สำนักวิชาการ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
 
หนังสือทั่วไป

ธันวาคม 2552>> หนังสือทั่วไป

     
 1. 365 ฟังก์ชั่น Excel/ วิศัลย์ พัวรุ่งโรจน์ , วิศิษฎ์ พัวรุ่งโรจน์. กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2552. (HF5548.4.M523 ว759 ส 2552)
 2. 8 โรคร้ายของวัยทำงาน/ ชัญวลี ศรีสุโข. กรุงเทพฯ : มติชน , 2552. (RA776.95 ช362 ป 2552)
 3. 80 พระอารามหลวง กรุงเทพมหานคร . กรุงเทพฯ : ฐานบุ๊คส์, 2550. (BQ6336 ส814 ป2550)
 4. กระบวนการกลุ่ม [ 7th]/ มนัสนันท์ หัตถศักดิ์. ปทุมธานี : มหาวิทยาลัยกรุงเทพ, 2552. (LB1032 ม166 ก 2552)
 5. กลยุทธ์การขนส่ง/ ไชยยศ ไชยมั่นคง , มยุขพันธุ์ ไชยมั่นคง. กรุงเทพฯ : วิชั่น, 2552. (HE151 ช882 ก 2552)
 6. กลยุทธ์คิดใหญ่/ ชมิตต์ , เบิร์นด์ เอช , สุฎางค์ เอกสุวรรณ, ผู้แปล , วีรวุธ มาฆะศิรานนท์, ผู้แปล. กรุงเทพฯ : เอ็กซเปอร์เน็ท, 2551. (HD53 ช183 ก 2551)
 7. การจัดการ : มุมมองนักบริหาร [3rd]/ จุฑา เทียนไทย. กรุงเทพฯ : แมคกรอ-ฮิล, . (HD37 จ621 ก)
 8. การจัดการต้นทุนโลจิสติกส์/ คำนาย อภิปรัชญาสกุล. กรุงเทพฯ : โฟกัสมีเดีย แอนด์ พับลิชชิ่ง , 2551. (HD38.5 ค357 ก 2551)
 9. การบริหารพัสดุคงคลัง/ พิภพ ลลิตาภรณ์. กรุงเทพฯ : สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) , 2552. (TS160 พ713 ก 2552)
 10. การเลือกใช้สถิติที่เหมาะสมสำหรับการวิจัย [ 5th]/ ศิริชัย กาญจนวาสี , ทวีวัฒน์ ปิตยานนท์ , ดิเรก ศรีสุโข. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2551. (HA29.5 ศ452 ก 2551)
 11. การสำรวจจากระยะไกลในด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน/สิ่งปกคลุมดินและการประยุกต์/ สมพร สง่าวงศ์. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , 2552. (G70.4 ส265 ก 2552)
 12. การสื่อข่าวและการเขียนข่าว [ 5th]/ วัฒณี ภูวทิศ. ปทุมธานี : มหาวิทยาลัยกรุงเทพ, 2552. (PN4781 ว391 ก 2552)
 13. เก่งพูดอังกฤษด้วยตัวเอง/ เกษรา สมันนะ. ฉะเชิงเทรา : พีเอ็นเอ็น กรุ๊ป , 2551. (PE1131 ก815 ก 2551)
 14. เก่งอังกฤษ...เพื่อสมัครงาน/ เกษรา สมันนะ. ฉะเชิงเทรา : พี เอ็น เอ็น กรุ๊ป , 2552. (PE1115 ก815 ก 2552)
 15. คลื่นหลากสี วิกฤต ' เหลือง-แดง'/ กองบรรณาธิการข่าวสด. กรุงเทพฯ : มติชน, 2552. (JQ1745.A5 ก351 ค 2552)
 16. ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ [ 4th]/ นรเศรษฐ เจียมจิโรจน์. ปทุมธานี : มหาวิทยาลัยกรุงเทพ, 2551. (JX1308 น224 ค 2551)
 17. คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยละเมิด ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวเนื่อง [ 6th]/ เพ็ง เพ็งนิติ. กรุงเทพฯ : หจก. จิรรัชการพิมพ์, 2552. (KS44.3 พ872 ค 2552)
 18. คู่มือคุณแม่คนใหม่ใส่ใจลูกรัก/ ซอลต์ , คาเรน เอ็น , วิริยา สังขนิยม, แปล. กรุงเทพฯ : มูลนิธิเด็ก, 2551. (RG551 ซ119 ค 2551)
 19. เครือข่ายคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร (ฉบับปรับปรุงเพิ่มเติม)/ โอภาส เอี่ยมสิริวงศ์. กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น , 2552. (TK5105.5 อ978 ค 2552)
 20. โครงการศึกษาวิเคราะห์ปัจจัยและผลกระทบเพื่อก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงรูปแบบ (Modal Shift) อย่างเหมาะสมต่อการเดินทางสัญจรและการขนส่งทางถนนไปสู่การขนส่งระบบรางและการขนส่งทางน้ำ ( รายงานสรุปสำหรับผู้บริหาร)/ กระทรวงคมนาคม. สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร. กรุงเทพฯ : สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร กระทรวงคมนาคม , 2552. (HE273.55 ค149 ค 2552)
 21. โครงการศึกษาวิเคราะห์ปัจจัยและผลกระทบเพื่อก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงรูปแบบ (Modal Shift) อย่างเหมาะสมต่อการเดินทางสัญจรและการขนส่งทางถนนไปสู่การขนส่งระบบรางและการขนส่งทางน้ำ รายงานขั้นสุดท้าย (Final Report) รายงานหลัก/ กระทรวงคมนาคม. สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร. กรุงเทพฯ : สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย , 2552.
 22. โครงการศึกษาวิเคราะห์ปัจจัยและผลกระทบเพื่อก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงรูปแบบ (Modal Shift) อย่างเหมาะสมต่อการเดินทางสัญจรและการขนส่งทางถนนไปสู่การขนส่งระบบรางและการขนส่งทางน้ำ รายงานขั้นสุดท้าย (ภาคผนวก)/ กระทรวงคมนาคม. สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร. กรุงเทพฯ : สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย , 2552. (HE273.55 ค149 ค 2552)
 23. โครงการสำรวจภาวะความรุนแรง คุณภาพชีวิต ต้นทุนทางอ้อม และรูปแบบการรักษาของผู้ป่วยโรคจิตเภท พ.ศ. 2551/ พุดตาน พันธุเณร, บรรณาธิการ , วีรยุทธ ชัยพรสุไพศาล, บรรณาธิการ. กรุงเทพฯ : โครงการศึกษาทางเลือกเชิงนโยบายต่อภาระโรค, 2552. (RC514 ค962 2552)
 24. ใครอยากเป็นนักคิดผลิตไอเดีย...เชิญทางนี้/ ยุทธนา ภาระนันท์. กรุงเทพฯ : ฐานบุ๊คส์ , 2552. (BF637.S38 ย355 ค 2552)
 25. จิตวิทยา ความฉลาด และความคิดสร้างสรรค์/ วิทยากร เชียงกูล. กรุงเทพฯ : สายธาร , 2551. (BF408 ว583 จ2551)
 26. จิตวิทยาสังคม/ จำรอง เงินดี. กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์ , 2552. (HM251 จ362 จ 2552)
 27. ฉลากคลาสสิค/ เอนก นาวิกมูล. กรุงเทพฯ : แสงดาว , 2552. (NC1002.L3 อ893 ฉ 2552)
 28. เดินสู่ภูเขา : เรื่องราวการเดินทางสู่สุดยอดเขาสูงของโลกจาก 13 นักเดินทาง/ ปิยะฤทัย ปิโยพีระพงศ์ , บรรณาธิการ. กรุงเทพฯ : จีเอ็ม บุ๊กส์, 2552. (SC ด921 2552)
 29. ติดตั้งและบริหาร Linux Web Hosting ใช้งานในองค์กร (ภาคปฏิบัติ)/ อาณัติ รัตนถิรกุล. กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น , 2552. (QA76.76.O68 อ618 ต 2552)
 30. ทางลัดเก่งไวยากรณ์อังกฤษ/ ไพบูลย์ เปียศิริ. ฉะเชิงเทรา : พี เอ็น เอ็น กรุ๊ป , 2552. (PE1128 พ978 ท 2552)
 31. ท่านพุทธทาสกับอำนาจวัตถุนิยม/ อินทุวรรณา เชยชื่นสกุล. กรุงเทพฯ : สุขภาพใจ , 2552. (BQ942 พ331 ท 2552)
 32. เทคนิคพิชิต TU-GET/ Post Grad Team. กรุงเทพฯ : หน้าต่างสู่โลกกว้าง, 2552. (PE1114 พ971 ท 2552)
 33. นักคิด นักรู้ และนักการเมืองจากอดีตถึงปัจจุบัน/ ดนัย ไชยโยธา. กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์ , 2552. (B65 ด123 น 2552)
 34. ปฐมสมโพธิ ธรรมสมบัติ หมวดที่ 1 ( หลักสูตรนักธรรมและธรรมศึกษา ชั้นตรี-เอก)/ สมเด็จพระสังฆราช (ปุสฺสเทว) , วชิรญาณวโรรส, สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยา. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มหามกุฏราชวิทยาลัย, 2550. (BQ865 ส246 ป 2550)
 35. ประมวลพระบรมราโชวาทและพระราชดำรัสอันเกี่ยวเนื่องกับกฎหมาย ตั้งแต่พุทธศักราช 2489 จนถึง 2546 . กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2549.
 36. ประวัติย่อของกาลเวลา ฉบับภาพประกอบ/ Stephen Hawking , ฮอว์กิ้ง, สตีเฟน , ปิยบุตร บุรีคำ, ผู้แปล. กรุงเทพฯ : มติชน, 2552. (QB981 ธ176 ป 2552)
 37. ประวัติศาสตร์ศิลปะไทย (ฉบับย่อ) : การเริ่มต้นและการสืบเนื่องงานช่างในศาสนา/ สันติ เล็กสุขุม. กรุงเทพฯ : เมืองโบราณ , 2552. (N7321 ส582 ป 2552)
 38. เผยความลับที่ไม่ลับ ของ " รหัสลับดาวินชี"/ กฤษณา หงษ์อุเทน. กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง , 2552. (N6923.L4 ก282 ผ 2552)
 39. พระบรมธรรมิกราช . กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2551.
 40. พระพิฆเณศ ฝ่าอุปสรรค สู่ความสำเร็จ ความร่ำรวย/ ทิพยจักร. กรุงเทพฯ : กรีน-ปัญญาญาณ , 2550. (BL1225.G34 ท461 พ 2550)
 41. พระราชากับคหบดีแห่งชนบท พระราชหัตถเลขาในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่หกถึงนาย เมย์นาร์ด วิลโลบี คอลเชลเดอร์-วีมซ คหบดี/ มาลิทัต พรหมทัตตเวที , ผู้แปล , มงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว, พระบาทสมเด็จพระ. กรุงเทพฯ : พี.เพรส, 2552. (DS583 ม113 พ 2552)
 42. พัฒนาแอปพลิเคชั่นด้วย VB.NET กับ Excel/ อำนาจ นุตะมาน. กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2552. (QA76.73.B3 อ686 พ 2552)
 43. พัฒนาแอปพลิเคชั่นด้วย Visual Basic 2008/ บัญชา ปะสีละเตสัง. กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2552. (QA76.73.B3 บ253 พ 2552)
 44. พิชิต CU-TEP reading/ Post Grad Team. กรุงเทพฯ : หน้าต่างสู่โลกกว้าง, 2552. (PE1114 พ971 พ 2552)
 45. พื้นฐานภาพคนเหมือนในประเทศไทย/ มัย ตะติยะ. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , 2551. (NC772 ม376 พ 2551)
 46. พุทธธรรม ฉบับปรับปรุงและขยายความ [ 11th]/ พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตโต). กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2552. (BQ4190 พ349 พ 2552)
 47. พูดความจริง/ สุภิญญา กลางณรงค์. กรุงเทพฯ : openbooks, 2550. (PN4781 ส739 พ2550)
 48. พูดเยอรมันเป็นเร็ว 1/ นิรุบล สิริมงคล. กรุงเทพฯ : เอ็มไอเอส ซอฟท์เทค, 2549. (PE3121 ร658 พ 2549 ล.1)
 49. พูดเยอรมันเป็นเร็ว 2/ นิรุบล สิริมงคล. กรุงเทพฯ : เอ็มไอเอส ซอฟท์เทค, 2550. (PE3121 น658 พ 2550 ล.2)
 50. พูดอังกฤษได้ในทุกสถานการณ์/ อัครพนท์ เนื้อไม้หอม. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร , 2552. (PE1131 อ475 พ 2552)
 51. พูดอังกฤษธุรกิจ/ แสงระวี ทองดี. กรุงเทพฯ : เอ็มไอเอส ซอฟท์เทค , 2548. (PE1115 ส962 พ 2548)
 52. พูดอังกฤษในชีวิตการทำงาน/ อิสรีย์ แจ่มขำ , ดุจเดือน กลั่นคูวัต. กรุงเทพฯ : เอ็มไอเอส ซอฟท์เทค, 2550. (PE1115 อ764 พ 2550)
 53. ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร [ 3rd]/ ธนู ทดแทนคุณ. กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, 2552. (PL4158 ธ281 ภ 2552)
 54. ภูมิปัญญาไทยกับการพัฒนาการศึกษา/ ภาณุวัฒน์ ภักดีวงศ์. กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , 2552. (LA1221 ภ434 ภ 2552)
 55. มงคลยอดชีวิต ฉบับสมบูรณ์/ สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (พิมพ์ ธมมฺธโร). กรุงเทพฯ : ธรรมสภา , . (BQ1369.5.M35 ส245 ม)
 56. มารยาทสากล ค.ศ. 2000/ ปาจรีย์ นุพงษ์. กรุงเทพฯ : กังหัน, . (BJ1809 ป542 ม)
 57. ยอยกพระพุทธศาสนาฯ : 100 ปี กรมเสมียนตรา/ ไชยนาจ ญาติฉิมพลี , พันเอก, บรรณาธิการ. กรุงเทพฯ : กรีน-ปัญญาญาณ, 2552.
 58. ยาแก้พิษ วิกฤติแฮมเบอร์เกอร์/ กฤษดา แพทย์หลวง. กรุงเทพฯ : ฐานการพิมพ์ , 2552. (HG187 ก284 ย 2552)
 59. ยุทธการสอบสัมภาษณ์และมารยาทสังคม/ ธาตรี ฟักศรีเมือง. กรุงเทพฯ : สูตรไพศาล , 2549. (HF5383 ธ513 ย 2549)
 60. รอยพระยุคลบาท [ 8th]/ วสิษฐ เดชกุญชร. กรุงเทพฯ : มติชน, 2549. (DS586 ว362 ร 2549)
 61. ระบบทักษิณ...กับปฏิญญาฟินแลนด์/ จิตกร บุษบา. กรุงเทพฯ : Icon Printing, . (JQ1745.A5 จ392 ร)
 62. รัฐศาสตร์ [ 6th]/ จักษ์ พันธ์ชูเพชร. พิษณุโลก : Punch group, 2552. (JA69 จ234 ร 2552)
 63. รู้โรค รู้รักษา การดูแลบาดแผลและการป้องกันการติดเชื้อด้วยตนเอง/ ธวัช ประสาทฤทธา. กรุงเทพฯ : บุ๊คส์ ทู ยู , 2552. (RA1121 ธ391 ร 2552)
 64. เรียนง่าย...เป็นเร็ว สนทนาภาษาอังกฤษ/ เกษรา สมันนะ. ฉะเชิงเทรา : พี เอ็น เอ็น กรุ๊ป , 2552. (PE1131 ก815 ร 2552)
 65. เรียนเยอรมัน 1/ นิรุบล สิริมงคล. กรุงเทพฯ : เอ็มไอเอส ซอฟท์เทค, 2548. (PE3121 น658 ร 2548)
 66. เรียนลัดภาษาฝรั่งเศส 2/ แสงระวี ทองดี. กรุงเทพฯ : เอ็มไอเอส ซอฟท์เทค, 2547. (PC2121 ส962 ร 2547 ล.2)
 67. เรียนลัดภาษาฝรั่งเศส ชุดที่ 1/ แสงระวี ทองดี. กรุงเทพฯ : เอ็มไอเอส ซอฟท์เทค, 2547. (PC2121 ส962 ร 2547 ล.1)
 68. โลกใหม่แห่งนวัตกรรม/ นิสิต มโนตั้งวรพันธุ์ , แปล , พราฮาลาด, ซี. เค. , คริชนาน, เอ็ม. เอส.. กรุงเทพฯ : แมคกรอ-ฮิล, 2551. (HD30.28 พ424 ล 2551)
 69. วิถีโลก/ ศิริพร สุเมธารัตน์. กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์ , 2552. (D22 ศ463 ว 2552)
 70. วิถีแห่งผู้นำ/ ศมณ สุวรรณรัตน์ , ผู้แปล , องค์ทะไลลามะ. กรุงเทพฯ : เนชั่นบุ๊คส์, 2552.
