เอกสารแนบระเบียบวาระ การประชุมวุฒิสภา

การประชุมวุฒิสภา 2555
ระเบียบวาระและบันทึกการประชุม การประชุมวุฒิสภา พ.ศ.2555เอกสารประกอบการพิจารณา การประชุมวุฒิสภา พ.ศ.2555

bullet การประชุมวุฒิสภา :: เอกสารแนบระเบียบวาระ

bullet การประชุมสภาผู้แทนราษฎร | การประชุมร่วมกันของรัฐสภา
bullet ข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา พ.ศ.2551

 
bullet การประชุมวุฒิสภา ปีที่ 2 (สมัยสามัญนิติบัญญัติ)
 
<< ครั้งที่ 2 (อังคารที่ 25 ธันวาคม 2555)
bullet กระทู้ถามด่วน เรื่อง ปัญหาตลาดข้าวไทยในสหรัฐอเมริกา
bullet กระทู้ถาม เรื่อง การให้ความเป็นธรรมในการแต่งตั้งโยกย้ายและการดูแลสวัสดิการข้าราชการตำรวจ
bullet กระทู้ถาม เรื่อง แผนผลิตพลังงานไฟฟ้าและการสำรองพลังงานไฟฟ้าของประเทศ
bullet กระทู้ถาม เรื่อง มาตรการการแก้ไขการโฆษณาทางเคเบิลทีวีและวิทยุชุมชน
bullet กระทู้ถาม เรื่อง การป้องกันและการบูรณะโบราณสถานจากสภาวการณ์น้ำท่วม
bullet กระทู้ถาม เรื่อง การใช้ท่าอากาศยานนราธิวาสในการขนส่งผู้ประกอบพิธีฮัจญ์ในจังหวัดชายแดนภาคใต้
 
<< ครั้งที่ 1 (จันทร์ที่ 24 ธันวาคม 2555)
bullet รับทราบพระราชกฤษฎีกาเรียกประชุมรัฐสภาสมัยประชุมสามัญนิติบัญญัติ พ.ศ. 2555
bullet รับทราบ เรื่อง ขยายเวลาการพิจารณาของคณะกรรมาธิการสามัญเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติ ความประพฤติ และพฤติกรรมทางจริยธรรมของผู้สมควรได้รับคัดเลือกเป็นกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน (กสทช.)
bullet รับทราบ เรื่อง ผลการดำเนินการของคณะรัฐมนตรีตามรายงานการพิจารณาศึกษาของคณะกรรมาธิการการศาสนา คุณธรรม จริยธรรม ศิลปะและวัฒนธรรม วุฒิสภา เรื่อง กฎบัตรประเทศไทยว่าด้วยการบริหารจัดการแหล่งมรดกวัฒนธรรม
bullet รับทราบ เรื่อง ผลการดำเนินการของสำนักงานอัยการสูงสุดตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ของวุฒิสภา
bullet รับทราบ เรื่อง ผลการดำเนินการของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย พ.ศ. .... วุฒิสภา
bullet รับทราบ เรื่อง รายงานการโอนงบประมาณรายจ่ายตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 169 วรรคสาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 (1 ตุลาคม 2553 - 31 มีนาคม 2554 และ 1 เมษายน 2554 - 30 กันยายน 2554)
bullet รับทราบ เรื่อง รายงานการกู้เงินตามพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อการวางระบบบริหารจัดการน้ำและสร้างอนาคตประเทศ พ.ศ. 2555 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
bullet รับทราบ เรื่อง รายงานผลการดำเนินการตามมาตรา 17 แห่งพระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. 2548 ประจำปีงบประมาณ 2555
bullet รายงานของคณะกรรมาธิการร่วมกันพิจารณาร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแขวงและวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... สภาผู้แทนราษฎร และวุฒิสภา
 
bullet การประชุมวุฒิสภา ปีที่ 2 (สมัยสามัญทั่วไป)
 
