สำนักวิชาการ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
 
หนังสือทั่วไป

ธันวาคม 2551>> หนังสือทั่วไป

     
 1. 100 คนคิด 10 คนทำ 1 คนสำเร็จ / พรหมมาตร์ ชายสิม . กรุงเทพฯ : คิดดี, 2551. (BF637.S8 พ291 ร)
 2. 108 เคล็ดลับปรับฮวงจุ้ยให้ทันใจด้วยตนเอง / โรเบิร์ตส์ , สเต็ปฟานี, อมรรัตน์ ศรีสุรินทร์, ผู้แปล. กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2551. (BF1779.F4 ร936 ร)
 3. 25 ความคิดพลิกโลก / แมทธิวส์ , โรเบิร์ต, ชัยวัฒน์ คุประตกุล, ผู้แปล. กรุงเทพฯ : วี.วิชช์, 2551. (Q126 ม867 ย)
 4. 30 วิธีเอาชนะโชคชะตา [4th] / บัณฑิต อึ้งรังษี . กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง, 2550. (BF637.S8 บ259 ส)
 5. Modeling & simulation แบบจำลอง กรองอนาคต กำหนดปัจจุบัน / กุลวัฒน์ ศรีอินทร์งาม . กรุงเทพฯ : มูลนิธิโครงการหลวง, 2550. (T57.62 ก728 ม)
 6. กฎหมายกับสิ่งแวดล้อม / กอบกุล รายะนาคร. กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2550. (KP111 ก358 ก)
 7. กฎหมายการพนัน ฉบับทำงาน / สมพร พรหมหิตาธร, ดรุณ โสตถิพันธุ์, ศรีนิดา พรหมหิตาธร. กรุงเทพฯ : กองทุนสวัสดิการกองวิชาการ, 2543. (KI71 ส265 ก)
 8. กฎหมายทะเล เขตทางทะเลของประเทศไทย / ถนอม เจริญลาภ. กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2550. (KF25.1 ถ131 ก)
 9. กฎหมายแพ่ง : หลักทั่วไป [2nd] / รัฐสิทธิ์ คุรุสุวรรณ . กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2548. (KS33 ร362 ก)
 10. กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยประกันภัย [ 10th] / จิตติ ติงศภัทิย์ . กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2530. (KS49 จ419 ก 2530 )
 11. กฎหมายรัฐธรรมนูญและสถาบันการเมือง [ 6th] / พรชัย เลื่อนฉวี. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์, 2550. (KD5 พ232 ก)
 12. กฎหมายอาญาหลักและปัญหา / ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ์ . กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2549. (KS13 ท189 ก)
 13. กฎหมายเอกชนเปรียบเทียบ : จารีตโรมันและแองโกลแซกซอน . กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2551. (KC11 ป241 ก)
 14. กฏหมายลักษณะพยาน ภาคปฏิบัติ [ 2nd] / สุโรจน์ จันทรพิทักษ์ . กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2549. (KT81 ส867 ก)
 15. กฏหมายสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ : การคุ้มครองและรักษาสิ่งแวดล้อมทางทะเล [ 2nd] / จุมพต สายสุนทร . กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2550. (KP118.1 จ637 ก)
 16. การเขียนสารคดี [2nd] / ชลอ รอดลอย . กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2551. (PN179 ช233 ก)
 17. การชันสูตรพลิกศพ / ธีสุทธิ์ พันธ์ฤทธิ์ . กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2551. (KG115.1 ธ699 ก)
 18. การใช้กฎหมายกับปัญหาในทางปฏิบัติที่ได้จากประสบการณ์ [ 3rd]. กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2549. (KC31 พ973 ก 2549 )
 19. การดำเนินคดีแบบกลุ่ม ( Class Action) และการนำรูปแบบการดำเนินคดีแบบกลุ่มมาใช้ในคดีสิ่งแวดล้อมในประเทศไทย / น้ำแท้ มีบุญสร้าง . กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2550. (KT74 น522 ก)
 20. การติดตามการใช้ประโยชน์จากรายงานวิจัยที่ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ 2546-2548. กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2550.
 21. การบริหารงานบุคคลภาครัฐไทย : กระแสใหม่และสิ่งท้าทาย [ 2nd] / ศุภชัย ยาวะประภาษ . กรุงเทพฯ : จุดทอง, 2548. (JQ1746.Z13.P44 ศ683 ก 2548 )
 22. การบริหารเพื่อความเป็นเลิศ / สมยศ นาวีการ . กรุงเทพฯ : บรรณกิจ, 2533. (HD37 ส372 ก 2533 )
 23. การปกครองท้องถิ่นไทย [4th] / โกวิทย์ พวงงาม. กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2550. (JS7402 ก952 ก)
 24. การปฏิรูประบบกฎหมายไทยภายใต้อิทธิพลยุโรป [ 2nd] / กิตติศักดิ์ ปรกติ. กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2549. (KC12.1 ก675 ก)
 25. การปฏิรูประบบวิจัยในมหาวิทยาลัย รากฐานสำคัญสู่การสร้างยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ / วิจารณ์ พานิช . กรุงเทพฯ : โครงการพัฒนาระบบวิจัยของประเทศ, 2546. (H62.7 ว519 ก)
 26. การพัฒนาคุณภาพงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาด้วยกระบวนการบูรณาการระหว่างงานวิจัยชุดโครงการวิจัยด้านการศึกษาและพัฒนาท้องถิ่นกับการเรียนการสอนในโปรแกรมวิชาระดับบัณฑิตศึกษา. ม.ป.ท. : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, ม.ป.ป. (H62.7 ก494 )
 27. การเมืองโคตรบัดซบ / ชวการ โตสวัสดิ์ . กรุงเทพฯ : ฐานบุ๊คส์, 2550. (JQ1745.A5 ช259 ก)
 28. การเมืองและวิกฤตการณ์สิ่งแวดล้อม การแสดงผลงานศิลปะ : ภาพถ่ายและศิลปะ 2 มิติ เนื่องในการประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่ 10 5-7 พฤศจิกายน 2551. นนทบุรี : สถาบันพระปกเกล้า, 2551. (TR654 พ343 ก)
 29. การร้องขัดทรัพย์และขอกันส่วน / ภาสกร ญาณสุธี, พิชัย นิลทองคำ. กรุงเทพฯ : อฑตยา มิเล็นเนียม, 2549. (KT69 พ642 ก)
 30. การร่างประมวลกฎหมายในประเทศสยาม / สุรพล ไตรเวทย์. กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2550. (KC13.4 ส852 ก)
 31. การเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ / วิทยากร เชียงกูล . กรุงเทพฯ : สายธาร, 2549. (LB1060 ว583 ก 2549 )
 32. การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วยคอมพิวเตอร์ [ 19th] / ศิริชัย พงษ์วิชัย . กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2551. (HA32 ศ452 ก)
 33. การสอบสวน / ธีสุทธิ์ พันธ์ฤทธิ์ . กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2550. (KG114 ธ699 ก)
 34. โกหกบันลือโลก ฆ่าตัดตอน 2,500 ศพ / ป๋วย ใจไทย . กรุงเทพฯ : บริษัทเซเว่น พริ้นติ้ง กรุ๊ป จำกัด, 2550. (HV5840 ป492 ก)
 35. ขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมในไทย / ใจ อึ๊งภากรณ์ . กรุงเทพฯ : ประชาธิปไตยแรงงาน, 2549. (HN700.55.Z9S65 จ921 ข 2549 )
 36. ข้อควรรู้เกี่ยวกับการฟ้องคดีปกครอง เรื่อง การดำเนินการตามขั้นตอนหรือวิธีการสำหรับแก้ไขความเดือดร้อนเสียหายก่อนการฟ้องคดีและระยะเวลาการฟ้องคดี. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2550. (KE160 ว516 ข)
 37. ข้อเท็จจริงทางประวัติศาสตร์ และพระราชบัญญัติธรรมนูญการปกครองแผ่นดินสยามชั่วคราว ฉบับ 27 มิถุนายน 2475 / สุพจน์ ด่านตระกูล, ปรีชา สุวรรณฑัต. กรุงเทพฯ : สถาบันปรีดี พนมยงค์, 2550. (KD11.T5 ส826 ข)
 38. ข้อเสนอต่อการปฏิรูประบบวิจัยในมหาวิทยาลัย / ปรัชญา เวสารัชช์ . กรุงเทพฯ : โครงการพัฒนาระบบวิจัยของประเทศ, 2546. (H62.7 ป431 ข)
 39. เขยิบไปใกล้ขั้วโลก / วราห์ วรเวช . กรุงเทพฯ : ดวงแก้ว, ม.ป.ป. (G590 ว327 ข)
 40. คดีเกิดจากรถ โอกาสแพ้ชนะและค่าเสียหาย / ภาสกร ญาณสุธี, พิชัย นิลทองคำ. กรุงเทพฯ : อฑตยา มิเล็นเนียม, 2549. (KN54 ภ493 ค)
 41. คนไร้รัฐ ไร้สัญชาติในรัฐไทย : เรื่องเล่าของเส้นทางสู่การมี " ตัวตน" บนแผ่นดินนี้ / ปิ่นแก้ว อุ่นแก้ว , บรรณาธิการ. กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2550. (KF45 ค139 )
 42. ความคิด ชีวิต และงาน 5 นักกฎหมายหนุ่ม / ปาริชาติ ประคองจิตร์ . กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2547. (KU105 ป544 ค)
 43. ความผิดเกี่ยวกับเพศและความผิดต่อเสรีภาพ : พรากผู้เยาว์เพื่อหากำไร หรือเพื่อการอนาจาร / สนิท สนั่นศิลป์ . กรุงเทพฯ : สูตรไพศาล, 2549. (KS15.4 ส214 ค)
 44. ความรู้เบื้องต้นทางรัฐศาสตร์และกฎหมายมหาชน [ 2nd] / ดำริห์ บูรณะนนท์. กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2549. (JA69 ด516 ค)
 45. ความสัมพันธ์ไทย-สหรัฐฯ : ยุคสงครามต่อต้านการก่อการร้าย / สุรชาติ บำรุงสุข, สาธิต มนัสสุรกุล . กรุงเทพฯ : สแควร์ ปริ๊นซ์ 93 , 2550. (DS575.5.U6 ส848 ค)
 46. คำกลอนสรรเสริญพระบารมีพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว [ 2nd]. กรุงเทพฯ : แพร่พิทยา, 2516. (PL4206.6 ค352 2516 )
 47. คำพิพากษาศาลฎีกา พ.ศ. 2550 เล่มที่ 10. กรุงเทพฯ, 2550. (KB12 ส145 ค)
 48. คำพิพากษาศาลฎีกา พ.ศ. 2550 เล่มที่ 11. กรุงเทพฯ : สำนักงานศาลยุติธรรม, 2551. (KB12 ส145 ค)
 49. คำพิพากษาศาลฎีกา พ.ศ. 2551 เล่มที่ 1. กรุงเทพฯ : สำนักงานศาลยุติธรรม, 2551. (KB12 ส145 ค)
 50. คำอธิบาย ซื้อขาย แลกเปลี่ยน ให้ [ 4th] / ไผทชิต เอกจริยกร . กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2549. (KS38 ผ951 ค)
 51. คำอธิบายกฎหมายจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง [ 6th] / ชาญชัย แสวงศักดิ์ . กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2550. (KE150 ช486 ค)
 52. คำอธิบายกฎหมายล้มละลายและการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ / วิชา มหาคุณ . กรุงเทพฯ : นิติบรรณการ, 2551.
 53. คำอธิบายกฎหมายว่าด้วยซื้อขาย แลกเปลี่ยน ให้ [ 10th] / วิษณุ เครืองาม. กรุงเทพฯ : นิติบรรณการ, 2549. (KS38 ว768 ค)
 54. คำอธิบายกฎหมายว่าด้วยล้มละลายเรื่อง กระบวนการพิจารณาเกี่ยวกับการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ / วิชา มหาคุณ. กรุงเทพฯ : สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา, 2550. (KT203 ว545 ค)
 55. คำอธิบายกฏหมายเช่าทรัพย์ - เช่าซื้อ [ 3rd] / ศนันท์กรณ์ (จำปี) โสตถิพันธุ์ . กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2549. (KS39 ศ125 ค)
 56. คำอธิบายการจัดจำหน่ายในระบบขายตรงและการทำตลาดแบบส่งข้อมูลถึงตัวผู้บริโภคโดยตรง ภายใต้พระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ. 2545 / สุษม ศุภนิตย์. กรุงเทพฯ :วิญญูชน, 2547. (KS64 ส883 ค)
 57. คำอธิบายการฟ้องและการดำเนินคดีในศาลปกครอง / อำพน เจริญชีวินทร์. กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2550.
