สำนักวิชาการ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

-สำนักวิชาการ
-วิสัยทัศน์ พันธกิจ ภารกิจ ยุทธศาสตร์
-โครงสร้างการบริหารงาน
-ผู้บริหารและผู้ร่วมงาน
-เสนอแนะความคิดเห็น

-ห้องสมุดและการพัฒนาสารสนเทศ
-คู่มือการใช้งานฐานข้อมูล
-ระบบงานห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์
-ระบบงานเอกสารอิเล็กทรอนิกส์
-ระเบียบการใช้ห้องสมุด

-รายชื่อวารสารที่ให้บริการในห้องสมุด
-แนะนำรายชื่อหนังสือให้ห้องสมุด

-บริการวิชาการ
-คู่มือการให้บริการข้อมูลทางวิชาการ
-ขั้นตอนการให้บริการข้อมูลทางวิชาการ สมาชิกรัฐสภา และบุคคลในวงงานรัฐสภา
-
บริการ E-Knowledge Service

-พิพิธภัณฑ์และจดหมายเหตุ
-
บริการของกลุ่มพิพิธภัณฑ์และจดหมายเหตุ
-
พิพิธภัณฑ์การเมืองการปกครอง
-ระเบียบจดหมายเหตุรัฐสภา

-การวิจัยและพัฒนา
-คู่มือมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงานของกลุ่มงานวิจัยและพัฒนา
-
งานวิจัยและพัฒนาของสำนักวิชาการ
-
ระเบียบวิจัยและพัฒนา
-รายชื่องานวิจัยที่แล้วเสร็จ