Web update สำนักวิชาการ

     
  รายการการจัดทำเว็บเพจและปรับปรุงข้อมูล ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561
     

ลำดับที่

รายการที่จัดทำ/ปรับปรุง

เรียกดูข้อมูลที่ URL

1

ระเบียบวาระการประชุมและบันทึกการประชุม เอกสารแนบระเบียบวาระ และเอกสารประกอบการพิจารณา การประชุมสภา
1.1 สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ 8-12/2561

http://library2.parliament.go.th/giventake/nla2557.html
2 เพจพระราชบัญญัติที่ผ่านการพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
2.1 ติดตามสถานะการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
2.2 ร่างพระราชบัญญัติที่อยู่ระหว่างการพิจารณา จำนวน 19 ฉบับ
2.3 พระราชบัญญัติที่รอประกาศในราชกิจจานุเบกษา จำนวน 15 ฉบับ
2.4 พระราชบัญญัติที่ประกาศใช้แล้ว จำนวน 279 ฉบับ
http://library2.parliament.go.th/giventake/nlalaw2557.html
(ข้อมูล ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561)
3

E-Book ผลงานของนักวิชาการประจำสำนัก
3.1 หนังสือ จำนวน 1 รายการ

 • รายงานการวิจัย เรื่อง การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ กรณีศึกษาหน่วยงานที่ได้รับรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ หมวด 3 ด้านการมุ่งเน้นผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

3.2 บทความวิชาการประเด็นร้อน (Hot Issue) จำนวน 5 รายการ

 • การใช้กลไกทางกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงานเพื่อบรรเทาปัญหาโรคเครียดและโรคซึมเศร้าซึ่งเกิดกับประชากรในวัยทำงาน
 • การสื่อสารบนโลกออนไลน์อย่างมีคุณภาพเพื่อสร้างสังคมที่ดี
 • ทิศทางการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้
 • กระบวนการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดตามพระราชบัญญัติฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ. 2545
 • ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยทรัพย์อิงสิทธิ พ.ศ. .... สร้างความเชื่อมั่นในการลงทุน

http://library2.parliament.go.th/ebook/e_bookbas.html

http://library2.parliament.go.th/ebook/e_hotissue.html

4

ข้อมูลรายการ...ร้อยเรื่องเมืองไทย จำนวน 5 รายการ

 • วันศิลปินแห่งชาติ
 • สมัยประชุม
 • การออกแบบการให้บริการด้านดิจิทัลเพื่อการพัฒนาคุณภาพ
 • ตลาดประชารัฐ
 • ลงเบี้ย
http://library2.parliament.go.th/giventake/royrueng.html
5

E-Journal วารสารรัฐสภา ฉบับเต็ม
5.1 Academic Focus จำนวน 3 รายการ

 • กฎหมายว่าด้วยความรับผิดชอบต่อความชำรุดบกพร่องของสินค้า
 • วิกฤตมนุษยธรรมโรฮิงญา : ปัญหาที่ไร้ทางออก?
 • ระบบอบแห้งพลังงานอาทิตย์ : นวัตกรรมเพื่อลดโลกร้อน     

5.2 เอกสารข่าวสารงานวิจัยและพัฒนา ปีที่ 17 ฉบับที่ 186 (กุมภาพันธ์ 2561)

http://library2.parliament.go.th/ejournal/e_acdfocus.html

http://library2.parliament.go.th/ejournal/e_rdnews.html

6

KM สำนักวิชาการ
6.1 การอบรมและสัมมนา จำนวน 1 รายการ

 • ห้องสมุดไทยจะก้าวไปกับไทยแลนด์ 4.0 ได้อย่างไร (Thai Library in Digital Era of Thailand)
http://library2.parliament.go.th/wichakarn/km.html
http://library2.parliament.go.th/wichakarn/seminar.html
7

เกี่ยวกับสำนักวิชาการ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
7.1 ผู้บริหารและผู้ร่วมงานของสำนักวิชาการ

