สำนักวิชาการ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

การศึกษาดูงาน ณ ต่างประเทศาน ณ ต่างประเทศ
     
  << 2016  
       
 
  IFLA 2016 United States of America   The 32nd IFLA Pre-Conference of Library and Research Services for Parliaments
10-12 August 2016. Library of Congress, Washington D.C, United States of America.
World Library and Information Congress: 82nd IFLA General Conference and Assembly
13-19 August 2016. Columbus, Ohio, United States of America.
 
       
   

นางศิริพร โหตรภวานนท์ ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ นางสาวสุนิดา บุญญานนท์ (บรรณารักษ์เชี่ยวชาญ กลุ่มงานห้องสมุด) นางสาววิจิตรา ประยูรวงษ์ (บรรณารักษ์ชำนาญการ กลุ่มงานห้องสมุด) และนางสาวนริศรา เพชรพนาภรณ์ (บรรณารักษ์ชำนาญการ กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ) สำนักวิชาการ เข้าร่วมการประชุม Pre-Conference ครั้งที่ 32 Section on Library and Research Services for Parliaments หัวข้อ "การให้บริการห้องสมุดรัฐสภาและการวิจัยในโลกแห่งการเชื่อมโยง" (Delivering parliamentary library and research services in an interconnected world) และการประชุมใหญ่ประจำปี ครั้งที่ 82 หัวข้อ "การเชื่อมโยง ความร่วมมือ ชุมชน" (Connections, Collaboration, Community) ของการประชุมบรรณารักษ์นานาชาติแห่งสหพันธ์ระหว่างประเทศว่าด้วยสมาคมและสถาบันห้องสมุด (IFLA) ณ หอสมุดรัฐสภาอเมริกัน กรุงวอชิงตัน ดี.ซี และเมืองโคลัมบัส มลรัฐโอไฮโอ สหรัฐอเมริกา ระหว่างวันที่ 10-19 สิงหาคม พ.ศ.2559

 
       
 
  David S. Mao รักษาการแทนบรรณารักษ์หอสมุดรัฐสภาอเมริกัน (Acting Librarian of Congress) 1Donna Scheeder ประธาน IFLA2เยี่ยมชม Library of Congress3  
             
  ผู้เข้าร่วมประชุมจากห้องสมุดรัฐสภาประเทศต่าง ๆ ร่วมประชุมกลุ่มย่อย4 ศึกษาดูงาน Law library ของ Library of Congress5 ศึกษาดูงาน Congressional Research Service ของ Library of Congress6  
       
 
  นางสาวสุนิดา บุญญานนท์ ผู้เข้ารวมประชุมจากหอสมุดรัฐสภาไทยมอบของที่ระลึก แก่ Mr.Robert R. Newlen, Chief of Staff7 ศึกษาดูงานรัฐสภาเมืองโอไฮโอ (Ohio Statehouse)8  
             
  ผู้เข้าร่วมประชุม Pre-conference9  
             
  ผู้เข้าร่วมประชุมจากรัฐสภาไทยขณะลงทะเบียนเข้าประชุม10 ผู้เข้าร่วมประชุมจากรัฐสภาไทยถ่ายภาพร่วมกับ ดร.ชุติมา สัจจานันท์, นายกสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย ดร.มลิวัลย์ ประดิษฐ์ธีระ, ผู้อำนวยการหอสมุดมหาวิทยาลัยรังสิต และนางสาวกนกอร ศักดาเดช ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดแห่งชาติ11 ศึกษาดูงาน OCLC (Online Computer Library Center)12  
             
  ผู้เข้าร่วมประชุมจากห้องสมุดประเทศต่าง ๆ เข้าร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นใน Knowledge Kafe13 ผู้เข้าร่วมประชุมจากห้องสมุดประเทศต่าง ๆ เข้าร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นใน Knowledge Kafe14  
             
  ศึกษาดูงานห้องสมุด Columbus Main Library15 ศึกษาดูงานห้องสมุด Orange Branch, Delaware County Library16 ศึกษาดูงานห้องสมุด Worthington Library	17  
             
  ศึกษาดูงานห้องสมุด Westerville Public Library
18 ศึกษาดูงานห้องสมุด Columbus Metropolitan Library’s Operations Center19  
       
 
       
 
 
 1. David S. Mao รักษาการแทนบรรณารักษ์หอสมุดรัฐสภาอเมริกัน (Acting Librarian of Congress)
 2. Donna Scheeder ประธาน IFLA
 3. เยี่ยมชม Library of Congress
 4. ผู้เข้าร่วมประชุมจากห้องสมุดรัฐสภาประเทศต่าง ๆ ร่วมประชุมกลุ่มย่อย
 5. ศึกษาดูงาน Law library ของ Library of Congress
 6. ศึกษาดูงาน Congressional Research Service ของ Library of Congress
 7. นางสาวสุนิดา บุญญานนท์ ผู้เข้ารวมประชุมจากหอสมุดรัฐสภาไทยมอบของที่ระลึก แก่ Mr.Robert R. Newlen, Chief of Staff
 8. ศึกษาดูงานรัฐสภาเมืองโอไฮโอ (Ohio Statehouse)
 9. ผู้เข้าร่วมประชุม Pre-conference
 10. ผู้เข้าร่วมประชุมจากรัฐสภาไทยขณะลงทะเบียนเข้าประชุม
 11. ผู้เข้าร่วมประชุมจากรัฐสภาไทยถ่ายภาพร่วมกับ ดร.ชุติมา สัจจานันท์, นายกสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย ดร.มลิวัลย์ ประดิษฐ์ธีระ, ผู้อำนวยการหอสมุดมหาวิทยาลัยรังสิต และนางสาวกนกอร ศักดาเดช ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดแห่งชาติ
 12. ศึกษาดูงาน OCLC (Online Computer Library Center)
 13. ผู้เข้าร่วมประชุมจากห้องสมุดประเทศต่าง ๆ เข้าร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นใน Knowledge Kafe
 14. ผู้เข้าร่วมประชุมจากห้องสมุดประเทศต่าง ๆ เข้าร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นใน Knowledge Kafe
 15. ศึกษาดูงานห้องสมุด Columbus Main Library
 16. ศึกษาดูงานห้องสมุด Orange Branch, Delaware County Library
 17. ศึกษาดูงานห้องสมุด Worthington Library
 18. ศึกษาดูงานห้องสมุด Westerville Public Library
 19. ศึกษาดูงานห้องสมุด Columbus Metropolitan Library’s Operations Center
 
       
 
       
 
  << 2015  
       
 
  APLAP 2015 Commonwealth of Australia.   Association of Parliamentary Libraries of Asia and the Pacific (APLAP)
The Tenth Biennial APLAP Conference. "The role of legislative libraries and research services in supporting the Legislature and the development of inclusive democratic governance"
28 November - 5 December 2015. Canberra, Commonwealth of Australia.
 
