สำนักวิชาการ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
 
หนังสือทั่วไป
ตุลาคม 2550 >> หนังสือทั่วไป
     
 1. 14 ตุลา วันมหาปิติ. ศรีปัญญา 2550.
 2. 14 ตุลาคม " วันมหาปิติ" (วารสาร อ.ม.ธ. 14 ตุลาคม " วันมหาปิติ") [2nd] / องค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. กรุงเทพฯ : ศรีปัญญา 2550 423 หน้า. (เลขหมวดหมู่หนังสือ DS586 อ114 ส 2550 )
 3. 7 ปี ผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา. กรุงเทพฯ : ส่วนวิจัยและวิชาการ สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา 2550.
 4. กฎ ก.พ. เล่ม 1 / สำนักงานกพ. สำนักงาน ก.พ. 2548.
 5. กฎหมายการค้าและสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ / พรชัย ด่านวิวัฒน์. วิญญูชน 2550.
 6. กฎหมายตราสามดวง ฉบับราชบัณฑิตยสถาน จัดพิมพ์ตามต้นฉบับหลวง เล่ม 1 / ราชบัณฑิตยสถาน. กรุงเทพฯ : ราชบัณฑิตยสถาน 2550 1150 หน้า. (เลขหมวดหมู่หนังสือ KA62 ก117 2550 ล.1 )
 7. กฎหมายตราสามดวง ฉบับราชบัณฑิตยสถาน จัดพิมพ์ตามต้นฉบับหลวง เล่ม 2 / ราชบัณฑิตยสถาน. กรุงเทพฯ : ราชบัณฑิตยสถาน 2550 1101 หน้า. (เลขหมวดหมู่หนังสือ KA62 ก117 2550 ล.2 )
 8. กฎหมายเบื้องต้นทางธุรกิจ / ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ. สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2549.
 9. กฎหมายระหว่างประเทศ แผนกคดีเมือง / สมพงศ์ ชูมาก. สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2548.
 10. กฎหมายลักษณะพยานหลักฐาน / จรัญ ภักดีธนากุล. ม.ป.พ. 2549.
 11. กฎหมายและจริยธรรมสื่อสารมวลชน / พิศิษฐ์ ชวาลาธวัช. 2549.
 12. กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ / สุพิศ ปราณีตพลกรัง. อฑตยา มิเล็นเนียม 2548.
 13. กรรมฐานแก้กรรม ลำดับที่ 10 : ธรรมะสร้างบารมี / พระจรัญ ฐิตธมฺโม ( พระธรรมสิงหบุราจารย์). กรุงเทพฯ : เพชรประกาย 2549 143 หน้า. (เลขหมวดหมู่หนังสือ BQ5630.V5 พ323 ก 2549 ล.10 )
 14. กรรมฐานแก้กรรม ลำดับที่ 11 : เหตุมหัศจรรย์ที่วัดอัมพวัน ตอน 1 / พระจรัญ ฐิตธมฺโม ( พระธรรมสิงหบุราจารย์). กรุงเทพฯ : เพชรประกาย 2549 143 หน้า. (เลขหมวดหมู่หนังสือ BQ5630.V5 พ323 ก 2549 ล.11 )
 15. กรรมฐานแก้กรรม ลำดับที่ 12 : เหตุมหัศจรรย์ที่วัดอัมพวัน ตอน 2 / พระจรัญ ฐิตธมฺโม ( พระธรรมสิงหบุราจารย์). กรุงเทพฯ : เพชรประกาย 2549 143 หน้า. (เลขหมวดหมู่หนังสือ BQ5630.V5 พ323 ก 2549 ล.12 )
 16. กรรมฐานแก้กรรม ลำดับที่ 13 : เหตุมหัศจรรย์ที่วัดอัมพวัน ตอน 3 / พระจรัญ ฐิตธมฺโม ( พระธรรมสิงหบุราจารย์). กรุงเทพฯ : เพชรประกาย 2549 143 หน้า. (เลขหมวดหมู่หนังสือ BQ5630.V5 พ323 ก 2549 ล.13 )
 17. กรรมฐานแก้กรรม ลำดับที่ 14 : พระพุทธเจ้าสอนอะไร / พระจรัญ ฐิตธมฺโม. กรุงเทพฯ : เพชรประกาย 2549 143 หน้า. (เลขหมวดหมู่หนังสือ BQ5630.V5 พ323 ก 2549 ล.14 )
 18. กรรมฐานแก้กรรม ลำดับที่ 15 : เติมบุญหนีบาป / พระจรัญ ฐิตธมฺโม. กรุงเทพฯ : เพชรประกาย 2549 143 หน้า. (เลขหมวดหมู่หนังสือ BQ5630.V5 พ323 ก 2549 ล.15 )
 19. กรรมฐานแก้กรรม ลำดับที่ 16 : ศาสโนวาท / พระจรัญ ฐิตธมฺโม. กรุงเทพฯ : เพชรประกาย 2549 143 หน้า. (เลขหมวดหมู่หนังสือ BQ5630.V5 พ323 ก 2549 ล.16 )
 20. กรรมฐานแก้กรรม ลำดับที่ 2 : แก้กรรมด้วยการกำหนด / พระจรัญ ฐิตธมฺโม ( พระธรรมสิงหบุราจารย์). กรุงเทพฯ : เพชรประกาย 2549 143 หน้า. (เลขหมวดหมู่หนังสือ BQ5630.V5 พ323 ก 2549 ล.2 )
 21. กรรมฐานแก้กรรม ลำดับที่ 3 : วิปัสสนาแก้กรรม / พระจรัญ ฐิตธมฺโม. กรุงเทพฯ : เพชรประกาย 2549 143 หน้า. (เลขหมวดหมู่หนังสือ BQ5630.V5 พ323 ก 2549 ล.3 )
 22. กรรมฐานแก้กรรม ลำดับที่ 4 : จิตหลังความตาย / พระจรัญ ฐิตธมฺโม. กรุงเทพฯ : เพชรประกาย 2549 143 หน้า. (เลขหมวดหมู่หนังสือ BQ5630.V5 พ323 ก 2549 ล.4 )
 23. กรรมฐานแก้กรรม ลำดับที่ 5 : หนี้กรรมข้ามชาติ / พระจรัญ ฐิตธมฺโม. กรุงเทพฯ : เพชรประกาย 2549. (เลขหมวดหมู่หนังสือ BQ5630.V5 พ323 ก 2549 ล.5 )
 24. กรรมฐานแก้กรรม ลำดับที่ 6 : สติปัฏฐาน 4 ปิดอบายภูมิ / พระจรัญ ฐิตธมฺโม. กรุงเทพฯ : เพชรประกาย 2549 143 หน้า. (เลขหมวดหมู่หนังสือ BQ5630.V5 พ323 ก 2549 ล.6 )
 25. กรรมฐานแก้กรรม ลำดับที่ 7 : เสียงร้องประหลาด / พระจรัญ ฐิตธมฺโม ( พระธรรมสิงหบุราจารย์). กรุงเทพฯ : เพชรประกาย 2549 143 หน้า. (เลขหมวดหมู่หนังสือ BQ5630.V5 พ323 ก 2549 ล.7 )
 26. กรรมฐานแก้กรรม ลำดับที่ 8 : พ้นทุกข์ด้วยกรรมฐาน / พระจรัญ ฐิตธมฺโม ( พระธรรมสิงหบุราจารย์). กรุงเทพฯ : เพชรประกาย 2549 143 หน้า. (เลขหมวดหมู่หนังสือ BQ5630.V5 พ323 ก 2549 ล.8 )
 27. กรรมฐานแก้กรรม ลำดับที่ 9 : มักกะลีผล ผลไม้มหัศจรรย์ / พระจรัญ ฐิตธมฺโม ( พระธรรมสิงหบุราจารย์). กรุงเทพฯ : เพชรประกาย 2549 143 หน้า. (เลขหมวดหมู่หนังสือ BQ5630.V5 พ323 ก 2549 ล.9 )
 28. กริยาภาษาอังกฤษ ไม่ยากอย่างที่คิด / วิเชียร แป้นไผ่. สวนอักษร 2547.
 29. กวีนิพนธ์บนถนนประชาธิปไตย / ไพลิน รุ้งรัตน์ , บรรณาธิการ. กรุงเทพฯ : สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย 2550 223 หน้า. (เลขหมวดหมู่หนังสือ PL4206.6 ก326 2550 )
 30. การกระจายอำนาจทางการศึกษาของประเทศสาธารณรัฐเกาหลี / ฉันทนา จันทร์บรรจง. กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 2549.
 31. การใช้ภาษานักกฎหมาย ( ตำรวจ อัยการ ทนายความ ผู้พิพากษา) / ชาคริต อนันทราวัน. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2548 504 หน้า. (เลขหมวดหมู่หนังสือ KC21 ช463 ก 2548 )
 32. การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมกับการออกแบบสถาปัตยกรรม [2nd] / บัณฑิต จุลาสัย. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2549 222 หน้า. (เลขหมวดหมู่หนังสือ NA2542.35 บ259 ก 2549 )
 33. การวิเคราะห์แผนที่ความยากจน . กรุงเทพฯ : สำนักงานสถิติแห่งชาติ 2550.
 34. การศึกษาศักยภาพทุนทางสังคมของชุมชนท้องถิ่นในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม . กรุงเทพฯ : สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2547.
 35. ของตุลาการรัฐธรรมนูญ / สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ. กรุงเทพฯ : สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ 2550 782 หน้า. (เลขหมวดหมู่หนังสือ KD62 ศ365 ค 2550 ค.3-5 ) คำอธิบายและสาระสำคัญพระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบขายตรง พ.ศ. 2545 / ธีรวัฒน์ จันทรสมบูรณ์. นิติธรรม 2549.
 36. ข้าแผ่นดินสอนลูก [ 2nd] / สุเมธ ตันติเวชกุล. กรุงเทพฯ : มติชน 2549 164 หน้า. (เลขหมวดหมู่หนังสือ DS578.32 ส843 ข 2549 )
 37. ความขัดแย้งและการประนีประนอมใยตำนานปรัมปราไทย / ปรมินท์ จารุวร. คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณืมหาวิทยาลัย 2549.
 38. คำพิพากษาและคำสั่งศาลปกครองสูงสุด พ.ศ. 2548 เล่ม 4 / สวัสดิการสำนักงานศาลปกครอง. สำนักงานศาลปกครอง 2549.
 39. คำพิพากษาศาลฎีกา พ.ศ. 2549 เล่มที่ 8 / สำนักงานศาลยุติธรรม. กรุงเทพฯ : สำนักงานศาลยุติธรรม 2550 222 หน้า. (เลขหมวดหมู่หนังสือ KB12 ส145 ค 2549 ล.8 )
 40. คำพิพากษาศาลฎีกา พ.ศ. 2550 เล่มที่ 1/ สำนักงานศาลยุติธรรม. กรุงเทพฯ : สำนักงานศาลยุติธรรม 2550 131 หน้า. (เลขหมวดหมู่หนังสือ KB12 ส145 ค 2550 ล.1 )
 41. คำวินิจฉัยคณะตุลาการรัฐธรรมนูญที่ 1-2/2550 เรื่อง อัยการสูงสุดขอให้มีคำสั่งยุบพรรคประชาธิปไตยก้าวหน้าและพรรคประชาธิปัตย์ พร้อมความเห็นในการวินิจฉัยคดีส่วนตนของตุลาการรัฐธรรมนูญ / สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ. กรุงเทพฯ : สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ 2550 293 หน้า. (เลขหมวดหมู่หนังสือ KD62 ศ365 ค 2550 ค.1-2 )
 42. คำวินิจฉัยคณะตุลาการรัฐธรรมนูญที่ 3-5/2550 เรื่อง อัยการสูงสุดขอให้มีคำสั่งยุบพรรคพัฒนาชาติไทย พรรคแผ่นดินไทย และพรรคไทยรักไทย พร้อมความเห็นในการวินิจฉัยคดีส่วนตน
 43. คำอธิบายกฎหมายลักษณะอาญา ร.ศ. 127 / หยุด แสงอุทัย. วิญญูชน 2548.
 44. คำอธิบายกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และ พ.ศ . 2544 / สหัส สิงหวิริยะ. นิติบรรณการ 2550 .
 45. คำอธิบายกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ภาค 3 อุทธรณ์และฎีกา / ไพโรจน์ วายุภาพ. ม.ป.พ. 2549.
 46. คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ลักษณะละเมิด / สุษม ศุภนิตย์. นิติบรรณการ 2550.
 47. คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยบุคคล / ประสิทธิ์ โมวิไลกุล. นิติธรรม 2548.
 48. คำอธิบายว่าด้วยการขัดกันแห่งกฎหมาย / คนึง ฤาไชย. วิญญูชน 2549.
 49. คู่มือการจัดทำนิติกรรมสัญญา / อำพน เจริญชีวินทร์. นิติธรรม 2549.
 50. คู่มือนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ ( พ.ศ. 2551-2553) / สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย 2550 98 หน้า. (เลขหมวดหมู่หนังสือ H62 ค123 ค 2550 )
 51. จิตตภาวนามรดกล้ำค่าทางพุทธศาสนา : รวมพระธรรมเทศนาภาคปฏิบัติของพระสุปฏิปันโน [3rd]. ม.ป.ท. : มูลนิธิหลวงปู่มั่น 2547.
 52. จิตสำนึกในการอนุรักษ์พลังงาน (3). กรุงเทพฯ : กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ม.ป.ป.
 53. เจ้าชายในดวงใจ = Precious prince of hearts / สิรินภา เจริญแก้ว , บรรณาธิการ. ปทุมธานี : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยรังสิต ม.ป.ป. 182 หน้า. (เลขหมวดหมู่หนังสือ DS492.73.K47 ป238 จ)
 54. ชุดความรู้ / สยามโซนดอทเน็ท. สยามโซนดอทเน็ท ม.ป.ป.
 55. เตรียมเสบียงไว้เลี้ยงตัว 2 [9th] / ดังตฤณ. กรุงเทพฯ : ดีเอ็มจี 2549 164 หน้า. (เลขหมวดหมู่หนังสือ BQ4170 ด319 ต 2549 ล.2 )
 56. เตรียมเสบียงไว้เลี้ยงตัว 3 [6th] / ดังตฤณ. กรุงเทพฯ : ดีเอ็มจี 2549 173 หน้า. (เลขหมวดหมู่หนังสือ BQ4170 ด319 าต 2549 ล.3 )
 57. เตรียมเสบียงไว้เลี้ยงตัว 4 / ดังตฤณ. กรุงเทพฯ : ดีเอ็มจี 2548 179 หน้า. (เลขหมวดหมู่หนังสือ BQ4170 ด319 ต 2549 ล.4 )
 58. เตรียมเสบียงไว้เลี้ยงตัว 5 / ดังตฤณ. กรุงเทพฯ : ดีเอ็มจี 2549 186 หน้า. (เลขหมวดหมู่หนังสือ BQ4170 ด319 ต 2549 ล.5 )
 59. เตรียมเสบียงไว้เลี้ยงตัว 6 / ดังตฤณ. กรุงเทพฯ : ดีเอ็มจี 2549 202 หน้า. (เลขหมวดหมู่หนังสือ BQ4170 ด319 ต 2549 ล.6 )
 60. เตรียมเสบียงไว้เลี้ยงตัว 7 [3rd] / ดังตฤณ. กรุงเทพฯ : ดีเอ็มจี 2549 218 หน้า. (เลขหมวดหมู่หนังสือ BQ4170 ด319 ต 2549 ล.7 )
 61. เตรียมเสบียงไว้เลี้ยงตัว 8 / ดังตฤณ. กรุงเทพฯ : ดีเอ็มจี 2549 227 หน้า. (เลขหมวดหมู่หนังสือ BQ4170 ด319 ต 2549 ล.8 )
 62. เตือนใจ ตอนไปนอก / เตือนใจ (กุญชร ณ อยุธยา) ดีเทศน์. กรุงเทพฯ : ประพันธ์สาส์น 2550 215 หน้า. (เลขหมวดหมู่หนังสือ DS578.32 ต832 ต 2550 )
 63. ถามตอบ - สอบได้ กฎหมายภาษีอากร / จุมพล นันทศิริพล. วิญญูชน 2549.
