KM สำนักวิชาการ
   
 
 
 
.: LO DAY :.
.: AGENDA
.: PHOTO
.: KM HOME
 

แฟ้มภูมิปัญญา knowledge file

การอบรมและสัมมนาของสำนักวิชาการ

วัน LO วันแห่งการเรียนรู้ร่วมกัน 2550

 
กำหนดการ
โครงการ " สัปดาห์องค์กรแห่งการเรียนรู้ "
ระหว่างวันจันทร์ที่ 25 - วันศุกร์ที่ 29 มิถุนายน 2550
 
วันจันทร์ที่ 25 มิถุนายน 2550
บริเวณห้องโถง ชั้น 1 อาคารรัฐสภา 1 และห้องสารนิเทศ อาคารรัฐสภา 1
08.30-08.45 น.   ลงทะเบียน
08.45-09.15 น.   พิธีเปิด โดย รองศาสตราจารย์นรนิติ เศรษฐบุตร
ประธานสภาร่างรัฐธรรมนูญ และเดินชมนิทรรศการ
09.15-12.00 น.   เสวนาเรื่อง " องค์ความรู้ด้านการประชุม วิชาการ กฎหมาย และกรรมาธิการของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร "
โดย ตัวแทนของสำนักการประชุม สำนักรายงานการประชุมและชวเลข สำนักวิชาการ สำนักกฎหมาย และสำนักกรรมาธิการ 1,2 และ 3
พิธีกรดำเนินรายการ โดย ข้าราชการของสถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา
    หมายเหตุ : พักรับประทานอาหารว่าง เวลา 10.30-10.45 น.
     
วันอังคารที่ 26 มิถุนายน 2550
บริเวณห้องโถง ชั้น 1 อาคารรัฐสภา 1 และห้องสารนิเทศ อาคารรัฐสภา 1
08.30-09.00 น.   ลงทะเบียน
09.00-12.00 น.   เสวนาเรื่อง " องค์ความรู้ด้านนิติบัญญัติ การต่างประเทศ สื่อมวลชนและการประชาสัมพันธ์ ของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร "
โดย ตัวแทนของสำนักงานประธานสภาผู้แทนราษฎร กลุ่มผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร สำนักองค์การรัฐสภาระหว่างประเทศ สำนักความสัมพันธ์ระหว่าง ประเทศ สำนักภาษาต่างประเทศ สำนักประชาสัมพันธ์และสถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา
พิธีกรดำเนินรายการ โดย ข้าราชการของสถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา
    หมายเหตุ : พักรับประทานอาหารว่าง เวลา 10.30-10.45 น.
     
วันพุธที่ 27 มิถุนายน 2550
บริเวณห้องโถง ชั้น 1 อาคารรัฐสภา 1 และห้องสารนิเทศ อาคารรัฐสภา 1
08.30-09.00 น.   ลงทะเบียน
09.00-12.00 น.   เสวนาเรื่อง " องค์ความรู้ด้านบุคลากร และเทคโนโลยีสารสนเทศ ของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร "
โดย ตัวแทนของสำนักบริหารงานกลาง สำนักพัฒนาบุคลากร สำนักงานเลขานุการก.ร. สำนักสารสนเทศ และกลุ่มช่วยอำนวยการนักบริหาร
พิธีกรดำเนินรายการ โดย ข้าราชการของสถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา
    หมายเหตุ : พักรับประทานอาหารว่าง เวลา 10.30-10.45 น.
     
วันพฤหัสบดีที่ 28 มิถุนายน 2550
บริเวณห้องโถง ชั้น 1 อาคารรัฐสภา 1 และห้องสารนิเทศ อาคารรัฐสภา 1
12.45-13.00 น.   ลงทะเบียน
13.00-14.00 น.   การปาฐกถาพิเศษ เรื่อง " รัฐธรรมนูญฉบับใหม่กับการมีส่วนร่วมของประชาชน "
แสดงโดย รองศาสตราจารย์นรนิติ เศรษฐบุตร ประธานสภาร่างรัฐธรรมนูญ
14.30-15.30 น.   การเสวนา เรื่อง " รัฐธรรมนูญฉบับใหม่กับการมีส่วนร่วมของประชาชน "
ผู้ร่วมเสวนา นายอุทัย พิมพ์ใจชน, นายจรัล ภักดีธนากุล และรองศาสตราจารย์สุขุม นวลสกุล หรือรองศาสตรจารย์วุฒิสาร ตันไชย
พิธีกรดำเนินรายการ โดย ข้าราชการของสถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา
15.30-16.00 น.   พิธีมอบรางวัลเกียรติยศแก่สำนัก / กลุ่มงานที่มีการเรียนรู้ดีเด่น หรือมีผลงานในการสร้างสรรค์องค์ความรู้หรือนวัตกรรมใหม่
    หมายเหตุ : พักรับประทานอาหารว่าง เวลา 14.00-14.15 น.
     