       
   

นางสาวสายฝน ดีงาม (บรรณารักษ์ชำนาญการพิเศษ กลุ่มงานห้องสมุด) นางสาวปรียานุช คลอวุฒิวัฒน์ (บรรณารักษ์ชำนาญการพิเศษ กลุ่มงานห้องสมุด) สำนักวิชาการ เข้าร่วมการประชุมสมาคมบรรณารักษ์รัฐสภาเอเชียและแปซิฟิก (Association of Parliamentary Librarians of Asia and the Pacific - APLAP) ครั้งที่ 10 ประจำปี 2558 ภายใต้หัวข้อ "บทบาทของห้องสมุดทางด้านนิติบัญญัติและการบริการวิจัย ในการสนับสนุนงานนิติบัญญัติและการพัฒนารัฐบาลประชาธิปไตย" (The role of legislative libraries and research services in supporting the Legislature and the development of inclusive democratic governance) ณ รัฐสภาออสเตรเลีย กรุงแคนเบอร์รา เครือรัฐออสเตรเลีย ระหว่างวันที่ 28 พฤศจิกายน - 5 ธันวาคม พ.ศ.2558

 
       
 
  การอภิปรายกลุ่มย่อยในหัวข้อต่าง ๆ1 การเยี่ยมชมห้องสมุดรัฐสภาออสเตรเลีย 2 อาคารรัฐสภาออสเตรเลีย กรุงแคนเบอร์รา เครือรัฐออสเตรเลีย3  
             
  ผู้แทนสมาชิกรัฐสภากล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุม APLAP 2015 ในงานเลี้ยงต้อนรับ4 Dr. Dianne Heriot ประธาน APLAP จากประเทศออสเตรเลีย กล่าวเปิดประชุมอย่างเป็นทางการ5  Katherine Close อดีตประธาน APLAP จากประเทศนิวซีแลนด์รับมอบของที่ระลึกจากไทย 6 การอภิปรายกลุ่มย่อยในหัวข้อต่าง ๆ7  
       
 
  ผู้เข้าร่วมประชุมจากประเทศกัมพูชาและประเทศไทยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันในช่วงพัก8 ปรียานุช คลอวุฒิวัฒน์ ผู้แทนจากประเทศไทยนำเสนองานในช่วง Postcard Session9 งานเลี้ยงสังสรรค์หลังการประชุม 10  
       
 
  ผู้เข้าร่วมประชุมประเทศอื่น ๆ บนดาดฟ้าอาคารรัฐสภาออสเตรเลีย11 ผู้แทนจากประเทศไทยกับบรรณารักษ์ Thai Collections หอสมุดแห่งชาติออสเตรเลีย12 ผู้แทนไทยกับ Emma Rey จากประเทศฟิลิปปินส์ซึ่งเป็น Vice President Asia ของ APLAP13  
       
 
  มอบของที่ระลึกให้กับ Liz Luchetti ผู้ประสานงานประเทศออสเตรเลีย (เจ้าภาพ)14 ภายในห้องประชุมกลุ่มย่อย15  
       
 
  ห้องสมุดรัฐสภาออสเตรเลีย16 ห้องสมุดรัฐสภาออสเตรเลีย17 ห้องสมุดรัฐสภาออสเตรเลีย18  
       
 
  ผู้เข้าร่วมการประชุมสมาคมบรรณารักษ์รัฐสภาเอเชียและแปซิฟิก ครั้งที่ 1019  
       
 
       
 
 
 1. การอภิปรายกลุ่มย่อยในหัวข้อต่าง ๆ
 2. การเยี่ยมชมห้องสมุดรัฐสภาออสเตรเลีย
 3. อาคารรัฐสภาออสเตรเลีย กรุงแคนเบอร์รา เครือรัฐออสเตรเลีย
 4. ผู้แทนสมาชิกรัฐสภากล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุม APLAP 2015 ในงานเลี้ยงต้อนรับ
 5. Dr. Dianne Heriot ประธาน APLAP จากประเทศออสเตรเลีย กล่าวเปิดประชุมอย่างเป็นทางการ
 6. Katherine Close อดีตประธาน APLAP จากประเทศนิวซีแลนด์รับมอบของที่ระลึกจากไทย
 7. การอภิปรายกลุ่มย่อยในหัวข้อต่าง ๆ
 8. ผู้เข้าร่วมประชุมจากประเทศกัมพูชาและประเทศไทยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันในช่วงพัก
 9. ปรียานุช คลอวุฒิวัฒน์ ผู้แทนจากประเทศไทยนำเสนองานในช่วง Postcard Session
 10. งานเลี้ยงสังสรรค์หลังการประชุม
 11. ผู้เข้าร่วมประชุมประเทศอื่น ๆ บนดาดฟ้าอาคารรัฐสภาออสเตรเลีย
 12. ผู้แทนจากประเทศไทยกับบรรณารักษ์ Thai Collections หอสมุดแห่งชาติออสเตรเลีย
 13. ผู้แทนไทยกับ Emma Rey จากประเทศฟิลิปปินส์ซึ่งเป็น Vice President Asia ของ APLAP
 14. มอบของที่ระลึกให้กับ Liz Luchetti ผู้ประสานงานประเทศออสเตรเลีย (เจ้าภาพ)
 15. ภายในห้องประชุมกลุ่มย่อย
 16. ห้องสมุดรัฐสภาออสเตรเลีย
 17. ห้องสมุดรัฐสภาออสเตรเลีย
 18. ห้องสมุดรัฐสภาออสเตรเลีย
 19. ผู้เข้าร่วมการประชุมสมาคมบรรณารักษ์รัฐสภาเอเชียและแปซิฟิก ครั้งที่ 10
 
       
 
       
 
  IFLA 2015 South Africa   The 31st IFLA Pre-Conference of Library and Research Services for Parliaments
10-14 August 2015. Cape Town, South Africa
World Library and Information Congress: 81st IFLA General Conference and Assembly
15-21 August 2015 . Cape Town, South Africa
 
       
   

