สำนักวิชาการ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

ผู้เยี่ยมชมและศึกษาดูงานห้องสมุดรัฐสภาผู้เยี่ยมชมและศึกษาดูงานห้องสมุดรัฐสภา
         
  << 2557  
     
    Mr. Woojin Noh, Mr. Kim Sunghun และ Mr. Yoon Seokcheol จากห้องสมุดรัฐสภาสาธารณรัฐเกาหลี   bullet นางสาวสุนิดา บุญญานนท์ บรรณารักษ์ชำนาญการพิเศษ และคณะบุคลากรห้องสมุดรัฐสภา ให้การต้อนรับ Mr. Woojin Noh, Mr. Kim Sunghun และ Mr. Yoon Seokcheol จากห้องสมุดรัฐสภาสาธารณรัฐเกาหลี เข้าเยี่ยมชมและดูงานห้องสมุดรัฐสภา ศูนย์บริการ E-Knowledge และพิพิธภัณฑ์รัฐสภา วันที่ 8 ธันวาคม 2557    
             
     
  นางสาวสุนิดา บุญญานนท์ บรรณารักษ์ชำนาญการพิเศษ บรรยายสรุปการบริการของห้องสมุด นางสาวสุนิดา บุญญานนท์ นำชมห้องสมุด นางสาวสุนิดา บุญญานนท์ นำชมห้องสมุด  
             
  นางสาวสุนิดา บุญญานนท์ มอบของที่ระลึกแก่ Mr.Woojin Noh เยี่ยมชมการบริการของห้องสมุดวุฒิสภา ณ อาคารวุฒิสภา เยี่ยมชมศูนย์บริการ E-Knowledge  
             
  เยี่ยมชมห้องประชุมรัฐสภา เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์รัฐสภาไทย  
             
  คณะผู้แทนห้องสมุดรัฐสภาสาธารณรัฐเกาหลี ถ่ายภาพที่ระลึกร่วมกับคณะบุคลากรห้องสมุดรัฐสภาไทย  
             
             
     
    คณะอาจารย์และนิสิตจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   bullet นางสาวสุนิดา บุญญานนท์ บรรณารักษ์ชำนาญการพิเศษ และคณะบุคลากรห้องสมุดรัฐสภา ให้การต้อนรับคณะนิสิตระดับปริญญาตรี ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่กำลังศึกษารายวิชา 2206211 สารนิเทศในปริบทสังคม จำนวน 14 คน เข้าศึกษาดูงานห้องสมุดรัฐสภา ศูนย์บริการ E-knowledge และพิพิธภัณฑ์รัฐสภา วันที่ 5 พฤศจิกายน 2557    
             
     
  นางสาวสุนิดา บุญญานนท์ บรรณารักษ์ชำนาญการพิเศษ บรรยายสรุปการบริการของห้องสมุด นางสาวสุนิดา บุญญานนท์ บรรณารักษ์ชำนาญการพิเศษ บรรยายสรุปการบริการของห้องสมุด นางสาวสุนิดา บุญญานนท์ บรรณารักษ์ชำนาญการพิเศษ บรรยายสรุปการบริการของห้องสมุด  
             
  นิสิตภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ ซักถามบริการรายงานการประชุมสภา การแนะนำบริการสารสนเทศบนเว็บไซต์ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์  
             
  ตัวแทนนิสิตภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ กล่าวขอบคุณบรรณารักษ์ห้องสมุด คณะนิสิตภาควิชาบรรณารักษศาสตร์และบรรณารักษ์ห้องสมุดรัฐสภาถ่ายภาพที่ระลึกร่วมกัน  
             
             
         
  << 2556  
     
    นาย Hwang Chang Hwa ผู้อำนวยการห้องสมุดรัฐสภาสาธารณรัฐเกาหลี และคณะ เข้าพบปะนางสาวอารีรัตน์ วิชาช่าง ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานห้องสมุด สำนักวิชาการ   bullet นางสาวอารีรัตน์ วิชาช่าง ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานห้องสมุด สำนักวิชาการ และคณะบุคลากรห้องสมุดรัฐสภา ให้การต้อนรับนาย Hwang Chang Hwa ผู้อำนวยการห้องสมุดรัฐสภาสาธารณรัฐเกาหลี และคณะ บรรยายสรุป ณ ห้องประชุมคณะกรรมาธิการ 201 วันที่ 8 สิงหาคม 2556    
             
     
  นางสาวอารีรัตน์ วิชาช่าง ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานห้องสมุด และเจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์ ภาษาเกาหลี Mr. Hwang Chang Hwa ผู้อำนวยการห้องสมุดรัฐสภาสาธารณรัฐเกาหลี และคณะ  
             
  บุคลากรห้องสมุดรัฐสภาบรรยายสรุป การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับบทบาทและการพัฒนาห้องสมุดรัฐสภาของ  
             
  Mr. Hwang Chang Hwa ผู้อำนวยการห้องสมุดรัฐสภาสาธารณรัฐเกาหลี นางสาวอารีรัตน์ วิชาช่าง มอบหนังสือเป็นที่ระลึกแก่ Mr.Hwang Chang Hwa  
             
             
     
    นายเซวัง นอร์บุ (Mr. Tshewang Norbu) เลขาธิการสภาที่ปรึกษาแห่งราชอาณาจักรภูฏาน และผู้อำนวยการสำนักรายงานการประชุมและข้อมูลข่าวสาร เยี่ยมชมห้องสมุดรัฐสภา   bullet นางสาวสุนิดา บุญญานนท์ บรรณารักษ์ชำนาญการพิเศษ และคณะบุคลากรห้องสมุดรัฐสภา ให้การต้อนรับนายเซวัง นอร์บุ (Mr. Tshewang Norbu) เลขาธิการสภาที่ปรึกษาแห่งราชอาณาจักรภูฏาน และผู้อำนวยการสำนักรายงานการประชุมและข้อมูลข่าวสาร รับฟังบรรยายสรุป พร้อมเยี่ยมชมห้องสมุดรัฐสภา วันที่ 14 มิถุนายน 2556    
             
     
  นางสาวสุนิดา บุญญานนท์ บรรณารักษ์ชำนาญการพิเศษ ให้การต้อนรับนายเซวัง นอร์บุ (Mr. Tshewang Norbu) เลขาธิการสภาที่ปรึกษาแห่งราชอาณาจักรภูฏาน และผู้อำนวยการสำนักรายงานการประชุมและข้อมูลข่าวสาร คณะบรรณารักษ์ บรรยายสรุปภารกิจและการให้บริการของห้องสมุดรัฐสภา ผู้อำนวยการสำนักรายงานการประชุมและข้อมูลข่าวสาร และนายเซวัง นอร์บุ (Mr. Tshewang Norbu) เลขาธิการสภาที่ปรึกษาแห่งราชอาณาจักรภูฏาน  
             
  ผู้อำนวยการสำนักรายงานการประชุมและข้อมูลข่าวสาร และนายเซวัง นอร์บุ (Mr. Tshewang Norbu) เลขาธิการสภาที่ปรึกษาแห่งราชอาณาจักรภูฏาน ซักถามเกี่ยวกับงานห้องสมุดรัฐสภา นายเซวัง นอร์บุ (Mr. Tshewang Norbu) เลขาธิการสภาที่ปรึกษาแห่งราชอาณาจักรภูฏาน ลงนามในสมุดเยี่ยมชม  
             
  นายเซวัง นอร์บุ (Mr. Tshewang Norbu) เลขาธิการสภาที่ปรึกษาแห่งราชอาณาจักรภูฏาน เยี่ยมชมมุมหนังสืออาเซียน นางสาวสุนิดา บุญญานนท์ มอบหนังสือที่ระลึกแด่นายเซวัง นอร์บุ (Mr. Tshewang Norbu) เลขาธิการสภาที่ปรึกษาแห่งราชอาณาจักรภูฏาน  
             
  นายเซวัง นอร์บุ (Mr. Tshewang Norbu) เลขาธิการสภาที่ปรึกษาแห่งราชอาณาจักรภูฏาน และผู้อำนวยการสำนักรายงานการประชุมและข้อมูลข่าวสาร ร่วมถ่ายภาพกับคณะข้าราชการรัฐสภาไทยที่ให้การต้อนรับ  
             
             
     