 • กลุ่มงานบริการวิชาการ 3
 • กลุ่มงานวิจัยและพัฒนา
 • กลุ่มงานพิพิธภัณฑ์และจดหมายเหตุ

http://library2.parliament.go.th/library/adminchart.html

http://library2.parliament.go.th/library/group6.html
http://library2.parliament.go.th/library/group7.html
http://library2.parliament.go.th/library/group8.html

     

 

web updateเลือกดูรายการย้อนหลัง

             
พ.ศ.2561 มกราคม 2561 กุมภาพันธ์ 2561        
             
พ.ศ.2560 มกราคม 2560 กุมภาพันธ์ 2560 มีนาคม 2560 เมษายน 2560 พฤษภาคม 2560 มิถุนายน 2560
  กรกฎาคม 2560 สิงหาคม 2560 กันยายน 2560 ตุลาคม 2560 พฤศจิกายน 2560 ธันวาคม 2560
             
พ.ศ.2559 มกราคม 2559 กุมภาพันธ์ 2559 มีนาคม 2559 เมษายน 2559 พฤษภาคม 2559 มิถุนายน 2559
  กรกฎาคม 2559 สิงหาคม 2559 กันยายน 2559 ตุลาคม 2559 พฤศจิกายน 2559 ธันวาคม 2559
             
พ.ศ.2558 มกราคม 2558 กุมภาพันธ์ 2558 มีนาคม 2558 เมษายน 2558 พฤษภาคม 2558 มิถุนายน 2558
  กรกฎาคม 2558 สิงหาคม 2558 กันยายน 2558 ตุลาคม 2558 พฤศจิกายน 2558 ธันวาคม 2558
             
พ.ศ.2557 มกราคม 2557 กุมภาพันธ์ 2557 มีนาคม 2557 เมษายน 2557 พฤษภาคม 2557 มิถุนายน 2557
  กรกฎาคม 2557 สิงหาคม 2557 กันยายน 2557 ตุลาคม 2557 พฤศจิกายน 2557 ธันวาคม 2557
             
พ.ศ.2556 มกราคม 2556 กุมภาพันธ์ 2556 มีนาคม 2556 เมษายน 2556 พฤษภาคม 2556 มิถุนายน 2556
  กรกฎาคม 2556 สิงหาคม 2556 กันยายน 2556 ตุลาคม 2556 พฤศจิกายน 2556 ธันวาคม 2556
             
พ.ศ.2555 มกราคม 2555 กุมภาพันธ์ 2555 มีนาคม 2555 เมษายน 2555 พฤษภาคม 2555 มิถุนายน 2555
  กรกฎาคม 2555 สิงหาคม 2555 กันยายน 2555 ตุลาคม 2555 พฤศจิกายน 2555 ธันวาคม 2555
             
พ.ศ.2554 มกราคม 2554 กุมภาพันธ์ 2554 มีนาคม 2554 เมษายน 2554 พฤษภาคม 2554 มิถุนายน 2554
  กรกฎาคม 2554 สิงหาคม 2554 กันยายน 2554 ตุลาคม 2554 พฤศจิกายน 2554 ธันวาคม 2554
             
พ.ศ.2553 มกราคม 2553 กุมภาพันธ์ 2553 มีนาคม 2553 เมษายน 2553 พฤษภาคม 2553 มิถุนายน 2553
  กรกฎาคม 2553 สิงหาคม 2553 กันยายน 2553 ตุลาคม 2553 พฤศจิกายน 2553 ธันวาคม 2553
พ.ศ.2552 เมษายน 2552 พฤษภาคม 2552 มิถุนายน 2552 กรกฎาคม 2552 สิงหาคม 2552 กันยายน 2552
  ตุลาคม 2552 พฤศจิกายน 2552 ธันวาคม 2552      

 

HOME
สำนักวิชาการ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
โทรศัพท์ : 02244 1398 โทรสาร : 02244 1083
upload : 7/5/2552 last update :
8/3/2561
Webmaster : บุษราภรณ์ อัครนิธิยานนท์