ภาพคลิปกระดาษ

 

รวม links เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

วารสารในประเทศ
URL
Art Square http://www.ocac.go.th
Business Plus (Business.com)
http://www.arip.co.th
Business Law & Human Resource variety
http://magazine.dst.co.th/service/media/magazine.html
CAT Telecom Magazine
http://www.cattelecom.com
Computer.Today
http://www.arip.co.th
Design+Connection
http://www.sb-furniture.com
EGAT Magazine
http://www.egat.co.th
energy plus
http://www.energy.go.th
Eworld Magazine http://www.eworldthailand.com
Fine Art http://www.fineart-magazine.com
For Quality Management (For Quality)
http://www.tpa.or.th/publisher
Gourmet & Cuisine
http://www.gourmetthai.com
Health & Cuisine
http://www.healthandcuisine.com
IMAGE
http://www.i-am-image.com
Logistics Digest
http://www.logisticsdigest.com
Logistics Time
http://www.logisticstimeclub.com
OHM (Out of Home Magazine)
http://www.ohmmag.com
National Geograhic
http://www.NGTHAI.com
Real Parenting
http://www.real-parenting.com
REIC
http://www.reic.or.th
Room
http://www.roommag.com
Silpakorn University Information Journal
http://www.journal.su.ac.th
Shape
http://www.shape-thai.com
Shopping Computer
http://www.shopping-computer.co.th
The City journal
http://thecityjournal.blogspot.com
WhO?
http://www.whoweeklymagazine.com
Yoga journal
http://www.yogajournalthailand.com
กระแสอาคเนย์
http://www.pol.ru.ac.th/csas
การเงินธนาคาร
http://www.karnngern.com
ขวัญเรือน
http://www.kwanruen.com
ข้อมูลสถิติประจำเดือน
http://www.set.or.th
ฅ คน
http://www.tvburabha.com
ความรู้คือประทีป
http://www.exxonmobil.co.th
จุลนิติ
http://www.senate.go.th
จุฬาลงกรณ์เวชสาร
http://www.clmj.org
ชีวจิต
http://www.cheewajit.com
เทเลคอมไดเจสท์
http://www.ntc.or.th
น่านฟ้า
http://www.tigertemplemag.com
นาวิกศาสตร
http://www.navy.mi.th/navic/document/navicmain.html
น้ำ
http://www.pwa.co.th
น้ำก๊อก
http://www.mwa.co.th
เนชั่นสุดสัปดาห์
http://www.nationweekend.com/
บ้านและสวน
http://www.baanlaesuan.com
ประชาทรรศน์
http://www.prachatouch.com
ผู้จัดการรายเดือน
http://www.gotomanager.com/
มติชนสุดสัปดาห์
http://www.matichon.co.th/weekly/
ไมโครคอมพิวเตอร์
http://micro.se-ed.com/
โลกการค้า
http://www.cwmagazine.com/
โลกสีเขียว
http://www.greenworld.or.th
วารสารการพยากรณ์ผลผลิตการเกษตร
http://www.oae.go.th
วารสารกฎหมายปกครอง
http://www.lawreform.go.th
วารสารกรมคุมประพฤติ
http://www.probation.go.th
วารสารกรมบังคับคดี
http://www.led.go.th
วารสารกรมบัญชีกลาง
http://www.cgd.go.th
วารสารกรมประชาสัมพันธ์
http://www.prd.go.th
วารสารกระบวนการยุติธรรม
http://www.oja.go.th
วารสารการงบประมาณ
http://www.bb.go.th
วารสารการเงินการคลัง
http://www.fpo.go.th
วารสารข้าราชการ
http://www.ocsc.go.th
วารสารจาร์พา
http://www.charpa.co.th
วารสารดำรงราชานุภาพ
http://www.stabundamrong.go.th
วารสารตำรวจ
http://www.central.police.go.th/tsd
วารสารธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย
http://www.onep.go.th
วารสารนนทรี
http://www.ku-alumni.org/journal.php
วารสารนโยบายพลังงาน
http://www.eppo.go.th/vrs/index.html
วารสารนิติศาสตร์ศรีปทุม
http://law.spu.ac.th
วารสารพัฒนาชุมชน
http://www.cdd.moi.go.th/
วารสารเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
http://www.dasta.or.th
วารสารผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา
http://www.ombudsman.go.th
วารสารเมืองโบราณ
http://www.muangboranjournal.com
วารสารยุติธรรม
http://www.moj.go.th
วารสารราชบัณฑิตยสถาน
http://www.jroyinstthai.com
วารสารรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
http://www.pol.cmu.ac.th
วารสารวิจัย มหาวิทยาลัยรามคำแหง
http://www.rd.ru.ac.th
วารสารวิจัยรามคำแหง
http://www.rd.ru.ac.th
วารสารวิชาการ
http://academic.obec.go.th
วารสารศาลยุติธรรม
http://www.judiciary.go.th
วารสารศาลรัฐธรรมนูญ
http://www.concourt.or.th
วารสารเศรษฐกิจการเกษตร
http://www.oae.go.th
วารสารเศรษฐกิจและสังคม
http://www.nesdb.go.th
วารสารสังคมลุ่มน้ำโขง
http://www.plurality.net
วารสารส่งเสริมการเกษตร
http://www.doae.go.th
วารสารส่งเสริมการลงทุน
http://www.boi.go.th
วิทยาสารเกษตรศาสตร์
http://www.rdi.ku.ac.th
วิปัสสนาสาร
http://www.section-5.org
ศาลยุติธรรมปริทัศน์
http://www.judiciary.go.th
ศิลปวัฒนธรรม
http://www.matichon.co.th/art/
สกุลไทย
http://www.sakulthai.com
ส่งเสริมเทคโนโลยี
http://www.tpa.or.th/tpatext/pro_tech.php
สยามจดหมายเหตุ
http://www.siamarchives.com
สรรพากรสาส์น
http://www.sanpakornsarn.com
สรรสาระ
http://www.readersdigest.co.th
สวรรค์บนพื้นพิภพ
http://www.thaikyusei.org
สารคดี
http://www.sarakadee.com
สารพินิจ
http://www.djop.moj.go.th
เสนาธิปัตย์
http://www.srd-rta.net
เส้นทางไทย
http://www.sentangonline.com/sentangthai/
หญิงไทย
http://www.yingthai-mag.com
หลักเมือง
http://www.mod.go.th
อนุสาร อสท
http://www.osotho.com
อีคอนนิวส์
http://www.econnews.org
เอกสารภาษีอากร
http://magazine.dst.co.th/service/media/magazine.html
 
