KM สำนักวิชาการ
   
 
 
 
.: LO DAY :.
.: ABOUT LO
.: AGENDA
.: PHOTO
.: KM HOME
 

 

 

 

 

 

 

การจัดโครงการสัมมนา เรื่อง การจัดการความรู้ของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ประจำปี 2560 ระหว่างวันที่ 13 - 14 กันยายน 2560 ณ ห้องสารนิเทศ ชั้น 1 อาคารรัฐสภา 1 โดยกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ บุคลากรของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เพื่อให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันของบุคลากรภายในสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร โดยการแบ่งปันผ่านรูปแบบการบรรยาย การอภิปราย การตอบข้อซักถาม การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกัน ในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้

 1. การสร้างนวัตกรรมในการทำงาน
 2. องค์ความรู้การศึกษาดูงาน ด้านการจัดการความรู้ของหน่วยงานภายนอก
 3. องค์ความรู้เกี่ยวกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
 4. องค์ความร้ด้านความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยตามวิถีรัฐธรรมนูญและการมีส่วนร่วมทางการเมือง
 5. องค์ความรู้ด้านนวัตกรรม กรณีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสนับสนุนกระบวนการนิติบัญญัติ
 6. การถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ของผู้ที่จะเกษียณอายุราชการ
 7. พิธีประกาศรางวัลและมอบรางวัลการจัดการความรู้ดีเด่น
กำหนดการโครงการสัมมนา
เรื่อง การจัดการความรู้ของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ระหว่างวันที่ 13 - 14 กันยายน 2560
ณ ห้องสารนิเทศ ชั้น 1 อาคารรัฐสภา 1
 
วันพุธที่ 13 กันยายน 2560  
08.30-08.45 น.   ลงทะเบียน
08.45-09.00 น.  

เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ประธานในพิธีกล่าวเปิดโครงการสัมมนาฯ

ประธานคณะกรรมการบริหารจัดการความรู้ของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร กล่าวรายงาน

09.00-12.00 น.  

การเสวนาเรื่องการจัดการความรู้ หัวข้อ การสร้างนวัตกรรมในการทำงาน

โดย วิทยากร จากศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC)

13.00-14.30 น.  

การอภิปรายแลกเปลี่ยนเรียนรู้การศึกษาดูงาน ด้านการจัดการความรู้ของหน่วยงานภายนอก

โดย ตัวแทนผู้เข้าร่วมศึกษาดูงานภายในประเทศ ด้านการจัดการความรู้

ผู้ดำเนินรายการ
นายหรินทร์ สูตะบุตร อนุกรรมการขับเคลื่อนองค์กรแห่งการเรียนรู้

14.30-16.00 น.  

การอภิปรายเรื่ององค์ความรู้ของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

ผู้ดำเนินรายการ
นายยูลัด ดำริห์เลิศ สถานีวิทยุกระจายเลียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา

     
     
วันพฤหัสบดีที่ 14 กันยายน 2560  
08.30-09.00 น.   ลงทะเบียน
09.00-11.00 น.  

การอภิปรายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หัวข้อ " ฝากไว้ก่อนจาก "

โดย นางสินีนาถ ดุลยสุข ผู้อำนวยการสำนักภาษาต่างประเทศ

พิธีกร
นางสาวชณิกามาศ หงษ์ศรีสุวรรณ สำนักพัฒนาบุคลากร

ผู้ดำเนินรายการ
นายหรินทร์ สูตะบุตร อนุกรรมการขับเคลื่อนองค์กรแห่งการเรียนรู้

11.00-12.00 น.  

พิธีประกาศรางวัลและมอบรางวัลการจัดการความรู้ดีเด่น

ผู้ดำเนินรายการ
นางสาวชณิกามาศ หงษ์ศรีสุวรรณ สำนักพัฒนาบุคลากร
นายวิชาญ ทรายอ่อน อนุกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์ให้รางวัลการจัดการความรู้ดีเด่นของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

     
     
     
 
         
         
      ผลการตัดสินรางวัล ............................................................................................................................................................  
         
     

รางวัลนวัตกรรมดีเด่น

รางวัลระดับดีเด่น ได้แก่

 • ระบบสมุดโทรศัพท์ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร โดย สำนักสารสนเทศ
 • ระบบนำชมรัฐสภา (Guide to Parliament) โดย สำนักสารสนเทศ

รางวัลระดับดี ได้แก่

 • ระบบการนำเข้าเอกสารของคลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ (Legislative Institutional Repository of Thailand - LIRT) โดย กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ สำนักวิชาการ
 • Digital Parliament by Workplace โดย สำนักกรรมาธิการ 1

รางวัลชมเชย ได้แก่

 • การจัดตารางการนัดหมายผ่านบริการ Google Calendar โดย นางสาวจิรัตน์ชยา พรฟ้านิมิต เจ้าพนักงานบันทึกข้อมูลชำนาญงาน กลุ่มงานข้อมูลข่าวสารของราชการ สำนักบริหารงานกลาง
 • คู่มือด้านวินัยและการป้องกันการกระทำผิดวินัยของข้าราชการรัฐสภา โดย สำนักงานเลขานุการ ก.ร.

ใบประกาศสำหรับผู้เข้าร่วมส่งผลงานประเภทนวัตกรรมดีเด่น ได้แก่

 • การจัดทำข้อเสนอแนะแผนปฏิรูปประเทศของประธานสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศที่สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศเสนอต่อนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา โดยสำนักงานประธานสภาผู้แทนราษฎร

รางวัลแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice)

รางวัลระดับดีเด่น ได้แก่

 • ระบบสืบค้นข้อมูลที่ใช้สำหรับการประชุมสภาด้วยคอมพิวเตอร์พกพาแบบหน้าจอสัมผัส โดย สำนักสารสนเทศ

รางวัลระดับดี ได้แก่

 • การใช้เว็บไซต์คณะกรรมาธิการในการจัดเก็บข้อมูลการดำเนินงานตามแผนการปฏิรูป โดย สำนักกรรมาธิการ 1
 • คู่มือการจัดการรับรองบุคคลหรือคณะบุคคลสำคัญชาวต่างประเทศในโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะหรือเข้าพบปะหารือบุคคลสำคัญของรัฐสภา โดย สำนักความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

รางวัลชมเชย ได้แก่

 • โครงการเสวนาทางวิชาการเรื่อง การศึกษาและติดตามการจัดทำงบประมาณแผนงานบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โดย สำนักงบประมาณของรัฐสภา

ใบประกาศสำหรับผู้เข้าร่วมส่งผลงานประเภทแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ ได้แก่

 • คู่มือสำนักงานประธานสภาผู้แทนราษฎรปฏิบัติหน้าที่รองรับภารกิจของประธานและรองประธานสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ โดย สำนักงานประธานสภาผู้แทนราษฎร
 
         
      ประมวลภาพ .........................................................................................................................................................................  
         
      กิจกรรมโครงการสัมมนา เรื่อง การจัดการความรู้ของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ระหว่างวันที่ 13 - 14 กันยายน 2560 ณ ห้องสารนิเทศ ชั้น 1 อาคารรัฐสภา 1  
         
       
         
       
         
       
         
       
         
         
KM Home
สำนักวิชาการ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร