Web update สำนักวิชาการ

     
  รายการการจัดทำเว็บเพจและปรับปรุงข้อมูล ประจำเดือนกรกฎาคม 2561
     

ลำดับที่

รายการที่จัดทำ/ปรับปรุง

เรียกดูข้อมูลที่ URL

1

ระเบียบวาระการประชุมและบันทึกการประชุม เอกสารแนบระเบียบวาระ และเอกสารประกอบการพิจารณา การประชุมสภา
1.1 สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ 41-49/2561

http://library2.parliament.go.th/giventake/nla2557.html
2 เพจพระราชบัญญัติที่ผ่านการพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
2.1 พระราชบัญญัติที่ประกาศใช้แล้ว จำนวน 301 ฉบับ โดยพระราชบัญญัติที่ประกาศในเดือนกรกฎาคม 2561 จำนวน 6 รายการ
 • พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561
 • พระราชบัญญัติธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
 • พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561
 • พระราชบัญญัติธนาคารแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2561
 • พระราชบัญญัติธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561
 • พระราชบัญญัติคุ้มครองการดำเนินงานของศูนย์เตรียมความพร้อมป้องกันภัยพิบัติแห่งเอเชีย พ.ศ. 2561

2.2 พระราชบัญญัติที่รอประกาศในราชกิจจานุเบกษา จำนวน 5 ฉบับ
2.3 ร่างพระราชบัญญัติที่อยู่ระหว่างการพิจารณา จำนวน 33 ฉบับ
2.4 ติดตามสถานะการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ

http://library2.parliament.go.th/giventake/nlalaw2557.html
(ข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2561)
3

ประกาศ คำสั่ง คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) จำนวน 1 รายการ

 • ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 1/2561 เรื่อง การกำหนดรายชื่อสถาบันอุดมศึกษาอื่น ตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 39/2559 เรื่อง การจัดระเบียบและแก้ไขปัญหาธรรมาภิบาล ในสถาบันอุดมศึกษา ลงวันที่ 12 กรกฎาคม พุทธศักราช 2559
http://library2.parliament.go.th/giventake/ncpo.html
4

ผลงานทางวิชาการ
4.1 บทความวิชาการ Academic Focus จำนวน 5 รายการ

 • สังคมผู้สูงอายุกับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย
 • วาระการพัฒนาที่ยั่งยืนกับการขับเคลื่อนของประเทศไทย
 • กฎหมายรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์กับการเตรียมการของภาครัฐ
 • เมียนมากับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
 • ปัญหาการพนันฟุตบอลโลก 2018 กับเยาวชนไทย

4.2 บทความวิชาการประเด็นร้อน Hot Issue จำนวน 10 รายการ

 • การลดใช้พลาสติกหุ้มฝาขวดน้ำดื่ม (Plastic Cap Seal)
 • รถไฟท่องเที่ยวเส้นทางรถไฟสายมรณะ : โอกาสในการเพิ่มศักยภาพการท่องเที่ยว
 • ผู้ตรวจการเลือกตั้งคือใคร ทำหน้าที่อะไร?
 • GrabBike ทางเลือกที่ใช่ในเวลาที่ผิด
 • พลิกโฉมบริการภาครัฐ
 • กฎหมายใหม่ : พระราชบัญญัติการกลับเป็นผู้ประกันตน พ.ศ. 2561
 • การเข้าถึงงานอันมีลิขสิทธิ์สำหรับคนพิการ
 • TCAS ระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษารูปแบบใหม่
 • ปฏิรูปตำรวจ: เพื่อตอบโจทย์ประชาชน
 • ตัวแทนของสถาบันการเงิน (Banking Agent) จุดเปลี่ยนบริการทางการเงินในอนาคต

4.3 เอกสารข่าวสารงานวิจัยและพัฒนา ปีที่ 17 ฉบับที่ 190 (มิถุนายน 2561)
4.4 บทความวิชาการในรายการ ร้อยเรื่องเมืองไทย จำนวน 5 รายการ

