KM สำนักวิชาการ
   
 
 
 
.: LO DAY :.
.: ABOUT LO
.: AGENDA
.: PHOTO
.: KM HOME
 

 

วัน LO วันแห่งการเรียนรู้ร่วมกัน 2559

 

 

การจัดโครงการสัมมนา เรื่อง การจัดการความรู้ของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ประจำปี 2559 (วัน LO) ระหว่างวันที่ 7 - 8 กันยายน 2559 ณ ห้องสารนิเทศ ชั้น 1 อาคารรัฐสภา 1 โดยกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ บุคลากรของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เพื่อให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันของบุคลากรภายในสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร โดยการแบ่งปันผ่านรูปแบบการบรรยาย การอภิปราย การตอบข้อซักถาม การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกัน ในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้

 1. แนวทางการพัฒนาสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
 2. องค์ความรู้การศึกษาดูงาน ด้านการจัดการความรู้ของหน่วยงานภายนอก
 3. องค์ความรู้สนับสนุนการดำเนินงานสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ
 4. องค์ความรู้สนับสนุนการร่างรัฐธรรมนูญ
 5. องค์ความรู้สนับสนุนการจัดทำบันทึกการประชุม
 6. การถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ของผู้ที่จะเกษียณอายุราชการ
 7. พิธีประกาศรางวัลและมอบรางวัลการจัดการความรู้ดีเด่น
กำหนดการโครงการสัมมนา
เรื่อง การจัดการความรู้ของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ระหว่างวันที่ 7 - 8 กันยายน 2559
ณ ห้องสารนิเทศ ชั้น 1 อาคารรัฐสภา 1
 
วันพุธที่ 7 กันยายน 2559  
08.30-08.45 น.   ลงทะเบียน
08.45-09.00 น.  

เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ประธานในพิธีกล่าวเปิดโครงการสัมมนาฯ

ประธานคณะกรรมการบริหารจัดการความรู้ของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร กล่าวรายงาน

09.00-10.30 น.  

การบรรยายเรื่อง แนวทางการพัฒนาสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

โดย นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย
รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่หนึ่ง

10.30-12.00 น.  

การอภิปรายแลกเปลี่ยนเรียนรู้การศึกษาดูงาน ด้านการจัดการความรู้ของหน่วยงานภายนอก

โดย ผู้แทนจากคณะศึกษาดูงาน ที่ศึกษาดูงานองค์ความรู้ของหน่วยงานภายนอก ได้แก่

 • นางสาวอาริยา สุขโต วิทยากรชำนาญการพิเศษ กลุ่มงานบริการวิชาการ 2 สำนักวิชาการ อภิปรายการศึกษาดูงาน ณ ธนาคารแห่งประเทศไทย
 • นายดิเรก เปรมมางกูร นิติกรชำนาญการ กลุ่มงานการประชุมประธานสภาผู้แทนราษฎรและประธานกรรมาธิการสามัญของสภาผู้แทนราษฎร สำนักงานประธานสภาผู้แทนราษฎร อภิปรายการศึกษาดูงาน ณ ศูนย์แสดงอาคารอนุรักษ์พลังงาน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน จังหวัดปทุมธานี
 • นางสาวฐานะ วิบูลย์ภาณุเวช นักวิเทศสัมพันธ์ชำนาญการ กลุ่มงานพิธีการทูต สำนักความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ อภิปรายการศึกษาดูงาน ณ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 • นางสาววิลาวัลย์ อาภาอนันต์ วิทยากรชำนาญการ กลุ่มงานข้อมูลข่าวสารของราชการ สำนักบริหารงานกลาง อภิปรายการศึกษาดูงาน ณ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
 • นายซันวา สุดตา วิทยากรปฏิบัติการ กลุ่มงานพิพิธภัณฑ์และจดหมายเหตุ สำนักวิชาการ อภิปรายการศึกษาดูงาน ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ผู้ดำเนินรายการ
นายหรินทร์ สูตะบุตร อนุกรรมการขับเคลื่อนองค์กรแห่งการเรียนรู้

13.00-16.00 น.  

การอภิปรายเรื่ององค์ความรู้ของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร จำนวน 3 องค์ความรู้ ดังนี้

 1. องค์ความรู้สนับสนุนการดำเนินงานสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ
 2. องค์ความรู้สนับสนุนการร่างรัฐธรรมนูญ
 3. องค์ความรู้สนับสนุนการจัดทำบันทึกการประชุม

โดย

 • ผู้แทนคณะอนุกรรมการจัดทำองค์ความรู้สนับสนุนการดำเนินงานสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ
  • ว่าที่ร้อยตรี อาพัทธ์ สุขะนันท์ ผู้อำนวยการสำนักกรรมาธิการ 2
 • ผู้แทนคณะอนุกรรมการจัดทำองค์ความรู้สนับสนุนการร่างรัฐธรรมนูญ
  • นายนาถะ ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา
 • ผู้แทนคณะอนุกรรมการจัดทำองค์ความรู้สนับสนุนการจัดทำบันทึกการประชุม
  • นางบุญพา เผ่าสำราญ ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานทะเบียนประวัติและสถิติ สำนักบริหารงานกลาง
  • นางกิตติวรรณ สุคนธมาน ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานรายงานการประชุท สำนักรายงานการประชุมและชวเลข

ผู้ดำเนินรายการ
นายหรินทร์ สูตะบุตร อนุกรรมการขับเคลื่อนองค์กรแห่งการเรียนรู้

     
     
วันพฤหัสบดีที่ 8 กันยายน 2559  
08.30-09.00 น.   ลงทะเบียน
09.00-11.00 น.  

การอภิปรายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หัวข้อ " ฝากไว้ก่อนจาก "

โดย เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร และผู้บริหารที่จะเกษียณอายุราชการ

ผู้ดำเนินรายการ
นายหรินทร์ สูตะบุตร อนุกรรมการขับเคลื่อนองค์กรแห่งการเรียนรู้

11.00-12.00 น.  

พิธีประกาศรางวัลและมอบรางวัลการจัดการความรู้ดีเด่น

ผู้ดำเนินรายการ
ผู้แทนคณะอนุกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์ให้รางวัลการจัดการความรู้ดีเด่น ของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

     
     
     
 
         
         
      ผลการตัดสินรางวัล ............................................................................................................................................................  
         
     

รางวัลนวัตกรรมดีเด่น

รางวัลชนะเลิศ

 • ผลงานชื่อ : งานบริการตอบคำถามห้องสมุดดิจิทัลผ่านโปรแกรมสนทนา (Live Chat)
  ผู้ส่งผลงาน : กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ สำนักวิชาการ

รางวัลรองชนะเลิศ

 • ผลงานชื่อ : Digital Meeting การประชุมแนวใหม่สู่ Smart Committee
  ผู้ส่งผลงาน : สำนักกรรมาธิการ 1

รางวัลชมเชย (3 รางวัล) ได้แก่

 • ผลงานชื่อ : ระบบการจัดการความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Knowledge Management Information Technology System : KMITS)
  ผู้ส่งผลงาน : กลุ่มงานวิทยาการคอมพิวเตอร์ สำนักสารสนเทศ
 • ผลงานชื่อ : การเพิ่มช่องทางการรับฟังและรับชมวิทยุและโทรทัศน์รัฐสภาผ่านแอปพลิเคชัน
  ผู้ส่งผลงาน : สถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา
 • ผลงานชื่อ : ระบบ LINE@ (ไลน์แอด) กับการใช้ประโยชน์ในรายการ "สายด่วนรัฐสภา" สถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา
  ผู้ส่งผลงาน : นายอานันท์ จันทร์ศรี นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ กลุ่มงานผลิตรายการวิทยุกระจายเสียง สถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา

รางวัลแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice)

รางวัลชนะเลิศ

 • ผลงานชื่อ : การพัฒนากระบวนการจัดซื้อหนังสือเพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ห้องสมุดรัฐสภา
  ผู้ส่งผลงาน : นางสาวปรียานุช คลอวุฒิวัฒน์ บรรณารักษ์ชำนาญการพิเศษ กลุ่มงานห้องสมุด สำนักวิชาการ

รางวัลรองชนะเลิศ

 • ผลงานชื่อ : 10 ขั้นตอน + 2 วิธีการ สร้างความยั่งยืนให้กับเครือข่ายยุวชนประชาธิปไตย
  ผู้ส่งผลงาน : สำนักประชาสัมพันธ์

รางวัลชมเชย (3 รางวัล) ได้แก่

 • ผลงานชื่อ : การปฏิบัติหน้าที่ฝ่ายเลขานุการทีมโฆษกกรรมการร่างรัฐธรรมนูญที่เป็นเลิศ
  ผู้ส่งผลงาน : ฝ่ายเลขานุการทีมโฆษกกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ
 • ผลงานชื่อ : เชื่อมโยงข้อมูลเอกสารด้วยโปรแกรม Google Drive
  ผู้ส่งผลงาน : กลุ่มงานข้อมูลข่าวสารของราชการ สำนักบริหารงานกลาง
 • ผลงานชื่อ : กระบวนการจัดทำรายงานทางวิชาการด้านเศรษฐกิจ การเงิน การคลัง และการงบประมาณ เพื่อสนับสนุนสมาชิกรัฐสภาและคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
  ผู้ส่งผลงาน : สำนักงบประมาณของรัฐสภา
 
         
      ประมวลภาพ .........................................................................................................................................................................  
         
      กิจกรรมโครงการสัมมนา เรื่อง การจัดการความรู้ของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ระหว่างวันที่ 7 - 8 กันยายน 2559 ณ ห้องสารนิเทศ ชั้น 1 อาคารรัฐสภา 1  
         
       
         
       
         
       
         
       
         
       
         
       
         
       
         
         
      การพิจารณารางวัลการจัดการความรู้ดีเด่น ของคณะอนุกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์ให้รางวัลการจัดการความรู้ดีเด่น ของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร วันศุกร์ที่ 19 สิงหาคม 2559 ณ ห้องคณะกรรมาธิการ หมายเลข 209 อาคารรัฐสภา 2  
         
      คณะอนุกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์ให้รางวัลการจัดการความรู้ดีเด่น ของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร คณะอนุกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์ให้รางวัลการจัดการความรู้ดีเด่น ของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร คณะอนุกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์ให้รางวัลการจัดการความรู้ดีเด่น ของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร  
         
         
         
KM Home
สำนักวิชาการ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร