Web update สำนักวิชาการ

     
  รายการการจัดทำเว็บเพจและปรับปรุงข้อมูล ประจำเดือนกันยายน 2560
     

ลำดับที่

รายการที่จัดทำ/ปรับปรุง

เรียกดูข้อมูลที่ URL

1

ระเบียบวาระการประชุมและบันทึกการประชุม เอกสารแนบระเบียบวาระ และเอกสารประกอบการพิจารณา การประชุมสภา
1.1 สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ 55-61/2560

http://library2.parliament.go.th/giventake/nla2557.html
2 เพจพระราชบัญญัติที่ผ่านการพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
2.1 ติดตามสถานะการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
2.2 ร่างพระราชบัญญัติที่อยู่ระหว่างการพิจารณา จำนวน 18 ฉบับ
2.3 พระราชบัญญัติที่รอประกาศในราชกิจจานุเบกษา จำนวน 8 ฉบับ
2.4 พระราชบัญญัติที่ประกาศใช้แล้ว จำนวน 258 ฉบับ
http://library2.parliament.go.th/giventake/nlalaw2557.html
(ข้อมูล ณ วันที่ 29 กันยายน 2560)
3

E-Book ผลงานของนักวิชาการประจำสำนัก
3.1 สาระสำคัญรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560
3.2 บทความวิชาการประเด็นร้อน (Hot Issue) จำนวน 7 รายการ

 • การใช้อำนาจของประธานาธิบดีตามมาตรา 2 ของรัฐธรรมนูญแห่งสหรัฐอเมริกา
 • มาตรการการดูแลสินเชื่อบัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับ : แนวทางการแก้ไขปัญหาหนี้ภาคครัวเรือน
 • สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีกับความสำเร็จทางด้านอาชีวศึกษา
 • การใช้หน่วยโทษ (Penalty Unit) ในกฎหมายสิ่งแวดล้อมของประเทศออสเตรเลีย
 • การจัดการปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันของกลุ่มประเทศอาเซียน
 • นโยบายประชารัฐ : แนวทางการจัดการขยะในประเทศไทย
 • การพัฒนาคุณภาพและการให้บริการแท็กซี่

http://library2.parliament.go.th/ebook/e_bookbas.html

http://library2.parliament.go.th/ebook/e_hotissue.html

4

เพจคณะทำงานด้านข้อมูลรายการ...ร้อยเรื่องเมืองไทย จำนวน 13 รายการ

 • การเลี้ยงโคนมอาชีพพระราชทาน
 • โครงการแกล้งดิน
 • ความผิดมูลฐานฟอกเงินเกี่ยวกับภาษีอากร
 • คิดก่อนโพสต์ กับ พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ
 • ปิดทองหลังพระ
 • คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ เรื่อง การพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก
 • ราชกิจจานุเบกษากับการประกาศใช้กฎหมาย
 • ป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง
 • สนธิสัญญามาราเคช
 • พระราชบัญญัติการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2560
 • โครงการธนาคารข้าวอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
 • วันล้างมือโลก
 • สถาบันคุ้มครองเงินฝาก (สคฝ.)

http://library2.parliament.go.th/giventake/royrueng.html

5

ประกาศ คำสั่ง คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) จำนวน 3 รายการ

 • คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 39/2560 เรื่อง ประกาศรายชื่อเจ้าหน้าที่ของรัฐที่อยู่ระหว่างการถูกตรวจสอบเพิ่มเติม ครั้งที่ 10
 • คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 40/2560 เรื่อง มาตรการรองรับเพื่อให้การดำเนินการเดินอากาศเป็นไปตามมาตรฐานขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ
 • คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 41/2560 เรื่อง การบริหารจัดการยา เวชภัณฑ์ อวัยวะเทียม และอุปกรณ์ทางการแพทย์ตามโครงการพิเศษของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
 • คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 42/2560 เรื่อง แก้ไขกฎหมายคนเข้าเมืองเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้เดินทางสัญชาติไทย
 • คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 43/2560 เรื่อง การแต่งตั้งผู้รักษาการแทนผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน
 • ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 2/2560 เรื่อง แต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งในคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
http://library2.parliament.go.th/giventake/ncpo.html
6

E-Journal วารสารรัฐสภา ฉบับเต็ม
6.1 Academic Focus จำนวน 5 รายการ

 • ตลาดเกษตรกร (Farmers’ Market) : ตลาดทางเลือกของเกษตรกรและผู้บริโภค
 • ความเป็นไปได้ของประเทศติมอร์-เลสเต กับการเป็นสมาชิกอาเซียนลำดับที่ 11
 • การพัฒนาคุณภาพการบริการภาครัฐไทยสู่รางวัล United Nations Public Service Awards (UNPSA)
 • กฎหมายซุปเปอร์โฮลดิ้ง : ปฏิรูปหรือแปรรูปรัฐวิสาหกิจ

6.2 เอกสารข่าวสารงานวิจัยและพัฒนา ปีที่ 16 ฉบับที่ 181 (กันยายน 2560)

http://library2.parliament.go.th/ejournal/e_acdfocus.html

http://library2.parliament.go.th/ejournal/e_rdnews.html

7

KM สำนักวิชาการ
7.1 กิจกรรม

 • แผนการจัดการความรู้ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
 • ประมวลภาพกิจกรรมโครงการสัมมนา เรื่อง การจัดการความรู้ของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ประจำปี 2560 ระหว่างวันที่ 13 - 14 กันยายน 2560 ณ ห้องสารนิเทศ ชั้น 1 อาคารรัฐสภา

