สำนักวิชาการ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
 
รายงานการวิจัย

พฤษภาคม 2552>> รายงานการวิจัย

     
 1. "การค้ามนุษย์" พินิจในแนวสตรีนิยม ในพื้นที่ของอินเตอร์เน็ต กระบวนการทางกฎหมาย และหน่วยงานภาครัฐ / จรีย์วรรณ พุทธานุรักษ์ , ชายไทย รักษาชาติ, ณรัตน์ สมสวัสดิ์. เชียงใหม่ : มูลนิธิผู้หญิง กฎหมาย และการพัฒนาชนบท, 2550. ( ว HV1448 จ166 ก 2550 )
 2. การกำหนดและการประเมินสมรรถนะบุคลากรภาครัฐที่เหมาะสมในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ / ชาลี ไตรจันทร์ . สงขลา : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2551. ( ว JQ1746.Z13.C65 ช527 ก)
 3. การจัดการศึกษาท้องถิ่นเพื่อรองรับภารกิจถ่ายโอนด้านการศึกษา . กรุงเทพฯ : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยรามคำแหง , 2550. ( ว JS7404.2 ร446 ก 2550 )
 4. การติดตามประเมินผลการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา ( ฉบับย่อ). กรุงเทพฯ : สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ , 2551. ( ว KQ17 ศ615 ก 2551 )
 5. การติดตามประเมินผลการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ( ฉบับย่อ). กรุงเทพฯ : สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ , 2551. ( ว KQ17 ศ615 ก 2551 )
 6. การติดตามประเมินผลการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน . กรุงเทพฯ : สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ , 2551. ( ว KQ17 ศ615 ก 2551 )
 7. การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาตามวิถีอิสลามในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามเพื่อบูรณภาพสังคมในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ / ชุมศักดิ์ อินทร์รักษ์, เรชา ชูสุวรรณ, นินาวาลย์ ปานากาเซ็ง . สงขลา : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2551. ( ว LC910.T5 ช632 ก 2551 )
 8. การพัฒนาตัวบ่งชี้คุณลักษณะของผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์ที่เอื้อต่อการปฏิรูปสื่อ / บุบผา เมฆศรีทองคำ . กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2550. ( ว PN4781 บ638 ก)
 9. การพัฒนาประชากรวัยเรียนและวัยแรงงานเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุของประเทศไทย / เกื้อ วงศ์บุญสิน , สุวาณี สุรเสียงสังข์, พัชราวลัย วงศ์บุญสิน. กรุงเทพฯ : สถาบันประชากรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2550. ( ว HB885 ก861 ก 2550 )
 10. การพัฒนาศูนย์ข้าวชุมชน / สัจจา บรรจงศิริ . กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2548. ( ว HD9066.T52 ส549 ก 2549 )
 11. ข่าวสารและการรับรู้ของประชาชนในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ " การเสริมสร้างประสิทธิภาพการสื่อสารของสื่อบุคคลในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อความสมานฉันท์ในชุมชน" / จารุณี สุวรรณรัศมี . สงขลา : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2551. ( ว P91.5.T5 จ322 ข 2551 )
 12. แนวทางการเสริมสร้างประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 : ปัญหา อุปสรรค และทางออก (บทสรุปสำหรับผู้บริหาร) / คนึงนิจ ศรีบัวเอี่ยม, ถวัลย์รัฐ วรเทพพุฒิพงษ์, พิสิฐ ศุกรียพงศ์. นนทบุรี : สถาบันพระปกเกล้า, 2545. ( ว JQ1745.A55.P82 ค144 น 2545 )
 13. โบราณคดีเครื่องถ้วยสยาม : แหล่งเตาเมืองน่านและพะเยา / สายันต์ ไพรชาญจิตร์ . นครปฐม : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2551. ( ว NK4156.6 ส665 บ 2551 )
 14. ผลกระทบจากสถานการณ์ความรุนแรงด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน กรณี : การอพยพย้ายถิ่นในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และแนวทางแก้ไข ภายใต้แผนงานวิจัยบูรณาการปัญหา 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ / ปิยะ กิจถาวร . สงขลา : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2551. ( ว HB2104.55.S6 ป621 ผ 2551 )
 15. ระบบบำนาญแห่งชาติ / วรเวศม์ สุวรรณระดา . กรุงเทพฯ : คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2551. ( ว HD7105.35.T5 ว286 ร 2551)
 16. รายงานการคัดเลือกบุคลากรแกนนำด้านการให้คำปรึกษาการวิจัยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี 2548. กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ,2549. ( ว LB1028 ค121 ร 2549 )
 17. รายงานการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการวิจัยประจำปี 2548 ที่เสนอของบประมาณการวิจัยผ่านสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติตามมติคณะรัฐมนตรี. กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน , 2550. ( ว LA1223.7 ค127 ร 2550 )
 18. รูปแบบการบริหารพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ภายใต้แผนงานวิจัยบูรณาการปัญหา 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ / อาคม ใจแก้ว, กอบพร พสุนธราธรรม, จรัสศรี สุวลักษณ์ . สงขลา : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2551. ( ว DS588.S6 อ591 ร 2551 )
 19. รูปแบบการพัฒนาความสามารถด้านการสื่อสารทวิภาษาระดับเบื้องต้นของนักเรียนในโรงเรียนประถมศึกษาของรัฐในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ / ปรารถนา กาลเนาวกุล, มณีรัตน์ โชติกกำธร, อาริน สะอิดี . สงขลา : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2551. ( ว LB1028.25 ป453 ร 2551 )
 20. วิเคราะห์ความต้องการเพื่อพัฒนากรอบหลักสูตรตาดีกาและสถาบันศึกษาปอเนาะ / อิบราเฮ็ม ณรงค์รักษาเขต, นิเลาะ แวอูเส็ง, อะห์มัด ยี่สุ่นทรง . สงขลา : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2551. ( ว LC910.T5 อ746 ว 2551 )
 21. Mitigating exploitative situations of migrant workers in Thailand / Supang Chantavanich, Samarn Laodumrongchai, Thanyaporn Wongboonchinan. Bangkok : Sribooncomputer-printing, 2007. (Res HD8700.55 S96M 2007 )