KM สำนักวิชาการ
   
 
 
 
.: LO DAY :.
.: ABOUT LO
.: AGENDA
.: PHOTO
.: KM HOME
 

วัน LO วันแห่งการเรียนรู้ร่วมกัน 2558

 

 

การจัดงานโครงการ การขับเคลื่อนการจัดการความรู้ของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ประจำปี 2558 กิจกรรมสัปดาห์แห่งการเรียนรู้ (วัน LO) ระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม - 2 กันยายน 2558 เพื่อจัดให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันของบุคลากรภายในสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร โดยการแบ่งปันผ่านรูปแบบการจัดนิทรรศการ การบรรยาย และการเสวนา ณ บริเวณห้องโถง และห้องสารนิเทศ ชั้น 1 อาคารรัฐสภา 1 สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ประกอบด้วยกิจกรรมต่าง ๆ ได้แก่ กิจกรรมการเสวนา การบรรยาย และนิทรรศการ

 • กิจกรรมที่ 1 การจัดแสดงนิทรรศการ
  • คณะอนุกรรมการจัดทำองค์ความรู้สนับสนุนการดำเนินงานสภาปฏิรูปแห่งชาติ
  • คณะอนุกรรมการจัดทำองค์ความรู้สนับสนุนการยกร่างรัฐธรรมนูญ
  • คณะอนุกรรมการวิชาการ องค์ความรู้ และบริหารจัดการฐานข้อมูลด้านประชาคมอาเซียน
  • คณะกรรมการขับเคลื่อนและผลักดันการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการรัฐสภาจริยธรรม
  • คณะอนุกรรมการดำเนินการตามเกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
 • กิจกรรมที่ 2 การบรรยายและการเสวนา
 • กิจกรรมที่ 3 การยกย่องชมเชย และเชิดชูเกียรติ
  • รางวัลนวัตกรรมดีเด่น
  • รางวัลแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice)
กำหนดการจัดงาน
สัปดาห์แห่งการเรียนรู้ (วัน LO) ระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม - 2 กันยายน 2558
 
วันจันทร์ที่ 31 สิงหาคม 2558 ณ ห้องโถง อาคารรัฐสภา 1
08.30-09.00 น.   ลงทะเบียน
09.00-09.30 น.  

พิธีเปิด
โดย นายจเร พันธุ์เปรื่อง เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

กล่าวรายงาน
โดย นายคุณวุฒิ ตันตระกูล รองเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
ประธานกรรมการบริหารจัดการความรู้ของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

เยี่ยมชมนิทรรศการเผยแพร่องค์ความรู้

09.30-11.30 น.  

บรรยายพิเศษเรื่อง "เล่าเรื่องยกร่างรัฐธรรมนูญ"

โดย ศาสตราจารย์บวรศักดิ์ อุวรรณโณ
ประธานคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ

   

การเสวนาเรื่อง "ขับเคลื่อนวาระปฏิรูปประเทศไทย"

โดย นายอลงกรณ์ พลบุตร สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ
ดร.กอบศักดิ์ ภูตระกูล สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ

ผู้ดำเนินการเสวนา
นายวสันต์ ภัยหลีกลี้ สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ

     
     
วันอังคารที่ 1 กันยายน 2558 ณ ห้องโถง อาคารรัฐสภา 1
08.30-09.00 น. ลงทะเบียน
09.00-11.00 น.  

บรรยายพิเศษ เรื่อง "หลักนิติธรรมกับการใช้กฎหมาย"

โดย ศาสตราจารย์พิเศษจรัญ ภักดีธนากุล
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

13.30-14.30 น.  

กิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้และชุมชนนักปฏิบัติ (CoPs) องค์ความรู้ด้านการสนับสนุนการดำเนินงานสภาปฏิรูปแห่งชาติและองค์ความรู้สนับสนุนกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ หัวข้อ "บทบาทสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรกับการสนับสนุนการยกร่างรัฐธรรมนูญ"

โดย นายนาถะ ดวงวิชัย
ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา กลุ่มงานประธานรัฐสภา ปฏิบัติหน้าที่ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ

นางสาวจินดารักษ์ แสงกาญจนวนิช
ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานบริการเอกสารอ้างอิง สำนักกรรมาธิการ 2 ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าทีมด้านจัดทำบันทึกการประชุม

     
     
วันศุกร์ที่ 2 กันยายน 2558 ณ ห้องสารนิเทศ และห้องโถง อาคารรัฐสภา 1
08.30-09.00 น.   ลงทะเบียน
09.00-10.30 น.  

กิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้และชุมชนนักปฏิบัติ (CoPs) องค์ความรู้ด้านการพัฒนาการบริหารทรัพยากรบุคคล "ฝากไว้ก่อนจาก"

โดย นางพรรณิภา เสริมศรี ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย
นายธงชัย ดุลยสุข รองเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

10.30-11.00 น.  

