สำนักวิชาการ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
Welcome to Bureau of Academic Services  

กิจกรรมผู้เยี่ยมชมและศึกษาดูงานห้องสมุดรัฐสภาการศึกษาดูงานภายในประเทศการศึกษาดูงาน ณ ต่างประเทศนักศึกษาฝึกงาน
             
  กิจกรรมกิจกรรม  
             
    สำนักวิชาการ จัดโครงการส่งเสริมการใช้ห้องสมุดและพัฒนาศักยภาพการสืบค้นสารสนเทศ ให้รองรับการปรับปรุงการให้บริการของห้องสมุดเพื่อการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  

bullet สำนักวิชาการ จัดโครงการส่งเสริมการใช้ห้องสมุดและพัฒนาศักยภาพการสืบค้นสารสนเทศ ให้รองรับการปรับปรุงการให้บริการของห้องสมุดเพื่อการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ให้แก่ข้าราชการและบุคคลในวงงานรัฐสภา
12 มกราคม - 17 มิถุนายน 2558
more>>

   
             
    สำนักวิชาการ แนะนำการใช้ระบบคลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ (Legislative Institutional Repository of Thailand - LIRT)  

bullet สำนักวิชาการ แนะนำการใช้ระบบคลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ (Legislative Institutional Repository of Thailand - LIRT) และระบบสารสนเทศบริหารงานข้อมูลเพื่อการปฏิรูป ในช่วงระยะเวลาการส่งมอบเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพาแบบหน้าจอสัมผัส (iPad) ให้แก่สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ
28 ตุลาคม - 7 พฤศจิกายน 2557
more>>

   
             
    โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงานสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของสภาปฏิรูปแห่งชาติ และคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ   bullet โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงานสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของสภาปฏิรูปแห่งชาติ และคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ
28 สิงหาคม 2557
more>>
   
             
    โครงการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรสายงานวิชาการ  

bullet โครงการจัดแสดงนิทรรศการและกิจกรรมสัมมนาประกอบนิทรรศการ เรื่อง การบริหารงานและการจัดเก็บเอกสารจดหมายเหตุรัฐสภา
15 สิงหาคม 2557
bullet โครงการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรสายงานวิชาการ
5-6 สิงหาคม 2557
more>>

   
             
    โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาการให้บริการทางวิชาการด้านนิติบัญญัติของสำนักวิชาการ สำนักกฎหมาย และสำนักรายงานการประชุมและชวเลข ประจำปี พ.ศ.2557   bullet โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาการให้บริการทางวิชาการด้านนิติบัญญัติของสำนักวิชาการ สำนักกฎหมาย และสำนักรายงานการประชุมและชวเลข ประจำปี พ.ศ.2557
6-8 มีนาคม 2557
more>>
   
             
      bullet นิทรรศการ "120 ปี พระมหากษัตริย์ นักประชาธิปไตย" เนื่องในโอกาสครบ 120 ปี วันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว โดย สำนักวิชาการ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ระหว่างวันที่ 5 - 30 พฤศจิกายน 2556 ณ ห้องโถง ชั้น 1 อาคารรัฐสภา 1
5 พฤศจิกายน 2556
more>>
   
             
    การเสวนา เรื่อง ห้องสมุดรัฐสภาต่างประเทศและห้องสมุดรัฐสภาไทย : มุมมองที่หลากหลาย   bullet ขอเชิญเข้าร่วมฟังการเสวนา เรื่อง ห้องสมุดรัฐสภาต่างประเทศและห้องสมุดรัฐสภาไทย : มุมมองที่หลากหลาย โครงการศึกษาความต้องการของผู้ใช้บริการเพื่อการพัฒนาห้องสมุดรัฐสภาให้เข้าสู่มาตรฐานสากล โดย สำนักวิชาการ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ร่วมกับ คณะอนุกรรมการด้านยุทธศาสตร์การสื่อสารทางการเมืองของรัฐสภา วันจันทร์ที่ 9 กันยายน 2556 เวลา 9.00 น.- 12.00 น. ณ ห้องสารนิเทศ อาคารรัฐสภา 1
9 กันยายน 2556
more>>
   
