สำนักวิชาการ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

นักศึกษาฝึกงานนักศึกษาฝึกงาน
       
 
การฝึกงานของนิสิต นักศึกษา ณ กลุ่มงานห้องสมุด และกลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ
สำนักวิชาการ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
   
     
    << 2560        
       

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
นักศึกษาสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1. นางสาวทิพธัญญา เหมประยูร

2. นางสาวสุณิสา ปั่นปอ
3. นางสาวดารารัตน์ แซ่เตียว

ฝึกงานระหว่างวันที่ 15 ส.ค. - 1 ธ.ค. 2560

   
     
       

มหาวิทยาลัยศิลปากร
นักศึกษาสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์
1. นางสาวจริณญา ลิ่มมั่น

2. นางสาวชนัญชิตา พูนนาค
3. นางสาวชลลดา บุญมี
4. นายศุภกร แช่มเกษม

ฝึกงานระหว่างวันที่ 5 มิ.ย. - 28 ก.ค. 2560

   
     
       

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
นักศึกษาสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1. นางสาวอุษา มณีวงษ์

2. นางสาวชญานิศฐ์ คงทัน
3. นางสาวศิริกุล สารสม

ฝึกงานระหว่างวันที่ 5 ม.ค. - 31 มี.ค. 2560

   
     
    << 2559        
       

มหาวิทยาลัยขอนแก่น
นักศึกษาสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1. นางสาวณฐมนชญ อุบลสาร

ฝึกงานระหว่างวันที่ 18 ม.ค. - 18 มี.ค. 2559

   
     
       

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
นักศึกษาสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1. นางสาวเบญจมาศ บุญชัย
2. นางสาวอริสรา บุญทรัพย์
ฝึกงานระหว่างวันที่ 15 ก.พ. - 9 มี.ค. 2559

   
     
       

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
นักศึกษาสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1. นางสาวธนาภรณ์ กลางฮวด
2. นางสาวศิริมาศ ธรรมดาชา

ฝึกงานระหว่างวันที่ 4 ม.ค. - 31 มี.ค. 2559

   
     
    << 2558        
       

มหาวิทยาลัยศิลปากร
นักศึกษาสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์
1. นางสาวปวีณา เชี่ยวพานิช
2. นายอภิวัฒน์ แก้วหะวงษ์
3. นางสาวอรอิศรา ศิระสุนทร

ฝึกงานระหว่างวันที่ 2 มิ.ย. - 29 ก.ค. 2558

   
     
    << 2557        
       

มหาวิทยาลัยบูรพา
นักศึกษาสาขาวิชาสารสนเทศศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1. นายณัฐวัฒน์ บำรุงศักดิ์
ฝึกงานระหว่างวันที่ 4 ส.ค. - 4 ธ.ค. 2557

   
     
       

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
นักศึกษาสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1. นายธนากร พิมพิมล
2. นายดลดนัย รุ่งวิสัย
ฝึกงานระหว่างวันที่ 18 ส.ค. - 21 พ.ย. 2557

   
     
    << 2556        
       

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
นักศึกษาสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1. นางสาวสุพัตรา รองมนตรี
2. นางสาวศศิวิมล แสนบุญ
3. นางสาวศิริลักษณ์ จำบุญ
ฝึกงานระหว่างวันที่ 1 พ.ย. 2556 - 31 ม.ค. 2557

   
     
       

มหาวิทยาลัยศิลปากร
นักศึกษาสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์
1. นางสาวพรพิมล โตเหมือน
2. นางสาวพิชฌน์รัญชน์ เสวันนา
3. นางสาวศุจินธร สุรวัฒน์เดชา
4. นางสาวสรียาพร ขันธมาลา
ฝึกงานระหว่างวันที่ 7 - 25 ต.ค. 2556

   
     
       

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
นักศึกษาหลักสูตรสารสนเทศศึกษา สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม
1. นางสาวมณศิกาญจ์ เตปา
2. นางสาวญาณิศา รัตนะปัญญา
ฝึกงานระหว่างวันที่ 7 พ.ค. - 23 ส.ค. 2556

   
     
    << 2554        
       

มหาวิทยาลัยขอนแก่น
นักศึกษาสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ กลุ่มวิชาการจัดการสารสนเทศและการสื่อสาร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1. นายจักรกริช ซองรัมย์
2. นางสาวจิตรลดา นรัฐกิจ
ฝึกงานระหว่างวันที่ 17 ต.ค. 2554 - 17 ก.พ. 2555

   
     
       

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
นักศึกษาสาขาวิชาสารสนเทศศึกษา ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์
1. นางสาวชนัตถธร สาธรรม
2. นางสาววลัญชรัตน์ อินทร์ศวร
ฝึกงานระหว่างวันที่ 21 มี.ค.- 20 พ.ค. 2554

   
     
    << 2553        
       

มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์
นักศึกษาสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์
1. นางสาวชลกร ศรีราราญ
2. นางสาวนารินทิพย์ ท่องสายชล
ฝึกงานระหว่างวันที่ 4 - 29 ต.ค. 2553

   
     
       

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
นักศึกษาสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์
1. นางสาวสุชาตี ปิ่นศรีเพ็ชรกูล
2. นางสาวศุภรัตน์ วีระวัฒนะ
3. นางสาวกุลญา อุสันสาห์
ฝึกงานระหว่างวันที่ 26 เม.ย. - 21 พ.ค. 2553

   
     
    << 2552        
       

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
นิสิตสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์
นางสาวกาญจนา พู่กลั่น
ฝึกงานระหว่างวันที่ 21 ธ.ค. 2552 - 24 ก.พ. 2553

   
     
       

มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา
นักศึกษาโปรแกรมวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
นางสาวดวงใจ มีเกาะ
ฝึกงานระหว่างวันที่ 2 พ.ย. 2552 - 29 ม.ค. 2553

   
     
       

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
นักศึกษาสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์
1. นางสาวตุลาพร เสรีธนโรจน์
2. นางสาวอังคณา แซ่เจี่ย
3. นายศุภณัฐ ปานสมบุญ
ฝึกงานระหว่างวันที่ 20 เม.ย. - 22 พ.ค. 2552

   
     
       

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
นิสิตสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์
1. นางสาวชลฐิณี บวรจตุวิช
2. นางสาวรวิพร พิมพขันธ์
3. นางสาวณัฐฐา เกิดมณี
ฝึกงานระหว่างวันที่ 15 ธ.ค. 2551 - 20 ก.พ. 2552

   
     
    << 2551        
       

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
นิสิตสาขาวิชาสารนิเทศศึกษา ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์
1. นางสาวกัลยดา หลิมสมบูรณ์
2. นางสาวอภิญญา ร่มบัวแก้ว
ฝึกงานระหว่างวันที่ 17 เม.ย. - 16 พ.ค. 2551

   
     
       

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
นักศึกษาสาขาวิชาสารสนเทศศึกษา ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์
1. นางสาวชนานันท์ ปินค่าว
2. นางสาวลัญฉ์พิชา พิมพา
ฝึกงานระหว่างวันที่ 16 มี.ค. - 16 พ.ค. 2551

   
     
       

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
นักศึกษาโปรแกรมวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1. นางสาวพุ่มพวง ชื่นตา
2. นางสาวพุ่มพวง ภารประสาท
ฝึกงานระหว่างวันที่ 5 พ.ย. 2550 - 15 ก.พ.2551

   
     
    << 2550        
       

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
นิสิตสาขาวิชาสารนิเทศศึกษา ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์
1. นางสาวศิรวณีย์ จันทรจตุรงค์
2. นางสาววันวิสาข์ วงศ์ศรีสุชน
ฝึกงานระหว่างวันที่ 9 เม.ย. - 11 พ.ค.2550

   
     
       

มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม
นักศึกษาโปรแกรมวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1. นางสาวกนกวรรณ สายหลักคำ
2. นางสาวพรชนก อุ่นอุดม
ฝึกงานระหว่างวันที่ 6 พ.ย.2549 - 16 ก.พ.2550

   
     
       
มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา
นักศึกษาโปรแกรมวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1. นางสาวกรองแก้ว กล่องพุดซา
2. นางสาวละออง บาลฤทัย
ฝึกงานระหว่างวันที่ 1 พ.ย.2549 - 31 ม.ค.2550
   
 
 
           
   
     
Home
Webmaster: บุษราภรณ์ อัครนิธิยานนท์