สำนักวิชาการ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
 
รายงานการวิจัย
มีนาคม 2549 >> รายงานการวิจัย
     

1. การคุ้มครองชั่วคราวและการบังคับให้เป็นไปตามคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ / บรรเจิด สิงคะเนติ . กรุงเทพฯ : สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ 2548.
2. การใช้ประโยชน์ของแมลงกินได้บางชนิดในประเทศไทย : ศึกษาคุณค่าทางโภชนาการและสุขภาพ / เยาวดี คุปตะพันธ์. กรุงเทพฯ : สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2547 21 หน้า. (เลขหมู่หนังสือ ว TX388.I5 ย538 ก 2547)
3. การปฏิรูปโครงสร้างและระบบงานของตำรวจไทย บทสรุปสำหรับผู้บริหาร . กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา 2549.
4. การประเมินผลงานของวุฒิสภา ชุดที่ 9 (22 มีนาคม 2544 - ปัจจุบัน) บทสรุปสำหรับผู้บริหาร. กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา 2549.
5. การประเมินผลนโยบายการป้องกันอุบัติเหตุจราจร : บทสรุปสำหรับผู้บริหาร / สถาบันพระปกเกล้า. นนทบุรี : สถาบันพระปกเกล้า 2548 120 หน้า. (เลขหมู่หนังสือ ว HE5614.5.T5 พ343 ก 2548)
6. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนิสิตคณะวนศาสตร์ที่รับเข้าโดยวิธีโควตาพิเศษและการสอบคัดเลือกจากทบวงมหาวิทยาลัย / สามัคคี บุณยะวัฒน์ . กรุงเทพฯ : คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2547. (เลขหมู่หนังสือ ว LG395.K3.S78 ส651 ก 2547)
7. การเผยแพร่ประชาธิปไตยสู่ท้องถิ่นผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต : กรณีศึกษาการอบรมลักษณะผู้นำแก่ท้องถิ่นผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต / ดิเรก ลาวัณย์ศิริ . นนทบุรี : สถาบันพระปกเกล้า 2548.
8. การยกสิทธิเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญเพื่อใช้สิทธิทางศาล / บุญศรี มีวงศ์อุโฆษ . กรุงเทพฯ : สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ 2547.
9. การวิจัยและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในกระบวนการเส้นทางสายฝ้าย / ทรงจิต พูลลาภ . กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 2547 148 หน้า. (เลขหมู่หนังสือ ว HD75.7 ท131 ก 2548)
10. การศึกษาการจัดทำแผนแม่บทด้านการจราจรและขนส่งเมืองภูมิภาค : จังหวัดสกลนคร รายงานฉบับสมบูรณ์ / สำนักงานคณะกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก . ขอนแก่น : คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2545. (เลขหมู่หนังสือ ว HE373.T53S21 ค123 ก 2545)
11. การศึกษาการจัดทำแผนแม่บทด้านการจราจรและขนส่งเมืองภูมิภาค : จังหวัดนครพนม ร่างรายงานฉบับสมบูรณ์ / สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร . ขอนแก่น : คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2546. (เลขหมู่หนังสือ ว HE373.T53N33 น199 ก 2546)
12. การศึกษาการจัดทำแผนแม่บทด้านการจราจรและขนส่งเมืองภูมิภาค : จังหวัดขอนแก่น (ครั้งที่ 2) รายงานฉบับสมบูรณ์ / สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร . ขอนแก่น : คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2547 . (เลขหมู่หนังสือ ว HE373.T53K6 น199 ก 2547)
13. การศึกษาการเสริมสมุนไพรต่อสมรรถภาพการผลิตไก่พื้นเมือง บทสรุปสำหรับผู้บริหาร . กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา 2549.
14. การศึกษาแนวทางการดำเนินงานร่วมกันเพื่อจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในต่างประเทศ / วสันต์ เหลืองประภัสร์ . นนทบุรี : วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น สถาบันพระปกเกล้า 2549 185 หน้า. (เลขหมู่หนังสือ ว JS7404.2 ว358 ก 2549)
15. การศึกษาผลกระทบการจัดตั้งเขตการค้าเสรีของประเทศไทย บทสรุปสำหรับผู้บริหาร . กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา 2549.
16. การศึกษาเพื่อหารูปแบบที่เหมาะสมในการอยู่ร่วมกันกับแรงงานต่างด้าว : กรณีศึกษาจังหวัดสมุทรสาคร บทสรุปสำหรับผู้บริหาร. กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา 2549.
17. การศึกษารูปแบบกิจกรรมการพัฒนาและสร้างเสริมกีฬามวยไทย : แบบบูรณาการในโครงการมหกรรมกีฬาภูมิปัญญาไทย บทสรุปสำหรับผู้บริหาร. กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา 2549.
18. การสร้างตัวบ่งชี้เพื่อประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมาธิการสามัญประจำวุฒิสภา บทสรุปสำหรับผู้บริหาร . กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา 2549
19. การสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อนโยบายด้านต่างๆ ของรัฐบาล 9 ประการ (เมษายน - มิถุนายน 2548) / กรมประชาสัมพันธ์. กรุงเทพฯ : กรมประชาสัมพันธ์ 2548 100 หน้า. (เลขหมู่หนังสือ ว JQ1746.A3 ป238 ก 2548)
20. การให้สิทธิประชาชนฟ้องศาลรัฐธรรมนูญ กรณีละเมิดสิทธิเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ / นันทวัฒน์ บรมานันท์. กรุงเทพฯ : สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ 2548.
21. การให้เอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการกระบวนการยุติธรรม : ศึกษากรณีภารกิจด้านการปรับพฤตินิสัย / สมรักษ์ รักษาทรัพย์. กรุงเทพฯ : สถาบันวิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรม สำนักกิจการยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม 2548 401 หน้า. (เลขหมู่หนังสือ ว KU171 ส275 ก 2548)
22. ความต้องการกำลังคนสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศไทยในทศวรรษหน้า บทสรุปสำหรับผู้บริหาร . กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา 2549
23. ความเป็นไปได้ทางกฎหมายในการจัดตั้ง P & I Club ขึ้นในประเทศไทย / ยศพล ศุภวิจิตรกุล. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2547 132 หน้า. (เลขหมู่หนังสือ ว KS49.1 ย155 ค 2547)
24. ความสัมฤทธิ์ผลของผู้นำสตรีทางการเมืองไทยในบทบาทสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร / อนงค์วิชญา สาริบุตร . กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยรามคำแหง 2548 315 หน้า. (เลขหมู่หนังสือ ว HQ1236.5 อ158 ค 2548)
25. คุณลักษณะที่เป็นจริงและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของกรรมการสภาข้าราชการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ตามการรับรู้ของข้าราชการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ / รัตนากร สัตตอริยทรัพย์ . กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2547 122 หน้า. (เลขหมู่หนังสือ ว LG395.K3.C65 ร376 ค 2547)
26. โครงการขยายผลเพื่อนำตัวชี้วัดการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีระดับองค์กรไปสู่การปฏิบัติ / สถาบันพระปกเกล้า . นนทบุรี : สถาบันพระปกเกล้า 2548. (เลขหมู่หนังสือ ว JF1411 พ343 ค 2548)
27.
โครงการศึกษาการจัดทำแผนแม่บทด้านการจราจรและขนส่งเมืองในภูมิภาค : จังหวัดนครราชสีมา (ครั้งที่ 2) รายงานฉบับสมบูรณ์ / สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร . นครราชสีมา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 2547. (เลขหมู่หนังสือ ว HE373.T53N37 น199 ค 2547)
28
. โครงการศึกษาการจัดทำแผนแม่บทด้านการจราจรและขนส่งเมืองในภูมิภาค : จังหวัดฉะเชิงเทรา รายงานระยะกลาง / สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร . นครราชสีมา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 2547 . (เลขหมู่หนังสือ ว HE373.T53C3 น199 ค 2547)
29. โครงการศึกษาการจัดทำแผนแม่บทด้านการจราจรและขนส่งเมืองในภูมิภาค จังหวัดสระแก้ว รายงานฉบับสมบูรณ์ / สำนักงานคณะกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก. นครราชสีมา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 2545 . (เลขหมู่หนังสือ ว HE373.T53S2 ค123 ค 2545)
30. โครงการสำรวจความนิยมและความคิดเห็นการเปิดรับฟังรายการข่าวทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ( สวท.) และการเปิดรับชมรายการข่าวทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง 11 ( สทท.11) ของกรมประชาสัมพันธ์ พื้นที่ทั่วประเทศ ระยะที่ 2 ระหว่างวันที่ 27 สิงหาคม - 16 กันยายน 2548 / กรมประชาสัมพันธ์ . กรุงเทพฯ : ม.ป.พ. 2548.
