KM สำนักวิชาการ
   
 
 
 
.: LO DAY :.
.: ABOUT LO
.: AGENDA
.: PHOTO
.: KM HOME
 

วัน LO วันแห่งการเรียนรู้ร่วมกัน 2555

 

 

 

 

การจัดงานโครงการ "การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร" ประจำปี 2555 ระหว่างวันจันทร์ที่ 16 - วันศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม 2555 ณ บริเวณห้องโถง และห้องสารนิเทศ ชั้น 1 อาคารรัฐสภา 1 สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ประกอบด้วยกิจกรรมต่างๆ ได้แก่ กิจกรรมการเสวนาและนิทรรศการ

 • นิทรรศการองค์ความรู้หลัก ประกอบด้วยองค์ความรู้ จำนวน 3 ด้าน ดังนี้
  • องค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการด้านประชุมเพื่อสนับสนุนงานนิติบัญญัติ
  • องค์ความรู้ด้านการพัฒนาข้อมูลเพื่อเป็นศูนย์กลางข้อมูลด้านนิติบัญญัติ 3 ด้าน ได้แก่ ด้านนิติบัญญัติ ด้านต่างประเทศ และด้านพัฒนาองค์กร
  • องค์ความรู้ด้านการเสริมสร้างองค์ความรู้ประชาธิปไตยผ่านสถานีวิทยุกระจายเสียง
 • นิทรรศการองค์ความรู้เสริม ได้แก
  • องค์ความรู้เกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมข้าราชการรัฐสภาเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
  • องค์ความรู้เกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง
  • องค์ความรู้เกี่ยวกับมาตรการจัดการผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อสังคมของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
กำหนดการจัดงาน
โครงการ "แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร" ประจำปี 2555 ระหว่างวันจันทร์ที่ 16 - วันศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม 2555
 
วันจันทร์ที่ 16 กรกฎาคม 2555  
08.30-16.30 น.  

นิทรรศการองค์ความรู้ต่างๆ การเตรียมความพร้อมข้าราชการรัฐสภาสู่ประชาคมาเซียน การบริหารความเสี่ยง และมาตรการจัดการผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อสังคมของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

     
     
วันอังคารที่ 17 กรกฎาคม 2555  
08.00-09.00 น.   ลงทะเบียน
ผู้ร่วมงานพร้อมกันบริเวณห้องโถง ชั้น 1 อาคารรัฐสภา 1
09.00-09.30 น.  

พิธีเปิดงาน " วันแห่งการเรียนรู้ร่วมกัน (วัน LO) ของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ประจำปี 2555 " โดย
- นายเจริญ จรรย์โกมล รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่หนึ่ง เป็นประธานในพิธีเปิด
- เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เป็นผู้กล่าวรายงาน

09.30-11.30 น.  

การเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง การเตรียมความพร้อมข้าราชการรัฐสภาสู่ประชาคมาเซียน ณ ห้องสารนิเทศ ชั้น 1 อาคารรัฐสภา 1 โดย
- นายเจริญ จรรย์โกมล รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่หนึ่ง
- ดร.ภูวนิดา คุนผลิน ประธานคณะกรรมการที่ปรึกษาด้านต่างประเทศของประธานรัฐสภา
- นายสมพล วณิคพันธุ์ รองเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ประธานกรรมการเตรียมความพร้อมการพัฒนาบุคลากรของรัฐสภาเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ. 2558
- อธิบดีกรมอาเซียน หรือผู้แทน
- นางสาวสุภาสินี ขมะสุนทร ที่ปรึกษาด้านต่างประเทศ
ผู้ดำเนินรายการ : นางสาวอภิงค์ญฎา วงษานุทัศน์ ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย

13.30-15.30 น.  