 64. ทีทรรศน์สตรีนิยม / วิระดา สมสวัสดิ์. เชียงใหม่ : วนิดาเพรส 2549 144 หน้า. (เลขหมวดหมู่หนังสือ HQ1155 ว686 ท 2549 )
 65. เทคนิคการอนุรักษ์พลังงานในอาคาร (1). กรุงเทพฯ : กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ม.ป.ป.
 66. นักวิทยาศาสตร์เอกของโลก / ทวี มุขธระโกษา. สถาพรบุ๊คส์ 2548.
 67. นิติจิตเวชศาสตร์ = Forensic psychiatry / รณชัย คงสกนธ์. กรุงเทพฯ : บางกอกบล๊อก 2549 379 หน้า. (เลขหมวดหมู่หนังสือ KU156 ร123 น 2549 )
 68. นิติศาสตร์แนวสตรีนิยม / วิระดา สมสวัสดิ์. วนิดาเพรส 2549.
 69. บริหารภาษีเงินได้ อย่างผู้รู้ด้วยตนเอง. กรุงเทพฯ : ไอเอ็ม บุ๊คส์ 2550 493 หน้า. (เลขหมวดหมู่หนังสือ HJ4771.55 บ229 2550 )
 70. บริหารอย่างไรถูกกฎหมายแรงงาน / ไพศาล เตมีย์. เอช อาร์ เซ็นเตอร์ 2548.
 71. ประมวลกฎหมาย วิธีพิจารณาความอาญา แปลไทย-อังกฤษ / บุญร่วม เทียมจันทร์. สูตรไพศาล 2548.
 72. ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ฉบับอ้างอิง [ 6th] / สุรศักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล. กรุงเทพฯ : วิญญูชน 2549 615 หน้า. (เลขหมวดหมู่หนังสือ KT43 ส854 ป 2549 )
 73. ประมวลรัษฎากร / ชมัยพร แก้วปานกัน. สำนักพัฒนาการบริหารธรรมนิติ 2550.
 74. ปรัชญาการเมือง / พินพันธุ์ นาคะตะ. สมาคมนักวิจัยมหาวิทยาลัยไทย 2549.
 75. ปลาทะเลไทย เล่ม 3 / ธรณ์ ธำรงนาวาสวัสดิ์. กรุงเทพฯ : บ้านพระอาทิตย์ 2548 240 หน้า. (เลขหมวดหมู่หนังสือ QL634.T5 ธ312 ป 2548 )
 76. พ.ร.บ. คุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 กฎกระทรวงและประกาศที่เกี่ยวข้อง (ไทย-อังกฤษ) / อัจฉรา เดชมณี. เอช อาร์ เซ็นเตอร์ 2550.
 77. พ.ร.บ. ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2547 / กองวิชาการ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ. ม.ป.พ. 2547.
 78. พระพุทธศาสนากับโลกธุรกิจ : การใช้หลักพุทธธรรมในการทำธุรกิจ / พระพรหมคุณาภรณ์. ธรรมสภา 2548.
 79. พระราชบัญญัติ บริษัท มหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 / สมจิตต์ เชอร์ชันชี. นิติธรรม 2548.
 80. พระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2534 / สุรศักดิ์ วาจาสิทธิ์. กรุงเทพฯ : วิญญูชน 2547 258 หน้า. (เลขหมวดหมู่หนังสือ KE202 ส854 พ 2547 )
 81. พระราชบัญญัติวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. 2525 พร้อมคำอธิบาย. ม.ป.พ. 2550.
 82. พล.อ. สนธิ บุญยรัตกลิน ผบ.ทบ. " ม้ามืด"... ผู้นำรัฐประหาร. กรุงเทพฯ : มติชน 2550 152 หน้า. (เลขหมวดหมู่หนังสือ DS578.32 ส192 พ 2550 )
 83. พุทธคุณ 9 มงคล เสริมบารมี เพื่อชีวิตก้าวหน้า / ดามภ์ เสาเหม. เพชรประกาย 2550.
 84. พุทธธรรมนูญ แห่งพุทธอาณาจักรไทย / จรูญ วรรณกสิณานนท์. พุทธลีลา 2550.
 85. พุทธปรัชญา : มนุษย์ สังคม และปัญหาจริยธรรม / สมภาร พรมทา. ศยาม 2548.
 86. ภาษาเยอรมันในชีวิตประจำวัน เล่ม 2 / วรรณา แสงอร่ามเรือง. สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2549.
 87. ภาษาและวรรณกรรมไม่เคยตาย : รวมบทความวิชาการภาษาและวรรณกรรมสาร / จุไรรัตน์ ลักษณะศิริ. แซทโฟร์ พริ้นติ้ง 2546.
 88. มนุษย์ไม่ได้กินแกลบ [2nd] / กุหลาบ สายประดิษฐ์. กรุงเทพฯ : คณะกรรมการดำเนินงานจัดสร้างสวนประติมากรรมประวัติศาสตร์ " ธรรมศาสตร์กับการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตย" 2548 576 หน้า. (เลขหมวดหมู่หนังสือ PL4209.7 ก741 ม 2548 )
 89. มนุษยสัมพันธ์กับการบริหาร / อรุณ รักธรรม. กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช 2517 448 หน้า. (เลขหมวดหมู่หนังสือ HF5549 อ4 ห 2517 )
 90. ย่อหลักกฎหมายแรงงาน : พื้นฐานความรู้ทั่วไปกฎหมายแรงงาน / วิจิตรา วิเชียรชม. นิติธรรม 2548.
 91. ยุทธศาสตร์ศึกษา 2007 เล่มที่ 3 แนวคิดหลักนิยมตะวันตก : การป้องกันและปราบปรามการก่อความไม่สงบ (2) / กัณห์ สถิตยุทธการ , พ.อ. กรุงเทพฯ : สถาบันวิชาการทหารบกชั้นสูง 2550.
 92. รวมกฎหมายก่อสร้าง / วีระเดช พะเยาติริพงศ์. พัฒนาศึกษา 2549.
 93. รวมกฎหมายการค้าระหว่างประเทศ / กำชัย จงจักรพันธ์. วิญญูชน 2549.
 94. รวมกฎหมายไทยครบชุด 9 / ฝ่ายวิชาการสูตรไพศาล. สำนักพิมพ์สูตรไพศาล 2550.
 95. รวมข้อเขียนเกี่ยวกับการระงับข้อพิพาททางการค้า / พิชัยศักดิ์ พรยางกูร. สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2549.
 96. รวมความเห็นย่อ พ.ศ. 2548 : คณะกรรมการกฤษฎีกาและคณะกรรมการวิะปฎิบัติราชการทางปกครอง / สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา. สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 2548.
 97. รวมคำวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาล พ.ศ. 2549 / สำนักงานศาลยุติธรรม. สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาล. กรุงเทพฯ : สำนักงานศาลยุติธรรม ม.ป.ป. 244 หน้า. (เลขหมวดหมู่หนังสือ KU22 ศ365 ร 2549 )
 98. รวมปัญหากฎหมายและคำพิพากษาศาลฎีกาเกี่ยวกับศุลกากร / ชูชาติ อัศวโรจน์. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์เดือนตุลา 2549 470 หน้า. (เลขหมวดหมู่หนังสือ KI41 ช648 ร 2549 )
 99. รวมย่อคำพิพากษาศาลฎีกาตามประมวลกฎหมายอาญา (2520-2547) / กลุ่มเทพนิติ. ม.ป.พ. 2548.
 100. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย การพัสดุ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ / ฝ่ายวิชาการสูตรไพศาล. สำนักพิมพ์สูตรไพศาล 2549.
 101. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และภาคผนวก / สวัสดิการสำนักงาน ก.พ. สำนักงาน ก.พ. 2550 .
 102. รัฐบุรุษชื่อ เปรม [ 2nd] / มูลนิธิรัฐบุรุษ. กรุงเทพฯ : มติชน 2549 802 หน้า. (เลขหมวดหมู่หนังสือ DS578.32 ป711 ร 2549 )
 103. รู้เท่านี้ ก็พอแล้ว! (พาตัวใจกลับบ้านกันเถิด) / ศุภวรรณ พิพัฒนพรรณวงศ์ กรีน. กรุงเทพฯ : คิวพริ้นท์ แมเนจเม้นท์ 2549.
 104. เรื่องจริงนอกบันทึกประวัติศาสตร์ หลักฐานใหม่ๆ เปลี่ยนแปลงเรื่องราวในอดีตอย่างไร . กรุงเทพฯ : รีดเดอร์สไดเจสท์ (ประเทศไทย) 2549 319 หน้า. (เลขหมวดหมู่หนังสือ D24 ร852 2549 )
 105. โลกพิเคราะห์ / พิชัย วาศนาส่ง. กรุงเทพฯ : ปาเจรา 2549 176 หน้า. (เลขหมวดหมู่หนังสือ AC159 พ643 ล 2549 )
 106. วรรณคดีสเปน : ร้อยแก้วและร้อยกรอง / สถาพร ทิพยศักดิ์. กรุงเทพฯ : โครงการเผยแพร่ผลงานวิชาการ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2548 208 หน้า. (เลขหมวดหมู่หนังสือ PQ6037 ส182 ว 2548 )
 107. วิธีการดำเนินการอนุรักษ์พลังงานในอาคาร (2). กรุงเทพฯ : กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ม.ป.ป.
 108. ศัพท์รัฐประศาสนศาสตร์ [8th] / ติน ปรัชญพฤทธิ์. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2550 429 หน้า. (เลขหมวดหมู่หนังสือ JA60 ต391 ศ 2550 )
 109. สมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า / ปิ่น มาลากุล. กรุงเทพฯ : ธนาคารทหารไทย จำกัด 2529.
 110. สยามจดหมายเหตุ ปี 2550 / บริษัท สยามบรรณ. สยามบรรณ 2550.
 111. สยามออลมาแนค 2004 / บริษัท สยามบรรณ. สยามบรรณ 2549.
 112. สรุปข่าวสำคัญทั้งในและต่างประเทศในรอบ 28 ปี version 2.0 / บริษัท สยามบรรณ. สยามบรรณ 2547.
 113. สัญญาบัญชีเดินสะพัดและสัญญาเบิกเงินเกินบัญชี / วิชัย ตันติกุลานันท์. 2549.
 114. สำนักนั้นธรรมศาสตร์และการเมือง พ.ศ. 2477-2511 / ชาญวิทย์ เกษตรศิริ. กรุงเทพฯ : ดอกหญ้า 2535 366 หน้า. (เลขหมวดหมู่หนังสือ LG395.T4 ช495 ส 2535 )
 115. สิทธิข้าราชการและบุคคลในครอบครัว / อมรเวช ไชยชาญ. ม.ป.พ. 2547.
 116. สู่สังคมยุติธรรม : บทเรียนการขับเคลื่อนยุติธรรมชุมชน / คณะทำงานโครงการนำร่องพัฒนาระบบงานยุติธรรมชุมชน. กรุงเทพฯ : กระทรวงยุติธรรม ม.ป.ป.
 117. โสกนาฏกรรมอันดามัน ( สึนามิ) 2004 / กองบรรณาธิการ " สยามจดหมายเหตุ" . ม.ป.พ. : ม.ป.ป.
 118. หน้าต่างสู่โลกกว้าง : เนปาล [2nd] / สรณี วงศ์เบี้ยสัจจ์ , บรรณาธิการ. กรุงเทพฯ : หน้าต่างสู่โลกกว้าง 2550 410 หน้า. (เลขหมวดหมู่หนังสือ DS493.53 ห156 ห 2550 )
 119. หน้าต่างสู่โลกกว้าง : สเปน / กัลยา ชาติยานันท์ , จิรโศภิน, บรรณาธิการ. กรุงเทพฯ : หน้าต่างสู่โลกกว้าง 2539 464 หน้า. (เลขหมวดหมู่หนังสือ DP43.2 ห156 ห 2539 )
 120. หน้าต่างสู่โลกกว้าง : สิงคโปร์ / วิภาวรรณ พงศ์ทรางกูร , ผู้แปล. กรุงเทพฯ : หน้าต่างสู่โลกกว้าง 2539 332 หน้า. (เลขหมวดหมู่หนังสือ DS609.7 ห156 ห 2539 )
 121. หากใจเราบางเบาดั่งขนนก = Living light as a feather / ฟิเชล , รูธ. กรุงเทพฯ : ดีเอ็มจี 2548 217 หน้า. (เลขหมวดหมู่หนังสือ BJ1481 ฟ461 ห 2548 )
 122. เห็นธรรม เห็นธรรมชาติ / ทวีโรจน์ ศิริสวัสดิบุตร. สัมปชัญญะ 2549.
 123. อนุสรณ์งานพระราชทานเพลิงศพเป็นกรณีพิเศษ นาย ประพนธ์ พัฒนกุล วันอังคารที่ 23 มกราคม พุทธศักราช 2550 ณ เมรุวัดธาตุทอง กรุงเทพมหานคร. กรุงเทพมหานคร : รุ่งเรืองวิริยะพัฒนาโรงพิมพ์ 2550.
 124. เอกสารการสอนชุดวิชา กฎหมายและจริยธรรมด้านนิเทศศาสตร์ หน่วยที่ 1-7 / มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชานิเทศศาสตร์. นนทบุรี : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2549 1 เล่ม. (เลขหมวดหมู่หนังสือ KR11 ส747 อ 2549 ล.1 )
 125. เอกสารการสอนชุดวิชา กฎหมายและจริยธรรมด้านนิเทศศาสตร์ หน่วยที่ 8-15 [2nd] / มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชานิเทศศาสตร์. นนทบุรี : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2549 355 หน้า. (เลขหมวดหมู่หนังสือ KR11 ส747 อ 2549 ล.2 )
 126. เอกสารการสอนชุดวิชา กฎหมายอาญา 2 : ภาคความผิด (ฉบับปรับปรุง) หน่วยที่ 8-15 [11th] / มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชานิติศาสตร์. นนทบุรี : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2547 423 หน้า. (เลขหมวดหมู่หนังสือ KS13 ส747 อ2 2547 ล.2 )
 127. เอกสารการสอนชุดวิชา การบริหารงานประชาสัมพันธ์ หน่วยที่ 1-7 [9th] / มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชานิเทศศาสตร์. นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2547 372 หน้า. (เลขหมวดหมู่หนังสือ HM263 ส747 อ 2547 )
 128. เอกสารการสอนชุดวิชา การบริหารงานประชาสัมพันธ์ หน่วยที่ 8-15 [9th]. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2547.