31. แนวคิดการจัดการเพื่อการพิสูจน์ทราบตัวผู้ใช้บริการเว็บไซต์ : มุมมองทางกฎหมายและนโยบาย / สุนทราพร จิตตวัฒนรัตน์ . กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2548 214 หน้า. (เลขหมู่หนังสือ ว KR124 ส813 น 2548)
32. บทบาทของผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภาเกี่ยวกับการควบคุมความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของกฎหมายรัฐธรรมนูญ มาตรา 198 บทสรุปสำหรับผู้บริหาร. กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา 2549.
33. ปัญหาการจัดการด้านความมั่นคง : กรณีเหตุการณ์ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ บทสรุปสำหรับผู้บริหาร. กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา 2549
34. ปัญหาการบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงในประเทศไทย บทสรุปสำหรับผู้บริหาร . กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา 2549.
35. ปัญหาการลงคะแนนและการนับคะแนนเลือกตั้ง : ศึกษากรณีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2544 / วิจิตร อยู่สุภาพ . นนทบุรี : สถาบันพระปกเกล้า 2548 249 หน้า. (เลขหมู่หนังสือ ว JQ1749.A53 ว523 ป 2548)
36. ปัญหาความรับผิดของผู้นำร่องตามกฎหมายไทย / ดาเนียร วิทยากุล. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2548 116 หน้า. (เลขหมู่หนังสือ ว KK82.9 ด392 ป 2548)
37. แผนแม่บทด้านการจราจรและขนส่งจังหวัดปัตตานี รายงานฉบับสมบูรณ์ / สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร. สงขลา : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2546 . (เลขหมู่หนังสือ ว HE373.T53P31 น199 ผ 2546)
38. แผนแม่บทด้านการจราจรและขนส่งเมืองภูมิภาค จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รายงานฉบับสมบูรณ์ / สำนักงานคณะกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก . กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 2545 . (เลขหมู่หนังสือ ว HE373.T53A9 ค123 ผ 2545)
39. รวมบทคัดย่องานวิจัยของวุฒิสภา ประจำปีงบประมาณ 2546-2547 / สำนักวิชาการ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา. กรุงเทพฯ : สำนักการพิมพ์ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา 2549.
40. รวมบทคัดย่อและบทสรุปสำหรับผู้บริหาร : รายงานการศึกษาวิจัยของสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ / สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ. กรุงเทพฯ : พี.เพรส 2548.
41. ระบบการผลิตมะพร้าวน้ำหอมในเขตที่ราบลุ่มภาคกลางและภาคตะวันตกของประเทศไทย / กวิศร์ วานิชกุล. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2548 94 หน้า. (เลขหมู่หนังสือ ว SB401.C6 ก323 ร 2548)
42. รูปแบบการเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างยั่งยืนเพื่อพัฒนาศักยภาพของเครือข่ายองค์กรชุมชน / ภทรพร ยุทธาภรณ์พินิจ . นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2548.
43. วุฒิสภา : จุดหักเหทางการเมือง / สุรพงษ์ โสธนะเสถียร. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ประสิทธิภัณฑ์แอนด์พริ้นติ้ง 2548 456 หน้า. (เลขหมู่หนังสือ ว KD241 ส852 ว 2548)
44. หลักและวิธีปฏิบัติในการบังคับใช้รัฐธรรมนูญในกรณีที่มีบทบัญญัติว่า " ทั้งนี้เป็นไปตามที่กฎหมายบัญญัติ" / ศุภลักษณ์ พินิจภูวดล . กรุงเทพฯ : สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ 2547.