    คณะเจ้าหน้าที่รัฐสภาเมียนมาร์ นำโดยนาย U Phone Kyi Aung   bullet นางพรพิศ เพชรเจริญ ผู้อำนวยการสำนักวิชาการ และคณะบุคลากรสำนักวิชาการ ให้การต้อนรับคณะผู้แทนจากรัฐสภาเมียนมาร์ นำโดยนาย U Phone Kyi Aung, Deputy Director, Committee and Meetings Pyidaungsu Hluttaw บรรยายสรุปภารกิจสำนักวิชาการ พร้อมเยี่ยมชมสำนักวิชาการ การบริการห้องสมุดรัฐสภา และพิพิธภัณฑ์รัฐสภา ระหว่างวันที่ 6-10 พฤษภาคม 2556    
             
     
  นางพรพิศ เพชรเจริญ ผู้อำนวยการสำนักวิชาการ บรรยายสรุปภารกิจสำนักวิชาการ คณะผู้แทนจากรัฐสภาเมียนมาร์ นำโดยนาย U Phone Kyi Aung, Deputy Director, Committee and Meetings Pyidaungsu Hluttaw  
             
  นางพรพิศ เพชรเจริญ ผู้อำนวยการสำนักวิชาการ ตอบข้อซักถามของคณะผู้แทนจากรัฐสภาเมียนมาร์ บุคลากรสำนักวิชาการ เข้าร่วมรับรองและรับฟังบรรยายสรุป  
             
  นางพรพิศ เพชรเจริญ ผู้อำนวยการสำนักวิชาการ มอบของที่ระลึกแก่คณะผู้แทนจากรัฐสภาเมียนมาร์  
             
  นางพรพิศ เพชรเจริญ ผู้อำนวยการสำนักวิชาการ ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานและบุคลากรสำนักวิชาการ ร่วมถ่ายภาพกับคณะผู้แทนจากรัฐสภาเมียนมาร์  
             
  คณะผู้แทนจากรัฐสภาเมียนมาร์ เข้ารับฟังบรรยายสรุปและศึกษาดูงาน ณ ห้องสมุดรัฐสภา คณะผู้แทนจากรัฐสภาเมียนมาร์ รับฟังบรรยายสรุปภารกิจกลุ่มงานห้องสมุด คณะบรรณารักษ์จากกลุ่มงานห้องสมุด  
             
  นางจินตนา เอี่ยมคง บรรณารักษ์ชำนาญการพิเศษ และนางสาวนริศรา เพชรพนาภรณ์ บรรณารักษ์ปฏิบัติการ บรรยายสรุปและนำศึกษาดูงาน ณ กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ นางสาวธนพร อินพุ่ม บรรณารักษ์ปฏิบัติการ นำชมการสาธิตการปรับแปลงเอกสารให้อยู่ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ นางจินตนา เอี่ยมคง บรรณารักษ์ชำนาญการพิเศษ อธิบายการกำหนดเมทาดาทาให้ทรัพยากรสารสนเทศ  
             
  นางสาวนราภัทร เพชรมณี บรรณารักษ์ชำนาญการ อธิบายการกำหนดเมทาดาทากลุ่มเอกสารตามบทบาทอำนาจหน้าที่ของรัฐสภา นางสาวเปรมฤดี แทนมาลา บรรณารักษ์ปฏิบัติการ สาธิตการนำเอกสารขึ้นเผยแพร่ในระบบ LIRT  
             
  บุคลากรกลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ  ร่วมถ่ายภาพกับคณะผู้แทนจากรัฐสภาเมียนมาร์  
             
  บุคลากรห้องสมุดรัฐสภา ร่วมถ่ายภาพกับคณะผู้แทนจากรัฐสภาเมียนมาร์  
             
  บุคลากรห้องสมุดรัฐสภา ร่วมถ่ายภาพกับคณะผู้แทนจากรัฐสภาเมียนมาร์  
             
             
         
  << 2555  
     
    คณะเจ้าหน้าที่รัฐสภาสาธารณรัฐเคนยา นำโดย Mr. Peter Fred Iraya   bullet นางวิจิตรา วัชราภรณ์ ผู้อำนวยการสำนักวิชาการ และคณะบุคลากรสำนักวิชาการ ให้การต้อนรับ Mr. Peter Fred Iraya, Coordinator, House Broadcasting, Parliament of The Republic of Kenya และคณะ บรรยายสรุปและเยี่ยมชมการบริการห้องสมุดรัฐสภา และพิพิธภัณฑ์รัฐสภา
5 กันยายน 2555
   
