สำนักวิชาการ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

การศึกษาดูงานภายในประเทศการศึกษาดูงานภายในประเทศ
         
     
  << 2561  
 

 

 
    การศึกษาดูงานภายในประเทศ  
 • กิจกรรมศึกษาดูงานในโครงการศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้นอกสถานที่ ด้านการบริหารจัดการและบริการสารสนเทศ จำนวน 6 แห่ง (วันที่ 8,22,18,29 พฤศจิกายน 2561)
  1. หอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร (Bangkok City Library)
  2. ศูนย์การเรียนรู้ธนาคารแห่งประเทศไทย (Bank of Thailand Learning Center)
  3. สำนักบรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
  4. สถาบันพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้ง สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
  5. ห้องสมุดมารวย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
  6. ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC)
 
         
             
  << 2559  
 

 

 
    การศึกษาดูงานภายในประเทศ  
 • การศึกษาดูงาน ในโครงการพัฒนาศักยภาพข้าราชการสำนักวิชาการสู่ความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) ณ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (11 พ.ย. 2559)
 • การศึกษาดูงาน ในโครงการพัฒนาศักยภาพข้าราชการสำนักวิชาการสู่ความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) กลุ่มที่ 3 ข้าราชการกลุ่มงานห้องสมุด และกลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ รวม 40 คน ณ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยรังสิต และ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (9 พ.ย. 2559)
 • การศึกษาดูงาน ในโครงการพัฒนาศักยภาพข้าราชการสำนักวิชาการสู่ความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) กลุ่มที่ 1 ข้าราชการกลุ่มงานบริการวิชาการ 1 กลุ่มงานบริการวิชาการ 2 กลุ่มงานบริการวิชาการ 3 กลุ่มงานวิจัยและพัฒนา และกลุ่มงานบริหารทั่วไป รวม 74 คน ณ ศูนย์วิจัยกสิกรไทย (7 พ.ย. 2559)
 
           
           
  << 2551  
 

 

 
    หลักสูตร ILC รุ่นที่ 2/2551  

หลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับใช้ในการปฏิบัติงาน Intensive Language Course (ILC )
นางสาวปรียานุช คลอวุฒิวัฒน์ กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ สำนักวิชาการ เข้ารับการอบรมหลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับใช้ในการปฏิบัติงาน Intensive Language Course (ILC ) ณ สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ รุ่นที่ 2/2551 ระหว่างวันที่ 31 มีนาคม - 6 มิถุนายน 2551

 
        ิผู้เข้ารับการอบรม ต้อง เป็นข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจซึ่งใช้ภาษาในการปฏิบัติงาน โดยต้องผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษ (Entry Test) ของสถาบันการต่างประเทศ และต้องการพัฒนาความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อปฏิบัติงานในหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ  
             
 
เพื่อนร่วมรุ่นกับการทำกิจกรรม Friday Activity ณ กระทรวงการต่างประเทศ ถนนศรีอยุธยา กิจกรรมการพูดในที่ชุมชน วิชา Oral Communication ฝึกทักษะการฟังภาษาอังกฤษ ณ ห้องปฏิบัติการทางภาษา วิชา Listening
 
       
   
 
กิจกรรมกลุ่มย่อยใน English Camp ณ พาลาคลิฟ บีช รีสอร์ท แอนด์ สปา จ.ระยอง รับประกาศนียบัตรจากนางกฤษณา จันทรประภา เอกอัคราชทูตประจำกระทรวง กระทรวงการต่างประเทศ นางสาวปรียานุช คลอวุฒิวัฒน์ ถ่ายรูปร่วมกับนางสาวนทิยา วิวัฒน์วานิชกุล สำนักสารสนเทศ และเพื่อนร่วมห้อง ILC3 รุ่น 2/2551
 
             
             
  << 2550  
     
 

