรัฐสภาออสเตรเลีย จำนวน 1 คน (10 มกราคม 2548)
 
             
           
 
กลับเมนูหลักกิจกรรมการศึกษาดูงานภายในประเทศการศึกษาดูงาน ณ ต่างประเทศนักศึกษาฝึกงานHome
 
     
Home
Webmaster: บุษราภรณ์ อัครนิธิยานนท์