นางอรวรรณ พันธุ์เปรื่อง ผู้อำนวยการสำนักวิชาการ นางสาวสุนิดา บุญญานนท์ (บรรณารักษ์เชี่ยวชาญ กลุ่มงานห้องสมุด) นางอรณิช รุ่งธิปานนท์ (วิทยากรชำนาญการพิเศษ กลุ่มงานบริการวิชาการ 1) นางสาวพจพิณ พรมเอี่ยม (บรรณารักษ์ชำนาญการ กลุ่มงานห้องสมุด) และนางสาววลัยรัตน์ ชายท้าว (บรรณารักษ์ชำนาญการ กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ) สำนักวิชาการ เข้าร่วมการประชุม Pre-Conference ครั้งที่ 31 Section on Library and Research Services for Parliaments หัวข้อ "Development, Transformation and Co-Operation in Library and Research Services in Parliaments" และการประชุมใหญ่ประจำปี ครั้งที่ 81 หัวข้อ "Dynamic Libraries: Access, Development and Transformation" ของการประชุมบรรณารักษ์นานาชาติแห่งสหพันธ์ระหว่างประเทศว่าด้วยสมาคมและสถาบันห้องสมุด (IFLA) ณ เมืองเคปทาวน์ สาธารณรัฐแอฟริกาใต้ ระหว่างวันที่ 8-24 สิงหาคม พ.ศ.2558

 
       
 
  บรรยากาศการฝึกอบรม (Training Day)1 นางอรณิช รุ่งธิปานนท์ นำเสนอ The National Legislative Assembly. The Kingdom of Thailand2 หน้าประตูทางเข้า Parliament and The Parliamentary Information Centre3  
             
  เยี่ยมชมศูนย์สารสนเทศรัฐสภา (The Parliamentary Information Centre) 4 ก่อนการประชุม ณ ห้องประชุม The Good Hope Building5 ก่อนการประชุม ณ ห้องประชุม The Good Hope Building6  
       
 
  ผู้เข้าร่วมประชุม pre-conference ที่เป็นชาวเอเชีย ประกอบด้วย ญี่ปุ่น ไต้หวัน อินเดีย พม่า และไทย7 Focus Group ในการประชุม pre-conference8  
       
 
  ถ่ายภาพหมู่ Section on Library and Research Services for Parliaments ครั้งที่ 31 บริเวณหน้าอาคารรัฐสภา9  
       
 
  ส่วนหนึ่งของพิธีเปิดการประชุมใหญ่10 บรรยากาศพิธีเปิด (Open Session)11  
       
 
  National Library of South Africa (NSLA), Cape Town Campus12 ห้องสมุดประชาชนเมืองเคปทาวน์ หรือห้องสมุดกลาง (Central Library Cape Town)13  
       
 
       
 
 
 1. บรรยากาศการฝึกอบรม (Training Day)
 2. นางอรณิช รุ่งธิปานนท์ นำเสนอ The National Legislative Assembly. The Kingdom of Thailand
 3. หน้าประตูทางเข้า Parliament and The Parliamentary Information Centre
 4. เยี่ยมชมศูนย์สารสนเทศรัฐสภา (The Parliamentary Information Centre)
 5. ก่อนการประชุม ณ ห้องประชุม The Good Hope Building
 6. ก่อนการประชุม ณ ห้องประชุม The Good Hope Building
 7. ผู้เข้าร่วมประชุม pre-conference ที่เป็นชาวเอเชีย ประกอบด้วย ญี่ปุ่น ไต้หวัน อินเดีย พม่า และไทย
 8. Focus Group ในการประชุม pre-conference
 9. ถ่ายภาพหมู่ Section on Library and Research Services for Parliaments ครั้งที่ 31 บริเวณหน้าอาคารรัฐสภา
 10. ส่วนหนึ่งของพิธีเปิดการประชุมใหญ่
 11. บรรยากาศพิธีเปิด (Open Session)
 12. National Library of South Africa (NSLA), Cape Town Campus
 13. ห้องสมุดประชาชนเมืองเคปทาวน์ หรือห้องสมุดกลาง (Central Library Cape Town)
 
       
 
     
  << 2014  
       
 
  IFLA 2014 France   The 30th IFLA Pre-Conference of Library and Research Services for Parliaments
12-15 August 2014. Paris, France
World Library and Information Congress: 80th IFLA General Conference and Assembly
16-24 August 2014 . Lyon, France
 
       
   

นางวิจิตรา วัชราภรณ์ รองเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร นางสาวอารีรัตน์ วิชาช่าง (ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานห้องสมุด) นางณิชานี ฉุนฉลาด (บรรณารักษ์ชำนาญการพิเศษ กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ) นางสาวสุนิดา บุญญานนท์ (บรรณารักษ์ชำนาญการพิเศษ กลุ่มงานห้องสมุด) นางสุภัทร คำมุงคุณ (วิทยากรชำนาญการพิเศษ กลุ่มงานบริการวิชาการ 2) นางสาวนารีลักษณ์ ศิริวรรณ (วิทยากรชำนาญการพิเศษ กลุ่มงานวิจัยและพัฒนา) นางสาวบุษราภรณ์ อัครนิธิยานนท์ (บรรณารักษ์ชำนาญการ กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ) และนางสาวนราภัทร เพชรมณี (บรรณารักษ์ชำนาญการ กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ) สำนักวิชาการ เข้าร่วมการประชุม Pre-Conference ครั้งที่ 30 Section on Library and Research Services for Parliaments หัวข้อ "The parliamentary libraries: past and future" และการประชุมใหญ่ประจำปี ครั้งที่ 80 หัวข้อ "Libraries, Citizens, Societies: Confluence for Knowledge" ของการประชุมบรรณารักษ์นานาชาติแห่งสหพันธ์ระหว่างประเทศว่าด้วยสมาคมและสถาบันห้องสมุด (IFLA) ณ สาธารณรัฐฝรั่งเศส ระหว่างวันที่ 12-24 สิงหาคม พ.ศ.2557

 
       
 
  เยี่ยมชมอาคารรัฐสภาสาธารณรัฐฝรั่งเศส และห้องสมุดสภาผู้แทนราษฎร1  
             
  เยี่ยมชมอาคารวุฒิสภาสาธารณรัฐฝรั่งเศส และห้องสมุดวุฒิสภา2 การประชุม Pre-Conference ณ อาคารรัฐสภาสาธารณรัฐฝรั่งเศส 3  
       
 
  ภาพคณะผู้เข้าร่วมการประชุม Pre-Conference4  
       
 
  นาง Sinikka Sipila ประธาน IFLA กล่าวเปิดการประชุม General Conference 2014 ณ Lyon Convention Centre5 ภาพบรรยากาศในการเข้าฟังการประชุม Session ต่าง ๆ6 การเยี่ยมชมบูธจัดแสดงนิทรรศการ บริการและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับห้องสมุด 7  
       