วารสารต่างประเทศ
URL
Asian Perspective
http://www.asianperspective.org
Asianews
http://www.asianewsnet.net
Asiaweek
http://www.asiaweek.com/asiaweek/
Banking Technology
http://www.bankingtech.com/
Barron's Online
http://www.barrons.com/
Business 2.0
http://www.business2.com/
Business in Thailand
http://www.businessinthailandmag.com/
Business Week
http://asia.businessweek.com/
Chronicle of Parliamentary Elections
http://www.ipu.org/parline
Discovery Channel Magazine
http://www.discoverychannelmagazine.com
Dr.Dobb's Journal
http://www.ddj.com/
Euromoney
http://www.euromoney.com/
Far Eastern Economic Review
http://www.feer.com/
Financial Regulator, The
http://www.centralbanking.co.uk/publications/journals/frj.htm
Forbes Global
http://www.forbes.com/
Forbes Asia
http://www.forbes.com/
Foreign Policy
http://www.foreignpolicy.com
Fortune
http://www.fortune.com/
Global Investor
http://www.globalinvestormagazine.com/
Harvard Business Review
http://www.hbr.org
IFLA Journal
http://www.ifla.org/V/iflaj/index.htm
Intranet Journal
http://www.intranetjournal.com/
IR Magazine
http://www.ironthenet.com/maghome.asp
ISF Magazine
http://www.isfmagazine.com/
The Journal of investing
http://www.iijoi.com/
Journal of Management Information Systems
http://jmis.bentley.edu/toppage/index.html
Money Magazine
http://money.cnn.com/
Mutual Funds Magazine
http://www.mutual-funds.com/mfmag/
National Geographic
http://magma.nationalgeographic.com/ngm/archives.html
Newsweek
http://www.newsweek.com/
Parliamentary Affairs
http://www.pa.oxfordjournals.org
Perceptions Journal of International Affairs
http://www.sam.gov.tr
Reader's Digest
http://www.rdasia.com
SmartMoney.com
http://www.smartmoney.com/
Swasdee
http://www.thaiairways.com
The Economist
http://www.economist.com/
Time
http://www.time.com/time/
U.S. News & World Report
http://www.usnews.com/usnews/issue/archive.htm
Web Developer's Journal
http://webdevelopersjournal.com/
Worth Magazine
http://www.worth.com/
 