วันศุกร์ที่ 29 มิถุนายน 2550
บริเวณห้องโถง ชั้น 1 อาคารรัฐสภา 1 และห้องสารนิเทศ อาคารรัฐสภา 1
08.30-09.00 น.   ลงทะเบียน
09.00-12.00 น.   เสวนาเรื่อง " องค์ความรู้ด้านงบประมาณ การพิมพ์ การรักษาความปลอดภัย และกลุ่มงานที่ขึ้นตรงกับเลขาธิการฯ "
โดย ตัวแทนของสำนักการคลังและงบประมาณ สำนักการพิมพ์ สำนักรักษาความปลอดภัย กลุ่มงานนโยบายและแผน และกลุ่มงานตรวจสอบภายใน
พิธีกรดำเนินรายการ โดย ข้าราชการของสถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา
13.00-15.00 น.   กิจกรรมการเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ในสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร คือ พิพิธภัณฑ์และจดหมายเหตุรัฐสภา หอสมุดรัฐสภา โดยสำนักวิชาการ
    หมายเหตุ : พักรับประทานอาหารว่าง เวลา 10.30-10.45 น. (ไม่มีอาหารกลางวัน)
    ประมวลภาพ
     
 
         
         
      ผลการตัดสินรางวัล ............................................................................................................................................................  
             
     
  • รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ สำนักวิชาการ
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้แก่ สถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา สำนักกรรมาธิการ 1
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้แก่ สำนักสารสนเทศ สำนักรายงานการประชุมและชวเลข
  • รางวัลชมเชย ได้แก่
    • สำนักงานประธานสภาผู้แทนราษฎร
    • สำนักภาษาต่างประเทศ
    • สำนักกรรมาธิการ 3
 
         
     
 
             
     
รางวัลชนะเลิศ มี 3 รางวัล รางวัลที่ 1 จากประธานสภาร่างรัฐธรรมนูญ โล่เกียรติยศ (2,000 บาท)
  รางวัลที่ 2 จากรองประธานสภาร่างรัฐธรรมนูญ คนที่ 1 โล่เกียรติยศ (2,000 บาท)
  รางวัลที่ 3 จากรองประธานสภาร่างรัฐธรรมนูญ คนที่ 2 โล่เกียรติยศ (2,000 บาท)
  ........................................................................................................................................................
รางวัลชมเชย มี 3 รางวัล ชมเชยอันดับ 1 จากเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ใบประกาศเกียรติคุณ (ใส่กรอบ 400 บาท)
  ชมเชยอันดับ 2 จากรองเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
(นายจเร พันธุ์เปรื่อง ประธานคณะกรรมการ KM)
ใบประกาศเกียรติคุณ (ใส่กรอบ 400 บาท)
  ชมเชยอันดับ 3 จากผอ.อภิชาติ คำทอง
(ประธานคณะอนุกรรมการจัดงานวัน LO)
ใบประกาศเกียรติคุณ (ใส่กรอบ 400 บาท)
  ........................................................................................................................................................
 
         
         
      ประมวลภาพ ............................................................................................................................................................  
         
      วันเตรียมงาน  
      เตรียมป้ายนิทรรศการ 1 เตรียมป้ายนิทรรศการ 1 ตู้ kiosk  
         
      ป้ายแสดงเรื่องความรู้ที่ชัดเจน Explicit knowledge ติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับแสดงบริการอัฉริยะ รองศาสตราจารย์นรนิติ เศรษฐบุตร เยี่ยมชมการเตรียมงาน  
         
      วันแสดงนิทรรศการ  
      รองศาสตราจารย์นรนิติ เศรษฐบุตร ประธานสภาร่างรัฐธรรมนูญ เดินชมนิทรรศการ LO ส่วนจัดแสดงของสำนักวิชาการ  
         
      รองศาสตราจารย์นรนิติ เศรษฐบุตร เดินชมนิทรรศการของสำนักวิชาการ รองศาสตราจารย์นรนิติ เศรษฐบุตร รับชมบริการอัจฉริยะ รูปที่ 1 รองศาสตราจารย์นรนิติ เศรษฐบุตร รับชมบริการอัจฉริยะ รูปที่ 2  
         
      เสวนาเรื่อง องค์ความรู้ด้านการประชุม วิชาการ กฎหมาย และกรรมาธิการของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ข้าราชการสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรร่วมฟังการเสวนา  
         
      แนะนำฐานความรู้จากเว็บไซต์สำนักวิชาการ แนะนำฐานความรู้จากเว็บไซต์สำนักวิชาการ แนะนำฐานความรู้จากเว็บไซต์สำนักวิชาการ  
         
      หน้าหลัก km สำนักวิชาการ หน้าหลักเว็บไซต์สำนักวิชาการ หน้าจอผลการสืบค้นฐานข้อมูลกฤตภาคข่าว ซึ่งมีให้บริการ on mobile เช่นเดียวกัน  
         
      แนะนำฐานความรู้จากเว็บไซต์สำนักวิชาการ นายอภิชาติ คำทอง ประธานคณะอนุกรรมการจัดงานฯ เยี่ยมชมนิทรรศการ แนะนำฐานความรู้จากเว็บไซต์สำนักวิชาการ  
         
      แนะนำฐานความรู้จากเว็บไซต์สำนักวิชาการ ที่ปรึกษาเยี่ยมชมนิทรรศการ ที่ปรึกษาเยี่ยมชมนิทรรศการ  
         
      ผู้อำนวยการสำนักวิชาการ ถ่ายภาพที่ระลึกร่วมกับผู้อำนวยการสำนักสารสนเทศ แนะนำฐานความรู้จากเว็บไซต์สำนักวิชาการ แนะนำฐานความรู้จากเว็บไซต์สำนักวิชาการ  
         
      แนะนำฐานความรู้จากเว็บไซต์สำนักวิชาการ สสร ท่านวุฒิชาติ กัลยาณมิตร เยี่ยมชมนิทรรศการ แนะนำฐานความรู้จากเว็บไซต์สำนักวิชาการ  
         
      คณะกรรมการฯ ตรวจนิทรรศการสำนักวิชาการ คณะกรรมการฯ ตรวจนิทรรศการสำนักวิชาการ คณะกรรมการฯ ตรวจนิทรรศการสำนักวิชาการ  
         
      บุคลากรให้ความรู้เกี่ยวกับ km สำนักวิชาการ ผู้อำนวยการสำนักวิชาการ ถ่ายภาพที่ระลึกร่วมกับบุคลากรสำนักวิชาการ บุคลากรให้ความรู้เกี่ยวกับ km สำนักวิชาการ  
         
      ภาพกิจกรรมการเรียนรู้แหล่งเรียนรู้ของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร "ห้องสมุดรัฐสภา"  
         
      จุดลงทะเบียนเข้าเยี่ยมชมห้องสมุด จุดลงทะเบียน นางวิจิตรา วัชราภรณ์ ผู้อำนวยการสำนักวิชาการ กล่าวต้อนรับผู้เข้าเยี่ยมชมห้องสมุดรัฐสภา  
         
      นำเสนอ presentation สำนักวิชาการ นางจินตนา เอี่ยมคง บรรณารักษ์ กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ นำเสนอเว็บไซต์ km และเว็บไซต์สำนักวิชาการ นางศิริพร โหตรภวานนท์ บรรณารักษ์ กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ แนะนำฐานข้อมูลห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์  
         
      คณะผู้เยี่ยมชมรับฟังบรรยายและแนะนำห้องสมุด  
         
      มุมเอกสารเผยแพร่ เช่น สาระสังเขปหนังสือที่น่าใจ นางสาวอารีรัตน์ วิชาช่าง ผู้อำนวยการกลุ่มงานห้องสมุด แนะนำรายงานการประชุมสภา นางสาวแสงอรุณ อนุเคราะห์ บรรณารักษ์ กลุ่มงานห้องสมุด แนะนำทรัพยากรแก่ผู้เข้าเยี่ยมชม  
         
      เจ้าหน้าที่ประจำจุด set corner มุม coffee break  
         
      นางวิจิตรา วัชราภรณ์ ผู้อำนวยสำนักวิชาการ ถ่ายภาพเป็นที่ระลึกร่วมกับข้าราชการสนง.ที่เข้าเยี่ยมชมห้องสมุด  
         
         
         
      คณะทำงานการจัดการความรู้ โทรศัพท์ : 0 2244 2070 โทรสาร : 0 2244 2073  
         
KM Home
สำนักวิชาการ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
Webmaster: บุษราภรณ์ อัครนิธิยานนท