 
  ภาพพิธีปิดการประชุม General Conference 20148 ภาพบรรยากาศพิธีปิดการประชุม General Conference 20149 การศึกษาดูงานห้องสมุดสื่อมัลติมีเดีย Le Trente ณ เมืองเวียน10  
       
 
       
 
 
 1. เยี่ยมชมอาคารรัฐสภาสาธารณรัฐฝรั่งเศส และห้องสมุดสภาผู้แทนราษฎร
 2. เยี่ยมชมอาคารวุฒิสภาสาธารณรัฐฝรั่งเศส และห้องสมุดวุฒิสภา
 3. การประชุม Pre-Conference ณ อาคารรัฐสภาสาธารณรัฐฝรั่งเศส
 4. ภาพคณะผู้เข้าร่วมการประชุม Pre-Conference
 5. นาง Sinikka Sipila ประธาน IFLA กล่าวเปิดการประชุม General Conference 2014 ณ Lyon Convention Centre
 6. ภาพบรรยากาศในการเข้าฟังการประชุม Session ต่าง ๆ
 7. การเยี่ยมชมบูธจัดแสดงนิทรรศการ บริการและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับห้องสมุด
 8. ภาพพิธีปิดการประชุม General Conference 2014
 9. ภาพบรรยากาศพิธีปิดการประชุม General Conference 2014
 10. การศึกษาดูงานห้องสมุดสื่อมัลติมีเดีย Le Trente ณ เมืองเวียน
 
       
 
  << 2013  
       
 
  ISPRS 2013   The 4th International Seminar for Parliamentary Research Services
"Parliamentary Research Services : Roles and Fuctions" and
"Women's Political Participation : Issues, Challenges, and the Way Ahead"
30 October - 3 November 2013. Seoul, Republic of Korea
 
       
   

นางวิจิตรา วัชราภรณ์ รองเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร นางสิวาพร สุขเอียด (วิทยากรชำนาญการพิเศษ กลุ่มงานวิจัยและพัฒนา) นางอรณิช รุ่งธิปานนท์ (วิทยากรชำนาญการพิเศษ กลุ่มงานบริการวิชาการ 1) นายสิฐสร กระแสร์สุนทร (วิทยากรชำนาญการพิเศษ กลุ่มงานวิจัยและพัฒนา) และนายรณชัย โตสมภาค (วิทยากรปฏิบัติการ กลุ่มงานบริการวิชาการ 3) สำนักวิชาการ เข้าร่วมการสัมมนาวิชาการระหว่างประเทศสำหรับหน่วยบริการวิจัยแห่งรัฐสภา ครั้งที่ 4 เรื่อง "บทบาทและอำนาจหน้าที่ของหน่วยบริการวิจัยของรัฐสภา" และ "บทบาทของสตรีกับการมีส่วนร่วมทางการเมือง" ซึ่งจัดโดยสำนักงานบริการวิจัยแห่งรัฐสภาสาธารณรัฐเกาหลี (National Assembly Research Service (NARS)) ณ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี ระหว่างวันที่ 30 ตุลาคม - 3 พฤศจิกายน 2556

>> รายงานสรุปการสัมมนา

 
       
 
  ประธานรัฐสภาสาธารณรัฐเกาหลี ผู้อำนวยการสำนักงานบริการงานวิจัยแห่งรัฐสภาสาธารณรัฐเกาหลี และคณะผู้แทนจากรัฐสภาของประเทศต่างๆ ที่เข้าร่วมการสัมมนา1  
             
  นางวิจิตรา วัชราภรณ์ รองเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร และคณะผู้แทนจากสำนักวิชาการ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร2 คณะผู้แทนจากสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรและสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ถ่ายภาพร่วมกับผู้แทนจากสภาแห่งชาติสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว3  
       
 
  Mr. KANG Chang hee ประธานรัฐสภาสาธารณรัฐเกาหลี กล่าวให้การต้อนรับ4 บรรยากาศบนเวทีห้องสัมมนาทางวิชาการ5 นางอรณิช รุ่งธิปานนท์ วิทยากรชำนาญการพิเศษ บรรยายเกี่ยวกับการบริการงานด้านวิจัยและวิชาการสำหรับสมาชิกรัฐสภาไทย และบทบาทของสตรีกับการมีส่วนร่วมทางการเมืองในประเทศไทย6  
       
 
  Mr. KOH Hyun Wook ผู้อำนวยการสำนักงานบริการงานวิจัยแห่งรัฐสภาสาธารณรัฐเกาหลี กล่าวต้อนรับในงานเลี้ยงรับรอง ณ โรงแรม Lexington7 Ms. Cho Yoonsun รัฐมนตรีว่าการกระทรวงความเสมอภาคทางเพศและครอบครัว กล่าวต้อนรับในงานเลี้ยงรับรอง ณ ภัตตาคาร Marina Seoul8 ภาพบรรยากาศในงานเลี้ยงรับรอง9  
       
 
  การศึกษาดูงาน ณ อาคารรัฐสภาสาธารณรัฐเกาหลี10 ภายในห้องประชุมรัฐสภาสาธารณรัฐเกาหลี11  
       
 
  ณ อาคารรับรองทรงเกาหลีโบราณในพื้นที่บริเวณรัฐสภาสาธารณรัฐเกาหลี12  
       
 
 
 1. ประธานรัฐสภาสาธารณรัฐเกาหลี ผู้อำนวยการสำนักงานบริการงานวิจัยแห่งรัฐสภาสาธารณรัฐเกาหลี และคณะผู้แทนจากรัฐสภาของประเทศต่างๆ ที่เข้าร่วมการสัมมนา
 2. นางวิจิตรา วัชราภรณ์ รองเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร และคณะผู้แทนจากสำนักวิชาการ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
 3. คณะผู้แทนจากสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรและสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ถ่ายภาพร่วมกับผู้แทนจากสภาแห่งชาติสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
 4. Mr. KANG Chang hee ประธานรัฐสภาสาธารณรัฐเกาหลี กล่าวให้การต้อนรับ
 5. บรรยากาศบนเวทีห้องสัมมนาทางวิชาการ
 6. นางอรณิช รุ่งธิปานนท์ วิทยากรชำนาญการพิเศษ บรรยายเกี่ยวกับการบริการงานด้านวิจัยและวิชาการสำหรับสมาชิกรัฐสภาไทย และบทบาทของสตรีกับการมีส่วนร่วมทางการเมืองในประเทศไทย
 7. Mr. KOH Hyun Wook ผู้อำนวยการสำนักงานบริการงานวิจัยแห่งรัฐสภาสาธารณรัฐเกาหลี กล่าวต้อนรับในงานเลี้ยงรับรอง ณ โรงแรม Lexington
 8. Ms. Cho Yoonsun รัฐมนตรีว่าการกระทรวงความเสมอภาคทางเพศและครอบครัว กล่าวต้อนรับในงานเลี้ยงรับรอง ณ ภัตตาคาร Marina Seoul
 9. ภาพบรรยากาศในงานเลี้ยงรับรอง
 10. การศึกษาดูงาน ณ อาคารรัฐสภาสาธารณรัฐเกาหลี
 11. ภายในห้องประชุมรัฐสภาสาธารณรัฐเกาหลี
 12. ณ อาคารรับรองทรงเกาหลีโบราณในพื้นที่บริเวณรัฐสภาสาธารณรัฐเกาหลี
 
