พิพิธภัณฑ์ | จดหมายเหตุ | นิทรรศการ | เกร็ดความรู้ | เอกสารวิชาการ

 
   
          ความเป็นมา    
   
อาคารรำไพพรรณี
   

สืบเนื่องจากสถาบันพระปกเกล้า ได้รับมอบอาคารเก่า (อาคาร 5 ชั้น) ของกรมโยธาธิการ บริเวณเชิงสะพานผ่านฟ้าลีลาศ ซึ่งอยู่ในพื้นที่เดียวกับพิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว จึงต้องการให้อาคารนี้เป็นที่จัดแสดงพิพิธภัณฑ์ร่วมกันของ 3 หน่วยงาน คือ สถาบันพระปกเกล้า สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร และสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เพื่อจะให้เป็นกลุ่มพิพิธภัณฑ์เกี่ยวกับการเมืองการปกครองของไทย ประชาชนสามารถเข้าชมพิพิธภัณฑ์ที่เกี่ยวเนื่องกันได้ทั้ง 3 พิพิธภัณฑ์ในสถานที่เดียวกัน โดยมีแนวคิดและสาระสำคัญ ดังนี้

   
   

สถานที่ตั้งและการให้บริการ

ห้องจัดนิทรรศการถาวรรัฐสภาไทย อาคารรำไพพรรณี ชั้น 2
ถนนหลานหลวง แขวงโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100

เวลาทำการ วันอังคาร-วันอาทิตย์
(ยกเว้นวันหยุดสงกรานต์ และวันขึ้นปีใหม่)
ระหว่าง เวลา 09.00-16.00 นาฬิกา

โทรศัพท์ 0 2280 3413 ต่อ 201

   

“...สถาบันพระปกเกล้า สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี และสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ตระหนักถึงความสำคัญของการเผยแพร่ความรู้ด้านการเมืองการปกครอง ในระบอบประชาธิปไตยสู่ประชาชน โดยผ่านสื่อและกิจกรรมรูปแบบต่าง ๆ เพื่อให้ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขมีความเป็นปึกแผ่นและยั่งยืน หน่วยงานทั้ง 3 ฝ่าย จึงได้ทำข้อตกลงการใช้พื้นที่อาคาร 5 ชั้น... ให้พื้นที่บริเวณนี้เป็นกลุ่มพิพิธภัณฑ์ที่เกี่ยวเนื่องกับการเมืองการปกครองของไทย อันจะเป็นประโยชน์แก่ผู้เข้าชมที่สามารถเยี่ยมชมและศึกษาค้นคว้าหาความรู้จากพิพิธภัณฑ์ทั้ง 3 แห่งในสถานที่เดียวกัน... ให้สถาบันพระปกเกล้าเป็นผู้เสนอของบประมาณในการออกแบบ ปรับปรุง และตกแต่งอาคาร 5 ชั้น เพื่อจัดทำเป็นพิพิธภัณฑ์ร่วมกัน... โดยสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีและสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร จะเป็นผู้สนับสนุน...”

 

   
               
   

หลักการของการจัดพิพิธภัณฑ์ร่วมกันนี้ คือจะใช้อาคารเพื่อจัดแสดงพิพิธภัณฑ์ร่วมกัน โดยแต่ละพิพิธภัณฑ์ฯ ยังคงแยกกันจัดเป็นสัดส่วนกันออกไป ไม่ได้นำมาจัดแสดงเป็นพิพิธภัณฑ์เดียวกัน ซึ่งแบ่งเป็น ห้องจัดแสดงนิทรรศการรัฐสภาไทย ห้องจัดแสดงนิทรรศการ คณะรัฐมนตรีไทย และห้องจัดแสดงพิพิธภัณฑ์เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ตามลำดับ

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ได้รับการจัดสรรพื้นที่บริเวณชั้น 2 สำหรับการจัดแสดงนิทรรศการวิชาการ ที่เกี่ยวกับการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยด้านนิติบัญญัติของไทย โดยใช้ชื่อว่า “ห้องจัดแสดงนิทรรศการถาวรรัฐสภาไทย”

    อาคารรำไพพรรณี สถานที่จัดแสดงนิทรรศการถาวรรัฐสภาไทย บริเวณ ชั้น 2    
               
               
               