กิจกรรมชุมชนนักปฏิบัติเสริมองค์ความรู้ด้านประชาคมอาเซียน ณ ห้องโถง ชั้น 1 อาคารรัฐสภา 1 โดย
- นางสาวอภิงค์ญฎา วงษานุทัศน์ ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย
- นางสาวสุภาสินี ขมะสุนทร ที่ปรึกษาด้านต่างประเทศ
- นางวิจิตรา วัชราภรณ์ ผู้อำนวยการสำนักวิชาการ
- นายนุกูล สัญฐิติเสรี ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาบุคลากร
ผู้ดำเนินรายการ : นายกิตติ เสรีประยูร นักวิเทศสัมพันธ์

     
     
วันพุธที่ 18 กรกฎาคม 2555  
09.00-09.30 น.   ลงทะเบียน
09.30-11.30 น.  

การเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง การพัฒนากฎหมายเพื่อสนับสนุนกระบวนงานนิติบัญญัติ ณ ห้องสารนิเทศ ชั้น 1 อาคารรัฐสภา 1 โดย
- นายประสพ บุษราคัม ประธานกรรมการปรับปรุงและพัฒนากฎหมายเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน และอดีตสมาชิกสภาผุ้แทนราษฎร
- นายโสภณ เพชรสว่าง อดีตรองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่หนึ่ง
ผู้ดำเนินรายการ : นางสาวอภิงค์ญฎา วงษานุทัศน์ ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย

13.30-15.30 น.   กิจกรรมชุมชนนักปฏิบัติเสริมองค์ความรู้ประชาธิปไตยผ่านสื่อวิทยุกระจายเสียงรัฐสภา ณ ห้องโถง ชั้น 1 อาคารรัฐสภา 1 โดย
- นางสาวอภิงค์ญฎา วงษานุทัศน์ ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย
- นางสาวสุภาสินี ขมะสุนทร ที่ปรึกษาด้านต่างประเทศ
- นางนวษร เทพหัสดิน ณ อยุธยา ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานข่าวและประเมินผล
ผู้ดำเนินรายการ : นายจีรพงศ์ วัฒนะรัตน์ ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานคณะกรรมาธิการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ
     
     
วันพฤหัสบดีที่ 19 กรกฎาคม 2555  
09.00-09.30 น.   ลงทะเบียน
09.30-11.30 น.  

การเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง การบริหารจัดการประชุมอย่างมืออาชีพ ณ ห้องสารนิเทศ ชั้น 1 อาคารรัฐสภา 1 โดย
- นายวัชรินทร์ จอมพลาพล รองเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร และประธานกรรมการพัฒนาความเป็นมืออาชีพการบริหารจัดการด้านการประชุมในการสนับสนุนกระบวนการนิติบัญญัติ
ผู้ดำเนินรายการ : นายสุเทพ เอี่ยมคง วิทยากรชำนาญการพิเศษ

13.30-14.30 น.   กิจกรรมชุมชนนักปฏิบัติเสริมองค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการด้านการประชุม ณ ห้องโถง ชั้น 1 อาคารรัฐสภา 1
โดย ผู้แทนจากสำนัก/กลุ่ม/กลุ่มงานที่เกี่ยวข้อง
14.30-16.00 น.  

กิจกรรมชุมชนนักปฏิบัติเสริมองค์ความรู้ด้านพัฒนาฐานข้อมูล ณ ห้องโถง ชั้น 1 อาคารรัฐสภา 1 โดย
- นายเมธพลนันทน์ อธิเมธพัฒน์ ผู้เชี่ยวชาญคณะทำงานสำรวจศึกษา วิเคราะห์และออกแบบสถาปัตยกรรมเชิงบริการของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
- นางบุญพา เผ่าสำราญ ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานทะเบียนประวัติและสถิติ
- นางอารยะหญิง จอมพลาพล ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานบริการวิชาการ 3
- นางศิริพร โหตรภวานนท์ บรรณารักษ์ชำนาญการพิเศษ
- นายณัฐวัชร์ มังคละคุปต์ ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานบริการระบบคอมพิวเตอร์
- นายกุลพล วัชรกาฬ ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานพัฒนากฎหมาย
- นายไชยยศ สันต์สังวร นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการพิเศษ
ผู้ดำเนินรายการ : นางสุภาวดี ขีดขิน ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานวิชาการและประสานการพัฒนา

     
     
วันศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม 2555  
08.30-09.00 น.   ลงทะเบียน
09.00-10.30 น.   การเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง การพัฒนางานนิติบัญญัติของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ณ ห้องโถง ชั้น 1 อาคารรัฐสภา 1
โดย นายพิทูร พุ่มหิรัญ เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
10.30-12.00 น.   การสรุปพร้อมข้อเสนอแนะการบูรณาการองค์ความรู้และนวัตกรรมดีเด่น
โดย นางสุภารัตน์ วสะภาคย์ ที่ปรึกษาด้านระบบงานนิติบัญญัติ ประธานคณะอนุกรรมการพิจารณาคัดสรรการบูรณาการองค์ความรู้และนวัตกรรมดีเด่น
    ประกาศผลการตัดสินรางวัล
โดย นายจเร พันธุ์เปรื่อง รองเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ประธานคณะกรรมการบริหารจัดการความรู้ของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
    พิธีมอบรางวัล และกล่าวปิดงาน
โดย นายพิทูร พุ่มหิรัญ เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
    เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ คณะทำงานองค์ความรู้ด้านต่างๆ และผู้ร่วมกิจกรรม ถ่ายภาพร่วมกัน
     
     
 
         
         
      ผลการตัดสินรางวัล ............................................................................................................................................................  
     
 • รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ องค์ความรู้ด้านการเสริมสร้างองค์ความรู้ประชาธิปไตยผ่านสถานีวิทยุกระจายเสียง
 • รางวัลชมเชย ได้แก่ องค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการด้านประชุมเพื่อสนับสนุนงานนิติบัญญัติ และองค์ความรู้ด้านการพัฒนาข้อมูลเพื่อเป็นศูนย์กลางข้อมูลด้านนิติบัญญัติ
 
         
      ประมวลภาพ .........................................................................................................................................................................  
         
         
      นายจเร พันธุ์เปรื่อง รองเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ประธานคณะกรรมการบริหารจัดการความรู้ของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร กล่าวรายงานโครงการ นายเจรืญ จรรย์โกมล รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่หนึ่ง ประธานในพิธีเปิดงาน นายเจรืญ จรรย์โกมล รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่หนึ่ง เยี่ยมชมนิทรรศการองค์ความรู้  
         
      นายเจรืญ จรรย์โกมล รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่หนึ่ง เยี่ยมชมนิทรรศการองค์ความรู้ การเสวนาเรื่อง การพัฒนากฎหมายเพื่อสนับสนุนกระบวนงานนิติบัญญัติ โดย นายโสภณ เพชรสว่าง และนายประสพ บุษราคัม นางอารยะหญิง จอมพลาพล ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานบริการวิชาการ 3 และนางศิริพร โหตรภวานนท์ บรรณารักษ์ชำนาญการพิเศษ ตัวแทนสำนักวิชาการ เข้าร่วมกิจกรรมชุมชนนักปฏิบัติเสริมองค์ความรู้ด้านพัฒนาฐานข้อมูล  
         
      รางวัลองค์ความรู้ดีเด่นประจำปี 2555 นายพิทูร พุ่มหิรัญ เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ปาฐกถาพิเศษเรื่อง การพัฒนางานนิติบัญญัติของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร และเป็นประธานในพิธีปิดงาน  
         
      คณะผู้บริหารถ่ายภาพร่วมกัน นายพิทูร พุ่มหิรัญ เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ถ่ายภาพร่วมกับตัวแทนองค์ความรู้ดีเด่นประจำปี 2555  
         
         
         
         
      คณะทำงานการจัดการความรู้ โทรศัพท์ : 0 2244 2070 โทรสาร : 0 2244 2073  
         
KM Home
สำนักวิชาการ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
Webmaster: บุษราภรณ์ อัครนิธิยานนท