สำนักวิชาการ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

-สำนักวิชาการ
-วิสัยทัศน์ พันธกิจ ภารกิจ ยุทธศาสตร์
-โครงสร้างการบริหารงาน
-ผู้บริหารและผู้ร่วมงาน
-เสนอแนะความคิดเห็น

-ห้องสมุดและการพัฒนาสารสนเทศ
-สืบค้นทรัพยากรห้องสมุด OPAC
-สืบค้นคลังสารสนเทศด้านนิติบัญญัติ LIRT

-บริการ Chatbot " LibraryonLINE "

QR Code บริการ Chatbot "LibraryonLINE"
LibraryonLINE >> Download คู่มือการใช้งานโปรแกรมสนทนาแบบตอบกลับอัตโนมัติ (Chatbot) "LibraryonLINE"

เพิ่มเพื่อน Chatbot "LibraryonLINE"


-เครือข่ายความร่วมมือในการจัดซื้อหนังสือห้องสมุดรัฐสภา

QR Code เครือข่ายความร่วมมือในการจัดซื้อหนังสือห้องสมุดรัฐสภา
Facebook.com/nal.acq

-แนะนำรายชื่อหนังสือให้ห้องสมุด
-ระเบียบการใช้ห้องสมุด

-บริการวิชาการ
-คู่มือการให้บริการข้อมูลทางวิชาการ
-ขั้นตอนการให้บริการข้อมูลทางวิชาการแก่ สมาชิกรัฐสภา และบุคคลในวงงานรัฐสภา
-
บริการ E-Knowledge Service

-การวิจัยและพัฒนา
-คู่มือมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงานของกลุ่มงานวิจัยและพัฒนา
-
งานวิจัยและพัฒนาของสำนักวิชาการ
-
ระเบียบวิจัยและพัฒนา
-รายชื่องานวิจัยที่แล้วเสร็จ

-พิพิธภัณฑ์และจดหมายเหตุ
-
บริการของกลุ่มพิพิธภัณฑ์และจดหมายเหตุ
-
พิพิธภัณฑ์การเมืองการปกครอง
-ระเบียบจดหมายเหตุรัฐสภา