    โซนการจัดแสดงนิทรรศการ          
   

 

         
   

แผนที่โซนการจัดแสดงนิทรรศการ 11 โซน

   
   
  1. เกมส์เสริมความรู้
   
               
               
   

โซนที่ 1 >>

ประวัติความเป็นมาของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยในภาพรวมทั่วโลก

เนื้อหาความรู้

แสดงประวัติความเป็นมาของระบอบประชาธิปไตยที่กำเนิดขึ้นครั้งแรก รูปแบบของระบอบประชาธิปไตย และข้อแตกต่างของระบอบประชาธิปไตยใน ระบบรัฐสภา ระบบประธานาธิบดี และระบบกึ่งรัฐสภากึ่งประธานาธิบดี พร้อมแสดงแผนที่ประเทศที่ปกครองในระบอบประชาธิปไตย ทั้งสามรูปแบบทั่วโลก

    บริเวณโซนที่ 1 ประวัติความเป็นมาของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยในภาพรวมทั่วโลก    
               
               
   

บริเวณโซนที่ 2 ปฐมบทแห่งประชาธิปไตยในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

บริเวณโซนที่ 2 ปฐมบทแห่งประชาธิปไตยในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

   

<< โซนที่ 2

ปฐมบทแห่งประชาธิปไตยในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

เนื้อหาความรู้

จัดแสดงเนื้อหาความรู้เกี่ยวกับแรกเริ่มประชาธิปไตย ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงวางรากฐานด้านการเมืองการปกครองเพื่อรองรับการปกครองระบอบประชาธิปไตย โดยทรงตั้งสภาที่ปรึกษาราชการแผ่นดิน (Privy Council) และสภาที่ปรึกษาส่วนพระองค์ (Council of State) นอกจากนี้ยังกล่าวถึงพระราชกรณียกิจที่สำคัญ อันเป็นพื้นฐานที่ดีต่อการปูพื้นฐานสู่ความเป็นประชาธิปไตย เช่น การเลิกทาส การขยายโอกาสทางการศึกษา และแผนปฏิรูปการปกครอง เป็นต้น

   
               
               
   

โซนที่ 3 >>

ก้าวที่สองแห่งประชาธิปไตยในสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว

เนื้อหาความรู้

จัดแสดงเนื้อหาความรู้เกี่ยวกับประวัติความเป็นมา ตลอดจนรูปแบบการปกครองของเมืองจำลอง ประชาธิปไตยดุสิตธานี แผนที่สถานที่ตั้งและภาพถ่ายเมืองจำลองดุสิตธานี เอกสารหนังสือพิมพ์ ดุสิตสมิต และหนังสือพิมพ์ดุสิตสมัย ที่จัดพิมพ์ขึ้นในเมืองดุสิตธานี

บริเวณโซนที่ 3 ก้าวที่สองแห่งประชาธิปไตยในสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว

   

แผนที่สถานที่ตั้งและภาพถ่ายเมืองจำลองดุสิตธานี

ตู้จัดแสดงจำลองหนังสือพิมพ์ดุสิตสมิตและหนังสือพิมพ์ดุสิตสมัย
ตู้จัดแสดงจำลองหนังสือพิมพ์ดุสิตสมิตและหนังสือพิมพ์ดุสิตสมัย

   
 
           
               
   

โซนที่ 4 >>

ช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อการเมืองไทยและการเปลี่ยนแปลงการปกครอง ในสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว

เนื้อหาความรู้

จัดแสดงเนื้อหาความรู้ด้านการเมืองการปกครอง ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ช่วงก่อนการเปลี่ยนแปลงการปกครอง สาระความรู้เกี่ยวกับเอกสารสำคัญคือ Democracy of siam บทสัมภาษณ์ของรัชกาลที่ 7 พระราชทานแด่หนังสือพิมพ์อเมริกา พระราชบันทึก Problem of siam ของรัชกาลที่ 7 ถึงพระยากัลยาณไมตรี และร่างรัฐธรรมนูญ Outline of Changes in the Form of Government นอกจากนี้ยังจัดแสดงสาระความรู้ของอนุสรณ์แห่งการเปลี่ยนแปลงการปกครอง ที่จัดสร้างขึ้นในสมัย จอมพล ป. พิบูลสงคราม ได้แก่ หมุดจำลองการเปลี่ยนแปลงการปกครอง และอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย

แสดงเอกสารจำลองร่างรัฐธรรมนูญ
จัดแสดงเอกสารจำลองร่างรัฐธรรมนูญ

บริเวณโซนที่ 4 ช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อการเมืองไทยและการเปลี่ยนแปลงการปกครอง ในสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว

   

แผนผังการสร้างหมุดจำลองการเปลี่ยนแปลงการปกครอง

แสดงหมุดจำลองการเปลี่ยนแปลงการปกครอง

จัดแสดงหมุดจำลองการเปลี่ยนแปลงการปกครอง

   
 
up
           
 
           
    บริเวณโซนที่ 5 การจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับสมุดไทย    

<< โซนที่ 5

การจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับสมุดไทย

เนื้อหาความรู้

จัดแสดงเกี่ยวกับขั้นตอนการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับสมุดไทย ตั้งแต่ขั้นการจัดพิมพ์ต้นฉบับ การจัดเตรียมกระดาษ การเขียน การจัดทำรูปเล่มสมุดไทย การลงรักปิดทอง การลงพระปรมาภิไธย การประทับตราพระราชลัญจกร

   
   
ภาพขั้นตอนการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับสมุดไทย
   
    รัฐธรรมนูญฉบับสมุดไทย     รัฐธรรมนูญฉบับสมุดไทย    
               
               
   

โซนที่ 6 >>

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

เนื้อหาความรู้

จัดแสดงเกี่ยวกับเนื้อหารายละเอียดภายในรัฐธรรมนูญทั้งฉบับ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรสยามพุทธศักราช 2475 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2489 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2489 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2517 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2540 และ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2550

    บริเวณโซนที่ 6 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยตู้แสดงความรู้เกี่ยวกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2540    
   

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรสยามพุทธศักราช 2475

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรสยามพุทธศักราช 2475 ภาพที่ 1 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรสยามพุทธศักราช 2475 ภาพที่ 2 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรสยามพุทธศักราช 2475 ภาพที่ 3

 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2550

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2550 ภาพที่ 1 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2550 ภาพที่  2 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2550 ภาพที่  3

   
 
           
               
   

โซนที่ 7

การจำลองการประชุมสภา

เนื้อหาความรู้

จัดแสดงการจำลองการประชุมสภา ณ พระที่นั่งอนันตสมาคม ภายหลังจากที่มีการเปลี่ยนแปลงการปกครองมาสู่ระบอบประชาธิปไตย ซึ่งมีการแต่งตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจำนวน 70 คน ทำหน้าที่แทนปวงชนชาวไทย และจำลองการประชุมสภา ณ อาคารรัฐสภาในปัจจุบัน โดยแสดงรายละเอียดเนื้อหาความรู้เกี่ยวกับบทบาทการทำหน้าที่ในด้านนิติบัญญัติ ของสภาผู้แทนราษฎรตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ

   
               
   
จำลองการประชุมสภา ณ พระที่นั่งอนันตสมาคม ภายหลังจากที่มีการเปลี่ยนแปลงการปกครองมาสู่ระบอบประชาธิปไตย
    จำลองการประชุมสภา ณ อาคารรัฐสภาในปัจจุบัน    
               
               
   

บริเวณโซนที่ 8 ประวัติรัฐสภาไทยและอำนาจหน้าที่

   

<< โซนที่ 8

ประวัติรัฐสภาไทยและอำนาจหน้าที่

เนื้อหาความรู้

จัดแสดงเนื้อหาความรู้เกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ของรัฐสภาในด้านนิติบัญญัติ ที่มีความสัมพันธ์กับฝ่ายบริหาร รูปแบบของรัฐสภาไทย ประวัติความเป็นมาของรัฐสภาแต่ละชุดตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน และ video Presentation ฉบับการ์ตูน สำหรับเยาวชนเพื่อสร้างความรู้ในระดับพื้นฐานที่เข้าใจง่าย

 

   
   

นิทรรศการประวัติความเป็นมาของรัฐสภาแต่ละชุดตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน

   
นิทรรศการประวัติความเป็นมาของรัฐสภาแต่ละชุดตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน
   