นางวิจิตรา วัชราภรณ์ ผู้อำนวยการสำนักวิชาการ และข้าราชการสำนักวิชาการ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานห้องสมุดต่างๆ ดังนี้

 
     
    สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
28 พฤษภาคม 2550

   
             
 
อาคารศูนย์การเรียนรู้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (Kasetsart University Learning center : KULC) ตู้รับคืนหนังสือ (Book drop) รับฟังบรรยายจากพี่นภา เชี่ยวชูวงศ์ ฝ่ายบริการ รับฟังบรรยาย
 
       
   
 
เจ้าหน้าที่ของศูนย์ฯนำชม เคาน์เตอร์ศูนย์ความรู้ด้านการเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ชั้นแสดงหนังสือแบบชั้นเปิด
 
             
 
รับฟังบรรยาย จุดให้บริการสืบค้นด้วยคอมพิวเตอร์ เคาน์เตอร์ยืมคืนสื่อโสตทัศนวัสดุ
 
             
 
ชั้นแสดงหนังสือแบบชั้นเปิด ตู้ยืมคืนหนังสือด้วยตนเอง จุดให้บริการสืบค้นด้วยคอมพิวเตอร์
 
             
 
มุมนั่งสบายอีกมุมหนึ่ง โต๊ะบริการอ่านหนังสือ บริเวณทางเชื่อมอาคารสำนักหอสมุด และอาคารศูนย์การเรียนรู้
 
             
             
     
    อุทยานการเรียนรู้ TK Park  

อุทยานการเรียนรู้ (TK Park) เซ็นทรัลเวิร์ล ศูนย์การค้าเวิร์ลเทรด เซ็นเตอร์
18 พฤษภาคม 2550

   
             
 
บริเวณทางเข้า TK Park ชั้น 8 เคาน์เตอร์ยืมคืน ป้ายแสดงแผนผังทีเคปาร์ค
 
       
   
 
รับฟังบรรยาย บรรยายโครงสร้างองค์กร
 
             
 
เจ้าหน้าที่ทีเคปาร์คบรรยายและนำชม เจ้าหน้าที่ทีเคปาร์คบรรยายและนำชม เจ้าหน้าที่ทีเคปาร์คบรรยายและนำชม
 
             
 
ส่วนแสดงนิทรรศหมุนเวียนเรื่องข้าว ส่วนแสดงนิทรรศหมุนเวียนเรื่องข้าว ด้านนอกส่วนแสดงนิทรรศหมุนเวียน
 
             
 
ลานสำหรับจัดกิจกรรม มุมบริการอาหารและเครื่องดื่ม
 
             
             
     
    สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยศรีปทุม  

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยศรีปทุม
27 เมษายน 2550

   
             
 
รศ.ดร.น้ำทิพย์ วิภาวิน ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด ฟังบรรยาย นำชมห้องสมุด
 
       
   
 
ทางเข้าห้องวารสารและโสตทัศน์ ชั้นวางหนังสือ ชั้นวางหนังสือ
 
             
 
โต๊ะให้บริการอ่านภายในห้องสมุด โต๊ะแสดงหนังสือใหม่ ห้องสมุดบัณฑิตวิทยาลัย
 
             
 
ตู้แสดงวารสาร นิทรรศการภายในห้องสมุด เยี่ยมชมศูนย์มีเดีย
 
             
 
ภาพหมู่บริเวณภายในห้องสมุด รับมอบของที่ระลึก
 
             
             
     
    ห้องสมุดมารวย  

ห้องสมุดมารวย (Maruey Knowledge & Resource Center) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
20 เมษายน 2550

   
             
 
ผู้บริหารกล่าวต้อนรับหัวหน้าห้องสมุดมารวยกล่าวแนะนำห้องสมุดข้าราชการจากสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
 
       
   
 
บริเวณเคาน์เตอร์ห้องสมุดมารวยหัวหน้าห้องสมุดนำชมห้องสมุดโต๊ะบริการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ
 