 58. คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 6 มรดก [2nd] / ธานี วรภัทร์ . กรุงเทพฯ : นิติบรรณการ, 2526. (KS55 อ555 ค 2526 )
 59. คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ลักษณะซื้อขาย [ 14th] / ประพนธ์ ศาตะมาน, ไพจิตร ปุญญพันธุ์. กรุงเทพฯ : นิติบรรณการ, 2549. (KS38 ป289 ค)
 60. คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ว่าด้วยค้ำประกัน จำนอง จำนำ / ธารทิพย์ เทียมทอง . กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2549. (KS45 ธ522 ค)
 61. คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ว่าด้วยตัวแทน นายหน้า จ้างทำของ รับขน [ 8th] / จักรพงษ์ เล็กสกุลไชย. กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2550. (KS47 จ223 ค)
 62. คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ว่าด้วยตัวแทนค้าต่างและนายหน้า [4th] / ประสิทธิ์ โฆวิไลกูล. กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2549. (KS47 ป412 ค)
 63. คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ว่าด้วยทรัพย์ / ประมูล สุวรรณศร. กรุงเทพฯ : นิติบรรณการ, 2550. (KS35 ป358 ค)
 64. คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ วิชาเอกเทศสัญญา 2 ยืมและทรัพย์ [4th] / สุธีร์ ศุภนิตย์ . กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2551. (KS44 ส786 ค)
 65. คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วย บุคคล / สหัส สิงหวิริยะ. กรุงเทพฯ : นิติบรรณการ, 2550. (KS34 ส468 ค)
 66. คำอธิบายประมวลกฏหมายแพ่งและพาณิชย์ ว่าด้วยนิติกรรมและสัญญา ( พร้อมทั้งระยะเวลาและอายุความ) ข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม ( ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม พ.ศ. 2540) และธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์... / ศักดิ์ สนองชาติ. กรุงเทพฯ : นิติบรรณการ, 2549. (KS36 ศ322 ค)
 67. คำอธิบายพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 [3rd] / สหัส สิงหวิริยะ. กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2549. (KJ51 ส468 ค)
 68. คำอธิบายรวมกฏหมายเกี่ยวกับป่าไม้และสัตว์ป่า [ 3rd] / ยืนหยัด ใจสมุทร. กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2549. (KO53 ย329 ค)
 69. คำอธิบายระบบศาลและพระธรรมนูญศาลยุติธรรม [ 5th]. กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2550. (KU21 พ993 ค)
 70. คำอธิบายวิชากฎหมายแพ่ง : หลักทั่วไปว่าด้วยบุคคล ธรรมดาและหลักทั่วไปว่าด้วยนิติบุคคล [ 2nd] / กิตติศักดิ์ ปรกติ. กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2550. (KS34 ก675 ค)
 71. คู่มือ ADOBE FLASH CS3 PROFESSIONAL CLASSROOM IN A BOOK. กรุงเทพฯ : 2550.
 72. คู่มือกฎหมายลักษณะนิติกรรม-สัญญา [ 4th] / ศนันท์กรณ์ (จำปี) โสตถิพันธุ์ . กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2550. (KS36 ศ125 ค)
 73. คู่มือการใช้อำนาจอธิปไตยประชาชนในระบอบประชาธิปไตย / นามอนัตตา . กรุงเทพฯ : เอมี่ เอ็นเตอร์ไพรส์, 2550. (JC423 น471 ค)
 74. คู่มือการดำเนินคดีภาคปฎิบัติ [2nd] / ชัยศักดิ์ อ่อนประดิษฐ์ . กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2549. (KU136 ช441 ค)
 75. คู่มือปฏิบัติงานพัสดุ เล่ม 1 / เชิดชัย มีคำ . ม.ป.ท. : ม.ป.ป. (KE54 ช748 ค ล.1 )
 76. คู่มือศึกษาพื้นฐานวิชากฎหมายเกี่ยวกับการท่องเที่ยว ( Tourism laws) / กิตติวัฒน์ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา, 2550. (KS71 ก674 ค)
 77. คู่มือศึกษาสาระสำคัญของพระราชบัญญัติว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม พ.ศ. 2540 [3rd] / สุพจน์ กู้มานะชัย. กรุงเทพฯ, 2549. (KS36.3 ส826 ค)
 78. คู่มืออันดามัน : ปลาแนวปะการัง / ธรณ์ ธำรงนาวาสวัสดิ์ , อนุวัต สายแสง. กรุงเทพฯ : สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร, 2550. (QL634.T5 ธ312 ค)
 79. เคล็ด ( ไม่) ลับกับการสื่อสารให้โดนใจ / พาเซลลี , ลอนนี, ภัทรพงศ์ พงศ์สวัสดิ์, ผู้แปล. กรุงเทพฯ : ดีเอ็มจี, 2550. (HF5718 พ594 ค)
 80. เคล็ดลับและมารยาทในการมอบของขวัญ / อิวาชิตะ , โนริโกะ, ยุวลักษณ์ ลิขิตธนวัฒน์ มูระเซะ, ผู้แปล. กรุงเทพฯ : สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี ( ไทย-ญี่ปุ่น), 2551. (GT3041.J3 อ751 ค)
 81. จดจารพระมหากรุณา พระมหากษัตริย์นักพัฒนา เพื่อปวงประชาร่มเย็น . กรุงเทพฯ : สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร, 2551. (DS586 ภ671 จ)
 82. จตุคามรามเทพ / สัมพันธ์ ทองสมัคร . นนทบุรี : ยูอมิวเลทดอทคอม, 2550. (BL1225.J37 ส612 จ)
 83. จริยธรรมของนักกฎหมาย [2nd] / ไชยยศ เหมะรัชตะ. กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2549. (KU103 ช882 จ)
 84. จัดจิตให้มีวินัย จัดใจให้อัจฉริยะ / กมล แสงทองศรีกมล . กรุงเทพฯ : ฐานบุ๊คส์, 2550. (BF432.C48 ก134 จ)
 85. จากอณูถึงอนันต์ วิทยาศาสตร์ต้องรู้ / กริบบิน , จอห์น, บัญชา ธนบุญสมบัติ, ผู้แปล นำชัย ชีววิวรรธน์, ผู้แปล. กรุงเทพฯ : สารคดี, 2548. (Q162 ก246 จ)
 86. จากไอน์สไตน์ถึงฮอว์คิง / ชัยวัฒน์ คุประตกุล. กรุงเทพฯ : สารคดี, 2549. (Q173 ช432 จ)
 87. จิตวิทยา ความฉลาด และความคิดสร้างสรรค์ / วิทยากร เชียงกูล. กรุงเทพฯ : สายธาร, 2551. (BF408 ว583 จ)
 88. จุลชีววิทยา / วีรานุช หลาง . กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2551. (QR41.2 ว853 จ)
 89. เจาะหลัก-ฎีกา เฉพาะกิจ ภาค 1 / The Justice Group. กรุงเทพฯ : พิมพ์อักษร, 2550. (KT33 ด913 จ)
 90. ฉีกรัฐธรรมนูญ ประเทศได้อะไร ? / คณิน บุญสุวรรณ. กรุงเทพฯ : ร่วมด้วยช่วยกัน, 2550. (KD51/2540 ค132 น)
 91. ช ช้าง กับ ฅ ฅน / ศรัณย์ ทองปาน . กรุงเทพฯ : สารคดี, 2550. (GT5895.E43 ศ161 ช)
 92. ชีวิตจะเป็นอย่างไร ใจนั่นแหละกำหนด / กิตติเมธี . กรุงเทพฯ : ใยไหม, 2551. (BQ4570.L5 ก674 ช)
 93. ชีวิตที่ดี...คุณมีทางเลือก / วิลสัน , คีธ, สมชาย พิทยาอุดมฤกษ์. กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2551. (BF1611.2 ว715 ช)
 94. เชาวน์อารมณ์ ( EQ) : ดัชนีเพื่อความสุขและความสำเร็จของชีวิต [7th] / วีระวัฒน์ ปันนิตามัย. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2551. (BF576 ว848 ช)
 95. ดอนกิโฆเต้ แห่งลามันช่า ขุนนางต่ำศักดิ์นักฝัน = El ingenioso hidalgo don Qvixote de la Manch [2nd] / เซรบันเตส , มิเกล เด., สว่างวัน ไตรเจริญวิวัฒน์, ผู้แปล. กรุงเทพฯ : ผีเสื้อ, 2549. (PQ6323 ซ534 ด 2549 )
 96. ดักเก็งข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ เล่มที่ 1 / เมธา วาดีเจริญ . กรุงเทพฯ : สูตรไพศาล, 2550. (KE54 ม735 ด)
 97. เดอะซีเคร็ด / เบิร์น , รอนดา, จิระนันท์ พิตรปรีชา, ผู้แปล. กรุงเทพฯ : อมรินทร์, 2551. (BF639 บ871 ด)
 98. ต้นตาล ตะวัน ม่านสน Vol.4 / อัศวิน 59. กรุงเทพฯ : นัยนาประไพ, 2550.
 99. ตรรกศาสตร์ : ศาสตร์แห่งการใช้เหตุผล / วิทยา ศักยาภินันท์ . กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2551. (BC117 ว582 ต)
 100. ตระกูลว่านไทย / โชติอนันต์ . กรุงเทพฯ : เดอะโนว์เลจเซ็นเตอร์, 2551. (QK99.T5 ช838 ต)
 101. ตัดกรรมหนักตามรังควาน / โกมุท คงธรรม . กรุงเทพฯ : D ดี, 2547. (BQ4435 ก943 ต)
 102. ตำราพิชัยสงคราม ขงเบ้ง / อมร ทองสุก , แปล. กรุงเทพฯ : ชุณหวัตร, 2550.
 103. เตรียมสอบ IELTS. กรุงเทพฯ : ศูนย์หนังสือ ที.จี.อาร์.อี., 2546. (PE1114 ส779 ต)
 104. เติมเต็มความรู้ : รู้คิด-รู้ทำ ( เอกสารเสริมความรู้นักวิจัยในโครงการวิจัยและประเมินสมัชชาคุณธรรม : ศักยภาพและโอกาสเพื่อเพิ่มพูนคุณธรรม). กรุงเทพฯ : ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม ( ศูนย์คุณธรรม) สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน), 2551. (BJ1528 ศ817 ต)
 105. ไต่สวนฉุกเฉิน ไต่สวนขอคุ้มครองชั่วคราว ร้องขอกันส่วน ร้องขัดทรัพย์ ร้องขอรับชำระหนี้จำนอง ร้องขอเฉลี่ยทรัพย์ [ 2nd] / สมศักดิ์ เอี่ยมพลับใหญ่ . กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2550. (KT70 ส284 ต)
 106. ถอดรหัสรัฐธรรมนูญ 2550 / ประณต นันทิยะกุล . กรุงเทพฯ : แว่นแก้ว, 2550. (KD51/2550 ป254 ถ)
 107. ถ้อยเสียงสำเนียงลาว คำศัพท์ 3 ภาษา : ลาว-ไทย-อังกฤษ [3rd] / สมบัติ พรหมมินทร์ ฆ้อนทอง . ขอนแก่น : โรงพิมพ์ศิริภัณฑ์ ออฟเซ็ท, 2551. (PL4236 ส254 ถ)
 108. ถาม - ตอบ กฎหมายปกครอง [3rd] / มานิตย์ จุมปา. กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2550. (KE71 ม453 ถ)
 109. ถึงคราวเคราะห์ หรือเพราะเวรกรรม / รุ่งอรุณ . กรุงเทพฯ : Offset Creation , 2551. (BQ4435 ร649 อ)
 110. ถึงร้อยดาวพราวพรายกระจายแสง / จิตร ภูมิศักดิ์. กรุงเทพฯ : ฟ้าเดียวกัน, 2551. (PL4206.6 จ433 ถ)
 111. ทฤษฎีกฎหมายนิติปรัชญา [10th] / สมยศ เชื้อไทย. กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2549. (KC1 ส274 ท)
 112. ทางจำเป็น ภาระจำยอม ครอบครองปรปักษ์ [ 2nd] / สุพร อิศรเสนา, ม.ล. กรุงเทพฯ : นิติบรรณการ, 2548. (KS38 ส827 ท)
 113. ทางแพร่งและพงหนาม ทางผ่านสู่ประชาธิปไตยไทย / เกษียร เตชะพีระ. กรุงเทพฯ : มติชน, 2551. (JQ1745.A5 ก817 ท)
 114. ทางรอด...ประเทศไทย . กรุงเทพฯ : ฐานบุ๊คส์, 2551. (Q175.5 พ534 ท)
 115. ทำใจให้รักงาน / บูเชอร์ , เจน คงคา วารี, ผู้แปล. กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2551. (BF481 บ698 ท)
 116. ทุกสิ่งในชีวิตของผู้หญิงสามารถเปลี่ยนแปลงให้ดีขึ้นได้ เธอต้องเริ่มเปลี่ยนแปลงวิธีคิดตั้งแต่อายุ 20 / นัม อิน ซุก ภัททิรา, ผู้แปล. นนทบุรี : บี มีเดีย, 2550. (BJ1610 น433 ท)
 117. ทุนเรียนฟรีมีทั่วโลก 2008 / ธรรมนิตย์ วิเชียรสินธุ์ . กรุงเทพฯ : ฏ ปฏัก, 2550. (LB2339 ธ338 ท)
 118. เทคนิคการวัดผลงานสมัยใหม่ [3rd] / ปราโมทย์ ศุภปัญญา, ณัฐพล ชวลิตชีวิน. กรุงเทพฯ : อินฟอร์มีเดีย บุ๊คส์, 2546. (HD56.25 ณ342 ท 2546 )
 119. ไทยแพ้คดีเสียดินแดนให้เขมร (คดีเขาพระวิหาร) / บุญร่วม เทียมจันทร์, ประภาส เฉลยมรรค, ศรัญญา วิชชาธรรม. กรุงเทพฯ : อนิเมทกรุ๊ป, 2550. (KB23 บ541 ท)
 120. ธรรมศาสตรปกรณ จาด้วยแบ่งคัวตระกูล ผัวเมืยพ่อแม่ลูก ฉบับราชบัณฑิตยสถาน. กรุงเทพฯ : ราชบัณฑิตยสถาน ( สนามเสือป่า), 2551. (KC13.1 ร421 ธ)
 121. นาวาธรรม นำชมวัดป่าสิริวัฒนวิสุทธิ์ ในสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ / จักรสุรักษ์ จันทรวงศ์ . กรุงเทพฯ : แสงดาว, 2551. (BQ6336 จ229 น)
 122. นำชมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร . กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, 2548.
 123. นิติปรัชญาแนววิพากษ์ / จรัญ โฆษณานันท์. กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2550. (KC1 จ154 น)
 124. นิติมิติ / อรพรรณ พนัสพัฒนา , บรรณาธิการ. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2551. (KC33 น587 )
 125. นิทานธรรม นำทางรวย / ธ. ธรรมรักษ์ . กรุงเทพฯ : Happy book , 2551. (BQ5790 ธ111 น)
 126. แนวการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบภาคราชการ / เจริญ เจษฎาวัลย์. นนทบุรี : พอดี, 2550. (JQ1746.Z13.C6 จ722 น)
 127. บนหนทางสิทธิมนุษยชน / จรัล ดิษฐาอภิชัย. กรุงเทพฯ : สถาบันนโยบายศึกษา, 2550. (JC599.T4 จ157 บ)
 128. บริหารคนในทศวรรษหน้า [4th] / ดนัย เทียนพุฒ . กรุงเทพฯ : เอ็กซเปอร์เน็ท, 2551. (HF5549 ด123 บ)
 129. บุคลิกใหม่ บุคลิกมีระดับ / เพลินจิต สุวรรณแพทย์ . กรุงเทพฯ : D ดี, 2551. (BF698 พ924 ม)
 130. ประชาธิปไตยเต็มดวง (2544-2549) / วิโรจน์ วงษ์ทน . กรุงเทพฯ : The Knowledge Center , 2550. (JQ1745.A5 ว712 ป)
 131. ประมวลกฏหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 1-6 พร้อมคำแปลภาษาอังกฤษและอภิธาน / กมล สนธิเกษตริน . กรุงเทพฯ, 2550. (KS32 ก134 ป)
 132. ประมวลกฏหมายแพ่งและพาณิชย์ แปลไทย-อังกฤษ พ.ศ. 2552 ตาม CD / บุญร่วม เทียมจันทร์, ยงยุทธ์ วิริยายุทธังกูร . กรุงเทพฯ : สูตรไพศาล, 2550. (KS32 บ541 ป)
 133. ประวัติปรัชญาการเมือง เล่มที่ 1 / สเตร๊าส์ , ลีโอ, บรรณาธิการ คร็อปซีย์, โจเซ็ฟ, บรรณาธิการ สมบัติ จันทรวงศ์, ผู้แปล. กรุงเทพฯ : โครงการจัดพิมพ์คบไฟ, 2550. (JA81 ป372 )
 134. ปรัชญาชีวิตในสุภาษิตจีน / ก. กุนนที บุญศักดิ์ แสงระวี. กรุงเทพฯ : สุขภาพใจ, 2551. (PZ10.849 ก111 ป)
 135. เปรียบเทียบ วิ.แพ่ง : ในข้อเท็จจริงใกล้เคียงตามแนวคำพิพากษาฎีกาใหม่ล่าสุด / อรรถวัฒน์ หวังดำรงวงศ์ . กรุงเทพฯ : จิรัชการพิมพ์, 2551.
 136. เปิดกรุข้อคิดในการปกครองบ้านเมือง / คีรีบูน . ปทุมธานี : คีรีบูน, 2550. (PN6084.P6 ค481 ป)
 137. ผ่าปราการเหล็กกฎหมายสัมปทาน ฉบับปรับปรุงใหม่ พ.ร.บ.ร่วมทุนปี 2535 : หนามยอกอกเมกะโปรเจ็กต์ / ชูชาติ สว่างสาลี . กรุงเทพฯ : ก.พล (1996) จำกัด, 2550. (KJ61 ช648 ผ)
 138. ผู้คนที่รู้จักฝึกจิต จะชนะใจตัวเอง สามารถเปลี่ยนทุกอย่างในชีวิตให้ดีขึ้นได้ภายในเวลาที่เหลือเชื่อ / วรินทรา วันวิสุทธิพร . กรุงเทพฯ : D ดี, 2551. (BQ5620 ว329 ผ)
 139. ผู้จัดการมรดกและพินัยกรรม [4th] / ประเสริฐ เสียงสุทธิวงศ์ . กรุงเทพฯ : นิติบรรณการ, 2547. (KS55 ป422 ผ)
 140. ผู้นำกับวิทยาศาสตร์ใหม่ . กรุงเทพฯ, 2550.
 141. ฝึกแปลอังกฤษเป็นไทย แปลภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ / Red Grandma. กรุงเทพฯ : D ดี, 2551. (PE1498.2.T5 ร765 ฝ)
 142. พม่าในความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจกับต่างประเทศ / อุดม เกิดพิบูลย์. กรุงเทพฯ : โชตนาพริ้นท์, 2549. (DS528.7 อ785 พ)
 143. พระธรรมนูญศาลยุติธรรม [13th]. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2550. (KT11 ช627 พ)
 144. พระธรรมนูญศาลยุติธรรม เล่ม 2. กรุงเทพฯ : สูตรไพศาล, 2549. (KT12 พ334 )
 145. พระพุทธประวัติ / พนิดา อังจันทรเพ็ญ . กรุงเทพฯ : ธรรมสภา, 2551. (BQ860 พ199 พ)
 146. พระมหากษัตริย์ รัฐธรรมนูญ และประชาธิปไตย / สุรพล ไตรเวทย์ . กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2549. (DS578 ส852 พ 2549 )
 147. พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. 2550 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2550 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ.2550 ฉบับพิมพ์ตามราชกิจจานุเบกษา. กรุงเทพฯ : พิมพ์อักษร, 2550. (KD105 พ371 )
 148. พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 / ธีระพล อรุณะกสิกร, นิมล เรืองตื้อ, ปฏินันท์ สันติเมทนีดล. กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2550. (KR112 ธ667 พ)
 149. พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ. 2534 พร้อมคำพิพากษาศาลฎีกา [6th] / ประเสริฐ เสียงสุทธิวงศ์ . กรุงเทพฯ : นิติบรรณการ, 2550. (KS48.2 ป422 พ)
 150. พ่อสอนลูก [5th] / ทวี บุณยเกตุ . นนทบุรี, 2549. (BJ1638 ท185 พ)
 151. พาชมวัดกษัตริย์สร้าง ( ประจำรัชกาลที่ 1) / พระมหากิตติศักดิ์ โคตมสิสฺโส ( ศ.สิยวน). กรุงเทพฯ : ดวงแก้ว, 2548. (BQ6336 พ357 พ)
 152. พิพิธภัณฑ์พระแสงปืนและปืนโบราณ ในพระบรมมหาราชวัง . กรุงเทพฯ : สำนักพระราชวัง, 2544. (AM101.T5F5 พ381 พ 2544 )
 153. พูดความจริง / สุภิญญา กลางณรงค์ . กรุงเทพฯ : openbooks , 2550. (PN4781 ส739 พ)
 154. ภาษาถิ่นภาคตะวันออก / อภิลักษณ์ เกษมผลกูล , บรรณาธิการ. กรุงเทพฯ : กระทรวงวัฒนธรรม, 2550. (PL4191 ภ484 )
 155. ภาษาไทยถิ่น [3rd] / วิไลศักดิ์ กิ่งคำ . กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2551. (PL4191 ว735 ภ)
 156. ภาษาอังกฤษเบื้องต้นสำหรับนักกฎหมาย [ 2nd] / จันทรลักษณ โชติรัตนดิลก. กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2550. (PE1116.L3 จ276 ก)
 157. ภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมาย ชุดที่ 3 : ไวยากรณ์ภาคปฏิบัติสำหรับนักกฎหมาย / จุมพล นันทศิริพล , สุพจน์ ปองทอง. กรุงเทพฯ, 2548. (PE1116.L3 จ638 ภ)
 158. โภชนศาสตร์ครอบครัว / อบเชย วงศ์ทอง . กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2551.
