Skip to Highlight Skip to ข้อมูลการประชุมสภาSkip to ฐานข้อมูลห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์Skip to ฐานข้อมูลออนไลน์Skip to บริการห้องสมุดทางโทรศัพท์มือถือSkip to ฐานความรู้ห้องสมุด
ระเบียบวาระและบันทึกการประชุมสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ข้อมูลสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) ประกาศ คำสั่ง คสช. ระเบียบวาระและบันทึกการประชุม สภานิติบัญญัติแห่งชาติ เอกสารประกอบการพิจารณาการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ฐานความรู้ห้องสมุดรัฐสภา พระราชบัญญัติที่ผ่านการพิจารณาของสนช. web update km สำนักวิชาการ เกี่ยวกับสำนักวิชาการ

เรียนผู้ใช้บริการห้องสมุด
ห้องสมุดเปิดให้บริการทรัพยากรสารสนเทศตามปกติ ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 7 มกราคม 2562 เป็นต้นไป
ณ ห้องฝึกอบรม ชั้น 2 สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ถนนประดิพัทธ์
โทร. 0 2244 2039 และ 0 2244 2063

Hot... ข้อมูลล่าสุด
ความหมายของตราสัญลักษณ์
 

bullet Download [คู่มือการใช้งานโปรแกรมสนทนาแบบตอบกลับอัตโนมัติ (Chatbot) "LibraryonLINE"]
bullet E-Book [สรุปผลการดำเนินงานสำนักวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561]
bullet รายงานอบรมสัมมนา [โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทำเอกสารวิชาการด้านต่างประเทศเพื่อรองรับและสนับสนุนภารกิจด้านต่างประเทศของสมาชิกและบุคคลในวงงานนิติบัญญัติ]
bullet E-Research งานวิจัย [การบังคับใช้พระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 กับการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน]
bullet Hot Issue [ดัชนีคุณภาพอากาศ (Air Quality Index: AQI) ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล: กรณีฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5)][ร่างพระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. .... ]
bullet Academic Focus [ปฏิรูปภาคเกษตรด้วยการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม][โรงไฟฟ้าพลังงานขยะ : ทางแก้ปัญหาขยะล้นเมืองหรือเพิ่มมลพิษให้ชุมชน]
bullet Research and Development Newsletter [ปีที่ 17 ฉบับที่ 196 ธันวาคม 2561]
bullet ร้อยเรื่อง...เมืองไทย [สะเต็มศึกษา (STEM Education)][บัญชีเงินฝากพื้นฐาน บัญชีเพื่อคนไทย][การไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร]
bullet สาระสังเขปบทความวารสาร [ฉบับเดือนกรกฎาคม สิงหาคม กันยายน-ตุลาคม 2561]
bullet สาระสังเขปหนังสือใหม่ [ฉบับเดือนกันยายน-ธันวาคม 2561]

bullet พระราชบัญญัติในราชกิจจานุเบกษาล่าสุด

  • พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2561
  • พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561
  • พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ 11) พ.ศ. 2561
  • พระราชบัญญัติเงินเดือน เงินประจำตำแหน่ง และประโยชน์ตอบแทนอื่นของประธานกรรมการและกรรมการในองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2561
  • พระราชบัญญัติเงินเดือน เงินประจำตำแหน่ง และประโยชน์ตอบแทนอื่นของประธานศาลรัฐธรรมนูญและตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2561
  • พระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561
  • พระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัยชุมชน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
  • พระราชบัญญัติสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พ.ศ. 2561
  • พระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ. 2561
bullet Research :: การให้เงินอุดหนุนการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2562 หัวข้อ "บทบาทหน้าที่ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกับยุทธศาสตร์ชาติ"
bullet Research :: ประกาศสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง การให้เงินอุดหนุนการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2562
bullet Handbook :: คู่มือมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงานของกลุ่มงานวิจัยและพัฒนา
 
ฐานข้อมูลที่บอกรับเป็นสมาชิก
ใช้เฉพาะในเครือข่ายรัฐสภา
 
E-book ผลงานสำนักวิชาการ งานวิจัยของสำนักงาน E-book ผลงานของรัฐสภา E-book จากหน่วยงานอื่น วารสารของรัฐสภา สาระสังเขปหนังสือ สาระสังเขปบทความวารสาร

 

 

 

       
 
Highlight
บริการ chatbot บน LINE application
สืบค้นทรัพยากรห้องสมุด
เชิญแนะนำหนังสือผ่านแฟนเพจ (Fanpage) "เครือข่ายความร่วมมือในการจัดซื้อหนังสือ ห้องสมุดรัฐสภา"
เอกสารรายงานวาระต่าง ๆ สภาปฏิรูปแห่งชาติ 2557-2558
ร่างรัฐธรรมนูญฉบับที่ 20...รัฐธรรมนูญฉบับปฏิรูป
ข้อมูลรัฐธรรมนูญ พุทธศักราช 2540 และ 2550
พระราชบัญญัติที่ผ่านการพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 2550-2551
ฐานข้อมูลออนไลน์ที่ใช้เฉพาะในเครือข่ายรัฐสภา
เอกสารวิชาการกรณีศึกษาส่วนบุคคล สำหรับข้าราชการรัฐสภาสามัญ หลักสูตรการพัฒนานักบริหารระดับสูง
 

 


นิทรรศการ หนังสือรัฐสภาไทยใต้ร่มพระบารมี 60 ปี
 
 

พัฒนาโดย สำนักวิชาการ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เลขที่ 110 ถนนประดิพัทธ์ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
The Secretariat of the House of Representatives 110 Pradipat Rd, Phya Thai, Phya Thai, Bangkok 10400 THAILAND
Tel : +66(0) 2244 2073 Fax. : +66(0) 2244 2074 ติดต่อ
lirt@parliament.go.th
Best Resolution 1024x768, Medium Text Size

Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0