สำนักวิชาการ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

เอกสารประกอบการสัมมนา
 
  สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ร่วมกับ คณะกรรมการร่วม 3 สถาบันภาคเอกชน (กกร.) จัดการสัมมนาวิชาการ หัวข้อเรื่อง "กฎหมายความรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย : ปัญหาอุปสรรคต่อผู้ผลิต หรือเพิ่มพูนสิทธิผู้บริโภค" วันจันทร์ที่ 8 กันยายน 2551 เวลา 8.30-16.30 นาฬิกา ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น 3 โรงแรมดิเอมเมอรัลด์ ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพมหานคร  
     
 

กำหนดการ

8.30-9.00 ลงทะเบียน
9.00-9.05 กล่าวรายงาน
โดย นายพิทูร พุ่มหิรัญ เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
9.05-9.15 กล่าวเปิดการสัมมนา
โดย พ.อ.ดร.อภิวันท์ วิริยะชัย รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง
9.15-9.30 กล่าวปาฐกถาพิเศษ
โดย นายสันติ วิลาสศักดานนท์ ประธานคณะกรรมการร่วม 3 สถาบันภาคเอกชน
9.30-9.45 พักรับประทานอาหารว่าง
9.45-11.45 การเสวนา เรื่อง สาระสำคัญของกฎหมายความรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย (Product Liability Law)
ผู้เสวนา :
  นายชาญณรงค์ ปราณีจิตต์ ผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์
ศาสตราจารย์ สุษม ศุภนิตย์ อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
นายธีรวัฒน์ จันทรสมบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักกฎหมายและคดี สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
ดร.วรรณชัย บุญบำรุง กรรมการร่างกฎหมายประจำสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
นายกิตติ ตั้งจิตรมณีศักดา รองเลขาธิการสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
  ผู้ดำเนินการ : ดร.ธวัชชัย ยงกิตติกุล เลขาธิการสมาคมธนาคารไทย
11.45-12.00 ช่วงซักถามและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
12.00-13.00 รับประทานอาหารกลางวัน
13.15-15.00 การเสวนา เรื่อง ปัญหาอุปสรรคต่อผู้ผลิต หรือเพิ่มพูนสิทธิผู้บริโภค
ผู้เสวนา :
  รองศาสตราจารย์ ดร.ศักดา ธนิตกุล อาจารย์คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
นายธีรวัฒน์ จันทรสมบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักกฎหมายและคดี สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
นางสาวสาลี อ๋องสมหวัง ผู้แทนนักวิชาการอิสระ กรรมการมูลนิธิเพื่อผู้บริโภค
นายอดิศักดิ์ โรหิตะศุน รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
นายสมพล ตระกูลรุ่ง ผู้แทนสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
  ผู้ดำเนินการ : นายกิตติ ตั้งจิตรมณีศักดา รองเลขาธิการสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
15.00-15.15 พักรับประทานอาหารว่าง
15.15-16.30 ช่วงซักถามและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
16.30 กล่าวปิดการสัมมนา
โดย นายพิทูร พุ่มหิรัญ เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
   
   
 
 

เอกสารประกอบการสัมมนา

วิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค ลักษณะพิเศษและข้อสังเกตที่สำคัญ / ชาญณรงค์ ปราณีจิตต์
พระราชบัญญัติความรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย พ.ศ.2551 / ธีรวัฒน์ จันทรสมบูรณ์
พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พ.ศ.2551/ ธีรวัฒน์ จันทรสมบูรณ์
กฎหมายความรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดจากสินค้าไม่ปลอดภัย : ปัญหาอุปสรรคต่อผู้ผลิตหรือเพิ่มพูนสิทธิผู้บริโภค / สำนักวิชาการ
แผ่นพับ "ทุกข์ของเรา...ศาลคดีผู้บริโภค ช่วยได้หรือไม่"

 
   
 
upload: 22/9/51 update : 22/9/51
 
     
Home
Webmaster: บุษราภรณ์ อัครนิธิยานนท์