<< ครั้งที่ 26 เป็นพิเศษ (ศุกร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2555)
bullet เลือกบุคคลผู้สมควรได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน (ตามพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553 มาตรา 70)
bullet ญัตติ เรื่อง ขอเสนอญัตติเพื่อเปิดอภิปรายทั่วไปในวุฒิสภาให้คณะรัฐมนตรีแถลงข้อเท็จจริงหรือชี้แจงปัญหาสำคัญเกี่ยวกับการบริหารราชการแผ่นดินโดยไม่มีการลงมติ ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 161 กรณีการรับจำนำข้าวทุกเมล็ด งบประมาณ 4.05 แสนล้านบาท
bullet ญัตติ เรื่อง ขอเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อให้คณะรัฐมนตรีชี้แจงปัญหาการบริหารราชการแผ่นดินที่ส่อว่าจะเกิดความเสียหายแก่บ้านเมือง ตามมาตรา 161 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550
bullet รายงานการพิจารณาศึกษา ติดตาม ตรวจสอบ การฟื้นฟูวิกฤตอุทกภัย ของคณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษา ติดตาม ตรวจสอบ การฟื้นฟูวิกฤตอุทกภัย วุฒิสภา
bullet รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง "การบริหารจัดการน้ำอย่างมีประสิทธิภาพและข้อเสนอด้านยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ปัญหาอุทกภัย" ของคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจ การพาณิชย์และอุตสาหกรรม วุฒิสภา
bullet รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง "การแก้ไขปัญหาผลไม้ราคาตกต่ำซ้ำซาก" ของคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจ การพาณิชย์และอุตสาหกรรม วุฒิสภา
bullet รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง การส่งเสริมเกษตรแปรรูปในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : กรณีมันสำปะหลัง ของคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจ การพาณิชย์และอุตสาหกรรม วุฒิสภา
bullet รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง ธรรมาภิบาลในการแต่งตั้งโยกย้าย : ศึกษากรณีกระทรวงมหาดไทย ของคณะกรรมาธิการศึกษา ตรวจสอบเรื่องการทุจริต และเสริมสร้างธรรมาภิบาล วุฒิสภา
bullet รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง ธรรมาภิบาลในระบบพลังงานของประเทศ ภาค 3 "ส่วนแบ่งรายได้ของรัฐจากสัมปทานปิโตรเลียม" ของคณะกรรมาธิการศึกษา ตรวจสอบเรื่องการทุจริต และเสริมสร้างธรรมาภิบาล วุฒิสภา
bullet รายงานผลการพิจารณาศึกษาติดตามการบังคับใช้กฎหมายและมาตรการเกี่ยวกับการพิทักษ์สถาบันพระมหากษัตริย์ ของคณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาติดตามการบังคับใช้กฎหมายและมาตรการเกี่ยวกับการพิทักษ์สถาบันพระมหากษัตริย์ วุฒิสภา
bullet รายงานของคณะกรรมาธิการการยุติธรรมและการตำรวจ วุฒิสภา พิจารณาศึกษารายงานการตรวจสอบงบการเงินของสำนักงานศาลยุติธรรมสำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน 2550 และ 2549 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2551 และ 2550 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2552 และ 2551 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2553 และ 2552
bullet ญัตติ เรื่อง ขอเสนอญัตติตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาปัญหาการบังคับใช้กฎหมายและแนวทางแก้ไขการไร้สถานะและสิทธิของบุคคลในประเทศไทย
bullet ญัตติ เรื่อง ขอเสนอญัตติตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาติดตามการบังคับใช้กฎหมายและมาตรการเกี่ยวกับการพิทักษ์สถาบันพระมหากษัตริย์
bullet ตั้งกรรมาธิการในคณะกรรมาธิการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แทนตำแหน่งที่ว่าง
 
