KM สำนักวิชาการ
 
มาตรฐานงานด้านวิชาการ
     
  องค์ความรู้ของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร  
     
   
     
  คู่มือสำนักวิชาการ  
     
 
 1. คู่มือการจัดทำเอกสารวิชาการ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2558) [13/10/58]
 2. คู่มือมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน โดย คณะทำงานจัดทำคู่มือมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน สำนักวิชาการ
 3. คู่มือการจัดทำเอกสารวิชาการ (ปรับปรุงใหม่)
 4. คู่มือการให้บริการข้อมูลทางวิชาการ
 
     
  มาตรฐานงานด้านวิชาการ  
     
 
 1. การจัดทำเอกสารวิชาการ
 2. การวิเคราะห์ร่างพระราชบัญญัติ
 3. การยกร่างกฎหมาย
 4. การร่างญัตติ
 5. การร่างกระทู้ถาม
 6. การจัดทำตารางเปรียบเทียบร่างพระราชบัญญัติ
 7. การสนับสนุนงานด้านวิชาการในที่ประชุมกรรมาธิการและ การประชุมประธานสภาผู้แทนราษฎรและประธานกรรมาธิการสามัญสภาผู้แทนราษฎร
 8. การวิเคราะห์เจตนารมณ์กฎหมาย
 9. การจัดทำรายงานการประชุมและบันทึกการประชุม
 
     
KM Home
รวบรวมข้อมูลโดย สำนักวิชาการ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
Last updated : 20/9/2561