7.2 การอบรมและสัมมนา จำนวน 3 รายการ

 • รายงานผลโครงการเสริมสร้างองค์ความรู้ตามรัฐธรรมนูญฉบับใหม่และเตรียมการด้านวิชาการสำหรับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรชุดใหม่
 • รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 และการเตรียมการด้านวิชาการของสำนักวิชาการ
 • การเชื่อมโยง ความร่วมมือ ชุมชน (Connection. Collaboration. Community)

http://library2.parliament.go.th/wichakarn/km.html

http://library2.parliament.go.th/wichakarn/loday2017.html

http://library2.parliament.go.th/wichakarn/seminar.html

8

สาระสังเขปหนังสือใหม่ เดือนสิงหาคม และกันยายน 2560

http://library2.parliament.go.th/ejournal/e_abook.html

9 สาระสังเขปบทความวารสาร เดือนสิงหาคม และกันยายน 2560 http://library2.parliament.go.th/ejournal/e_ajournal.html
10

เกี่ยวกับสำนักวิชาการ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
10.1 การศึกษาดูงานต่างประเทศ จำนวน 2 คณะ

 • ประมวลภาพการประชุมสมาคมบรรณารักษ์รัฐสภาเอเชียและแปซิฟิก (Association of Parliamentary Librarians of Asia and the Pacific - APLAP) ครั้งที่ 11 ประจำปี 2560 ณ สาธารณรัฐเกาหลี ระหว่างวันที่ 26-28 เมษายน พ.ศ. 2560
 • ประมวลภาพการประชุมสหพันธ์ระหว่างประเทศว่าด้วยสมาคมและสถาบันห้องสมุด (IFLA) ครั้งที่ 82 ประจำปี 2559 ณ สหรัฐอเมริกา ระหว่างวันที่ 10-19 สิงหาคม พ.ศ. 2559
http://library2.parliament.go.th/wichakarn/nalvisit.html
     

 

web updateเลือกดูรายการย้อนหลัง

             
พ.ศ.2560 มกราคม 2560 กุมภาพันธ์ 2560 มีนาคม 2560 เมษายน 2560 พฤษภาคม 2560 มิถุนายน 2560
  กรกฎาคม 2560 สิงหาคม 2560 กันยายน 2560      
             
พ.ศ.2559 มกราคม 2559 กุมภาพันธ์ 2559 มีนาคม 2559 เมษายน 2559 พฤษภาคม 2559 มิถุนายน 2559
  กรกฎาคม 2559 สิงหาคม 2559 กันยายน 2559 ตุลาคม 2559 พฤศจิกายน 2559 ธันวาคม 2559
             
พ.ศ.2558 มกราคม 2558 กุมภาพันธ์ 2558 มีนาคม 2558 เมษายน 2558 พฤษภาคม 2558 มิถุนายน 2558
  กรกฎาคม 2558 สิงหาคม 2558 กันยายน 2558 ตุลาคม 2558 พฤศจิกายน 2558 ธันวาคม 2558
             
พ.ศ.2557 มกราคม 2557 กุมภาพันธ์ 2557 มีนาคม 2557 เมษายน 2557 พฤษภาคม 2557 มิถุนายน 2557
  กรกฎาคม 2557 สิงหาคม 2557 กันยายน 2557 ตุลาคม 2557 พฤศจิกายน 2557 ธันวาคม 2557
             
พ.ศ.2556 มกราคม 2556 กุมภาพันธ์ 2556 มีนาคม 2556 เมษายน 2556 พฤษภาคม 2556 มิถุนายน 2556
  กรกฎาคม 2556 สิงหาคม 2556 กันยายน 2556 ตุลาคม 2556 พฤศจิกายน 2556 ธันวาคม 2556
             
พ.ศ.2555 มกราคม 2555 กุมภาพันธ์ 2555 มีนาคม 2555 เมษายน 2555 พฤษภาคม 2555 มิถุนายน 2555
  กรกฎาคม 2555 สิงหาคม 2555 กันยายน 2555 ตุลาคม 2555 พฤศจิกายน 2555 ธันวาคม 2555
             
พ.ศ.2554 มกราคม 2554 กุมภาพันธ์ 2554 มีนาคม 2554 เมษายน 2554 พฤษภาคม 2554 มิถุนายน 2554
  กรกฎาคม 2554 สิงหาคม 2554 กันยายน 2554 ตุลาคม 2554 พฤศจิกายน 2554 ธันวาคม 2554
             
พ.ศ.2553 มกราคม 2553 กุมภาพันธ์ 2553 มีนาคม 2553 เมษายน 2553 พฤษภาคม 2553 มิถุนายน 2553
  กรกฎาคม 2553 สิงหาคม 2553 กันยายน 2553 ตุลาคม 2553 พฤศจิกายน 2553 ธันวาคม 2553
พ.ศ.2552 เมษายน 2552 พฤษภาคม 2552 มิถุนายน 2552 กรกฎาคม 2552 สิงหาคม 2552 กันยายน 2552
  ตุลาคม 2552 พฤศจิกายน 2552 ธันวาคม 2552      

 

HOME
สำนักวิชาการ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
โทรศัพท์ : 02244 1398 โทรสาร : 02244 1083
upload : 7/5/2552 last update :
4/10/2560
Webmaster : บุษราภรณ์ อัครนิธิยานนท์