สำนักวิชาการ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

การศึกษาดูงาน ณ ต่างประเทศาน ณ ต่างประเทศ
     
  << 2010  
       
 
 
IFLA 2009 Italy
  The 26th IFLA Pre-Conference of Library and Research Services for Parliaments
6-9 August 2010. Stockholm, Sweden.
World Library and Information Congress: 76th IFLA General Conference and Assembly
10-15 August 2010. Gothenburg, Sweden.
 
       
    นางวิจิตรา วัชราภรณ์ ผู้อำนวยการสำนักวิชาการ นางสาวอารีรัตน์ วิชาช่าง ผู้อำนวยการกลุ่มงานห้องสมุด นางสาวสุนิดา บุญญานนท์ (บรรณารักษ์ 8 ว.) กลุ่มงานห้องสมุด และนางสาวจำเรียง ประสงค์ดี (บรรณารักษ์ 5) กลุ่มงานห้องสมุด สำนักวิชาการ เข้าร่วมการประชุม Pre-Conference ครั้งที่ 26 Section on Library and Research Services for Parliaments หัวข้อ "Open access to parliamentary knowledge - promoting sustainable progress" ณ กรุงสตอกโฮล์ม และการประชุมใหญ่ประจำปี ครั้งที่ 76 หัวข้อ "Open access to knowledge - promoting sustainable progress" ของการประชุมบรรณารักษ์นานาชาติแห่งสหพันธ์ระหว่างประเทศว่าด้วยสมาคมและสถาบันห้องสมุด (IFLA) ณ เมืองโกเตนเบิร์ก ประเทศสวีเดน ระหว่างวันที่ 6-15 สิงหาคม พ.ศ.2553  
       
 
 
การเข้าร่วมสัมมนากลุ่มย่อยแลกเปลี่ยนประสบการณ์และความคิดเห็น1 การเข้าร่วมสัมมนากลุ่มย่อยแลกเปลี่ยนประสบการณ์และความคิดเห็น2 การประชุม Pre-conference (Section on Library and Research Services for Parliaments)3
 
             
 
การประชุม Pre-conference (Section on Library and Research Services for Parliaments)4 พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม5 หน้าอาคารรัฐสภาราชอาณาจักรสวีเดน (The Riksdag)6
 
       
 
 
ภายในห้องประชุมถ่ายภาพร่วมกับ Ms. Gunilla Lilie Bauer ผู้อำนวยการห้องสมุดรัฐสภาสวีเดน และ Ms. Dorta-Duque, Maria Elena, Cuba7
 
       
 
 
พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม และถ่ายภาพร่วมกับ Ms. Chebanenko, Olena, Ukraine 8 พิธีเปิดการประชุมใหญ่ประจำปี โดย Ms. Ellen R. Tise ประธาน IFLA 9 การจัดแสดงนิทรรศการของสำนักพิมพ์ต่างๆ ทั่วโลก ในการประชุมใหญ่ประจำปี10
 
       
 
 
1-2 การเข้าร่วมสัมมนากลุ่มย่อยแลกเปลี่ยนประสบการณ์และความคิดเห็น
3-4 การประชุม Pre-conference (Section on Library and Research Services for Parliaments)
5 พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม
6 หน้าอาคารรัฐสภาราชอาณาจักรสวีเดน (The Riksdag)
7 ภายในห้องประชุมถ่ายภาพร่วมกับ Ms. Gunilla Lilie Bauer ผู้อำนวยการห้องสมุดรัฐสภาสวีเดน และ Ms. Dorta-Duque, Maria Elena, Cuba
8 พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม และถ่ายภาพร่วมกับ Ms. Chebanenko, Olena, Ukraine
9 พิธีเปิดการประชุมใหญ่ประจำปี โดย Ms. Ellen R. Tise ประธาน IFLA
10 การจัดแสดงนิทรรศการของสำนักพิมพ์ต่างๆ ทั่วโลก ในการประชุมใหญ่ประจำปี
 
       
 
     
  << 2009  
       
 
 
IFLA 2009 Italy
  The 25th IFLA Pre-Conference of Library and Research Services for Parliaments
19-21 August 2009. Ottawa, Italy.
World Library and Information Congress: 75th IFLA General Conference and Assembly
23-27 August 2009. Milan, Italy.
 
       
    นางวิจิตรา วัชราภรณ์ ผู้อำนวยการสำนักวิชาการ นางสาวสุนิดา บุญญานนท์ (บรรณารักษ์ 8 ว.) กลุ่มงานห้องสมุด นางศิริพร โหตรภวานนท์ (บรรณารักษ์ 8 ว.) กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ และนางจินตนา เอี่ยมคง (บรรณารักษ์ 6) กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ สำนักวิชาการ เข้าร่วมการประชุม Pre-Conference ครั้งที่ 25 Section on Library and Research Services for Parliaments หัวข้อ "Digital Information for Democracy: Management, Access and Preservation" ณ กรุงออตตาวา และการประชุมใหญ่ประจำปี ครั้งที่ 75 หัวข้อ "Libraries create futures: Building on cultural heritage" ของการประชุมบรรณารักษ์นานาชาติแห่งสหพันธ์ระหว่างประเทศว่าด้วยสมาคมและสถาบันห้องสมุด (IFLA) ณ เมืองมิลาน ประเทศอิตาลี ระหว่างวันที่ 18-28 สิงหาคม พ.ศ.2552  
       
 
     
  << 2008  
       
 
 
IFLA 2008 Canada
  The 24th IFLA Pre-Conference of Library and Research Services for Parliaments
5-9 August 2008. Ottawa, Canada.
World Library and Information Congress : 74th IFLA General Conference and Council
9-15 August 2008. Quebec, Canada.
 