 71. วิธีวิทยาการวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ทางพฤติกรรมศาสตร์และสังคมศาสตร์ [ 3rd]/ องอาจ นัยพัฒน์. กรุงเทพฯ : สามลดา, 2551. (H62.1.A14 อ117 ว 2551)
 72. ไวยากรณ์อังกฤษ ฉบับเรียนลัด...เป็นเร็ว/ ไพบูลย์ เปียศิริ. ฉะเชิงเทรา : พี เอ็น เอ็น กรุ๊ป , 2552. (PE1128 พ978 ว 2552)
 73. ศัพท์จีนเรียนเร็ว เล่ม 2/ นพพิชญ์ ประหวั่น. กรุงเทพฯ : ทฤษฎี, 2552. (PL1231 น177 ศ 2552)
 74. ศิลปะการพูด/ วีระเกียรติ รุจิรกุล. ปทุมธานี : มหาวิทยาลัยกรุงเทพ, 2552. (PN4129 ว843 ศ 2552)
 75. ศิลปะจีนสมัยใหม่/ ปิยะแสง จันทรวงศ์ไพศาล. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , 2552. (N7345 ป622 ศ 2552)
 76. ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย/ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย. กรุงเทพฯ : ฝ่ายเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย , (GT4315.T5 ศ814 ศ)
 77. ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย . กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, 2530. (GT3415.T5 ศ528 ศ 2530)
 78. สนทนาภาษาเกาหลี 1,000 ประโยค/ ลี , ปู ยัง. กรุงเทพฯ : เอ็มไอเอส ซอฟท์เทค, 2550. (PL913 ล511 ส 2550)
 79. สยามสามไตร/ พระพรหมคุณาภรณ์ (ป. อ. ปยุตฺโต). กรุงเทพฯ : พิมพ์สวย , 2552.
 80. สร้างลูกรักให้เป็นนักอ่าน/ เรืองศักดิ์ ปิ่นประทีป. กรุงเทพฯ : แปลน ฟอร์ คิดส์ , 2552. (Z1003 ร863 ส 2552)
 81. สัณฐานวิทยาของขนไก่ฟ้าไก่ป่าในประเทศไทย และการจำแนกขนนก/ วีณา เมฆวิชัย , บรรณาธิการ. กรุงเทพฯ : คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2552. (QL696.G27 ว815 ส 2552)
 82. สืบกำเนิด 225 แซ่ (เท่าที่พบเห็นในเมืองไทย) . กรุงเทพฯ : อักษรวัฒนา, . (CS2990 บ574 ส)
 83. สื่อมวลชนกับสังคม [ 2nd]/ สุดารัตน์ ดิษยวรรธนะ จันทราวัฒนากุล. ปทุมธานี : มหาวิทยาลัยกรุงเทพ, 2552. (P96.S6 ส769 ส 2552)
 84. หยินหยางแห่งวัฒนธรรมอเมริกัน/ สมัยพร ฉ่ำชื่น , ผู้แปล , คิม, อุน วาย. กรุงเทพฯ : หน้าต่างสู่โลกกว้าง, 2552. (E169.2 ค451 ห 2552)
 85. หลักเกณฑ์การทับศัพท์ภาษาจีนและภาษาฮินดี ฉบับราชบัณฑิตยสถาน . กรุงเทพฯ : ราชบัณฑิตยสถาน, 2550. (PL4168 ร421 ห 2550)
 86. หลักภาษาอังกฤษ ฉบับสมบูรณ์/ ณวรา อลิน. กรุงเทพฯ : คลื่นอักษร , 2551. (PE1128 ณ258 ห 2551)
 87. หัวหมู่ทะลวงฟันระบอบทักษิณ/ สมเจตน์ บุญถนอม , มัลลิกา บุญมีตระกูล. กรุงเทพฯ : กรีน-ปัญญาญาณ, 2551. (DS578.32 ส236 ห 2551)
 88. หัวอกผู้ (ถูก) ว่า [ 3rd]/ อาทิตย์ อุไรรัตน์. ปทุมธานี : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยรังสิต, 2550. (HD578.32 อ621 ห 2550)
 89. อยากมีเพื่อนเป็นฝรั่งใจจะขาด/ ชัยยง เผือกทอง. กรุงเทพฯ : D ดี, 2552. (PE1131 ช414 อ 2552)
 90. อัจฉริยะสร้างสุข/ วนิษา เรช. ปทุมธานี : อัจฉริยะสร้างได้ , 2552. (BF575.H27 ว176 อ 2552)
 91. อ่านก่อนตาย ก่อนจะเสียดายที่ไม่ได้อ่าน 4 : จิตอัจฉริยะสร้างได้...สู่ภูมิจิตอริยะ/ ภันธกานต์ กิ้มทอง. นครราชสีมา : ธัญญพัทธ์ , . (BQ843 ภ381 อ)
 92. อุทกวิทยา/ นิตยา หวังวงศ์วิโรจน์. กรุงเทพฯ : ด่านสุทธาการพิมพ์ , 2551. (GB661.2 น578 อ 2551)
 93. เอกสารการสอนชุดวิชา การสร้างสารในงานนิเทศศาสตร์ หน่วยที่ 1-7/ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชานิเทศศาสตร์. นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2549. (P90 ส747 อ 2549 ล.1)
 94. เอกสารการสอนชุดวิชา การสร้างสารในงานนิเทศศาสตร์ หน่วยที่ 8-15/ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชานิเทศศาสตร์. นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2549. (P90 ส747 อ 2549 ล.2)
 95. เอกสารการสอนชุดวิชา การสื่อสารกับการพัฒนา หน่วยที่ 1-8 [5th]/ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชานิเทศศาสตร์. นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2549. (P96.D4 ส747 อ 2549 ล.1)
 96. เอกสารการสอนชุดวิชา การสื่อสารกับการพัฒนา หน่วยที่ 9-15 [5th]/ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชานิเทศศาสตร์. นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2549. (P96.D4 ส747 อ 2549 ล.2)
 97. เอกสารการสอนชุดวิชา ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ หน่วยที่ 8-15 [3rd]/ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชารัฐศาสตร์. นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2533. (JX1308 ส747 อ 2533 ล.2)
 98. เอกสารการสอนชุดวิชา ทักษะชีวิต หน่วยที่ 1-7 [10th]/ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชานิเทศศาสตร์. นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2550. (BF637 ส747 อ 2550 ล.1)
 99. เอกสารการสอนชุดวิชา ทักษะชีวิต หน่วยที่ 8-15 [10th]/ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชานิเทศศาสตร์. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2550. (BF637 ส747 อ 2550 ล.2)
 100. เอกสารการสอนชุดวิชา ประสบการณ์วิชาชีพรัฐศาสตร์ หน่วยที่ 8-15/ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, สาขาวิชารัฐศาสตร์. นนทบุรี : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2550.
 101. เอกสารประกอบการสัมมนาเรื่อง แนวทางการแก้ไขปัญหาการอำนวยความยุติธรรมให้กับประชาชนในการพิจารณาพิพากษาคดีแพ่ง . กรุงเทพฯ : สำนักงานกิจการยุติธรรม, 2552.