             
    กิจกรรมแข่งขันประกวดคัดลายมืออักษรแบบรัตนโกสินทร์เพื่อจารึกลงในรัฐธรรมนูญฉบับสมุดไทยจำลอง รอบชิงชนะเลิศ   bullet กิจกรรมแข่งขันประกวดคัดลายมืออักษรแบบรัตนโกสินทร์เพื่อจารึกลงในรัฐธรรมนูญฉบับสมุดไทยจำลอง รอบชิงชนะเลิศ
24 มิถุนายน 2556
more>>
   
             
    สัมมนา 3 สำนัก ภายใต้การกำกับดูแลของรองเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร นายจเร พันธุ์เปรื่อง   bullet โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาการให้บริการทางวิชาการด้านนิติบัญญัติของสำนักวิชาการ สำนักกฎหมาย และสำนักรายงานการประชุมและชวเลข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556
1-2 มิถุนายน 2556
more>>
   
             
    การอบรมคัดลายมืออักษรแบบรัตนโกสินทร์เพื่อจารึกลงในรัฐธรรมนูญฉบับสมุดไทยจำลอง   bullet การอบรมคัดลายมืออักษรแบบรัตนโกสินทร์เพื่อจารึกลงในรัฐธรรมนูญฉบับสมุดไทยจำลอง
8 มีนาคม 2556
more>>
   
             
    Legislative Institutional Repository of Thailand   bullet โครงการประชาสัมพันธ์การให้บริการสารสนเทศดิจิทัลและการเสวนาเรื่อง "การให้บริการสารสนเทศดิจิทัล@รัฐสภา"
18 เมษายน 2555
more>>
   
             
    รับรองคณะบุคคลจากสาธารณรัฐเคนยา   bullet รับรองคณะบุคคลจากสาธารณรัฐเคนยาพร้อมบรรยายสรุปภารกิจสำนักวิชาการ
23 พฤษภาคม 2554
more>>
   
             
    เข้าเยี่ยมคารวะรองประธานวุฒิสภาคนที่สอง   bullet เข้าเยี่ยมคารวะรองประธานวุฒิสภาคนที่สอง
4 เมษายน 2554
more>>
   
             
    กิจกรรมนิทรรศการ 5 ธันวาคม และ 10 ธันวาคม 2553   bullet นิทรรศการ 5 ธันวาคม และ 10 ธันวาคม 2553
10 ธันวาคม 2553
more>>
   
             
    โครงการจัดแสดงนิทรรศการ เรื่อง บทบาทนักศึกษาในการเมืองไทย   bullet นิทรรศการ เรื่อง "บทบาทนักศึกษาในการเมืองไทย" ณ บริเวณห้องโถง อาคารรัฐสภา 1
7-31 ตุลาคม 2553
more>>
   
             
    โครงการเผยแพร่ความรู้ด้านประวัติศาสตร์การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย   bullet โครงการจัดแสดงนิทรรศการ เรื่อง "รัฐสภาไทยเทิดไท้องค์ราชันย์" ณ อาคารรัฐสภา 1 รัฐสภา และการเผยแพร่ประวัติศาสตร์การเมืองการปกครองไทยผ่านการจัดแสดงนิทรรศการเคลื่อนที่ ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก
1-30 ธันวาคม 2552
23-25 ธันวาคม 2552
more>>
   
             
    กิจกรรมทัศนศึกษาเส้นทางประชาธิปไตย ครั้งที่ 1/2552   bullet โครงการจัดแสดงนิทรรศการ 14 ตุลา วันประชาธิปไตย และทัศนศึกษาเส้นทางประชาธิปไตยของไทย
1-31 ตุลาคม 2552
14-15 ตุลาคม 2552
more>>
   
             
             