             
 
มุมอ่านหนังสือบริเวณภายในห้องสมุด ชั้นล่างที่นั่งสำหรับบริการผู้อ่าน ชั้นล่าง
 
             
 
การจัดหนังสือบริเวณทางขึ้นชั้น2ห้องเพลิน สำหรับจัดกิจกรรมให้เด็กหัวหน้าห้องสมุดมอบของที่ระลึก
 
             
 
ภาพหมู่บริเวณภายในอาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภาพหมู่บริวณภายในห้องสมุดมารวย
 
             
             
  << 2549  
     
    สำนักงานอัยการสูงสุด  

ห้องสมุดกฎหมาย สำนักงานอัยการสูงสุด
27 กันยายน 2549

 

   
             
 
ภาพอาคารสำนักงานอัยการสูงสุดภาพผู้อำนวยการสำนักวิชาการ ลงทะเบียนเยี่ยมชม
 
       
   
 
ภาพภายในพิพิธภัณฑ์ อัยการไทยภาพนิทรรศการจำลองภายในพิพิธภัณฑ์ อัยการไทยห้องสมุดกฎหมาย
 
             
 
ภาพข้าราชการรับฟังบรรยายภาพโต๊ะทำงานยกระบัตร์ภาพผู้อำนวยการสำนักวิชาการมอบของที่ระลึกแก่ทางห้องสมุด
 
             
 
ภาพหมู่ผู้อำนวยการสำนักวิชาการและข้าราชการ สำนักวิชาการ
 
             
             
             
    มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์   หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร จ.นครปฐม
22 กันยายน 2549
   
             
 
ภาพอาคารหอสมุดภาพอาคารม.ล.ปิ่น มาลากุล
 
       
   
 
ภาพข้าราชการรับฟังบรรยายรูปแจกันตั้งโต๊ะภาพถ่ายกับบรรณารักษ์หอสมุด
 
             
             
             
    TCDC   สำนักงานศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (Thailand Creative & Design Center :TCDC)
14 กันยายน 2549
   
             
 
ภาพข้าราชการรับฟังบรรยาย1ภาพข้าราชการรับฟังบรรยาย2
 
           
             
           
    มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์   ศูนย์สนเทศและหอสมุด มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
24 สิงหาคม 2549
   
             
 
ภาพเยี่ยมชมศูนย์สนเทศและหอสมุด1ภาพเยี่ยมชมศูนย์สนเทศและหอสมุด2ภาพเยี่ยมชมศูนย์สนเทศและหอสมุด3
 
           
    ภาพบรรยากาศภายในห้องบริการผู้อ่านภาพชั้นวารสารปัจจุบันภาพมุม Set corner มุมความรู้ตลาดทุน
 
             
    ภาพมุมสืบค้นสารสนเทศด้วยคอมพิวเตอร์ภาพห้องบริการคอมพิวเตอร์1ภาพห้องบริการคอมพิวเตอร์2
 
             
             
           
    ตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ   มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (Assumption University)
22 สิงหาคม 2549
   
             
 
อาคารศรีศักดิ์ จามรมาน สถานเทคโนโลยีสารสนเทศ ถ่ายรูปร่วมกับนายศรีศักดิ์ จามรมาน ประธานกรรมการและประธานผู้บริหาร วิทยาลัยการศึกษาทางไกลอินเตอร์เน็ต บริเวณหน้าสถานเทคโนโลยีสารสนเทศ
 
           
 
ชั้นหนังสือแบบเปิด ชั้นแสดงวารสารปัจจุบัน โต๊ะบริการอ่านหนังสือรายบุคคล
 
             
 
ชั้นหนังสือแบบเปิด ชั้นแสดงของที่ระลึก ตู้จัดแสดงหนังสือใหม่
 
             
             
           
   
     
Home
Webmaster: บุษราภรณ์ อัครนิธิยานนท์