Web update สำนักวิชาการ

     
  รายการการจัดทำเว็บเพจและปรับปรุงข้อมูล ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561
     

ลำดับที่

รายการที่จัดทำ/ปรับปรุง

เรียกดูข้อมูลที่ URL

1

ระเบียบวาระการประชุมและบันทึกการประชุม เอกสารแนบระเบียบวาระ และเอกสารประกอบการพิจารณา การประชุมสภา
1.1 สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ 75-82/2561

http://library2.parliament.go.th/giventake/nla2557.html
http://library2.parliament.go.th/giventake/nladoc2557.html
http://library2.parliament.go.th/giventake/nlaap2557.html
2 เพจพระราชบัญญัติที่ผ่านการพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
2.1 พระราชบัญญัติที่ประกาศใช้แล้ว จำนวน 320 ฉบับ โดยพระราชบัญญัติที่ประกาศในเดือนพฤศจิกายน 2561 จำนวน 12 รายการ
 • พระราชบัญญัติจัดระเบียบทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ พ.ศ. 2561
 • พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561
 • พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561
 • พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 46) พ.ศ. 2561
 • พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2561
 • พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2561
 • พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561
 • พระราชบัญญัติเอกสิทธิ์และความคุ้มกันสำหรับองค์การระหว่างประเทศและการประชุมระหว่างประเทศในประเทศไทย พ.ศ. 2561
 • พระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561
 • พระราชบัญญัติภาษีเงินได้ปิโตรเลียม (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2561
 • พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 47) พ.ศ. 2561
 • พระราชบัญญัติความมั่นคงด้านวัคซีนแห่งชาติ พ.ศ. 2561

2.2 พระราชบัญญัติที่รอประกาศในราชกิจจานุเบกษา จำนวน 11 ฉบับ
2.3 ร่างพระราชบัญญัติที่อยู่ระหว่างการพิจารณา จำนวน 52 ฉบับ
2.4 ติดตามสถานะการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ

http://library2.parliament.go.th/giventake/nlalaw2557.html
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561)
3

ประกาศ คำสั่ง คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) จำนวน 5 รายการ

 • คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 16/2561 เรื่อง การดำเนินการตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง (เพิ่มเติม)
 • คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 17/2561 เรื่อง การยกเว้นภาษีเงินได้ตามประมวลรัษฎากรบางกรณี
 • คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 18/2561 เรื่อง การดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ
 • คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 19/2561 เรื่อง กลไกในการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติและการสร้างความสามัคคีปรองดอง
 • คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 20/2561 เรื่อง มาตรการสนับสนุนการบริหารราชการแผ่นดินให้มีความต่อเนื่อง
http://library2.parliament.go.th/giventake/ncpo.html
4

ผลงานทางวิชาการ
4.1 บทความวิชาการ Academic Focus จำนวน 3 รายการ

 • ธนาคารเงา (Shadow Banking)
 • ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านในการติดต่อราชการ
 • การจัดการศึกษาปฐมวัยประเทศญี่ปุ่น

4.2 บทความวิชาการประเด็นร้อน Hot Issue จำนวน 6 รายการ

 • ปัญหาการรังแกกัน (Bullying) ในสถานศึกษา
 • ส.ว. 10 กลุ่มอาชีพตามบทเฉพาะกาล
 • ทัวร์ศูนย์เหรียญ ปัญหาของการท่องเที่ยวไทย
 • การขึ้นทะเบียนสัตว์เลี้ยงกับมิติทางสังคมและสิ่งแวดล้อม
 • การขัดกันแห่งผลประโยชน์
 • การอนุรักษ์ฟื้นฟูระบบนิเวศแหล่งท่องเที่ยว : กรณีอ่าวมาหยาในเขตอุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา-หมู่เกาะพีพี จังหวัดกระบี่

4.3 เอกสารข่าวสารงานวิจัยและพัฒนา ปีที่ 17 ฉบับที่ 194 (ตุลาคม 2561)

4.4 บทความวิชาการในรายการ ร้อยเรื่องเมืองไทย จำนวน 9 รายการ

 • พนักงานอัยการ
 • เน็ตประชารัฐกับการพัฒนาคนไทยสู่ไทยแลนด์ 4.0
 • วันพระบิดาแห่งฝนหลวง
 • มาตรการลดมลพิษพลาสติกในสิ่งแวดล้อม 
 • กฎหมายฟินเทคในประเทศไทย
 • กฎหมายความรับผิดต่อความชำรุดบกพร่องของสินค้า
 • การเกษตรสร้างมูลค่าตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
 • วันเทศบาล
 • วันอานันทมหิดล

http://library2.parliament.go.th/ejournal/e_acdfocus.html

http://library2.parliament.go.th/ebook/e_hotissue.html

http://library2.parliament.go.th/ejournal/e_rdnews.html

http://library2.parliament.go.th/giventake/royrueng.html

5

เพจการวิจัยและพัฒนา สำนักวิชาการ จำนวน 1 รายการ

 • ประกาศสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง การให้เงินอุดหนุนการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2562
http://library2.parliament.go.th/library/res-dev.html
6

KM สำนักวิชาการ
6.1 การอบรมและสัมมนา จำนวน 1 รายการ

 • หลักธรรมาภิบาลและการประเมินความเสี่ยงทางการเงินของสหกรณ์และการใช้สหกรณ์เป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนการค้าที่เป็นธรรม

http://library2.parliament.go.th/wichakarn/km.html
http://library2.parliament.go.th/wichakarn/seminar.html