พิธีมอบรางวัลการจัดการความรู้ดีเด่น ประจำปี 2558
โดย นายจเร พันธุ์เปรื่อง เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
มอบรางวัลยกย่อง ชมเชย และเชิดชูเกียรติสำหรับบุคคล หน่วยงาน โครงการที่ส่งเสริมการจัดการความรู้ของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

 1. รางวัลนวัตกรรมดีเด่น
 2. รางวัลแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ : Best Practice

พิธีปิด

     
     
     
 
         
         
      ผลการตัดสินรางวัล ............................................................................................................................................................  
         
     

1.รางวัลนวัตกรรมดีเด่น

 • รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ระบบ Profile service สำหรับสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ โดย สำนักบริหารงานกลาง
 • รางวัลรองชนะเลิศ ได้แก่ การใช้โปรแกรมตารางงาน (Microsoft excel) มาประยุกต์ใช้ในการสรรหาผู้ที่จะดำรงตำแหน่งในคณะกรรมาธิการวิสามัญประจำสภา โดย สำนักกรรมาธิการ 1
 • รางวัลชมเชย ได้แก่
  • ฐานข้อมูลกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี วิจัยนวัตกรรมและทรัพย์สินทางปัญญา โดย กลุ่มงานคณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักกรรมาธิการ 3
  • การเปลี่ยนผ่านสถานีวิทยุโทรทัศน์รัฐสภาจากระบบอนาล็อคสู่ระบบดิจิตอล โดย สถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา

2.รางวัลแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice)

 • รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ การปฏิบัติหน้าที่ฝ่ายเลขานุการที่เป็นเลิศในคณะกรรมาธิการยกร่างข้อบังคับการประชุมสภาปฏิรูปแห่งชาติ พ.ศ. .... โดย สำนักกรรมาธิการ 1
 • รางวัลรองชนะเลิศ ได้แก่ ระบบบริหารจัดการสารสนเทศด้านทรัพยากรบุคคลของบุคคลในวงงานรัฐสภา : กรณีการแต่งตั้งบุคคลเพื่อปฏิบัติงานให้แก่สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ โดย สำนักบริหารงานกลาง
 • รางวัลชมเชย ได้แก่
  • Science Dropbox โดย กลุ่มงานคณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักกรรมาธิการ 3
  • ระบบฐานข้อมูลภายในสำนัก โดยสำนักงบประมาณของรัฐสภา
 
         
      ประมวลภาพ .........................................................................................................................................................................  
         
         
      นายจเร พันธุ์เปรื่อง เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วมกันตัดริ้บบิ้นพิธีเปิดวัน LO 2558 นายจเร พันธุ์เปรื่อง เยี่ยมชมบูธนิทรรศการองค์ความรู้  
         
      นายจเร พันธุ์เปรื่อง เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ถ่ายภาพร่วมกับผู้บริหาร  
         
      บรรยายพิเศษเรื่อง "เล่าเรื่องยกร่างรัฐธรรมนูญ" โดย ศาสตราจารย์บวรศักดิ์ อุวรรณโณ ประธานคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ การเสวนาเรื่อง "ขับเคลื่อนวาระปฏิรูปประเทศไทย" โดย นายอลงกรณ์ พลบุตร ดร.กอบศักดิ์ ภูตระกูล และนายวสันต์ ภัยหลีกลี้ สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ นายอลงกรณ์ พลบุตร ดร.กอบศักดิ์ ภูตระกูล และนายวสันต์ ภัยหลีกลี้ สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ ถ่ายภาพที่ระลึกร่วมกับผู้บริหารสำนักงาน  
         
      บูธนิทรรศการองค์ความรู้ บูธนิทรรศการองค์ความรู้  
         
      บูธนิทรรศการองค์ความรู้ บูธนิทรรศการองค์ความรู้ บูธนิทรรศการองค์ความรู้ บูธนิทรรศการองค์ความรู้  
         
      บรรยายพิเศษ เรื่อง "หลักนิติธรรมกับการใช้กฎหมาย" โดย ศาสตราจารย์พิเศษจรัญ ภักดีธนากุล ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ผู้ร่วมฟังการเสวนา นายคุณวุฒิ ตันตระกูล รองเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร และศาสตราจารย์พิเศษจรัญ ภักดีธนากุล กิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้และชุมชนนักปฏิบัติ (CoPs) องค์ความรู้ด้านการสนับสนุนการดำเนินงานสภาปฏิรูปแห่งชาติและองค์ความรู้สนับสนุนกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ หัวข้อ "บทบาทสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรกับการสนับสนุนการยกร่างรัฐธรรมนูญ"  
         
       
         
       
         
       
         
       
         
         
KM Home
สำนักวิชาการ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร