Skip to Highlight Skip to ข้อมูลการประชุมสภาSkip to ฐานข้อมูลห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์Skip to ฐานข้อมูลออนไลน์Skip to บริการห้องสมุดทางโทรศัพท์มือถือSkip to ฐานความรู้ห้องสมุด
สภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 24 ระเบียบวาระและบันทึกการประชุม สภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 24 เอกสารประกอบการพิจารณา การประชุมร่วมกันของรัฐสภา วุฒิสภา ระเบียบวาระและบันทึกการประชุม วุฒิสภา เอกสารประกอบการพิจารณา
ฐานความรู้ห้องสมุดรัฐสภา คณะกรรมาธิการสามัญ web update km สำนักวิชาการ เกี่ยวกับสำนักวิชาการ
 
ฐานข้อมูลสำนักวิชาการ
 
ฐานข้อมูลที่บอกรับเป็นสมาชิก
ใช้เฉพาะในเครือข่ายรัฐสภา
 
E-book ผลงานสำนักวิชาการ งานวิจัยของสำนักงาน E-book ผลงานของรัฐสภา E-book จากหน่วยงานอื่น วารสารของรัฐสภา สารบัญหนังสือพิมพ์รายสัปดาห์ ดัชนีบทความวารสาร ทรัพยากรใหม่ สาระสังเขปหนังสือ สาระสังเขปบทความวารสาร หนังสือที่น่าสนใจสำหรับสมาชิกรัฐสภา สถิติการใช้บริการ

 

 
 
Hot... ข้อมูลล่าสุด
ความหมายของตราสัญลักษณ์
 
+ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557
+ เอกสารข่าวสารงานวิจัยและพัฒนา ปีที่ 13 ฉบับที่ 144 เดือนสิงหาคม 2557
+ กลยุทธ์และรูปแบบที่เหมาะสมสำหรับการบริหารสถาบันอุดมศึกษาในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้
+ รวมประกาศ คำสั่ง คณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ (คสช.)
+ สรรสาระ เรื่อง เลขประจำตัวประชาชน

+ Academic Focus :

  • รถไฟรางคู่ : ระบบรางที่รอการพัฒนา
  • กฎหมายติดตามทวงหนี้อย่างเป็นธรรม : กฎหมายความหวังของลูกหนี้
       
 
Highlight
ข้อมูลรัฐธรรมนูญ พุทธศักราช 2540 และ 2550
สืบค้นทรัพยากรห้องสมุด
พระราชบัญญัติและการประชุมพิจารณาในรัฐสภา
ดัชนีรายงานการประชุมสภา พ.ศ.2475-ปัจจุบัน
เอกสารประกอบการพิจารณาสภาผู้แทนราษฎร
พระราชบัญญัติที่ผ่านการพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 2550-2551
รัฐสภาสาร
ฐานข้อมูลออนไลน์ที่ใช้เฉพาะในเครือข่ายรัฐสภา
เอกสารวิชาการกรณีศึกษาส่วนบุคคล สำหรับข้าราชการรัฐสภาสามัญ หลักสูตรการพัฒนานักบริหารระดับสูง
 

 


 


นิทรรศการ หนังสือรัฐสภาไทยใต้ร่มพระบารมี 60 ปี
 

พัฒนาโดย สำนักวิชาการ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ถนนอู่ทองใน เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
The Secretariat of the House of Representatives U-Thong Nai Road Dusit Bangkok 10300 THAILAND
Tel : +66(0) 2244 1398 Fax. : +66(0) 2244 1083 ติดต่อ
lirt@parliament.go.th
Best Resolution 1024x768, Medium Text Size

Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0