KM สำนักวิชาการ
 
หัวข้อ Knowledge file แฟ้มภูมิปัญญา
   
แฟ้มภูมิปัญญาสำนักวิชาการ
   
  bullet กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ
     
   

เทคนิคเรื่อง

ผู้เขียน

การมอบหมายงาน นางสาวนิสา เหลืองทองคำ

การวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาฐานข้อมูลดัชนีทรัพยากรห้องสมุด

นางศิริพร โหตรภวานนท์

กำหนดหมวดและประเด็นข่าว

นางสาวสุนิดา บุญญานนท์

การทำดัชนีบทความวารสารวิชาการ

นางจินตนา เอี่ยมคง

การจัดทำดรรชนีวารสารคอมพิวเตอร์

นางสาวปรียานุช คลอวุฒิวัฒน์

การติดตามรวบรวมระเบียบวาระการประชุมสภาร่างรัฐธรรมนูญ และสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

นางสาวนราภัทร เพชรมณี

การจัดเก็บข้อมูลราชกิจจานุเบกษาในฐานข้อมูล

นางสาวชัชฎา จูฑะรักษ์

การกำหนดคำสำคัญให้กับกฤตภาคข่าว

นายบัณฑิต อุทาวงค์

ฟอร์แมตของภาพนิ่งที่ใช้สำหรับเว็บไซต์

นางสาวบุษราภรณ์ อัครนิธิยานนท์

Export ข้อมูลจากระบบห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์

นางขัตติยา ทองทา

การพิมพ์กฤตภาคข่าว

นางสาววรวรรณ พรมสิทธิ์

การนำเข้าข้อมูลกฤตภาคข่าว

นางสาวเพชรินทร์ เรืองบุญ

นำเข้าข้อมูลราชกิจจานุเบกษา

นางสาวสุนันท์ พงษ์วิเชียร

การพิมพ์หนังสือราชการ

นางสาวสุกานดา ภาคีวุฒิ

การนำเข้าหนังสือวารสาร Scan หน้าปก- สารบัญ

นางสาวเจตนนาฎ สุวรรณดี

นำเข้าข้อมูลกฤตภาคข่าว

นางสาวปภาดา สุประพัฒน์โภคา

 
   
   

เทคนิคเรื่อง การมอบหมายงาน
สำหรับผู้ปฏิบัติงานด้าน บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
โดย นางสาวนิสา เหลืองทองคำ
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ
วันที่ 22 มิถุนายน 2550

จุดมุ่งหมาย
1. เพื่อให้การมอบหมายงานเป็นไปด้วยความราบรื่น มีประสิทธิภาพ
2. เพื่อให้ผู้รับมอบหมายงาน มีความรับผิดชอบที่จะทำงานนั้นให้ดี และส่งผลงานที่มีประสิทธิภาพกลับมายังหน่วยงานให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมต่อไป

ขั้นตอนการปฏิบัติ / เทคนิคย่อย
1. กำหนดเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ของงานที่จะมอบหมายให้ชัดเจน
2. พิจารณาอย่างเหมาะสมว่าควรจะมอบหมายงานหรืออำนาจหน้าที่มากน้อยเพียงใดจึงจะดีที่สุด
3. พิจารณาตำแหน่งหน้าที่ ประสบการณ์ และบุคลิกภาพของผู้รับมอบหมายงานหากจำเป็นอาจต้องใช้ศิลปะในการดึงความสามารถส่วนที่ซ่อนอยู่ในตัวตนออกมาใช้ให้เหมาะกับงาน
4. มอบหมายงานโดยชี้แจงให้เข้าใจตรงกันในเป้าหมายและระยะเวลาที่ต้องปฏิบัติให้สำเร็จ ให้อำนาจในการเลือกทรัพยากรที่เกี่ยวกับการทำงานและสิทธิดำเนินการต่างๆ เพื่อการปฏิบัติภารกิจนั้น

ข้อแนะนำ / ข้อพึงระวัง
มุ่งหวังในผลสำเร็จของงานมากกว่าวิธีการปฏิบัติงาน ต้องมอบอำนาจเพื่อการตัดสินใจแก้ปัญหาในงานให้แก่ผู้รับมอบหมายงานด้วย ทั้งนี้ ในฐานะหัวหน้างานต้องยอมรับในการตัดสินใจแก้ปัญหานั้น ๆ และระมัดระวังความผิดพลาดอันอาจเกิดขึ้นจากประสบการณ์ที่ไม่เท่าเทียมกันของแต่ละบุคคล

