KM สำนักวิชาการ
   
 
 
 
.: LO DAY :.
.: ABOUT LO
.: AGENDA
.: PHOTO
.: KM HOME
 

วัน LO วันแห่งการเรียนรู้ร่วมกัน 2553

 

การจัดงานโครงการ "การแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อส่งเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร" ประจำปี 2553 ระหว่างวันจันทร์ที่ 14 - วันศุกร์ที่ 18 มิถุนายน 2553 ประกอบด้วยกิจกรรมต่างๆ ได้แก่ กิจกรรมการจัดแสดงนิทรรศการ และกิจกรรมการบรรยายและการเสวนา

 • กิจกรรมส่วนที่ 1 กิจกรรมการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และเผยแพร่องค์ความรู้ ด้วยวิธีการจัดนิทรรศการ มุ่งเน้นให้บุคลากรได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน อย่างสร้างสรรค์ผ่านประสบการณ์ ระหว่างสำนัก ประกอบการจัดนิทรรศการให้ความรู้ของสำนัก ในสังกัดสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร โดยให้นำเสนอองค์ความรู้อย่างอิสระ เสนอความรู้ที่สำคัญโดดเด่น ภายใต้กรอบอันเป็นผลผลิตจากกระบวนการจัดการความรู้ (Knowledge Management Process) ในหน่วยงานของตน โดยเน้นองค์ความรู้ฝังลึกในตัวบุคคล (Tacit Knowledge) กำหนดให้มีวิทยากรประจำบูธ นำเสนอบรรยายความรู้ และตอบข้อซักถามแก่ผู้สนใจ กิจกรรมนี้จัดระหว่างวันที่ 14 -18 มิถุนายน 2553 ณ บริเวณห้องโถง ชั้น 1 อาคารรัฐสภา 1 เวลา 9.00-16.00 นาฬิกา ซึ่งมีการจัดแสดงนิทรรศการที่น่าสนใจดังนี้
  • ส่วนที่ 1 (บูธกลาง) จัดแสดงนิทรรศการองค์ความรู้ของคณะกรรมการบริหารจัดการความรู้ของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร นำเสนอภาพรวมของการจัดการความรู้
  • ส่วนที่ 2 จัดพื้นที่แบ่งเป็น 23 บูธย่อย จัดแสดงนิทรรศการองค์ความรู้ของสำนัก/กลุ่ม/กลุ่มงาน ในสังกัดสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
  • ส่วนที่ 3 จัดแสดงนิทรรศการองค์ความรู้เกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง และการประหยัดพลังงาน
 • กิจกรรมส่วนที่ 2 กิจกรรมการบรรยาย และการเสวนาเชิงวิชาการ เพื่อทบทวนความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการความรู้ และร่วมแลกเปลี่ยนความรู้ ถ่ายทอดประสบการณ์ในการจัดการความรู้ขององค์กร เพื่อนำไปสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้อย่างยั่งยืน โดยกิจกรรมนี้จัดระหว่างวันที่ 14-17 มิถุนายน 2553 ณ ห้องสารนิเทศ ชั้น 1 อาคารรัฐสภา 1 เวลา 9.00-12.00 นาฬิกา ซึ่งมีหัวข้อที่น่าสนใจดังนี้
  • หัวข้อที่ 1 การบรรยายเรื่อง "การสร้างมาตรฐานการให้บริการทางวิชาการ เพื่อสนับสนุนงานของรัฐสภา"
  • หัวข้อที่ 2 การบรรยายเรื่อง "การบริหารจัดการความรู้"
  • หัวข้อที่ 3 การยรรยายเรื่อง "กระบวนการจัดทำ Tacit Knowledge (องค์ความรู้ฝังลึกในตัวบุคคล) : เครื่องมือสู่ความสำเร็จ"
  • หัวข้อที่ 4 การเสวนาเชิงวิชาการ "เรื่องเล่าชาว KM"
กำหนดการจัดงาน
โครงการ "แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร" ประจำปี 2553 ระหว่างวันจันทร์ที่ 14 - วันศุกร์ที่ 18 มิถุนายน 2553
 
วันจันทร์ที่ 14 มิถุนายน 2553
บริเวณห้องโถง ชั้น 1และห้องสารนิเทศ อาคารรัฐสภา 1
08.30 น.  

ลงทะเบียน
ผู้ร่วมงานพร้อมกันบริเวณห้องโถง ชั้น 1 อาคารรัฐสภา 1

09.00 น.
(บริเวณห้องโถง ชั้น1)
  - พิธีเปิดงาน "วันแห่งการเรียนรู้ร่วมกัน (วัน LO) ของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร" ประจำปี 2553 โดย ประธานรัฐสภา นายชัย ชิดชอบ
- ประธานรัฐสภาชมนิทรรศการ
09.30-11.00 น.   การบรรยาย เรื่อง
การสร้างมาตรฐานการให้บริการทางวิชาการ เพื่อสนับสนุนงานของรัฐสภา
โดย ดร.วิษณุ เครืองาม
11.00-16.00 น.   บุคลากรของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเข้าชมนิทรรศการ และร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน
     
     
วันอังคารที่ 15 มิถุนายน 2553
บริเวณห้องโถง ชั้น 1 และห้องสารนิเทศ อาคารรัฐสภา 1
08.30-09.00 น.   ลงทะเบียนเข้าฟังการบรรยาย
09.00-12.00 น.  

