สำนักวิชาการ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

กิจกรรมกิจกรรม
         
  << 2561  
 
 • กิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกัน (KM)
 • โครงการความร่วมมือด้านการวิจัยและบริการวิชาการของหน่วยงานในสังกัดรัฐสภา กิจกรรมที่ 1 : การส่งเสริมการรู้สารสนเทศ (Information Literacy) (5 ก.ย. 2561)
 • พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ต่อสถาบันนิติบัญญัติ ระหว่างสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (6 ก.ค. 2561)
 • โครงการส่งเสริมการรู้สารสนเทศ (Information Literacy) (3 ก.ค. - 2 ส.ค. 2561)
 • การอบรมการสร้างสรรค์สื่ออินโฟกราฟิก (Infographic) เพื่องานวิชาการ (19-20 มิ.ย. 2561)
 • กิจกรรมสัมมนา เรื่อง การเสริมสร้างองค์ความรู้ในการปฏิบัติงานของบุคลากรสำนักวิชาการ (18 ม.ค. 2561)
 • กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2561 (13 ม.ค. 2561)
 
  << 2560  
 
 • โครงการเสริมสร้างองค์ความรู้ตามรัฐธรรมนูญฉบับใหม่และเตรียมการด้านวิชาการสำหรับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรชุดใหม่ กิจกรรมที่ 2 เวทีวิชาการเพื่อนำเสนองานวิชาการและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของบุคลากรของสำนักวิชาการ จากการศึกษา วิเคราะห์ และรวบรวมบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ (4 ส.ค. 2560)
 • โครงการเสริมสร้างองค์ความรู้ตามรัฐธรรมนูญฉบับใหม่และเตรียมการด้านวิชาการสำหรับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรชุดใหม่ กิจกรรมที่ 1 การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ (30 มิ.ย. 2560)
 • การเสวนาความรู้ เรื่อง ย้อนเวลาหาอดีตวิกฤตเศรษฐกิจปี 2540 และทิศทางในอนาคต ณ ห้องประชุมหมายเลข 1 ชั้น 2 สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ถนนประดิพัทธ์ (16 มิ.ย. 2560)
 • โครงการสัมมนาเพื่อรองรับการให้บริการวิชาการภายใต้รัฐธรรมนูญฉบับใหม่ (17 ก.พ. 2560)
 • กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2561 (14 ม.ค. 2560)
 
  << 2559  
 
 • การเสวนาความรู้ เรื่อง รัฐธรรมนูญใหม่กับภารกิจสำนักวิชาการ (28 ธ.ค. 2559)
 • กิจกรรมสัมมนาเพื่อพัฒนาองค์กรและบุคลากรสำนักวิชาการ รองรับยุทธศาสตร์สำนักงานฯ สู่ยุทธศาสตร์ชาติเพื่อสนับสนุนฝ่ายนิติบัญญัติ (23-25 ธ.ค. 2559)
 • การเสวนาความรู้ เรื่อง ปัญหาของประเทศไทยก่อนไปยุค 4.0 (19 ธ.ค. 2559)
 • การสัมมนาเพื่อพัฒนาองค์กรและบุคลากรสำนักวิชาการ รองรับยุทธศาสตร์สำนักงานฯ สู่ยุทธศาสตร์ชาติเพื่อสนับสนุนฝ่ายนิติบัญญัติ (28 พ.ย. 2559)
 • การสัมมนาในโครงการพัฒนาศักยภาพข้าราชการสำนักวิชาการสู่ความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) หัวข้อ แนวทางการพัฒนางานด้านวิชาการ ด้านพิพิธภัณฑ์ ด้านห้องสมุด และด้านสารบรรณ (21 พ.ย. 2559)
 • การอบรมการใช้งานฐานข้อมูลทางด้านกฎหมาย ได้แก่ Westlaw, Lexis, Nexis แก่ข้าราชการ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร (17 พ.ย. 2559)
 • การเสวนาความรู้ เรื่อง โค้งสุดท้ายสู่เส้นชัยการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา (Road to the White House) (28 ต.ค. 2559)
 • กิจกรรมการจัดการความรู้ของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ประจำปี 2559 (วัน LO) (7 - 8 ก.ย. 2559)
 • กิจกรรมสนทนาความรู้เรื่อง "ของใหม่ในรัฐธรรมนูญ" (2 ก.ย. 2559)
 • กิจกรรมฟุตบอลสัมพันธ์ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ครั้งที่ 7 ประจำปี 2559 (17 ส.ค. 2559)
 • กิจกรรมปาฐกถาพิเศษเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ เรื่อง "เล่าเรื่องแม่" (10 ส.ค. 2559)
 • กิจกรรม "Save for Mom ประหยัดพลังงานเพื่อแม่" (10 ส.ค. 2559)
 
  << 2558  
     
    สำนักวิชาการ จัดโครงการส่งเสริมการใช้ห้องสมุดและพัฒนาศักยภาพการสืบค้นสารสนเทศ ให้รองรับการปรับปรุงการให้บริการของห้องสมุดเพื่อการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  

bullet สำนักวิชาการ จัดโครงการส่งเสริมการใช้ห้องสมุดและพัฒนาศักยภาพการสืบค้นสารสนเทศ ให้รองรับการปรับปรุงการให้บริการของห้องสมุดเพื่อการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ให้แก่ข้าราชการและบุคคลในวงงานรัฐสภา ระหว่างวันจันทร์ที่ 12 มกราคม ถึง วันพุธที่ 17 มิถุนายน 2558 ณ บริเวณห้องสมุดรัฐสภา ชั้น 1 อาคารรัฐสภา 3

   
             
 

กำหนดการจัดกิจกรรมในโครงการ (ช่วงเวลา 9.00-12.00 น. และ 13.00-16.00 น.) สอบถามรายละเอียด 0 2244 1326

 • ครั้งที่ 1 วันจันทร์ที่ 12 มกราคม 2558
 • ครั้งที่ 2 วันพฤหัสบดีที่ 15 มกราคม 2558
 • ครั้งที่ 3 วันพุธที่ 4 กุมภาพันธ์ 2558
 • ครั้งที่ 4 วันพุธที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558
 • ครั้งที่ 5 วันอังคารที่ 10 มีนาคม 2558
 • ครั้งที่ 6 วันพุธที่ 11 มีนาคม 2558
 • ครั้งที่ 7 วันพุธที่ 18 มีนาคม 2558
 • ครั้งที่ 8 วันพฤหัสบดีที่ 26 มีนาคม 2558
 • ครั้งที่ 9 วันพุธที่ 6 พฤษภาคม 2558
 • ครั้งที่ 10 วันพุธที่ 20 พฤษภาคม 2558
 • ครั้งที่ 11 วันพุธที่ 10 มิถุนายน 2558
 • ครั้งที่ 12 วันพุธที่ 17 มิถุนายน 2558
 
     
  นางสาวสุนิดา บุญญานนท์ บรรณารักษ์ชำนาญการพิเศษ กล่าวแนะนำโครงการและกิจกรรมโครงการ นางสาวพจพิณ พรมเอี่ยม บรรณารักษ์ชำนาญการ แนะนำการใช้ห้องสมุด ระบบสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ  
             
  ผู้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการใช้ห้องสมุดและพัฒนาศักยภาพการสืบค้นสารสนเทศ ให้รองรับการปรับปรุงการให้บริการของห้องสมุดเพื่อการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน นายบัณฑิต อุทาวงค์ บรรณารักษ์ชำนาญการ แนะนำฐานข้อมูลต่างๆ ภายในเว็บไซต์ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์  
             
  นางสาวนริศรา เพชรพนาภรณ์ บรรณารักษ์ปฏิบัติการ แนะนำการใช้ระบบคลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ (LIRT)  
             
             
  << 2557  
     
    สำนักวิชาการ แนะนำการใช้ระบบคลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ (Legislative Institutional Repository of Thailand - LIRT)  

bullet สำนักวิชาการ แนะนำการใช้ระบบคลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ (Legislative Institutional Repository of Thailand - LIRT) และระบบสารสนเทศบริหารงานข้อมูลเพื่อการปฏิรูป ในช่วงระยะเวลาการส่งมอบเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพาแบบหน้าจอสัมผัส (iPad) ให้แก่สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ ระหว่างวันที่ 28 ตุลาคม ถึงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2557 ณ บริเวณห้องโถง ชั้น 1 อาคารรัฐสภา 1

   
             
     
   
             
   
             
   
             
   
             
   
             
             
     
    โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงานสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของสภาปฏิรูปแห่งชาติ และคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ  

bullet โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงานสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของสภาปฏิรูปแห่งชาติ และคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ วันที่ 28 สิงหาคม 2557 ณ ห้องประชุมกรรมาธิการ หมายเลข 213-216 อาคารรัฐสภา 2

   
             
     
  นางพรพิศ เพชรเจริญ ผู้อำนวยการสำนักวิชาการ กล่าวรายงานความเป็นมาและวัตถุประสงค์ของโครงการฯ นายจเร พันธุ์เปรื่อง เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ประธานในพิธีกล่าวเปิดโครงการฯ  
             
  นายคุณวุฒิ ตันตระกูล ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย บรรยาย หัวข้อ "บทบาทและอำนาจหน้าที่ของสภาปฏิรูปแห่งชาติและการจัดทำร่างพระราชบัญญัติหรือร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ตามมาตรา 31" บุคลากรผู้เข้าร่วมโครงการ 200 คน  
             
  บุคลากรผู้เข้าร่วมโครงการ 200 คน บุคลากรผู้เข้าร่วมโครงการ 200 คน  
             
             
     
    โครงการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรสายงานวิชาการ  

bullet โครงการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรสายงานวิชาการ ระหว่างวันที่ 5-6 สิงหาคม 2557 ณ ห้องประชุมกรรมาธิการ หมายเลข 213-216 อาคารรัฐสภา 2

   
             
     
  นางพรพิศ เพชรเจริญ ผู้อำนวยการสำนักวิชาการ กล่าวรายงานความเป็นมาและวัตถุประสงค์ของโครงการฯ นายจเร พันธุ์เปรื่อง เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ประธานในพิธีกล่าวเปิดโครงการฯ และบรรยายพิเศษ เรื่อง "นโยบายการพัฒนางานวิชาการของรัฐสภา" นางวิจิตรา วัชราภรณ์ รองเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร บรรยายเรื่อง "การพัฒนางานด้านวิชาการเพื่อสนับสนุนงานของรัฐสภา"  
             
  นางพรพิศ เพชรเจริญ ผู้อำนวยการสำนักวิชาการ และนางอรวรรณ พันธุ์เปรื่อง ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานบริการวิชาการ 2 ผู้เข้าร่วมโครงการ 100 คน ผู้เข้าร่วมโครงการ  
             
  ผู้เข้าร่วมโครงการ ผู้เข้าร่วมโครงการ นางวิจิตรา วัชราภรณ์ รองเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร มอบหนังสือที่ระลึกแก่วิทยากร รองศาสตราจารย์วรรณา บัวเกิด มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  
             
  นางพรพิศ เพชรเจริญ ผู้อำนวยการสำนักวิชาการ ถ่ายภาพร่วมกับเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร และรองเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร  
             
  นางพรพิศ เพชรเจริญ ผู้อำนวยการสำนักวิชาการ และบุคลากรสำนักวิชาการ  
             
             
     
    การพัฒนาการให้บริการทางวิชาการด้านนิติบัญญัติของสำนักวิชาการ สำนักกฎหมาย และสำนักรายงานการประชุมและชวเลข ประจำปี พ.ศ.2557  

bullet โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาการให้บริการทางวิชาการด้านนิติบัญญัติของสำนักวิชาการ สำนักกฎหมาย และสำนักรายงานการประชุมและชวเลข ประจำปี พ.ศ.2557 ระหว่างวันที่ 6-8 มีนาคม 2557 ณ ห้องประชุมกรรมาธิการ หมายเลข 213-216 อาคารรัฐสภา 2 และโรงแรมเดอะกรีนเนอรี่ รีสอร์ท เขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

   
             
     
  นางพรพิศ เพชรเจริญ ผู้อำนวยการสำนักวิชาการ กล่าวรายงานโครงการ นายสุวิจักขณ์ นาควัชระชัย เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร กล่าวเปิดโครงการและปาฐกถาพิเศษ เรื่อง นโยบายและยุทธศาสตร์สู่ความเป็นมืออาชีพด้านวิชาการเพื่อสนับสนุนงานด้านนิติบัญญัติ นางวิจิตรา วัชราภรณ์ รองเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ผู้บังคับบัญชากลุ่มงาน และข้าราชการ ที่เข้าร่วมการสัมมนา  
             
  บุคลากรที่เข้าร่วมการสัมมนา นายสมชาติ ธรรมศิริ ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย บรรยายเรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการเสริมสร้างและพัฒนาให้ผู้ใต้บังคับบัญชามีวินัยและป้องกันมิให้ผู้ใต้บังคับบัญชากระทำผิดวินัย นางวิจิตรา วัชราภรณ์ รองเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร บรรยายเรื่อง แนวทางการพัฒนางานของสำนักวิชาการเพื่อสนับสนุนงานของรัฐสภา  
             
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกพร รักความสุข บรรยายเรื่อง แนวทางการพัฒนางานด้านบริการทางวิชาการและการวิจัย อาจารย์บุญเลิศ อรุณพิบูลย์ บรรยายเรื่อง แนวทางการพัฒนางานด้านการให้บริการทรัพยากรสารสนเทศห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้ นางสาวนัยนา จันทรโชติ ผู้อำนวยการหอจดหมายเหตุแห่งชาติ กรุงเทพมหานคร บรรยายเรื่อง แนวทางการพัฒนางานด้านพิพิธภัณฑ์และจดหมายเหตุ  
             
  กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ ณ เดอะกรีนเนอรี่ รีสอร์ท เขาใหญ่ กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ ณ เดอะกรีนเนอรี่ รีสอร์ท เขาใหญ่ กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ ณ เดอะกรีนเนอรี่ รีสอร์ท เขาใหญ่  
             
  การสัมมนากลุ่มย่อยเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อรับฟังความคิดเห็น พัฒนางานและหาข้อสรุปแนวทางการดำเนินงานร่วมกัน การเสวนา เรื่อง แนวทางการสร้างรูปแบบกระบวนการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง นางวิจิตรา วัชราภรณ์ รองเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร และข้าราชการ ที่เข้าร่วมการสัมมนา  
             
  นางวิจิตรา วัชราภรณ์ รองเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ผู้อำนวยการสำนัก ผู้บังคับบัญชากลุ่มงาน และข้าราชการ ที่เข้าร่วมการสัมมนาถ่ายภาพร่วมกัน  
             
  กิจกรรมสัมพันธ์ กิจกรรมสัมพันธ์ กิจกรรมสัมพันธ์  
             
  นายบัณฑิต อุทาวงศ์ รายงานผลการสัมมนากลุ่มย่อยที่ 2 การพัฒนาการให้บริการทรัพยากรสารสนเทศห้องสมุดกับระบบงานกรรมาธิการ นางสาวสุรีย์ ขวัญบัว และนางสาวอรพรรณ สินธ์ศิริมานะ รายงานผลการสัมมนากลุ่มย่อยที่ 3 การพัฒนางานจดหมายเหตุกับระบบงานกรรมาธิการ นายมาณิช อินทฉิม และนายวิริยะ คล้ายแดง รายงานผลการสัมมนากลุ่มย่อยที่ 1 การพัฒนางานทางวิชาการและวิจัยกับระบบงานกรรมาธิการ  
             
  การรายงานผลการดำเนินงานของสำนักวิชาการ โดยนางสาวปรียวรรณ สุวรรณสูนย์ และนางอรณิช รุ่งธิปานนท์ นางวิจิตรา วัชราภรณ์ รองเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร กล่าวสรุปและปิดงานโครงการสัมมนา  
             
  นางวิจิตรา วัชราภรณ์ รองเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ผู้อำนวยการสำนัก ผู้บังคับบัญชากลุ่มงาน และข้าราชการ ที่เข้าร่วมการสัมมนาถ่ายภาพร่วมกัน  
             
             
  << 2556  
     
    กิจกรรมแข่งขันประกวดคัดลายมืออักษรแบบรัตนโกสินทร์เพื่อจารึกลงในรัฐธรรมนูญฉบับสมุดไทยจำลอง รอบชิงชนะเลิศ  

bullet กิจกรรมแข่งขันประกวดคัดลายมืออักษรแบบรัตนโกสินทร์เพื่อจารึกลงในรัฐธรรมนูญฉบับสมุดไทยจำลอง รอบชิงชนะเลิศ วันจันทร์ที่ 24 มิถุนายน 2556 เวลา 8.00-14.00 นาฬิกา ณ ห้องประชุมกรรมาธิการ หมายเลข 219-220 อาคารรัฐสภา 2 และพิธีมอบรางวัล ณ ห้องสารนิเทศ ชั้น 1 อาคารรัฐสภา 1

   
             
     
  คณะกรรมการชี้แจงกติกาการแข่งขันประกวดคัดลายมือฯ การประกวดคัดลายมือของตัวแทนนักเรียนจากโรงเรียนที่ผ่านการคัดเลือก การประกวดคัดลายมือของตัวแทนนักเรียนจากโรงเรียนที่ผ่านการคัดเลือก  
             
  การประกวดคัดลายมือของตัวแทนนักเรียนจากโรงเรียนที่ผ่านการคัดเลือก ตัวอย่างข้อความที่กำหนดให้ใช้ในการแข่งขัน อุปกรณ์เครื่องเขียนสำหรับการคัดลายมือ  
             
  นางพรพิศ เพชรเจริญ ผู้อำนวยการสำนักวิชาการ กล่าวรายงานแก่นายจเร พันธุ์เปรื่อง รองเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ตัวแทนนักเรียนจาก 20 โรงเรียน ผู้ผ่านการคัดเลือกจากคณะกรรมการตัดสินฯ  
             
  รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค จังหวัดสระบุรี รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี รางวัลชนะเลิศ โรงเรียนสิริรัตนาธร  
             
  นายจเร พันธุ์เปรื่อง รองเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร มอบเกียรติบัตร ของที่ระลึก แก่โรงเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันประกวดคัดลายมือฯ นายจเร พันธุ์เปรื่อง รองเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร มอบเกียรติบัตร ของที่ระลึก แก่โรงเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันประกวดคัดลายมือฯ นายจเร พันธุ์เปรื่อง รองเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร มอบเกียรติบัตร ของที่ระลึก แก่โรงเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันประกวดคัดลายมือฯ  
             
  นายจเร พันธุ์เปรื่อง รองเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร มอบของที่ระลึก แก่ผู้อำนวยการสำนักอาลักษณ์และเครื่องราชอิสริยาภรณ์ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี นายจเร พันธุ์เปรื่อง รองเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร กล่าวปิดการแข่งขันประกวดคัดลายมือฯ นายจเร พันธุ์เปรื่อง รองเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร กล่าวปิดการแข่งขันประกวดคัดลายมือฯ  
             
             
     
    สัมมนา 3 สำนัก ภายใต้การกำกับดูแลของรองเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร นายจเร พันธุ์เปรื่อง  

bullet โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาการให้บริการทางวิชาการด้านนิติบัญญัติของสำนักวิชาการ สำนักกฎหมาย และสำนักรายงานการประชุมและชวเลข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 ระหว่างวันที่ 1 - 2 มิถุนายน 2556 ณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

   
             
     
  ศึกษาดูงานประวัติศาสตร์ไทย ณ พระราชวังบางปะอิน ศึกษาดูงานประวัติศาสตร์ไทย ณ พระราชวังบางปะอิน ข้าราชการสำนักวิชาการ ศึกษาดูงานประวัติศาสตร์ไทย ณ พระราชวังบางปะอิน  
             
  ศึกษาดูงานประวัติศาสตร์ไทย ณ วัดใหญ่ชัยมงคล ศึกษาดูงานประวัติศาสตร์ไทย ณ วัดใหญ่ชัยมงคล ศึกษาดูงานประวัติศาสตร์ไทย ณ อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา  
     
  ศึกษาดูงานด้านพิพิธภัณฑ์ ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเจ้าสามพระยา ศึกษาดูงานด้านพิพิธภัณฑ์ ณ ศูนย์ศึกษาประวัติศาสตร์อยุธยา  
             
  นางพรพิศ เพชรเจริญ ผู้อำนวยการสำนักวิชาการ พร้อมด้วยข้าราชการสำนักวิชาการ ถ่ายภาพร่วมกัน ณ ศูนย์ศึกษาประวัติศาสตร์อยุธยา นายจเร พันธุ์เปรื่อง รองเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร กล่าวเปิดงานโครงการสัมมนาฯ  
             
  นางพรพิศ เพชรเจริญ ผู้อำนวยการสำนักวิชาการ นางสาวยุพา ศิระประภาพร ผู้อำนวยการสำนักรายงานการประชุมและชวเลข พร้อมด้วยข้าราชการ ถ่ายภาพร่วมกัน ณ ศูนย์ศึกษาประวัติศาสตร์อยุธยา  
             
  จุดลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมการสัมมนา นายจีระพงศ์ วัฒนะรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักกฎหมาย นางพรพิศ เพชรเจริญ ผู้อำนวยการสำนักวิชาการ นางสาวยุพา ศิระประภาพร ผู้อำนวยการสำนักรายงานการประชุมและชวเลข และนายสุเทพ เอี่ยมคง ผู้ดำเนินการเสวนา  
             
  ข้าราชการทั้ง 3 สำนัก ที่เข้าร่วมการสัมมนา นางสาวสุนิดา บุญญานนท์ บรรณารักษ์ชำนาญการพิเศษ กล่าวสรุปการดำเนินงานด้านห้องสมุด นางศิริพร โหตรภวานนท์ บรรณารักษ์ชำนาญการพิเศษ กล่าวสรุปด้านการบริการห้องสมุดดิจิทัล และห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ของสำนักวิชาการ  
             
  นางอารยะหญิง จอมพลาพล ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานวิชาการ 3 กล่าวสรุปการดำเนินงานด้านวิชาการของสำนัก นางสาวสุรีย์ ขวัญบัว ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานพิพิธภัณฑ์และจดหมายเหตุ กล่าวถึงงานพิพิธภัณฑ์และจดหมายเหตุ นางสิวาพร สุขเอียด วิทยากรชำนาญการพิเศษ กล่าวถึงการดำเนินงานด้านการวิจัย  
             
  นายภูมิพิชญ์ ยาสิทธิ์ วิทยากรชำนาญการพิเศษ กลุ่มงานบริการวิชาการ 2 นายชงคชาญ สุวรรณมณี วิทยากรชำนาญการพิเศษ กลุ่มงานบริการวิชาการ 1 นายจเร พันธุ์เปรื่อง รองเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร สรุปประเด็นการพัฒนาการให้บริการทางวิชาการ ด้านกฎหมาย และด้านเลขานุการ เพื่อสนับสนุนงานด้านนิติบัญญัติ และกล่าวปิดงานโครงการสัมมนาฯ  
             
  นายจเร พันธุ์เปรื่อง รองเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ผู้อำนวยการสำนัก ผู้บังคับบัญชากลุ่มงาน และข้าราชการสำนักวิชาการ ถ่ายภาพร่วมกัน  
             
             
     
    การอบรมคัดลายมืออักษรแบบรัตนโกสินทร์เพื่อจารึกลงในรัฐธรรมนูญฉบับสมุดไทยจำลอง  

bullet สำนักวิชาการ โดยกลุ่มงานพิพิธภัณฑ์และจดหมายเหตุ จัดการอบรมคัดลายมืออักษรแบบรัตนโกสินทร์เพื่อจารึกลงในรัฐธรรมนูญฉบับสมุดไทยจำลอง แก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 180 คน จาก 60 โรงเรียน ในเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 2 เขต 3 ในโครงการจัดแสดงนิทรรศการและกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้เกี่ยวกับรัฐธรรมนูญฉบับสมุดไทย เมื่อวันศุกร์ที่ 8 มีนาคม 2556 ระหว่างเวลา 9.00 -16.00 นาฬิกา ณ ห้องประชุมกรรมาธิการ หมายเลข 213-216 ชั้น 2 อาคารรัฐสภา 2 โดยได้รับเกียรติจากนายสุวิจักขณ์ นาควัชระชัย เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรมการอบรม

   
             
     
  จุดลงทะเบียน ณ บริเวณทางเข้าอาคารรัฐสภา 2 นางพรพิศ เพชรเจริญ ผู้อำนวยการสำนักวิชาการ กล่าวรายงานความเป็นมาและวัตถุประสงค์โครงการ ผู้เข้ารับการอบรม คือ นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 180 คน จาก 60 โรงเรียน  
             
  ผู้เข้ารับการอบรม คือ นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 180 คน จาก 60 โรงเรียน ตัวอย่างการเขียนลายมือในประกาศสถาปนาประจำองค์ ตัวอย่างการเขียนลายมือในประกาศนียบัตรกำกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ตระกูลต่างๆ ขนาดย่อส่วน  
     
  นายสุวิจักขณ์ นาควัชระชัย เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ถ่ายภาพร่วมกับผู้บริหารสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี  
             
  นายสุวิจักขณ์ นาควัชระชัย เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ถ่ายภาพร่วมกับวิทยากรจากสำนักอาลักษณ์และเครื่องราชอิสริยาภรณ์ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี  
             
             
  << 2555  
     
    Legislative Institutional Repository of Thailand  

bullet สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร โดยสำนักวิชาการ จัดโครงการประชาสัมพันธ์การให้บริการสารสนเทศดิจิทัล และเสวนาเรื่อง "การให้บริการสารสนเทศดิจิทัล@รัฐสภา" เมื่อวันพุธที่ 18 เมษายน 2555 ระหว่างเวลา 9.00 -16.00 นาฬิกา ณ ห้องโถง ชั้น 1 อาคารรัฐสภา 1 โดยได้รับเกียรติจากนายวิสุทธิ์ ไชยณรุณ รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง กล่าวเปิดงานประชาสัมพันธ์การให้บริการสารสนเทศดิจิทัล พร้อมเยี่ยมชมนิทรรศการ การสาธิตการใช้งานระบบผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต และกิจกรรมเสวนาจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ

   
             
     
  จุดลงทะเบียนเข้าร่วมงาน ฉัตรปวีณ์ ตรีชัชวาลวงศ์ ผู้ดำเนินรายการ นายพิทูร พุ่มหิรัญ เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร กล่าวรายงานต่อประธานในพิธี  
             
  นายวิสุทธิ์ ไชยณรุณ รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง ประธานในพิธีกล่าวเปิดงาน นายวิสุทธิ์ ไชยณรุณ รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง ประธานในพิธีเปิดงานประชาสัมพันธ์การให้บริการสารสนเทศดิจิทัล นายพิทูร พุ่มหิรัญ เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร มอบของที่ระลึกแก่ประธานในพิธี  
     
  ประธานในพิธีและคณะแขกผู้มีเกียรติร่วมถ่ายภาพ  
             
  รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง สมาชิกรัฐสภา และคณะผู้บริหาร เยี่ยมชมนิทรรศการและบูทสาธิต รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง สมาชิกรัฐสภา และคณะผู้บริหาร ถ่ายภาพร่วมกัน  
     
  เสวนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 			 เรื่อง การให้บริการสารสนเทศดิจิทัล@รัฐสภา นางวิจิตรา วัชราภรณ์ ผู้อำนวยการสำนักวิชาการถ่ายภาพร่วมกับวิทยากรและผู้ดำเนินรายการ นางวิจิตรา วัชราภรณ์ ผู้อำนวยการสำนักวิชาการถ่ายภาพร่วมกับวิทยากร ผู้ดำเนินรายการ และแขกผู้มีเกียรติ  
             
  นายก่อแก้ว พิกุลทอง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เยี่ยมชมนิทรรศการและการสาธิตระบบ แขกผู้มีเกียรติร่วมชมนิทรรศการและการสาธิตระบบ  
             
             
  << 2554  
     
    รับรองคณะบุคคลจากสาธารณรัฐเคนยา  

bullet นางวิจิตรา วัชราภรณ์ ผู้อำนวยการสำนักวิชาการ นำข้าราชการสำนักวิชาการร่วมให้การรับรองคณะศูนย์เพื่อการศึกษาและฝึกอบรมด้านรัฐสภา (Centre for Parliamentary Studies and Training - CPST) สาธารณรัฐเคนยา จำนวน 4 คน และบรรยายสรุปเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ และภารกิจสำนักวิชาการ ในการสนับสนุนงานบริการด้านวิชาการและการวิจัยในวงงานรัฐสภา ณ ห้องประชุมกรรมาธิการ หมายเลข 2 อาคารรัฐสภา 1 ชั้น 3 วันจันทร์ที่ 23 พฤษภาคม 2554 เวลา 13.30 -15.00 นาฬิกา

   
             
     
  ข้าราชการร่วมให้การรับรองและบรรยายสรุป คณะศูนย์เพื่อการศึกษาและฝึกอบรมด้านรัฐสภา (Centre for Parliamentary Studies and Training - CPST) สาธารณรัฐเคนยา ผู้บรรยายจากสำนักพัฒนาบุคลากร  
             
  นางวิจิตรา วัชราภรณ์ ผู้อำนวยการสำนักวิชาการ กล่าวต้อนรับและนำเข้าสู่การบรรยายภารกิจสำนักวิชาการ นางอรนิช รุ่งธิปานนท์ บรรยายสรุปเกี่ยวกับสำนักวิชาการ การนำเสนอเนื้อหาวิชาการของสำนักวิชาการ  
             
             
     
    เยี่ยมคารวะรองประธานวุฒิสภาคนที่สอง  

bullet นางวิจิตรา วัชราภรณ์ ผู้อำนวยการสำนักวิชาการ นำคณะบรรณารักษ์และข้าราชการกลุ่มงานห้องสมุด และกลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ เข้าเยี่ยมคารวะนางพรทิพย์ โล่ห์วีระ จันทร์รัตนปรีดา รองประธานวุฒิสภา คนที่สอง ณ ห้องรองประธานวุฒิสภา คนที่สอง อาคารรัฐสภา 2 ชั้น 3 วันจันทร์ที่ 4 เมษายน 2554 เวลา 11.30 นาฬิกา

   
             
     
  นางวิจิตรา วัชราภรณ์ ผู้อำนวยการสำนักวิชาการ มอบแจกันดอกไม้แด่ นางพรทิพย์ โล่ห์วีระ จันทร์รัตนปรีดา รองประธานวุฒิสภาคนที่สอง นางวิจิตรา วัชราภรณ์ ผู้อำนวยการสำนักวิชาการ และข้าราชการ ถ่านภาพร่วมกับ นางพรทิพย์ โล่ห์วีระ จันทร์รัตนปรีดา รองประธานวุฒิสภาคนที่สอง  
             
  นางวิจิตรา วัชราภรณ์ ผู้อำนวยการสำนักวิชาการ และข้าราชการ เยี่ยมคารวะ นางพรทิพย์ โล่ห์วีระ จันทร์รัตนปรีดา รองประธานวุฒิสภาคนที่สอง นางวิจิตรา วัชราภรณ์ ผู้อำนวยการสำนักวิชาการ และข้าราชการ เยี่ยมคารวะ นางพรทิพย์ โล่ห์วีระ จันทร์รัตนปรีดา รองประธานวุฒิสภาคนที่สอง นางวิจิตรา วัชราภรณ์ ผู้อำนวยการสำนักวิชาการ และข้าราชการ เยี่ยมคารวะ นางพรทิพย์ โล่ห์วีระ จันทร์รัตนปรีดา รองประธานวุฒิสภาคนที่สอง  
             
             
  << 2553  
     
    กิจกรรมนิทรรศการ 5 ธันวาคม และ 10 ธันวาคม 2553  

bullet นิทรรศการ "5 ธันวาคม" และ "10 ธันวาคม" ธันวาคม 2553 ณ บริเวณห้องโถง อาคารรัฐสภา 1

เพิ่มเติมข้อมูลนิทรรศการ >>

   
             
     
  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ร่วมพิธีเปิดนิทรรศการ ผู้บริหารของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ร่วมพิธีเปิดนิทรรศการ นายชัย ชิดชอบ ประธานรัฐสภา ในฐานะประธานในพิธี  
             
 
นายพิทูร พุ่มหิรัญ เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร กล่าวรายงาน ผู้เข้าร่วมพิธี นายชัย ชิดชอบ ประธานในพิธี เปิดกรวยดอกไม้
 
             
 
นายชัย ชิดชอบ ประธานในพิธี ตัดริบบิ้นเปิดงานนิทรรศการ นายชัย ชิดชอบ ประธานในพิธี เยี่ยมชมนิทรรศการ 5 ธันวาคม 2553 นางจิราวรรณ ชัยพานิช ผู้อำนวยการกลุ่มงานพิพิธภัณฑ์และจดหมายเหตุ มอบภาพที่ระลึกแด่นายชัย ชิดชอบ ประธานในพิธี
 
             
 
นางจิราวรรณ ชัยพานิช ผู้อำนวยการกลุ่มงานพิพิธภัณฑ์และจดหมายเหตุ มอบภาพที่ระลึกแด่นายชัย ชิดชอบ ประธานในพิธี นางวิจิตรา วัชราภรณ์ ผู้อำนวยการสำนักวิชาการ บรรยายและตอบข้อซักถามนายชัย ชิดชอบ ประธานในพิธี นายชัย ชิดชอบ ประธานในพิธี เยี่ยมชมนิทรรศการ 10 ธันวาคม 2553
 
             
  นายชัย ชิดชอบ ประธานในพิธี เยี่ยมชมซุ้มมูลนิธิโครงการหลวง ผู้แทนจากมูลนิธิโครงการหลวง มอบของที่ระลึกแด่นายชัย ชิดชอบ ประธานในพิธี ผู้แทนจากบริษัทไปรษณีย์ไทย มอบของที่ระลึกแด่นายชัย ชิดชอบ ประธานในพิธี  
             
  ผู้แทนจากบริษัทไปรษณีย์ไทย รับมอบของที่ระลึกจากนายชัย ชิดชอบ ประธานในพิธี ผู้แทนจากมูลนิธิโครงการหลวง รับมอบของที่ระลึกจากนายชัย ชิดชอบ ประธานในพิธี  
             
  การบรรเลงเพลงของนักดนตรีภายในงานตัวแทนนักดนตรี รับมอบของที่ระลึกจากนายชัย ชิดชอบ ประธานในพิธี ผู้แทนจากบริษัทไปรษณีย์ไทย มอบของที่ระลึกแด่นายพิทูร พุ่มหิรัญ เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร  
             
             
  << 2553  
     
    โครงการจัดแสดงนิทรรศการ เรื่อง บทบาทนักศึกษาในการเมืองไทย  

bullet นิทรรศการ เรื่อง "บทบาทนักศึกษาในการเมืองไทย" ระหว่างวันที่ 7-31 ตุลาคม 2553 ณ บริเวณห้องโถง อาคารรัฐสภา 1

เพิ่มเติมข้อมูลนิทรรศการ >>

   
             
     
 
ส่วนจัดแสดงนิทรรศการเรื่องบทบาทนักศึกษาในการเมืองไทย
 
             
 
ข้อมูลเหตุการณ์ 14 ตุลาคม 2516 เจ้าหน้าที่จากพิพิธภัณฑ์รัฐสภา นำชมนิทรรศการ นักศึกษาเยี่ยมชมศึกษานิทรรศการ
 
             
 
นางวิจิตรา วัชราภรณ์ ผู้อำนวยการสำนักวิชาการ มอบของที่ระลึกแก่อาจารย์ นางวิจิตรา วัชราภรณ์ ผู้อำนวยการสำนักวิชาการ มอบของที่ระลึกแก่นายกรัฐมนตรี นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี กล่าวกับนักศึกษาที่เข้าชมนิทรรศการ
 
             
 
 นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี ให้เกียรติถ่ายภาพที่ระลึกแก่ข้าราชการรัฐสภาและคณะนักศึกษา นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี ให้เกียรติถ่ายภาพที่ระลึกแก่ข้าราชการรัฐสภาและคณะนักศึกษา
 
             
             
         
  << 2552  
     
    กิจกรรมทัศนศึกษาเส้นทางประชาธิปไตย ครั้งที่ 1/2552  

bullet โครงการจัดแสดงนิทรรศการ เรื่อง "รัฐสภาไทยเทิดไท้องค์ราชันย์" ณ อาคารรัฐสภา 1 รัฐสภา และการเผยแพร่ประวัติศาสตร์การเมืองการปกครองไทยผ่านการจัดแสดงนิทรรศการเคลื่อนที่ ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก
1-30 ธันวาคม 2552 แสดงนิทรรศการ ณ บริเวณห้องโถง อาคารรัฐสภา 1
23-25 ธันวาคม 2552 กิจกรรมเผยแพร่ความรู้ด้านประวัติศาสตร์การเมืองการปกครองไทยผ่านการจัดแสดงนิทรรศการเคลื่อนที่ ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก

เพิ่มเติม >> กลุ่มงานพิพิธภัณฑ์และจดหมายเหตุ สำนักวิชาการ โทร. 0 2244 2055-6

   
             
  นิทรรศการ ณ บริเวณห้องโถง อาคารรัฐสภา 1  
 
นิทรรศการ เรื่อง รัฐสภาไทยเทิดไท้องค์ราชันย์ ณ อาคารรัฐสภา 1 รัฐสภา นิทรรศการ เรื่อง รัฐสภาไทยเทิดไท้องค์ราชันย์ ณ อาคารรัฐสภา 1 รัฐสภา นิทรรศการ เรื่อง รัฐสภาไทยเทิดไท้องค์ราชันย์ ณ อาคารรัฐสภา 1 รัฐสภา
 
             
 
นิทรรศการ เรื่อง รัฐสภาไทยเทิดไท้องค์ราชันย์ ณ อาคารรัฐสภา 1 รัฐสภา นิทรรศการ เรื่อง รัฐสภาไทยเทิดไท้องค์ราชันย์ ณ อาคารรัฐสภา 1 รัฐสภา นิทรรศการ เรื่อง รัฐสภาไทยเทิดไท้องค์ราชันย์ ณ อาคารรัฐสภา 1 รัฐสภา
 
             
 
นิทรรศการ เรื่อง รัฐสภาไทยเทิดไท้องค์ราชันย์ ณ อาคารรัฐสภา 1 รัฐสภา นิทรรศการ เรื่อง รัฐสภาไทยเทิดไท้องค์ราชันย์ ณ อาคารรัฐสภา 1 รัฐสภา นิทรรศการ เรื่อง รัฐสภาไทยเทิดไท้องค์ราชันย์ ณ อาคารรัฐสภา 1 รัฐสภา
 
             
 
กิจกรรมเผยแพร่ความรู้ด้านประวัติศาสตร์การเมืองการปกครองไทย ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก
 
 
นิทรรศการเคลื่อนที่ เรื่อง ความเป็นมา และอำนาจหน้าที่ของรัฐสภาไทย ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร พิษณุโลก นิทรรศการเคลื่อนที่ เรื่อง ความเป็นมา และอำนาจหน้าที่ของรัฐสภาไทย ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร พิษณุโลก นิทรรศการเคลื่อนที่ เรื่อง ความเป็นมา และอำนาจหน้าที่ของรัฐสภาไทย ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร พิษณุโลก
 
             
 
นิทรรศการเคลื่อนที่ เรื่อง ความเป็นมา และอำนาจหน้าที่ของรัฐสภาไทย ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร พิษณุโลก นิทรรศการเคลื่อนที่ เรื่อง ความเป็นมา และอำนาจหน้าที่ของรัฐสภาไทย ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร พิษณุโลก นักศึกษามหาวิทยาลัยนเรศวร ชมนิทรรศการเคลื่อนที่
 
             
 
กล่าวรายงานโครงการวันรัฐธรรมนูญ ครั้งที่ 7 กล่าวรายงานโครงการวันรัฐธรรมนูญ ครั้งที่ 7 ประธานในพิธี
 
             
 
คณะผู้จัดโครงการวันรัฐธรรมนูญ ครั้งที่ 7 ประธานในพิธีเปิด นายจเร พันธุ์เปรื่อง และข้าราชการสำนักวิชาการ
 
             
 
นายจเร พันธุ์เปรื่อง มอบของที่ระลึก นางวิจิตรา วัชราภรณ์ มอบของที่ระลึก นางจิราวรรณ ชัยพานิช มอบของที่ระลึก
 
             
 
นายจเร พันธุ์เปรื่อง รับมอบของที่ระลึก นายจเร พันธุ์เปรื่อง บรรยายเรื่อง รัฐธรรมนูญกับการแก้ไขวิกฤติชาติ นายจเร พันธุ์เปรื่อง และข้าราชการสำนักวิชาการ
 
             
 
อาจารย์สุจิตต์ วงษ์เทศ นักศึกษาร่วมฟังบรรยาย การแข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการ
 
             
 
การแข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการ การแข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการ การแข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการ
 
             
 
รางวัลชมเชย รางวัลชมเชย รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
 
             
 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 รางวัลชนะเลิศ
 
             
 
นายจเร พันธุ์เปรื่อง ถ่ายภาพที่ระลึกร่วมกับคณาจารย์และนักเรียนที่รับรางวัลจากการแข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการ ครั้งที่ 7
 
             
             
     
    กิจกรรมทัศนศึกษาเส้นทางประชาธิปไตย ครั้งที่ 1/2552  

bullet โครงการจัดแสดงนิทรรศการ 14 ตุลา วันประชาธิปไตย และทัศนศึกษาเส้นทางประชาธิปไตยของไทย
1-31 ตุลาคม 2552 แสดงนิทรรศการ ณ บริเวณห้องโถง อาคารรัฐสภา 1
14-15 ตุลาคม 2552 ทัศนศึกษาเส้นทางประชาธิปไตย เวลา 8.30-16.30 นาฬิกา

เพิ่มเติม >> กลุ่มงานพิพิธภัณฑ์และจดหมายเหตุ สำนักวิชาการ โทร. 0 2244 2055-6

   
             
     
 
คณะครูและนักเรียนผู้เข้าร่วมโครงการลงทะเบียน ณ บริเวณหน้าอาคารรัฐสภา 1 นายชัย ชิดชอบ ประธานรัฐสภา กล่าวโอวาทแก่คณะผู้เข้าร่วมโครงการ นายสามารถ แก้วมีชัย รองเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
 
             
 
นายพิทูร พุ่มหิรัญ เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรการบรรยาย เรื่อง บทบาท อำนาจหน้าที่ ของรัฐสภา กับพัฒนาการทางการเมืองไทย โดย นายจเร พันธุ์เปรื่อง รองเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร นางวิจิตรา วัชราภรณ์ ผู้อำนวยการสำนักวิชาการ และนางจิราวรรณ ชัยพานิช ผู้อำนวยการกลุ่มงานพิพิธภัณฑ์และจดหมายเหตุ
 
             
 
คณะผู้เข้าร่วมโครงการ ฟังบรรยาย ณ ห้องสารนิเทศ อาคารรัฐสภา 1 คณะผู้เข้าร่วมโครงการ ฟังบรรยาย ณ ห้องสารนิเทศ อาคารรัฐสภา 1 คณะผู้เข้าร่วมโครงการ เข้าชมห้องประชุมรัฐสภา
 
             
 
นายสามารถ แก้วมีชัย ถ่ายภาพร่วมกับผู้อำนวยการสำนักวิชาการและข้าราชการสำนักวิชาการ
 
             
 
คณะผู้เข้าร่วมโครงการ นั่งรถรางทัศนศึกษา ฟังบรรยายและนำชม ณ ลานพระบรมรูปทรงม้า ฟังบรรยายและนำชม ณ ลานพระบรมรูปทรงม้า
 
             
 
ฟังบรรยายและนำชมหมุดที่ระลึกการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 ณ ลานพระบรมรูปทรงม้า ฟังบรรยายและนำชมหมุดที่ระลึกการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 ณ ลานพระบรมรูปทรงม้า ฟังบรรยายและนำชมหมุดที่ระลึกการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 ณ ลานพระบรมรูปทรงม้า
 
             
 
ฟังบรรยายและนำชม ณ ลานพระบรมรูปทรงม้า ฟังบรรยายและนำชม ณ ลานพระบรมรูปทรงม้า นั่งรถรางเลาะเลียบคลองข้างทำเนียบรัฐบาล
 
             
 
ฟังบรรยายและนำชมอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย ฟังบรรยายและนำชมอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย ฟังบรรยายและนำชมอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย
 
             
 
ฟังบรรยายและนำชมพระที่นั่งอนันตสมาคม ฟังบรรยายและนำชมพระที่นั่งอนันตสมาคม ทัศนศึกษานำชมโดยรถราง
 
             
             
           
 
กลับเมนูหลักการศึกษาดูงานภายในประเทศการศึกษาดูงาน ณ ต่างประเทศนักศึกษาฝึกงานHome
 
 
upload: 11/11/52 update : 11/1/62
 
Home
Webmaster: บุษราภรณ์ อัครนิธิยานนท์