 
       
   

เทคนิคเรื่อง การวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาฐานข้อมูลดัชนีทรัพยากรห้องสมุด
สำหรับผู้ปฏิบัติงานด้าน การจัดทำและดูแลรับผิดชอบฐานข้อมูล
โดย นางศิริพร โหตรภวานนท์
ตำแหน่ง บรรณารักษ์ 7 ว.
วันที่ 9 เมษายน 2550

จุดมุ่งหมาย เพื่อปรับปรุงฐานข้อมูลให้ถูกต้องและมีมาตรฐาน ในกรณีของแฟ้มข้อมูลหลัก (Authority File)

ขั้นตอนการปฏิบัติ / เทคนิคย่อย
1 . ถ่ายโอนข้อมูลทั้งหมดที่อยู่ในแฟ้มข้อมูลหลัก ชื่อผู้แต่ง เพื่อนำมาพิจารณาข้อผิดพลาดจากข้อมูลทั้งหมด
2 . แบ่งกลุ่มข้อมูลตามข้อผิดพลาด / ปัญหาต่าง ๆ เช่น การสะกดผิด ชื่อหน่วยงานปะปนอยู่ในฟิลด์ชื่อผู้แต่ง
3 . หาแนวทางแก้ไขปัญหา / ข้อผิดพลาดด้วยวิธีที่สะดวก มีประสิทธิภาพโดยใช้เวลาและแรงงานน้อยที่สุด ทั้งนี้จึงแบ่งปัญหาเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มที่แก้ไขได้ทางโปรแกรม และกลุ่มที่ต้องใช้เจ้าหน้าที่แก้ไข
4 . สำหรับกลุ่มปัญหาที่จะแก้ไขทางโปรแกรมได้แก่ กลุ่มของการสะกดคำผิด ให้ใส่คำที่ถูกต้องเทียบเคียงไปกับคำที่ผิดด้วย เพื่อโปรแกรมเมอร์นำไปแทนที่ในฐานข้อมูลได้ถูกต้อง ส่วนกลุ่มปัญหาที่ต้องใช้เจ้าหน้าที่เข้าไปแก้ไข คือ การนำเข้าข้อผิดฟิลด์ ให้ค้นหาฟิลด์ที่ผิดนั้นในฐานข้อมูล เพื่อเรียกมาปรับลงฟิลด์ที่ถูกต้อง

ข้อแนะนำ การวิเคราะห์ปัญหาเพื่อหาสาเหตุต่าง ๆ หากเป็นสาเหตุที่เกิดจากการทำงานของเจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติ ควรแจ้งให้ผู้นั้นได้ทราบถึงความผิดพลาดเพื่อสามารถปรับปรุงการทำงานให้ดีขึ้นและ แก้ไขข้อบกพร่องได้ตรงประเด็นยิ่งขึ้น ทำให้เกิดข้อผิดพลาดน้อยลง
ข้อพึงระวัง การพิจารณา / วิเคราะห์ ปัญหาต่าง ๆ ควรทำอย่างรอบคอบและละเอียดถี่ถ้วนที่สุด อย่ารีบ ด่วนสรุปเพราะอาจทำให้เกิด ความผิดพลาดในการแก้ไขปัญหา ทำให้เสียเวลาและแรงงานโดยเปล่าประโยชน์

 
   
   

เทคนิคเรื่อง กำหนดหมวดและประเด็นข่าว
สำหรับผู้ปฏิบัติงานด้าน จัดทำฐานข้อมูล
โดย นางสาวสุนิดา บุญญานนท์
ตำแหน่ง บรรณารักษ์ 7ว .
วันที่ 11 มิถุนายน 2550

จุดมุ่งหมาย เพื่อให้ผู้ดำเนินการจัดทำฐานข้อมูลกฤตภาคข่าวได้กำหนดประเด็นข่าวได้ตรงประเด็นและครอบคลุมเนื้อหาของข่าว นั้น ๆ ฐานข้อมูลเป็นฐานข้อมูลที่มีคุณภาพผู้ใช้สามารถสืบค้นได้อย่างรวดเร็วและตรงตามความต้องการ

ขั้นตอนการปฏิบัติ / เทคนิคย่อย
1 . อ่านหัวข้อข่าวหลัก เพื่อให้ทราบหมวดข่าว ว่าเป็นเรื่องการเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ การศึกษา อาชญากรรม หรืออื่น ๆ
2 . อ่านหัวข้อข่าวก่อน เพื่อจำนำมากำหนดประเด็นข่าวได้
3 . อ่านเนื้อข่าว สำหรับเนื้อข่าวนี้ให้อ่านจับประเด็นกว้าง ๆ ไม่ต้องเก็บรายละเอียด
4 . กำหนดหมวดข่าว และประเด็นข่าว ให้ตรงประเด็นและครอบคลุม เนื้อหาหรือข่าวนั้น ๆ

ข้อแนะนำ ควรดูข่าวในทุกส่วน หรือหัวข้อหลัก หัวข้อย่อย และเนื้อข่าว แต่ไม่ต้องอ่านละเอียดเพียงแค่อ่านให้ทราบเรื่องอะไรบ้าง
ข้อพึงระวัง ไม่ควรกำหนดประเด็นโดยดูเพียงหัวข้อข่าวหลักเท่านั้น จะทำให้เกิดความผิดพลาดและเก็บประเด็นไม่ครบถ้วน

 
   
   

เทคนิคเรื่อง การทำดัชนีบทความวารสารวิชาการ
สำหรับผู้ปฏิบัติงานด้าน ฐานข้อมูลดัชนีวารสาร
โดย นางจินตนา เอี่ยมคง
ตำแหน่ง บรรณารักษ์ 6
วันที่ 1 มิถุนายน 2550

จุดมุ่งหมาย เพื่อเผยแพร่แหล่งข้อมูลบทความวารสาร ที่ให้บริการข้อมูล สำหรับบุคคลในวงงานรัฐสภาและบุคคลทั่วไป

ขั้นตอนการปฏิบัติ / เทคนิคย่อย
1 . พิจารณาบทความที่จัดทำดัชนี โดยการอ่านและวิเคราะห์เนื้อหาของบทความ
2 . ลงรายการตามหลักเกณฑ์ทางบรรณารักษศาสตร์ และกำหนดคำสำคัญหรือหัวเรื่อง
3 . นำเข้าข้อมูลในฐานดัชนีวารสาร
4 . ตรวจสอบความผิดพลาดของการนำเข้าข้อมูล

ข้อแนะนำ การให้คำสำคัญ หรือหัวเรื่อง ควรคำนึงถึงผู้ใช้บริการในการสืบค้น และควรเป็นคำที่สามารถเข้าใจง่าย อาจจะเป็นคำที่เป็นทางการหรือไม่เป็นทางการก็ได้ หากไม่แน่ใจควรเปิดดู คำสำคัญจากฐานข้อมูล
ข้อพึงระวัง หากบทความวารสารในหลาย ๆ เรื่องเป็นเรื่องทำนองเดียวกัน การให้คำสำคัญหรือหัวเรื่อง ควรเป็นคำเดิม ( คำนิ่ง ) ไม่ควรแตกคำสำคัญเป็นหลายคำ

 
   
   

เทคนิคเรื่อง การจัดทำดรรชนีวารสารคอมพิวเตอร์
สำหรับผู้ปฏิบัติงานด้าน ฐานข้อมูลดรรชนีวาสาร
โดย นางสาวปรียานุช คลอวุฒิวัฒน์
ตำแหน่ง บรรณารักษ์ 5
วันที่ 1 มิถุนายน 2550

จุดมุ่งหมาย เพื่อจัดทำเครื่องมือช่วยค้น บทความวารสารทางวิชาการ สาขา คอมพิวเตอร์ แก่ผู้ใช้บริการที่มีความสนใจติดตามบทความด้านนี้

ขั้นตอนการปฏิบัติ / เทคนิคย่อย
1 . คัดเลือกบทความทางวิชาการที่มีความน่าสนใจ จากวารสารด้านคอมพิวเตอร์ ฉบับล่าสุด ทุกเล่ม เพื่อการจัดทำดรรชนี
2 . อ่านและวิเคราะห์บทความว่า บทความนั้นมีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับอะไร ผู้เขียนต้องการนำเสนออะไร
3 . กำหนดคำสำคัญ ที่สื่อถึงบทความนั้น ๆ ได้อย่างชัดเจน โดยคำนึงถึงว่าหากผู้ใช้บริการต้องการค้นหาเรื่องดังกล่าวจะนึกถึงคำว่าอะไรบ้าง
4 . ระบุรายละเอียดทางบรรณานุกรมของบทความนั้น ว่าเป็น วารสารชื่ออะไร ปีที่ ฉบับที่ เดือน ปี พ . ศ . เลขหน้า อะไร เพื่อให้ผู้ใช้ทราบรายละเอียดว่าจะสามารถอ่านบทความดังกล่าวได้จากที่ใด

ข้อแนะนำ ควรจับประเด็นให้ได้ว่าเรื่องนั้นเกี่ยวข้องกับอะไรบ้าง และให้คำสำคัญให้ครอบคลุมครบถ้วน
ข้อพึงระวัง ไม่ควรให้คำสำคัญที่หลากหลายเกินไปหากมีความหมายเดียวกัน ควรพยายามกำหนดให้มีมาตรฐานอย่างมีเอกภาพ

 
       
   

เทคนิคเรื่อง การติดตามรวบรวมระเบียบวาระการประชุมสภาร่างรัฐธรรมนูญและสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
สำหรับผู้ปฏิบัติงานด้าน รวบรวมข้อมูลระเบียบวาระการประชุมสภาร่างรัฐธรรมนูญและสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
โดย นางสาวนราภัทร เพชรมณี
ตำแหน่ง บรรณารักษ์ 4
วันที่ 1 มิถุนายน 2550

จุดมุ่งหมาย เพื่อรวบรวมรายงานการประชุมสภา และเอกสารประกอบการประชุมให้ครบถ้วนสมบูรณ์

ขั้นตอนการปฏิบัติ / เทคนิคย่อย
1 . ตรวจสอบวันเวลาการประชุมจากสำนักการประชุม หรือเว็บไซต์
2 . ติดตามระเบียบวาระการประชุม , เอกสารประกอบการประชุม และบันทึกการประชุม จากสำนักการประชุม สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร และสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา หรือจากเว็บไซต์สภาร่างรัฐธรรมนูญ และสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
3 . ตรวจสอบเลขหน้า ความครบถ้วนของเอกสาร ติดตามรวบรวมให้ครบถ้วน
4 . จัดเก็บเข้าแฟ้ม รวบรวมเป็นเล่ม
5 . บันทึกร่างพระราชบัญญัติในระเบียบวาระต่าง ๆ

ข้อแนะนำ ควรติดตามเอกสารประกอบการประชุมให้คบถ้วน โดยการสอบถามเจ้าหน้าที่ และรวบรวมจากหน้าห้องประชุม
ข้อพึงระวัง ควรตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสารทุกหน้า เพื่อให้ได้เอกสารที่สมบูรณ์ และไม่เสียเวลาในการติดตามรวบรวม

 
     
   

เทคนิคเรื่อง การจัดเก็บข้อมูลราชกิจจานุเบกษาในฐานข้อมูล
สำหรับผู้ปฏิบัติงานด้าน การจัดเก็บข้อมูล
โดย นางสาวชัชฎา จูฑะรักษ์
ตำแหน่ง บรรณารักษ์ 4
วันที่ 1 มิถุนายน 2550

จุดมุ่งหมาย
1 . เพื่อการสืบค้นของผู้ใช้บริการด้านราชกิจจานุเบกษา
2 . เพื่อความสมบูรณ์ของฐานข้อมูลในด้านกฎหมาย

ขั้นตอนการปฏิบัติ / เทคนิคย่อย
1. เปิดระบบการจัดเก็บข้อมูลของงานบรรณารักษ์ และเลือกระบบ กฎระเบียบ ประกาศ คำสั่ง และกฎหมายอื่น ๆ
2 . ใส่ข้อมูล เล่ม …. ตอนที่ … หน้า …. วันที่ …. และข้อมูลสารบัญของราชกิจจานุเบกษา
3 . ตรวจสอบความถูกต้อง
4 . จัดเก็บข้อมูล

ข้อแนะนำ
1 . ต้องมีสมาธิในการทำงาน
2 ต้องตรวจสอบความถูกต้องของ เล่ม … ตอนที่ … หน้า … วันที่ และเนื้อหาของงานให้ตรงกัน

ข้อพึงระวัง ควรตรวจสอบความถูกต้องก่อนการจัดเก็บเพื่อลดความผิดพลาดของงาน

 
   
   

เทคนิคเรื่อง การกำหนดคำสำคัญให้กับกฤตภาคข่าว
สำหรับผู้ปฏิบัติงานด้าน บรรณารักษ์
โดย นายบัณฑิต อุทาวงค์
ตำแหน่ง บรรณารักษ์ 4
วันที่ 28 พฤษภาคม 2550

จุดมุ่งหมาย เพื่อให้บริการกฤตภาคข่าวในฐานข้อมูลกฤตภาคข่าวแก่ผู้ใช้บริการ

ขั้นตอนปฏิบัติ / เทคนิค
1 . คัดแยกข่าวออกเป็นหมวดข่าวใหญ่ แล้วคัดแยกข่าวที่มีลักษณะเนื้อข่าวเดียวกันรวมกัน เพื่อความสะดวกในการให้คำสำคัญแก่ กฤตภาคข่าว
2 . การกำหนดคำสำคัญ โดยกำหนดคำตามหมวดข่าวใหญ่ แล้วให้คำสำคัญโดยยึดหลักใครทำอะไร ที่ไหน แล้วจดบันทึกไว้ หรือวิธีการอย่างอื่นแล้วแต่ความถนัดของแต่ละคน โดยคำสำคัญนั้นต้องมีความนิ่งสม่ำเสมอ เป็นมาตรฐานทุกครั้งที่ดำเนินงาน

ข้อแนะนำ การกำหนดคำสำคัญ ควรอ่านเนื้อข่าวให้ครบถ้วน และจำแนกเหตุการณ์ต่าง ๆ อย่างคร่าว ๆ เพื่อที่จะได้ช่วยให้การสืบค้นข่าว หรือมีการจดบันทึกย่อไว้
ข้อพึงระวัง ถ้ามีวันหยุดติดต่อกันหลายวัน ข่าวจะเพิ่มปริมาณมากขึ้น ผู้ปฏิบัติงานด้านนี้ไม่สามารถดำเนินการได้ทัน ทำให้เกิดความล่าช้าของข่าว ควรกระจายให้ผู้อื่นช่วยดำเนินการ

 
   
   

 

 
   
 
   

เทคนิคเรื่อง ฟอร์แมตของภาพนิ่งที่ใช้สำหรับเว็บไซต์
สำหรับผู้ปฏิบัติงานด้าน การจัดทำเว็บไซต์
โดย นางสาวบุษราภรณ์ อัครนิธิยานนท์
ตำแหน่ง บรรณารักษ์ 4
วันที่ 1 มิถุนายน 2550

จุดมุ่งหมาย เพื่อบันทึกภาพนิ่งสำหรับขึ้นแสดงบทเว็บไซต์ได้อย่างถูกต้อง

ขั้นตอนการปฏิบัติ / เทคนิคย่อย

1 . การบันทึกภาพนิ่งรูปแบบ GIF (Graphics interlace file) โดยใช้โปรแกรม Adobe photoshop ใช้กำหนดความละเอียดเท่ากับ 72 dpi กำหนดจำนวนสีตามความเหมาะสม ( สูงสุด 256 สี ) และกำหนดคุณสมบัติพิเศษของคนในการแสดงผลผ่านเว็บ เป็น interlace โดยภาพแสดงผลโครงร่างก่อนแล้วค่อย ๆ ชัดขึ้น
2 . การบันทึกภาพนิ่งรูปแบบ JPG (Joint Photogopher’s Experts Group) ตรง option ของภาพให้ทำการกำหนดคุณภาพของภาพระหว่าง 5 - 8 ( ใช้ 12 กรณีทำเป็นต้นฉบับ ) จากนั้นให้กำหนดคุณสมบัติรูปแบบของภาพในการแสดงความคิดเห็น เป็น Progressive เพื่อแสดงผลแบบโครงร่างก่อนแล้วค่อย ๆ ชัดขึ้น
3 . จุดเด่นของ gif file คือขนาดไฟล์ต่ำ สามารถทำพื้นของภาพเป็นพื้นแถบโปร่งใสได้ (transparent ) เรียกดูได้กับ Graphic Browsor ทุกตัว มีความสามารถด้านการนำเสนอแบบภาพเคลื่อนไหว (Gif Animation) จุดด้อยคือแสดงสีได้เพียง 256 สี ส่วน JPG File สนับสนุนสีได้ตามค่าสีถึง 24 bit colors บีบไฟล์ได้ตามต้องการ มีโปรแกรมสนับสนุนการสร้างจำนวนมาก เรียกดูได้กับ Graphic Browsor ทุกตัว จุดด้อยคือทำพื้นของรูปโปร่งใสไม่ได้
4 . เมื่อทราบเทคนิคนี้แล้ว สามารถเลือกภาพแสดงผลบทเว็บไซต์ได้ตามความเหมาะสมและถูกต้อง

ข้อแนะนำ ภาพโครงร่าง / ภาพที่ใช้สีไม่มากนัก ใช้สีเดียวให้เลือกเป็น Gif Format เช่น ภาพโลโก้ การ์ตูน หากภาพมีการใส่สีแบบ ไล่โทนหรือมีสีจำนวนมากให้เลือกเป็น JPG Format เช่น ภาพถ่าย ภาพที่มีสีจำนวนมาก
ข้อพึงระวัง การ Save .jpg format จะทำให้คุณภาพของลดลงเรื่อย ๆ ดังนั้นจึงควรทำสำเนา (Copy) ไพล์ต้นฉบับไว้เสมอ เช่น ภาพ JPG ที่ได้จากกล้องถ่ายภาพดิจิตัล

 
   
   

เทคนิคเรื่อง Export ข้อมูลจากระบบห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์
สำหรับผู้ปฏิบัติงานด้าน ฐานข้อมูลห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์
โดย นางขัตติยา ทองทา
ตำแหน่ง บรรณารักษ์ 4
วันที่ 1 มิถุนายน 2550

จุดมุ่งหมาย เพื่อเผยแพร่รายการทรัพยากรสารสนเทศใหม่ประจำเดือน แก่สมาชิกรัฐสภา บุคลากรของรัฐสภา และบุคคลทั่วไป ทางเว็บไซต์ห้องสมุด

ขั้นตอนการปฏิบัติ / เทคนิคย่อย
1 . เข้า Catalogue Module ใส่ชื่อและรหัสผ่าน เลือกดับเบิ้ลคลิกที่รายงาน เลือกดับเบิ้ลคลิกที่ 04 รายงานรายชื่อหนังสือใหม่
2 . คลิกที่กำหนดตามประเภททรัพยากร เลือกประเภททรัพยากร เลือกประเภททรัพยากรย่อย คลิกภาษา เลือกภาษา คลิกเดือน เลือกเดือน แล้วคลิกที่ Icon ตัวอย่างก่อนพิมพ์ คลิกที่ เรคคอร์ด เลือก Export ใส่ File name แล้ว Save
3 . ปิดหน้าจอ เรคคอร์ด กลับไปเลือกประเภททรัพยากร ประเภททรัพยากรย่อย ภาษาจนครบทั้งหมดโดยปฏิบัติตามขั้นตอนเดิมแล้วปิด catalogue Module
4 . เปิด Microsft Execl เลือก file ที่ save ไว้เลือก Thai windows คลิกถัดไปเลือกอื่น ๆ ใส่เครื่องหมาย : คลิกถัดไป คลิกเสร็จสิ้น Copy ข้อมูลทั้งหมดไปจบที่ Microsoft word ตั้งค่ากระดาษแนวนอน จากนั้นจัด Format ตามรูปแบบบรรณานุกรม จัด files เป็น 6 รูปแบบได้แก่ หนังสือทั่วไป , สิ่งพิมพ์รัฐสภา , สิ่งพิมพ์รัฐบาล , รายงานการวิจัย , หนังสืออ้างอิง , โสตทัศนวัสดุ จากนั้น Copy ข้อมูลที่ Format แล้วให้ webmaster นำไป upload ขึ้นเว็บไซต์ห้องสมุด

ข้อแนะนำ ควรใช้ function ต่าง ๆ ของ Microsoft Excel และ Microsoft word ให้คล่อง เพื่อขึ้นตอนการ Format รูปแบบจะได้เร็วขึ้น
ข้อพึงระวัง ระวังขั้นตอนการ copy และการ format รูปแบบอาจสับสนและผิดพลาดได้

 
   
   

เทคนิคเรื่อง การพิมพ์กฤตภาคข่าว
สำหรับผู้ปฏิบัติงานด้าน บันทึกข้อมูล
โดย นางสาววรวรรณ พรมสิทธิ์
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 2
วันที่ 8 มิถุนายน 2550

จุดมุ่งหมาย -

ขั้นตอนการปฏิบัติ / เทคนิคย่อย
1 . อ่านประเด็นข่าวให้ถูกต้องชัดเจน และพิมพ์ให้เร็วและให้แม่นยำที่สุด
2 . อ่านหัวข้อข่าวให้ถูกต้องชัดเจน และพิมพ์ให้เร็วและถูกต้องแม่นยำที่สุด

ข้อแนะนำ -
ข้อพึงระวัง -

 
   
   

เทคนิคเรื่อง การนำเข้าข้อมูลกฤตภาคข่าว
สำหรับผู้ปฏิบัติงานด้าน ฐานข้อมูลกฤตภาคข่าว
โดย นางสาวเพชรินทร์ เรืองบุญ
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ห้องสมุด 4
วันที่ 1 มิถุนายน 2550

จุดมุ่งหมาย เพื่อให้บริการข้อมูลกฤตภาคข่าวแก่สมาชิกรัฐสภา บุคคลในวงงานรัฐสภาและบุคคลทั่วไป

ขั้นตอนการปฏิบัติ / เทคนิคย่อย
1. เลือกข่าวจาก Newscenter ตามกฤตภาคข่าวของหนังสือพิมพ์แต่ละฉบับ
2. สร้าง Folder ใหม่ แล้วจัดเก็บข่าวที่เลือกจาก Newscenter ลงในไดร์ฟ D
3. เข้าระบบงาน DIP เพื่อทำการ Import ข่าว จากไฟล์ในไดร์ฟ D ลงในระบบงาน DIP
4. ตรวจสอบความถูกต้องของข่าวที่ Import มาใส่ในระบบงาน DIP

ข้อแนะนำ ควรนำเข้ากฤตภาคข่าวให้เสร็จทันในแต่ละวัน เพื่อข้อมูลจะได้ทันเวลา
ข้อพึงระวัง ต้องตรวจสอบข่าวจากกฤตภาคข่าวและข่าวจาก Newscenter ให้ถูกต้องตรงกัน

 
     
   

เทคนิคเรื่อง นำเข้าข้อมูลราชกิจจานุเบกษา
สำหรับผู้ปฏิบัติงานด้าน ฐานข้อมูลราชกิจจานุเบกษา
โดย นางสาวสุนันท์ พงษ์วิเชียร
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ 5
วันที่ 8 มิถุนายน 2550

จุดมุ่งหมาย ให้บริการข้อมูลราชกิจจานุเบกษา แก่สมาชิกรัฐสภา ข้าราชการ และบุคคลภายนอกทั่วไป

ขั้นตอนการปฏิบัติ / เทคนิคย่อย
1 . ตรวจสอบราชกิจจานุเบกษา ฉบับใหม่ที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
2 . นำเข้าฐานข้อมูลราชกิจจา โดยแยกแต่ละประเภท พ . ร . บ . พ . ร . ก . กระทู้ถาม กฎกระทรวงต่าง ๆ

ข้อแนะนำ -
ข้อพึงระวัง ต้องตรวจชื่อเรื่อง เล่ม ตอน ให้ถูกต้อง

 
   
   

เทคนิคเรื่อง การพิมพ์หนังสือราชการ
สำหรับผู้ปฏิบัติงานด้าน บันทึกข้อมูล
โดย นางสาวสุกานดา ภาคีวุฒิ
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ 4
วันที่ 1 มิถุนายน 2550

จุดมุ่งหมาย เพื่อปรากฎไว้เป็นหลักฐานและเป็นเครื่องมือในการสื่อสาร

ขั้นตอนการปฏิบัติ / เทคนิคย่อย
1 . ศึกษาการวางรูปหนังสือ รู้แบบหนังสือราชการ อาทิ หนังสือภายนอกและหนังสือภายในให้ถูกต้อง
2 . รู้จักและอ่านลายมือของผู้ร่างหนังสือ พิจารณาการใช้กระดาษในการพิมพ์หนังสือราชการ
3 . จัดพิมพ์หนังสือราชการให้ถูกต้องตามระเบียบงานสารบรรณ
4 . ตรวจสอบความถูกต้องของการสะกดคำ การันต์ ตัวย่อ การจัดวรรคตอนให้ถูกต้อง

ข้อแนะนำ ควรมีสมาธิในการพิมพ์ มีความตั้งใจ ศึกษาระเบียบงานสารบรรณอย่างสม่ำเสมอ
ข้อพึงระวัง เมื่อพิมพ์หนังสือเสร็จเรียบร้อยแล้วควรตรวจทานงานทุกครั้งก่อนส่งงาน

 
     
   

เทคนิคเรื่อง การนำเข้าหนังสือวารสาร Scan หน้าปก - สารบัญ
สำหรับผู้ปฏิบัติงานด้าน การเข้าฐานข้อมูล
โดย นางสาวเจตนนาฎ สุวรรณดี
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 5
วันที่ 8 มิถุนายน 2550

จุดมุ่งหมาย เพื่อเป็นการแนะนำเนื้อหาของหนังสือในตัวเล่มที่มีสาระสำคัญ หรือสารบัญ อะไรบ้างที่น่าสนใจ และเพื่อสะดวกในการที่ผู้ใช้บริการจะได้หาตัวเล่มของหนังสือได้ตรงตามความต้องการในแต่ละเรื่องที่ตนสนใจ

ขั้นตอนการปฏิบัติ / เทคนิคย่อย
1 . สร้าง Folder ใหม่ แล้วจัดเก็บไว้ใน Drive-D
2 . Scan หน้าปก - สารบัญ ของหนังสือแต่ละเล่มโดยใช้โปรแกรม Acrobat
3 . จัดเก็บรหัสของหนังสือลงในระบบ Acrobat ให้ครบด้วน

ข้อแนะนำ ควรจะนำเข้าหนังสือให้ทันกับวันที่ประจำของตัวเล่มของหนังสือ
ข้อพึงระวัง จะต้องตรวจดูหน้าปก - สารบัญ ที่ Scan เข้าแต่ละเล่มชัดเจน ถูกต้องตรงกับตัวเล่มหรือไม่

 
 
 
   

เทคนิคเรื่อง นำเข้าข้อมูลกฤตภาคข่าว
สำหรับผู้ปฏิบัติงานด้าน ฐานข้อมูลห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์
โดย นางสาวปภาดา สุประพัฒน์โภคา
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 3
วันที่ 1 มิถุนายน 2550

จุดมุ่งหมาย เพื่อเผยแพร่รายการทรัพยากรสารสนเทศใหม่ประจำเดือน แก่สมาชิกรัฐสภา บุคลากรของรัฐสภา และบุคคลทั่วไป ทางเว็บไซต์ห้องสมุด

ขั้นตอนการปฏิบัติ / เทคนิคย่อย
1 . คลิ๊กระบบกฤตภาคข่าวใส่ชื่อและรหัสผ่าน รับกฤตภาคข่าวที่บรรณารักษ์ใส่คำค้นแล้ว
2 . คลิกขื่อหนังสือพิมพ์ใส่ชื่อหนังสือพิมพ์ตามคำค้นจากบรรณารักษ์
3 . คลิกวันที่ ใส่ วันเดือนปี ของหนังสือพิมพ์
4 . คลิกหมวดข่าวใส่ตามหมวดที่บรรณารักษ์ให้คำค้น คลิกประเด็นข่าวใส่ตามคำค้นจากบรรณารักษ์ ทำการ Save และส่ง Scan ภาพข่าวต่อไป

ข้อแนะนำ ไอคอนการ save กับการลบ ควรไว้คนละแห่งกันและห่างกันพอสมควร
ข้อพึงระวัง ระวังเรื่องหัวข้อข่าวให้ตรงกับแผ่นงานจากบรรณารักษ์เพื่อไม่ให้เกิดการสลับผิดพลาดจากการนำเข้าข้อมูล

 
 
 
 
................................................................................................................................................................................................................................................ knowledge file
 
   
 
 
   
KM Home
สำนักวิชาการ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
Webmaster: บุษราภรณ์ อัครนิธิยานนท์