Skip to Highlight Skip to ข้อมูลการประชุมสภาSkip to ฐานข้อมูลห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์Skip to ฐานข้อมูลออนไลน์Skip to บริการห้องสมุดทางโทรศัพท์มือถือSkip to ฐานความรู้ห้องสมุด
ระเบียบวาระและบันทึกการประชุมสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ข้อมูลสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) ประกาศ คำสั่ง คสช. ระเบียบวาระและบันทึกการประชุม สภานิติบัญญัติแห่งชาติ เอกสารประกอบการพิจารณาการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ฐานความรู้ห้องสมุดรัฐสภา พระราชบัญญัติที่ผ่านการพิจารณาของสนช. web update km สำนักวิชาการ เกี่ยวกับสำนักวิชาการ
 
ฐานข้อมูลสำนักวิชาการ
 
ฐานข้อมูลที่บอกรับเป็นสมาชิก
ใช้เฉพาะในเครือข่ายรัฐสภา
 
E-book ผลงานสำนักวิชาการ งานวิจัยของสำนักงาน E-book ผลงานของรัฐสภา E-book จากหน่วยงานอื่น วารสารของรัฐสภา สารบัญหนังสือพิมพ์รายสัปดาห์ สาระสังเขปหนังสือ สาระสังเขปบทความวารสาร

 

 
 
Hot... ข้อมูลล่าสุด
ความหมายของตราสัญลักษณ์
 

bullet พระราชบัญญัติในราชกิจจานุเบกษาล่าสุด

  • พรบ.ส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560
  • พรบ.ยกเลิกกฎหมายบางฉบับที่หมดความจำเป็นหรือซ้ำซ้อนกับกฎหมายอื่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560
  • พรบ.เวนคืนอสังหาริมทรัพย์เพื่อสร้างทางพิเศษศรีรัช - วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร ในท้องที่อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี และเขตทวีวัฒนา เขตตลิ่งชัน เขตบางพลัด เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2560

bullet E-Book [เอกสารประกอบนิทรรศการ เรื่อง รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 2560]
bullet E-Research [มาตรการทางกฎหมายและการปรับตัวของประเทศไทยต่อการเปิดเสรีด้านบริการในสาขาวิศวกรรมภายใต้กรอบการค้าเสรีอาเซียน (ASEAN Framework Agreement on Service-AFAS) และระบบการค้าโลกใหม่: โอกาสและผลกระทบ]
bullet KM [การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research)]
bullet Academic Focus [เครื่องมือป้องกันปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชันในภาครัฐ: โครงการความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ (Construction Sector Transparency: CoST)][กองทุนการออมแห่งชาติ]
bullet Hot Issue [นายกรัฐมนตรีตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560][วินัยการเงินการคลังภายใต้บทบัญญัติว่าด้วยการจ่ายเงินแผ่นดินของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560]
bullet เอกสารข่าวสารงานวิจัยและพัฒนา ปีที่ 16 ฉบับที่ 178 (มิถุนายน 2560)
bullet ร้อยเรื่อง...เมืองไทย [ในหลวงรัชกาลที่ 9 กับพระพุทธศาสนา]
bullet สาระสังเขปหนังสือใหม่ ฉบับเดือนมีนาคม เมษายน และพฤษภาคม 2560
bullet สาระสังเขปบทความวารสาร ฉบับเดือนพฤษภาคม 2560

bullet Research :: การให้เงินอุดหนุนการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2560 และ 2561
bullet Handbook :: คู่มือมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงานของกลุ่มงานวิจัยและพัฒนา
   
       
 
Highlight
สืบค้นทรัพยากรห้องสมุด
เชิญแนะนำหนังสือผ่านแฟนเพจ (Fanpage) "เครือข่ายความร่วมมือในการจัดซื้อหนังสือ ห้องสมุดรัฐสภา"
เอกสารรายงานวาระต่าง ๆ สภาปฏิรูปแห่งชาติ 2557-2558
ร่างรัฐธรรมนูญฉบับที่ 20...รัฐธรรมนูญฉบับปฏิรูป
ข้อมูลรัฐธรรมนูญ พุทธศักราช 2540 และ 2550
ดัชนีรายงานการประชุมสภา พ.ศ.2475-ปัจจุบัน
เอกสารประกอบการพิจารณาสภาผู้แทนราษฎร
พระราชบัญญัติที่ผ่านการพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 2550-2551
รัฐสภาสาร
ฐานข้อมูลออนไลน์ที่ใช้เฉพาะในเครือข่ายรัฐสภา
เอกสารวิชาการกรณีศึกษาส่วนบุคคล สำหรับข้าราชการรัฐสภาสามัญ หลักสูตรการพัฒนานักบริหารระดับสูง
 

 


 


นิทรรศการ หนังสือรัฐสภาไทยใต้ร่มพระบารมี 60 ปี
 

พัฒนาโดย สำนักวิชาการ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ถนนอู่ทองใน เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
The Secretariat of the House of Representatives U-Thong Nai Road Dusit Bangkok 10300 THAILAND
Tel : +66(0) 2244 1398 Fax. : +66(0) 2244 1083 ติดต่อ
lirt@parliament.go.th
Best Resolution 1024x768, Medium Text Size

Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0