Skip to Highlight Skip to ข้อมูลการประชุมสภาSkip to ฐานข้อมูลห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์Skip to ฐานข้อมูลออนไลน์Skip to บริการห้องสมุดทางโทรศัพท์มือถือSkip to ฐานความรู้ห้องสมุด
ระเบียบวาระและบันทึกการประชุมสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ข้อมูลสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) ประกาศ คำสั่ง คสช. ระเบียบวาระและบันทึกการประชุม สภานิติบัญญัติแห่งชาติ เอกสารประกอบการพิจารณาการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ฐานความรู้ห้องสมุดรัฐสภา พระราชบัญญัติที่ผ่านการพิจารณาของสนช. web update km สำนักวิชาการ เกี่ยวกับสำนักวิชาการ
 
ฐานข้อมูลสำนักวิชาการ
 
ฐานข้อมูลที่บอกรับเป็นสมาชิก
ใช้เฉพาะในเครือข่ายรัฐสภา
 
E-book ผลงานสำนักวิชาการ งานวิจัยของสำนักงาน E-book ผลงานของรัฐสภา E-book จากหน่วยงานอื่น วารสารของรัฐสภา สารบัญหนังสือพิมพ์รายสัปดาห์ สาระสังเขปหนังสือ สาระสังเขปบทความวารสาร

 

 
 
Hot... ข้อมูลล่าสุด
ความหมายของตราสัญลักษณ์
 

bullet E-Research [ประชาคมอาเซียนกับการปรับปรุงกฎหมายเศรษฐกิจและการค้าของไทย (ASEAN Community and the Reformation of the Thai Trade and Economic Law)]
bullet E-Book [รายงานการวิจัย เรื่อง การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ กรณีศึกษาหน่วยงานที่ได้รับรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ หมวด 3 ด้านการมุ่งเน้นผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย]
bullet Academic Focus [เส้นทางสายไหมศตวรรษที่ 21 กับโอกาสของไทย]
bullet Hot Issue [ทิศทางอนาคตเศรษฐกิจโลก จากการประชุม WEF 2018]
bullet ร้อยเรื่อง...เมืองไทย [ภาษีอินเทอร์เน็ต][คณะราษฎร]

bullet พระราชบัญญัติในราชกิจจานุเบกษาล่าสุด

  • พรบ.เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ. 2561
  • พรบ.กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา พ.ศ. 2561
  • พรบ.งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2561
  • พรบ.การยาสูบแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2561
  • พรบ.มาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561
bullet Research :: การให้เงินอุดหนุนการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2560 และ 2561
bullet Handbook :: คู่มือมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงานของกลุ่มงานวิจัยและพัฒนา
   
       
 
Highlight
สืบค้นทรัพยากรห้องสมุด
เชิญแนะนำหนังสือผ่านแฟนเพจ (Fanpage) "เครือข่ายความร่วมมือในการจัดซื้อหนังสือ ห้องสมุดรัฐสภา"
เอกสารรายงานวาระต่าง ๆ สภาปฏิรูปแห่งชาติ 2557-2558
ร่างรัฐธรรมนูญฉบับที่ 20...รัฐธรรมนูญฉบับปฏิรูป
ข้อมูลรัฐธรรมนูญ พุทธศักราช 2540 และ 2550
ดัชนีรายงานการประชุมสภา พ.ศ.2475-ปัจจุบัน
เอกสารประกอบการพิจารณาสภาผู้แทนราษฎร
พระราชบัญญัติที่ผ่านการพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 2550-2551
รัฐสภาสาร
ฐานข้อมูลออนไลน์ที่ใช้เฉพาะในเครือข่ายรัฐสภา
เอกสารวิชาการกรณีศึกษาส่วนบุคคล สำหรับข้าราชการรัฐสภาสามัญ หลักสูตรการพัฒนานักบริหารระดับสูง
 

 


 


นิทรรศการ หนังสือรัฐสภาไทยใต้ร่มพระบารมี 60 ปี
 

พัฒนาโดย สำนักวิชาการ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ถนนอู่ทองใน เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
The Secretariat of the House of Representatives U-Thong Nai Road Dusit Bangkok 10300 THAILAND
Tel : +66(0) 2244 1398 Fax. : +66(0) 2244 1083 ติดต่อ
lirt@parliament.go.th
Best Resolution 1024x768, Medium Text Size

Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0