       
    นางวิจิตรา วัชราภรณ์ ผู้อำนวยการสำนักวิชาการ นางสาวสุนิดา บุญญานนท์ (บรรณารักษ์ 8 ว.) กลุ่มงานห้องสมุด และนางศิริพร โหตรภวานนท์ (บรรณารักษ์ 8 ว.) กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ สำนักวิชาการ เข้าร่วมการประชุม Pre-Conference ครั้งที่ 24 Section on Library and Research Services for Parliaments หัวข้อ "Legislative Libraries: Partners in Democracy" ณ กรุงออตตาวา และการประชุมใหญ่ประจำปี ครั้งที่ 74 หัวข้อ "Libraries without borders: Navigating towards global understanding" ของการประชุมบรรณารักษ์นานาชาติแห่งสหพันธ์ระหว่างประเทศว่าด้วยสมาคมและสถาบันห้องสมุด (IFLA) ณ เมืองควิเบก ประเทศแคนาดา ระหว่างวันที่ 5-16 สิงหาคม พ.ศ.2551  
             
 
ผู้เข้าร่วม Pre-Conference ครั้งที่ 24 Section on Library and Research Services for Parliaments จำนวน 121 คน จาก 40 ประเทศ ถ่ายภาพร่วมกัน ณ รัฐสภา กรุงออตตาวา1
 
             
 
การกล่าวต้อนรับและพิธิเปิดการประชุม Pre-Conference ครั้งที่ 24 Section on Library and Research Services for Parliaments ของการประชุมบรรณารักษ์นานาชาติแห่งสหพันธ์ระหว่างประเทศว่าด้วยสมาคมและสถาบันห้องสมุด (International Federation of Library Associations and Institutions - IFLA) อย่างเป็นทางการ โดย Mr.William R. Young บรรณารักษ์ห้องสมุดรัฐสภาแคนาดา2 บรรยากาศในห้องรับรองและจัดพิธีเปิดการประชุมอย่างเป็นทางการ3 ภายในห้องสมุดรัฐสภา กรุงออตตาวา4
 
       
 
 
ภายในห้องสมุดรัฐสภา กรุงออตตาวา5 ภายในห้องสมุดรัฐสภา กรุงออตตาวา6ผู้เข้าร่วมประชุมจากห้องสมุดรัฐสภาไทยในห้อง Workshop และ Miss Lindsay- Beatty บรรณารักษ์จาก ห้องสมุดรัฐสภา กรุงออตตาวา ผู้ทำหน้าที่เป็นตัวแทนกลุ่มในการนำเสนอผลการประชุมกลุ่ม7
 
       
 
 
การกล่าวเปิดการประชุมใหญ่ประจำปีอย่างเป็นทางการ โดย มาดาม Michaelle Jean ผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ของแคนาดา8 ผู้เข้าร่วมประชุมจากห้องสมุดรัฐสภาไทยในห้องประชุมใหญ่ ระหว่างรอพิธีเปิดอย่างเป็นทางการถ่ายภาพร่วมกับ ศาสตราจารย์ ชุติมา สัจจานันท์ ผู้เข้าร่วมประชุมจากสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย9 ภายในห้องสมุดรัฐสภา เมืองควิเบก10
 
       
 
 
ภายในห้องสมุดรัฐสภา เมืองควิเบก11 ภายในห้องสมุดรัฐสภา เมืองควิเบก12 ผู้เข้าร่วมประชุมจากห้องสมุดรัฐสภาไทยในห้องสมุดรัฐสภา เมืองควิเบก และ Mr.Karel Sosna ผู้อำนวยการห้องสมุดรัฐสภาสาธารณรัฐเชก13
 
       
 
 
1 ผู้เข้าร่วม Pre-Conference ครั้งที่ 24 Section on Library and Research Services for Parliaments จำนวน 121 คน จาก 40 ประเทศ ถ่ายภาพร่วมกัน ณ รัฐสภา กรุงออตตาวา
2 การกล่าวต้อนรับและพิธิเปิดการประชุม Pre-Conference ครั้งที่ 24 Section on Library and Research Services for Parliaments ของการประชุมบรรณารักษ์นานาชาติแห่งสหพันธ์ระหว่างประเทศว่าด้วยสมาคมและสถาบันห้องสมุด (International Federation of Library Associations and Institutions - IFLA) อย่างเป็นทางการ โดย Mr.William R. Young บรรณารักษ์ห้องสมุดรัฐสภาแคนาดา
3 บรรยากาศในห้องรับรองและจัดพิธีเปิดการประชุมอย่างเป็นทางการ
4-6 ภายในห้องสมุดรัฐสภา กรุงออตตาวา
7 ผู้เข้าร่วมประชุมจากห้องสมุดรัฐสภาไทยในห้อง Workshop และ Miss Lindsay- Beatty บรรณารักษ์ จากห้องสมุดรัฐสภา กรุงออตตาวา ผู้ทำหน้าที่เป็นตัวแทนกลุ่มในการนำเสนอผลการประชุมกลุ่ม
8 การกล่าวเปิดการประชุมใหญ่ประจำปีอย่างเป็นทางการ โดย มาดาม Michaelle Jean ผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ของแคนาดา
9 ผู้เข้าร่วมประชุมจากห้องสมุดรัฐสภาไทยในห้องประชุมใหญ่ ระหว่างรอพิธีเปิดอย่างเป็นทางการถ่ายภาพร่วมกับ ศาสตราจารย์ ชุติมา สัจจานันท์ ผู้เข้าร่วมประชุมจากสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย
10-12 ภายในห้องสมุดรัฐสภา เมืองควิเบก
13 ผู้เข้าร่วมประชุมจากห้องสมุดรัฐสภาไทยในห้องสมุดรัฐสภา เมืองควิเบก และ Mr.Karel Sosna ผู้อำนวยการห้องสมุดรัฐสภาสาธารณรัฐเชก
 
       
 
     
  << 2007  
       
 
 
IFLA 2007 Durban,Africa
  The 23rd IFLA Pre-Conference of Library and Research Services for Parliaments
15-17 August 2007. Cape Town, The Republic of South Africa.
World Library and Information Congress: 73rd IFLA General Conference and Council
19-23 August 2007. Durban, The Republic of South Africa.
 
       
    นางวิจิตรา วัชราภรณ์ ผู้อำนวยการสำนักวิชาการ และนางสาวจำเรียง ประสงค์ดี (บรรณารักษ์ 4) กลุ่มงานห้องสมุด สำนักวิชาการ เข้าร่วมการประชุม Pre-Conference ครั้งที่ 23 Section on Library and Research Services for Parliaments หัวข้อ "Innovation and Creativity in Parliamentary Libraries and Research Services – Development Through Learning" ณ เมืองเคปทาวน์ และการประชุมใหญ่ประจำปี ครั้งที่ 73 หัวข้อ"Libraries for the future: Progress, Development and Partnerships" ของการประชุมบรรณารักษ์นานาชาติแห่งสหพันธ์ระหว่างประเทศว่าด้วยสมาคมและสถาบันห้องสมุด (IFLA) ณ เมืองเดอร์บัน สาธารณรัฐแอฟริกาใต้ ระหว่างวันที่ 13-26 สิงหาคม พ.ศ.2550  
             
 
ภาพหมู่ผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน 119 คน1
 
             
 
บรรยากาศการต้อนรับบริเวณด้านหน้าอาคารัฐสภา2 ภายในห้องประชุม preconference3 ภาพนางวิจิตรา วัชราภรณ์ และนางสาวจำเรียง ประสงค์ดี ภายในห้องประชุม preconference4
 
       
 
 
นางวิจิตรา วัชราภรณ์ ผู้อำนวยการสำนักวิชาการ มอบของที่ระลึกแด่ Ms.Noliyanda Pike ตัวแทนบรรณารักษ์จากห้องสมุดรัฐสภาสาธารณรัฐแอฟริกาใต้5 ภายในห้องสมุดรัฐสภาสาธารณรัฐแอฟริกาใต้6 ภายในห้องสมุดรัฐสภาสาธารณรัฐแอฟริกาใต้7
 
       
 
 
งานเลี้ยงอาหารกลางวันคณะผู้เข้าร่วมประชุม8 งานเลี้ยงต้อนรับคณะผู้เข้าร่วมประชุม ณ โรงแรม Reddison9 งานเลี้ยงอำลาคณะผู้เข้าร่วมประชุม ณ Moya Restaurant 10
 
       
 
 
Mr.Alex Byrne ประธาน IFLA กล่าวต้อนรับในพิธีเปิดการประชุม World Library and Information Congress 73rd IFLA General Conference and Council ณ International Convention Centre, Durban 11 ภาพบรรยากาศพิธีเปิดการประชุม World Library and Information Congress 73rd IFLA General Conference and Council ณ International Convention Centre, Durban12 ภาพบรรยากาศพิธีเปิดการประชุม World Library and Information Congress 73rd IFLA General Conference and Council ณ International Convention Centre, Durban13
 
       
 
 
1 ผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 119 คน จากห้องสมุดรัฐสภาประเทศต่างๆ จำนวน 39 ประเทศ ณ บริเวณด้านหน้าอาคารรัฐสภาสาธารณรัฐแอฟริกาใต้ เมืองเคปทาวน์
2 บรรยากาศการต้อนรับบริเวณด้านหน้าอาคารัฐสภาสาธารณรัฐแอฟริกาใต้
3-4 การประชุม Preconference ใน section ของ Library and Research Services for Parliaments
5 นางวิจิตรา วัชราภรณ์ ผู้อำนวยการสำนักวิชาการ มอบของที่ระลึกแด่ Ms.Noliyanda Pike ตัวแทนบรรณารักษ์จากห้องสมุดรัฐสภาสาธารณรัฐแอฟริกาใต้
6-7 ห้องสมุดรัฐสภาสาธารณรัฐแอฟริกาใต้
8 งานเลี้ยงอาหารกลางวันคณะผู้เข้าร่วมประชุม ณ ห้องจัดเลี้ยงรับรอง อาคารรัฐสภาสาธารณรัฐแอฟริกาใต้
9 งานเลี้ยงต้อนรับคณะผู้เข้าร่วมประชุม ณ โรงแรม Reddison, Cape Town
10 งานเลี้ยงอำลาคณะผู้เข้าร่วมประชุม ณ Moya Restaurant , Cape Town
11 Mr.Alex Byrne ประธาน IFLA กล่าวต้อนรับในพิธีเปิดการประชุม World Library and Information Congress 73rd IFLA General Conference and Council ณ International Convention Centre, Durban
12-13 ภาพบรรยากาศพิธีเปิดการประชุม World Library and Information Congress 73rd IFLA General Conference and Council ณ International Convention Centre, Durban
 