 129. เอกสารการสอนชุดวิชา ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป หน่วยที่ 1-7 ( ฉบับปรับปรุง) / มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชานิติศาสตร์. นนทบุรี : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2548 274 หน้า. (เลขหมวดหมู่หนังสือ KC31 ส747 อ 2548 ล.1 )
 130. A history of the liberal party in the twentieth century / Dutton, David . New York : Palgrave Macmillan 2004 347 p. (เลขหมวดหมู่หนังสือ JN1129.L45 D88H 2004 )
 131. Trade, aid and arbitrate : the globalization of Western law / Wolf, Ronald Charles . Aldershot, Hants, England Ashgate 2004 291 p. (เลขหมวดหมู่หนังสือ KK41 W64T 2004 )
 132. Understanding public attitudes to criminal justice / Roberts, Julian V. Maidenhead Open University Press 2005 283 p. (เลขหมวดหมู่หนังสือ HV9960.G7 R63U 2005 )
 133. World development report 2005 : a better investment climate for everyone. New York : Oxford University Press 2004 271 p. (เลขหมวดหมู่หนังสือ HC59.7 W65 2005 )
 134. Advanced grammar in use : a self-study reference and practice book for advanced learners of English with answers / Hewings, Martin . Cambridge : Cambridge University Press 2005 294 p. (เลขหมวดหมู่หนังสือ PE1112 H47A 2005 )
 135. Aids and the sexuality of law : ironic jurisprudence / Rollins, Joe . New York : Palgrave Macmillan 2004 244 p. (เลขหมวดหมู่หนังสือ KP84.1.U6 R65A 2004 )
 136. American constitutional law volume II : the bill of rights and subsequent amendments [7th] / Rossum, Ralph A. Belmont, CA Thomson Wadsworth 2007 827 p. (เลขหมวดหมู่หนังสือ KD35.U6.1 R67A 2007 )
 137. American government : readings and cases / Woll, Peter . New York : Pearson/ Longman 2006 490 p. (เลขหมวดหมู่หนังสือ JK21 W64A 2006 )
 138. Americanization and its limits : reworking US technology and management in post-war Europe and Japan / Zeitlin, Jonathan, ed. Oxford : Oxford University Press 2004 410 p. (เลขหมวดหมู่หนังสือ HD70.U5 A56 2004 )
 139. Beyond Hanoi : local government in Vietnam / Marr, David G., ed. Singapore : Institute of Southeast Asian Studies 2004 359 p. (เลขหมวดหมู่หนังสือ JS7152.3.A2 B57 2004 )
 140. Butterfly economics : a new general theory of social and economic behavior / Ormerod, Paul . S.l. : Faber and Faber 1998 217 p. (เลขหมวดหมู่หนังสือ HD87 O76B 1998 )
 141. Collective bargaining, discrimination, social security and European integration / Blanpain, Roger, ed. London : Kluwer Law International 2003 484 p. (เลขหมวดหมู่หนังสือ KK46.4 C64 20036 )
 142. Corporate governance report of Thai listed companies 2006. Bangkok : Thai Institute of Directors Association n.d.
 143. Courts and political institutions : a comparative view / Koopmans, Tim . Cambridge Cambridge University Press 2005 299 p. (เลขหมวดหมู่หนังสือ KC21 K66C 2005 )
 144. Crime and punishment : a history of the criminal justice system / Roth, Mitchel P. Belmont, CA : Thomson Wadsworth 2005 384 p. (เลขหมวดหมู่หนังสือ HV7419 R67C 2005 )
 145. Drugs : policy and politics / Lart, Rachel, ed. Maidenhead Open University Press 2006 143 p. (เลขหมวดหมู่หนังสือ HV5840.G7 D75 2006 )
 146. English grammar in use : a self-study reference and practice book for intermediate students of English with answers / Murphy, Raymond . Cambridge : Cambridge University Press 2004 379 p. (เลขหมวดหมู่หนังสือ PE1112 M77E 2004 )
 147. English vocabulary in use : pre-intermediate and intermediate / Redman, Stuart . Cambridge : Cambridge University Press 2006 263 p. (เลขหมวดหมู่หนังสือ PE1449 R38E 2006 )
 148. English vocabulary in use : upper – intermediate / McCarthy, Michael . Cambridge : Cambridge University Press 2005 309 p. (เลขหมวดหมู่หนังสือ PE1449 M32E 2005 )
 149. Essentials of criminal procedure / Zalman, Marvin . Upper Saddle River, N.J. Pearson Prentice Hall 2006 388 p. (เลขหมวดหมู่หนังสือ KT41.U6 Z34E 2006 )
 150. Ethics : top ten rules for paralegals / Orlik, Deborah K. Upper Saddle River, N.J. Pearson Prentice Hall 2006 154 p. (เลขหมวดหมู่หนังสือ KC1.U6 O74E 2006 )
 151. European politics today / Almond, Gabriel A., ed. New York : Pearson/ Longman 2006 516 p. (เลขหมวดหมู่หนังสือ JN94.A58 E89 2006 )
