สำนักวิชาการ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

การศึกษาดูงาน ณ ต่างประเทศาน ณ ต่างประเทศ
     
  << 2018  
       
 
  IFLA 2018 Malaysia   The 34th IFLA Pre-Conference of Library and Research Services for Parliaments
24 August 2018. Kuala Lumpur, Malaysia.
World Library and Information Congress: 84th IFLA General Conference and Assembly
25-30 August 2018. Kuala Lumpur, Malaysia.
 
       
   

นางสาวสุนิดา บุญญานนท์ (บรรณารักษเชี่ยวชาญ กลุ่มงานห้องสมุด) นางอาริยา สุขโต (วิทยากรชำนาญการพิเศษ กลุ่มงานบริการวิชาการ 2) นางสาวบุษราภรณ์ อัครนิธิยานนท์ (บรรณารักษ์ชำนาญการพิเศษ กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ) นางสาวจิดาภา ทับเกษมปิติโสภา (บรรณารักษ์ชำนาญการพิเศษ กลุ่มงานห้องสมุด) นางสาววิจิตรา ประยูรวงษ์ (วิทยากรชำนาญการพิเศษ กลุ่มงานวิจัยและพัฒนา) นางสาวอรพรรณ สินธ์ศิริมานะ (กลุ่มงานพิพิธภัณฑ์และจดหมายเหตุ) และนางสาววลัยรัตน์ ชายท้าว (บรรณารักษ์ชำนาญการ กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ) สำนักวิชาการ เข้าร่วมการประชุม Pre-Conference ครั้งที่ 34 Section on Library and Research Services for Parliaments หัวข้อ "การปรับเปลี่ยนห้องสมุดรัฐสภาและการให้บริการวิจัยเพื่อให้ตรงตามความต้องการของผู้ใช้ที่เปลี่ยนแปลงไป" (Transforming parliamentary libraries and research services to meet changing clients’ needs) และการประชุมใหญ่ประจำปี ครั้งที่ 84 หัวข้อ "การปรับเปลี่ยนห้องสมุด การปรับเปลี่ยนสังคม" (Transform Libraries, Transform Societies) ของการประชุมบรรณารักษ์นานาชาติแห่งสหพันธ์ระหว่างประเทศว่าด้วยสมาคมและสถาบันห้องสมุด (IFLA) ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย ระหว่างวันที่ 23-31 สิงหาคม พ.ศ.2561

 
       
 
     
  << 2017  
       
 
  ISPRS 2017   The 8th International Seminar for Parliamentary Research Services
"Enhancing the Dialogue between Parliaments and Citizens" and
"Addressing Transnational Challenges: Promoting Inter-parliamentary Cooperation"
7-11 November 2017. Seoul, Republic of Korea.
 
       
   

นางอรณิช รุ่งธิปานนท์ (วิทยากรชำนาญการพิเศษ กลุ่มงานบริการวิชาการ 1) และนางสาวปรียวรรณ สุวรรณสูนย์ (วิทยากรชำนาญการพิเศษ กลุ่มงานวิจัยและพัฒนา) สำนักวิชาการ เข้าร่วมการสัมมนาวิชาการระหว่างประเทศสำหรับหน่วยบริการวิจัยแห่งรัฐสภา ครั้งที่ 8 เรื่อง "การเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างรัฐสภากับภาคประชาชนภายใต้บทบาทการให้บริการงานวิจัยของรัฐสภา" (Enhancing the Dialogue between Parliaments and Citizens) และ "การจัดการกับความท้าทายข้ามชาติ: การส่งเสริมความร่วมมือระหว่างรัฐสภา" (Addressing Transnational Challenges: Promoting Inter-parliamentary Cooperation) ซึ่งจัดโดยสำนักงานบริการวิจัยแห่งรัฐสภาสาธารณรัฐเกาหลี (National Assembly Research Service (NARS)) ณ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี ระหว่างวันที่ 7-11พฤศจิกายน 2560

 
       
 
  ผู้เข้าร่วมการสัมมนาวิชาการระหว่างประเทศสำหรับหน่วยบริการวิจัยแห่งรัฐสภา ครั้งที่ 8 ประจำปี 25601  
       
 
  พิธีเปิดการสัมมนาวิชาการระหว่างประเทศ โดย Mr. NAE Young Lee ผู้อำนวยการสำนักงานบริการงานวิจัยแห่งรัฐสภา สาธารณรัฐเกาหลี2 การกล่าวต้อนรับ โดย Mr. CHUNG Sye Kyun ประธานรัฐสภา สาธารณรัฐเกาหลี3  
       
 
  ผู้แทนจากรัฐสภาประเทศต่าง ๆ นำเสนอการบรรยาย4 นางอรณิช รุ่งธิปานนท์ วิทยากรชำนาญการพิเศษ บรรยายเรื่อง “บทบาทของสำนักวิชาการในการส่งเสริมประชาธิปไตย และการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการนิติบัญญัติ”5  
       
 
  ถ่ายภาพร่วมกับ Mr. NAE Young Lee ผู้อำนวยการสำนักงานบริการงานวิจัยแห่งรัฐสภา สาธารณรัฐเกาหลี6 การศึกษาดูงาน ณ อาคารรัฐสภาสาธารณรัฐเกาหลี7 การศึกษาดูงาน ณ เขตปลอดทหาร (Korean Demilitarized Zone : DMZ)8  
       
 
       
 
 
 1. ผู้เข้าร่วมการสัมมนาวิชาการระหว่างประเทศสำหรับหน่วยบริการวิจัยแห่งรัฐสภา ครั้งที่ 8 ประจำปี 2560
 2. พิธีเปิดการสัมมนาวิชาการระหว่างประเทศ โดย Mr. NAE Young Lee ผู้อำนวยการสำนักงานบริการงานวิจัยแห่งรัฐสภา สาธารณรัฐเกาหลี
 3. การกล่าวต้อนรับ โดย Mr. CHUNG Sye Kyun ประธานรัฐสภา สาธารณรัฐเกาหลี
 4. ผู้แทนจากรัฐสภาประเทศต่าง ๆ นำเสนอการบรรยาย
 5. นางอรณิช รุ่งธิปานนท์ วิทยากรชำนาญการพิเศษ บรรยายเรื่อง “บทบาทของสำนักวิชาการในการส่งเสริมประชาธิปไตย และการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการนิติบัญญัติ”
 6. ถ่ายภาพร่วมกับ Mr. NAE Young Lee ผู้อำนวยการสำนักงานบริการงานวิจัยแห่งรัฐสภา สาธารณรัฐเกาหลี
 7. การศึกษาดูงาน ณ อาคารรัฐสภาสาธารณรัฐเกาหลี
 8. การศึกษาดูงาน ณ เขตปลอดทหาร (Korean Demilitarized Zone : DMZ)
 
       
 
       
 
  IFLA 2017 Republic of Poland   The 33rd IFLA Pre-Conference of Library and Research Services for Parliaments
15-18 August 2017. Warsaw, Republic of Poland.
World Library and Information Congress: 83rd IFLA General Conference and Assembly
19-25 August 2017. Wroclaw, Republic of Poland.
 
       
   

นางอรวรรณ พันธุ์เปรื่อง ผู้อำนวยการสำนักวิชาการ นางสาวสุนิดา บุญญานนท์ (บรรณารักษเชี่ยวชาญ กลุ่มงานห้องสมุด) นางสาวนารีลักษณ์ ศิริวรรณ (วิทยากรชำนาญการพิเศษ กลุ่มงานวิจัยและพัฒนา) และนางสาวบุษราภรณ์ อัครนิธิยานนท์ (บรรณารักษ์ชำนาญการพิเศษ กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ) สำนักวิชาการ เข้าร่วมการประชุม Pre-Conference ครั้งที่ 33 Section on Library and Research Services for Parliaments หัวข้อ "สารสนเทศในฐานะเป็นรากฐานของความเป็นปึกแผ่นของสังคม : บทบาทของการ ให้บริการห้องสมุดและวิจัยของรัฐสภา" (Information as the Foundation for Social Solidarity : The Role of Parliamentary Libraries and Research Services) และการประชุมใหญ่ประจำปี ครั้งที่ 83 หัวข้อ "ห้องสมุด. ความเป็นปึกแผ่น. สังคม." (Libraries. Solidarity. Society.) ของการประชุมบรรณารักษ์นานาชาติแห่งสหพันธ์ระหว่างประเทศว่าด้วยสมาคมและสถาบันห้องสมุด (IFLA) ณ รัฐสภาสาธารณรัฐโปแลนด์ กรุงวอร์ซอ และเมืองวรอตซวาฟ สาธารณรัฐโปแลนด์ ระหว่างวันที่ 15-25 สิงหาคม พ.ศ.2560

