Web update สำนักวิชาการ

     
  รายการการจัดทำเว็บเพจและปรับปรุงข้อมูล ประจำเดือนกรกฎาคม 2560
     

ลำดับที่

รายการที่จัดทำ/ปรับปรุง

เรียกดูข้อมูลที่ URL

1

Give and Take ฐานความรู้ห้องสมุดรัฐสภา จำนวน 1 รายการ

 • ข้อบังคับการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ. 2560
http://library2.parliament.go.th/giventake/giveandtake.html
2

ระเบียบวาระการประชุมและบันทึกการประชุม เอกสารแนบระเบียบวาระ และเอกสารประกอบการพิจารณา การประชุมสภา
2.1 สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ 42-46/2560
2.2 สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ครั้งที่ 26-31/2560

http://library2.parliament.go.th/giventake/nla2557.html
http://library2.parliament.go.th/giventake/nrsa2558.html
3 เพจพระราชบัญญัติที่ผ่านการพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
3.1 ติดตามสถานะการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
3.2 ร่างพระราชบัญญัติที่อยู่ระหว่างการพิจารณา จำนวน 14 ฉบับ
3.3 พระราชบัญญัติที่รอประกาศในราชกิจจานุเบกษา จำนวน 13 ฉบับ
3.4 พระราชบัญญัติที่ประกาศใช้แล้ว จำนวน 245 ฉบับ
http://library2.parliament.go.th/giventake/nlalaw2557.html
(ข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2560)
4

E-Book ผลงานของนักวิชาการประจำสำนัก
4.1 บทความวิชาการประเด็นร้อน (Hot Issue) จำนวน 9 รายการ

 • แนวทางในการป้องกันการฆาตกรรมเด็กตามสิทธิของมารดาในการได้รับความคุ้มครองและช่วยเหลือทั้งก่อนและหลังคลอดบุตรตามมาตรา 48 แห่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560
 • ยุทธศาสตร์ชาติการค้า ทางรอดเศรษฐกิจไทย
 • ผู้ตรวจการแผ่นดิน
 • แนวทางการจัดทำและการเสนอร่างกฎหมายตามบทบัญญัติมาตรา 77 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560
 • ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์กลางเพื่อการสื่อสารของหน่วยงานภาครัฐ (MailGoThai)
 • หลักธรรมาภิบาลในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560
 • คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560
 • กฎหมายว่าด้วยการจัดการทรัพยากรน้ำ
 • การจัดการศึกษาเด็กเล็กให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560

http://library2.parliament.go.th/ebook/e_bookbas.html

http://library2.parliament.go.th/ebook/e_hotissue.html

5

เพจคณะทำงานด้านข้อมูลรายการ...ร้อยเรื่องเมืองไทย จำนวน 9 รายการ

 • พระราชอัจฉริยภาพทางด้านดนตรี
 • การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Government Data)
 • ทักษะดิจิทัล: การพัฒนาประเทศสู่ Thailand 4.0
 • การตราร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวด้วยการเงินภายใต้บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560
 • ข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact: IP)
 • ในหลวงรัชกาลที่ 9 กับพระอัจฉริยภาพทางดนตรี
 • กลไกตามรัฐธรรมนูญเพื่อการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
 • พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญา พ.ศ. 2560
 • สารพันธุกรรม (DNA) กับกระบวนการยุติธรรม
http://library2.parliament.go.th/giventake/royrueng.html
6

ประกาศ คำสั่ง คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) จำนวน 4 รายการ

 • คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 32/2560 เรื่อง การบรรเทาความเสียหายให้แก่ประชาชนในกรณีปลูกสร้างอาคารหรือสิ่งอื่นใดล่วงล้ำลำแม่น้ำ
 • คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 33/2560 เรื่อง มาตรการชั่วคราวเพื่อแก้ไขข้อขัดข้องในการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว
 • คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 34/2560 เรื่อง การเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบของคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 105/2557
 • คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 35/2560 เรื่อง ประกาศรายชื่อเจ้าหน้าที่ของรัฐที่อยู่ระหว่างการถูกตรวจสอบเพิ่มเติม ครั้งที่ 9 
http://library2.parliament.go.th/giventake/ncpo.html
7

E-Journal วารสารรัฐสภา ฉบับเต็ม
7.1 Academic Focus จำนวน 2 รายการ

 • การเข้าชื่อเสนอกฎหมายโดยประชาชน (Initative Process)
 • สู้ภัยแล้งด้วยเครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์

