KM สำนักวิชาการ
   
 
 
 
.: LO DAY :.
.: ABOUT LO
.: AGENDA
.: PHOTO
.: KM HOME
 

วัน LO วันแห่งการเรียนรู้ร่วมกัน 2554

 

 

 

การจัดงานโครงการ "การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร" ประจำปี 2554 ระหว่างวันจันทร์ที่ 6 - วันศุกร์ที่ 10 มิถุนายน 2554 ณ บริเวณห้องโถง และห้องสารนิเทศ ชั้น 1 อาคารรัฐสภา 1 สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ประกอบด้วยกิจกรรมต่างๆ ได้แก่ กิจกรรมการเสวนาและนิทรรศการ

 • นิทรรศการองค์ความรู้ ประกอบด้วยองค์ความรู้ จำนวน 5 ด้าน ดังนี้
  • องค์ความรู้ด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
  • องค์ความรู้ด้านการส่งเสริมและพัฒนาการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน
  • องค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการ ฐานข้อมูลในวงงานรัฐสภาแบบบูรณาการ
  • องค์ความรู้ด้านการให้บริการสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอย่างมีประสิทธิภาพ
  • องค์ความรู้ด้านการให้บริการทางวิชาการและกฎหมายแก่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎ
 • นิทรรศการการบริหารความเสี่ยง
 • นิทรรศการการประหยัดพลังงาน
กำหนดการจัดงาน
โครงการ "แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร" ประจำปี 2554 ระหว่างวันจันทร์ที่ 6 - วันศุกร์ที่ 10 มิถุนายน 2554
 
วันจันทร์ที่ 6 มิถุนายน 2554  
08.30-09.30 น.  

ลงทะเบียน
ผู้ร่วมงานพร้อมกันบริเวณห้องโถง ชั้น 1 อาคารรัฐสภา 1

09.30-11.30 น.   การเสวนา เรื่อง ประสบการณ์การเดินทางไปต่างประเทศ โดย นายคัมภีร์ ดิษฐากรณ์ รองเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ร่วมกับนางสายทิพย์ เชาวลิตถวิล ผู้อำนวยการสำนักองค์การรัฐสภาระหว่างประเทศ
13.30-16.00 น.   การแลกเปลี่ยนเรียนรู้องค์ความรู้ด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ โดย ผู้แทนองค์ความรู้ด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
     
     
วันอังคารที่ 7 มิถุนายน 2554  
08.00-09.00 น.   ลงทะเบียน
ผู้ร่วมงานพร้อมกันบริเวณห้องโถง ชั้น 1 อาคารรัฐสภา 1
09.00-09.30 น.  

พิธีเปิดงาน "สัปดาห์องค์กรแห่งการเรียนรู้ (วัน LO) ของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ประจำปี 2554" โดย
- นายพิทูร พุ่มหิรัญ เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เป็นประธานในพิธีเปิดงาน
- นายจเร พันธุ์เปรื่อง รองเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ประธานคณะกรรมการบริหารจัดการความรู้ของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เป็นผู้กล่าวรายงาน

09.30-11.30 น.   การเสวนา เรื่อง การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน
โดย นายสุวิช สุทธิประภา ผู้จัดการส่วนสร้างสรรค์ ของ อสมท. ร่วมกับผู้แทนองค์ความรู้ด้านการส่งเสริมและพัฒนาการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน
13.30-16.00 น.  

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้องค์ความรู้ด้านการส่งเสริมและพัฒนาการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน โดย ผู้แทนองค์ความรู้ด้านการส่งเสริมและพัฒนาการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน

     
     
วันพุธที่ 8 มิถุนายน 2554  
08.30-09.30 น.   ลงทะเบียน
09.30-11.30 น.  

การเสวนา เรื่อง การจัดการฐานข้อมูลแบบมืออาชีพ
โดย นางจันทิมา สิริแสงทักษิณ ที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ กรมสรรพสามิต กระทรวงการคลัง ร่วมกับผู้แทนองค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการฐานข้อมูลในวงงานรัฐสภาแบบบูรณาการ

13.30-16.00 น.   การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง ร่วมแบ่งปันความรู้จากห้องประชุมสภาสู่โลกออนไลน์
โดย ผู้แทนองค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการฐานข้อมูลในวงงานรัฐสภาแบบบูรณาการ
     
     
วันพฤหัสบดีที่ 9 มิถุนายน 2554  
08.30-09.30 น.   ลงทะเบียน
09.30-11.30 น.  