       
 
  << 2006  
       
 
 
การประชุม APLAP ครั้งที่ 9
  ์Ninth Biennial Conference
Association of Parliamentary Librarians of Asia and the Pacific (APLAP)
25 November - 2 December 2006. Wellington, New Zealand.

 
       
    นางวิจิตรา วัชราภรณ์ ผู้อำนวยการสำนักวิชาการ นางสาวอารีรัตน์ วิชาช่าง (ผู้อำนวยการกลุ่มงานห้องสมุด) กลุ่มงานห้องสมุด และนางสาวเบญจลักษณ์ สุทธิวิไล (บรรณารักษ์ 7 ว.) กลุ่มงานห้องสมุด สำนักวิชาการ เข้าร่วมการประชุมสมาคมบรรณารักษ์รัฐสภาเอเชียและแปซิฟิก (Association of Parliamentary Librarians of Asia and the Pacific - APLAP) ครั้งที่ 9 หัวข้อ "Parliamentary libraries working together to support parliamentary democracy" ณ กรุงเวลลิงตัน ประเทศนิวซีแลนด์ ระหว่างวันที่ 25 พฤศจิกายน - 2 ธันวาคม พ.ศ.2549  
             
 
คุณ Hon Margaret Wilson ประธานสภาผู้แทนราษฎร กล่าวต้อนรับและเปิดการประชุม1 Mr.Joel George2 Ms. Roslynn Membery 3
 
             
 
คณะผู้เข้าร่วมประชุมในงานเลี้ยงต้อนรับ4 งานเลี้ยงต้อนรับคณะผู้เข้าร่วมประชุม5 งานเลี้ยงอำลาคณะผู้เข้าร่วมประชุม6
 
       
 
 
นางวิจิตรา วัชราภรณ์ มอบของที่ระลึกแด่คุณ Hon Margaret Wilson7 นางวิจิตรา วัชราภรณ์ มอบของที่ระลึกแด่ Ms. Moira Fraser 8
 
       
 
 
นางวิจิตรา วัชราภรณ์ บรรยายในการประชุมครั้งนี้9 นางวิจิตรา วัชราภรณ์ ร่วมประชุม10 บรรณารักษ์ผู้เข้าร่วมประชุม 11
 
       
 
 
บริเวณทางเข้า Victoria University of Wellington-law school12 ภาพด้านหน้าของ Victoria University of Wellington-law school13
 
       
 
 
National Library of New Zealand14 ภายใน National Library of New Zealand15 การสงวณรักษาเอกสารด้วยการอบ16
 
       
 
 
ตู้สำหรับเก็บภาพเขียน17 Archives of New Zealand18 Museum of New Zealand (Te Papa Tongarewa)19
 
       
 
 
1 คุณ Hon Margaret Wilson ประธานสภาผู้แทนราษฎร กล่าวต้อนรับและเปิดการประชุม
2 Mr. Joel George, General Manager, Parliament Service.
3 Ms. Roslynn Membrey, Acting APLAP President.
4 คณะผู้เข้าร่วมประชุมในงานเลี้ยงต้อนรับ
5 งานเลี้ยงต้อนรับคณะผู้เข้าร่วมประชุม โดยประธานสภาผู้แทนราษฎร ณ Grand Hall อาคารรัฐสภา
6 งานเลี้ยงอำลาคณะผู้เข้าร่วมประชุม โดยสมาคม APLAP และห้องสมุดรัฐสภานิวซีแลนด์
7-8 นางวิจิตรา วัชราภรณ์ ผู้อำนวยการสำนักวิชาการ มอบของที่ระลึกแด่คุณ Hon Margaret Wilson ประธานสภาผู้แทนราษฎร และ Ms. Moira Fraser บรรณารักษ์ห้องสมุดรัฐสภานิวซีแลนด์
9-11 นางวิจิตรา วัชราภรณ์ ผู้อำนวยการสำนักวิชาการ บรรยายในหัวข้อ "Parliamentary Libraries working together to support parliamentary democracy" ณ Grand Hall อาคารรัฐสภา
12-13 ศึกษาดูงาน ณ Victoria University of Wellington – Law School
14-17 ศึกษาดูงาน ณ National Library of New Zealand
18-19 ศึกษาดูงาน ณ Archives of New Zealand และ Museum of New Zealand (Te Papa Tongarewa)
 
       
 
       
 
 
Republic of Korea
  The 22nd IFLA Pre-Conference of Library and Research Services for Parliaments
16-19 August 2006. Seoul, Republic of Korea.
World Library and Information Congress: 72nd IFLA General Conference and Council
20-24 August 2006. Seoul, Republic of Korea.
 