 159. มรดกแผ่นดินนวมินทรมหาราชา . กรุงเทพฯ : สำนักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ กรมศิลปากร, 2551. (DS567 ค123 ม)
 160. มหัศจรรย์ ดี เอ็น เอ / นำชัย ชีววิวรรธน์ . กรุงเทพฯ : สารคดี, 2549. (QH437 น515 ม)
 161. มารู้จัก Competency กันเถอะ [3rd] / ณรงค์วิทย์ แสนทอง . กรุงเทพฯ : เอชอาร์ เซ็นเตอร์, 2550. (HF5549 ณ242 ม)
 162. มุมมองใหม่ในกฎหมายอาญา / ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ . กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2550. (KS11 ท189 ม)
 163. เมืองไทย : หลังขิงแก่ 1 / ชาญวิทย์ เกษตรศิริ , บรรณาธิการ. กรุงเทพฯ : มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, 2550. (JQ1745.A5 ม845 2550 ล.1 )
 164. เมื่อตกเป็นผู้ต้องหาแก้ปัญหาอย่างไร ? / ชัชชัย ตุลจักร . กรุงเทพฯ : D ดี, 2550. (KC34 ช353 ม)
 165. ยังไงก็ไม่ชิน SHIN. กรุงเทพฯ : อภิสราอินเตอร์กรุ๊ป, 2550. (JQ1745.A5 ย223 )
 166. รวมกฎหมายสำหรับบริหารงานสหกรณ์ เล่ม 1 / กวี วงศ์พุฒ. กรุงเทพฯ : บี.เค.อินเดอร์ปรินท์, 2548. (KO112 ก325 ร)
 167. รวมบทความเกี่ยวกับสาระทางกฎหมาย / สหัส สิงหวิริยะ. กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2548. (KS15 ส468 ร)
 168. รวมพระราชบัญญัติที่มีโทษทางอาญา 30 พระราชบัญญัติ เล่ม 2 / ชัยนันท์ แสงปุตตะ, นัยนา เกิดวิชัย . นครปฐม : นิตินัย, 2550. (KS14 ช387 ร)
 169. ร้อยเรียงเคียงปัญญา เรียนรู้ภาษาจากวัฒนธรรมจีน / นริศ วศินานนท์ . กรุงเทพฯ : เมืองโบราณ, 2551. (PL1129 น251 ร)
 170. ระบบรัฐสภาไทย / ศรชัย ท้าวมิตร . กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, 2549. (KD211 ศ134 ร)
 171. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2548 / ธีระพล อรุณะกสิกร, นิมล เรืองตื้อ, ปฏินันท์ สันติเมทนีดล . กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2550. (KE52 ธ667 ร)
 172. รังนกแอ่น : อำนาจ ความขัดแย้ง และความมั่งคั่ง / เกษม จันทร์ดำ . กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2550. (HC445 ก783 ร)
 173. รัฐธรรมนูญกับกระบวนการยุติธรรม / คณิต ณ นคร. กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2549. (KU11 ค129 ร)
 174. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550. กรุงเทพฯ : สูตรไพศาล, 2550. (KD32/2550 ร355)
 175. ราชอาณาจักรและราษฎรสยาม 1 [2nd] / เบาว์ริง , เซอร์จอห์น. สมุทรปราการ : มูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย, 2550. (DS581 บ859 ร)
 176. ราชอาณาจักรและราษฎรสยาม 2 [2nd] / เบาว์ริง , เซอร์จอห์น. สมุทรปราการ : มูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย, 2550. (DS581 บ859 ร)
 177. รามายณะ / ราเมศ เมนอน, วรวดี วงศ์สง่า , ผู้แปล. กรุงเทพฯ : เมืองโบราณ, 2551. (BL1139.22.T5 ร448 ร)
 178. รายงานการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อรายงานความก้าวหน้าของการดำเนินงานชุดโครงการวิจัยและพัฒนาระบบบริหารจัดการคุณภาพงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาของสถาบันราชภัฏ วันที่ 18-19 พฤษภาคม พ.ศ. 2547 ณ พระนครแกรนด์วิว... / คณะกรรมการพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการคุณภาพงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาของสถาบันราชภัฏ . กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2547. (H62.7 ค123 ร 2547 )
 179. รายงานผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับความพึงพอใจต่อการบริการสาธารณะ และการทำงานของหน่วยงานต่างๆ พ.ศ. 2549. นนทบุรี : สถาบันพระปกเกล้า, 2551. ( ว JQ1746.Z13.P82 พ343 ร)
 180. รายงานสรุปผลการประชุมปฏิบัติการเพื่อพัฒนาโครงการวิจัยและบุคลากรด้านการวิจัยแบบมีส่วนร่วม 4 ภูมิภาค ภายใต้ชุดโครงการวิจัยและพัฒนาระบบบริหารจัดการคุณภาพงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ของสถาบันราชภัฏ ระหว่างวันที่ 9 กุมภาพันธ์ - 19 มีนาคม 2547. ม.ป.ท. : สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2547 . (H62.7 ค124 ร 2547)
 181. รุก-รับ " โลกร้อน" ก่อนโลกหายนะ / บัณฑิต คงอินทร์ . กรุงเทพฯ : มติชน, 2550. (QC981.8.G56 บ259 ร)
 182. รู้จักและเข้าใจเลือด สิ่งมหัศจรรย์ในร่างกายเรา / โมริ , ฮิโรชิ ศักดา ดาดวง, ผู้แปล. กรุงเทพฯ : สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี ( ไทย-ญี่ปุ่น), 2551. (RB145 ม943 ร)
 183. เริ่มต้นใหม่ : ตามรอยติช นัท ฮันห์ จากเวียดนามถึงหมู่บ้านพลัม / หมอนไม้ . กรุงเทพฯ : บ้านพระอาทิตย์, 2550. (BQ5630.A6 ห177 ร)
 184. เรื่องจริงจากคดี เขาเรียนอะไรกันในคณะนิติศาสตร์ : 108 พันเก้า คดีอาญา / ศรีทอง . กรุงเทพฯ : เอเซียคิท, 2550. (KS15 ศ191 ร)
 185. เรื่องจริงจากคดี เขาเรียนอะไรกันในคณะนิติศาสตร์ : 108 พันเก้าคดีแพ่งและพาณิชย์ / ศรีทอง . กรุงเทพฯ : เอเซียคิท, 2549. (KT63 ศ191 ร)
 186. เรื่องจริงนอกบันทึกประวัติศาสตร์ หลักฐานใหม่ๆ เปลี่ยนแปลงเรื่องราวในอดีตอย่างไร . กรุงเทพฯ : รีดเดอร์สไดเจสท์ ( ประเทศไทย), 2549. (D24 ร852 2549 )
 187. ล้มละลาย : พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลล้มละลายและวิธีพิจารณาคดีล้มละลาย พ.ศ. 2542 แก้ไขล่าสุด (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2548 พร้อมสรุปย่อแนวฎีกาน่าสนใจถึงปัจจุบัน ข้อกำหนดคดีล้มละลาย พ.ศ. 2549... / ณกรณ์ กุลพิโมกข์ . กรุงเทพฯ : พิมพ์อักษร, 2549. (KT203 ณ111 ล)
