Skip to Highlight Skip to ข้อมูลการประชุมสภาSkip to ฐานข้อมูลห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์Skip to ฐานข้อมูลออนไลน์Skip to บริการห้องสมุดทางโทรศัพท์มือถือSkip to ฐานความรู้ห้องสมุด
ระเบียบวาระและบันทึกการประชุมสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ข้อมูลสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) ประกาศ คำสั่ง คสช. ระเบียบวาระและบันทึกการประชุม สภานิติบัญญัติแห่งชาติ เอกสารประกอบการพิจารณาการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ฐานความรู้ห้องสมุดรัฐสภา พระราชบัญญัติที่ผ่านการพิจารณาของสนช. web update km สำนักวิชาการ เกี่ยวกับสำนักวิชาการ

เรียนผู้ใช้บริการห้องสมุด
ห้องสมุดงดบริการยืมทรัพยากรสารสนเทศทุกประเภท ตั้งแต่ วันอังคารที่ 14 สิงหาคม 2561 เป็นต้นไป

โทร. 0 2244 2039 และ 0 2244 2063

Hot... ข้อมูลล่าสุด
ความหมายของตราสัญลักษณ์
 

bullet E-Book ผลงานของรัฐสภา [การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการองค์การมหาชน ที่มุ่งสู่องค์การสมรรถนะสูง]
bullet E-Book ผลงานวิชาการ [บันทึกเหตุการณ์สำคัญในการจัดทำรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560]
bullet รายงานอบรมสัมมนา [รายงานโครงการสัมมนาเพื่อส่งเสริมการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในเชิงวิชาการ]
bullet ร้อยเรื่อง...เมืองไทย [วันอานันทมหิดล][กฎหมายความรับผิดต่อความชำรุดบกพร่องของสินค้า][เน็ตประชารัฐกับการพัฒนาคนไทยสู่ไทยแลนด์ 4.0]
bullet Hot Issue [ปัญหาการรังแกกัน (Bullying) ในสถานศึกษา][ส.ว. 10 กลุ่มอาชีพตามบทเฉพาะกาล]
bullet Academic Focus [ที่มาของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร][การพัฒนาท่าเรือแหลมฉบังขั้นที่ 3 อย่างยั่งยืน ใส่ใจสิ่งแวดล้อม]
bullet เอกสารข่าวสารงานวิจัยและพัฒนา [ปีที่ 17 ฉบับที่ 194 ตุลาคม 2561]

bullet พระราชบัญญัติในราชกิจจานุเบกษาล่าสุด

  • พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561
  • พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561
  • พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 46) พ.ศ. 2561
bullet Research :: การให้เงินอุดหนุนการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2562 หัวข้อ "บทบาทหน้าที่ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกับยุทธศาสตร์ชาติ"
bullet Research :: ประกาศสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง การให้เงินอุดหนุนการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2561
bullet Handbook :: คู่มือมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงานของกลุ่มงานวิจัยและพัฒนา
 
ฐานข้อมูลที่บอกรับเป็นสมาชิก
ใช้เฉพาะในเครือข่ายรัฐสภา
 
E-book ผลงานสำนักวิชาการ งานวิจัยของสำนักงาน E-book ผลงานของรัฐสภา E-book จากหน่วยงานอื่น วารสารของรัฐสภา สาระสังเขปหนังสือ สาระสังเขปบทความวารสาร

 

 

 

       
 
Highlight
สืบค้นทรัพยากรห้องสมุด
เชิญแนะนำหนังสือผ่านแฟนเพจ (Fanpage) "เครือข่ายความร่วมมือในการจัดซื้อหนังสือ ห้องสมุดรัฐสภา"
เอกสารรายงานวาระต่าง ๆ สภาปฏิรูปแห่งชาติ 2557-2558
ร่างรัฐธรรมนูญฉบับที่ 20...รัฐธรรมนูญฉบับปฏิรูป
ข้อมูลรัฐธรรมนูญ พุทธศักราช 2540 และ 2550
พระราชบัญญัติที่ผ่านการพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 2550-2551
ฐานข้อมูลออนไลน์ที่ใช้เฉพาะในเครือข่ายรัฐสภา
เอกสารวิชาการกรณีศึกษาส่วนบุคคล สำหรับข้าราชการรัฐสภาสามัญ หลักสูตรการพัฒนานักบริหารระดับสูง
 

 


นิทรรศการ หนังสือรัฐสภาไทยใต้ร่มพระบารมี 60 ปี
 
 

พัฒนาโดย สำนักวิชาการ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ถนนประดิพัทธ์ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
The Secretariat of the House of Representatives Pradipat Road, Sam Sen Nai, Phaya Thai, Bangkok 10400 THAILAND
Tel : +66(0) 2244 2073 Fax. : +66(0) 2244 2074 ติดต่อ
lirt@parliament.go.th
Best Resolution 1024x768, Medium Text Size

Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0