 102. Healthy body & healthy mind : สุขกาย สบายใจ/ กองบรรณาธิการนิตยสาร Health & Cuisine. กรุงเทพฯ : อมรินทร์สุขภาพ, 2551. (RA776.95 ฮ655 2551)
 103. SQL Server 2008 ฉบับสมบูรณ์/ พงษ์พันธ์ ศิวิลัย. กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น , 2552. (QA76.9.D32 พ161 อ 2552)
 104. The lord of time เทพแห่งกาลเวลา/ วิศิษฐ์ ศรีพิบูลย์. กรุงเทพฯ : บานานา สวีท , 2552. (BD638 ว763 ด 2552)
 105. TU-GET ฉบับเจาะข้อสอบ/ Post Grad Team. กรุงเทพฯ : หน้าต่างสู่โลกกว้าง, 2552. (PE1114 พ971 ท 2552)
 106. Vitamins & minerals : กินอย่างไรให้สุขภาพดี/ โรส , ซาร่า , ศักดา ดาดวง, ผู้แปล. กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2552. (RA784 ร943 ว 2552)
 107. Word 2007 ฉบับสมบูรณ์/ อัมรินทร์ เพ็ชรกุล. กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น , 2550. (HF5548.4.M527 อ568 ว2550)
 108. A new energy frontier : the bay of Bengal region/ Devare, Sudhir T. ,ed. Singapore : Institute of Southeast Asian Studies, 2008. (HD9502.B482 N53 2008)
 109. A war of frontier and empire : the Philippine-American War, 1899-1902/ Silbey, David J.. New York : Hill and Wang, 2007. (DS679 S57W 2007)
 110. Asia port cities 1600-1800 : local and foreign cultural/ Haneda, Masashi, ed.. Singapore : NUS Press, 2009. (DS33.7 A84 2009)
 111. Building the Tatmadaw : Myanmar armed forces since 1948/ Aung Myoe, Maung. Singapore : Institute of Southeast Asian Studies, 2009. (UA854.B9 A92B 2009)
 112. Clean, green and blue : Singapore's journey towards environmental and water sustainability/ Tan, Yong Soon , Lee, Tung Jean , Tan, Karen. Singapore : Institute of Southeast Asian Studies, 2009. (TD299.S6 T23C 2009)
 113. Creating "Greater Malaysia" : decolonization and the politics of merger/ Tan Tai Yong. Singapore : Institute of Southeast Asian Studies, 2008. (DS597.2 T77C 2008)
 114. Dangerous deterrent : nuclear weapons proliferation and conflict in South Asia/ Kapur, S. Paul. Singapore : NUS Press, 2009. (UA832.7 K36D 2009)
 115. Debating Vietnam : Futbright, Stennis, and their Senate hearings/ Fry, Joseph A.. New York : Rowman & Littlefield, 2006. (DS558 F79D 2006)
 116. Deepening democracy in Indonesia ? direct elections for local leaders (Pilkada)/ Erb, Maribeth, ed.. Singapore : Institute of Southeast Asian Studies, 2009. (JS7197.3 D31 2009)
 117. Dr. Maung Maung : gentleman, scholar, patriot/ Taylor, Robert h.. Singapore : Institute of Southeast Asian Studies, 2008. (DS501 T39D 2008)
 118. Ethnic Chinese in contemporary Indonesia/ Suryadinata, Leo, ed.. singapore : ISEAS Publishing, 2008. (DS632.3.C5 E85 2008)
 119. Expressing Islam : religious life and politics in Indonesia/ Fealy,Greg, ed.. Singapore : Institute of Southeast Asian Studies, 2008. (DS644.4 E96 2008)
 120. Federal-state relations in Sabah, Malaysia : the Berjaya administration, 1976-85/ Lim, Regina. Singapore : Institute of Southeast Asian Studies, 2008. (DS597.336 L73F 2008)
 121. Guinness world records 2009/ Glenday, Craig, editor. Washington : Guinness world records limited, 2008. (AG243 G84 2009)
 122. India in the making of Singapore/ Latif, Asad-ul Iqbal. Singapore : Singapore India Association, 2008. (DS610.47.I4 L35I 2008)
 123. Indonesian Muslim intelligentsia and power/ Latif, Yudi. Singapore : Institute of Southeast Asian Studies, 2008. (DS625 L35I 2008)
 124. Labour mobility in the Asia-Pacific region : dynamics, issues and a new APEC agenda : a survey and analyses of governance challenges on labour migration for APEC economies/ Hugo, Graeme, ed.. Singapore : Institute of Southeast Asian Studies, 2008. (HD5717 L12 2008)
 125. Legacy of engagement in Southeast Asia/ Murphy, Ann Marie, ed. Singapore : Institute of Southeast Asian Studies, 2008. (HC441 L49 2008)
 126. Living the information society in Asia/ Alampay, Erwin, ed.. Singapore : Institute of Southeast Asian Studies, 2009. (HM851 L78 2009)