               
   

Presentation ประวัติความเป็นมาของรัฐสภาแต่ละชุดตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน video Presentation ฉบับการ์ตูน พร้อมบทบรรยายภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ภาพที่ 1 video Presentation ฉบับการ์ตูน พร้อมบทบรรยายภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ภาพที่ 2

   
               
               
 
up
           
   

โซนที่ 9 >>

ประวัติการเลือกตั้ง

เนื้อหาความรู้

จัดแสดงเนื้อหาความรู้เกี่ยวกับประวัติความเป็นมา ความหมายและรูปแบบของการเลือกตั้งในประเทศไทย สถิติข้อมูลของการเลือกตั้งตั้งแต่ครั้งแรกจนถึงปัจจุบัน

    บริเวณโซนที่ 9 ประวัติการเลือกตั้ง    
   
บริเวณ ความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้งในประเทศไทย
   
Presentation ความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้งในประเทศไทย
   
               
               
   
บริเวณโซนที่ 10 รัฐสภาไทยในเวทีโลก
   

<< โซนที่ 10

รัฐสภาไทยในเวทีโลก

เนื้อหาความรู้

จัดแสดงเนื้อหาความรู้เกี่ยวกับรัฐสภาไทยในเวทีโลก ที่มีบทบาทสำคัญในการเสริมสร้างความเข้าใจและความสัมพันธ์อันดี ในระดับโลกและระดับภูมิภาค ระหว่างประเทศไทยกับต่างประเทศ เพื่อช่วยแสวงหาแนวทางการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ของประชาคมโลก ด้วยวิถีทางการทูตรัฐสภาโดยเข้าร่วมเป็นสมาชิกในองค์กรต่าง ๆ อาทิ สหภาพรัฐสภา สหภาพสมาชิกรัฐสภาเอเซียและแปซิฟิก สมัชชารัฐสภาอาเซียน

   
   
เนื้อหาความรู้เกี่ยวกับรัฐสภาไทยในเวทีโลก
    แสดงสิ่งของภายในนิทรรศการ    
               
               
   

โซนที่ 11 >>

เกมส์ทดสอบความรู้

เนื้อหาความรู้

นำเสนอแบบทดสอบความรู้เกี่ยวกับการเมืองการปกครองของไทย จากเนื้อหาทั้งหมดที่จัดแสดง อยู่ภายในห้องจัดแสดงนิทรรศการถาวรรัฐสภาไทย ประกอบด้วย

1. เกมส์ตาถามหลานตอบ

เกมส์ถามตอบที่สามารถเลือกคำตอบได้เองจากคำตอบทั้ง 4 ตัวเลือก และมีผลคะแนนรวมให้เมื่อจบเกมส์ ผู้รับคะแนนสูงสุดคือผู้ชนะ

2. เกมส์เส้นทางสู่ประชาธิปไตย

เป็นเกมส์เดินตามเส้นทางโดยใช้ทอดลูกเต๋าเลือกจำนวนช่องเดิน ซึ่งในแต่ละช่องทางเดินจะมี เกร็ดความรู้เรื่องการเมืองการปกครองแสดงอยู่ ผู้ที่เดินถึงอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยก่อนคือผู้ชนะ

    บริเวณโซนที่ 11 เกมส์ทดสอบความรู้เกี่ยวกับการเมืองการปกครองของไทย จากเนื้อหาทั้งหมดที่จัดแสดง    
         
   

หน้าแรกเกมส์ตาถามหลานตอบ ตัวอย่างเกมส์ตาถามหลานตอบ ภาพที่ 1 ตัวอย่างเกมส์ตาถามหลานตอบ ภาพที่ 2

หน้าแรกเกมส์เส้นทางสู่ประชาธิปไตย ตัวอย่างเกมส์เส้นทางสู่ประชาธิปไตย ภาพที่ 1 ตัวอย่างเกมส์เส้นทางสู่ประชาธิปไตย ภาพที่ 2

   
   

 

   
 
up
           
               
  home            
  กลุ่มงานพิพิธภัณฑ์และจดหมายเหตุ สำนักวิชาการ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
โทรศัพท์ 0 2244 2055-6, 0 2 244 1059 โทรสาร 0 2244 2061

Webmaster : 0 2244 1398