             
     
  นางวิจิตรา วัชราภรณ์ ผู้อำนวยการสำนักวิชาการ และคณะบุคลากรสำนักวิชาการ ให้การต้อนรับ และบรรยายสรุปภาพรวมสำนักวิชาการ Mr. Peter Fred Iraya ให้ความสนใจในรายงานการประชุมฉบับแรก พ.ศ.2475 บรรยายสรุปภาพรวมสำนักวิชาการ  
             
  นางสาวสุนิดา บุญญานนท์ บรรณารักษ์ชำนาญการพิเศษ นำชมฐานข้อมูลจากเว็บไซต์สำนักวิชาการ Mr. Peter Fred Iraya และคณะ  เซ็นต์สมุดเยี่ยมชม  
             
  คณะเจ้าหน้าที่รัฐสภาสาธารณรัฐเคนยา ถ่ายภาพร่วมกับผู้อำนวยการสำนักวิชาการ และข้าราชการสำนักวิชาการ ณ บริเวณภายในห้องสมุดรัฐสภา คณะเจ้าหน้าที่รัฐสภาสาธารณรัฐเคนยา ถ่ายภาพร่วมกับผู้อำนวยการสำนักวิชาการ และข้าราชการสำนักวิชาการ ณ บริเวณหน้าห้องสมุดรัฐสภา  
             
             
     
    คณะรัฐสภามัลดีฟส์นำโดย Mr. Ahmed Musthofa   bullet นางสาวเยาวนิจ สุนนานนท์ ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานบริการวิชาการ 2 และรักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักวิชาการ พร้อมคณะข้าราชการสำนักวิชาการ ให้การรับรองและบรรยายสรุปภารกิจด้านวิชาการของสำนัก แก่คณะแลกเปลี่ยนบุคลากรจากรัฐสภามัลดีฟส์ จำนวน 10 คน นำโดย Mr. Ahmed Musthofa, Director of IT Section พร้อมเข้าศึกษาดูงานห้องสมุดรัฐสภา และพิพิธภัณฑ์รัฐสภา
11 มิถุนายน 2555
   
             
     
  นางสาวเยาวนิจ สุนนานนท์ ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานบริการวิชาการ 2 และรักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักวิชาการ ให้การรับรองคณะ ตัวแทนข้าราชการสำนักวิชาการ บรรยายสรุปภารกิจด้านวิชาการของสำนัก คณะบุคคลจากรัฐสภามัลดีฟส์  
             
  นางสาวสุนิดา บุญญานนท์ บรรณารักษ์ชำนาญการพิเศษ บรรยายและนำชมคณะแลกเปลี่ยนบุคลากรจากรัฐสภามัลดีฟส์ ขณะเข้าศึกษาดูงานห้องสมุดรัฐสภา Mr. Ahmed Musthofa, Director of IT Section เซ็นต์สมุดเยี่ยมชม นางสาวเยาวนิจ สุนนานนท์ มอบหนังสือที่ระลึกแก่ตัวแทนคณะรัฐสภามัลดีฟส์  
             
             
         
  << 2554  
     
    คณะนักวิจัยจาก National Assembly Research Service (NARS)   bullet นางวิจิตรา วัชราภรณ์ ผู้อำนวยการสำนักวิชาการ และคณะบุคลากรสำนักวิชาการ ให้การต้อนรับ Mr. Choong-Duk SOHN, Director of Economy and Industry Research Office, NARS (National Assembly Research Service), Republic of Korea และนักวิจัย Mr. Chung-Yeol PARK Mr.Kyoung-Seok JANG เข้าศึกษาดูงานสำนักวิชาการ ห้องประชุมรัฐสภา และห้องสมุดรัฐสภา
19 ธันวาคม 2554
   
             
     
  นางวิจิตรา วัชราภรณ์ ผู้อำนวยการสำนักวิชาการ และคณะบุคลากรสำนักวิชาการ ให้การต้อนรับ Mr. Choong-Duk SOHN, Director of Economy and Industry Research Office, NAS นางวิจิตรา วัชราภรณ์ ผู้อำนวยการสำนักวิชาการ และคณะบุคลากรสำนักวิชาการ ถ่ายภาพร่วมกับคณะวิจัยจาก NAS  
             