7.2 เอกสารข่าวสารงานวิจัยและพัฒนา ปีที่ 16 ฉบับที่ 179 (กรกฎาคม 2560)

http://library2.parliament.go.th/ejournal/e_acdfocus.html

http://library2.parliament.go.th/ejournal/e_rdnews.html

8

KM สำนักวิชาการ
8.1 การอบรมและสัมมนา จำนวน 2 รายการ

 • เกษตรไทยไร้สารเคมี? ทางเลือกเชิงนโยบายสำหรับการจัดการศัตรูพืชที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
 • กฎหมายปกครองสำหรับผู้บริหาร

http://library2.parliament.go.th/wichakarn/km.html

http://library2.parliament.go.th/wichakarn/seminar.html

9 สาระสังเขปหนังสือใหม่ เดือนมิถุนายน 2560 http://library2.parliament.go.th/ejournal/e_abook.html
10 สาระสังเขปบทความวารสาร เดือนมิถุนายน 2560 http://library2.parliament.go.th/ejournal/e_ajournal.html
11

เกี่ยวกับสำนักวิชาการ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
11.1 การศึกษาดูงานต่างประเทศ

 • การประชุมสมาคมบรรณารักษ์รัฐสภาเอเชียและแปซิฟิก (Association of Parliamentary Librarians of Asia and the Pacific - APLAP) ครั้งที่ 11 ประจำปี 2560 ภายใต้หัวข้อ "การก้าวเข้าสู่ยุคของ Big Data: บทบาทของห้องสมุดรัฐสภาและบริการวิจัย" (Moving Towards a Big Data Era: the Role of Parliamentary Libraries and Research Services) ณ รัฐสภาเกาหลี ณ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี ระหว่างวันที่ 26-28 เมษายน พ.ศ. 2560
http://library2.parliament.go.th/wichakarn/nalvisit.html
     

 

web updateเลือกดูรายการย้อนหลัง

             
พ.ศ.2560 มกราคม 2560 กุมภาพันธ์ 2560 มีนาคม 2560 เมษายน 2560 พฤษภาคม 2560 มิถุนายน 2560
             
พ.ศ.2559 มกราคม 2559 กุมภาพันธ์ 2559 มีนาคม 2559 เมษายน 2559 พฤษภาคม 2559 มิถุนายน 2559
  กรกฎาคม 2559 สิงหาคม 2559 กันยายน 2559 ตุลาคม 2559 พฤศจิกายน 2559 ธันวาคม 2559
             
พ.ศ.2558 มกราคม 2558 กุมภาพันธ์ 2558 มีนาคม 2558 เมษายน 2558 พฤษภาคม 2558 มิถุนายน 2558
  กรกฎาคม 2558 สิงหาคม 2558 กันยายน 2558 ตุลาคม 2558 พฤศจิกายน 2558 ธันวาคม 2558
             
พ.ศ.2557 มกราคม 2557 กุมภาพันธ์ 2557 มีนาคม 2557 เมษายน 2557 พฤษภาคม 2557 มิถุนายน 2557
  กรกฎาคม 2557 สิงหาคม 2557 กันยายน 2557 ตุลาคม 2557 พฤศจิกายน 2557 ธันวาคม 2557
             
พ.ศ.2556 มกราคม 2556 กุมภาพันธ์ 2556 มีนาคม 2556 เมษายน 2556 พฤษภาคม 2556 มิถุนายน 2556
  กรกฎาคม 2556 สิงหาคม 2556 กันยายน 2556 ตุลาคม 2556 พฤศจิกายน 2556 ธันวาคม 2556
             
พ.ศ.2555 มกราคม 2555 กุมภาพันธ์ 2555 มีนาคม 2555 เมษายน 2555 พฤษภาคม 2555 มิถุนายน 2555
  กรกฎาคม 2555 สิงหาคม 2555 กันยายน 2555 ตุลาคม 2555 พฤศจิกายน 2555 ธันวาคม 2555
             
พ.ศ.2554 มกราคม 2554 กุมภาพันธ์ 2554 มีนาคม 2554 เมษายน 2554 พฤษภาคม 2554 มิถุนายน 2554
  กรกฎาคม 2554 สิงหาคม 2554 กันยายน 2554 ตุลาคม 2554 พฤศจิกายน 2554 ธันวาคม 2554
             
พ.ศ.2553 มกราคม 2553 กุมภาพันธ์ 2553 มีนาคม 2553 เมษายน 2553 พฤษภาคม 2553 มิถุนายน 2553
  กรกฎาคม 2553 สิงหาคม 2553 กันยายน 2553 ตุลาคม 2553 พฤศจิกายน 2553 ธันวาคม 2553
พ.ศ.2552 เมษายน 2552 พฤษภาคม 2552 มิถุนายน 2552 กรกฎาคม 2552 สิงหาคม 2552 กันยายน 2552
  ตุลาคม 2552 พฤศจิกายน 2552 ธันวาคม 2552      

 

HOME
สำนักวิชาการ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
โทรศัพท์ : 02244 1398 โทรสาร : 02244 1083
upload : 7/5/2552 last update :
5/8/2560
Webmaster : บุษราภรณ์ อัครนิธิยานนท์