Skip to Highlight Skip to ข้อมูลการประชุมสภาSkip to ฐานข้อมูลห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์Skip to ฐานข้อมูลออนไลน์Skip to บริการห้องสมุดทางโทรศัพท์มือถือSkip to ฐานความรู้ห้องสมุด
ระเบียบวาระและบันทึกการประชุมสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ข้อมูลสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) ประกาศ คำสั่ง คสช. ระเบียบวาระและบันทึกการประชุม สภานิติบัญญัติแห่งชาติ เอกสารประกอบการพิจารณาการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ฐานความรู้ห้องสมุดรัฐสภา พระราชบัญญัติที่ผ่านการพิจารณาของสนช. web update km สำนักวิชาการ เกี่ยวกับสำนักวิชาการ
 
ฐานข้อมูลสำนักวิชาการ
 
ฐานข้อมูลที่บอกรับเป็นสมาชิก
ใช้เฉพาะในเครือข่ายรัฐสภา
 
E-book ผลงานสำนักวิชาการ งานวิจัยของสำนักงาน E-book ผลงานของรัฐสภา E-book จากหน่วยงานอื่น วารสารของรัฐสภา สารบัญหนังสือพิมพ์รายสัปดาห์ สาระสังเขปหนังสือ สาระสังเขปบทความวารสาร

 

 
 
Hot... ข้อมูลล่าสุด
ความหมายของตราสัญลักษณ์
 
bullet คำอธิบายสาระสำคัญของร่างรัฐธรรมนูญ เล่มที่ 1 และเล่มที่ 2 [12 เมษายน 2559]
bullet ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช .... [29 มีนาคม 2559]
bullet รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พุทธศักราช 2559
bullet ตารางเปรียบเทียบรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) พุทธศักราช 2558 และร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ..) พุทธศักราช .... ในเรื่องการออกเสียงประชามติ (เฉพาะประเด็นมาตราที่มีการแก้ไข)
bullet เทียบรัฐธรรมนูญปี 2540 -2550 ร่างรัฐธรรมนูญฉบับเสนอสภาปฏิรูปแห่งชาติลงมติ และร่างรัฐธรรมนูญเบื้องต้น (ปี 59)

bullet Hot Issue เรื่อง การเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อรับฟังความคิดเห็นโดยไม่มีการลงมติในสภาผู้แทนราษฎร
bullet Academic Focus เรื่อง ท่าเรือแหลมฉบัง : โครงการพัฒนาศูนย์การขนส่งตู้สินค้าทางรถไฟ
bullet ข้อมูลรายการร้อยเรื่อง...เมืองไทย
bullet เอกสารข่าวสารงานวิจัยและพัฒนา ปีที่ 15 ฉบับที่ 165 (พฤษภาคม 2559)

bullet คู่มือมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงานของกลุ่มงานวิจัยและพัฒนา
   
       
 
Highlight
เชิญแนะนำหนังสือผ่านแฟนเพจ (Fanpage) "เครือข่ายความร่วมมือในการจัดซื้อหนังสือ ห้องสมุดรัฐสภา"
เอกสารรายงานวาระต่าง ๆ สภาปฏิรูปแห่งชาติ 2557-2558
ร่างรัฐธรรมนูญฉบับที่ 20...รัฐธรรมนูญฉบับปฏิรูป
ข้อมูลรัฐธรรมนูญ พุทธศักราช 2540 และ 2550
สืบค้นทรัพยากรห้องสมุด
ดัชนีรายงานการประชุมสภา พ.ศ.2475-ปัจจุบัน
เอกสารประกอบการพิจารณาสภาผู้แทนราษฎร
พระราชบัญญัติที่ผ่านการพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 2550-2551
รัฐสภาสาร
ฐานข้อมูลออนไลน์ที่ใช้เฉพาะในเครือข่ายรัฐสภา
เอกสารวิชาการกรณีศึกษาส่วนบุคคล สำหรับข้าราชการรัฐสภาสามัญ หลักสูตรการพัฒนานักบริหารระดับสูง
 

 


 


นิทรรศการ หนังสือรัฐสภาไทยใต้ร่มพระบารมี 60 ปี
 

พัฒนาโดย สำนักวิชาการ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ถนนอู่ทองใน เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
The Secretariat of the House of Representatives U-Thong Nai Road Dusit Bangkok 10300 THAILAND
Tel : +66(0) 2244 1398 Fax. : +66(0) 2244 1083 ติดต่อ
lirt@parliament.go.th
Best Resolution 1024x768, Medium Text Size

Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0