 127. Malaya 's first year at the United Nations : as reflected in Dr Ismail's reports home to Tunku Abdul Rahman/ Ooi Kee Beng , Tawfik Ismail. Singapore : Institute of Southeast Asian Studies, 2009. (JZ4997.5.M3 T23M 2009)
 128. Malaya 's secret police 1945-60 : the role of the special branch in the Malayan emergency/ Comber, Leon. Singapore : Institute of Southeast Asian Studies, 2008. (HV8252.6 C65M 2008)
 129. Malaysian foreign policy in the Mahathir era 1981-2003 : dilemmas of development/ Dhillon, Karminder Singh. Singapore : NUS Press, 2009. (DS596.3 D44M 2009)
 130. March 8 : eclipsing May 13/ Ooi Kee Beng , Saravanamuttu, Johan , Lee Kock Guan. Singapore : Institute of Southeast Asian Studies, 2008. (JQ1062.A95 O59M 2008)
 131. Military politics, Islam, and the state in Indonesia : from turbulent transition to democratic consolidation/ Mietzner, Marcus. Singapore : Institute of Southeast Asian Studies, 2009. (DS644.5 M63M 2009)
 132. Minimum deterrence and India's nuclear security/ Basrur, Rajesh M.. Singapore : NUS Press, 2009. (UA840 B37M 2009)
 133. Nahdlatul Ulama and the struggle for power within Islam and politics in Indonesia/ Bush , Robin. Singapore : Institute of Southeast Asian Studies, 2009. (BP10.N83 B97N 2009)
 134. Organized crime [8th]/ Abadinsky, Howard. Belmont, California : Thomson, 2007. (HV6446 A22O 2007)
 135. Poverty reduction through sustainable fisheries : emerging policy and governance issues in Southeast Asia/ Briones, Roehlano M.ed.. Singapore : Institute of Southeast Asian Studies, 2008. (SD370.A9 P87 2008)
 136. Public administration : an action orientation [6th]/ Denhardt, Robert B. , Denhardt, Janet V.. Belmont, California : Thomson, 2009. (JF1351 D46P 2009)
 137. Religious diversity in Singapore/ Lai Ah Eng, ed.. Singapore : Institute of Southeast Asian Studies, 2008. (BL2085 R38 2008)
 138. Reluctant restraint : the evolution of China's nonproliferation policies and practices, 1980-2004/ Medeiros, Evan S.. Singapore : NUS Press, 2009. (JZ6009 M42R 2009)
 139. Rising India and Indian communities in East Asia/ Kesavapany, K., ed.. Singapore : Institute of Southeast Asian Studies, 2008. (DS450.E37 R59 2008)
 140. Singapore : the unexpected nation/ Lee, Edwin. Singapore : Institute of Southeast Asian Studies, 2008. (DS610.4 L47S 2008)
 141. Taming the elephant : politics, government, and law in pioneer California/ Burns, John F. , Orsi, Richard J.. Los Angeles : University of California Press, 2003. (F864 B95T 2003)
 142. Terrorism and homeland security [6th]/ White, Jonathan R.. Belmont, California : Wadsworth cengage learning, 2009. (HV6431 W48T 2009)
 143. Thai - U.S. relations : 175 years and beyond/ The Department of American and South Pacific Affairs, The Ministry of Foreign Affairs. Bangkok : Ministry of Foreign Affairs, 2009. (DS575.5.U6 T42 2009)
 144. The city in Southeast Asia : patterns, processes and policy/ Rimmer, Peter J. , Dick, Howard. Singapore : NUS Press, 2009. (HT147 R55C 2009)
 145. The geopolitics of energy in South Asia/ Lall, Marie, ed.. Singapore : Institute of Southeast Asian Studies, 2009. (HD9502.S642 G34 2009)
 146. The Indian National Army and Japan/ Lebra-Chapman, Joyce. Singapore : Institute of Southeast Asian Studies, 2008. (DS442.6 L45I 2008)
 147. The political economy of Java's northeast coast, c.1740-1800 : elite synergy/ Kwee, Hui Kian. Boston : Martinus Nijhoff, 2006. (HC448.J4 K83P 2006)
 148. The politics of knowledge/ Saw Swee-Hock, ed.. Singapore : Institute of Southeast Asian Studies, 2009. (HM651 P76 2009)
 149. The University of Cambridge : an 800th anniversary portrait/ Pagnamenta, Peter, ed.. London : Cambridge University Press, 2008. (LF109 U54 2008)
 150. The Warren Buffett portfolio : mastering the power of the focus investment strategy/ Hagstron, Robert G.. New York : John wiley & Sons, 1999. (HG4521 H22W 1999)
 151. Three sides in search of a triangle Singapore-America-India relations/ Latif, Asad-ul Iqbal. Singapore : Institute of Southeast Asian Studies, 2009. (E183.9 L35T 2009)