       
 
       
 
  IFLA 2013 Singapore   Library and Research Services for Parliaments
APLAP and The 29th IFLA Pre-Conference
14-16 August 2013. Singapore
World Library and Information Congress: 79th IFLA General Conference and Assembly
17-23 August 2013 . Singapore
 
       
    นางพรพิศ เพชรเจริญ ผู้อำนวยการสำนักวิชาการ นายสมบัติ ทวีศิลป (ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานบริการวิชาการ 2) นางอารยะหญิง จอมพลาพล (ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานบริการวิชาการ 3) นางศิริพร โหตรภวานนท์ (ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ) นางสาวสุรีย์ ขวัญบัว (ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานพิพิธภัณฑ์และจดหมายเหตุ) นางสาวอุษา โฆษิตตระกูล (วิทยากรเชี่ยวชาญ กลุ่มงานวิจัยและพัฒนา) นางสาวสุนิดา บุญญานนท์ (บรรณารักษ์ชำนาญการพิเศษ กลุ่มงานห้องสมุด) นายนิพัทธ์ สระฉันทพงษ์ (นิติกรชำนาญการพิเศษ กลุ่มงานบริการวิชาการ 1) นางสาวปรียานุช คลอวุฒิวัฒน์ (บรรณารักษ์ชำนาญการพิเศษ กลุ่มงานห้องสมุด) นางสาววิจิตรา ประยูรวงษ์ (บรรณารักษ์ชำนาญการ กลุ่มงานห้องสมุด) นางสาวปรียวรรณ สุวรรณสูนย์ (วิทยากรชำนาญการ กลุ่มงานวิจัยและพัฒนา) และนางสาวเปรมฤดี แทนมาลา (บรรณารักษ์ปฏิบัติการ กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ) สำนักวิชาการ เข้าร่วมการประชุมสมาคมบรรณารักษ์รัฐสภาเอเชียและแปซิฟิก และ Pre-Conference ครั้งที่ 29 Section on Library and Research Services for Parliaments หัวข้อ "Making Better Laws - the unique role of parliamentary library and research services" และการประชุมใหญ่ประจำปี ครั้งที่ 79 หัวข้อ "Future Libraries: Infinite Possibilities" ของการประชุมบรรณารักษ์นานาชาติแห่งสหพันธ์ระหว่างประเทศว่าด้วยสมาคมและสถาบันห้องสมุด (IFLA) ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์ ระหว่างวันที่ 13-24 สิงหาคม พ.ศ.2556  
       
 
  บริเวณหน้าอาคารห้องสมุด Li Ka Shiang สถานที่จัดประชุม APLAP และ Pre-Conference1  
             
  The Arts House and Viet Lang Restaurant อาคารเก่ารัฐสภาสิงคโปร์2 The Arts House and Viet Lang Restaurant อาคารเก่ารัฐสภาสิงคโปร์3 การศึกษาดูงานห้องสมุดรัฐสภาสิงคโปร์4  
       
 
  การศึกษาดูงานห้องสมุดรัฐสภาสิงคโปร์5 มอบของที่ระลึกแด่ประธาน APLAP6 มอบของที่ระลึกแด่ประธาน IFLA Section on Library and Research Services for Parliaments7  
       
 
  นางสาวสุนิดา บุญญานนท์ บรรณารักษ์ชำนาญการพิเศษ บรรยายในการประชุม APLAP8 การประชุมกลุ่มย่อยเพื่อระดมสมองในกิจกรรม Knowledge Cafe9 หลังพิธีปิดการประชุมใหญ่ IFLA กับประธาน IFLA ทั้งเก่าและใหม่ 10  
       
 
  มอบของที่ระลึกแก่หอสมุดแห่งชาติสิงคโปร์ 11  
       
 
 

1 บริเวณหน้าอาคารห้องสมุด Li Ka Shiang สถานที่จัดประชุม APLAP และ Pre-Conference
2-3 The Arts House and Viet Lang Restaurant อาคารเก่ารัฐสภาสิงคโปร์
4-5 การศึกษาดูงานห้องสมุดรัฐสภาสิงคโปร์
6 มอบของที่ระลึกแด่ประธาน APLAP
7 มอบของที่ระลึกแด่ประธาน IFLA Section on Library and Research Services for Parliaments
8 นางสาวสุนิดา บุญญานนท์ บรรณารักษ์ชำนาญการพิเศษ บรรยายในการประชุม APLAP
9 การประชุมกลุ่มย่อยเพื่อระดมสมองในกิจกรรม Knowledge Cafe
10 หลังพิธีปิดการประชุมใหญ่ IFLA กับประธาน IFLA ทั้งเก่าและใหม่
11 มอบของที่ระลึกแก่หอสมุดแห่งชาติสิงคโปร์

 
       
 
  << 2012  
       
 
 
IFLA 2012 Finland
  The 28th IFLA Pre-Conference of Library and Research Services for Parliaments
8-10 August 2012. Helsinki, Finland
World Library and Information Congress: 78th IFLA General Conference and Assembly
11-17 August 2012 . Helsinki, Finland
 
       
    นางวิจิตรา วัชราภรณ์ ผู้อำนวยการสำนักวิชาการ นางชวนพิชญ์ รัตนาไพบูลย์ (บรรณารักษ์ชำนาญการ) กลุ่มงานห้องสมุด นางสาวจำเรียง ประสงค์ดี (บรรณารักษ์ชำนาญการ) กลุ่มงานห้องสมุด และนางสาวชัชฎา จูฑะรักษ์ (บรรณารักษ์ชำนาญการ) กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ สำนักวิชาการ เข้าร่วมการประชุม Pre-Conference ครั้งที่ 28 Section on Library and Research Services for Parliaments หัวข้อ "Parliamentary libraries – empowering parliaments and citizens" และการประชุมใหญ่ประจำปี ครั้งที่ 78 หัวข้อ "Libraries Now! - Inspiring, Surprising, Empowering" ของการประชุมบรรณารักษ์นานาชาติแห่งสหพันธ์ระหว่างประเทศว่าด้วยสมาคมและสถาบันห้องสมุด (IFLA) ณ กรุงเฮลซิงกิ สาธารณรัฐฟินแลนด์ ระหว่างวันที่ 6-19 สิงหาคม พ.ศ.2555  
       