 188. ลูกปัด ในอดีต-ปัจจุบัน / พรชัย สุจิตต์ . กรุงเทพฯ : เมืองโบราณ, 2550. (NK3650 พ232 ล)
 189. วัฒนธรรม การสื่อสาร และอัตลักษณ์ / จุฑาพรรธ์ (จามจุรี) ผดุงชีวิต . กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2550. (HM1211 จ625 ว)
 190. วาทะของบิล เกตส์ [ 5th] / โลว์ , เจเน็ต เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์, ผู้แปล. กรุงเทพฯ : ซัคเซส มีเดีย, 2549. (HD9696.63.U62 ก753 ว)
 191. วิ. แพ่งพิสดาร ฉบับปรับปรุงใหม่ ปี 2548 / วิเชียร ดิเรกอุดมศักดิ์ Jurisprudence Group. กรุงเทพฯ : หจก.แสงจันทร์การพิมพ์, 2548. (KT63 จ685 ว)
 192. วิตามินและโภชนบำบัด ศาสตร์มหัศจรรย์ชะลอความชรา / วิโรจน์ สุ่มใหญ่ . กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง, 2551.
 193. ศาสตร์แห่งการตัดสินใจ / ไชย ณ พล . ม.ป.ท., 2543. (BF448 ช851 ศ)
 194. ศิลปะการดำเนินชีวิต [9th]. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2551. (BF1578 ค123 ศ)
 195. สนทนาเกาหลีลัดทันใจ / อมรรัตน์ ทิราพงษ์, อิงอร ศรีเกษ . กรุงเทพฯ : ทฤษฎี, 2551. (PL913 อ715 ส)
 196. สนทนาญี่ปุ่นลัดทันใจ [2nd] / อลีน เฉลิมชัยกิจ . กรุงเทพฯ : ทฤษฎี, 2551. (PL539 อ429 ส)
 197. สนทนาเยอรมันลัดทันใจ / ตรีพล เพ็งรักหมู่ . กรุงเทพฯ : ทฤษฎี, 2550. (PF3121 ต185 ส)
 198. สนทนาอังกฤษลัดทันใจ . กรุงเทพฯ : ทฤษฎี, 2551. (PE1131 ส187 )
 199. สนุกกับกฎหมาย ภาค 4 : คู่มือไปศาล / บุญร่วม เทียมจันทร์. กรุงเทพฯ : สารคดี, 2550. (KC34 บ541 ส)
 200. สรุปรายงานผลการดำเนินงานชุดโครงการวิจัยและพัฒนาระบบบริหารจัดการคุณภาพงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาของสถาบันราชภัฏ ระยะที่ 1 : ตุลาคม 2546 - พฤษภาคม 2547 [2rd] / คณะกรรมการพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการคุณภาพงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาของสถาบันราชภัฏ . ม.ป.ท. : สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2547. (H62.7 ค123 ส 2547 )
 201. สัญญากู้เบิกเงินเกินบัญชี (โอ.ดี) บัญชีเดินสะพัด บัตรเครดิต-บัตรเอทีเอ็ม คำพิพากษาศาลฎีกาที่เกี่ยวข้อง วิเคราะห์คำพิพากษาศาลฎีกา / สนิท สนั่นศิลป์. กรุงเทพฯ : สูตรไพศาล, 2550. (KS48 ส214 ส)
 202. สันดานนักข่าว (Joke) / สาโรช พัฒทวี . กรุงเทพฯ : สยามอินเตอร์บุ๊คส์, 2551. (PN4781 ส684 ส)
 203. สัมมนากฎหมายแพ่ง [2nd] / อุดมศักดิ์ สนธิพงษ์ . กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยกรุงเทพ, 2548. (KS33 อ796 ส)
 204. สิ่งที่มีค่ามากกว่าความรัก / ชุติปัญโญ . กรุงเทพฯ : ใยไหม, 2551. (BQ4570.L5 ช616 ส)
 205. สิทธิบัตรกับสิ่งมีชีวิต / เจษฎ์ โทณะวณิก. กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2550. (KS107 จ754 ส)
 206. สิทธิและทางรอดของลูกหนี้ / กมล กมลตระกูล . กรุงเทพฯ : ปรีชญา, 2551. (KS43 ก131 ส)
 207. สุขใจเมื่อไม่มีเรา / พระอาจารย์อำนาจ โอภาโส . กรุงเทพฯ : ดีเอ็มจี, 2551. (BQ5335 พ418 ส)
 208. สุดยอดเรื่องน่าอ่าน...เพื่อการพัฒนาตนเอง / ชัยเสฏฐ์ พรหมศรี . กรุงเทพฯ : ปัญญาชน, 2551. (BF637.S4 ช446 ส)
 209. สู้คดีเมื่อตกเป็นผู้ต้องหา / ภาสกร ญาณสุธี. กรุงเทพฯ : นิติบรรณการ, 2550. (KS16 ภ493 ส)
 210. เส้นทางประชาธิปไตย หลากมุมมองเกี่ยวกับประชาธิปไตย . กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2550. (JC433 ส181 ส)
 211. หยุดโลกร้อนด้วยชีวิตพอเพียง . กรุงเทพฯ : กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม, 2550. (QC981.8.G56 ห257 )
 212. หลักกฎหมายค้ำประกัน / ภาสกร ญาณสุธี. กรุงเทพฯ : นิติบรรณการ, 2550. (KS45 ภ493 ห)
 213. หลักกฎหมายตัวแทน-นายหน้า / ธานี วรภัทร์ . กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2549. (KS47 ธ517 ห)
 214. หลักกฎหมายแพ่งตามแนวคิดอาจารย์สถิตย์ เล็งไธสง / สถิตย์ เล็งไธสง . กรุงเทพฯ : พิมพ์อักษร, 2548. (KS31 ส184 ห)
 215. หลักกฎหมายแพ่งลักษณะละเมิด [5th] / จิ๊ด เศรษฐบุตร . กรุงเทพฯ : โครงการตำราและเอกสารประสอบการสอน, 2549. (KS44.3 จ389 ห)
 216. หลักกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา เล่ม 2 [4th] / ณรงค์ ใจหาญ. กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2550. (KT41 ณ211 ห)
 217. หลักกฎหมายหุ้นส่วนและบริษัท [4th] / พินิจ ทิพย์มณี . กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2550. (KS51 พ685 ห)
 218. หลักกฏหมายมหาชน พร้อมด้วยแนวคำถามและคำตอบ / วารี นาสกุล. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น, 2550. (KE11 ว484 ห)
 219. หลักการตีความกฎหมายมหาชน . กรุงเทพฯ : สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ, 2551. (KE15 ศ365 ห)
 220. หลักพื้นฐานกฎหมายมหาชนว่าด้วยรัฐ รัฐธรรมนูญ และกฎหมาย [ 3rd] / เกรียงไกร เจริญธนาวัฒน์ . กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2550. (KD5 ก767 ห)
 221. หลักและทฤษฎีการสอบสวน [3rd] / จักรพงษ์ วิวัฒน์วานิช . กรุงเทพฯ : พิมพ์อักษร, 2550. (KG114 จ223 ห)
 222. หลักวิชาชีพนักกฎหมาย [10th] / จิตติ ติงศภัทิย์. กรุงเทพฯ : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2550. (KU102 จ419 ห)
