Skip to Highlight Skip to ข้อมูลการประชุมสภาSkip to ฐานข้อมูลห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์Skip to ฐานข้อมูลออนไลน์Skip to บริการห้องสมุดทางโทรศัพท์มือถือSkip to ฐานความรู้ห้องสมุด
ระเบียบวาระและบันทึกการประชุมสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ข้อมูลสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) ประกาศ คำสั่ง คสช. ระเบียบวาระและบันทึกการประชุม สภานิติบัญญัติแห่งชาติ เอกสารประกอบการพิจารณาการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ฐานความรู้ห้องสมุดรัฐสภา พระราชบัญญัติที่ผ่านการพิจารณาของสนช. web update km สำนักวิชาการ เกี่ยวกับสำนักวิชาการ
 
ฐานข้อมูลสำนักวิชาการ
 
ฐานข้อมูลที่บอกรับเป็นสมาชิก
ใช้เฉพาะในเครือข่ายรัฐสภา
 
E-book ผลงานสำนักวิชาการ งานวิจัยของสำนักงาน E-book ผลงานของรัฐสภา E-book จากหน่วยงานอื่น วารสารของรัฐสภา สารบัญหนังสือพิมพ์รายสัปดาห์ สาระสังเขปหนังสือ สาระสังเขปบทความวารสาร

 

 
 
Hot... ข้อมูลล่าสุด
ความหมายของตราสัญลักษณ์
 

bullet พระราชบัญญัติในราชกิจจานุเบกษาล่าสุด

bullet KM [การสัมมนาโครงการสัมมนาเพื่อรองรับการให้บริการวิชาการภายใต้รัฐธรรมนูญฉบับใหม่]
bullet E-Research [มาตรการกฎหมายสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์เพื่อปกป้องภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสินค้าอาหารในประชาคมอาเซียน : บทเรียนสำหรับประเทศไทย]
bullet Ebook [เหมืองทองคำ : รายได้รัฐและผลกระทบต่อชีวิตและสิ่งแวดล้อม] [แนวทางการปรับสถานภาพมหาวิทยาลัยของรัฐทุกแห่งให้เป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐภายใน พ.ศ.2564]
bullet Academic Focus [แผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศกับพลังงานนิวเคลียร์ : ความเป็นไปได้ของโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในประเทศไทย]
bullet Hot Issue [ป.ป.ช. ประจำจังหวัด][กฎหมายควบคุมการให้เช่าที่พักอาศัยรูปแบบใหม่เพื่อการท่องเที่ยว แอร์บีเอ็นบี (Airbnb)]
bullet เอกสารข่าวสารงานวิจัยและพัฒนา ปีที่ 16 ฉบับที่ 176 (เมษายน 2560)
bullet ร้อยเรื่อง...เมืองไทย [การระงับข้อพิพาทโดยการอนุญาโตตุลาการ][เส้นทางสายไหมในศตวรรษที่ 21][นวัตกรรม : ปัจจัยสำคัญสู่การขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยอย่างยั่งยืน]
bullet สาระสังเขปบทความวารสาร ฉบับที่ 2 กุมภาพันธ์ 2560
bullet สาระสังเขปหนังสือใหม่ ฉบับที่ 2 กุมภาพันธ์ 2560

bullet การให้เงินอุดหนุนการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2560
bullet คู่มือมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงานของกลุ่มงานวิจัยและพัฒนา
   
       
 
Highlight
เชิญแนะนำหนังสือผ่านแฟนเพจ (Fanpage) "เครือข่ายความร่วมมือในการจัดซื้อหนังสือ ห้องสมุดรัฐสภา"
เอกสารรายงานวาระต่าง ๆ สภาปฏิรูปแห่งชาติ 2557-2558
ร่างรัฐธรรมนูญฉบับที่ 20...รัฐธรรมนูญฉบับปฏิรูป
ข้อมูลรัฐธรรมนูญ พุทธศักราช 2540 และ 2550
สืบค้นทรัพยากรห้องสมุด
ดัชนีรายงานการประชุมสภา พ.ศ.2475-ปัจจุบัน
เอกสารประกอบการพิจารณาสภาผู้แทนราษฎร
พระราชบัญญัติที่ผ่านการพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 2550-2551
รัฐสภาสาร
ฐานข้อมูลออนไลน์ที่ใช้เฉพาะในเครือข่ายรัฐสภา
เอกสารวิชาการกรณีศึกษาส่วนบุคคล สำหรับข้าราชการรัฐสภาสามัญ หลักสูตรการพัฒนานักบริหารระดับสูง
 

 


 


นิทรรศการ หนังสือรัฐสภาไทยใต้ร่มพระบารมี 60 ปี
 

พัฒนาโดย สำนักวิชาการ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ถนนอู่ทองใน เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
The Secretariat of the House of Representatives U-Thong Nai Road Dusit Bangkok 10300 THAILAND
Tel : +66(0) 2244 1398 Fax. : +66(0) 2244 1083 ติดต่อ
lirt@parliament.go.th
Best Resolution 1024x768, Medium Text Size

Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0