  ผู้เยี่ยมชมและศึกษาดูงานห้องสมุดรัฐสภาผู้เยี่ยมชมและศึกษาดูงานห้องสมุดรัฐสภา  
             
    Mr. Woojin Noh, Mr. Kim Sunghun และ Mr. Yoon Seokcheol จากห้องสมุดรัฐสภาสาธารณรัฐเกาหลี   bullet Mr. Woojin Noh, Mr. Kim Sunghun และ Mr. Yoon Seokcheol จากห้องสมุดรัฐสภาสาธารณรัฐเกาหลี เข้าเยี่ยมชมและดูงานห้องสมุดรัฐสภา ศูนย์บริการ E-Knowledge และพิพิธภัณฑ์รัฐสภา
8 ธันวาคม 2557
more>>
   
             
    คณะนิสิตจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   bullet คณะนิสิตระดับปริญญาตรี ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่กำลังศึกษารายวิชา 2206211 สารนิเทศในปริบทสังคม จำนวน 14 คน เข้าศึกษาดูงานห้องสมุดรัฐสภา ศูนย์บริการ E-Knowledge และพิพิธภัณฑ์รัฐสภา
5 พฤศจิกายน 2557
more>>
   
             
    นาย Kyi Thein, Deputy Director General, Pyidaungsu Hluttaw สำนักงานเลขาธิการรัฐสภาเมียนมาร์ และคณะ   bullet นาย Kyi Thein, Deputy Director General, Pyidaungsu Hluttaw สำนักงานเลขาธิการรัฐสภาเมียนมาร์ และคณะ เยี่ยมชมห้องสมุดรัฐสภาและพิพิธภัณฑ์รัฐสภา
8 มกราคม 2557
more>>
   
             
    นาย Hwang Chang Hwa ผู้อำนวยการห้องสมุดรัฐสภาสาธารณรัฐเกาหลี และคณะ เข้าพบปะนางสาวอารีรัตน์ วิชาช่าง ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานห้องสมุด สำนักวิชาการ   bullet นาย Hwang Chang Hwa ผู้อำนวยการห้องสมุดรัฐสภาสาธารณรัฐเกาหลี และคณะ เข้าพบปะนางสาวอารีรัตน์ วิชาช่าง ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานห้องสมุด สำนักวิชาการ เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับบทบาทและการพัฒนาห้องสมุดรัฐสภา
8 สิงหาคม 2556
more>>
   
             
    นายเซวัง นอร์บุ (Mr. Tshewang Norbu) เลขาธิการสภาที่ปรึกษาแห่งราชอาณาจักรภูฏาน และผู้อำนวยการสำนักรายงานการประชุมและข้อมูลข่าวสาร เยี่ยมชมห้องสมุดรัฐสภา   bullet นายเซวัง นอร์บุ (Mr. Tshewang Norbu) เลขาธิการสภาที่ปรึกษาแห่งราชอาณาจักรภูฏาน และผู้อำนวยการสำนักรายงานการประชุมและข้อมูลข่าวสาร เยี่ยมชมห้องสมุดรัฐสภา
14 มิถุนายน 2556
more>>
   
             
    คณะเจ้าหน้าที่รัฐสภาเมียนมาร์ นำโดยนาย U Phone Kyi Aung   bullet รับรองและบรรยายสรุปภารกิจสำนักวิชาการแก่คณะเจ้าหน้าที่รัฐสภาเมียนมาร์ จำนวน 6 คน พร้อมเข้าศึกษาดูงานสำนักวิชาการ
6-10 พฤษภาคม 2556
more>>
   
             
    คณะเจ้าหน้าที่รัฐสภาสาธารณรัฐเคนยา นำโดย Mr. Peter Fred Iraya   bullet รับรองและบรรยายสรุปภารกิจสำนักวิชาการแก่คณะเจ้าหน้าที่รัฐสภาสาธารณรัฐเคนยา จำนวน 6 คน พร้อมเข้าศึกษาดูงานห้องสมุดรัฐสภา และพิพิธภัณฑ์รัฐสภา
5 กันยายน 2555
more>>
   
             
    คณะรัฐสภามัลดีฟส์นำโดย Mr. Ahmed Musthofa   bullet รับรองและบรรยายสรุปภารกิจสำนักวิชาการแก่คณะรัฐสภามัลดีฟส์ จำนวน 10 คน พร้อมเข้าศึกษาดูงานห้องสมุดรัฐสภา และพิพิธภัณฑ์รัฐสภา
11 มิถุนายน 2555
more>>
   
             
    Mr. Larry Ashmun บรรณารักษ์จาก University of Wisconsin-Madison Libraries ประเทศสหรัฐอเมริกา   bullet นางสาวแจ่มจันทร์ นพบุตรกานต์ รองผู้อำนวยการสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และคณะบรรณารักษ์ พร้อมด้วย Mr. Larry Ashmun บรรณารักษ์จาก University of Wisconsin-Madison Libraries ประเทศสหรัฐอเมริกา จำนวน 4 คน เข้าศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการ การบริการและด้านเทคโนโลยีกับห้องสมุดรัฐสภา
17 มกราคม 2555
more>>
   
             
    คณะนักวิจัยจาก National Assembly Research Service (NARS)   bullet คณะนักวิจัยจาก National Assembly Research Service (NARS), Republic of Korea จำนวน 3 คน เข้าศึกษาดูงานสำนักวิชาการ ห้องประชุมรัฐสภา และห้องสมุดรัฐสภา
19 ธันวาคม 2554
more>>
   
             
    คณะอาจารย์และนิสิตจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   bullet คณะนิสิตระดับปริญญาตรี ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่กำลังศึกษารายวิชา 2206211 สารนิเทศในปริบทสังคม จำนวน 15 คน เข้าศึกษาดูงานห้องสมุดรัฐสภา และพิพิธภัณฑ์รัฐสภา
9 กันยายน 2554
more>>
   
             
    คณะบรรณารักษ์และนักวิชาการคอมพิวเตอร์จากประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว   bullet นางศรีจันทร์ จันทร์ชีวะ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นำคณะบรรณารักษ์และนักวิชาการคอมพิวเตอร์จากประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เข้าศึกษาดูงานห้องสมุดรัฐสภา
6 กันยายน 2554
more>>
   
             
     Hon. Mr. Peter Slipper. รองประธานสภาผู้แทนราษฎร ประเทศออสเตรเลีย   bullet Hon. Mr. Peter Slipper. Deputy Speaker of the House of Representatives of the Parliament of Australia เข้าศึกษาดูงานห้องสมุดรัฐสภา และพิพิธภัณฑ์รัฐสภา
11 มกราคม 2554
more>>
   
             
    คณะอาจารย์และนิสิตจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   bullet คณะนิสิตระดับปริญญาตรี ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่กำลังศึกษารายวิชา 2206211 สารนิเทศในปริบทสังคม จำนวน 14 คน เข้าศึกษาดูงานห้องสมุดรัฐสภา และพิพิธภัณฑ์รัฐสภา
10 กันยายน 2553
more>>
   
             
    คณะอาจารย์และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น   bullet คณะอาจารย์และนักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาการจัดการสารสนเทศ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จำนวน 19 คน เข้าศึกษาดูงานห้องสมุดรัฐสภา และพิพิธภัณฑ์รัฐสภา
31 สิงหาคม 2553
more>>
   
             
    คณะอาจารย์และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม   bullet คณะอาจารย์และนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 และ 3 ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จำนวน 75 คน เข้าศึกษาดูงานห้องสมุดรัฐสภา และพิพิธภัณฑ์รัฐสภา
9 สิงหาคม 2553
more>>
   
             
    คณะเจ้าหน้าที่สภาที่ปรึกษาแห่งราชอาณาจักรภูฏาน   bullet คณะเจ้าหน้าที่สภาที่ปรึกษาแห่งราชอาณาจักรภูฏาน จำนวน 3 คน
16 กันยายน 2552
more>>
   
             
    คณะแลกเปลี่ยนจากสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรสาธารณรัฐเช็ก   bullet คณะแลกเปลี่ยนจากสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรสาธารณรัฐเช็ก จำนวน 2 คน
21 สิงหาคม 2551
more>>
   
             
    คณะอาจารย์และนิสิตจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ   bullet นิสิตระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3 ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร จำนวน 24 คน เข้าศึกษาดูงานห้องสมุดรัฐสภา พิพิธภัณฑ์รัฐสภา และทัศนศึกษาห้องประชุมรัฐสภา
8 กุมภาพันธ์ 2551
more>>
   
             
    คณะข้าราชการจากสำนักงานเลขาธิการรัฐสภามัลดีฟส์   bullet คณะข้าราชการจากสำนักงานเลขาธิการรัฐสภามัลดีฟส์ จำนวน 4 คน
22 พฤศจิกายน 2550
more>>
   
             
    คณะเจ้าหน้าที่จากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเยี่ยมชมรัฐสภา   bullet คณะเจ้าหน้าที่จากรัฐสภาสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว จำนวน 8 คน
6 พฤศจิกายน 2550
more>>
   
             
    นิสิตจุฬาฯ เยี่ยมชมห้องสมุดรัฐสภา   bullet นิสิตระดับปริญญาตรี คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่กำลังศึกษารายวิชา 2206211 สารนิเทศในปริบทสังคม จำนวน 27 คน เข้าศึกษาดูงานห้องสมุดรัฐสภา พร้อมเยี่ยมชมห้องประชุมรัฐสภา และพิพิธภัณฑ์รัฐสภา
7 กันยายน 2550
more>>
   
             
    ข้าราชการของสผ.เยี่ยมชมห้องสมุดรัฐสภา   bullet ข้าราชการ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร จำนวน 80 คน เยี่ยมชมห้องสมุดรัฐสภา หนึ่งในกิจกรรมการเรียนรู้แหล่งเรียนรู้ของสำนักงานฯ เนื่องในงานสัปดาห์องค์กรแห่งการเรียนรู้ (LO)
29 มิถุนายน 2550
more>>
   
             
    นิสิตระดับปริญญาตรี คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   bullet นิสิตระดับปริญญาตรี คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่กำลังศึกษารายวิชา 2206211 สารนิเทศในปริบทสังคม จำนวน 39 คน เข้าศึกษาดูงานห้องสมุดรัฐสภา
18 สิงหาคม 2549
more>>
   
             
    สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และคณะอาจารย์ นักเรียนนายร้อย โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า   bullet ถวายการต้อนรับเสด็จพลเอกหญิง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และคณะอาจารย์ นักเรียนนายร้อย โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จำนวน 68 นาย
2 สิงหาคม 2548
more>>
   
             
    สำนักงานเลขาธิการสภาแห่งชาติกัมพูชา   bullet เลขาธิการสภาแห่งชาติกัมพูชา พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่จากสำนักงานเลขาธิการสภาแห่งชาติกัมพูชา จำนวน 8 คน
15 สิงหาคม 2548
more>>
   
             
        bullet คณะผู้แทนรัฐสภามาเลเซีย (29 ธันวาคม 2548)
bullet คณะผู้แทนสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร รัฐสภามองโกเลีย (14 ธันวาคม 2548)
more>>
   
             
  การศึกษาดูงานภายในประเทศการศึกษาดูงานภายในประเทศ  
             
    สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ  

หลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับใช้ในการปฏิบัติงาน Intensive Language Course (ILC )
more>>

   
             
    รายงานการประชุม อบรม สัมมนา และศึกษาดูงาน ของบุคลากรสำนักวิชาการ  

การประชุม อบรม สัมมนา และศึกษาดูงาน ของบุคลากรสำนักวิชาการ
more>>

   
             
  สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
28 พฤษภาคม 2550
more>>
   
             
    อุทยานการเรียนรู้ TK Park   อุทยานการเรียนรู้ (TK Park) เซ็นทรัลเวิร์ล ศูนย์การค้าเวิร์ลเทรด เซ็นเตอร์
18 พฤษภาคม 2550
more>>
   
             
  สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยศรีปทุม สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยศรีปทุม
27 เมษายน 2550
more>>
   
             
  ห้องสมุดมารวย ห้องสมุดมารวย (Maruey Knowledge & Resource Center) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
20 เมษายน 2550
more>>
   
             
  สำนักงานอัยการสูงสุด ห้องสมุดกฎหมาย สำนักงานอัยการสูงสุด
27 กันยายน 2549
more>>
   
             
  มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
22 กันยายน 2549
more>>
   
             
    TCDC   สำนักงานศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (Thailand Creative & Design Center : TCDC)
14 กันยายน 2549
more>>
   
             
    มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์   ศูนย์สนเทศและหอสมุด มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
24 สิงหาคม 2549
more>>
   
             
    ตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ   มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (Assumption University)
22 สิงหาคม 2549
more>>
   
             
  การศึกษาดูงาน ณ ต่างประเทศการศึกษาดูงาน ณ ต่างประเทศ  
             
    IFLA 2016 United States of America   The 32nd IFLA Pre-Conference
"Delivering parliamentary library and research services in an interconnected world"
The 82nd IFLA General Conference and Assembly
"Connections, Collaboration, Community"
International Federation of Library Associations and Institutions - IFLA
10-19 August 2016. Columbus, Ohio, United States of America.
more>>
   
             
    IFLA 2015 South Africa   The Tenth Biennial APLAP Conference. "The role of legislative libraries and research services in supporting the Legislature and the development of inclusive democratic governance"
Association of Parliamentary Libraries of Asia and the Pacific - APLAP
28 November - 5 December 2015. Canberra, Commonwealth of Australia.
more>>
   
             
    IFLA 2015 South Africa   The 31st IFLA Pre-Conference
"Development, Transformation and Co-Operation in Library and Research Services in Parliaments"
The 81st IFLA General Conference and Assembly
"Dynamic Libraries: Access, Development and Transformation"
International Federation of Library Associations and Institutions - IFLA
8-24 August 2015. Cape Town, South Africa.
more>>
   
             
    IFLA 2014 France   The 30th IFLA Pre-Conference
"The parliamentary libraries: past and future"
The 80th IFLA General Conference and Assembly
"Libraries, Citizens, Societies: Confluence for Knowledge"
International Federation of Library Associations and Institutions - IFLA
12-24 August 2014. Paris and Lyon, France.
more>>
   
             
    ISPRS 2013   The 4th International Seminar for Parliamentary Research Services
"Parliamentary Research Services : Roles and Fuctions" and
"Women's Political Participation : Issues, Challenges, and the Way Ahead"
National Assembly Research Service - NARS
30 October - 3 November 2013. Seoul, Republic of Korea
more>>
   
             
    IFLA 2013 Singapore  

Library and Research Services for Parliaments
APLAP and The 29th IFLA Pre-Conference
"Making Better Laws - the unique role of parliamentary library and research services"
The 79th IFLA General Conference and Assembly
"Future Libraries: Infinite Possibilities"
International Federation of Library Associations and Institutions - IFLA
13-24 August 2013. Singapore.
more>>

   
             
    IFLA 2012 Finland   The 28th IFLA Pre-Conference of Library and Research Services for Parliaments
"Parliamentary libraries – empowering parliaments and citizens"
The 78th IFLA General Conference and Assembly
"Libraries Now! - Inspiring, Surprising, Empowering"
International Federation of Library Associations and Institutions - IFLA
6-19 August 2012. Helsinki, Finland.
more>>
   
             
    ISPRS 2012  

The 3rd International Seminar for Parliamentary Research Services in Asia
"Procedural Basics for the Plenary Meetings of the National Assemblies in Asian Countries"
National Assembly Research Service - NARS
26-29 June 2012. Seoul, Republic of Korea
more>>

   
             
    IFLA 2011 Puerto Rico   The 27th IFLA Pre-Conference of Library and Research Services for Parliaments
"Libraries beyond libraries: Integration, Innovation and Information for all"
The 77th IFLA General Conference and Assembly

"Libraries beyond libraries: Integration, Innovation and Information for all"
International Federation of Library Associations and Institutions - IFLA
9-22 August 2011. San Juan, Puerto Rico.
more>>
   
             
    APLAP 2011 Australia   International Symposium "Fundamental to Democracy: Parliamentary library and research services"
Association of Parliamentary Libraries of Asia and the Pacific - APLAP
26 Febuary - 5 March 2011. Canberra, Commonwealth of Australia.
more>>
   