การเสวนา เรื่อง คุณธรรมและจริยธรรมกับการให้บริการ
โดย พระปัญญาวชิราภรณ์ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสระเกศราชวรมหาวิหาร ร่วมกับผู้แทนองค์ความรู้ด้านการให้บริการสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอย่างมีประสิทธิภาพ

13.30-16.00 น.   การแลกเปลี่ยนเรียนรู้องค์ความรู้ด้านการให้บริการสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอย่างมีประสิทธิภาพ
โดย ผู้แทนองค์ความรู้ด้านการให้บริการสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอย่างมีประสิทธิภาพ
     
     
วันศุกร์ที่ 10 มิถุนายน 2554  
08.30-09.30 น.   ลงทะเบียน
09.30-11.30 น.   การเสวนา เรื่อง องค์ความรู้ที่สนับสนุนการตรากฎหมายของรัฐสภา
โดย ผู้แทนองค์ความรู้ด้านการให้บริการทางวิชาการและกฎหมายแก่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
14.00-14.30 น.   การสรุปพร้อมข้อเสนอแนะการบูรณาการองค์ความรู้และนวัตกรรมดีเด่น
โดย นางสุภารัตน์ วสะภาคย์ ที่ปรึกษาด้านระบบงานนิติบัญญัติ ประธานคณะอนุกรรมการพิจารณาคัดสรรกลุ่มที่มีการบูรณาการองค์ความรู้และนวัตกรรมฯ
14.30-14.45 น.   ประกาศผลการตัดสินรางวัล
โดย นายจเร พันธุ์เปรื่อง รองเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ประธานคณะกรรมการบริหารจัดการความรู้ของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
14.45-15.30 น.   พิธีมอบรางวัล และกล่าวปิดงาน
โดย นายพิทูร พุ่มหิรัญ เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
15.30-16.30 น.   เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ คณะทำงานองค์ความรู้ด้านต่างๆ และผู้ร่วมกิจกรรม ถ่ายภาพร่วมกัน
     
     
 
         
         
      ผลการตัดสินรางวัล ............................................................................................................................................................  
     
 • รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ องค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการฐานข้อมูลในวงงานรัฐสภาแบบบูรณาการ
  • สำนักรายงานการประชุมและชวเลข
  • สำนักสารสนเทศ
  • สำนักพัฒนาบุคลากร
 • รางวัลรองชนะเลิศ ได้แก่ องค์ความรู้ด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
  • สำนักองค์การรัฐสภาระหว่างประเทศ
  • สำนักความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
  • สำนักภาษาต่างประเทศ
  • สำนักกรรมาธิการ 3
 
         
      ประมวลภาพ .........................................................................................................................................................................  
         
      วันเตรียมงาน  
      บูธสำนักวิชาการ สำนักกฎหมาย บูธสำนักวิชาการ สำนักกฎหมาย เวทีกลาง ณ บริเวณห้องโถง  
     
 
      วันนิทรรศการ  
      นายจเร พันธุ์เปรื่อง รองเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ประธานคณะกรรมการบริหารจัดการความรู้ของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร กล่าวรายงานโครงการ นายพิทูร พุ่มหิรัญ เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ประธานในพิธีเปิดงาน ผู้บริหารสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร  
         
      ผู้บริหารสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรร่วมถ่ายภาพที่ระลึก นายพิทูร พุ่มหิรัญ เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ประธานในพิธีเปิดงาน เยี่ยมชมนิทรรศการองค์ความรู้ด้านการให้บริการสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอย่างมีประสิทธิภาพ นายพิทูร พุ่มหิรัญ เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ประธานในพิธีเปิดงาน เยี่ยมชมนิทรรศการองค์ความรู้ด้านการให้บริการทางวิชาการและกฎหมายแก่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  
         
      นายพิทูร พุ่มหิรัญ เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ประธานในพิธีเปิดงาน เยี่ยมชมนิทรรศการองค์ความรู้ด้านการให้บริการทางวิชาการและกฎหมายแก่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร นิทรรศการองค์ความรู้ด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ นิทรรศการองค์ความรู้ด้านการบริหารความเสี่ยง  
         
      นิทรรศการองค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการฐานข้อมูลในวงงานรัฐสภาแบบบูรณาการ นิทรรศการองค์ความรู้ด้านการส่งเสริมและพัฒนาการมีส่วนร่วมและพัฒนาการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน นายสุวิช สุทธิประภา ผู้จัดการส่วนสร้างสรรค์ ของ อสมท. ร่วมเสวนากับผู้แทนองค์ความรู้ด้านการส่งเสริมและพัฒนาการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน  
         
      การเสวนา เรื่อง การแลกเปลี่ยนเรียนรู้องค์ความรู้ด้านการให้บริการสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอย่างมีประสิทธิภาพ ผู้เข้าร่วมงาน นางวิจิตรา วัชราภรณ์ ผู้อำนวยการสำนักวิชาการ ถ่ายภาพร่วมกับผู้แทนองค์ความรู้ด้านการให้บริการสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอย่างมีประสิทธิภาพ  
         
      การเสวนา เรื่อง องค์ความรู้ที่สนับสนุนการตรากฎหมายของรัฐสภา นางวิจิตรา วัชราภรณ์ ผู้อำนวยการสำนักวิชาการ และผู้เข้าร่วมงาน ผู้เข้าร่วมงาน  
         
      ผู้เข้าร่วมงาน นางวิจิตรา วัชราภรณ์ ผู้อำนวยการสำนักวิชาการ มอบหนังสือแก่ผู้ตอบคำถามจากการเสวนา นายพิทูร พุ่มหิรัญ เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ประธานในพิธีปิดงาน  
         
         
         
         
      คณะทำงานการจัดการความรู้ โทรศัพท์ : 0 2244 2070 โทรสาร : 0 2244 2073  
         
KM Home
สำนักวิชาการ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
Webmaster: บุษราภรณ์ อัครนิธิยานนท