       
    นางวิจิตรา วัชราภรณ์ ผู้อำนวยการสำนักวิชาการ นางสาวแสงอรุณ อนุเคราะห์ (บรรณารักษ์ 7ว) กลุ่มงานห้องสมุด และนางสาวจำเรียง ประสงค์ดี (บรรณารักษ์ 4) กลุ่มงานห้องสมุด สำนักวิชาการ เข้าร่วมประชุม Pre-Conference ครั้งที่ 22 Section on Library and Research Services for Parliaments หัวข้อ "The Role of Legislative Information Service: Beyond Asymmetric Information & Uncertainty" และการประชุมใหญ่ประจำปี ครั้งที่ 72 หัวข้อ "Libraries: Dynamic Engines for the Knowledge and Information Society" ของการประชุมบรรณารักษ์นานาชาติแห่งสหพันธ์ระหว่างประเทศว่าด้วยสมาคมและสถาบันห้องสมุด (IFLA) ณ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี ระหว่างวันที่ 14-25 สิงหาคม พ.ศ.2549  
             
 
ภาพผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 86 คน จากห้องสมุดรัฐสภาประเทศต่างๆ จำนวน 40 ประเทศ ณ บริเวณห้องโถงอาคารรัฐสภาสาธารณรัฐเกาหลี1
 
             
 
ภาพพิธีเปิดการประชุม The 22nd Annual Conference of Library and Research Services for Parliaments ณ National Assembly Memorial Hall กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี2ภาพนางวิจิตรา วัชราภรณ์ ถ่ายภาพร่วมกับ Mr.Van Thach DAO (Deputy Head: Center for Information Library and Research Services, National Assembly Office of Vietnam) 3ภาพผู้เข้าร่วมการประชุมจากประเทศไทย สาธารณรัฐเกาหลี และสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม 4
 
             
 
ภาพบรรยากาศภายในห้องประชุม15ภาพบรรยากาศภายในห้องประชุม26ภาพผู้อำนวยการสำนักวิชาการถ่ายภาพร่วมกับประธานฝ่ายห้องสมุดรัฐสภา (Ms.Donna Scheeder, Director of Law Library of Congress) และบรรณารักษ์ห้องสมุดรัฐสภาจากประเทศต่างๆ 7
 
             
 
ภาพเยี่ยมชมห้องสมุดรัฐสภาสาธารณรัฐเกาหลี8ภาพห้องบริการมัลติมีเดีย9ภาพห้องบริการหนังสือ10
 
             
 
ภาพชั้นวารสารปัจจุบัน11ภาพภายในห้องบริการอ่านหนังสือ12ภาพบริเวณห้องโถงห้องสมุดรัฐสภาสาธารณรัฐเกาหลี13
 
             
  ภาพร่วมงานเลี้ยงรับรอง โดย H.E.LIM Chae-Jung ประธานรัฐสภาสาธารณรัฐเกาหลี14ภาพ Korean Folk Village15ภาพหมู่ผู้เข้าร่วมประชุมจากห้องสมุดรัฐสภาประเทศต่างๆ ณ บริเวณด้านหน้าอาคารรัฐสภาสาธารณรัฐเกาหลี16  
     
 
ภาพหมู่ผู้เข้าร่วมประชุมจากห้องสมุดรัฐสภาประเทศต่างๆ ณ บริเวณด้านหน้าอาคารห้องสมุดรัฐสภาสาธารณรัฐเกาหลี17
 
 
 
    1 ผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 86 คน จากห้องสมุดรัฐสภาประเทศต่างๆ จำนวน 40 ประเทศ ณ บริเวณห้องโถงอาคารรัฐสภา สาธารณรัฐเกาหลี
2 พิธีเปิดการประชุม The 22nd Annual Conference of Library and Research Services for Parliaments ณ National Assembly Memorial Hall กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี
3 นางวิจิตรา วัชราภรณ์ ถ่ายภาพร่วมกับ Mr.Van Thach DAO (Deputy Head: Center for Information Library and Research Services, National Assembly Office of Vietnam)
4 ผู้เข้าร่วมการประชุมจากประเทศไทย สาธารณรัฐเกาหลี และสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
5-6 ร่วมประชุมในหัวข้อ "The Role of Legislative Information Services: Beyond Asymmetric Information & Uncertainty"
7 ผู้อำนวยการสำนักวิชาการถ่ายภาพร่วมกับประธานฝ่ายห้องสมุดรัฐสภา (Ms.Donna Scheeder, Director of Law Library of Congress) และบรรณารักษ์ห้องสมุดรัฐสภาจากประเทศต่างๆ
8-13 เยี่ยมชมห้องสมุดรัฐสภา สาธารณรัฐเกาหลี ได้แก่ ห้องสมุดกฎหมาย ห้องมัลติมีเดีย ห้องหนังสือ และวารสาร
14 ร่วมงานเลี้ยงรับรอง โดย H.E.LIM Chae-Jung ประธานรัฐสภาสาธารณรัฐเกาหลีเป็นเจ้าภาพ ณ The Emerald Hall, Shilla Hotel.
15 โปรแกรม Cultural Tour ที่ Korean Folk Village
16 ผู้เข้าร่วมประชุมจากห้องสมุดรัฐสภาประเทศต่างๆ ณ บริเวณด้านหน้าอาคารรัฐสภา สาธารณรัฐเกาหลี
17 ผู้เข้าร่วมประชุมจากห้องสมุดรัฐสภาประเทศต่างๆ ณ บริเวณด้านหน้าอาคารห้องสมุดรัฐสภา สาธารณรัฐเกาหลี
 
             
         
 
 
Japan
  การศึกษาดูงานประเทศญี่ปุ่น (Japan)
20-27 August 2006.
 
