สำนักวิชาการ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
 
 
หนังสือทั่วไป
พฤศจิกายน 2549 >> หนังสือทั่วไป
     
 1. 100 สุดยอดแบรนด์โลก / เฮก , แมทท์. กรุงเทพฯ : เนชั่นบุ๊คส์ 2549 490 หน้า. ( เลขหมวดหมู่หนังสือ HD69.B7 ฮ582 ห 2549)
 2. ๒๖ ศตวรรษ พระพุทธเจ้าสุดยอด ซี.อี.โอ / นวพร เรืองสกุล. กรุงเทพฯ : บุญศิริการพิมพ์ 2549 165 หน้า. ( เลขหมวดหมู่หนังสือ BQ4570.53 น297 ย 2549)
 3. 36 เพลงดาบสยบมาร / สุวินัย ภรณวลัย. openbooks 2549.
 4. 4 ทศวรรษ พัฒนบริหาร . กรุงเทพฯ : สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 2549
 5. 400 ปี กับการค้นพบวิทยาศาสตร์โลก / ชุลีรัตน์ บรรจงลิขิตกุล. กองประชาสัมพันธ์ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย 2547.
 6. 49 เรื่องน่ารู้เทคนิคไฟฟ้า ชุดที่ 3 : รวบรวมบทความเกี่ยวกับไฟฟ้าจากวารสารเทคนิค . กรุงเทพฯ : เอ็มแอนด์อี 2544 387 หน้า. ( เลขหมวดหมู่หนังสือ TK452 ส735 2545)
 7. 60 เรื่องน่ารู้ เคียงคู่ธุรกิจ [2nd] / ธวัช ภูษิตโภยไคย . กรุงเทพฯ : อินโนกราฟฟิกส์ 2546 235 หน้า. ( เลขหมวดหมู่หนังสือ HD2741 ธ392 ห 2546)
 8. 60 ปี พระทูลกระหม่อมแก้วจากพสกนิกรไปแล้ว 9 มิถุนายน 2489 / สุพจน์ ด่านตระกูล. กรุงเทพฯ : สุขภาพใจ 2549 190 หน้า. ( เลขหมวดหมู่หนังสือ DS585 ส826 ห 2549)
 9. 7 เดือน บรรลุธรรม / ดังตฤณ. ดีเอ็มจี 2549.
 10. 99 ปี พุทธทาสภิกขุศาสนากับฟิสิกส์ใหม่ / สถาบันวิถีทรรศน์. สถาบันวิถีทรรศน์ 2548.
 11. CISA 1 Workboo k คลังแบบทดสอบพร้อมเฉลย / ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย. สถาบันพัฒนาความรู้ตลาดทุน. กรุงเทพฯ : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 2549 317 หน้า ( เลขหมวดหมู่หนังสือ HG4026 ต199 ซ 2549)
 12. Computers : เทคโนโลยีสารสนเทศในสังคมแห่งภูมิปัญญา / ลอง , สาลี่. เพียร์สัน เอ็ดดูเคชั่น อินโดโซน่า 2548.
 13. Don't cry for me Argentina / กรอน ธนสุทธิ. ดอกหญ้าวิชาการ 2549.
 14. English for lawyers I / พีรชาติ นิลวณิช. สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2544.
 15. English for lawyers II / พีรชาติ นิลวณิช. สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2548.
 16. Flash 8 workshop / ดนัย ม่วงแก้ว. นนทบุรี : ไอดีซี อินโฟ ดิสทริบิวเตอร์ เซ็นเตอร์ 2549 248 หน้า. ( เลขหมวดหมู่หนังสือ T385.F52 ด123 ฟ 2549)
 17. Popular amplifier 1 / กิตติพจน์ โตสินธุ์. กรุงเทพฯ : สถาบันอิเล็กทรอนิกส์กรุงเทพรังสิต 2548 232 หน้า. ( เลขหมวดหมู่หนังสือ TK7871.2 ก674 ป 2548)
 18. Visit Japan / บริษัทเซอิอูน. เซอิอูน 2549.
 19. visual basic 6 ฉบับโปรแกรมเมอร์ / กิตติ ภักดีวัฒนะกุล. เคทีพี คอมพ์ แอนด์ คอนซัลท์ 2546.
 20. Visual basic.net / แวง , วอลเลช. ฟอร์ ดัมมี่ส์ 2548.
 21. Windows XP ฉบับสมบูรณ์ / ภรภัทร์ สุทธิดา. โอดีซี อินโฟ ดิสทริบิวเตอร์ เซ็นเตอร์ 2548.
 22. เก่ง Apache ให้ครบสูตร / บรรพต ดลวิทยากุล. วิตตี้กรุ๊ป 2549.
 23. เกม เทคนิคในการฝึกอบรมที่มีประสิทธิภาพ / วิทยา ตันติเสวี. กรุงเทพฯ : ธรรมนิติ เพรส 2548 153 หน้า. ( เลขหมวดหมู่หนังสือ HF5549.5.T5 ว582 ก 2548)
 24. เกร็ดพงศาวดารกรุงศรีอยุธยาและบางสาระที่น่ารู้ในวังหลวง วังหน้ากรุงรัตนโกสินทร์ / ลำจุล ฮวบเจริญ. The Knowledge Center 2549 506 หน้า. ( เลขหมวดหมู่หนังสือ DS577 ล329 ก 2549)
 25. เกษตรกรรมทางเลือก : เครือข่ายประชาสังคมเพื่อการพึ่งตนเองอย่างยั่งยืน / ปัตพงษ์ เกษสมบูรณ์. นนทบุรี : สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ 2548 94 หน้า. ( เลขหมวดหมู่หนังสือ S494.5.A65 ป531 ก 2548)
 26. เกษตรกรรมยั่งยืน : อัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมกับปัญหาการเกษตรและอัตลักษณ์ชาวนาไทย / กฤษฎา บุญชัย. นนทบุรี : เจ แอนด์ เจ กราฟฟิคดีไซน์ 2547 104 หน้า. ( เลขหมวดหมู่หนังสือ S494.5.S86 ก279 ก 2547)
 27. เกษตรอินทรีย์ : ทางเลือกใหม่ของเกษตรกร / รสสุคนธ์ พุ่มพันธุ์วงศ์. กรุงเทพฯ : ประสานมิตร 2548 119 หน้า. ( เลขหมวดหมู่หนังสือ S605.5 ร177 ก 2548)
 28. เกษตรอินทรีย์ : ทำอย่างไรจึงได้รับการรับรอง / วิฑูรย์ ปัญญากุล. กรุงเทพฯ : มูลนิธิสายใยแผ่นดิน 2547 112 หน้า. ( เลขหมวดหมู่หนังสือ S605.5 ว596 ก 2547)
 29. เกิดเพื่อสู้ สู้เพื่อไทย เล่มที่ 1 / วีระ อำพันสุข. สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 2549.
 30. เขียนแผ่น ซีดี/ดีวีดี ได้ง่ายดังใจไม่มีพลาด nero 7 ฉบับสมบูรณ์ / อัมรินทร์ เพ็ชรกุล. กรุงเทพฯ : ชัคเซส มีเดีย 2549 294 หน้า. ( เลขหมวดหมู่หนังสือ TK7882.C56 อ568 ข 2549)
 31. เงินทองของมีค่า : ระดับชั้นประถมศึกษา ช่วงชั้นที่ 2 ( ป.4-6) / วีระพล บดีรัฐ. กรุงเทพฯ : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 2547 210 หน้า. ( เลขหมวดหมู่หนังสือ HG179 ว846 ง 2547)
 32. เงินทองของมีค่า : ระดับชั้นประถมศึกษาช่วงชั้นที่ 1 ( ป.1-3) [3rd] / วีระพล บดีรัฐ. กรุงเทพฯ : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 2548 118 หน้า. ( เลขหมวดหมู่หนังสือ HG179 ว846 ง 2548)
 33. เงินทองของมีค่า : ระดับชั้นมัธยมศึกษา ช่วงชั้นที่ 3 ( ม.1-3) [2nd] / กรุณา อักษราวุธ. กรุงเทพฯ : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 2547 265 หน้า. ( เลขหมวดหมู่หนังสือ HG179 ก268 งง 2547)
 34. เงินทองของมีค่าระดับชั้นมัธยมศึกษาช่วงชั้นที่ 4 ( ม.4-6) [2nd] / อนิศา เซ็นนันท์. กรุงเทพฯ : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 2547 291 หน้า. ( เลขหมวดหมู่หนังสือ HG179 อ181 ง 2547)
 35. เงินทองต้องใส่ใจ [ 4th] / ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย. กรุงเทพฯ : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 2547 158 หน้า. ( เลขหมวดหมู่หนังสือ HG5750.55 ต199 ง 2547)
 36. เจ.เค.โรว์ลิ่ง ผู้สร้างตำนานแฮร์รี่ พอตเตอร์ / เช็กซ์ตั้น , โคลลีนน์. สันสกฤต 2549.
 37. เจงกิสข่าน / บรรยง บุญฤทธิ์. สร้างสรรค์บุ๊คส์ 2547.
 38. เซกสเปียร์ / เกรียร์ , เจอร์เมน. ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) 2549.
 39. เดินหมากคนกลยุทธ์ HR / ยุดา รักไทย. ครีเอทีฟเวย์ 2548.
 40. เติมเทคนิคการทำ CD/DVD ให้เต็มประสิทธิภาพ / ภานุมาศ สุวรรณ์. กรุงเทพฯ : วิตตี้ กรุ๊ป 2547 448 หน้า. ( เลขหมวดหมู่หนังสือ TK7895.C39 ภ434 ต 2547)
 41. เทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์เพื่อการบริหารจัดการ / นพดล อินนา. จามจุรีโปรดักท์ 2549.
 42. เทคนิคการประสานงาน / สมิต สัชฌุกร. สายธาร 2546.
 43. เทคนิคการวิเคราะห์งบการเงินบริษัทจดทะเบียน [7th] / ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย. กรุงเทพฯ : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 2546 100 หน้า. ( เลขหมวดหมู่หนังสือ HG4028 ต199 ท 2546)
 44. เทคนิคการสร้างระบบบริการให้เป็นเลิศ / พิสิทธ์ พิพัฒน์โภคากุล. ซีเอ็ดยูเคชั่น 2549.
 45. เทคนิคการสื่อข่าวและการเขียนข่าววิทยุกระจายเสียงเบื้องต้น / ธีรารักษ์ โพธิสุวรรณ . มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2542.
 46. เนปาล ข้ามผ่าน โทรอง-ลา บนเส้นทางอันนาปูรณา / ภัทธพงษ์ ประจุมาศ. กรุงเทพฯ : แบกเป้อ่าน 2548 213 หน้า. ( เลขหมวดหมู่หนังสือ DS493.53 ภ353 น 2548)
 47. เปรียบเทียบสื่อมวลชนไทยกีบประเทศในภูมิภาคอาเซียน / นพดล อินนา. จามจุรีโปรดักท์ 2549.
 48. เมืองประวัติศาสตร์ สุโขทัย - ศรีสัชนาลัย / ศิริศักดิ์ คุ้มรักษา. แปลน รีดเดอร์ส 2546.
 49. เรามีศาสนาเดียวกัน ( จริยธรรรม - ปรัชญา) / สถิตย์ เล็งไธสง. ห้างหุ้นส่วนจำกัด พิมพ์อักษร 2549.
 50. เริ่มต้นอย่างมือาชีพด้วย Delphi 7 / สัจจะ จรัสรุ่งรวีวร. อินโฟเพรส 2546.
 51. เลขาฯ เก่า เล่ากลยุทธ์ / ภรณี วินิจฉัยกุล. เอช อาร์ เซ็นเตอร์ 2546.
 52. เล่นแร่แปรธาตุ / มุกหอม วงษ์เทศ. มติชน 2549.
 53. เศรษฐกิจการเมืองไทยสมัยกรุงเทพฯ [3rd] / ผาสุก พงษ์ไพจิตร. กรุงเทพฯ : ซิลค์เวอร์ม 2546 588 หน้า. ( เลขหมวดหมู่หนังสือ HC445 ผ382 ศ 2546)
 54. เศรษฐศาสตร์ = Economics [2nd] / ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย. กรุงเทพฯ : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 2549 488 หน้า. ( เลขหมวดหมู่หนังสือ HB71 ต199 ศ 2549)
 55. เสด็จเตี่ย " เกิดมาทั้งที มันก็ดีอยู่แต่เมื่อเป็น" / ศรัณย์ ทองปาน. กรุงเทพฯ : สารคดี 2549 152 หน้า. ( เลขหมวดหมู่หนังสือ DS578.32 ช626 ส 2549)
 56. เส้นทางนักลงทุน/เส้นทางผู้ประกอบการ [2nd] / วิวรรณ ธาราหิรัญโชติ. กรุงเทพฯ : บุญสิริการพิมพ์ 2549 216 หน้า. ( เลขหมวดหมู่หนังสือ HG4521 ว739 ส 2549)
 57. เสรีภาพสื่อไทยในยุคเศรษฐกิจการเมืองผูกขาด . ศูนย์ศึกษาเศรษฐศาสตร์การเมือง คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2547.
 58. เอกสารการสอนชุดวิชาหลักพื้นฐานทางรัฐศาสตร์ หน่วยที่ 1-9 / คณะกรรมการกลุ่มผลิตชุดวิชาหลักพื้นฐานทางรัฐศาสตร์. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2546.
 59. เอกสารสำคัญทางประวัติศาสตร์แห่งชาติของกระทรวงการทหารเรือ ( ฝรั่งเศส) เกี่ยวกับประเทศสยาม เล่ม 1 ค.ศ.1684-1699 ( พ.ศ. 2227-2242) [2nd] / สันต์ ท. โกมลบุตร , ผู้แปล. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว 2547 404 หน้า. ( เลขหมวดหมู่หนังสือ DS577 อ884 2547 ล.1)
 60. เอกสารสำคัญทางประวัติศาสตร์แห่งชาติของกระทรวงทหารเรือ ( ฝรั่งเศส) เกี่ยวกับประเทศสยาม เล่ม 2 ค.ศ.1684-1700 / สันต์ ท.โกมลบุตร. มาร์ค แอนด์ ทเวน มีเดียส์ 2547.
 61. แก้วกัลยาแห่งแผ่นดิน [2nd] / ทมยันตี. กรุงเทพฯ : ณ บ้านวรรณกรรม 2547 438 หน้า. (เลขหมวดหมู่หนังสือ FIC ท121 ก 2547)
 62. แกะลายไม้หอม / ไพลิน รุ้งรัตน์. ณ เพชรสำนักพิมพ์ 2549.
 63. แชงกรีลา มนตร์ขลังสุดขอบโลก / กาญจนา หงษ์ทอง. เนชั่นบุ๊คส์ อินเตอร์เนชั่นแนล 2546.
 64. แนวคิดทางรัฐประศาสนศาสตร์การประยุกต์และการพัฒนา / วิรัช วิรัชนิภาวรรณ. โฟร์เพซ 2549.
 65. แนวทางการควบคุมภายในที่ดี / ณฐพร พันธุ์อุดม. กรุงเทพฯ : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 2549 380 หน้า. ( เลขหมวดหมู่หนังสือ HF5668.25 ณ119 น 2549)
 66. แนวทางการบริหารความเสี่ยง / ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย. กรุงเทพฯ : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 2546 22 หน้า. ( เลขหมวดหมู่หนังสือ HD61 พ987 น 2546)
 67. แนวทางการลดความเสี่ยงภัยสึนามิของประเทศไทย . กรุงเทพฯ : กรมทรัพยากรธรณี ม.ป.ป.
 68. แนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับตราสารอนุพันธ์ =Practice Guide on Derivatives / ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย. กรุงเทพฯ : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 2549 168 หน้า. ( เลขหมวดหมู่หนังสือ HG 6024 ต199 น 2549)
 69. แนวทางปฏิบัติสำหรับผู้ทำหน้าที่ติดต่อกับผู้ลงทุน [3rd] / ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย. กรุงเทพฯ : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 2548 42 หน้า. ( เลขหมวดหมู่หนังสือ HG5750.55 ต199 น 2548)
 70. แนวทางสู่ความสุข บทเรียนแห่งชีวิตในโลกยุคใหม่ / อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา. ฟรีมายด์ 2549.
 71. แนะนำตราสารหนี้ ทวีความรู้นักลงทุน [ 6th] / ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย. กรุงเทพฯ : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 2549 67 หน้า. ( เลขหมวดหมู่หนังสือ HG4651 ต199 น 2549)
 72. แผนฆาตกรรมภูมิปัญญาพลอย(ใน)ไทย / จำรูญ แสงน้ำไทย. สันสฤต ม.ป.พ.
 73. แผนที่และคู่มือเที่ยวไทย ฉบับภาษาไทย ปี 49 / บริษัท ทิงค์เน็ต. ทิงค์เน็ต 2549.
 74. แผนที่โลกฉบับนักเรียน [3rd] / ซอนน์ตาก , ลินดา. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ไทยวัฒนาพานิช 2549 188 หน้า. ( เลขหมวดหมู่หนังสือ G1021 ซ117 ผ 2549)
 75. แผนที่ยุทธศาสตร์ / สมพงษ์ สุวรรณจิตกุล. ผู้จัดการ 2548.
 76. แผนลวงสะท้านโลก [ 6th] / บราวน์ , แดน. กรุงเทพฯ : แพรวสำนักพิมพ์ 2548 567 หน้า. (เลขหมวดหมู่หนังสือ FIC บ214 ผ 2548)
 77. แฝดสยาม อิน-จันฅนสู้ชีวิต / วิลาส นิรันดร์สุขศิริ. กรุงเทพฯ : มติชน 2549 391 หน้า. ( เลขหมวดหมู่หนังสือ DS581 ว722 ฝ 2549)
 78. แม่น้ำรำลึก / เรวัตร์ พันธุ์พิพัฒน์. รูปจันทร์ 2548.
 79. แรงงานสัมพันธ์ / เกษมสันต์ วิลาวรรณ. วิญญูชน 2548.
 80. แฮร์รี่ พอตเตอร์ กับ เจ้าชายเลือดผสม / โรว์ลิ่ง , เจ. เค. กรุงเทพฯ : นานมีบุ๊คส์พับลิเคชั่น 2548 677 หน้า. (เลขหมวดหมู่หนังสือ FIC ร942 ฮ 2548)
 81. โคลงพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว / เกื้อกมล พฤกษประมูล. สำนักพิมพ์แห่งจุฬลางกรณ์มหาวิทยาลัย 2548.
 82. โบราณคดี : แนวคิดและทฤษฎี / สว่าง เลิศฤทธิ์. ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินทร ( องค์การมหาชน) 2547.
 83. โปรแกรมฮิตติดเครื่อง ตอนซอฟร์แวร์ดีที่น่าใช้ / วิโรจน์ เรืองแสงศิลป์. พีดีเอแม็กซ์ 2549.
 84. โภชนบำบัดด้วยอาหารสมุนไพร / จุไรรัตน์ เกิดดอนแฝก. สำนักอนามัย 2549.
 85. โภชนาการและคุณค่าผักพื้นบ้านอาหารต้านโรค / แสงโสม ลีนะวัฒน์. นนทบุรี : มูลนิธิการแพทย์แผนไทยพัฒนา 2548 124 หน้า. ( เลขหมวดหมู่หนังสือ TX401 ส966 ภ 2548)
 86. โลกใบเล็กของหลวงพ่อดอน คามิลโล / กวาเรสกิ , โจวานนี. เมนเตอร์บุ๊คส์ 2548.
 87. โวหารกฎหมายไทย / ธานินทร์ กรัยวิเชียร. กรุงเทพฯ : สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสถา 2549.
 88. โฮจิมินห์ เทพเจ้าผู้ยังมีลมหายใจ / ศุขปรีดา พนมยงค์. กรุงเทพฯ : มิ่งมิตร 2549 191 หน้า. ( เลขหมวดหมู่หนังสือ DS560.72.H6 ศ666 ฮ 2549)
 89. ใช้หัวใจให้บริการ / สเปคเตอร์ , โรเบิร์ต. กรุงเทพฯ : บิสคิต 2549 389 หน้า. ( เลขหมวดหมู่หนังสือ HF5415.5 ส223 ช 2549)
 90. ใต้ละอองธุลีพระบาท / แถมสิน รัตนพันธุ์. ร่วมด้วยช่วยกัน 2549.
 91. ไล่ตงจิ้น ลูกขอทานผู้ไม่ยอมแพ้ต่อชะตาชีวิต / ไล่ , ตงจิ้น. กรุงเทพฯ : นานมีบุ๊คส์พับลิเคชั่นส์ 2549 247 หน้า. ( เลขหมวดหมู่หนังสือ DS799.833 ล979 ล 2549)
 92. ไอน์สไตน์ถาม พระพุทธเจ้าตอบ / ศุภวรรณ พิพัฒพรรณวงศ์. กรีน ฟรีมายด์ 2549.
 93. กฎหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม / อุดมศักดิ์ สิทธิพงษ์. วิญญูชน 2547.
 94. กฎหมายแรงงานสำหรับนักบริหาร / เกษมสันต์ วิลาวรรณ. วิญญูชน 2548.
 95. กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาว่าด้วยการคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ / ธนพจน เอกโยคยะ. ทีชชิ่งทอยส์ 2547.
 96. กฎหมายปกครองและคดีปกครองสำหรับประชาชน / สุชาติ เวโรจน์. สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2548.
 97. กรณีฆาตกรรมโต๊ะอิหม่ามสะตอปา การ์เด / ศิริวร แก้วกาญจนันท์. กรุงเทพฯ : ผจญภัย 2549 183 หน้า. (เลขหมวดหมู่หนังสือ FIC ศ485 ก 2549)
 98. กระชากหน้ากากธุรกิจยาข้ามชาติ = The truth about the drug companies / แอนเจลล์ , มาร์เซีย. กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 2549 312 หน้า. ( เลขหมวดหมู่หนังสือ HD9666.5 อ943 ก 2549)
 99. กระบวนทัศน์วิชาชีพบัญชี / กอบแก้ว รัตนอุบล , บรรณาธิการ. กรุงเทพฯ : เวลาดี 2548 132 หน้า. ( เลขหมวดหมู่หนังสือ HF5655.T5 ก218 2548)
 100. กรุงเทพฯ -ร้าย-รัก / ชาติ ภิรมย์กุล . มติชน 2549.
 101. กลเม็ดเกร็ดก้นครัว / รติพร ปิตุลยา. กรุงเทพฯ : บ้านหนังสือ 2549 256 หน้า. ( เลขหมวดหมู่หนังสือ TX356 ร135 ก 2549)
 102. กลไกในการให้ข้อมูลที่เกี่ยวกับการเปิดเสรีทางการค้าแก่ประชาชน / สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์. กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 2549.
 103. กลไกของตลาดการเงินในระบบเศรษฐกิจไทย [3rd] / ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย. กรุงเทพฯ : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 2549 568 หน้า. ( เลขหมวดหมู่หนังสือ HG307.T5 ต199 ก 2549)
 104. กลยุทธ์การบริหารลูกค้าสัมพันธ์ [2nd] / ภาณุ ลิมมานนท์. กรุงเทพฯ : ภาริณาส 2549 1 เล่ม. ( เลขหมวดหมู่หนังสือ HF5415.5 ภ431 ก 2549)
 105. กลยุทธ์การร่างสัญญาธุรกิจ / จุมพล นันทศิริพล . วิญญูชน 2548.
 106. กลยุทธ์หุ้นห่านทองคำ [3rd] / เทพ รุ่งธนาภิรมย์. กรุงเทพฯ : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 2546 128 หน้า. ( เลขหมวดหมู่หนังสือ HG5750.55 ท595 ก 2546)
 107. กลยุทธิ์การสมานไมตรีเพื่อบรรลุสันติร่วมกัน / ยูรี , วิลเลียม. สวนเงินมีนา 2549.
 108. กว่าจะเป็นคนสำคัญ / เสนาะ สุขเจริญ. มติชน 2547.
 109. กว่าจะถึงวันนี้ของทมยันตี / วิศวนาถ. ณ บ้านวรรณกรรม 2548.
 110. กองทัพแดง / วิโรจน์ อำไพ. สุขภาพใจ 2548.
 111. ก่อร่างสร้างกิจการ เล่ม 1 [2nd] / เรวัต ตันตยานนท์. กรุงเทพฯ : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 2546 186 หน้า. ( เลขหมวดหมู่หนังสือ HB615 ร769 ก 2546 ล.1)
 112. การเงินธุรกิจ = (Corporate Finance) [2nd] / ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย. กรุงเทพฯ : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 2548 171 หน้า. ( เลขหมวดหมู่หนังสือ HG4144.655 ต199 ก 2548)
 113. การเปลี่ยนแปลงในแบบแผนการใช้เวลาของคนไทย / มัทนา พนานิรามัย. กรุงเทพฯ : สถาบันทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2549.
 114. การเมืองคืออะไร ? หนทางรอดของมนุษย์คือธรรมิกสังคมนิยมและพุทธทาสลิขิตข้อคิดทางการเมือง / พุทธทาสภิกขุ . ม.ป.พ. 2549.
 115. การแปรรูปรัฐวิสาหกิจไทย [4th] / นันทวัฒน์ บรมานันท์. กรุงเทพฯ : วิญญูชน 2548 310 หน้า. ( เลขหมวดหมู่หนังสือ HD4300.55 น423 ก 2548)
 116. การกัดเซาะชายฝั่งทะเลอันดามัน จังหวัดระนอง พังงา ภูเก็ต และกระบี่ หลังการเกิดคลื่นสึนามิ / สมศักดิ์ วัฒนปฤดา. กรุงเทพฯ : กรมทรัพยากรธรณี 2548.
 117. การงบประมาณ / เบียร์ , โคลิน. กรุงเทพฯ : ท้อป 2548 383 หน้า. ( เลขหมวดหมู่หนังสือ HJ2031 บ872 ก 2548)
 118. การจัดการเชิงยุทธศาสตร์สำหรับ CEO [4th] / บุญเกียรติ ชีวะตระกูลกิจ. กรุงเทพฯ : สุขุมและบุตร 2548 281 หน้า. ( เลขหมวดหมู่หนังสือ HD30.28 บ395 ก 2548)
 119. การตลาดเชิงกลยุทธ์ เพื่อความสำเร็จสำหรับผู้บริหาร SMEs / รังสรรค์ เลิศในสัตย์. กรุงเทพฯ : สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) 2549 296 หน้า. ( เลขหมวดหมู่หนังสือ HF5415.123 ร314 ก 2549)
 120. การบริหารโครงการ / สมบัติ ธำรงธัญวงศ์. กรุงเทพฯ : เสมาธรรม 2547 432 หน้า. ( เลขหมวดหมู่หนังสือ HD69.P75 ส255 ก 2547)
 121. การบริหารทรัพยากรมนุษย์ / สมชาย หิรัญกิตติ. Diamond in business world 2542.
 122. การบัญชีเบื้องต้น [ 3rd] / วัฒนา ศิวะเกื้อ. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2548 313 หน้า. ( เลขหมวดหมู่หนังสือ HF5655.T5 ว399 ก 2548)
 123. การบัญชีการเงิน [ 4th] / อัจฉราพร โชติพฤกษ์. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยศรีปทุม 2548 475 หน้า. ( เลขหมวดหมู่หนังสือ HF5681.B2 อ512 ก 2548)
 124. การบัญชีชั้นกลาง 2 / นภวรรณ ธรมธัช. กรุงเทพฯ : มณฑลการพิมพ์ ม.ป.ป. 412 หน้า. ( เลขหมวดหมู่หนังสือ HF5681.A8 น195 ก)
 125. การบัญชีชั้นต้น 2 / เสนีย์ (อ่ำเจริญ) พวงยาณี. กรุงเทพฯ : ทริปเพิ้ล เอ็ดดูเคชั่น 2548 281 หน้า. ( เลขหมวดหมู่หนังสือ HF5655.T5 ส917 ก 2548)
 126. การบัญชีทั่วไป [ 6th] / ธารินี พงศ์สุพัฒน์. กรุงเทพฯ : วีเจ พริ้นติ้ง 2549 323 หน้า. ( เลขหมวดหมู่หนังสือ HF5655.T5 ธ525 ก 2549)
 127. การบัญชีรัฐบาล [ 20th] / ประพันธ์ ศิริรัตน์ธำรง. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 2545 373 หน้า. ( เลขหมวดหมู่หนังสือ HJ9927 ป321 ก 2545)
 128. การบำรุงผิวพรรณด้วยวิธีธรรมชาติ พืชสมุนไพร & ความงาม [2nd] / พัทราริณี มุนิลโฑ . นนทบุรี : พิมพ์ทอง ม.ป.ป. 214 หน้า. ( เลขหมวดหมู่หนังสือ RM666.M33 พ548 ก)
 129. การประเมินโครงการคาราวานแก้จนเพื่อคนไทยมีงานทำ / กระทรวงแรงงาน. กรมการจัดหางาน. กรุงเทพฯ : กรมการจัดหางาน 2549.
 130. การประชุมที่เกิดประสิทธิผล / สมิต สัชฒุกร. สายธาร 2547.
 131. การปลูกพืชไร่ : ระบบเกษตรอินทรีย์ / รสสุคนธ์ พุ่มพันธุ์วงศ์. กรุงเทพฯ : ประสานมิตร 2548 132 หน้า. ( เลขหมวดหมู่หนังสือ SB187.T5 ร177 ก 2548)
 132. การผนึกพลังภาครัฐ ภาควิชาการ ภาคประชาชน (ศตจ.มท. สกว. ศตว. ปชช.) ในการแก้ไขปัญหาความยากจน . กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 2548.
 133. การพัฒนาการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน / บุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา. กรุงเทพฯ : เพรส แอนด์ ดีไซน์ 2548 352 หน้า. (เลขหมวดหมู่หนังสือ G155.T5 บ563 ก 2548)
 134. การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ / ชิชิโร อิเกะซะวะ. สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) 2542.
 135. การพูดต่อชุมนุมชน / สมิต สัชฌุกร. สายธาร 2547.
 136. การยุติการดำเนินคดีแพ่งของส่วนราชการและหน่วยราชการที่เกี่ยวข้องตามมติคณะรัฐมนตรี : ศึกษากรณีการบังคับใช้กับหน่วยงานของรัฐที่เป็นองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 / ประเวศ มะกรวัฒนะ. สถาบันพระปกเกล้า 2546.
 137. การลงทุนในกองทุน = Mutual funds, private funds, and provident funds / ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย. กรุงเทพฯ : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 2548 71 หน้า. ( เลขหมวดหมู่หนังสือ HG4530 ต199 ก 2548)
 138. การลงทุนในตราสารทุน (Equity Investments) [2nd] / ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย. กรุงเทพฯ : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 2549 270 หน้า. ( เลขหมวดหมู่หนังสือ HG4661 ต199 ก 2549)
 139. การลงทุนในตราสารหนี้ = Debt investments [2nd] / ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย. กรุงเทพฯ : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 2549 125 หน้า. ( เลขหมวดหมู่หนังสือ HG4651 ต199 ก 2549)
 140. การลงทุนในตราสารหนี้ [3rd] / ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย. กรุงเทพฯ : สถาบันพัฒนาความรู้ตลาดทุน 2548 86 หน้า. ( เลขหมวดหมู่หนังสือ HG4651 ต199 ก 2548)
 141. การลงทุนในตราสารอนุพันธ์ = Derivative investments [2rd] / ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย. กรุงเทพฯ : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 2549 129 หน้า. ( เลขหมวดหมู่หนังสือ HG6024.A3 ต199 ก 2549)
 142. การลงทุนในทางเลือกอื่น = Alternative investments [2nd] / ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย. กรุงเทพฯ : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 2549 70 หน้า. ( เลขหมวดหมู่หนังสือ HG4028.V3 ต199 ก 2549)
 143. การวางแผนการสื่อสาร : แนวคิดและเทคนิค / กิติมา สุรสนธิ. คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2548.
 144. การวิเคราะห์เชิงปริมาณ = (Quantitative Methods) [2nd] / ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย. กรุงเทพฯ : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 2549 309 หน้า. ( เลขหมวดหมู่หนังสือ HD30.25 ต199 ก 2549)
 145. การวิเคราะห์โครงสร้าง / สมพร อรรถเศรณีวงศ์. สยามยูเนียนการพิมพ์ 2549.
 146. การวิเคราะห์ความเสี่ยงจากการลงทุนในหลักทรัพย์ / อัญญา ขันธวิทย์. กรุงเทพฯ : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 2547 899 หน้า. ( เลขหมวดหมู่หนังสือ HG4529 อ531 ก 2547)
 147. การวิเคราะห์งบการเงิน [3rd] = Financial Statement Analysis / ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย. กรุงเทพฯ : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 2549 392 หน้า. ( เลขหมวดหมู่หนังสือ HF5681.B2 ต199 ก 2548)
 148. การวิเคราะห์ตราสารอนุพันธ์ (DR2) = Analysis of Derivatives [2nd] / ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย. กรุงเทพฯ : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 2548 197 หน้า. ( เลขหมวดหมู่หนังสือ HG6024 ต199 ก 2548)
 149. การวิเคราะห์หลักทรัพย์โดยใช้ปัจจัยพื้นฐาน [7th] / ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย. กรุงเทพฯ : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 2546 70 หน้า. ( เลขหมวดหมู่หนังสือ HG4551 ต199 ก 2546)
 150. การวิจัยเพื่อการประชาสัมพันธ์ / พรทิพย์ พิมลสินธุ์. กรุงเทพฯ : ประกายพรึก 2545 235 หน้า. ( เลขหมวดหมู่หนังสือ H62 พ239 ก 2545)
 151. การศึกษาแนวทางพัฒนารูปแบบกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างที่ถูกเลิกจ้างตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 / ประเสริฐ ตัณศิริ. กรุงเทพฯ : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยารามคำแหง 2549
 152. การสื่อสารและการครอบงำทางวัฒนธรรม / ชิลเลอร์ , เฮอร์เบิร์ต. โครงการสื่อสันติภาพ คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2544.
 153. การสื่อสารสุขภาพ : ศักยภาพของสื่อมวลชนในการเสริมสร้างสุขภาพ / ปาริชาติ สถาปิตานนท์. ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2546.
 154. การหลบหลีกภาษีของบริษัทข้ามชาติ / สุพัตรา อนันตพงศ์. ธรรมนิติ 2548.
 155. ก้าวแรกสู่การลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ [11th] / ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย. กรุงเทพฯ : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 2549 122 หน้า. ( เลขหมวดหมู่หนังสือ HG5750.55 ต199 ก 2549)
 156. กำลังแห่งความมั่งคั่ง / นิธิวดี มณีวัฒนา. โรงพิมพ์วัชรินทร์ พี.พี 2549.
 157. ขนมอบในวัฒนธรรมยุโรป / คณาจารย์ภาควิชาภาษาตะวันตก คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. โครงการเผยแพร่ผลงานวิชาการ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2548.
 158. ข้อบังคับการประชุมของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ. 2534 / สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา. สำนักกฎหมาย. กรุงเทพฯ : สำนักกฎหมาย 2549.
 159. ข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงิน = Financial Information and Analysis [2nd] / ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย. กรุงเทพฯ : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 2549 185 หน้า. ( เลขหมวดหมู่หนังสือ HQ4026 ต199 ข 2549)
 160. ขับกลั่น คัดกรอง ตรองดู : สื่อพื้นบ้านสื่อสารสุข / กาญจนา แก้วเทพ. โครงการสื่อพื้นบ้านสื่อสารสุข 2459.
 161. ข้างหลังภาพ [ 39th] / ศรีบูรพา. กรุงเทพฯ : ดอกหญ้า 2545 2548 86 หน้า. (เลขหมวดหมู่หนังสือ FIC ศ219 ข 2548)
 162. ข้าวไทยไปญี่ปุ่น / สิรินธร. มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา 2549.
 163. คดีปกครองใกล้ตัว 1 : ชาวบ้านฟ้องราชการ / พิสิษฐ์ พลรักษ์เขตต์. วิญญูชน 2546.
 164. คนแนวหน้า : ลักษณะชีวิต กุญแจสู่ความสำเร็จ / เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์. ซัคเซส มีเดีย 2548.
 165. คนต่างด้าวในประเทศไทย / พันธุ์ทิพย์ กาญจนะจิตรา สายสุนทร. วิญญูชน 2547.
 166. คนมีเสน่ห์และศิลปะการพูดการฟัง / ระเด่น ทักษณา. ชมรมการประชาสัมพันธ์และโฆษณา 2549.
 167. คนอยู่วัด / ไมตรี ลิมปิชาติ. คนรู้ใจ 2549.
 168. ครองใจคน / อมิตา อริยอัชฌา. บลิสสิเนส 2549.
 169. ครอบครัวป่วนพิลึก ตอน ภัยร้ายที่ซ่อนเร้น / กลิโอรี่ , เดบี้. กรุงเทพฯ : เพิร์ล พับลิชชิ่ง 2548 293 หน้า. (เลขหมวดหมู่หนังสือ SC ก315 ค 2548)
 170. ครูจูหลิง ดอกไม้ใต้เงาโจร / นังตา. กรุงเทพฯ : ฐานมีเดีย เน็ตเวิร์ค 2549 158 หน้า. ( เลขหมวดหมู่หนังสือ DS588.S6 น383 ค 2549)
 171. ความคิดหลังตะวันตก / ธีรยุทธ บุญมี. สายธาร 2547.
 172. ความจริงและนิยายในรหัสลับดาวินชี / เออร์แมน , บาร์ต ดี. โครงการจัดพิมพ์คบไฟ 2549.
 173. ความจัดเจนทางประวัติศาสตร์ของเผด็จการชนชั้นกรรมาชีพ / บุญศักดิ์ แสงระวี , ผู้แปล. กรุงเทพฯ : สุขภาพใจ 2549 232 หน้า. ( เลขหมวดหมู่หนังสือ HX632 ค181 2549)
 174. ความตายกับการตาย : มุมมองจากศาสนากับวิทยาศาสตร์ / โสรัจจ์ หงศ์ลดารมภ์ , บรรณาธิการ. นนทบุรี มูลนิธิพันดารา 2549 358 หน้า. ( เลขหมวดหมู่หนังสือ R135.6 ค181 2549)
 175. ความทรงจำของฟาราห์ ปาห์ลาวี / วรากุล. กรุงเทพฯ : ศรีสารา 2548 481 หน้า. ( เลขหมวดหมู่หนังสือ DS316.9.P3 ป571 ค 2548)
 176. ความน่าจะเป็น [ 28th] / ปราบดา หยุ่น. กรุงเทพฯ : สุดสัปดาห์สำนักพิมพ์ 2549 176 หน้า. ( เลขหมวดหมู่หนังสือ SC ป448 ค 2549)
 177. ความมั่งคั่ง ใครบ้างไม่อยากมี [ 5th] / ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย. กรุงเทพฯ : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 2546 149 หน้า. ( เลขหมวดหมู่หนังสือ HG4521 ต199 ค 2546)
 178. ความมั่นคั่งที่ยั่งยืนด้วยกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ / รุจพงศ์ ประภาสะโนบล. กรุงเทพฯ : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 2548 109 หน้า. ( เลขหมวดหมู่หนังสือ HG4028 ร653 ค 2548)
 179. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับตราสารทุน =Introduction to equity / ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย. กรุงเทพฯ : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 2548 95 หน้า. ( เลขหมวดหมู่หนังสือ HG4661 ต199 ค 2548)
 180. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับตราสารหนี้ = Introduction to Debt Securities / ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย. สถาบันพัฒนาความรู้ตลาดทุน. กรุงเทพฯ : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 2548 55 หน้า. ( เลขหมวดหมู่หนังสือ HQ6024.A3 ต299 ค 2548)
 181. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับตราสารอนุพันธ์ = Introduction to Derivatives [2nd] / ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย. กรุงเทพฯ : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 2548 113 หน้า. (เลขหมวดหมู่หนังสือ HG6024.A3 ต199 ค 2548)
 182. ความรู้เบื้องต้นและทฤษฎีการสื่อสาร / กาญจนา มีศิลปวิกภัย. โรงพิมพ์ฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยศรีปทุม 2549.
 183. ความรู้นิติปรัชญาเบื้องต้น / สมยศ เชื้อไทย. วิญญูชน 2545.
 184. ความสัมพันธ์ไทย-ยุโรป จากอดีตสู่ปัจจุบันเยอรมนี โปรตุเกส รัสเซีย / พรสรรค์ วัฒนางกูร. โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2546.
 185. คัมภีร์เศรษฐี mai / ณัฐพงษ์ พันธเกียรติไพศาล. กรุงเทพฯ : ไฮ-ควอน มัลติมีเดีย 2548 225 หน้า. ( เลขหมวดหมู่หนังสือ HG5750.55.A6 ณ339 ค 2548)
 186. คัมภีร์การใช้โปรแกรมเชิงวัตถุด้วย PHP (PHP-OOP) / อมรรัตน์ โกมลหิรัญ. เคทีพี คอมพ์ แอนด์ คอนซัลท์ 2547.
 187. คำแปลและตัวบทอนุสัญญาขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ ซึ่งประเทศไทยได้ให้สัตยาบัน (ระหว่าง พ.ศ. 2511- พ.ศ.2547) / กระทรวงแรงงาน. สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน. กรุงเทพฯ : สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน 2549.
 188. คำพิพากษาศาลฎีกา พ.ศ. 2548 เล่มที่ 11 . กรุงเทพฯ : สำนักงานศาลยุติธรรม 2549.
 189. คำศัพท์หุ้นน่ารู้ / ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย. กรุงเทพฯ : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 2548 56 หน้า.
 190. คำอธิบายกฎหมายเครื่องหมายการค้า = Trademark law / วัส ติงสมิตร. กรุงเทพฯ : นิติธรรม 2545 446 หน้า. ( เลขหมวดหมู่หนังสือ KS108 ว454 ค 2545)
 191. คำอธิบายกฎหมายปกครองว่าด้วยการกระทำทางปกครองและการควบคุมการกระทำทางปกครอง เล่ม 3 / มานิตย์ จุมปา. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2549 256 หน้า. ( เลขหมวดหมู่หนังสือ KE71 ม453 ค 2549 ล.3)
 192. คำอธิบายกฎหมายปฎิรูประบบราชการ ( พ.ศ. 2545) / มานิตย์ จุมปา. วิญญูชน 2545.
 193. คำอธิบายกฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล / พันธุ์ทิพย์ กาญจนะจิตรา สายสุนทร. วิญญูชน 2548.
 194. คำอธิบายกฎหมายล้มละลายว่าด้วยการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ [3rd] / วิชัย ตันติกุลานันท์. กรุงเทพฯ : พิมพ์อักษร 2548 301 หน้า. ( เลขหมวดหมู่หนังสือ KT203 ว539 ค 2548)
 195. คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ว่าด้วยลิขสิทธิ์ / ไชยยศ เหมะรัชตะ. นิติธรรม 2545.
 196. คำอธิบายประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ภาค 1-2 เล่ม 1 / ธานิศ เกศวพิทักษ์. จิรรัชการพิมพ์ 2548.
 197. คำอธิบายประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ภาค 3-4 มาตรา (158 - 245) . จิรัชการพิมพ์ 2548.
 198. คู่มือเส้นทางบุญ สู่ สังเวชนียสถาน / คมสรณ์ คุคตธมโม. ดาวเหนือ 2549.
 199. คู่มือการป้องกันภัยพิบัติอันเนื่องมาจากคลื่นยักษ์สึนามิ / คณะกรรมการป้องกันภัยพิบัติอิชิกากิจิมะ. กรุงเทพฯ : กรมทรัพยากรธรณี 2548.
 200. คู่มือความคิดให้ผลิตไอเดีย พ.ศ. 2549. ซีเอ็ดยูเคชั่น 2548.
 201. คู่มือชมศิลปะและสถาปัตยกรรมไทย วัดพระศรีรัตนศาสดารามและพระบรมมหาราชวัง เรื่องรามเกียรติ์พอสังเขป จากจิตรกรรมฝาผนัง / นิดดา หงษ์วิวัฒน์. กรุงเทพฯ : แสงแดดเพื่อนเด็ก 2547 160 หน้า. ( เลขหมวดหมู่หนังสือ NA6021 น566 ค 2547)
 202. คู่มือชมศิลปะและสถาปัตยกรรมไทย : พระนครศรีอยุธยา / ระพีพรรณ ใจภักดี. กรุงเทพฯ : แสงแดดเพื่อนเด็ก 2548 191 หน้า. ( เลขหมวดหมู่หนังสือ NA6021.A9 ร245 ค 2548)
 203. คู่มือช่างคอมพิวเตอร์ 2006 ฉบับสมบูรณ์ / อนิรุทธิ์ รัชตะวราห์. โปรวิชั่น 2548.
 204. คู่มือนักเดินทางฉบับพกพา : สิงค์โปร์ [3rd] . กรุงเทพฯ : อทิตตา 2548 162 หน้า. ( เลขหมวดหมู่หนังสือ DS598.S72 ค695 2548)
 205. คู่มือปฏิบัติสำหรับผู้ตรวจสอบภายในและกรรมการตรวจสอบเพื่อกำกับดูแลกิจการที่ดี / สุวิมล กุลาเลิศ. กรุงเทพฯ : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 2549 380 หน้า. ( เลขหมวดหมู่หนังสือ HF5668.25 ส882 ค 2549)
 206. คู่มือปาล์มน้ำมัน = Oil palm handbook / เอกชัย พฤกษ์อำไพ. กรุงเทพฯ : เพ็ท-แพล้น พับลิชชิ่ง 2548 304 หน้า. ( เลขหมวดหมู่หนังสือ SB299.P3 อ873 ค 2548)
 207. คู่มือยางพารา = Para rubber handbook / เอกชัย พฤกษ์อำไพ. กรุงเทพฯ : เพ็ท - แพล้น พับลิชชิ่ง 2547 352 หน้า. ( เลขหมวดหมู่หนังสือ SB290.5.T5 อ873 ค 2547)
 208. คู่มือออกแบบ-เขียนแบบอาคารในเขต กทม / ทรงศักดิ์ รวิรังสรรค์. โรงพิมพ์ประสานมิตร 2549.
 209. คู่มืออุทธรณ์และร้องทุกข์ทางวินัย / ไพโรจน์ อาจรักษา. กรุงเทพฯ : วิญญูชน 2547 187 หน้า. ( เลขหมวดหมู่หนังสือ KE65.2 พ993 ค 2547)
 210. งบประมาณชีวิต / คุณาวุฒิ ประทีป. จำปาทอง พริ้นติ้ง 2549.
 211. งานค้นคว้าเรื่องชนชาติไทย / วิจิตรวาทการ , หลวง. กรุงเทพฯ : สร้างสรรค์บุ๊คส์ 2549 523 หน้า. ( เลขหมวดหมู่หนังสือ DS571 ว527 ง 2549)
 212. จักรพรรดิ ขุนนาง นักรบ และพ่อค้าในสังคมญี่ปุ่นก่อนสมัยใหม่ / พิพาดา ยังเจริญ. สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2546.
 213. จัดทัพลงทุน / สมจินต์ ศรไพศาล. กรุงเทพฯ : บุญสิริการพิมพ์ 2548 138 หน้า. ( เลขหมวดหมู่หนังสือ HG4621 ส236 จ 2548)
 214. จากธิเบตถึงทะเลจีนใต้ : 26 นักเขียนกับเรื่องเล่าถึงแม่น้ำโขง / กลุ่มรักษ์เชียงของ. กรุงเทพฯ : กลุ่มรักษ์เชียงของ 2549 175 หน้า. ( เลขหมวดหมู่หนังสือ HD1698 จ291 2549)
 215. จิตวิญญาณระหว่างขุนเขา บูโด-สันกาลาคีรี / ชุมศักดิ์ นรารัตน์วงศ์ . กรุงเทพฯ : ร่วมด้วยช่วยกัน 2549 313 หน้า. ( เลขหมวดหมู่หนังสือ DS588.S6 ช632 จ 2549)
 216. จีน-ญี่ปุ่น / ไชยวัฒน์ ค้ำชู . Openbooks 2548.
 217. จีนอีสานและเสฉวน : จากแดนแมนจูสู่ภูง่อไบ๊ / กัลยาณิวัฒนา , สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้า. กรุงเทพฯ : วงศ์จร 2540 311 หน้า. ( เลขหมวดหมู่หนังสือ DS712 จ552 2540)
 218. จุดแกร่ง SMEs / กฤษติกา คงสมพงษ์. มติชน 2549.
 219. จุฬาลงกรณราชสันตติวงศ์ พระนามพระราชโอรส พระราชธิดาและพระราชนัดดา / กัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ , สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้า. บรรณกิจ1991 2548.
 220. ชักธงธรรม / กิเลน ประคองเชิง. ดีเอ็มจี 2549.
 221. ช่างสำราญ / เดือนวาด พิมวนา. สามัญชน 2548.
 222. ชีวิตดีขึ้นได้ ด้วยวิธีคิดและวิธีพูดดี / Urban, Hal. 108 สุดยอดไอเดีย ม.ป.ป.
 223. ชุดความรู้ ด้านเทคโนโลยีพันธุ์พืชไทย : งา / วาสนา วงษ์ใหญ่. ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 2548 48 หน้า. ( เลขหมวดหมู่หนังสือ SB299.S4 ว491 ช 2548)
 224. ญี่ปุ่น 360 องศา [4th] / ปราณี จงสุจริตธรรม , ผู้แปล. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์ภาษาและวัฒนธรรม 2549 358 หน้า. ( เลขหมวดหมู่หนังสือ DS806 ญ411 2549)
 225. ดอนกิโฆเต้ แห่งลามันช่า ขุนนางต่ำศักดิ์นักฝัน = El ingenioso hidalgo don Qvixote de la Manch [2nd] / เซร์บันเตส ซาเบดร้า , มิเกล์ เด. กรุงเทพฯ : ผีเสื้อ 2549 600 หน้า. ( เลขหมวดหมู่หนังสือ PQ6323 ซ534 ด 2549)
 226. ดุซงญอ 2491 ถึงตากใบวิปโยค [3rd] / ภิกษุณีวรมัย กบิลสิงห์. กรุงเทพฯ : ร่วมด้วยช่วยกัน 2548 195 หน้า. ( เลขหมวดหมู่หนังสือ DS588.S6 ภ515 ด 2548)
 227. ตลาดการเงินและการกำกับดูแล = Overview of Financial Mar( เลขหมวดหมู่หนังสือ Kets and Regulators / ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย. สถาบันพัฒนาความรู้ตลาดทุน. กรุงเทพฯ : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 2548 137 หน้า. ( เลขหมวดหมู่หนังสือ HQ87.T5 ต199 ต 2548)
 228. ตลาดการเงินและการลงทุนในหลักทรัพย์ หลักสูตรใบอนุญาตสำหรับผู้ขายหลักทรัพย์ ( Single License) [2nd] / ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย. กรุงเทพฯ : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 2549 566 หน้า. ( เลขหมวดหมู่หนังสือ HG4551 ต199 ต 2549)
 229. ตลาดหุ้นในประเทศไทย / ศุภชัย ศรีสุชาติ. กรุงเทพฯ : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 2547 135 หน้า. ( เลขหมวดหมู่หนังสือ HG4551 ศ683 ต 2547)
 230. ตะวันออก-ตะวันตก / นพพร สุวรรณพานิช. แสงดาว 2547.
 231. ตามรอยบาทพระราชชนนี [3rd] / อัครวัฒน์ โอสถานุเคราะห์. กรุงเทพฯ : ร่วมด้วยช่วยกัน 2549 224 หน้า. ( เลขหมวดหมู่หนังสือ DS578.32 ศ211 อ 2549)
 232. ตามรอยพระอรหันต์ / พุทธทาสภิกขุ. สุขภาพใจ 2548.
 233. ตำนาน " ลึก(ไม่)ลับ" ฉบับ ทระนง ฅนหนังสือพิมพ์ / แถมสิน รัตนพันธุ์. ร่วมด้วยช่วยกัน 2548.
 234. ตุลาคม [ 4th] / ไพฑูรย์ ธัญญา. กรุงเทพฯ : นาคร 2545 239 หน้า. ( เลขหมวดหมู่หนังสือ SC พ975 ต 2545)
 235. ทรัพย์สินทางปัญญาในยุคโลกาภิวัตน์ เล่ม 1 / สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา. กรุงเทพฯ : สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา 2547 441 หน้า. ( เลขหมวดหมู่หนังสือ KS101 อ246 ท 2547 ล.1)
 236. ทฤษฎีการสื่อสารระหว่างบุคคล / มลินี สมภพเจริญ. พี.เอส.เพรส 2549.
 237. ทฤษฎีตลาดทุน = Capital mar( เลขหมวดหมู่หนังสือ Ket theory [2nd] / ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย. กรุงเทพฯ : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 2549 101 หน้า. ( เลขหมวดหมู่หนังสือ HG4529.5 ต199 ก 2549)
 238. ทฤษฎีหลักว่าด้วยการบริหารนโยบายเศรษฐกิจ / สุชาติ ธาดาธำรงเวช. มิ่งมิตร 2549.
 239. ท่องยุโรปกลาง...เส้นทางสามแผ่นดิน ( เวียนนา บูดาเปสต์ ปราก) / จันทนา นิลวรางกูร. สายส่งดวงแก้ว 2548.
 240. ทางเปลี่ยน / วรากุล. ม.ป.พ. 2549.
 241. ทางก้าวสู่การเป็นพิธีกรและวิทยากรมืออาชีพ / อำนวย จั่นเงิน. วศิระ 2549.
 242. ทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทย / รักศานต์ วิวัฒน์สินอุดม. กรุงเทพฯ : คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2549.
 243. ธรณีพิบัติภัยคลื่นยักษ์ " สึนามิ" จากแผ่นดินไหว 9 ริกเตอร์ 26 ธันวาคม 2547 [4th] / กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม. กรมทรัพยากรธรณี. กรุงเทพฯ : กรมทรัพยากรธรณี 2548
 244. ธรรมะกับการเมือง / พุทธทาส . เพชรประกาย 2549.
 245. ธุรกิจกับนโยบายสาธารณะในศตวรรษใหม่ / นพดล อินนา. จามจุรีโปรดักท์ 2548.
 246. นเรศวรมหาราช / พิมาน แจ่มจรัส. กรุงเทพฯ : สร้างสรรค์บุ๊คส์ 2548 196 หน้า. ( เลขหมวดหมู่หนังสือ DS577 พ729 น 2548)
 247. นโยบายต่างประเทศ แนวทางศึกษา ทฤษฎีและระเบียบวิธีวิจัย / อภิญญา รัตนมงคลมาศ . สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2548.
 248. นักลงทุนผู้ชาญฉลาด [9th] / วิกรม เกษมวุฒิ. กรุงเทพฯ : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 2548 256 หน้า. ( เลขหมวดหมู่หนังสือ HG4521 ว495 น 2548)
 249. นาโนเทคโนโลยีจิ๋วแต่แจ๋ว / อดิสร เตือนตรานนท์. เนชั่นบุ๊คส์ 2548.
 250. นานาช่างครั้งคุณปู่ / เอนก นาวิกมูล. แสงดาว 2547.
 251. นิติปรัชญาทางเลือก / สมชาย ปรีชาศิลปกุล. วิญญูชน 2546.
 252. บทสรุปการวางแผนกลยุทธ์ : คู่มือเชิงปฏิบัติการที่แสดงขั้นตอนอย่างละเอียดและตัวอย่างกรณีศึกษาที่ช่วยสร้างความเข้าใจ / สุวัฒน์ ศิรินิรันดร์. กรุงเทพฯ : ซี แอนด์ เอ็น 2549 136 หน้า. ( เลขหมวดหมู่หนังสือ HD30.28 ส876 บ 2549)
 253. บทสรุปมาตรฐานการบัญชี สำหรับกรรมการผู้จัดการ กรรมการตรวจสอบและกรรมการบริษัท ( 2548)= The Concise Thai Accounting Standards for Chief Executives, Audit Committees and Boards of Directors (2005) / ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย. กรุงเทพฯ : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 2548 300 หน้า. ( เลขหมวดหมู่หนังสือ HG5626 อ491 บ 2548)
 254. บรรพบุรุษ : สมัยกรุงธนบุรี และรัตนโกสินทร์ตอนต้น / วัลลภา รุ่งศิริแสงรัตน์. โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2547.
 255. บรรพบุรุษ : สมัยก่อนสุโขทัยและสมัยสุโขทัย / วัลลภา รุ่งศิริแสงรัตน์. โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2548.
 256. บรรพบุรุษไทย : สมัยรัตนโกสินทร์ยุคใหม่ถึงการเปลี่ยนแปลงการปกครองในปี พ.ศ.2475 / วัลลภา รุ่งศิริแสงรัตน์. โรงพิมพ์แหงจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2547.
 257. บรรพบุรุษไทย : สมัยอยุธยา / วัลลภา รุ่งศิริแสงรัตน์. โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2548.
 258. บันได 13 ขั้น ปริศนาจากแดนประหาร / คะซุอากิ , ทาคาโนะ. บลิส พับลิชชิ่ง 2548.
 259. บันทึกของคุณตา / ประเสริฐ เรืองสกุล. Knowledgeplus 2549.
 260. บันทึกลับเจ้าชายวิลเลียม & แฮร์รี / วรสิริยุตต์. กรุงเทพฯ : ชบา พับลิชชิ่ง เวิร์กส 2548 223 หน้า. ( เลขหมวดหมู่หนังสือ DA591.A45W8 ว292 บ 2548)
 261. บัวประดับในประเทศไทย 1 / เสริมลาภ วสุวัต. กรุงเทพฯ : เนชั่นบุ๊คส์ 2548 192 หน้า. ( เลขหมวดหมู่หนังสือ SB413.L82 ส925 บ 2548)
 262. บิลล์ เกตส์ เจ้าพ่อไมโครซอฟต์ / เลสซินสกี้ , ฌานน์ เอ็ม. สันสกฤต 2549.
 263. ปฏิวัติแมลงวัน / สุมิตร เหมสถล. โรงพิมพ์ศูนย์การพิมพ์ประกรกิจ 2548.
 264. ปฐมบทแห่งองค์ความรู้เรื่องสื่อพื้นบ้านสื่อสารสุข / กาญจนา แก้วเทพ. โครงการสื่อพื้นบ้านสื่อสารสุข(สพส.) 2549.
 265. ประเด็นการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญเพื่อนำไปสู่การปฏิรูปการเมือง . กรุงเทพฯ : คณะกรรมการศึกษาแนวทางการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 2549.
 266. ประชากรศาสตร์ : สารัตถศึกษาเรื่องประชากรมนุษย์ / ปราโมทย์ ประสาทกุล. นครปฐม : โครงการเผยแพร่ข่าวสารและการศึกษาด้านประชากร สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล 2543 395 หน้า. ( เลขหมวดหมู่หนังสือ HB871 ป452 ป 2543)
 267. ประชาธิปก-รำไพพรรณี ราชสดุดี : เอกสารประกอบสื่อโทรทัศน์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 7. กรุงเทพฯ : มูลนิธิประชาธิปก-รำไพพรรณี 2549.
 268. ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง วิธีพิจารณาความอาญา พระธรรมนูญ ศาลยุติธรรม / ธวัชชัย วรดิลก. กรุงเทพฯ : ดอกหญ้ากรุ๊ป 2544 346 หน้า. ( เลขหมวดหมู่หนังสือ KT32 ธ395 ป 2544)
 269. ประมวลข้อกำหนดตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยส่วนที่เกี่ยวกับบริษัทจดทะเบียน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและตลาดหลักทรัพย์ใหม่ ( mai) / ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย. กรุงเทพฯ : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 2548 1 เล่ม. ( เลขหมวดหมู่หนังสือ KJ82.4 ก199 ป 2548)
 270. ประวัติการเมืองไทย 2475-2500 / ชาญวิทย์ เกษตรศิริ. มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 2549.
 271. ประวัติศาสตร์ ภูมิปัญญา อินเดีย / ศรีสุรางค์ พูลทรัพย์. สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2545.
 272. ประวัติศาสตร์เทคโนโลยีการเกษตร : วิวัฒนาการและผลกระทบของเทคโนโลยีการเกษตรจากสมัยสุโขทัย ถึงสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว / สุวิทย์ ธีรศาศวัต. กรุงเทพฯ : มติชน 2548 502 หน้า. ( เลขหมวดหมู่หนังสือ S494.5.A65 ส881 ป 2548)
 273. ประวัติศาสตร์ไทย : ยุคกรุงธนบุรีถึงกรุงรัตนโกสินทร์ / ดนัย ไชยโยธา. กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์ 2546 326 หน้า. ( เลขหมวดหมู่หนังสือ DS579 ด123 ป 2546)
 274. ประวัติศาสตร์ไทย [ 2nd] / พลาดิศัย สิทธิธัญกิจ. กรุงเทพฯ : สุขภาพใจ 2547 988 หน้า. ( เลขหมวดหมู่หนังสือ DS571 พ456 ป 2548)
 275. ประวัติศาสตร์การเมืองไทย 2475 - 2500 / ชาญวิทย์ เกษตรศิริ. มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 2549.
 276. ประวัติศาสตร์ความคิดไทยกับแนวคิดชุมชน / วัลย์วิภา บุรุษรัตนพันธุ์. กรุงเทพฯ : สร้างสรรค์ 2548 356 หน้า. ( เลขหมวดหมู่หนังสือ HN700.55.A8 ป373 2548)
 277. ประวัติศาสตร์พม่า / หม่องทินอ่อง. มูลนิธิโตโยต้า 2549.
 278. ประวัติศาสตร์ยุโรป เวียนนา ค.ศ. 1815 - เบอร์ลิน 2 นคร (ฉบับปรับปรุง) [3rd] / สุปราณี มุขวิชิต. กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์ 2545 564 หน้า. ( เลขหมวดหมู่หนังสือ D359 ส823 ป 2545)
 279. ปอกเปลือก ฯพณฯ : เปิดเบื้องหลังข่าวสืบสวนสอบสวนที่สั่นสะเทือนวงการในยุครัฐบาลเสียงข้างมาก / เอื้อมพร สิงหกาญจน์ . มติชน 2548.
 280. ปัญหาสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ / มนูญ หนูสงค์. อมรินทร์ พริ้นติ้ง 2548.
 281. ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาชีวิตอย่างยั่งยืน โดยศาสตราจารย์นายแพทย์ เกษม วัฒนชัย องคมนตรี. นนทบุรี : สถาบันพระปกเกล้า 2549.
 282. ปาล์มน้ำมัน พืชเศรษฐกิจ กู้วิกฤต เพิ่มรายได้ / รสสุคนธ์ พุ่มพันธุ์วงศ์. กรุงเทพฯ : ประสานมิตร 2548 120 หน้า. ( เลขหมวดหมู่หนังสือ SB299.P3 ร177 ป 2548)
 283. ปีกัสโซ อัจฉริยภาพและสัญชาตญาณมืด / ฮัฟฟิงตัน , อาริอันนา สตาสซิโนปูลอส. กรุงเทพฯ : แพรวสำนักพิมพ์ 2549 325 หน้า. ( เลขหมวดหมู่หนังสือ N6853.P5 ฮ251 ป 2549)
 284. ปุ๋ยกับการเกษตรและสิ่งแวดล้อม / อำนาจ สุวรรณฤทธิ์. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2548 156 หน้า. ( เลขหมวดหมู่หนังสือ S633 อ686 ป 2548)
 285. ผ่าทางตันขุมทรัพย์แสนล้านสัมปทานสื่อสาร / ชูชาติ สว่างสาลี. ม.ป.พ. 2544.
 286. ผู้ต้องหา..ชื่อว่า " สื่อ" / จักรภพ เพ็ญแข. ปาเจรา 2549.
 287. ผู้นำ อำนาจ และการเมืองในองค์กร / จุมพล หนิมพานิช. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2547.
 288. พงศาวดารไอยคุปต์ : ประวัติศาสตร์อียิปต์โบราณจากยุคแรกเริ่มจนสิ้นสมัยเหล่าฟาโรห์ / รัฐ มหาดเล็ก. กรุงเทพฯ : พี.วาทิน พับลิเคเชั่น 2549 285 หน้า. ( เลขหมวดหมู่หนังสือ DT77 ร351 พ 2549)
 289. พรรณไม้พิศวง / พิชาน. กรุงเทพฯ : แนวเกษตรกรรม 2548 128 หน้า. ( เลขหมวดหมู่หนังสือ QK980 พ644 พ 2548)
 290. พระพุทธศาสนาเพื่อโลกสมัยใหม่ / บรรจบ บรรณรุจิ. มูลนิธิมิตรภาพไทยริชโช 2549.
 291. พระภรรยาเจ้าและสมเด็จเจ้าฟ้าในรัชกาลที่ 5 / จิรวัฒน์ อุตตมะกุล. มติชน 2548.
 292. พระภัทรมหาราช คำฉันท์ / สุวิทย์ พวงสุวรรณ. แว่นแก้ว 2548.
 293. พระมหากษัตริย์ไทยกับปัตตานี กลันตัน ไทรบุรี และตรังกานู / ทัศนา ทัศนมิตร. ดอกหญ้ากรุ๊ป 2548.
 294. พระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 / บริษัท ตลาดอนุพันธ์ ( ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน). กรุงเทพฯ : บริษัท ตลาดอนุพันธ์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 2547 87 หน้า. ( เลขหมวดหมู่หนังสือ KS36.5 ต199 พ 2547)
 295. พระอภิเนาว์นิเวศน์ : พระราชนิเวศน์ในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว / แน่งน้อย ศักดิ์ศรี, ม.ร.ว. กรุงเทพฯ : มติชน 2549 223 หน้า. ( เลขหมวดหมู่หนังสือ NA1522 น891 พ 2549)
 296. พฤติกรรมองค์การสมัยใหม่ : แนวคิดและทฤษฎี / สุพานี สฤษฎ์วานิช. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2549 580 หน้า. ( เลขหมวดหมู่หนังสือ HD58.7 ส831 พ 2549)
 297. พลังแห่งแผ่นดิน นวมินทรมหาราชา . กรุงเทพฯ : สำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ 2548.
 298. พลังงานธรรมชาติ : สุดยอดแห่งพลังงาน / ตติยา ใจบุญ. กรุงเทพฯ : ประพันธ์สาส์น 2548 120 หน้า. ( เลขหมวดหมู่หนังสือ TJ808 ต121 พ 2548)
 299. พันธุกรรมท้องถิ่นกับเกษตรกรรมยั่งยืน / สุกรานต์ โรจนไพรวงศ์. กรุงเทพฯ : พิมพ์ดี 2547 176 หน้า. ( เลขหมวดหมู่หนังสือ S494.5.S86 ส737 พ 2547)
 300. พิชิตธุรกิจอย่างมืออาชีพ เล่ม 2 [3rd] / กฤษฎา เสกตระกูล. กรุงเทพฯ : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 2546 375 หน้า. ( เลขหมวดหมู่หนังสือ HF5351 ก279 พ 2546 ล.2)
 301. พุทธภาษิต ฉบับเล่าเรื่องขยายความ / ปัญญา ใช้บางยาง. รติธรรม 2549.
 302. พุทธศาสตร์กับวิทยาศาสตร์ / ชัยพฤกษ์ เพ็ญวิจิตร. โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2545.
 303. พุทธศิลป์ในดินแดนภาคใต้ / วิไลรัตน์ ยังรอต. แปลน รีดเดอร์ส 2546.
 304. ฟิวเจอร์ส สัญญา (รัก) ล่วงหน้า / ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย. กรุงเทพฯ : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 2548 138 หน้า. ( เลขหมวดหมู่หนังสือ HG6047 ต199 ฟ 2548)
 305. ภาวะผู้นำและการทำงานเป็นทีม [6th] / ยงยุทธ เกษสาคร. กรุงเทพฯ : ปัณณรัชต์ 2548 368 หน้า. ( เลขหมวดหมู่หนังสือ HD57.7 ย126 ภ 2548)
 306. ภาวะผู้นำและการทำงานเป็นทีม [7th] / ยงยุทธ เกษสาคร. กรุงเทพฯ : วี. เจ. พริ้นติ้ง 2548 350 หน้า. ( เลขหมวดหมู่หนังสือ HD57.7 ย126 ภ 2548)
 307. ภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมาย / เกียรติขจร วัจนะสวัสดิ์. จิรรัชการพิมพ์ 2548.
 308. ภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมาย ชุดที่ 2 : การเขียนภาษาอังกฤษเชิงกฎหมาย / จุมพล นันทศิริพล. วิญญูชน 2547.
 309. มหาวิทยาลัยของรัฐกับกฎหมายปกครอง / มานิตย์ จุมปา . สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2549.
 310. มองชีวิตผ่านมะเร็ง [7th] / วรฑา วัฒนะชยังกูร. กรุงเทพฯ : นิตยสารแพรว 2549 186 หน้า. ( เลขหมวดหมู่หนังสือ DS578.32 ว194 ม 2549)
 311. มาตรฐานการบัญชี : สาระสำคัญและตัวอย่างการเปิดเผยข้อมูล (มกราคม 2549) / อังครัตน์ เพรียบจริยวัฒน์. กรุงเทพฯ : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 2549 361 หน้า. ( เลขหมวดหมู่หนังสือ HF5686.C495 อ491 ม 2549)
 312. มีชีวิตที่คิดไม่ถึง / ดังตฤณ. ดีเอ็มจี 2549.
 313. มือใหม่ขอเป็นเซียนพ็อกเก็ตพีซี windows mobile 5 ฉบับสมบูรณ์ / สยาม สงวนรัมย์. ซีเอ็ดยูเคชั่น 2549.
 314. มูลนิธิชุมชน กองทุนที่ยั่งยืนของชุมชน / เบ็ญจมาศ ศิริภัทร. สถาบันชุมชนท้องถิ่นพัฒนา 2549.
 315. ยกกระบัตร . กรุงเทพฯ : สำนักงานอัยการสูงสุด ม.ป.ป.
 316. ย้อนรอยโกษาปาน ใน " ต้นทางฝรั่งเศส" นิราศสยามต่างแดนเล่มแรก / ปรีดี พิศภูมิวิถี. กองวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ กรมศิลปากร 2544.
 317. ยักษ์ปากเหลี่ยม / อาจินต์ ปัญจพรรค์ . ณ บ้านวรรณกรรม กรุ๊ป 2548.
 318. ยืนข้างประเทศไทย / บุญเกียรติ ชีวะตระกูลกิจ. แว่นแก้ว 2548.
 319. ร่มฉัตร เล่ม 1 [7th] / ทมยันตี. กรุงเทพฯ : ณ บ้านวรรณกรรม 2546 606 หน้า. (เลขหมวดหมู่หนังสือ FIC ท121 ร 2546 ล.1)
 320. ร่มฉัตร เล่ม 2 [7th] / ทมยันตี. กรุงเทพฯ : ณ บ้านวรรณกรรม 2546 1 เล่ม. (เลขหมวดหมู่หนังสือ FIC ท121 ร 2546 ล.2)
 321. รวมกฎหมายการศึกษา / กระทรวงศึกษาธิการ. สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา. กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 2548.
 322. รวมกฎหมายการศึกษา ( ฉบับผู้ปฏิบัติ) เล่ม 1 / กระทรวงศึกษาธิการ. สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา. กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 2549.
 323. รวมกฎหมายการศึกษา ( ฉบับผู้ปฏิบัติ) เล่ม 2 / กระทรวงศึกษาธิการ. สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา. กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 2549.
 324. รวมกฎหมายการศึกษา ( ฉบับผู้ปฏิบัติ) เล่ม 3 / กระทรวงศึกษาธิการ. สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา. กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 2549.
 325. รวมกฎหมายการศึกษา ( ฉบับผู้ปฏิบัติ) เล่ม 4 / กระทรวงศึกษาธิการ. สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา. กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 2549.
 326. รวมกฎหมายการศึกษา ( ฉบับผู้ปฏิบัติ) เล่ม 5 / กระทรวงศึกษาธิการ. สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา. กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 2549.
 327. รวมกฎหมายการศึกษา ( ฉบับผู้ปฏิบัติ) เล่ม 6 / กระทรวงศึกษาธิการ. สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา. กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 2549.
 328. รวมกฎหมายการศึกษา ( ฉบับผู้ปฏิบัติ) เล่ม 7 / กระทรวงศึกษาธิการ. สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา. กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 2549.
 329. รวมคำสั่งคำร้องของศาลฎีกา 13 ปี (2533 - 2546) / จุติ สวนรักษา. โมเดิร์นบุ๊ค 2547.
 330. รวมบทวิเคราะห์หุ้นจากบริษัทหลักทรัพย์ : มหกรรมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ 2549 / ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย. กรุงเทพฯ : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 2549 353 หน้า. ( เลขหมวดหมู่หนังสือ HG4521 ต199 ร 2549)
 331. รวยด้วยสมอง e-Investment / อาณัติ ลีมัคเดช. กรุงเทพฯ : เอ.อาร์ บิซิเนส เพรส 2546 123 หน้า. ( เลขหมวดหมู่หนังสือ HG4521 อ618 ร 2546)
 332. รหัสลับรัสปูติน [ 7th] / เบอร์รี , สตีฟ. กรุงเทพฯ : แพรวสำนักพิมพ์ 2549 384 หน้า. ( เลขหมวดหมู่หนังสือ FIC บ829 ร 2549)
 333. ระเบียบวิธีวิจัยทางสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ / ศศิพัฒน์ ยอดเพชร. มิสเตอร์ก๊อปปี้(ประเทศไทย) 2549.
 334. ระบบการศึกษาที่พอเพียง นโยบายการศึกษาแบบให้เปล่ากับค่าใช้จ่ายที่แพงขึ้น/สูงขึ้น . เชียงใหม่ : สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2549.
 335. ระบบทักษิณ..กับปฏิญญาฟินแลนด์ / จิตกร บุษบา. บานชื่น ม.ป.ป.
 336. ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ / ศรีสมรัก อินทุจันทร์ยง. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2549 406 หน้า. ( เลขหมวดหมู่หนังสือ T58.6 ศ264 ร 2549)
 337. รัฐกับศาสนา / พิพัฒน์ พสุธารชาติ. ศยาม 2549.
 338. รัฐศาสตร์และจริยธรรมนักการเมืองแนวพุทธ / พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตุโต). มูลนิธิพุทธธรรม 2548.
 339. รัตนชาติบำบัด : ประสบการณ์จากการใช้จริง [2nd] / ลลิตา ธีระสิริ. กรุงเทพฯ : รวมทรรศน์ 2548 240 หน้า. ( เลขหมวดหมู่หนังสือ RM666.P825 ล145 ร 2548)
 340. รากเหง้าเผ่าจีน / อดุลย์ รัตนมั่นเกษม. กรุงเทพฯ : แม่โพสพ 2548 213 หน้า. ( เลขหมวดหมู่หนังสือ DS730 อ134 ร 2548)
 341. รากเหง้าแห่งการเปลี่ยนแปลงที่เป็นเลิศ / ชูศักดิ์ เดชเกรียงไกรกุล. ดอกหญ้า 2000 2547.
 342. รางวัลวรรณกรรมสร้างสรรค์ยอดเยี่ยมแห่งอาเซียน ( รางวัลซีไรต์) พ.ศ. 2522 – 2548 / สมบัติ จำปาเงิน. กราฟิกเซ็นเตอร์ 2548.
 343. ราชวงศ์ / วัชรี สายสิงห์ทอง . openbook 2547.
 344. ราชวงศ์จักรี / พงศ์ โสโน. ม.ป.พ. 2545.
 345. ราชาฮาเร็ม / ดิวาน ยะระมนี ทาส. ศยาม 2539.
 346. รายงานการดำเนินงานตามปฏิบัติการรวมพลังไทยทั้งชาติ ขจัดยาเสพติด ( 1 มีนาคม - 31 สิงหาคม 2549) / กระทรวงยุติธรรม. สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด. ศูนย์อำนวยการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดแห่งชาติ. กรุงเทพฯ : ศูนย์อำนวยการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดแห่งชาติ 2549.
 347. รายงานประจำปี 2548 คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ / สำนักนายกรัฐมนตรี. สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี. สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ. กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ม.ป.ป.
 348. รายงานประจำปี 2548 สำนักงานกิจการยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม / กระทรวงยุติธรรม. สำนักงานกิจการยุติธรรม. นนทบุรี : สำนักงานกิจการยุติธรรม 2549.
 349. ราษฎรในครรลองแห่งความเจริญของสยาม / ธิดา สาระยา. กรุงเทพฯ : เมืองโบราณ 2540 153 หน้า. ( เลขหมวดหมู่หนังสือ DS582 ธ581 ร 2540)
 350. รู้เก็บ รู้ใช้ : 9 เรื่องสั้นชนะการประกวดรางวัลในโครงการส่งเสริมวัฒนธรรมการออมและการลงทุนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย / ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย. กรุงเทพฯ : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 2548 136 หน้า. ( เลขหมวดหมู่หนังสือ HG7920 ต199 ร 2548)
 351. รู้เก็บ รู้ใช้ ระดับประชาชนทั่วไป : 10 เรื่องสั้นระดับประชาชนทั่วไปที่ได้รับรางวัลในโครงการส่งเสริมวัฒนธรรมการออมและการลงทุนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย / ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย. กรุงเทพฯ : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 2548 191 หน้า. ( เลขหมวดหมู่หนังสือ HG7920 ต199 ร 2548)
 352. รู้จักเครื่องมือ เล่ม 3 ชุด อยากรวยต้องรู้ : เคล็ด (ไม่) ลับ สู่....อิสรภาพทางการเงิน [2nd] / นำชัย เตชะรัตนะวิโรจน์. กรุงเทพฯ : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 2547 157 หน้า. ( เลขหมวดหมู่หนังสือ HG179 น515 ร 2547 ล.3)
 353. รู้จักตัวเอง เล่ม 2 ชุด อยากรวยต้องรู้ : เคล็ด (ไม่) ลับสู่....อิสรภาพทางการเงิน [2nd] / นำชัย เตชะรัตนะวิโรจน์. กรุงเทพฯ : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 2547 149 หน้า. ( เลขหมวดหมู่หนังสือ HG179 น513 ร 2547 ล.2)
 354. รู้จังหวะลงทุน เล่ม 4 ชุด อยากรวยต้องรู้ : เคล็ด ( ไม่) ลับ สู่....อิสรภาพทางการเงิน / นำชัย เตชะรัตนะวิโรจน์. กรุงเทพฯ : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 2547 182 หน้า. ( เลขหมวดหมู่หนังสือ HG179 น515 ร 2547 ล.4)
 355. รูปแบบและเทคนิคเกษตรยั่งยืน : องค์ความรู้และประสบการณ์จากเกษตรกรในพื้นที่โครงการนำร่องเพื่อพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืนของเกษตรกรรมย่อย / ไพบูลย์ เฮงสุวรรณ. กรุงเทพฯ : พิมพ์ดี 2547 190 หน้า. ( เลขหมวดหมู่หนังสือ S494.5.S86 พ978 ร 2547)
 356. รู้วิเคราะห์ เจาะเรื่องหุ้น / จิรัตน์ สังข์แก้ว. กรุงเทพฯ : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 2548 227 หน้า. ( เลขหมวดหมู่หนังสือ HG4637 จ529 ร 2548)
 357. รู้วิเคราะห์เจาะเรื่องกองทุนรวม / ธนัยวงศ์ กีรติวานิชย์. กรุงเทพฯ : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 2549 151 หน้า. ( เลขหมวดหมู่หนังสือ HG4621 ธ214 ร 2549)
 358. ลักษณะของปัญหาทางจริยธรรมธุรกิจที่เกิดขึ้นในสังคมไทยในช่วงที่เกิดวิกฤตเศรษฐกิจไทยตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2539 ถึงปัจจุบัน : ศึกษาเปรียบเทียบในชุมชนเมืองใหญ่ใน 5 ภูมิภาคของประเทศไทย / วารีญา ภวภูตานนท์ ณ มหาสารคาม. คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 2546.
 359. ลุยป่าผ่าสายฝน / สิรินธร. มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา 2549.
 360. วัฒนธรรมญี่ปุ่น / โอคะโมะทะ , โทะมิ. สำนักพิมพ์ภาษและวัฒนธรรม 2548.
 361. วัดในรัตนโกสินทร์ / วิไลรัตน์ ยังรอต. แปลน รีดเดอร์ 2546.
 362. วันนี้ดีที่สุด / ปาริฉัตร ปาริชาติ. เอ็ดดูเคชั่น ไมน์ต ไลน์ มัลติมีเดีย 2549.
 363. ว่าความภาคพิสดาร / วิสูตร์ ทิพย์วิวัฒน์พจนา. วิญญูชน 2548.
 364. วิ.แพ่งพิสดาร เล่ม 1 / วิเชียร ดิเรกอุดมศักดิ์. ม.ป.พ. 2549.
 365. วิ.แพ่งพิสดาร เล่ม 2 / วิเชียร ดิเรกอุดมศักดิ์. ม.ป.พ. 2549.
 366. วิ.แพ่งพิสดาร เล่ม 3 ฉบับปรับปรุงใหม่ ปี 2549 / วิเชียร ดิเรกอุดมศักดิ์. ม.ป.พ. 2548.
 367. วิเคราะห์พื้นฐานหุ้นด้วย SET Smart / บริษัท เซ็ทเทรด ดอท คอม. กรุงเทพฯ : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 2548 80 หน้า. ( เลขหมวดหมู่หนังสือ HG4637 ซ519 ว 2545)
 368. วิญญาณปฏิวัติแห่งพม่า การต่อสู้เพื่อศักดิ์ศรีและเสรีประชาธิปไตย เสรีภาพ / คลีเมนต์ , อลัน. กรุงเทพฯ : ไวท์ออร์คิด ม.ป.ป. 112 หน้า. ( เลขหมวดหมู่หนังสือ DS530.4 ค175 ว)
 369. วิถีชีวิตไทยวัฒนธรรมทางการเมืองของคนรุ่นใหม่ / ทินพันธุ์ นาคะตะ. ม.ป.พ. 2546.
 370. วิทยาศาสตร์ทุ่งหญ้า / นิวัติ เรืองพานิช.รั้วเขียว 2543.
 371. วิธีไล่สายกฎหมายอาญา / วินัย เลิศประเสริฐ. อินเตอร์บุคส์ 2547.
 372. ศาลรัฐธรรมนูญกับกระบวนการให้ได้มาซึ่งผู้ดำรงตำแหน่งตามรัฐธรรมนูญในระบบนิติรัฐ / ชมรมรักษ์ธรรม. นิติธรรม 2549.
 373. ศาสตร์ศิลป์บนแผ่นดินล้านนา / ศิริศักดิ์ คุ้มรักษา. แปลน รีดเดอร์ส 2546.
 374. ศิลปวิชาการ 2 : ศิลปะคืออะไร / วิบูลย์ ลี้สุวรรณ. มูลนิธิศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรีอนุสรณ์ 2549.
 375. ศิลปะและสังคม / วิรุณ ตั้งเจริญ. กรุงเทพฯ : อีแอนด์ไอคิว 2548 272 หน้า. ( เลขหมวดหมู่หนังสือ N72.S6 ว696 ศ 2548)
 376. ศิลปะการใช้กลยุทธ์ในสามก๊ก / ฮว่อ หยี่เจีย. สุขภาพใจ 2547.
 377. ศิลปะการพับกระดาษ / ฮาร์บิน , โรเบิร์ต. กรุงเทพฯ : ข้าวฟ่าง 2548 190 หน้า. ( เลขหมวดหมู่หนังสือ TT870 ฮ359 ศ 2548)
 378. สเต็มเซลล์เซลล์ดีเอ็นเอ และชีวจริยธรรม / ประเสริฐ ผลิตผลการพิมพ์. มติชน 2549.
 379. สงครามครูเสด : สงครามแย่งชิงอาณาจักรศาสนา / ดาณุภา. กรุงเทพฯ : มายิก ม.ป.ป. 240 หน้า. ( เลขหมวดหมู่หนังสือ D157 ด382 ส)
 380. สมเด็จพระนเรศวรมหาราช วีรกษัตริย์กู้แผ่นดินสยาม / ดวงธิดา ราเมศวร์. มายิก ม.ป.ป.
 381. สมเด็จพระราชาธิบดี รัชกาลที่ 9 / พลาดิศัย สิทธิธัญกิจ. กรุงเทพฯ : เพชรประกาย 2549 416 หน้า. ( เลขหมวดหมู่หนังสือ DS586 พ456 ส 2549)
 382. สมุนไพร : การพัฒนาเพื่อการใช้ประโยชน์ที่ยั่งยืน / พร้อมจิต ศรลัมพ์ , บรรณาธิการ. กรุงเทพฯ : เฟื่องฟ้า 2547 163 หน้า. ( เลขหมวดหมู่หนังสือ RM666.H33 ส316 2547)
 383. สร้างเกมด้วย macromedia authorware / จารุวัจน์ สองเมือง. ซีเอ็ดยูเคชั่น 2549.
 384. สร้างเว็บสวยด้วย Flash : คู่มือการใช้งาน ฉบับเรียนลัด / มอร์ริส , เดวิด. กรุงเทพฯ : ฟิวเจอร์เกมเมอร์ 2548 144 หน้า. ( เลขหมวดหมู่หนังสือ T385.F52 ม267 ส 2548)
 385. สอนลูกให้คิดเป็น / เสรี พงศ์พิศ. ภูมิปัญญาไท 2548.
 386. สอนลูกให้มีวินัย : ฝึกเด็กและวัยรุ่นอย่างไรให้ยอมรับและต่อต้านคุณ. 108 สุดยอดไอเดีย 2549.
 387. สังเวียนแรงงาน / เกษมสันต์ วิลาวรรณ. วิญญูชน 2547.
 388. สังคมวิทยาในประเทศไทย / สัญญา สัญญาวิวัฒน์. โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2546.
 389. สังคมสงเคราะห์จิตเวช / นงลักษณ์ เทพสวัสดิ์. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2549.
 390. สัจจะลูกผู้ชาย / บุญชู โรจนเสถียร. ข้าวหอม 2549.
 391. สัญวิทยา , โครงสร้างนิยม, หลังโครงสร้างนิยมกับการศึกษารัฐศาสตร์ / ไชยรัตน์ เจริญสินโอฬาร. วิภาษา 2545.
 392. สัปดาห์สุดท้าย / นวพร เรืองสกุล. กรุงเทพฯ : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 2548 118 หน้า. ( เลขหมวดหมู่หนังสือ HG187.T5 น297 ส 2546)
 393. สามก๊กฉบับคนกันเอง / เอื้อ อัญชลี. มติชน 2549.
 394. สามจักรพรรดิแห่งดินแดนอาทิตย์อุทัย / ลาร์ล , สตีเฟน เอส. กรุงเทพฯ : พลอยแกมเพชร 2548 430 หน้า. ( เลขหมวดหมู่หนังสือ DS834.1 ล274 ส 2548)
 395. สำรวจโลกการเงิน [ 2nd] / แมงเม่า. กรุงเทพฯ : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 2547 137 หน้า. ( เลขหมวดหมู่หนังสือ HG173.6.T5 ม862 ส 2547)
 396. สิทธิมนุษยชน / อุดมศักดิ์ สิทธิพงษ์. วิญญูชน 2548.
 397. สิ้นชาติ กู้แผ่นดิน จลาจลบนแผ่นดินพระเจ้าตากสิน / แสงเพชร. วันชนะ 2549.
 398. สุดยอดเทคนิคการเขียน writing techniques / เศรษฐวิทย์. โรงพิมพ์เม็ดทราย 2548.
 399. สุสานของตุต.อังค์.อาเมน : ห้วงประดิษฐานพระศพ เล่ม 2 / คาร์เทอร์ , เฮาเวิร์ด. กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง ม.ป.ป. 394 หน้า. ( เลขหมวดหมู่หนังสือ DT87.5 ค335 ส ล.2)
 400. สุสานของตุต.อังค์.อาเมน : ห้องแอนเนกซ์ และห้องฬระคลัง เล่ม 3 / คาร์เทอร์ , เฮาเวิร์ด. กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง ม.ป.ป. 289 หน้า. ( เลขหมวดหมู่หนังสือ DT87.5 ค335 ส ล.3)
 401. สู่อ้อมแขนแผ่นดินลานนา [2nd] / พิบูลศักดิ์ ละครพล. กรุงเทพฯ : ศรีปัญญา 2549 359 หน้า. ( เลขหมวดหมู่หนังสือ DS588.N6 พ693 ส 2549)
 402. หน้าต่างสู่โลกกว้าง เนปาล . หน้าต่างสู่โลกกว้าง 2546.
 403. หน้าต่างสู่โลกกว้าง ลาวและกัมพูชา / มัลลิกา พงศ์ปริตร. หน้าต่างสู่โลกกว้าง 2544.
 404. หน้าต่างสู่โลกกว้าง สเปน / ศรีภูมิ อัครมาส. หน้าต่างสู่โลกกว้าง 2547.
 405. หน้าต่างสู่โลกกว้าง ออสเตรเลีย / ศรีภูมิ อัครมาส. หน้าต่างสู่โลกกว้าง 2549.
 406. หน้าต่างสู่โลกกว้าง อิตาลี / มัลลิกา พงศ์ปริตร. หน้าต่างสู่โลกกว้าง 2547.
 407. หน้าต่างอนาคต / วิรัช วิรัชนิภาวรรณ. โฟร์เพซ 2549.
 408. หมอคอมประจำบ้าน / ณาตยา ฉาบนาค. เอส.พี.บุ๊คส์ 2549.
 409. หมอปลัดเล / ส.พลายน้อย. พิมพ์คำ 2548.
 410. หลักกฎหมายธุรกิจ / พินิจ ทิพย์มณี. วิญญูชน 2548.
 411. หลักการเขียนบทโทรทัศน์ / อรนุช เลิศจรรยารักษ์. สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2548.
 412. หลักการบัญชี / เสนีย์ (อ่ำเจริญ) พวงยาณี. กรุงเทพฯ : ทริปเพิ้ล เอ็ดดูเคชั่น 2548 380 หน้า. ( เลขหมวดหมู่หนังสือ HF5655.T5 ส917 ห 2548)
 413. หลักการสื่อสารมวลชน / สุรสิทธิ์ วิทยารัฐ. ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา 2549.
 414. หลักพื้นฐานในการทำวิทยานิพนธ์ทางกฎหมาย / ธานี วรภักทร์. วิญญูชน 2549.
 415. หลักวิชาชีพนักกฎหมาย / จิตติ ติงศภัทิย์. คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2542.
 416. หลังบัลลังก์เลือด / วราวุธ. ม.ป.พ. 2547.
 417. หวงเหออู่อารยธรรม / เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี , สมเด็จพระ. กรุงเทพฯ : มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา 2544 303 หน้า. ( เลขหมวดหมู่หนังสือ DS712 ท622 ห 2544)
 418. หุ้นกู้ / นวพร เรืองสกุล. กรุงเทพฯ : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 2547 102 หน้า. ( เลขหมวดหมู่หนังสือ HG4651 น297 ห 2547)
 419. อเล็กซานเดอร์มหาราช / ดาณุภา. กรุงเทพฯ : มายิก ม.ป.ป. 207 หน้า. ( เลขหมวดหมู่หนังสือ DF234 ด382 อ)
 420. องค์การและการจัดการ ฉบับสมบูรณ์ ปรับปรุงใหม่ล่าสุด / ศิริวรรณ เสรีรัตน์. กรุงเทพฯ : ไดมอน อิน บิซิเนส เวิลด์ 2545 696 หน้า. ( เลขหมวดหมู่หนังสือ HD37 ศ486 อ 2545)
 421. อธิราชเอเชีย / แสงเทียน ศรัทธาไทย . ร่มฟ้าสยาม ม.ป.ป.
 422. อนุทินภาพ พุทธทาส 100 ปี . เพชรประกาย 2548.
 423. อนุสัญญาหลักและปฏิญญาว่าด้วยหลักการและสิทธิขั้นพื้นฐานในการทำงาน (Core Conventions and Declaration on Fundam ental Principles and Rights at Work) / กระทรวงแรงงาน. สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน. กรุงเทพฯ : สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน 2546.
 424. อภิธรรมสำหรับคนรุ่นใหม่ / ระวี ภาวิไล. มูลนิธิพุทธธรรม 2548.
 425. อยากรวยต้องรู้ : เคล็ด(ไม่)ลับ...สู่อิสรภาพทางการเงิน : รู้จักแผนที่นำทาง เล่ม 1 [4th] / นำชัย เตชะรัตนะวิโรจน์. กรุงเทพฯ : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 2548 156 หน้า. ( เลขหมวดหมู่หนังสือ HG179 น515 อ 2548 ล.1)
 426. อยุธยามหาราช / ฑิภากร บารเมษฐ์. กู๊ดมอร์นิ่ง 2549.
 427. ออมก่อนรวยกว่า [ 5th] / นวพร เรืองสกุล. กรุงเทพฯ : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 2549 180 หน้า. ( เลขหมวดหมู่หนังสือ HG7933 น297 อ 2549)
 428. อัยการไทย . กรุงเทพฯ : สำนักอัยการสูงสุด 2539.
 429. อัศจรรย์อัญมณี : พลอยสีบำบัดโรค / อัคนี นวรัตน. กรุงเทพฯ : รวมทรรศน์ 2547 168 หน้า. ( เลขหมวดหมู่หนังสือ RM666.P825 อ469 อ 2547)
 430. อ่านคน-เทศ / ส. ศิวรักษ์. ศยาม 2548.
 431. อ่านคึกฤทธิ์ / อัศศิริ ธรรมโชติ. กรุงเทพฯ : แม่โพสพ 2548 188 หน้า. ( เลขหมวดหมู่หนังสือ DS578.32 อ579 อ 2548)
 432. อาหารพิชิตเบาหวาน / อังค์วรา. กรุงเทพฯ : ไพลิน 2546 96 หน้า. ( เลขหมวดหมู่หนังสือ RA645.D5 อ487 อ 2546)
 433. อินไซด์บอดี้การ์ด / กรกาญจน์ อรุณปลอด. เวลาดี 2549.
 434. อุดรูรั่ว ( ในองค์กร) ก่อนลื่นล้ม ระบบการควบคุมภายในสำหรับองค์กรธุรกิจ / ยรรยง ธรรมธัชอารี. กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น 2549 134 หน้า. ( เลขหมวดหมู่หนังสือ HF5668.25 ย143 อ 2549)
 435. อุตสาหกรรมไทยใต้ร่มพระบารมี . กรุงเทพฯ : กระทรวงอุตสาหกรรม 2549.
 436. อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว / บุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา. กรุงเทพฯ : ศูนย์วิชาการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 2548 371 หน้า. ( เลขหมวดหมู่หนังสือ G155.T5 บ563 อ 2548)
 437. อุ่นไอรัก....เกราะแห่งชีวิตและครอบครัว / กมลพรรณ ชีวพันธุศรี. กรุงเทพฯ : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 2548 192 หน้า. ( เลขหมวดหมู่หนังสือ RJ206 ก136 อ 2548)
 438. A history of the Liberal Party in the twentieth century / Dutton, David. New York : Palgrave Macmillan 2004 347 p. ( เลขหมวดหมู่หนังสือ JN1129.L45 D87H 2004)
 439. American reference books annual, 2003 . Westport : Connecticut Libraries Unlimited 2003 791 p. ( เลขหมวดหมู่หนังสือ Z1035.1 A55 2003)
 440. Becoming a digital library / Barnes, Susan J., ed. New York : Marcel Dekker 2004 234 p. ( เลขหมวดหมู่หนังสือ Z733.A33 B43 2004)
 441. Christianity in Southeast Asia / Goh, Robbie B. H. Singapore : Institute of Southeast Asian Studies 2005 80 p. ( เลขหมวดหมู่หนังสือ BR1178 G61C 2005)
 442. Code of international labour law : law, practice and jurisprudence volume II, book 2 principle standards of international labour law . Cambridge : Cambridge University Press 2005 2 v. in 3. ( เลขหมวดหมู่หนังสือ KM71 C62 2005 V.2/2)
 443. Code of international labour law : law, practice and jurisprudence volume II, book I principle standards of international labour law / Rubin, Neville, ed. Cambridge : Cambridge University Press 2005 2 v. in 3. ( เลขหมวดหมู่หนังสือ KM71 C62 2005 V.2/1)
 444. Corporate governance in Thailand : a way forward / Kitipong Vrapeepatanapong. Bangkok : The Stock Exchange of Thailand 2006 232 p. ( เลขหมวดหมู่หนังสือ HD2741 K57C 2006)
 445. Corporate governance regimes convergence and diversity / McCahery, Joseph A. Oxford university press 2002.
 446. Creating cyber libraries : an instructional guide for school library media specialists / Craver, Kathleen W. Greenwood Village : Colorado Libraries Unlimited 2002 222 p. ( เลขหมวดหมู่หนังสือ Z675.S3 C75C 2002)
 447. Customary international humanitarian law volume II : practice part 2 / Doswald-BecK, Louise, ed. Cambridge : Cambridge University Press 2005 2 v. in 3. ( เลขหมวดหมู่หนังสือ KF506 C87 2005 V.2/2 )
 448. Customary international humanitarian law volume II : practice part 1 / Doswald-BecK, ed. Cambridge : Cambridge University Press 2005 2 v. in 3. ( เลขหมวดหมู่หนังสือ KF506 C87 2005 V.2/1)
 449. Democratic procedures and liberal consensus / Klosko, George. Oxford : Oxford University Press 2004 271 p. ( เลขหมวดหมู่หนังสือ JC574 K56D 2004)
 450. Essential law for information professionals / Pedley, Paul. London : Facet 2003 222 p. ( เลขหมวดหมู่หนังสือ KQ52 P43E 2003)
 451. Exemplary public libraries : lesson in leadership, management, and service / Greiner, Joy M. Westport : Connecticut Libraries Unlimited 2004 226 p. ( เลขหมวดหมู่หนังสือ Z731 G75E 2004)
 452. Finacial markets and institutions in Singapore [11th] / Tan Chwee Huat. Singapore : Singapore University Press 2005 362 p. ( เลขหมวดหมู่หนังสือ HG187.S55 T36F 2005)
 453. Information systems and global diversity / Avgerou, Chrisanthi. Oxford : Oxford University Press 2003 267 p. ( เลขหมวดหมู่หนังสือ HM851 A93I 2003)
 454. Investor Guide 2004 / The Stock Exchange of Thailand . Bangkok : The Stock Exchange of Thailand 2004.
 455. King Bhymibol of Thailand / Danai Chanchaochai. DMG 2006
 456. Libraries, the internet, and scholarship : tools and trends converging / Thomas, Charles F., ed. New York : Marcel Dekker 2002 217 p. ( เลขหมวดหมู่หนังสือ Z692.C65 L53 2002)
 457. Malay nationalism before UMNO : the memoirs of Mustapha Hussain / Mustapha, Insun Sony, trans. Kuala Lumpur : Utusan Publications & Distributors Sdn Bhd 2005 423 p. ( เลขหมวดหมู่หนังสือ DS596.63.M8 M87M 2005)
 458. Mon nationalism and civil war in Burma : the golden Sheldrake / South, Ashley. London : RoutledgeCurzon 2003 419 p. ( เลขหมวดหมู่หนังสือ DS528.2.M6 S68M 2003)
 459. Prominent Thai political thinkers / Thanapol Chadchaidee. DK today 2002.
 460. Representing organization : knowledge, management, and the information age / Lilley, Simon. Oxford : Oxford University Press 2004 204 p. ( เลขหมวดหมู่หนังสือ HD30.2 L55R 2004)
 461. Roadmap to an ASEAN economic community / Hew, Denis, ed. Singapore : Institute of Southeast Asian Studies 2005 327 p. ( เลขหมวดหมู่หนังสือ HC441 A84R 2005)
 462. Rules of the Stock Exchange of Thailand governing listed company on the Stock Exchange of Thailand and the market for alternative investment (mai) / The StocK Exchange of Thailand . Bangkok : The Stock Exchange of Thailand 2005 1 v. ( เลขหมวดหมู่หนังสือ KJ82.4 S76R 2005)
 463. SET investor guide 2004 / The Stock Exchange of Thailand. Bangkok : The Stock Exchange of Thailand 2004 94 p. ( เลขหมวดหมู่หนังสือ GP00103 ตล01 3.2 332.6 2004)
 464. Socially engaged Buddhism / Sulak Sivaraksa. Delhi : B.R. Publishing Corporation 2005 431 p. ( เลขหมวดหมู่หนังสือ BQ4570.S6 S94S 2005)
 465. Thai politics : glebal and local perspectives KPI yearbook No.2 (2002/03) / Nelson, Micheal H. King Prajadhipok's Institute 2004.
 466. The information society and the welfare state : the Finnish model / Castells, Manuel. Oxford : Oxford University Press 2002 200 p. ( เลขหมวดหมู่หนังสือ HC340.2.Z9 C37I 2002)
 467. The People' s Republic of Kampuchea 1979-1989 : the revolution after Pol Pot / Slocomb, Margaret. Chiang Mai ( Thailand ) : Silk worm Books 2003 369 p. ( เลขหมวดหมู่หนังสือ DS554.8 S56P 2003)
 468. Tsunami 2004 Nam Chai Thai / Weber, Karl E. Bangkok : The National Identity bord royal 2006.