สำนักวิชาการ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
Welcome to Bureau of Academic Services  

กิจกรรมผู้เยี่ยมชมและศึกษาดูงานห้องสมุดรัฐสภาการศึกษาดูงานภายในประเทศการศึกษาดูงาน ณ ต่างประเทศนักศึกษาฝึกงาน
             
  กิจกรรมกิจกรรม  
             
    สำนักวิชาการ จัดโครงการส่งเสริมการใช้ห้องสมุดและพัฒนาศักยภาพการสืบค้นสารสนเทศ ให้รองรับการปรับปรุงการให้บริการของห้องสมุดเพื่อการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  

bullet สำนักวิชาการ จัดโครงการส่งเสริมการใช้ห้องสมุดและพัฒนาศักยภาพการสืบค้นสารสนเทศ ให้รองรับการปรับปรุงการให้บริการของห้องสมุดเพื่อการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ให้แก่ข้าราชการและบุคคลในวงงานรัฐสภา
12 มกราคม - 17 มิถุนายน 2558
more>>

   
             
    สำนักวิชาการ แนะนำการใช้ระบบคลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ (Legislative Institutional Repository of Thailand - LIRT)  

bullet สำนักวิชาการ แนะนำการใช้ระบบคลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ (Legislative Institutional Repository of Thailand - LIRT) และระบบสารสนเทศบริหารงานข้อมูลเพื่อการปฏิรูป ในช่วงระยะเวลาการส่งมอบเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพาแบบหน้าจอสัมผัส (iPad) ให้แก่สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ
28 ตุลาคม - 7 พฤศจิกายน 2557
more>>

   
             
    โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงานสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของสภาปฏิรูปแห่งชาติ และคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ   bullet โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงานสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของสภาปฏิรูปแห่งชาติ และคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ
28 สิงหาคม 2557
more>>
   
             
    โครงการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรสายงานวิชาการ  

bullet โครงการจัดแสดงนิทรรศการและกิจกรรมสัมมนาประกอบนิทรรศการ เรื่อง การบริหารงานและการจัดเก็บเอกสารจดหมายเหตุรัฐสภา
15 สิงหาคม 2557
bullet โครงการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรสายงานวิชาการ
5-6 สิงหาคม 2557
more>>

   
             
    โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาการให้บริการทางวิชาการด้านนิติบัญญัติของสำนักวิชาการ สำนักกฎหมาย และสำนักรายงานการประชุมและชวเลข ประจำปี พ.ศ.2557   bullet โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาการให้บริการทางวิชาการด้านนิติบัญญัติของสำนักวิชาการ สำนักกฎหมาย และสำนักรายงานการประชุมและชวเลข ประจำปี พ.ศ.2557
6-8 มีนาคม 2557
more>>
   
             
             
  ผู้เยี่ยมชมและศึกษาดูงานห้องสมุดรัฐสภาผู้เยี่ยมชมและศึกษาดูงานห้องสมุดรัฐสภา  
             
    Mr. Woojin Noh, Mr. Kim Sunghun และ Mr. Yoon Seokcheol จากห้องสมุดรัฐสภาสาธารณรัฐเกาหลี   bullet Mr. Woojin Noh, Mr. Kim Sunghun และ Mr. Yoon Seokcheol จากห้องสมุดรัฐสภาสาธารณรัฐเกาหลี เข้าเยี่ยมชมและดูงานห้องสมุดรัฐสภา ศูนย์บริการ E-Knowledge และพิพิธภัณฑ์รัฐสภา
8 ธันวาคม 2557
more>>
   
             
    คณะนิสิตจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   bullet คณะนิสิตระดับปริญญาตรี ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่กำลังศึกษารายวิชา 2206211 สารนิเทศในปริบทสังคม จำนวน 14 คน เข้าศึกษาดูงานห้องสมุดรัฐสภา ศูนย์บริการ E-Knowledge และพิพิธภัณฑ์รัฐสภา
5 พฤศจิกายน 2557
more>>
   
             
    นาย Kyi Thein, Deputy Director General, Pyidaungsu Hluttaw สำนักงานเลขาธิการรัฐสภาเมียนมาร์ และคณะ   bullet นาย Kyi Thein, Deputy Director General, Pyidaungsu Hluttaw สำนักงานเลขาธิการรัฐสภาเมียนมาร์ และคณะ เยี่ยมชมห้องสมุดรัฐสภาและพิพิธภัณฑ์รัฐสภา
8 มกราคม 2557
more>>
   
             
    นาย Hwang Chang Hwa ผู้อำนวยการห้องสมุดรัฐสภาสาธารณรัฐเกาหลี และคณะ เข้าพบปะนางสาวอารีรัตน์ วิชาช่าง ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานห้องสมุด สำนักวิชาการ   bullet นาย Hwang Chang Hwa ผู้อำนวยการห้องสมุดรัฐสภาสาธารณรัฐเกาหลี และคณะ เข้าพบปะนางสาวอารีรัตน์ วิชาช่าง ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานห้องสมุด สำนักวิชาการ เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับบทบาทและการพัฒนาห้องสมุดรัฐสภา
8 สิงหาคม 2556
more>>
   
             
    นายเซวัง นอร์บุ (Mr. Tshewang Norbu) เลขาธิการสภาที่ปรึกษาแห่งราชอาณาจักรภูฏาน และผู้อำนวยการสำนักรายงานการประชุมและข้อมูลข่าวสาร เยี่ยมชมห้องสมุดรัฐสภา   bullet นายเซวัง นอร์บุ (Mr. Tshewang Norbu) เลขาธิการสภาที่ปรึกษาแห่งราชอาณาจักรภูฏาน และผู้อำนวยการสำนักรายงานการประชุมและข้อมูลข่าวสาร เยี่ยมชมห้องสมุดรัฐสภา
14 มิถุนายน 2556
more>>
   
             
     
  การศึกษาดูงานภายในประเทศการศึกษาดูงานภายในประเทศ  
             
    สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ  

หลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับใช้ในการปฏิบัติงาน Intensive Language Course (ILC )
more>>

   
             
    รายงานการประชุม อบรม สัมมนา และศึกษาดูงาน ของบุคลากรสำนักวิชาการ  

การประชุม อบรม สัมมนา และศึกษาดูงาน ของบุคลากรสำนักวิชาการ
more>>

   
             
     
  การศึกษาดูงาน ณ ต่างประเทศการศึกษาดูงาน ณ ต่างประเทศ  
             
    IFLA 2015 South Africa   The 11th Conference of the Association of Parliamentary Librarians of Asia and the Pacific. "Moving Towards a Big Data Era: the Role of Parliamentary Libraries and Research Services"
Association of Parliamentary Libraries of Asia and the Pacific - APLAP
26 - 28 April 2017. Seoul, Republic of Korea.
more>>
   
             
    IFLA 2016 United States of America   The 32nd IFLA Pre-Conference
"Delivering parliamentary library and research services in an interconnected world"
The 82nd IFLA General Conference and Assembly
"Connections, Collaboration, Community"
International Federation of Library Associations and Institutions - IFLA
10-19 August 2016. Washington D.C. and Ohio, United States of America.
more>>
   
             
    IFLA 2015 South Africa   The Tenth Biennial APLAP Conference. "The role of legislative libraries and research services in supporting the Legislature and the development of inclusive democratic governance"
Association of Parliamentary Libraries of Asia and the Pacific - APLAP
28 November - 5 December 2015. Canberra, Commonwealth of Australia.
more>>
   
             
    IFLA 2015 South Africa   The 31st IFLA Pre-Conference
"Development, Transformation and Co-Operation in Library and Research Services in Parliaments"
The 81st IFLA General Conference and Assembly
"Dynamic Libraries: Access, Development and Transformation"
International Federation of Library Associations and Institutions - IFLA
8-24 August 2015. Cape Town, South Africa.
more>>
   
             
    IFLA 2014 France   The 30th IFLA Pre-Conference
"The parliamentary libraries: past and future"
The 80th IFLA General Conference and Assembly
"Libraries, Citizens, Societies: Confluence for Knowledge"
International Federation of Library Associations and Institutions - IFLA
12-24 August 2014. Paris and Lyon, France.
more>>
   
             
             
    >> เพิ่มเติมการศึกษาดูงาน ณ ต่างประเทศ ระหว่างปี 2011-2013    
             
    ISPRS 2013  
IFLA 2013 Singapore IFLA 2012 Finland ISPRS 2012 IFLA 2011 Puerto Rico APLAP 2011 Australia
   
             
             
    >> เพิ่มเติมการศึกษาดูงาน ณ ต่างประเทศ ระหว่างปี 2005-2010    
             
    IFLA 2010 Sweden  
IFLA 2009 Italy IFLA 2008 Canada IFLA 2007 Durban,Africa การประชุม APLAP ครั้งที่ 9 IFLA 2006 Seoul,Republic of Korea
   
             
    Japan  
Republic of India IFLA 2005 Oslo,Norway Republic of Singapore New Delhi, India
   
     
     
  นักศึกษาฝึกงานนักศึกษาฝึกงาน  
             
   
:: 2560 ::
  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
มหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
more>>
   
             
   
:: 2559 ::
  มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
more>>
   
             
   
:: 2558 ::
  มหาวิทยาลัยศิลปากร
more>>
   
             
   
:: 2557 ::
  มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
more>>
   
             
   
:: 2556 ::
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
มหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
more>>
   
             
       
   
 
Last updated : 5/8/60
 
Home
Webmaster: บุษราภรณ์ อัครนิธิยานนท์