Web update สำนักวิชาการ

     
  รายการการจัดทำเว็บเพจและปรับปรุงข้อมูล ประจำเดือนธันวาคม 2559
     

ลำดับที่

รายการที่จัดทำ/ปรับปรุง

เรียกดูข้อมูลที่ URL

1

Give and Take ฐานความรู้ห้องสมุดรัฐสภา จำนวน 1 รายการ

 • พระบรมราชโองการ ประกาศ ให้รัฐมนตรีพ้นจากความเป็นรัฐมนตรีและแต่งตั้งรัฐมนตรี
http://library2.parliament.go.th/giventake/giveandtake.html
2 ระเบียบวาระการประชุมและบันทึกการประชุม เอกสารแนบระเบียบวาระ และเอกสารประกอบการพิจารณา การประชุมสภา
1.1 สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ 79-84/2559
1.2 สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ครั้งที่ 61-64/2559
http://library2.parliament.go.th/giventake/nla2557.html
http://library2.parliament.go.th/giventake/nrsa2558.html
3

E-Book ผลงานของนักวิชาการประจำสำนัก
3.1 บทความวิชาการประเด็นร้อน (Hot Issue) จำนวน 6 รายการ

 • การบูรณาการฐานข้อมูลประชาชนและการบริการภาครัฐ
 • ปัญหาครู : ปัญหาที่รอการปฏิรูป
 • การปฏิรูปการบริหารราชการกรุงเทพมหานคร
 • สมาร์ทฟาร์ม (Smart Farm) การทำเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
 • ความตกลงการค้าเสรีระหว่างปากีสถาน - ไทย (Pakistan - Thailand Free Trade Agreement: PATHFTA)
 • ปัญหาการคอร์รัปชั่นของกลุ่มประเทศอาเซียน
http://library2.parliament.go.th/ebook/e_hotissue.html
4 เพจพระราชบัญญัติที่ผ่านการพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
4.1 ติดตามสถานะการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
4.2 ร่างพระราชบัญญัติที่อยู่ระหว่างการพิจารณา จำนวน 23 ฉบับ
4.3 พระราชบัญญัติที่รอประกาศในราชกิจจานุเบกษา จำนวน 19 ฉบับ
4.4 พระราชบัญญัติที่ประกาศใช้แล้ว จำนวน 195 ฉบับ
http://library2.parliament.go.th/giventake/nlalaw2557.html
(ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559)
5

เพจคณะทำงานด้านข้อมูลรายการ...ร้อยเรื่องเมืองไทย จำนวน 4 รายการ

 • บทบาทของรัฐสภากับการสืบราชสันตติวงศ์
 • คณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าว (นบข.)
 • พฤติกรรมผู้ใช้และสื่อในยุคดิจิทัล โจทย์สำคัญที่ห้องสมุดต้องปรับตัว
 • การเลือกตั้งที่บริสุทธิ์และเที่ยงธรรม
http://library2.parliament.go.th/giventake/royrueng.html
6

ประกาศ คำสั่ง คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) จำนวน 11 รายการ

 • คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 70/2559 เรื่อง การแก้ไขปัญหาการดำเนินคดีความผิดเกี่ยวกับกฎหมายการประมง
 • คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 71/2559 เรื่อง การยกเลิกกฎหมายว่าด้วยสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กฎหมายว่าด้วยสภาพัฒนาการเมือง และกฎหมายว่าด้วยคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย
 • คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 72/2559 เรื่อง การแก้ไขปัญหาผลกระทบจากการประกอบกิจการเหมืองแร่ทองคำ
 • คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 73/2559 เรื่อง การปฏิบัติหน้าที่ของผู้อำนวยการสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (เพิ่มเติม)
 • คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 74/2559 เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 17/2558
 • คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 75/2559 เรื่อง ระงับการคัดเลือกบุคคลและการสรรหาเพื่อเสนอชื่อเป็น กรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
 • คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 76/2559 เรื่อง มาตรการส่งเสริมการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ
 • คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 77/2559 เรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการพิจารณาอนุญาตผลิตภัณฑ์สุขภาพ
 • คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 78/2559 เรื่อง มาตรการแก้ไขปัญหาการเชื่อมต่อระบบรถไฟฟ้าโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน (สายเฉลิมรัชมงคล) ช่วงหัวลำโพง - บางซื่อ และโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงบางใหญ่ – บางซื่อ
 • คำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 5/2559 เรื่อง แต่งตั้งผู้ปฏิบัติงานในคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
 • คำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 6/2559 เรื่อง แก้ไขบุคคลตามองค์ประกอบคณะกรรมการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ

http://library2.parliament.go.th/giventake/ncpo.html

7

E-Journal วารสารรัฐสภา ฉบับเต็ม
7.1 Academic Focus จำนวน 3 รายการ

 • Brexit บทเรียนใหม่ของภูมิภาคนิยม จากสหภาพยุโรปสู่ประชาคมอาเซียน
 • อายุของสภาผู้แทนราษฎรและการยุบสภาผู้แทนราษฎร
 • บทบาทของพรรครัฐบาลและพรรคฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร

7.2 เอกสารข่าวสารงานวิจัยและพัฒนา ปีที่ 15 ฉบับที่ 171 (พฤศจิกายน 2559) และปีที่ 15 ฉบับที่ 172 (ธันวาคม 2559)

http://library2.parliament.go.th/ejournal/e_acdfocus.html

 

 

http://library2.parliament.go.th/ejournal/e_rdnews.html

8 สารบัญมติชนสุดสัปดาห์และเนชั่นสุดสัปดาห์ ประจำเดือนธันวาคม 2559
8.1 มติชนสุดสัปดาห์ ปีที่ 36 ฉบับที่ 1893 - 1896
8.2 เนชั่นสุดสัปดาห์ ปีที่ 25 ฉบับที่ 1278 – 1281
http://library2.parliament.go.th/news/mainnews.html
http://library2.parliament.go.th/news/mw.html
http://library2.parliament.go.th/news/nw.html
9 สาระสังเขปหนังสือ เดือนพฤศจิกายน 2559 http://library2.parliament.go.th/ejournal/e_abook.html
10 สาระสังเขปบทความวารสาร เดือนพฤศจิกายน 2559 http://library2.parliament.go.th/ejournal/e_ajournal.html
11

เกี่ยวกับสำนักวิชาการ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
11.1 ผู้บริหารและผู้ร่วมงานของสำนักวิชาการ

 • กลุ่มงานบริหารทั่วไป
 • กลุ่มงานห้องสมุด
http://library2.parliament.go.th/library/adminchart.html
http://library2.parliament.go.th/library/adminlist.html
http://library2.parliament.go.th/library/group1.html
http://library2.parliament.go.th/library/group2.html
     

 

web updateเลือกดูรายการย้อนหลัง

             
พ.ศ.2559 มกราคม 2559 กุมภาพันธ์ 2559 มีนาคม 2559 เมษายน 2559 พฤษภาคม 2559 มิถุนายน 2559
  กรกฎาคม 2559 สิงหาคม 2559 กันยายน 2559 ตุลาคม 2559 พฤศจิกายน 2559  
             
พ.ศ.2558 มกราคม 2558 กุมภาพันธ์ 2558 มีนาคม 2558 เมษายน 2558 พฤษภาคม 2558 มิถุนายน 2558
  กรกฎาคม 2558 สิงหาคม 2558 กันยายน 2558 ตุลาคม 2558 พฤศจิกายน 2558 ธันวาคม 2558
             
พ.ศ.2557 มกราคม 2557 กุมภาพันธ์ 2557 มีนาคม 2557 เมษายน 2557 พฤษภาคม 2557 มิถุนายน 2557
  กรกฎาคม 2557 สิงหาคม 2557 กันยายน 2557 ตุลาคม 2557 พฤศจิกายน 2557 ธันวาคม 2557
             
พ.ศ.2556 มกราคม 2556 กุมภาพันธ์ 2556 มีนาคม 2556 เมษายน 2556 พฤษภาคม 2556 มิถุนายน 2556
  กรกฎาคม 2556 สิงหาคม 2556 กันยายน 2556 ตุลาคม 2556 พฤศจิกายน 2556 ธันวาคม 2556
             
พ.ศ.2555 มกราคม 2555 กุมภาพันธ์ 2555 มีนาคม 2555 เมษายน 2555 พฤษภาคม 2555 มิถุนายน 2555
  กรกฎาคม 2555 สิงหาคม 2555 กันยายน 2555 ตุลาคม 2555 พฤศจิกายน 2555 ธันวาคม 2555
             
พ.ศ.2554 มกราคม 2554 กุมภาพันธ์ 2554 มีนาคม 2554 เมษายน 2554 พฤษภาคม 2554 มิถุนายน 2554
  กรกฎาคม 2554 สิงหาคม 2554 กันยายน 2554 ตุลาคม 2554 พฤศจิกายน 2554 ธันวาคม 2554
             
พ.ศ.2553 มกราคม 2553 กุมภาพันธ์ 2553 มีนาคม 2553 เมษายน 2553 พฤษภาคม 2553 มิถุนายน 2553
  กรกฎาคม 2553 สิงหาคม 2553 กันยายน 2553 ตุลาคม 2553 พฤศจิกายน 2553 ธันวาคม 2553
พ.ศ.2552 เมษายน 2552 พฤษภาคม 2552 มิถุนายน 2552 กรกฎาคม 2552 สิงหาคม 2552 กันยายน 2552
  ตุลาคม 2552 พฤศจิกายน 2552 ธันวาคม 2552      

 

HOME
สำนักวิชาการ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
โทรศัพท์ : 02244 1398 โทรสาร : 02244 1083
upload : 7/5/2552 last update :
9/1/2560
Webmaster : บุษราภรณ์ อัครนิธิยานนท์