หนังสือพิมพ์
URL
Bangkok Post
http://www.bangkokpost.com/
Business Day
http://www.bday.net/
The Asian Wall Street Journal
http://online.wsj.com/public/us
The Nation
http://www.nationmultimedia.com/
Siam Informer
http://informer.siam.edu/index.php
กระแสหุ้น
http://www.stockwave.in.th/
กรุงเทพธุรกิจ
http://www.bangkokbiznews.com/
ข่าวสด
http://www.khaosod.co.th/
คมชัดลึก
http://www.komchadluek.com/
ฐานเศรษฐกิจ
http://www.thannews.th.com/
เดลินิวส์
http://www.dailynews.co.th/
ไทยโพสต์
http://www.thaipost.net/
ไทยรัฐ
http://www.thairath.co.th/
ศูนย์ข้อมูลหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
http://www.thairath.co.th/bookcenter.php
แนวหน้า
http://www.naewna.com/
ประชาชาติธุรกิจ
http://www.matichon.co.th/prachachart/
ผู้จัดการ
http://www.manager.co.th/
มติชน
http://www.matichon.co.th/matichon/
สยามกีฬา
http://www.siamsport.co.th/
สยามธุรกิจ
http://www.siamturakij.com/
หุ้นไทย
http://www.thai.net/quote/
 
ห้องสมุด
URL
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
http://www.car.chula.ac.th/
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
http://library.bu.ac.th/index.cfm
มหาวิทยาลัยเกริก
http://www.krirk.ac.th/library/
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
http://www.lib.ku.ac.th/
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
http://www.kbu.ac.th/new_library/index.asp
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
http://library.kku.ac.th/
มหาวิทยาลัยคริสเตียน
http://www.christian.ac.th/service6.htm
มหาวิทยาลัยชินวัตร
http://library.shinawatra.ac.th/
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://library.cmu.ac.th/
มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น
http://library.stjohn.ac.th/
มหาวิทยาลัยทักษิณ
http://lib.tsu.ac.th/
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
http://www.lib.kmutt.ac.th/
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
http://www.lib.mut.ac.th/
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
http://library.sut.ac.th/
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
http://library.tu.ac.th/
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
http://laic.dpu.ac.th/
มหาวิทยาลัยนเรศวร
http://www.lib.nu.ac.th/
มหาวิทยาลัยบูรพา
http://www.lib.buu.ac.th/
มหาวิทยาลัยพายัพ
http://library.payap.ac.th/
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
http://library.msu.ac.th/
มหาวิทยาลัยมหิดล
http://www.li.mahidol.ac.th/
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
http://www.library.mju.ac.th/
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
http://www.mfu.ac.th/center/lib/
มหาวิทยาลัยรังสิต
http://library.rsu.ac.th/
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
http://www.lib.ricr.ac.th/
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
http://www.arit.dusit.ac.th/
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
http://www.lib.ru.ac.th/
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
http://clm.wu.ac.th/
มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งเอเชีย
http://www.asianust.ac.th/Library/library.html
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
http://www.swu.ac.th/lib/
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
http://library.spu.ac.th/
มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์
http://www.snamcn.lib.su.ac.th/
มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ
http://www.su.ac.th/html_center/libraries.asp
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานี
http://tanee.psu.ac.th/
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตหาดใหญ่
http://www.clib.psu.ac.th/
มหาวิทยาลัยสยาม
http://library.siamu.ac.th/libinfo.htm
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
http://www.odi.stou.ac.th/
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
http://library.utcc.ac.th/
มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
http://www.hu.ac.th/library
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
http://www.lib.hcu.ac.th/
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
http://library.au.ac.th/
มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
http://eaulib.eau.ac.th/
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
http://www.lib.ubu.ac.th/
มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
http://lib.sau.ac.th/library/index.html
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
http://library2.nida.ac.th/
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
http://www.lib.kmitl.ac.th/
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
http://library.kmitnb.ac.th/
   
ห้องสมุดหน่วยงาน
URL
กรมทรัพย์สินทางปัญญา
http://www.ipthailand.org/dip/IP_Infor_v2/home.htm

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

http://www2.tat.or.th/tat/library/index.htm
ราชกิจจานุเบกษา
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/RKJ/index/index.htm
สถาบันพระปกเกล้า
http://www.kpi.ac.th
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)
http://www.ipst.ac.th/library
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
http://www.krisdika.go.th
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
http://elibrary.nesdb.go.th/elib_new/
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
http://www.riclib.nrct.go.th
สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
http://intranet.senate.go.th/stu/
สำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
http://www.cabinet.thaigov.go.th
สำนักงานอัยการสูงสุด
http://www.ago.go.th
ศาลรัฐธรรมนูญ
http://www.concourt.or.th
ศาลฎีกา
http://www.bizascorp.com/dika/
ศาลยุติธรรม
http://www.library.judiciary.go.th
 
 
 
 
Webmaster: บุษราภรณ์ อัครนิธิยานนท์