             
    IFLA 2010 Sweden   The 26th IFLA Pre-Conference of Library and Research Services for Parliaments
"Open access to parliamentary knowledge - promoting sustainable progress"
The 76th IFLA General Conference and Assembly

"Open access to knowledge - promoting sustainable progress"
International Federation of Library Associations and Institutions - IFLA
6-15 August 2010. Sweden.
more>>
   
             
    IFLA 2009 Italy   The 25th IFLA Pre-Conference of Library and Research Services for Parliaments
"Digital Information for Democracy: Management, Access and Preservation"
The 75th IFLA General Conference and Assembly

"Libraries create futures: Building on cultural heritage"
International Federation of Library Associations and Institutions - IFLA
18-28 August 2009. Italy.
more>>
   
             
    IFLA 2008 Canada   The 24th IFLA Pre-Conference of Library and Research Services for Parliaments
"Legislative Libraries: Partners in Democracy"
The 74th IFLA General Conference and Council

"Libraries without borders: Navigating towards global understanding"
International Federation of Library Associations and Institutions - IFLA
5-15 August 2008. Canada.
more>>
   
             
    IFLA 2007 Durban,Africa   The 23rd IFLA Pre-Conference of Library and Research Services for Parliaments
"Innovation and Creativity in Parliamentary Libraries and Research Services – Development Through Learning"
The 73rd IFLA General Conference and Council
"Libraries for the future: Progress, Development and Partnerships"
International Federation of Library Associations and Institutions - IFLA
13-26 August 2007. The Republic of South Africa.
more>>
   
             
    การประชุม APLAP ครั้งที่ 9   Ninth Biennial Conference "Parliamentary libraries working together to support parliamentary democracy"
Association of Parliamentary Libraries of Asia and the Pacific - APLAP
25 November - 2 December 2006. Wellington, New Zealand.
more>>
   
             
    IFLA 2006 Seoul,Republic of Korea   The 22nd IFLA Pre-Conference of Library and Research Services for Parliaments
"The Role of Legislative Information Service: Beyond Asymmetric Information & Uncertainty"
The 72nd IFLA General Conference and Council
"Libraries: Dynamic Engines for the Knowledge and Information Society"
International Federation of Library Associations and Institutions - IFLA
14-25 August 2006. Seoul, Republic of Korea.
more>>
   
             
    Japan   การศึกษาดูงานประเทศญี่ปุ่น (Japan)
20-27 August 2006.
more>>
   
             
    Republic of India   การศึกษาดูงานสาธารณรัฐอินเดีย (Republic of India)
19-25 August 2006.
more>>
   
             
    IFLA 2005 Oslo,Norway   The 21st IFLA Pre-Conference of Library and Research Services for Parliaments
"Knowledge and Information for Parliaments - a premise for Democracy"
International Federation of Library Associations and Institution - IFLA
10-12 August 2005. Oslo, Norway.
more>>
   
             
    Republic of Singapore   การศึกษาดูงานสาธารณรัฐสิงคโปร์ (Republic of Singapore)
19-25 June 2005.
more>>
   
             
  New Delhi, India Eight Biennial Conference "Changing Dimensions of Parliamentary Library and Information Services in the Third Millennium"
Association of Parliamentary Libraries of Asia and the Pacific - APLAP
18-22 January 2005. New Delhi, India.
more>>
 
     
  นักศึกษาฝึกงานนักศึกษาฝึกงาน  
             
   
:: 2559 ::
  มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
more>>
   
             
   
:: 2558 ::
  มหาวิทยาลัยศิลปากร
more>>
   
             
   
:: 2557 ::
  มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
more>>
   
             
   
:: 2556 ::
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
มหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
more>>
   
             
   
:: 2554 ::
  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
more>>
   
             
   
:: 2553 ::
  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร
more>>
   
             
   
:: 2552 ::
  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา
more>>
   
             
   
:: 2551 ::
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
more>>
   
             
   
:: 2550 ::
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา
more>>
   
             
       
   
 
Last updated : 25/11/59
 
Home
Webmaster: บุษราภรณ์ อัครนิธิยานนท์