 
  บริเวณด้านหน้าอาคารรัฐสภา สาธารณรัฐฟินแลนด์1 ภายในห้องประชุมรัฐสภา สาธารณรัฐฟินแลนด์2 ห้องรับรองสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ห้อง Gray ) ในรัฐสภา สาธารณรัฐฟินแลนด์3  
             
  เยี่ยมชมอาคารรัฐสภา สาธารณรัฐฟินแลนด์4 บรรยากาศงานเลี้ยงต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมฯ ณ รัฐสภา สาธารณรัฐฟินแลนด์5 บรรยากาศในห้องประชุม Pre-Conference6  
       
 
  บรรยากาศในห้องประชุม Pre-Conference7 พิธีเปิดการประชุมใหญ่ IFLA General Conference and Assembly 20128 บรรยากาศการประชุมกลุ่มย่อย9  
       
 
  ผู้เข้าร่วมประชุม10 ระหว่างเดินทาง ไปเข้าร่วมกิจกรรม Cultural Evening11ภายในห้องสมุดเคลื่อนที่ (บนรถบัส) 12  
       
 
  เยี่ยมชมห้องสมุดประชาชน Kirjasto Bibliotek ในกรุง Helsinki ซึ่งมีบริการ Collection หนังสือภาษาไทย13 เยี่ยมชมห้องสมุดประชาชนเมือง Tallinn ประเทศ Estonia14  
       
 
  ภาพผู้เข้าประชุม Pre-Conference รวม 72 ประเทศ 178 คน ณ บริเวณด้านหน้าอาคารรัฐสภา สาธารณรัฐฟินแลนด์15  
       
 
 
 1. บริเวณด้านหน้าอาคารรัฐสภา สาธารณรัฐฟินแลนด์
 2. ภายในห้องประชุมรัฐสภา  สาธารณรัฐฟินแลนด์
 3. ห้องรับรองสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ห้อง Gray ) ในรัฐสภา สาธารณรัฐฟินแลนด์
 4. เยี่ยมชมอาคารรัฐสภา สาธารณรัฐฟินแลนด์
 5. บรรยากาศงานเลี้ยงต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมฯ ณ รัฐสภา สาธารณรัฐฟินแลนด์
 6. บรรยากาศในห้องประชุม Pre-Conference
 7. บรรยากาศในห้องประชุม Pre-Conference
 8. พิธีเปิดการประชุมใหญ่  IFLA General Conference and Assembly  2012
 9. บรรยากาศการประชุมกลุ่มย่อย
 10. ผู้เข้าร่วมประชุม
 11. ระหว่างเดินทาง ไปเข้าร่วมกิจกรรม Cultural Evening
 12. ภายในห้องสมุดเคลื่อนที่ (บนรถบัส)
 13. เยี่ยมชมห้องสมุดประชาชน Kirjasto Bibliotek  ในกรุง Helsinki ซึ่งมีบริการ Collection หนังสือภาษาไทย
 14. เยี่ยมชมห้องสมุดประชาชนเมือง Tallinn ประเทศ Estonia
 15. ภาพผู้เข้าประชุม  Pre-Conference  รวม 72 ประเทศ  178 คน ณ บริเวณด้านหน้าอาคารรัฐสภา สาธารณรัฐฟินแลนด์
 
       
 
       
 
 
ISPRS 2012
 
The 3rd International Seminar for Parliamentary Research Services in Asia
"Procedural Basics for the Plenary Meetings of the National Assemblies in Asian Countries"
26 - 29 June 2012. Seoul, Republic of Korea
 
       
   

นางวิจิตรา วัชราภรณ์ ผู้อำนวยการสำนักวิชาการ นางสาวจิรพรรณ กาญจนอุดม วิทยากรเชี่ยวชาญ (ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานวิจัยและพัฒนา) นายนพดล นุ้ยจุ้ย นิติกรชำนาญการพิเศษ กลุ่มงานบริการวิชาการ 2 นางอรณิช รุ่งธิปานนท์ วิทยากรชำนาญการ กลุ่มงานบริการวิชาการ 1 และนางสาวปรียวรรณ สุวรรณสูนย์ วิทยากรปฏิบัติการ กลุ่มงานวิจัยและพัฒนา เข้าร่วมการสัมมนาวิชาการระหว่างประเทศ ครั้งที่ 3 เรื่อง "กระบวนการประชุมรัฐสภาของประเทศในภูมิภาคเอเชีย" ซึ่งจัดโดยสำนักงานบริการวิจัยแห่งรัฐสภาสาธารณรัฐเกาหลี (National Assembly Research Service (NARS)) ณ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี ระหว่างวันอังคารที่ 26 – วันศุกร์ที่ 29 มิถุนายน 2555

ในการสัมมนาครั้งนี้ มีผู้แทนจากประเทศต่างๆ เข้าร่วมการสัมมนา จำนวน 20 คน จาก 9 ประเทศ ได้แก่ ราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สาธารณรัฐอินโดนีเซีย สหพันธรัฐมาเลเซีย มองโกเลีย สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ ราชอาณาจักรไทย สาธารณรัฐอุซเบกิสถาน และสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และผู้เข้าร่วมจากรัฐสภาแห่งสาธารณรัฐเกาหลี

 
       
 
 
ผู้แทนจากหน่วยบริการวิจัย/วิชาการ ของรัฐสภาประเทศต่างๆ ในภูมิภาคเอเชีย1
 
             
  นางวิจิตรา วัชราภรณ์ ผู้อำนวยการสำนักวิชาการ (กลาง) และคณะผู้แทนจากสำนักวิชาการ2 นางสาวปรียวรรณ สุวรรณสูนย์ บรรยายเกี่ยวกับบทบาท ภารกิจ และการให้บริการงานวิชาการ/วิจัย ของสำนักวิชาการ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร3 นางอรณิช รุ่งธิปานนท์ บรรยายเกี่ยวกับองค์ประกอบ บทบาท อำนาจ หน้าที่และกระบวนการประชุมรัฐสภาของประเทศไทย4  
       