       
    นายวิริยะ คล้ายแดง (วิทยากร 7ว.) กลุ่มงานบริการวิชาการ 2 และนางจินตนา เอี่ยมคง (บรรณารักษ์ 5) กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ สำนักวิชาการ พร้อมด้วยข้าราชการสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ศึกษาดูงาน ณ รัฐสภาไดเอทแห่งชาติ ประเทศญี่ปุ่น (The National Diet of Japan) ระหว่างวันที่ 20-27 สิงหาคม พ.ศ.2549 วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาขั้นตอนการปฏิบัติงานด้านกระบวนการนิติบัญญัติ และหน่วยงานสนับสนุนของรัฐสภา ไดเอทแห่งชาติ เพื่อนำมาประยุกต์ใช้กับกระบวนการนิติบัญญัติของรัฐสภาไทย เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ทักษะและประสบการณ์ในการทำงานของเจ้าหน้าที่และผู้บริหารของรัฐสภาไทย กับเจ้าหน้าที่และผู้บริหารของรัฐสภาไดเอทแห่งชาติ และเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมความสัมพันธ์ระดับเจ้าหน้าที่และผู้บริหารของรัฐสภาไทยกับเจ้าหน้าที่และผู้บริหารของรัฐสภาไดเอทแห่งชาติ รวมทั้งได้ศึกษาดูงานด้านศิลปวัฒนธรรม วิถีชีวิต และสิ่งแวดล้อมของประเทศญี่ปุ่น  
             
 
ภาพข้าราชการสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ถ่ายภาพหน้าอาคารรัฐสภาไดเอทแห่งชาติ โตเกียว (National Diet Building) 11 ภาพข้าราชการสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ถ่ายภาพหน้าอาคารรัฐสภาไดเอทแห่งชาติ โตเกียว (National Diet Building) 22 ภาพภายในห้องประชุมจำลองของรัฐสภาไดเอท (โตเกียว)3
 
             
 
ภาพการบรรยายของเจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่ง Kyoto Perfecture4ภาพรับฟังบรรยายจากเจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่ง Kyoto Perfecture5 ภาพรับฟังบรรยายจากเจ้าหน้าที่ของรัฐสภาไดเอทแห่งชาติ โตเกียว6
 
             
 
ภาพถ่ายร่วมกับเจ้าหน้าที่ของรัฐสภาไดเอทแห่งชาติ โตเกียว7ภาพเยี่ยมชมห้องประชุมคณะกรรมาธิการ (โตเกียว) 8ภาพภายในห้องประชุมคณะกรรมาธิการ (โตเกียว) 9
 
             
   
ภาพศึกษาดูงานด้านศิลปวัฒนธรรม ณ ศูนย์อนุรักษ์ศิลปการทอผ้าโบราณ (เกียวโต)10ภาพภายในวัดอาซากูซะ11ภาพศึกษาดูงานด้านสิ่งแวดล้อม ณ บ่อกำมะถัน12
 
       
    1-2 ข้าราชการสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ถ่ายภาพหน้าอาคารรัฐสภาไดเอทแห่งชาติ โตเกียว (National Diet Building)
3 ภายในห้องประชุมจำลองของรัฐสภาไดเอท (โตเกียว)
4-5 รับฟังบรรยายจากเจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่ง Kyoto Perfecture
6 รับฟังบรรยายจากเจ้าหน้าที่ของรัฐสภาไดเอทแห่งชาติ โตเกียว (The National Diet of Japan)
7 มอบของที่ระลึกแก่เจ้าหน้าที่และถ่ายภาพร่วมกัน
8-9 เยี่ยมชมห้องประชุมคณะกรรมาธิการ (โตเกียว)
10 ศึกษาดูงานด้านศิลปวัฒนธรรม ณ ศูนย์อนุรักษ์ศิลปการทอผ้าโบราณ (เกียวโต)
11 ภายในวัดอาซากูซะ การปัดควันธูปเข้าหาตัว หมายถึง การนำโชคลาภมาสู่ตัวเอง
12 ศึกษาดูงานด้านสิ่งแวดล้อม ณ บ่อกำมะถันซึ่งสามารถต้มไข่ให้สุกได้ ชาวญี่ปุ่นมีความเชื่อว่ารับประทานไข่ 1 ฟอง จะมีอายุยืนถึง 7 ปี
 
             
         
 
 
Republic of India
  การศึกษาดูงานสาธารณรัฐอินเดีย (Republic of India)
19-25 August 2006.
 
       
    นางสาวปรียานุช คลอวุฒิวัฒน์ (บรรณารักษ์ 5) กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ สำนักวิชาการ พร้อมด้วยข้าราชการสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ศึกษาดูงาน ณ รัฐสภาอินเดีย สาธารณรัฐอินเดีย ระหว่างวันที่ 19-25 สิงหาคม พ.ศ.2549 วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาขั้นตอนการปฏิบัติงานด้านกระบวนการนิติบัญญัติ และหน่วยงานสนับสนุนของรัฐสภาอินเดีย เพื่อนำมาประยุกต์ใช้กับกระบวนการนิติบัญญัติของรัฐสภาไทย เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ทักษะและประสบการณ์ในการทำงานของเจ้าหน้าที่และผู้บริหารของรัฐสภาไทย กับเจ้าหน้าที่และผู้บริหารของรัฐสภาอินเดีย และเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมความสัมพันธ์ระดับเจ้าหน้าที่และผู้บริหารของรัฐสภาไทยกับเจ้าหน้าที่และผู้บริหารของรัฐสภาอินเดีย รวมทั้งได้ศึกษาดูงานด้านประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม การดำรงชีวิต และสังคมโดยรวมของสาธารณรัฐอินเดีย  
             
 
ภาพประติมากรรมท่านมหาตมะคานธี ในบริเวณสวนหย่อมของรัฐสภาอินเดีย1ภาพภายในห้องประชุมของราชยสภา2ภาพภายในห้องประชุมของโลกสภา3
 
             
 
ภาพเยี่ยมคารวะท่านอุปทูตไทย ประจำกรุงเดลลี4ภาพอาคารที่ทำการคณะกรรมการการเลือกตั้งอินเดีย5ภาพรับฟังการบรรยายของคณะกรรมการการเลือกตั้งอินเดีย6
 
             
 
ภาพเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์แห่งชาติอินเดีย ประจำกรุงนิวเดลี7ภาพภายในพิพิธภัณฑ์แห่งชาติอินเดีย ประจำกรุงนิวเดลี8ภาพนิทรรศการจำลองภายในพิพิธภัณฑ์9
 
             
 
ภาพเยี่ยมชมพระราชวังอักราฟอร์ด10ภาพเยี่ยมชมทัชมาฮาล11
 
             
 
ภาพอาหารพื้นเมืองของอินเดีย12ภาพสภาพท้องถนน13ภาพบรรยากาศการดำรงชีวิตของชาวอินเดีย14
 
             
   

1 ประติมากรรมท่านมหาตมะคานธี ในบริเวณสวนหย่อมของรัฐสภาอินเดีย
2-3 ภายในห้องประชุมของราชยสภา และโลกสภา
4 เยี่ยมคารวะท่านอุปทูตไทย ประจำกรุงเดลลี
5-6 เข้ารับฟังการบรรยายของคณะกรรมการการเลือกตั้งอินเดีย (Election Commmission of India)
7-9 ศึกษาดูงานศิลปวัฒนธรรม ณ พิพิธภัณฑ์แห่งชาติอินเดีย ประจำกรุงนิวเดลี (National Museum of India)
10-11เยี่ยมชมโบราณสถาน ณ เมืองอักรา ได้แก่ พระราชวังอักราฟอร์ด และทัชมาฮาล
12 อาหารพื้นเมืองของอินเดีย
13-14 สภาพท้องถนนและการดำรงชีวิตของชาวอินเดีย

 
             
  << 2005  
             
 
IFLA 2005 Oslo, Norway
  The 21st IFLA Pre-Conference of Library and Research Services for Parliaments
International Federation of Library Associations and Institution-IFLA
10-12 August 2005. Oslo, Norway.
 
       
    นางวิจิตรา วัชราภรณ์ ผู้อำนวยการสำนักวิชาการ และนางสาวจำเรียง ประสงค์ดี (บรรณารักษ์ 3) กลุ่มงานห้องสมุด สำนักวิชาการ เข้าร่วมประชุม Pre -Conference ครั้งที่ 21 Section on Library and Research Services for Parliaments หัวข้อ "Knowledge and Information for Parliaments - a premise for Democracy" ของการประชุมบรรณารักษ์นานาชาติแห่งสหพันธ์ระหว่างประเทศว่าด้วยสมาคมและสถาบันห้องสมุด (International Federation of Library Associations and Institution-IFLA) ประจำปี 2548 ณ รัฐสภานอร์เวย์ (The Storting) กรุงออสโล ราชอาณาจักรนอร์เวย์ ระหว่างวันที่ 8-15 สิงหาคม พ.ศ.2548  
             
 
ภาพผู้เข้าร่วมประชุมจากห้องสมุดรัฐสภาทั่วโลกทั้งสิ้น 112 คน จาก 48 ประเทศ 1
 
             
 
ภาพระหว่างเดินทาง2ภาพภายในห้องประชุมย่อย13
 
             
 
ภาพภายในห้องประชุมย่อย24ภาพภายในห้องประชุมใหญ่5
 
             
    1 ผู้เข้าร่วมประชุมจากห้องสมุดรัฐสภาทั่วโลกทั้งสิ้น 112 คน จาก 48 ประเทศ
2 ระหว่างเดินทาง
3-4-5 ร่วมประชุมในหัวข้อ "Knowledge and Information for Parliaments - a premise for Democracy"
 
             
           
  Republic of Singapore   การศึกษาดูงานสาธารณรัฐสิงคโปร์ (Republic of Singapore)
19-25 June 2005.
 
