Web update สำนักวิชาการ

     
  รายการการจัดทำเว็บเพจและปรับปรุงข้อมูล ประจำเดือนมกราคม 2560
     

ลำดับที่

รายการที่จัดทำ/ปรับปรุง

เรียกดูข้อมูลที่ URL

1 ระเบียบวาระการประชุมและบันทึกการประชุม เอกสารแนบระเบียบวาระ และเอกสารประกอบการพิจารณา การประชุมสภา
1.1 สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ 1-8/2560
1.2 สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ครั้งที่ 1-3/2560
http://library2.parliament.go.th/giventake/nla2557.html
http://library2.parliament.go.th/giventake/nrsa2558.html
2 เพจพระราชบัญญัติที่ผ่านการพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
2.1 ติดตามสถานะการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
2.2 ร่างพระราชบัญญัติที่อยู่ระหว่างการพิจารณา จำนวน 27 ฉบับ
2.3 พระราชบัญญัติที่รอประกาศในราชกิจจานุเบกษา จำนวน 7 ฉบับ
2.4 พระราชบัญญัติที่ประกาศใช้แล้ว จำนวน 212 ฉบับ
http://library2.parliament.go.th/giventake/nlalaw2557.html
(ข้อมูล ณ วันที่ 31 มกราคม 2560)
3

E-Book ผลงานของนักวิชาการประจำสำนัก
3.1 หนังสือ จำนวน 2 รายการ

 • แนวทางการปรับสถานภาพมหาวิทยาลัยของรัฐทุกแห่งให้เป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐภายใน พ.ศ. 2564
 • เหมืองทองคำ : รายได้รัฐและผลกระทบต่อชีวิตและสิ่งแวดล้อม

3.2 บทความวิชาการประเด็นร้อน (Hot Issue) จำนวน 7 รายการ

 • การเข้าถึงข้อมูลและบริการของรัฐผ่านตู้บริการเอนกประสงค์ของรัฐ (Government Kiosk)
 • การปฏิรูปการบริหารราชการเมืองพัทยา
 • Multiplier Effect นโยบายยอดนิยมในการกระตุ้นเศรษฐกิจ
 • การลงทะเบียนคนจนกับการจัดสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
 • แผนพัฒนาระบบการเงินภาคประชาชน พ.ศ. 2560-2564
 • แผนยุทธศาสตร์การจัดการการดื้อยาต้านจุลชีพประเทศไทย พ.ศ. 2560-2564
 • คณะกรรมการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ


http://library2.parliament.go.th/ebook/e_bookbas.html

 

 

http://library2.parliament.go.th/ebook/e_hotissue.html

4

เพจคณะทำงานด้านข้อมูลรายการ...ร้อยเรื่องเมืองไทย จำนวน 13 รายการ

 • กฎหมายว่าด้วยการควบคุมการขอทานในประเทศไทย
 • ร่างพระราชบัญญัติควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารสำหรับทารกและเด็กเล็ก
 • ฝนหลวง
 • ทรัพย์สินทางปัญญาในยุคประเทศไทย 4.0
 • แนวทางการแก้ปัญหาการขาดแคลนเอทานอล
 • เพลงพระราชนิพนธ์ พรปีใหม่
 • พระราชกรณียกิจด้านการเมืองการปกครองของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
 • พระราชบัญญัติการให้บริการด้านนิติวิทยาศาสตร์ พ.ศ. 2559
 • กฎหมายห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา
 • วันนักประดิษฐ์
 • ร่างพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. ....
 • พระราชบัญญัติสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ. 2559
 • พระราชบัญญัติวิชาชีพทันตกรรม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559
http://library2.parliament.go.th/giventake/royrueng.html
5

ประกาศ คำสั่ง คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) จำนวน 4 รายการ

 • คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 1/2560 เรื่อง การแก้ไขปัญหาการบริหารงานบุคคลของกระทรวงศึกษาธิการ
 • คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 2/2560 เรื่อง การพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก
 • คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 3/2560 เรื่อง การขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง
 • คำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 7/2559 เรื่อง เปลี่ยนแปลงรายชื่อคณะที่ปรึกษาคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
http://library2.parliament.go.th/giventake/ncpo.html
6

E-Journal วารสารรัฐสภา ฉบับเต็ม
6.1 Academic Focus จำนวน 5 รายการ

 • Big Data ในภาครัฐ
 • การพัฒนาท่าอากาศยานอู่ตะเภาสู่การเป็นท่าอากาศยานเชิงพาณิชย์ของไทย
 • สาธารณรัฐประชาชนจีนกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
 • เมื่อสหราชอาณาจักรออกจากการเป็นสมาชิกสหภาพยุโรป (EU)
 • ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกับการดำเนินคดีทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐ

6.2 เอกสารข่าวสารงานวิจัยและพัฒนา ปีที่ 16 ฉบับที่ 173 (มกราคม 2560)

http://library2.parliament.go.th/ejournal/e_acdfocus.html

 

 

 

http://library2.parliament.go.th/ejournal/e_rdnews.html

7 สาระสังเขปหนังสือ เดือนธันวาคม 2559 http://library2.parliament.go.th/ejournal/e_abook.html
8 สาระสังเขปบทความวารสาร เดือนธันวาคม 2559 http://library2.parliament.go.th/ejournal/e_ajournal.html
9

เกี่ยวกับสำนักวิชาการ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
9.1 ผู้บริหารและผู้ร่วมงานของสำนักวิชาการ

 • กลุ่มงานห้องสมุด
 • กลุ่มงานพิพิธภัณฑ์และจดหมายเหตุ
http://library2.parliament.go.th/library/adminchart.html
http://library2.parliament.go.th/library/adminlist.html
http://library2.parliament.go.th/library/group2.html
http://library2.parliament.go.th/library/group8.html
     

 

web updateเลือกดูรายการย้อนหลัง

             
พ.ศ.2559 มกราคม 2559 กุมภาพันธ์ 2559 มีนาคม 2559 เมษายน 2559 พฤษภาคม 2559 มิถุนายน 2559
  กรกฎาคม 2559 สิงหาคม 2559 กันยายน 2559 ตุลาคม 2559 พฤศจิกายน 2559 ธันวาคม 2559
             
พ.ศ.2558 มกราคม 2558 กุมภาพันธ์ 2558 มีนาคม 2558 เมษายน 2558 พฤษภาคม 2558 มิถุนายน 2558
  กรกฎาคม 2558 สิงหาคม 2558 กันยายน 2558 ตุลาคม 2558 พฤศจิกายน 2558 ธันวาคม 2558
             
พ.ศ.2557 มกราคม 2557 กุมภาพันธ์ 2557 มีนาคม 2557 เมษายน 2557 พฤษภาคม 2557 มิถุนายน 2557
  กรกฎาคม 2557 สิงหาคม 2557 กันยายน 2557 ตุลาคม 2557 พฤศจิกายน 2557 ธันวาคม 2557
             
พ.ศ.2556 มกราคม 2556 กุมภาพันธ์ 2556 มีนาคม 2556 เมษายน 2556 พฤษภาคม 2556 มิถุนายน 2556
  กรกฎาคม 2556 สิงหาคม 2556 กันยายน 2556 ตุลาคม 2556 พฤศจิกายน 2556 ธันวาคม 2556
             
พ.ศ.2555 มกราคม 2555 กุมภาพันธ์ 2555 มีนาคม 2555 เมษายน 2555 พฤษภาคม 2555 มิถุนายน 2555
  กรกฎาคม 2555 สิงหาคม 2555 กันยายน 2555 ตุลาคม 2555 พฤศจิกายน 2555 ธันวาคม 2555
             
พ.ศ.2554 มกราคม 2554 กุมภาพันธ์ 2554 มีนาคม 2554 เมษายน 2554 พฤษภาคม 2554 มิถุนายน 2554
  กรกฎาคม 2554 สิงหาคม 2554 กันยายน 2554 ตุลาคม 2554 พฤศจิกายน 2554 ธันวาคม 2554
             
พ.ศ.2553 มกราคม 2553 กุมภาพันธ์ 2553 มีนาคม 2553 เมษายน 2553 พฤษภาคม 2553 มิถุนายน 2553
  กรกฎาคม 2553 สิงหาคม 2553 กันยายน 2553 ตุลาคม 2553 พฤศจิกายน 2553 ธันวาคม 2553
พ.ศ.2552 เมษายน 2552 พฤษภาคม 2552 มิถุนายน 2552 กรกฎาคม 2552 สิงหาคม 2552 กันยายน 2552
  ตุลาคม 2552 พฤศจิกายน 2552 ธันวาคม 2552      

 

HOME
สำนักวิชาการ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
โทรศัพท์ : 02244 1398 โทรสาร : 02244 1083
upload : 7/5/2552 last update :
6/2/2560
Webmaster : บุษราภรณ์ อัครนิธิยานนท์