KM สำนักวิชาการ
   
 
 
 
.: LO DAY :.
.: ABOUT LO
.: AGENDA
.: PHOTO
.: KM HOME
 

 

 

 

 

 

 

การจัดโครงการสัมมนา เรื่อง การจัดการความรู้ของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ประจำปี 2561 วันอังคารที่ 18 กันยายน 2561 ณ บริเวณห้องโถง ชั้น 1 อาคารรัฐสภา 1 เวลา 8.30-16.00 นาฬิกา โดยกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ บุคลากรของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เพื่อให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันของบุคลากรภายในสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร โดยการแบ่งปันผ่านรูปแบบการบรรยาย การเสวนา การอภิปราย การตอบข้อซักถาม การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกัน ในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้

 1. การสร้างนวัตกรรมในการทำงาน
 2. องค์ความรู้การศึกษาดูงาน ด้านการจัดการความรู้ของหน่วยงานภายนอก
 3. องค์ความรู้ยุทธศาสตร์ที่ 1 ของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
 4. องค์ความรู้ยุทธศาสตร์ที่ 2 ของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
 5. องค์ความรู้ยุทธศาสตร์ที่ 3 ของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
 6. องค์ความรู้ยุทธศาสตร์ที่ 4 ของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
 7. การถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ของผู้ที่จะเกษียณอายุราชการ
 8. พิธีประกาศรางวัลและมอบรางวัลการจัดการความรู้ดีเด่น
กำหนดการโครงการสัมมนา
เรื่อง การจัดการความรู้ของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร วันอังคารที่ 18 กันยายน 2561
ณ บริเวณห้องโถง ชั้น 1 อาคารรัฐสภา 1
 
วันอังคารที่ 18 กันยายน 2561  
08.30-09.00 น.   ลงทะเบียน
09.00-09.30 น.  

นายสรศักดิ์ เพียรเวช เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ประธานในพิธีกล่าวเปิดโครงการสัมมนาฯ

ประธานคณะกรรมการบริหารจัดการความรู้ของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร กล่าวรายงาน

พิธีกร : นางสาวชณิกามาศ หงษ์ศรีสุวรรณ์

09.30-10.30 น.  

บรรยาย เรื่อง Disruptive Change กับราชการ 4.0

โดย ดร.สมิทธิ ดารากร ณ อยุธยา

10.45-12.00 น.  

การอภิปรายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หัวข้อ ฝากไว้ก่อนจาก

โดย รองเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร (นางบุษกร อัมพรประภา)
และนายบำรุง พันธุ์อุบล ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานกรรมาธิการการสาธารณสุข สำนักกรรมาธิการ 3

ผู้ดำเนินรายการ
นายหรินทร์ สูตะบุตร เลขานุการคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนองค์กรแห่งการเรียนรู้

13.00-14.30 น.  

การอภิปรายเรื่ององค์ความรู้ สผ. ปี พ.ศ. 2561

โดย ผู้แทนคณะอนุกรรมการจัดทำองค์ความรู้ยุทธศาสตร์ที่ 1-4
และนายวิริยะ คล้ายแดง วิทยากรชำนาญการพิเศษ สำนักวิชาการ

ผู้ดำเนินรายการ
นายสุเทพ เอี่ยมคง ผู้บังคับบัชากลุ่มงานกรรมาธิการกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุและผู้พิการ สำนักกรรมาธิการ 3

14.45-16.00 น.  

พิธีประกาศรางวัลและมอบรางวัลการจัดการความรู้ดีเด่น

โดย นายสรศักดิ์ เพียรเวช เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

ผู้ดำเนินรายการ
นางสาวชณิกามาศ หงษ์ศรีสุวรรณ อนุกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์ให้รางวัลการจัดการความรู้ดีเด่นของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

     
     
 
         
         
      ผลการตัดสินรางวัล ............................................................................................................................................................  
         