       
    นางศิริพร โหตรภวานนท์ (บรรณารักษ์ 7) กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ สำนักวิชาการ พร้อมด้วยข้าราชการสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ศึกษาดูงาน ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์ ระหว่างวันที่ 19-25 มิถุนายน พ.ศ.2548 วัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มวิสัยทัศน์ ความรู้และประสบการณ์ให้กับข้าราชการในด้านต่างๆ ได้แก่ กระบวนการนิติบัญญัติ การบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและ E-Learning การประชาสัมพันธ์ การจัดการข้อมูลและการให้บริการทางวิชาการ การบริหารการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และการบริหารงานบุคคล  
             
 
ภาพการต้อนรับโดย Mr.P O Ram เลขาธิการรัฐสภา และ Mr.Han Cher Kwang (Assistant Clerk)1ภาพถ่ายรูปร่วมกับ Mrs.Cheah-Knoo Sait Poh, Ruby 2
 
             
 
ภายในห้องสมุดรัฐสภา13ภายในห้องสมุดรัฐสภา24ภาพห้องจำลองการประชุมรัฐสภา สำหรับเยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรมบทบาทสมมติ5
 
             
 
ภาพดูงาน ณ CSC-Civil Service College Consultants และ Civil Service College International 6ภาพเว็บไซต์ National University of Singapore7
 
             
    1 เยี่ยมชมรัฐสภาและอาคารสถานที่ ต้อนรับโดย Mr.P O Ram เลขาธิการรัฐสภา และ Mr.Han Cher Kwang (Assistant Clerk) พร้อมรับฟังบรรยายสรุปเรื่องระบบงานรัฐสภา และกระบวนการประชุมรัฐสภา
2 รับฟังบรรยายสรุปเรื่องการให้บริการทางวิชาการของห้องสมุดรัฐสภา โดย Mrs.Cheah-Knoo Sait Poh, Ruby
3-4 ภายในห้องสมุดรัฐสภา
5 ห้องจำลองการประชุมรัฐสภา สำหรับเยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรมบทบาทสมมติ
6 ดูงาน ณ CSC-Civil Service College Consultants และ Civil Service College International
7 ดูงาน National University of Singapore ด้านการให้บริการห้องสมุด
 
             
     
  New Delhi, India
  Eight Biennial Conference
Association of Parliamentary Librarians of Asia and the Pacific (APLAP)
18-22 January 2005. New Delhi, India.
 
       
    นางกัลยญาณี ฉุนฉลาด (บรรณารักษ์ 8) กลุ่มงานห้องสมุด และนางสาวสุนิดา บุญญานนท์ (บรรณารักษ์ 7) กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ สำนักวิชาการเข้าร่วมการประชุมสมาคมบรรณารักษ์รัฐสภาเอเชียและแปซิฟิก (Association of Parliamentary Librarians of Asia and the Pacific - APLAP) ครั้งที่ 8 ณ กรุงนิวเดลี ประเทศอินเดีย ระหว่างวันที่ 18-22 มกราคม พ.ศ.2548 ซึ่งได้กำหนดหัวข้อการประชุมเรื่อง "Changing Dimensions of Parliamentary Library and Information Services in the Third Millennium" โดยผู้เข้าร่วมประชุมได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และความรู้ใหม่ๆ เพื่อความร่วมมือและพัฒนาการให้บริการของห้องสมุดรัฐสภา ตลอดจนได้มีโอกาสเยี่ยมชมห้องสมุดรัฐสภาอินเดียและสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ของอินเดียด้วย  
             
 
ภาพป้ายต้อนรับผู้เข้าร่วมการประชุม APLAP ณ บริเวณหน้ารัฐสภาอินเดีย1ภาพผู้เข้าร่วมประชุมบางส่วนถ่ายภาพร่วมกันก่อนเข้าร่วมพิธีเปิดการประชุม2
 
             
 
ภาพเจ้าหน้าที่ของ Rajya Sabha ร่วมให้การต้อนรับ3ภาพนางกัลยญาณี ฉุนฉลาด ถ่ายภาพร่วมกับ Ms. Katherine Close เลขานุการ APLAP4
 
             
 
ห้องบริการหนังสือพิมพ์และวารสาร15ห้องบริการหนังสือพิมพ์และวารสาร26ห้องบริการหนังสือพิมพ์และวารสาร37
 
             
    1 ป้ายต้อนรับผู้เข้าร่วมการประชุม APLAP ณ บริเวณหน้ารัฐสภาอินเดีย
2 ผู้เข้าร่วมประชุมบางส่วนถ่ายภาพร่วมกันก่อนเข้าร่วมพิธีเปิดการประชุม
3 เจ้าหน้าที่ของ Rajya Sabha ร่วมให้การต้อนรับ
4 นางกัลยญาณี ฉุนฉลาด ถ่ายภาพร่วมกับ Ms. Katherine Close เลขานุการ APLAP
5-6-7 ห้องบริการหนังสือพิมพ์และวารสาร
 
             
 
 
           
 
กลับเมนูหลักกิจกรรมผู้เยี่ยมชมและศึกษาดูงานห้องสมุดรัฐสภาการศึกษาดูงานภายในประเทศนักศึกษาฝึกงานHome
 
     
Home
Webmaster: บุษราภรณ์ อัครนิธิยานนท์