 • การเตรียมความพร้อมของรัฐสภาไทยในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมในกรอบสมัชชารัฐสภาอาเซียน (AIPA) ปี 2562
 • บทบัญญัติด้านสิทธิสตรีตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560
 • ข้อกำหนดกรุงเทพฯ
 • การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA)
 • กฎหมายและนโยบายเพื่อการสงวนรักษามรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้

http://library2.parliament.go.th/ejournal/e_acdfocus.html

http://library2.parliament.go.th/ebook/e_hotissue.html

http://library2.parliament.go.th/ejournal/e_rdnews.html

http://library2.parliament.go.th/giventake/royrueng.html

5

สาระสังเขปหนังสือใหม่ เดือนเมษายน พฤษภาคม และมิถุนายน 2561

http://library2.parliament.go.th/ejournal/e_abook.html
6

สาระสังเขปบทความวารสาร เดือนมีนาคม เมษายน พฤษภาคม และมิถุนายน 2561

http://library2.parliament.go.th/ejournal/e_ajournal.html

7

KM สำนักวิชาการ
7.1 การอบรมและสัมมนา จำนวน 1 รายการ

 • Smart Library : การบริการของห้องสมุดยุคใหม่เพื่อรองรับประเทศไทย 4.0

7.2 แผนการจัดการความรู้ของสำนักวิชาการ ประจำปี 2561
7.3 คณะทำงานจัดการความรู้ สำนักวิชาการ ประจำปี 2561

http://library2.parliament.go.th/wichakarn/km.html
http://library2.parliament.go.th/wichakarn/seminar.html

http://library2.parliament.go.th/wichakarn/km-meeting.html

     

 

web updateเลือกดูรายการย้อนหลัง

             
พ.ศ.2561 มกราคม 2561 กุมภาพันธ์ 2561 มีนาคม 2561 เมษายน 2561 พฤษภาคม 2561 มิถุนายน 2561
  กรกฎาคม 2561          
             
พ.ศ.2560 มกราคม 2560 กุมภาพันธ์ 2560 มีนาคม 2560 เมษายน 2560 พฤษภาคม 2560 มิถุนายน 2560
  กรกฎาคม 2560 สิงหาคม 2560 กันยายน 2560 ตุลาคม 2560 พฤศจิกายน 2560 ธันวาคม 2560
             
พ.ศ.2559 มกราคม 2559 กุมภาพันธ์ 2559 มีนาคม 2559 เมษายน 2559 พฤษภาคม 2559 มิถุนายน 2559
  กรกฎาคม 2559 สิงหาคม 2559 กันยายน 2559 ตุลาคม 2559 พฤศจิกายน 2559 ธันวาคม 2559
             
พ.ศ.2558 มกราคม 2558 กุมภาพันธ์ 2558 มีนาคม 2558 เมษายน 2558 พฤษภาคม 2558 มิถุนายน 2558
  กรกฎาคม 2558 สิงหาคม 2558 กันยายน 2558 ตุลาคม 2558 พฤศจิกายน 2558 ธันวาคม 2558
             
พ.ศ.2557 มกราคม 2557 กุมภาพันธ์ 2557 มีนาคม 2557 เมษายน 2557 พฤษภาคม 2557 มิถุนายน 2557
  กรกฎาคม 2557 สิงหาคม 2557 กันยายน 2557 ตุลาคม 2557 พฤศจิกายน 2557 ธันวาคม 2557
             
พ.ศ.2556 มกราคม 2556 กุมภาพันธ์ 2556 มีนาคม 2556 เมษายน 2556 พฤษภาคม 2556 มิถุนายน 2556
  กรกฎาคม 2556 สิงหาคม 2556 กันยายน 2556 ตุลาคม 2556 พฤศจิกายน 2556 ธันวาคม 2556
             
พ.ศ.2555 มกราคม 2555 กุมภาพันธ์ 2555 มีนาคม 2555 เมษายน 2555 พฤษภาคม 2555 มิถุนายน 2555
  กรกฎาคม 2555 สิงหาคม 2555 กันยายน 2555 ตุลาคม 2555 พฤศจิกายน 2555 ธันวาคม 2555
             
พ.ศ.2554 มกราคม 2554 กุมภาพันธ์ 2554 มีนาคม 2554 เมษายน 2554 พฤษภาคม 2554 มิถุนายน 2554
  กรกฎาคม 2554 สิงหาคม 2554 กันยายน 2554 ตุลาคม 2554 พฤศจิกายน 2554 ธันวาคม 2554
             
พ.ศ.2553 มกราคม 2553 กุมภาพันธ์ 2553 มีนาคม 2553 เมษายน 2553 พฤษภาคม 2553 มิถุนายน 2553
  กรกฎาคม 2553 สิงหาคม 2553 กันยายน 2553 ตุลาคม 2553 พฤศจิกายน 2553 ธันวาคม 2553
พ.ศ.2552 เมษายน 2552 พฤษภาคม 2552 มิถุนายน 2552 กรกฎาคม 2552 สิงหาคม 2552 กันยายน 2552
  ตุลาคม 2552 พฤศจิกายน 2552 ธันวาคม 2552      

 

HOME
สำนักวิชาการ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
โทรศัพท์ : 02244 1398 โทรสาร : 02244 1083
upload : 7/5/2552 last update :
7/8/2561
Webmaster : บุษราภรณ์ อัครนิธิยานนท์