 
       
 
  ผู้เข้าร่วมประชุมจากรัฐสภาไทย1 ผู้เข้าร่วมประชุม Pre-Conference ณ ห้องประชุมวุฒิสภา สาธารณรัฐโปแลนด์2 ห้องสมุด สาธารณรัฐโปแลนด3  
       
 
  ห้องประชุมรัฐสภา สาธารณรัฐโปแลนด4 กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ (Training Workshops)5  
       
 
  ผู้เข้าร่วมประชุม Pre-Conference6  
       
 
  พิธีเปิดการประชุม General Conference7 ภาพบรรยากาศในการเข้าฟังการประชุม Session ต่าง ๆ8 ภาพบรรยากาศในการเข้าฟังการประชุม Session ต่าง ๆ9  
       
 
  การแสดงและประกวดโปสเตอร10 ผู้เข้าร่วมประชุมจากรัฐสภาไทย นาง Donna Scheeder ประธาน IFLA และนาย Gerald Leitner11 ผู้เข้าร่วมประชุมจากรัฐสภาไทย และ ดร.ชุติมา สัจจานันท์ นายกสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย พร้อมคณะตัวแทนจากสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย12  
       
 
  ศึกษาดูงานห้องสมุดออสโสลิเนียม พิพิธภัณฑ์ และการจัดแสดงนิทรรศการ13 ศึกษาดูงานห้องสมุดออสโสลิเนียม พิพิธภัณฑ์ และการจัดแสดงนิทรรศการ14 ศึกษาดูงานห้องสมุดออสโสลิเนียม พิพิธภัณฑ์ และการจัดแสดงนิทรรศการ15  
       
 
  ศึกษาดูงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยวรอตซวาฟ (Wroclaw University Library)16 ศึกษาดูงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยวรอตซวาฟ (Wroclaw University Library)17 ศึกษาดูงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยวรอตซวาฟ (Wroclaw University Library)18  
       
 
       
 
 
 1. ผู้เข้าร่วมประชุมจากรัฐสภาไทย
 2. ผู้เข้าร่วมประชุม Pre-Conference ณ ห้องประชุมวุฒิสภา สาธารณรัฐโปแลนด์
 3. ห้องสมุด สาธารณรัฐโปแลนด์
 4. ห้องประชุมรัฐสภา สาธารณรัฐโปแลนด์
 5. กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ (Training Workshops)
 6. ผู้เข้าร่วมประชุม Pre-Conference
 7. พิธีเปิดการประชุม General Conference
 8. ภาพบรรยากาศในการเข้าฟังการประชุม Session ต่าง ๆ
 9. ภาพบรรยากาศในการเข้าฟังการประชุม Session ต่าง ๆ
 10. การแสดงและประกวดโปสเตอร์
 11. ผู้เข้าร่วมประชุมจากรัฐสภาไทย นาง Donna Scheeder ประธาน IFLA และนาย Gerald Leitner
 12. ผู้เข้าร่วมประชุมจากรัฐสภาไทย และ ดร.ชุติมา สัจจานันท์ นายกสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย พร้อมคณะตัวแทนจากสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย
 13. ศึกษาดูงานห้องสมุดออสโสลิเนียม พิพิธภัณฑ์ และการจัดแสดงนิทรรศการ
 14. ศึกษาดูงานห้องสมุดออสโสลิเนียม พิพิธภัณฑ์ และการจัดแสดงนิทรรศการ
 15. ศึกษาดูงานห้องสมุดออสโสลิเนียม พิพิธภัณฑ์ และการจัดแสดงนิทรรศการ
 16. ศึกษาดูงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยวรอตซวาฟ (Wroclaw University Library)
 17. ศึกษาดูงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยวรอตซวาฟ (Wroclaw University Library)
 18. ศึกษาดูงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยวรอตซวาฟ (Wroclaw University Library)
 
       
 
       
 
  APLAP 2017 Republic of Korea   Association of Parliamentary Libraries of Asia and the Pacific (APLAP)
The 11th Conference of the Association of Parliamentary Librarians of Asia and the Pacific.
"Moving Towards a Big Data Era: the Role of Parliamentary Libraries and Research Services"
26 - 28 April 2017. Seoul, Republic of Korea.
 
       
   

นางจินตนา เอี่ยมคง (บรรณารักษ์ชำนาญการพิเศษ กลุ่มงานห้องสมุด) และนางสาวปรียานุช คลอวุฒิวัฒน์ (บรรณารักษ์ชำนาญการพิเศษ กลุ่มงานห้องสมุด) สำนักวิชาการ เข้าร่วมการประชุมสมาคมบรรณารักษ์รัฐสภาเอเชียและแปซิฟิก (Association of Parliamentary Librarians of Asia and the Pacific - APLAP) ครั้งที่ 11 ประจำปี 2560 ภายใต้หัวข้อ "การก้าวเข้าสู่ยุคของ Big Data: บทบาทของห้องสมุดรัฐสภาและบริการวิจัย" (Moving Towards a Big Data Era: the Role of Parliamentary Libraries and Research Services) ณ รัฐสภาเกาหลี ณ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี ระหว่างวันที่ 26-28 เมษายน พ.ศ.2560

 
       
 
  ผู้เข้าร่วมประชุมในพิธีเปิดการประชุม APLAP 20171  
       
 
  ผู้เข้าร่วมประชุมถ่ายภาพร่วมกัน ณ บริเวณหน้าอาคารรัฐสภาเกาหลี2  
       
 
  ผู้เข้าร่วมประชุมถ่ายภาพร่วมกัน ณ บริเวณทางเข้าห้องสมุดรัฐสภาเกาหลี3  
       
 
  ผู้แทนจากประเทศไทยและญี่ปุ่นนำเสนอในช่วง Focus 394 บริเวณห้องอ่านหนังสือของสมาชิกรัฐสภา5 ผู้แทนไทยมอบของที่ระลึกแก่ Dr. Eun Chul Lee ผู้อำนวยการหอสมุดรัฐสภาเกาหลี6  
       
 
  นางสาวปรียานุช คลอวุฒิวัฒน์ มอบของที่ระลึกแก่ Donna Scheeder ประธาน IFLA7 นางสาวปรียานุช คลอวุฒิวัฒน์ ถ่ายภาพร่วมกับ Dr. Dianne Heriot ประธาน APLAP8 นางจินตนา เอี่ยมคง มอบของที่ระลึกแก่ Emma Ray ประธาน APLAP-Asia9  
       
 
  บริเวณหน้าส่วนงานบริการยืมคืนห้องสมุดรัฐสภาเกาหลี10 กิจกรรมการผลิตกระดาษฮันจิ (Hanji)11  
       
 
  ศึกษาดูงานพระราชวังชางด๊อกกุง12  
       
 
       
 
 
 1. ผู้เข้าร่วมประชุมในพิธีเปิดการประชุม APLAP 2017
 2. ผู้เข้าร่วมประชุมถ่ายภาพร่วมกัน ณ บริเวณหน้าอาคารรัฐสภาเกาหลี
 3. ผู้เข้าร่วมประชุมถ่ายภาพร่วมกัน ณ บริเวณทางเข้าห้องสมุดรัฐสภาเกาหลี
 4. ผู้แทนจากประเทศไทยและญี่ปุ่นนำเสนอในช่วง Focus 39
 5. บริเวณห้องอ่านหนังสือของสมาชิกรัฐสภา
 6. ผู้แทนไทยมอบของที่ระลึกแก่ Dr. Eun Chul Lee ผู้อำนวยการหอสมุดรัฐสภาเกาหลี
 7. นางสาวปรียานุช คลอวุฒิวัฒน์ มอบของที่ระลึกแก่ Donna Scheeder ประธาน IFLA
 8. นางสาวปรียานุช คลอวุฒิวัฒน์ ถ่ายภาพร่วมกับ Dr. Dianne Heriot ประธาน APLAP
 9. นางจินตนา เอี่ยมคง มอบของที่ระลึกแก่ Emma Ray ประธาน APLAP-Asia
 10. บริเวณหน้าส่วนงานบริการยืมคืนห้องสมุดรัฐสภาเกาหลี
 11. กิจกรรมการผลิตกระดาษฮันจิ (Hanji)
 12. ศึกษาดูงานพระราชวังชางด๊อกกุง
 
       
 
     
           
 
กลับเมนูหลักกิจกรรมผู้เยี่ยมชมและศึกษาดูงานห้องสมุดรัฐสภาการศึกษาดูงานภายในประเทศนักศึกษาฝึกงานHome
 
     
Home
Webmaster: บุษราภรณ์ อัครนิธิยานนท์