 
  ห้องประชุมรัฐสภาสาธารณรัฐเกาหลี5 ด้านหน้ารัฐสภาสาธารณรัฐเกาหลี6 นายชิม จี ยอน ผู้อำนวยการสำนักงานบริการวิจัยแห่งรัฐสภาสาธารณรัฐเกาหลี เป็นเจ้าภาพการเลี้ยงรับรองอาหารค่ำ7  
       
 
  นางวิจิตรา วัชราภรณ์ ผู้อำนวยการสำนักวิชาการ เป็นตัวแทนของคณะผู้แทนจากสำนักวิชาการ กล่าวคำขอบคุณสำนักงานบริการวิจัยแห่งรัฐสภาสาธารณรัฐเกาหลี ในงานเลี้ยงรับรองอาหารค่ำ8 นางวิจิตรา วัชราภรณ์ ผู้อำนวยการสำนักวิชาการ และคณะผู้แทนจากสำนักวิชาการ ได้รับเกียรติให้เข้าพบ ดร.แจ อิล ยู หัวหน้าบรรณารักษ์ (ผู้บริหารสูงสุดของสำนักงานหอสมุดรัฐสภาแห่งสาธารณรัฐเกาหลี)9 นางวิจิตรา วัชราภรณ์ ผู้อำนวยการสำนักวิชาการ มอบของที่ระลึกแก่ ดร.แจ อิล ยู หัวหน้าบรรณารักษ์10  
       
 
  คณะผู้แทนจากสำนักวิชาการแลกเปลี่ยนวิธีการปฏิบัติงานและการให้บริการด้านวิชาการกับบรรณารักษ์ของหอสมุดรัฐสภาสาธารณรัฐเกาหลี11 คณะผู้แทนจากสำนักวิชาการเยี่ยมชมหอสมุดรัฐสภาสาธารณรัฐเกาหลี12  
       
 
 
 1. ผู้แทนจากหน่วยบริการวิจัย/วิชาการ ของรัฐสภาประเทศต่างๆ ในภูมิภาคเอเชีย
 2. นางวิจิตรา วัชราภรณ์ ผู้อำนวยการสำนักวิชาการ (กลาง) และคณะผู้แทนจากสำนักวิชาการ
 3. นางสาวปรียวรรณ สุวรรณสูนย์ บรรยายเกี่ยวกับบทบาท ภารกิจ และการให้บริการงานวิชาการ/วิจัย ของสำนักวิชาการ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
 4. นางอรณิช รุ่งธิปานนท์ บรรยายเกี่ยวกับองค์ประกอบ บทบาท อำนาจ หน้าที่และกระบวนการประชุมรัฐสภาของประเทศไทย
 5. ห้องประชุมรัฐสภาสาธารณรัฐเกาหลี
 6. ด้านหน้ารัฐสภาสาธารณรัฐเกาหลี
 7. นายชิม จี ยอน ผู้อำนวยการสำนักงานบริการวิจัยแห่งรัฐสภาสาธารณรัฐเกาหลี เป็นเจ้าภาพการเลี้ยงรับรองอาหารค่ำ
 8. นางวิจิตรา วัชราภรณ์ ผู้อำนวยการสำนักวิชาการ เป็นตัวแทนของคณะผู้แทนจากสำนักวิชาการ กล่าวคำขอบคุณสำนักงานบริการวิจัยแห่งรัฐสภาสาธารณรัฐเกาหลี ในงานเลี้ยงรับรองอาหารค่ำ
 9. นางวิจิตรา วัชราภรณ์ ผู้อำนวยการสำนักวิชาการ และคณะผู้แทนจากสำนักวิชาการ ได้รับเกียรติให้เข้าพบ ดร.แจ อิล ยู หัวหน้าบรรณารักษ์ (ผู้บริหารสูงสุดของสำนักงานหอสมุดรัฐสภาแห่งสาธารณรัฐเกาหลี)
 10. นางวิจิตรา วัชราภรณ์ ผู้อำนวยการสำนักวิชาการ มอบของที่ระลึกแก่ ดร.แจ อิล ยู หัวหน้าบรรณารักษ์
 11. คณะผู้แทนจากสำนักวิชาการแลกเปลี่ยนวิธีการปฏิบัติงานและการให้บริการด้านวิชาการกับบรรณารักษ์ของหอสมุดรัฐสภาสาธารณรัฐเกาหลี
 12. คณะผู้แทนจากสำนักวิชาการเยี่ยมชมหอสมุดรัฐสภาสาธารณรัฐเกาหลี
 
       
 
  << 2011  
       
 
 
IFLA 2011 Puerto Rico
  The 27th IFLA Pre-Conference of Library and Research Services for Parliaments
6-9 August 2011. San Juan, Puerto Rico
World Library and Information Congress: 77th IFLA General Conference and Assembly
10-15 August 2011. San Juan, Puerto Rico
 
       
    นางวิจิตรา วัชราภรณ์ ผู้อำนวยการสำนักวิชาการ นางสาวสุนิดา บุญญานนท์ (บรรณารักษ์ชำนาญการพิเศษ) กลุ่มงานห้องสมุด นางจินตนา เอี่ยมคง (บรรณารักษ์ชำนาญการ) กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ และนางสาววิจิตรา ประยูรวงษ์ (บรรณารักษ์ปฏิบัติการ) กลุ่มงานห้องสมุด สำนักวิชาการ เข้าร่วมการประชุม Pre-Conference ครั้งที่ 27 Section on Library and Research Services for Parliaments หัวข้อ "Libraries beyond libraries: Integration, Innovation and Information for all" และการประชุมใหญ่ประจำปี ครั้งที่ 77 หัวข้อ "Libraries beyond libraries: Integration, Innovation and Information for all" ของการประชุมบรรณารักษ์นานาชาติแห่งสหพันธ์ระหว่างประเทศว่าด้วยสมาคมและสถาบันห้องสมุด (IFLA) ณ เมืองซานฮวน ประเทศเปอร์โตริโก ระหว่างวันที่ 9-22 สิงหาคม พ.ศ.2554  
       
 
  บริเวณด้านหน้าของสถาบันนิติบัญญัติ (Legislative Assembly of Puerto Rico)1 เยี่ยมชมสถาบันนิติบัญญัติ2 เยี่ยมชมสถาบันนิติบัญญัติ3  
             
  เยี่ยมชมสถาบันนิติบัญญัติ4 การประชุมเชิงปฏิบัติการ "การแก้ปัญหาและจัดการภายในห้องสมุด"5 การประชุมเชิงปฏิบัติการ จัดกลุ่มตามภูมิภาค (ประเทศไทย จีน และญี่ปุ่น)6  
       