7

ข้อมูลสำนักวิชาการ ปรับปรุงข้อมูล ดังนี้

 • บริการ Chatbot "LibraryonLINE"
 • คู่มือการใช้งานโปรแกรมสนทนาแบบตอบกลับอัตโนมัติ (Chatbot) "LibraryonLINE"
 • ผู้บริหารและข้าราชการสำนักวิชาการ
  • กลุ่มงานบริหารทั่วไป
  • กลุ่มงานห้องสมุด
  • กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ
  • กลุ่มงานบริการวิชาการ 1
  • กลุ่มงานบริการวิชาการ 2
  • กลุ่มงานบริการวิชาการ 3
  • กลุ่มงานวิจัยและพัฒนา
  • กลุ่มงานพิพิธภัณฑ์และจดหมายเหตุ

http://library2.parliament.go.th/library/aboutme.html

https://line.me/R/ti/p/@ekn7306s
http://library2.parliament.go.th/library/text_pdf/libraryonline-hb.pdf
http://library2.parliament.go.th/library/adminchart.html
http://library2.parliament.go.th/library/group1.html
http://library2.parliament.go.th/library/group2.html
http://library2.parliament.go.th/library/group3.html
http://library2.parliament.go.th/library/group4.html
http://library2.parliament.go.th/library/group5.html
http://library2.parliament.go.th/library/group6.html
http://library2.parliament.go.th/library/group7.html
http://library2.parliament.go.th/library/group8.html

 

 

 

 

web updateเลือกดูรายการย้อนหลัง

             
พ.ศ.2561 มกราคม 2561 กุมภาพันธ์ 2561 มีนาคม 2561 เมษายน 2561 พฤษภาคม 2561 มิถุนายน 2561
  กรกฎาคม 2561 สิงหาคม 2561 กันยายน 2561 ตุลาคม 2561 พฤศจิกายน 2561  
             
พ.ศ.2560 มกราคม 2560 กุมภาพันธ์ 2560 มีนาคม 2560 เมษายน 2560 พฤษภาคม 2560 มิถุนายน 2560
  กรกฎาคม 2560 สิงหาคม 2560 กันยายน 2560 ตุลาคม 2560 พฤศจิกายน 2560 ธันวาคม 2560
             
พ.ศ.2559 มกราคม 2559 กุมภาพันธ์ 2559 มีนาคม 2559 เมษายน 2559 พฤษภาคม 2559 มิถุนายน 2559
  กรกฎาคม 2559 สิงหาคม 2559 กันยายน 2559 ตุลาคม 2559 พฤศจิกายน 2559 ธันวาคม 2559
             
พ.ศ.2558 มกราคม 2558 กุมภาพันธ์ 2558 มีนาคม 2558 เมษายน 2558 พฤษภาคม 2558 มิถุนายน 2558
  กรกฎาคม 2558 สิงหาคม 2558 กันยายน 2558 ตุลาคม 2558 พฤศจิกายน 2558 ธันวาคม 2558
             
พ.ศ.2557 มกราคม 2557 กุมภาพันธ์ 2557 มีนาคม 2557 เมษายน 2557 พฤษภาคม 2557 มิถุนายน 2557
  กรกฎาคม 2557 สิงหาคม 2557 กันยายน 2557 ตุลาคม 2557 พฤศจิกายน 2557 ธันวาคม 2557
             
พ.ศ.2556 มกราคม 2556 กุมภาพันธ์ 2556 มีนาคม 2556 เมษายน 2556 พฤษภาคม 2556 มิถุนายน 2556
  กรกฎาคม 2556 สิงหาคม 2556 กันยายน 2556 ตุลาคม 2556 พฤศจิกายน 2556 ธันวาคม 2556
             
พ.ศ.2555 มกราคม 2555 กุมภาพันธ์ 2555 มีนาคม 2555 เมษายน 2555 พฤษภาคม 2555 มิถุนายน 2555
  กรกฎาคม 2555 สิงหาคม 2555 กันยายน 2555 ตุลาคม 2555 พฤศจิกายน 2555 ธันวาคม 2555
             
พ.ศ.2554 มกราคม 2554 กุมภาพันธ์ 2554 มีนาคม 2554 เมษายน 2554 พฤษภาคม 2554 มิถุนายน 2554
  กรกฎาคม 2554 สิงหาคม 2554 กันยายน 2554 ตุลาคม 2554 พฤศจิกายน 2554 ธันวาคม 2554
             
พ.ศ.2553 มกราคม 2553 กุมภาพันธ์ 2553 มีนาคม 2553 เมษายน 2553 พฤษภาคม 2553 มิถุนายน 2553
  กรกฎาคม 2553 สิงหาคม 2553 กันยายน 2553 ตุลาคม 2553 พฤศจิกายน 2553 ธันวาคม 2553
พ.ศ.2552 เมษายน 2552 พฤษภาคม 2552 มิถุนายน 2552 กรกฎาคม 2552 สิงหาคม 2552 กันยายน 2552
  ตุลาคม 2552 พฤศจิกายน 2552 ธันวาคม 2552      

 

HOME
สำนักวิชาการ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
โทรศัพท์ : 02244 2073 โทรสาร : 02244 2074
upload : 7/5/2552 last update :
7/12/2561
Webmaster : บุษราภรณ์ อัครนิธิยานนท์