Web update สำนักวิชาการ

     
  รายการการจัดทำเว็บเพจและปรับปรุงข้อมูล ประจำเดือนกันยายน 2561
     

ลำดับที่

รายการที่จัดทำ/ปรับปรุง

เรียกดูข้อมูลที่ URL

1

ระเบียบวาระการประชุมและบันทึกการประชุม เอกสารแนบระเบียบวาระ และเอกสารประกอบการพิจารณา การประชุมสภา
1.1 สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ 56-64/2561

http://library2.parliament.go.th/giventake/nla2557.html
2 เพจพระราชบัญญัติที่ผ่านการพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
2.1 พระราชบัญญัติที่ประกาศใช้แล้ว จำนวน 306 ฉบับ โดยพระราชบัญญัติที่ประกาศในเดือนกันยายน 2561 จำนวน 3 รายการ
 • พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2561
 • พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2561
 • พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

2.2 พระราชบัญญัติที่รอประกาศในราชกิจจานุเบกษา จำนวน 6 ฉบับ
2.3 ร่างพระราชบัญญัติที่อยู่ระหว่างการพิจารณา จำนวน 28 ฉบับ
2.4 ติดตามสถานะการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ

http://library2.parliament.go.th/giventake/nlalaw2557.html
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2561)
3

ประกาศ คำสั่ง คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) จำนวน 3 รายการ

 • คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 13/2561 เรื่อง การดำเนินการตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง (เพิ่มเติม)
 • คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 14/2561 เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน
 • คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 15/2561 เรื่อง การแก้ไขปัญหาการบริหารราชการเมืองพัทยา 
http://library2.parliament.go.th/giventake/ncpo.html
4

ผลงานทางวิชาการ
4.1 บทความวิชาการ Academic Focus จำนวน 6 รายการ

 • ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการป้องกันภัยพิบัติและการบรรเทาสาธารณภัย : กรณีวนอุทยานแห่งชาติถ้ำหลวง-ขุนน้ำนางนอน จังหวัดเชียงราย
 • จุดเปลี่ยนการบริหารงานภาครัฐด้วยระบบบล็อกเชน (Blockchain)
 • แผงโซลาร์เซลล์ : ขยะพิษที่ไม่ควรมองข้าม
 • แรงงานไทยในยุคดิจิทัลแพลตฟอร์ม
 • กฎหมายควบคุมการขอทาน
 • การท่องเที่ยวไทยในยุคดิจิทัล

4.2 บทความวิชาการประเด็นร้อน Hot Issue จำนวน 7 รายการ

 • แนวทางการบริหารจัดการผลิตภัณฑ์อาหารเสริมที่มีประสิทธิภาพ     
 • กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) กับการไม่ชำระหนี้
 • โมโตจีพีครั้งแรกกับการส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศไทย
 • ปัญหาคาบสมุทรเกาหลี: จากจุดเริ่มต้นถึงความหวังที่รออยู่
 • เศรษฐกิจมาเลเซียหลังเลือกตั้ง 2018
 • ภาษีลาภลอย ใครได้ ใครเสีย?
 • บัญชีเงินฝากพื้นฐาน (Basic Banking Account) บัญชีเพื่อคนไทย
 • คณะกรรมการเตรียมการด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ
 • เมืองสิ่งแวดล้อมอัจฉริยะ
 • เกษตรแปลงใหญ่

4.3 เอกสารข่าวสารงานวิจัยและพัฒนา ปีที่ 17 ฉบับที่ 192 (สิงหาคม 2561)

4.4 บทความวิชาการในรายการ ร้อยเรื่องเมืองไทย จำนวน 18 รายการ

 • พรรณไม้ในพระนาม
 • หลักการแบ่งแยกอำนาจ
 • การจัดตั้งรัฐวิสาหกิจไทย
 • วันที่ระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือ
 • วันโอโซนโลก
 • การจำกัดสิทธิของผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
 • อำนาจของศาลรัฐธรรมนูญตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560
 • พระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบัน (วันมหิดล)
 • การวางศิลาฤกษ์พระที่นั่งอนันตสมาคม
 • การป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์
 • หน่วยงานเฝ้าระวังการโจมตีทางไซเบอร์ของไทย
 • วันสิ่งแวดล้อมไทย
 • รางวัลโนเบล
 • รถไฟพระที่นั่ง
 • วันเด็กแห่งชาติ
 • ร่างพระราชบัญญัติการจดทะเบียนคู่ชีวิต
 • วันสถาปนากิจการรถไฟ
 • รางวัลซีไรต์

http://library2.parliament.go.th/ejournal/e_acdfocus.html

http://library2.parliament.go.th/ebook/e_hotissue.html

http://library2.parliament.go.th/ejournal/e_rdnews.html

http://library2.parliament.go.th/giventake/royrueng.html

5 สาระสังเขปหนังสือใหม่ เดือนกรกฎาคม และสิงหาคม 2561 http://library2.parliament.go.th/ejournal/e_abook.html
6

KM สำนักวิชาการ
6.1 การอบรมและสัมมนา จำนวน 2 รายการ

 • การสร้างสรรค์สื่ออินโฟกราฟิก (Infographic) เพื่องานวิชาการ
 • แนวทางการบริหารงบประมาณบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม

6.2 กิจกรรม

 • ประมวลภาพกิจกรรมโครงการสัมมนา เรื่อง การจัดการความรู้ของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 18 กันยายน 2561 ณ บริเวณห้องโถง ชั้น 1 อาคารรัฐสภา 1
 • โครงการจัดการความรู้ของสำนักวิชาการ "กิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกัน (KM)" ประจำเดือนกันยายน 2561 จำนวน 2 ครั้ง 4 เรื่อง
 • แนวทางการดำเนินงานของสำนักวิชาการภายใต้รัฐธรรมนูญใหม่
 • ที่มาของ ส.ส. และไพรมารีโหวต (Primary Vote)
 • ระบบภูมิศาสตร์สารสนเทศเพื่อการจัดการภัยพิบัติ : กรณีถ้ำหลวง-ขุนน้ำนางนอน
 • แรงงานในยุคดิจิตอลแพลตฟอร์ม
 • ประมวลภาพการเข้าร่วมสัมมนาวิชาการระหว่างประเทศสำหรับหน่วยบริการวิจัยแห่งรัฐสภา ครั้งที่ 8 เรื่อง "การเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างรัฐสภากับภาคประชาชนภายใต้บทบาทการให้บริการงานวิจัยของรัฐสภา" และ "การจัดการกับความท้าทายข้ามชาติ: การส่งเสริมความร่วมมือระหว่างรัฐสภา" ณ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี ระหว่างวันที่ 7-11 พฤศจิกายน 2560
 • การประชุมสหพันธ์ระหว่างประเทศว่าด้วยสมาคมและสถาบันห้องสมุด (IFLA) ครั้งที่ 84 ประจำปี 2561 หัวข้อ "การปรับเปลี่ยนห้องสมุด การปรับเปลี่ยนสังคม" ณ ประเทศมาเลเซีย ระหว่างวันที่ 23-31 สิงหาคม พ.ศ. 2561

http://library2.parliament.go.th/wichakarn/km.html
http://library2.parliament.go.th/wichakarn/seminar.html

http://library2.parliament.go.th/wichakarn/loday2018.html

http://library2.parliament.go.th/wichakarn/km-meeting.html

http://library2.parliament.go.th/wichakarn/nalvisit.html

 

 

 

 

web updateเลือกดูรายการย้อนหลัง

             
พ.ศ.2561 มกราคม 2561 กุมภาพันธ์ 2561 มีนาคม 2561 เมษายน 2561 พฤษภาคม 2561 มิถุนายน 2561
  กรกฎาคม 2561 สิงหาคม 2561 กันยายน 2561      
             
พ.ศ.2560 มกราคม 2560 กุมภาพันธ์ 2560 มีนาคม 2560 เมษายน 2560 พฤษภาคม 2560 มิถุนายน 2560
  กรกฎาคม 2560 สิงหาคม 2560 กันยายน 2560 ตุลาคม 2560 พฤศจิกายน 2560 ธันวาคม 2560
             
พ.ศ.2559 มกราคม 2559 กุมภาพันธ์ 2559 มีนาคม 2559 เมษายน 2559 พฤษภาคม 2559 มิถุนายน 2559
  กรกฎาคม 2559 สิงหาคม 2559 กันยายน 2559 ตุลาคม 2559 พฤศจิกายน 2559 ธันวาคม 2559
             
พ.ศ.2558 มกราคม 2558 กุมภาพันธ์ 2558 มีนาคม 2558 เมษายน 2558 พฤษภาคม 2558 มิถุนายน 2558
  กรกฎาคม 2558 สิงหาคม 2558 กันยายน 2558 ตุลาคม 2558 พฤศจิกายน 2558 ธันวาคม 2558
             
พ.ศ.2557 มกราคม 2557 กุมภาพันธ์ 2557 มีนาคม 2557 เมษายน 2557 พฤษภาคม 2557 มิถุนายน 2557
  กรกฎาคม 2557 สิงหาคม 2557 กันยายน 2557 ตุลาคม 2557 พฤศจิกายน 2557 ธันวาคม 2557
             
พ.ศ.2556 มกราคม 2556 กุมภาพันธ์ 2556 มีนาคม 2556 เมษายน 2556 พฤษภาคม 2556 มิถุนายน 2556
  กรกฎาคม 2556 สิงหาคม 2556 กันยายน 2556 ตุลาคม 2556 พฤศจิกายน 2556 ธันวาคม 2556
             
พ.ศ.2555 มกราคม 2555 กุมภาพันธ์ 2555 มีนาคม 2555 เมษายน 2555 พฤษภาคม 2555 มิถุนายน 2555
  กรกฎาคม 2555 สิงหาคม 2555 กันยายน 2555 ตุลาคม 2555 พฤศจิกายน 2555 ธันวาคม 2555
             
พ.ศ.2554 มกราคม 2554 กุมภาพันธ์ 2554 มีนาคม 2554 เมษายน 2554 พฤษภาคม 2554 มิถุนายน 2554
  กรกฎาคม 2554 สิงหาคม 2554 กันยายน 2554 ตุลาคม 2554 พฤศจิกายน 2554 ธันวาคม 2554
             
พ.ศ.2553 มกราคม 2553 กุมภาพันธ์ 2553 มีนาคม 2553 เมษายน 2553 พฤษภาคม 2553 มิถุนายน 2553
  กรกฎาคม 2553 สิงหาคม 2553 กันยายน 2553 ตุลาคม 2553 พฤศจิกายน 2553 ธันวาคม 2553
พ.ศ.2552 เมษายน 2552 พฤษภาคม 2552 มิถุนายน 2552 กรกฎาคม 2552 สิงหาคม 2552 กันยายน 2552
  ตุลาคม 2552 พฤศจิกายน 2552 ธันวาคม 2552      

 

HOME
สำนักวิชาการ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
โทรศัพท์ : 02244 1398 โทรสาร : 02244 1083
upload : 7/5/2552 last update :
5/10/2561
Webmaster : บุษราภรณ์ อัครนิธิยานนท์