 223. หักดิบกฎหมาย / คณิต ณ นคร. กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2550. (KB25 ค129 ห)
 224. แหวกช่องโหว่กฎหมาย เล่ม 1 [2 nd] / พัฒนะ เรือนใจดี . กรุงเทพฯ : บุ๊คแบงก์, 2546. (KC32 พ531 ห)
 225. แหวกช่องโหว่กฎหมาย เล่ม 3 / พัฒนะ เรือนใจดี. กรุงเทพฯ : บุ๊คแบงก์, 2546. (KC32 พ531 ห)
 226. อภิรัฐธรรมนูญไทย / สมชาย ปรีชาศิลปกุล . กรุงเทพฯ : สถาบันปรีดี พนมยงค์, 2550. (KD51 ส239 อ)
 227. อ่าน เขียน เรียน เก่ง / ครูแว่น . กรุงเทพฯ : take home , 2551. (LB1060 ค167 อ)
 228. เฮอร์เมทิคา : อมตธรรมนำโลก / กิ่งแก้ว อัตถากร , ผู้แปล ฟรีค, ทิโมธี แกนดี้, ปีเตอร์. กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง, 2551. (BF1601 ฟ135 ฮ)
 229. A biography of King Naresuan the Great / Breazeale, Kennon, trans. Damrong Rajanubhab, Prince. Bangkok : 2008. (DS577 D35B )
 230. Ageing in Southeast and East Asia : family, social protection and policy challenges / Guan, Lee Hock. Singapore : Institute of Southeast Asian Studies , 2008. (HQ1064.A8 A26 )
 231. Arndt 's story : the life of an Australian economist / Coleman, Peter Cornish, Selwyn. Canberra : Institute of Southeast Asian Studies , 2007. (HB129.A76 C64A )
 232. Brick by brick : the building of an ASEAN economic community / Hew, Denis. Singapore : Institute of Southeast Asian Studies , 2007. (HC441 B84 )
 233. Counseling refugees : a psychosocial approach to innovative multicultural interventions / Bemak, Fred Chung, Rita Chi-Ying. Westport, Connecticut : Greenwood press , 2003. (BF637.C6 B34C )
 234. Countering terrorism : can we meet the threat of global violence? / Chandler , Michael Guanaratna, Rohan. London : Reaktion books , 2007. (HV6431 C44C )
 235. Depleted uranium weapons and international law : a precautionary approach / Mcdonald, Avril. The Hague : T.M.C.Asser press , 2008. (KF306 D46 2008 )
 236. Energy efficiency in Japan / Wicaksono, Agung. Singapore : Institute of Southeast Asian Studies , 2008. (HD9502.J32 E57 )
 237. European integration : sharing of experiences / Moller, Jorgen Orstrom. Singapore : Institute of Southeast Asian Studies , 2008. (JN34.5 M69E )
 238. Implementing negotiated agreements : the real challenge to intrastate peace / Boltjes, Miek. The Hague, The Netherlands : T.M.C.Asser press , 2007. (KF305 I46 )
 239. Innovations in governance in the Middle East, North Africa, and Western Balkans : making goverments work better in the Mediterranean Region. New York : United Nations , 2007. (JF1351 I52 )
 240. Institutional change in Southeast Asia / Tongzon, Jose Sjoholm, Fredrik. London : Routledge , 2005. (HC441 I57 )
 241. International finance and development / Ocampo, Jose Antonio Kregel, Jan. London : the United Nation , 2007. (HG3881 I57 )
 242. Japan and China in East Asian integration / Sing, Lim Hua. Singapore : Institute of Southeast Asian Studies , 2008. (HF1583.Z4J3 L73J )
 243. Language, nation and development in Southeast Asia / Guan, Lee Hock Suryadinata, Leo. Singapore : Institute of Southeast Asian Studies , 2007. (P119.32.A9 L28 )
 244. Lost in transition : Malaysia under Abdullah / Kee Beng, Ooi. Singapore : Institute of Southeast Asian Studies , 2008. (DS597.2 O66L )
 245. Making domocracy meaningful : problems and options in Indonesia / Priyono, A. E. Samadhi, Willy Purna Tornquist, Olle. Jakarta : PCD press , 2007. (JQ776 P74M )
 246. Parliament and democracy in the twenty-first century : a guide to good practice / Beetham, David. Geneva : Inter-Parliamentary Union , 2006. (JF511 B42P )
 247. Production networks and industrial clusters : integrating economies in Southeast Asia / Kuroiwa, Ikuo Heng, Toh Mun. Singapore : Institute of Southeast Asian Studies , 2008. (HF1591 P96 )
 248. Thai capital after the 1997 crisis / Phongpaichit, Pasuk. Singapore : Silkworm books , 2008. (HC445 T37 )
 249. Thai South and Malay North : ethnic interactions on a plural peninsula / Montesano, Michael J. Jory, Patrick. Singapore : National university of Singapore , 2008. (HM1271 T42 )
 250. The Asian insider : unconventional wisdom for Asian business / Backman, Michael. New York : Palgrave Macmillan , 2006. (HD2891.85 B33A )
 251. The dynamics of Beijing-Hong Kong ralations : a model for Taiwan? / Lo, Shiu Hing. Hong Kong : Hong Kong university press , 2008. (JS7367.3.A3 L67D )
 252. The Indonesian parliament and democratization / Patrick, Ziegenhain. Singapore : Institute of Southeast Asian Studies , 2008. (JQ773.8 Z66I )
 253. The many faces of political Islam : religion and politics in the Muslim world / Ayoob, Mohammed. Singapore : National university of Singapore , 2008. (BP173.7 A96M)