 
  เยี่ยมชมวัฒนธรรมโบราณสถาน Walking Tour : Cristobel Fort7 เยี่ยมชมวัฒนธรรมโบราณสถาน Walking Tour : Cristobel Fort8 ลงทะเบียนการประชุมสามัญประจำปี 25549  
       
 
  ภายในห้องพิธีเปิดการประชุมสามัญประจำปี 255410 ภายในห้องพิธีเปิดการประชุมสามัญประจำปี 255411 ภายในห้องพิธีเปิดการประชุมสามัญประจำปี 255412  
       
 
  ศึกษาดูงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยเปอร์โตริโก13 ศึกษาดูงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยเปอร์โตริโก14  
       
 
  ผู้เข้าร่วมการประชุม Pre-Conference (Section on Library and Research Services for Parliaments) จากประเทศต่างๆ ถ่ายภาพร่วมกัน15  
       
 
 
1 บริเวณด้านหน้าของสถาบันนิติบัญญัติ (Legislative Assembly of Puerto Rico)
2-4 เยี่ยมชมสถาบันนิติบัญญัติ
5 การประชุมเชิงปฏิบัติการ "การแก้ปัญหาและจัดการภายในห้องสมุด"
6 การประชุมเชิงปฏิบัติการ จัดกลุ่มตามภูมิภาค (ประเทศไทย จีน และญี่ปุ่น)
7-8 เยี่ยมชมวัฒนธรรมโบราณสถาน Walking Tour : Cristobel Fort
9 ลงทะเบียนการประชุมสามัญประจำปี 2554
10-12 ภายในห้องพิธีเปิดการประชุมสามัญประจำปี 2554
13-14 ศึกษาดูงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยเปอร์โตริโก
15 ผู้เข้าร่วมการประชุม Pre-Conference (Section on Library and Research Services for Parliaments) จากประเทศต่างๆ ถ่ายภาพร่วมกัน
 
       
 
       
 
 
APLAP 2011 Australia
  Association of Parliamentary Libraries of Asia and the Pacific (APLAP)
International Symposium "Fundamental to Democracy : Parliamentary library and research services"
26 Febuary - 5 March 2011. Canberra, Commonwealth of Australia.
 
       
   

นางวิจิตรา วัชราภรณ์ ผู้อำนวยการสำนักวิชาการ นางสาวปรียานุช คลอวุฒิวัฒน์ (บรรณารักษ์ 6) กลุ่มงานห้องสมุด นางสาวจำเรียง ประสงค์ดี (บรรณารักษ์ 5) และนางสาวบุษราภรณ์ อัครนิธิยานนท์ (บรรณารักษ์ 5) กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ สำนักวิชาการ เข้าร่วมการประชุมสมาคมบรรณารักษ์รัฐสภาเอเชียและแปซิฟิก (Association of Parliamentary Librarians of Asia and the Pacific - APLAP) ครั้งที่ 10 ภายใต้หัวข้อ "พื้นฐานประชาธิปไตย : การบริการห้องสมุดและงานวิจัยของรัฐสภา" (Fundamental to Democracy : Parliamentary library and research services) ณ กรุงแคนเบอร์รา เครือรัฐออสเตรเลีย ระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์ - 4 มีนาคม พ.ศ.2554

>> รายงานสรุปการประชุม

 
       
 
 
พิธีเปิดการประชุม โดย MS.Roxanne Missingham ประเทศออสเตรเลีย (เจ้าภาพ)1 ภายในห้องประชุมสัมมนา2 ภายในห้องประชุมสัมมนา3
 
             
  การเข้าร่วมสัมมนากลุ่มย่อยแลกเปลี่ยนประสบการณ์และความคิดเห็น4 การเข้าร่วมสัมมนากลุ่มย่อยแลกเปลี่ยนประสบการณ์และความคิดเห็น 5  
       
 
  ผู้เข้าร่วมประชุมจากประเทศต่าง ๆ6 การจัดแสดงนิทรรศการที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการของห้องสมุดรัฐสภา 7  
       
 
  ขณะเยี่ยมชมและศึกษาดูงานห้องสมุดรัฐสภาออสเตรเลีย8 ขณะเยี่ยมชมและศึกษาดูงานห้องสมุด ACT Legislative Assembly Library9 หน้าอาคารรัฐสภาออสเตรเลีย (The Australian Parliament in Canberra)10  
       
 
  การประชุมคณะกรรมการสมาคมบรรณารักษ์รัฐสภาเอเชียและแปซิฟิก ประจำปี 201111
การประชุมคณะกรรมการสมาคมบรรณารักษ์รัฐสภาเอเชียและแปซิฟิก ประจำปี 201112
 
       
 
  ผู้เข้าร่วมการประชุม International Symposium "Fundamental to Democracy : Parliamentary library and research services" จำนวน 100 คน จาก 33 ประเทศ ถ่ายภาพร่วมกัน ณ รัฐสภาออสเตรเลีย13  
       
 
 
1 พิธีเปิดการประชุม โดย MS.Roxanne Missingham ประเทศออสเตรเลีย (เจ้าภาพ)
2-3 ภายในห้องประชุมสัมมนา
4-5 การเข้าร่วมสัมมนากลุ่มย่อยแลกเปลี่ยนประสบการณ์และความคิดเห็น
6 ผู้เข้าร่วมประชุมจากประเทศต่าง ๆ
7 การจัดแสดงนิทรรศการที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการของห้องสมุดรัฐสภา
8 ขณะเยี่ยมชมและศึกษาดูงานห้องสมุดรัฐสภาออสเตรเลีย
9 ขณะเยี่ยมชมและศึกษาดูงานห้องสมุด ACT Legislative Assembly Library
10 หน้าอาคารรัฐสภาออสเตรเลีย (The Australian Parliament in Canberra)
11-12
การประชุมคณะกรรมการสมาคมบรรณารักษ์รัฐสภาเอเชียและแปซิฟิก ประจำปี 2011
13
ผู้เข้าร่วมการประชุม International Symposium "Fundamental to Democracy : Parliamentary library and research services" จำนวน 100 คน จาก 33 ประเทศ ถ่ายภาพร่วมกัน ณ รัฐสภาออสเตรเลีย
 
       
 
     
           
 
กลับเมนูหลักกิจกรรมผู้เยี่ยมชมและศึกษาดูงานห้องสมุดรัฐสภาการศึกษาดูงานภายในประเทศนักศึกษาฝึกงานHome
 
     
Home
Webmaster: บุษราภรณ์ อัครนิธิยานนท์