 152. Governing as New Labour : policy and politics under Blair / Smith, Martin J., ed. New York : Palgrave Macmillan 2004 261 p. (เลขหมวดหมู่หนังสือ JN1129.L32 G59 2004 )
 153. Human development report 2004 : cultural liberty in today's diverse world / United Nations Development Programme . New York : United Nations Development Programme 2004 285 p. (เลขหมวดหมู่หนังสือ HD72 H85 2004 )
 154. India-ASEAN partnership in an era of globalization : reflection by eminent persons. Singapore : Institute of Southeast Asian Studies 2004 267 p. (เลขหมวดหมู่หนังสือ HF1590.I5.A785 I53 2004 )
 155. Insight city guide : Beijing. Singapore : APA Publications 2005 256 p. (เลขหมวดหมู่หนังสือ DS795 I57 2005 )
 156. Insight city guide : Hong Kong, Macau & Guangzhou. Singapore : APA Publications 2006 256 p. (เลขหมวดหมู่หนังสือ DS796.H7 I57 2006 )
 157. Insight guides : China. Singapore : APA Publications 2006 417 p. (เลขหมวดหมู่หนังสือ DS712 I57 2006 )
 158. Judicial process : law, courts, and politics in the United States / Neubauer, David W. Belmont, CA Thomson Wadsworth 2007 554 p. (เลขหมวดหมู่หนังสือ KU11.U6 N48J 2007 )
 159. Law of employment [12th] / Selwyn, Norman . London : Butterworths LexisNexis 2002 737 p. (เลขหมวดหมู่หนังสือ KM11.G7 S44L 2002 )
 160. Mental health policy and practice across Europe : the future direction of mental health care / Knapp, Martin . Glasgow Open University Press 2007 452 p. (เลขหมวดหมู่หนังสือ RA790.7.E85 M46 2007 )
 161. Parliament of the republic of South Africa. s.i. : s.n. 2007.
 162. Parliamentary practice in New Zealand [3rd] / McGee, David G. Wellington : Dunmore Publishing 2005.
 163. Paths to a new Europe : from premodern to postmodern / Dukes, Paul . New York : Palgrave Macmillan 2004 570 p. (เลขหมวดหมู่หนังสือ D209 D84P 2004 )
 164. Providing global public goods : managing globalization / Kaul, Inge, ed. New York : Oxford University Press 2003 646 p. (เลขหมวดหมู่หนังสือ HB846.5 P76 2003 )
 165. Texts and materials on international human rights / Smith, Rhona K. M. London Routledge-Cavendish 2007 610 p. (เลขหมวดหมู่หนังสือ KF43 S64T 2007 )
 166. Thailand economic monitor. Bangkok : World Bank Office 2007.
 167. The closing of the frontier : a history of the marine fisheries of Southeast Asia c.1850-2000 / Butcher, John G. Singapore : Institute of Southeast Asian Studies 2004 442 p. (เลขหมวดหมู่หนังสือ SH307.A9 B98C 2004 )
 168. The complete world of human evolution / Stringer, Chris . London : Thames & Hudson 2005 240 p. (เลขหมวดหมู่หนังสือ GN281 S87C 2005 )
 169. The European commission's jurisdiction to scrutinise mergers [2nd] / Broberg, Morten P. Hague Kluwer Law International 2003 446 p. (เลขหมวดหมู่หนังสือ KF409.2 B76E 2003 )
 170. The fall of Baghdad / Anderson , Jon Lee . London : Little, Brown 2005 389 p. (เลขหมวดหมู่หนังสือ DS79.76 A53F 2005 )
 171. The French constitution. Paris : s.n. 2001.
 172. The International Monetary Fund : politics of conditional lending / Vreeland, James Raymond . London : Routledge 2007 172 p. (เลขหมวดหมู่หนังสือ HG3881.5.I58 V74I 2007 )
 173. The King of Thailand in World Focus / Millet, Didier . Bangkok : Foreign Correspondents' Club of Thailand 2007.
 174. The law and policy of air space and outer space : a comparative approach / Haanappel, Peter P. C. London : Kluwer Law - International 2003 311 p. (เลขหมวดหมู่หนังสือ KF26 H32L 2003 )
 175. The law of sex discrimination [3rd] / Lindgren, J. Ralph . Belmont, CA : Thomson Wadsworth 2005 450 p. (เลขหมวดหมู่หนังสือ KS54.3.U6 L56L 2005 )
 176. The National Assembly : how it is organiazed how it operates. Paris : s.n. 2001.
 177. The National Assembly palace. Phnom Penh : s.n. 2007.
 178. The national economic and social advisory council of Thailand : echoing people's concerns to public policies. Bangkok : Amarin printing and publishing public 2006.
 179. The rise of European security cooperation / Jones, Seth G. Cambridge : Cambridge University Press 2007 301 p. (เลขหมวดหมู่หนังสือ D1058 J63R 2007 )
 180. A political and economic dictionary of Latin America / Calvert, Peter . London : Europa Publications 2004 322 p. (เลขหมวดหมู่หนังสือ JL951.A25 C34P 2004 )