  นำชมห้องประชุมรัฐสภาไทย นำชมห้องสมุดรัฐสภาไทย  
             
             
             
    คณะอาจารย์และนิสิตจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   bullet ผู้ช่วยศาสตราจารย์จินดารัตน์ เบอรพันธุ์ นำคณะนิสิตระดับปริญญาตรี ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่กำลังศึกษารายวิชา 2206211 สารนิเทศในปริบทสังคม จำนวน 15 คน เข้าศึกษาดูงานห้องสมุดรัฐสภา และพิพิธภัณฑ์รัฐสภา
9 กันยายน 2554
   
             
     
  คณะอาจารย์และนิสิตจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นางสาวจำเรียง ประสงค์ดี นำชมห้องสมุดรัฐสภา นางสาวปรียานุช คลอวุฒิวัฒน์ อธิบายบริการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศห้องสมุดรัฐสภา  
             
  นางสาวจำเรียง ประสงค์ดี นำชมทรัพยากรภายในห้องสมุดรัฐสภา นางสาวปรียานุช คลอวุฒิวัฒน์ รับมอบของที่ระลึกจากผู้ช่วยศาสตราจารย์จินดารัตน์ เบอรพันธุ์  
             
  คณะนิสิตจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และคณะบรรณารักษ์ห้องสมุดรัฐสภาที่ให้การต้อนรับ ถ่ายภาพที่ระลึกร่วมกัน  
             
             
             
    คณะบรรณารักษ์และนักวิชาการคอมพิวเตอร์จากประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว   bullet นางศรีจันทร์ จันทร์ชีวะ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นำคณะบรรณารักษ์และนักวิชาการคอมพิวเตอร์จากประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว จำนวน 6 คน และบรรณารักษ์จากสำนักหอสมุด จำนวน 3 คน เข้าศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการ และการดำเนินงานการบริการห้องสมุดและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการพัฒนาห้องสมุดรัฐสภา
6 กันยายน 2554
   
             
     
  นางศิริพร โหตรภวานนท์ บรรณารักษ์ชำนาญการพิเศษ กล่าวต้อนรับและแนะนำการจัดการและการดำเนินงานระบบห้องสมุดรัฐสภา นำชมทรัพยากรภายในห้องสมุด แนะนำการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ  
             
  นำชมทรัพยากรและงานบริการภายในห้องสมุด คณะบรรณารักษ์และนักวิชาการคอมพิวเตอร์จากประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว รับฟังการบรรยายระบบงานห้องสมุด นำชมห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์และห้องสมุดดิจิทัลผ่านทางเว็บไซต์  
             
  ตัวแทนคณะบรรณารักษ์และนักวิชาการคอมพิวเตอร์จากประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว มอบของที่ระลึกแก่ทางห้องสมุด นางศรีจันทร์ จันทร์ชีวะ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มอบของที่ระลึกแก่ทางห้องสมุด  
             
             
             
     Hon. Mr. Peter Slipper. รองประธานสภาผู้แทนราษฎร ประเทศออสเตรเลีย   bullet Hon. Mr. Peter Slipper. Deputy Speaker of the House of Representatives of the Parliament of Australia เข้าศึกษาดูงานห้องสมุดรัฐสภา และพิพิธภัณฑ์รัฐสภา
11 มกราคม 2554
   
             
     
 
รับฟังบรรยายโดยสรุปจากนางสาวสุนิดา บุญญานนท์ บรรณารักษ์ห้องสมุด Hon. Mr. Peter Slipper เยี่ยมชมห้องสมุด Hon. Mr. Peter Slipper เยี่ยมชมห้องสมุด
 
             
 
Hon. Mr. Peter Slipper รับของที่ระลึกจากตัวแทนห้องสมุดรัฐสภา Hon. Mr. Peter Slipper ลงนามในสมุดเยี่ยมชม
 
             
 
Hon. Mr. Peter Slipper ถ่ายภาพที่ระลึกร่วมกับเจ้าหน้าที่รัฐสภาที่ให้การต้อนรับ
 
             
           
 
กลับเมนูหลักกิจกรรมการศึกษาดูงานภายในประเทศการศึกษาดูงาน ณ ต่างประเทศนักศึกษาฝึกงานHome
 
     
Home
Webmaster: บุษราภรณ์ อัครนิธิยานนท์