KM สำนักวิชาการ
bullet KM Home bullet Intranet สำนักวิชาการ bullet Intranet สำนักงาน bullet Library

 
         
  :: กิจกรรมคณะทำงานจัดการความรู้ สำนักวิชาการ ประจำปี 2561 ::  
     
     
     
 

bullet โครงการจัดการความรู้ของสำนักวิชาการ "กิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกัน (KM)"

 • ครั้งที่ 1/2561 วันอังคารที่ 11 กันยายน 2561 (9.30-11.00 น.) เรื่อง แนวทางการดำเนินงานของสำนักวิชาการภายใต้รัฐธรรมนูญใหม่ โดย นายคุณวุฒิ ตันตระกูล รองเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ณ ห้องอบรม สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร อาคารกษาปณ์ ถนนประดิพัทธ์
 • ครั้งที่ 2/2561 วันพุธที่ 19 กันยายน 2561(9.30-11.00 น.) เรื่อง
  • ที่มาของ ส.ส. และไพรมารีโหวต (Primary Vote) โดย นายอริย์ธัช แก้วเกาะสะบ้า และนายแดนชัย ไชวิเศษ กลุ่มงานบริการวิชาการ 1
  • ระบบภูมิศาสตร์สารสนเทศเพื่อการจัดการภัยพิบัติ : กรณีถ้ำหลวง-ขุนน้ำนางนอน โดยนายนรากร นันทไตรภพ กลุ่มงานบริการวิชาการ 3
  • แรงงานในยุคดิจิตอลแพลตฟอร์ม โดย นางสาวโสรญา พิกุลหอม กลุ่มงานบริการวิชาการ 3
 
 

 

 
 

bullet การประชุมของคณะทำงานจัดการความรู้ สำนักวิชาการ ประจำปี 2561

 • ครั้งที่ 1/2561 วันพุธที่ 4 กรกฎาคม 2561
 • ครั้งที่ 2/2561 วันอังคารที่ 10 กรกฎาคม 2561
 
 

 

 
 

 

 
     
  :: กิจกรรมคณะทำงานจัดการความรู้ สำนักวิชาการ ประจำปี 2560 ::  
     
     
 

bullet โครงการจัดการความรู้ของสำนักวิชาการ

 
     
 
 • ครั้งที่ 2 ศุกร์ที่ 28 ตุลาคม 2559
 
     
     
 
  • ครั้งที่ 1 ศุกร์ที่ 28 ตุลาคม 2559 หัวข้อ โค้งสุดท้ายสู่เส้นชัยการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา (Road to the White House) ณ ห้องประชุมหมายเลข 2 ชั้น 2 สำนักงานฯ ถนนประดิพัทธ์ (ดำเนินรายการโดย นายฐากูร จุลินทร กลุ่มงานวิจัยและพัฒนา นางอรณิช รุ่งธิปานนท์ กลุ่มงานบริการวิชาการ 1 และนายรณชัย โตสมภาค กลุ่มงานบริการวิชาการ 3)
 
     
 
 • ครั้งที่ 1 ศุกร์ที่ 28 ตุลาคม 2559
 
     
     
 
  • ครั้งที่ 1 ศุกร์ที่ 28 ตุลาคม 2559 หัวข้อ โค้งสุดท้ายสู่เส้นชัยการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา (Road to the White House) ณ ห้องประชุมหมายเลข 2 ชั้น 2 สำนักงานฯ ถนนประดิพัทธ์ (ดำเนินรายการโดย นายฐากูร จุลินทร กลุ่มงานวิจัยและพัฒนา นางอรณิช รุ่งธิปานนท์ กลุ่มงานบริการวิชาการ 1 และนายรณชัย โตสมภาค กลุ่มงานบริการวิชาการ 3)
 
     
   
     
   
     
     
     
 

bullet การประชุมของคณะทำงานจัดการความรู้ สำนักวิชาการ ประจำปี 2560

 • ครั้งที่ 2/2559 วันศุกร์ที่ 7 ตุลาคม 2559
 
 

 

 
 

 

 
     
  :: กิจกรรมคณะทำงานจัดการความรู้ สำนักวิชาการ ประจำปี 2559 ::  
     
     
 

bullet โครงการพัฒนาศักยภาพข้าราชการสำนักวิชาการสู่ความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) ระหว่างวันที่ 7-21 พฤศจิกายน 2559

 • กิจกรรมที่ 1 การศึกษาดูงานกับหน่วยงานอื่นที่เป็นคู่เทียบ (วันที่ 7,9,11,25 พฤศจิกายน 2559)
 • กิจกรรมที่ 2 การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ (วันที่ 14,21 พฤศจิกายน 2559)
 
     
 

bullet โครงการจัดการความรู้ของสำนักวิชาการ กิจกรรม "สันทนาการ วิชาการ สผ."

 
     
 
 • ครั้งที่ 1 ศุกร์ที่ 2 กันยายน 2559
 
     
     
 
  • ครั้งที่ 1 ศุกร์ที่ 2 กันยายน 2559 หัวข้อ ของใหม่ในรัฐธรรมนูญ ณ ลานกิจกรรมหน้าสำนักวิชาการ ชั้น 2 สำนักงานฯ ถนนประดิพัทธ์ (ดำเนินรายการโดย นายฐากูร จุลินทร กลุ่มงานวิจัยและพัฒนา)
 
     
 

 
     
     
     
 

bullet การประชุมของคณะทำงานจัดการความรู้ สำนักวิชาการ ประจำปี 2559

 • ครั้งที่ 1/2559 วันพฤหัสบดีที่ 25 สิงหาคม 2559
 
 

 

 
 

 

 
   
 

 

 
   
 

 

 
     
     
  :: กิจกรรมคณะทำงานจัดการความรู้ สำนักวิชาการ ประจำปี 2558 ::  
     
     
 

bullet โครงการจัดการความรู้ของสำนักวิชาการ กิจกรรม "สันทนาการ วิชาการ สผ." ณ บริเวณห้องโถง สำนักวิชาการ

 
     
 
 • ครั้งที่ 1 อังคารที่ 16 มิถุนายน 2558
 • ครั้งที่ 2 ศุกร์ที่ 24 กรกฎาคม 2558
 • ครั้งที่ 3 พฤหัสบดีที่ 3 กันยายน 2558
 
     
     
 
  • ครั้งที่ 1 อังคารที่ 16 มิถุนายน 2558 พิธีเปิดกิจกรรม โดยผู้อำนวยการสำนักวิชาการ
 
     
 

 
     
     
 
  • ครั้งที่ 2 ศุกร์ที่ 24 กรกฎาคม 2558 หัวข้อ การตัดสิทธิการเลือกตั้ง และแนะนำฐานข้อมูล Cambridge (กลุ่มงานบริการวิชาการ 1 และกลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ)
 
     
   
     
   
     
   
     
   
     
     
 
  • ครั้งที่ 3 พฤหัสบดีที่ 3 กันยายน 2558 หัวข้อ ประเด็นที่น่าสนใจในเนื้อหาร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย... (ฉบับเสนอสภาปฏิรูปแห่งชาติ เพื่อลงมติให้ความเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบร่างรัฐธรรมนูญนี้ทั้งฉบับ) (กลุ่มงานวิจัยและพัฒนา)
 
     
   
     
   
     
   
     
     
  bullet คณะทำงานจัดการความรู้ สำนักวิชาการ ประสานความร่วมมือในการจัดกิจกรรมโครงการสัมมนา “เครือข่ายปฏิบัติงานสนับสนุนการทำหน้าที่ของฝ่ายนิติบัญญัติ” ของสำนักวิชาการ ระหว่างวันที่ 22-24 พฤษภาคม 2558 ได้แก่
 • ตัวแทนคณะทำงานดำเนินการอภิปราย เรื่อง บทบาทของคณะกรรมาธิการในการรองรับสภาปฏิรูปแห่งชาติ บทบาทของสำนักกฎหมายกับการรองรับคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ และการจัดทำเจตนารมณ์รัฐธรรมนูญของคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ
 • กิจกรรมเสริมสร้างองค์ความรู้ของสำนักวิชาการ
 • กิจกรรมการจัดการองค์ความรู้ของสำนักวิชาการและสรุปกิจกรรมการสัมมนา
 
     
     
 

นายจเร พันธุ์เปรื่อง เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร กล่าวเปิดงานและบรรยายพิเศษ นางอรวรรณ พันธุ์เปรื่อง ผู้อำนวยการสำนักวิชาการ กล่าวรายงานโครงการสัมมนาฯ

 
     
  การเสวนาหัวข้อ บทบาทของคณะกรรมาธิการในการรองรับสภาปฏิรูปแห่งชาติ บทบาทของสำนักกฎหมายกับการรองรับคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ และการจัดทำเจตนารมณ์รัฐธรรมนูญของคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ การเสวนาในกิจกรรมเสริมสร้างองค์ความรู้ของสำนักวิชาการ  
     
  การเสวนาในกิจกรรมการจัดการองค์ความรู้ของสำนักวิชาการและสรุปกิจกรรมการสัมมนา  
     
     
 

bullet การประชุมของคณะทำงานจัดการความรู้ สำนักวิชาการ ประจำปี 2558

 • ครั้งที่ 1/2558 วันพุธที่ 22 เมษายน 2558
 • ครั้งที่ 2/2558 วันพฤหัสบดีที่ 7 พฤษภาคม 2558
 • ครั้งที่ 3/2558 วันอังคารที่ 12 พฤษภาคม 2558
 • ครั้งที่ 4/2558 วันอังคารที่ 19 พฤษภาคม 2558
 • ครั้งที่ 5/2558 วันอังคารที่ 2 ธันวาคม 2558
 
 

 

 
 

 

 
  ภาพการประชุมครั้งที่ 2/2558 ภาพการประชุมครั้งที่ 2/2558  
 

 

 
  ภาพการประชุมครั้งที่ 3/2558 ภาพการประชุมครั้งที่ 3/2558  
 

 

 
     
     
     
 
 
upload: 20/5/58 updated : 12/9/61
 
Home
คณะทำงานจัดการความรู้ สำนักวิชาการ