โครงสร้างการบริหารงานสำนักวิชาการ

อำนาจหน้าที่ของสำนักวิชาการ

 1. ดำเนินการศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ จัดให้มีการวิจัยและรวบรวมข้อมูลทางวิชาการ
 2. ดำเนินการจัดทำข้อมูลและข้อเสนอแนะทางวิชาการตามความต้องการของสมาชิกรัฐสภา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร หน่วยงานภายในสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรและบุคคลในวงงานสภา
 3. เสนอความเห็นและให้บริการทางวิชาการ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านนิติบัญญัติของสมาชิกรัฐสภา คณะกรรมาธิการ ข้าราชการ และบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้อง
 4. ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานและการให้บริการตามหลักบรรณารักษศาสตร์
 5. ดำเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาและวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ
 6. ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดทำดัชนีและฐานข้อมูล โดยนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพ
 7. ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดทำเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติและญัตติ
 8. ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดทำเอกสารทางวิชาการและเอกสารเผยแพร่ด้านการเมืองการปกครอง
 9. ดำเนินการเกี่ยวกับงานวิจัยและพัฒนา ตลอดจนดำเนินการให้มีการนำผลงานวิจัยมาใช้ประโยชน์ในทางปฏิบัติ
 10. ดำเนินการเกี่ยวกับการประสานงานด้านความร่วมมือระหว่างประเทศกับหอสมุดรัฐสภานานาประเทศ
 11. ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดแสดงพิพิธภัณฑ์การเมืองการปกครองตามหลักวิชาการพิพิธภัณฑ์ บริการนำชม จัดแสดงนิทรรศการ
 12. ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานจดหมายเหตุของรัฐสภา
 13. ปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย

การแบ่งส่วนราชการของสำนักวิชาการ

 1. กลุ่มงานบริหารทั่วไป
 2. กลุ่มงานห้องสมุด
 3. กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ
 4. กลุ่มงานบริการวิชาการ 1
 5. กลุ่มงานบริการวิชาการ 2
 6. กลุ่มงานบริการวิชาการ 3
 7. กลุ่มงานวิจัยและพัฒนา
 8. กลุ่มงานพิพิธภัณฑ์และจดหมายเหตุ

 1. กลุ่มงานบริหารทั่วไป มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ

 1. กลุ่มงานห้องสมุด มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ

 1. กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ

 1. กลุ่มงานบริการวิชาการ 1 มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ

 1. กลุ่มงานบริการวิชาการ 2 มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ

 1. กลุ่มงานบริการวิชาการ 3 มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ

 1. กลุ่มงานวิจัยและพัฒนา มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ

 1. กลุ่มงานพิพิธภัณฑ์และจดหมายเหตุ มีหน้าที่ความรับผิดชอบ


HOME