การบรรยาย เรื่อง การบริหารจัดการความรู้
โดย ดร.ประพนธ์ ผาสุกยืด

13.00-16.00 น.   บุคลากรของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเข้าชมนิทรรศการ และร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน
     
     
วันพุธที่ 16 มิถุนายน 2553
บริเวณห้องโถง ชั้น 1 และห้องสารนิเทศ อาคารรัฐสภา 1
08.30-09.00 น.   ลงทะเบียนเข้าฟังการบรรยาย
09.00-10.30 น.  

การบรรยาย เรื่อง กระบวนการจัดทำ Tacit Knowledge : เครื่องมือสู่ความสำเร็จ
โดย สถาบันส่งเสริมการจัดการความรู้เพื่อสังคม (สคส.)

10.30-12.00 น.   บุคลากรของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเข้าชมนิทรรศการ และร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน
     
     
วันพฤหัสบดีที่ 17 มิถุนายน 2553
บริเวณห้องโถง ชั้น 1 และห้องสารนิเทศ อาคารรัฐสภา 1
08.30-09.00 น.   ลงทะเบียนเข้าฟังการเสวนา
09.00-12.00 น.  

การเสวนา เรื่อง เรื่องเล่าชาว KM
โดย ตัวอย่างองค์กรที่ประสบความสำเร็จในการจัดทำ KM กรมอนามัย กรมราชทัณฑ์

13.00-16.00 น.   บุคลากรของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเข้าชมนิทรรศการ และร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน
     
     
วันศุกร์ที่ 18 มิถุนายน 2553
บริเวณห้องโถง ชั้น 1 อาคารรัฐสภา 1
09.00 น.   ลงทะเบียน
09.30-10.30 น.   การประกาศผลการตัดสินรางวัลพร้อมข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการ
11.00-12.00 น.   พิธีมอบรางวัล และพิธีปิด
โดย ประธานรัฐสภา นายชัย ชิดชอบ
     
     
 
         
         
      ผลการตัดสินรางวัล ............................................................................................................................................................  
     
 • รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ สำนักองค์การรัฐสภาระหว่างประเทศ
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้แก่ สำนักรายงานการประชุมและชวเลข
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้แก่ สำนักงานประธานสภาผู้แทนราษฎร
 • รางวัลชมเชย ได้แก่
  • สำนักรักษาความปลอดภัย
  • สำนักประชาสัมพันธ์
  • สำนักสารสนเทศ
  • สำนักกรรมาธิการ 123
  • สำนักการประชุม
  • สำนักการพิมพ์
 
         
      ประมวลภาพ .........................................................................................................................................................................  
         
      วันเตรียมงาน  
      บูธสำนักวิชาการ บอร์ดการจัดการความรู้ด้านจดหมายเหตุ บอร์ดการจัดการความรู้ด้านจดหมายเหตุและด้านหน้า  
     
 
      วันนิทรรศการ  
      ผู้บริหารและบุคลากรสำนักงานร่วมพิธีเปิดงานวัน lo 2553 นายจเร พันธุ์เปรื่อง รองเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร กล่าวรายงานโครงการ นายชัย ชิดชอบ ประธานรัฐสภา ประธานสภาผู้แทนราษฎร กล่าวเปิดงานวัน LO 2553  
         
      นายสามารถ แก้วมีชัย รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่ 1 เยี่ยมชมนิทรรศการสำนักวิชาการ นายสามารถ แก้วมีชัย รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่ 1 เยี่ยมชมนิทรรศการสำนักวิชาการ นายจเร พันธุ์เปรื่อง รองเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เยี่ยมชมนิทรรศการสำนักวิชาการ  
         
      ตัวอย่างการจัดแสดงเอกสารจดหมายเหตุรัฐสภา นางสุภารัตน์ วสะภาคย์ ที่ปรึกษาด้านระบบงานนิติบัญญัติ เยี่ยมชมนิทรรศการสำนักวิชาการ บุคลากรเยี่ยมชมนิทรรศการสำนักวิชาการ  
         
      บุคลากรเยี่ยมชมนิทรรศการสำนักวิชาการ บุคลากรเยี่ยมชมนิทรรศการสำนักวิชาการ บุคลากรสำนักวิชาการ  
         
      ผู้เยี่ยมชมจากหน่วยงานภายนอก ผู้เยี่ยมชมจากหน่วยงานภายนอก นางวิจิตรา วัชราภรณ์ ผู้อำนวยการสำนักวิชาการ ถ่ายภาพร่วมกับที่ปรึกษา ร้อยเอกหญิงสุวัฒนา เหลืองไตรรัตน์  
         
      นางวิจิตรา วัชราภรณ์ ผู้อำนวยการสำนักวิชาการ ถ่ายภาพร่วมกับบุคลากรสำนักวิชาการ นายพิทูร พุ่มหิรัญ เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร มอบรางวัลและร่วมถ่ายภาพกับสำนักที่ชนะเลิศในปีนี้ นายพิทูร พุ่มหิรัญ เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร มอบรางวัลและร่วมถ่ายภาพกับสำนักที่ชนะเลิศในปีนี้  
         
         
         
      คณะทำงานการจัดการความรู้ โทรศัพท์ : 0 2244 2070 โทรสาร : 0 2244 2073  
         
KM Home
สำนักวิชาการ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
Webmaster: บุษราภรณ์ อัครนิธิยานนท