     

รางวัลนวัตกรรมดีเด่น

รางวัลระดับดีเด่น ได้แก่

 • การพัฒนาโปรแกรมแชทบอท (Chat Bot) ไอทีคุณธรรม โดย สำนักสารสนเทศ
 • การประยุกต์ใช้ Line Notify ช่วยในการปฏิบัติงานดูแลเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร โดย สำนักสารสนเทศ

รางวัลระดับดี ได้แก่

 • การบริหารจัดการโครงการฝึกสนทนาภาษาอังกฤษของสำนักงานประธานสภาผู้แทนราษฎร "Project ENG-LIGHT" ด้วย Google Classroom โดย นางสาวอติญาดา ศรีบุญแสน

รางวัลชมเชย ได้แก่

 • ชุดรูปแบบอินโฟกราฟฟิคสำเร็จรูป (infographic template) เพื่อจัดทำเอกสารทางวิชาการ โดย นางสาวสิตตา มารัตนชัย สำนักงานประธานสภาผู้แทนราษฎร
 • นวัตกรรมการเผยแพร่ความรู้ด้านกระบวนการนิติบัญญัติ และการมีส่วนร่วมของเยาวชน โดย สำนักประชาสัมพันธ์
 • ระบบการรายงานและติดตามผลการดำเนินงานโครงการด้านการพัฒนาบุคลากรของสำนักพัฒนาบุคลากร โดย สำนักพัฒนาบุคลากร
 • การนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ Google Form มาประยุกต์ใช้กับการรับฟังความคิดเห็นตามมาตรา 77 โดย สำนักกรรมาธิการ 2
 • ระบบหมุนเวียนการปฏิบัติงาน (Job Rotation) ของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา โดย สำนักงานเลขานุการ ก.ร.
 • การประยุกต์ใช้ระบบบริหารจัดการเอกสารทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Document Management System) ในการสืบค้นข้อมูลคณะกรรมาธิการโดยใช้เทคนิคคำค้นพิเศษ โดย สำนักกรรมาธิการ 1
 • การบริหารจัดการการปฏิบัติหน้าที่ฝ่ายเลขานุการในที่ประชุม โดย คณะอนุกรรมการสนับสนุนวิชาการและกฎหมาย ในคณะกรรมการจัดการความรู้ของสำนักงานประธานสภาผู้แทนราษฎร

รางวัลแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice)

รางวัลระดับดีเด่น ได้แก่

 • ไม่มีผู้ได้รับรางวัล

รางวัลระดับดี ได้แก่

 • การแปลเอกสารร่วมกันเป็นคณะโดยใช้ระบบปฏิบัติการช่วยแปล โดย สำนักภาษาต่างประเทศ

รางวัลชมเชย ได้แก่

 • ระบบสืบค้นข้อมูลที่ใช้สำหรับการประชุมสภาด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์พกพาแบบหน้าจอสัมผัส (Android Version) โดย สำนักสารสนเทศ
 • คู่มือการยกร่างกฎหมาย (ฉบับปรับปรุง) พ.ศ. 2561 โดย สำนักกฎหมาย
 • การนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้บริหารจัดการด้านการประชุม โดย สำนักงานประธานสภาผู้แทนราษฎร
 • องค์ความรู้ผ่านสื่อออนไลน์ (application LINE) โดย กลุ่มงานสื่อมวลชน สำนักประชาสัมพันธ์
 • คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานด้านวิชาการและกฎหมายของสำนักงานประธานสภาผู้แทนราษฎร โดย สำนักงานประธานสภาผู้แทนราษฎร
 • คู่มือการจัดทำข้อมูลประกอบการเยี่ยมคารวะบุคคลสำคัญของรัฐสภาไทย โดย สำนักความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
 • เขียนรายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมาธิการอย่างไรให้เป็นงานวิชาการ โดย สำนักกรรมาธิการ 2
 
         
      ประมวลภาพ .........................................................................................................................................................................  
         
      กิจกรรมโครงการสัมมนา เรื่อง การจัดการความรู้ของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร วันอังคารที่ 18 กันยายน 2561 ณ ห้องโถง ชั้น 1 อาคารรัฐสภา 1  
         
       
         
       
         
       
         
       
         
       
         
KM Home
สำนักวิชาการ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร