สำนักวิชาการ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
 
รายงานการวิจัย
มีนาคม 2551>> รายงานการวิจัย
     
 1. การพัฒนาการประยุกต์ใช้บริการส่งข่าวสารสั้นในระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่สำหรับการโทรมาตร ( ปีที่ 2) / วาทิต เบญจพลกุล. กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2550. (เลขหมวดหมู่หนังสือ ว TK6570.M6 ว462 ก)
 2. การวิเคราะห์เปรียบเทียบโครงสร้างบทความวิจัยวิทยาศาสตร์ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ . กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2545. (เลขหมวดหมู่หนังสือ ว PN146 บ675 ก)
 3. การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างเชาวน์ในการแก้ปัญหา (AQ) เชาวน์อารมณ์ (EQ) จริยธรรมธุรกิจและความเครียดของผู้ประกอบการในธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในกรุงเทพมหานคร. กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, 2550.
 4. โครงการการจัดลำดับความสำคัญการวิจัยด้านสุขภาพภาคกลาง ( รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์) / วิชัย เอกพลากร. กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, ม.ป.ป. (เลขหมวดหมู่หนังสือ ว RA541.T5 ว543 ค)
 5. โครงการการศึกษาการจัดการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศและความต้องการภาษาต่างประเทศในภาคกลาง ภาคตะวันตกและภาคตะวันออก / ปราณี กุลละวณิชย์, สุวาณี สุรเสียงสังข์.กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2549. (เลขหมวดหมู่หนังสือ ว LB2365.L4 ป445 ค)
 6. โครงการจัดลำดับความสำคัญการวิจัยด้านสุขภาพ ( รายงาน). ขอนแก่น : หน่วยระบาดวิทยาคลินิก คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2549. (เลขหมวดหมู่หนังสือ ว RA541.T5 ส843 ค)
 7. โครงการจัดลำดับความสำคัญการวิจัยด้านสุขภาพ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (รายงาน) / สุวิช ธรรมปาโล. ขอนแก่น : หน่วยระบาดวิทยาคลินิก คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น.(เลขหมวดหมู่หนังสือ ว RA541.T5 ส843 ค)
 8. โครงการจัดลำดับความสำคัญการวิจัยด้านสุขภาพ ภาคใต้. สงขลา : หน่วยระบาดวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. (เลขหมวดหมู่หนังสือ ว RA541.T5 ส879 ค)
 9. โครงการจัดลำดับความสำคัญการวิจัยด้านสุขภาพระดับประเทศ ( รายงานฉบับสมบูรณ์). กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, 2549. (เลขหมวดหมู่หนังสือ ว RA541.T5 ค961)
 10. โครงการวัดลำดับความสำคัญการวิจัยด้านสุขภาพภาคเหนือ 2548 ( รายงานฉบับสมบูรณ์) / ธีระ ศิริสันธนะ. กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, 2548. (เลขหมวดหมู่หนังสือ ว RA541.T5 ธ662 ค)
 11. โครงการองค์การมุสลิมโลกกับโลกมุสลิม : โครงการสันนิบาตอาหรับ (Arab League) ( เล่ม 3) / จรัญ มะลูลีม. กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2550. (เลขหมวดหมู่หนังสือ ว BP10 จ154 ค)
 12. บทบาทของคณะกรรมาธิการติดตามผลการปฏิบัติตามมติของสภาผู้แทนราษฎร / นิภาพร ประเสริฐศรี. กรุงเทพมหานคร : สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2539. (เลขหมวดหมู่หนังสือ ว KD255.18 น624 บ)
 13. พุทธจริยศาสตร์กับปัญหาการเปิดบ่อนการพนันในประเทศไทย / พระมหาวีระชัย ชยวีโร (มิตะสิทธิ์). กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย , 2547. (เลขหมวดหมู่หนังสือ ว HV6722.T52E8 พ358 พ 2547)
 14. สิทธิของบุคคลซึ่งรวมกันเป็นชุมชน / สานิตย์ เพชรกาฬ . กรุงเทพฯ : สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ, 2550. (เลขหมวดหมู่หนังสือ ว KD51/2540 ศ365 ส)