<< ครั้งที่ 25 (อังคารที่ 20 พฤศจิกายน 2555)
bullet กระทู้ถาม เรื่อง นโยบายในการแก้ปัญหาผู้หลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย
bullet กระทู้ถาม เรื่อง ปัญหาโครงสร้างของหน่วยงานราชการ
bullet รายงาน เรื่อง การพิจารณารายงานการประชุมลับวุฒิสภา ครั้งที่ 7 (สมัยสามัญทั่วไป) เป็นพิเศษ วันศุกร์ที่ 7 กันยายน 2555 ของคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการวุฒิสภา
bullet รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง การติดตามแนวทางการพัฒนาลุ่มน้ำยม ของคณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ วุฒิสภา
bullet รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง ช่องว่างทางกฎหมายกับความสูญสลายของมรดกวัฒนธรรมในประเทศไทย ของคณะกรรมาธิการการศาสนา คุณธรรม จริยธรรม ศิลปะและวัฒนธรรม วุฒิสภา
bullet รายงานของคณะกรรมาธิการการยุติธรรมและการตำรวจ วุฒิสภา พิจารณาศึกษากรณีโครงการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย (แฟลต) และโครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการสถานีตำรวจ (ทดแทน)
bullet รายงานความก้าวหน้าการแก้ไขปัญหาและการฟื้นฟูการพัฒนาตามวิถีวัฒนธรรมจังหวัดชายแดนภาคใต้ ของคณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาและติดตามการแก้ไขปัญหาและการฟื้นฟูการพัฒนาตามวิถีวัฒนธรรมจังหวัดชายแดนภาคใต้ วุฒิสภา
bullet รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง การติดตามการพัฒนาปัญหาสุขภาพของประชาชนและระบบบริการสาธารณสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ ของคณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาและติดตามการแก้ไขปัญหาและการฟื้นฟูการพัฒนาตามวิถีวัฒนธรรมจังหวัดชายแดนภาคใต้ วุฒิสภา
bullet รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง การศึกษาและตรวจสอบทรัพย์สินของรัฐในสัญญาสัมปทานโทรคมนาคม ของคณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การสื่อสารและโทรคมนาคม วุฒิสภา
bullet รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง การดำเนินงานของสถาบันการเงินของรัฐ ของคณะกรรมาธิการการเงิน การคลัง การธนาคารและสถาบันการเงิน วุฒิสภา
bullet รายงานผลการพิจารณาศึกษาปัญหายาเสพติด ของคณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อศึกษาปัญหายาเสพติด วุฒิสภา
bullet รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง การศึกษาและติดตามการเชื่อมโยงเศรษฐกิจการค้าและการลงทุนของไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน ของคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจ การพาณิชย์และอุตสาหกรรม วุฒิสภา
bullet รายงานของคณะกรรมาธิการการเงิน การคลัง การธนาคารและสถาบันการเงิน วุฒิสภา เรื่อง GDP ปัจจุบันสะท้อนให้เห็นถึงความแข็งแกร่งของเศรษฐกิจไทยแค่ไหน
bullet ญัตติ เรื่อง ขอให้วุฒิสภาตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อส่งเสริมและฟื้นฟูกิจการลูกเสือแห่งชาติ
bullet ญัตติ เรื่อง ขอเสนอญัตติให้วุฒิสภาตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาการผังเมือง
bullet ญัตติ เรื่อง ขอเสนอญัตติตั้งกรรมาธิการในคณะกรรมาธิการการเงิน การคลัง การธนาคารและสถาบันการเงิน เพิ่มเติม
 
<< ครั้งที่ 24 (จันทร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2555)
bullet ร่างพระราชบัญญัติวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน พ.ศ. .... ซึ่งสภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว
bullet ร่างพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ซึ่งสภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว
bullet รายงานของคณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ วุฒิสภา พิจารณาร่างพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (จัดตั้งกรมฝนหลวงและการบินเกษตร)
bullet รายงานของคณะกรรมาธิการร่วมกันเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติจดหมายเหตุแห่งชาติ พ.ศ. .... สภาผู้แทนราษฎร และวุฒิสภา
bullet รายงานของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... วุฒิสภา
bullet รายงานของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... วุฒิสภา พิจารณาร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. ....
bullet รายงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ประจำปี 2554 ของสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน
bullet รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ของคณะกรรมการการเลือกตั้ง
bullet รายงานสภาพัฒนาการเมือง ประจำปี 2554 ของสำนักงานสภาพัฒนาการเมือง สถาบันพระปกเกล้า
bullet ญัตติ เรื่อง ขอเสนอญัตติตั้งกรรมาธิการ ในคณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาปัญหาและแนวทางการปฏิรูประบบการบริหารจัดการสลากในประเทศไทย เพิ่มเติม
 
<< ครั้งที่ 23 (จันทร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2555)
bullet ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ซึ่งสภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว
bullet ร่างพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ) ซึ่งสภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว
bullet ร่างพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการขนส่งข้ามพรมแดน พ.ศ. .... ซึ่งสภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว
bullet ร่างพระราชบัญญัติการรับขนของทางถนนระหว่างประเทศ พ.ศ. .... ซึ่งสภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว
bullet รายงานของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... วุฒิสภา
bullet รายงานของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... วุฒิสภา พิจารณาร่างพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
bullet รายงานของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติสถานพยาบาล (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... วุฒิสภา
bullet รายงานของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติสถานพยาบาล (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... วุฒิสภา พิจารณาร่างพระราชบัญญัติการประกอบโรคศิลปะ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
bullet พิจารณาให้ความเห็นชอบบุคคลที่สมควรได้รับการเสนอชื่อให้เป็นกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ)
bullet เอกสารประกอบการพิจารณา ของคณะกรรมาธิการสามัญเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติ ความประพฤติและพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
 
<< ครั้งที่ 22 (อังคารที่ 6 พฤศจิกายน 2555)
bullet กระทู้ถามด่วน เรื่อง ปัญหาคำสั่งกระทรวงการคลังที่รอนสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการจำนวนมาก
bullet กระทู้ถาม เรื่อง ปัญหาภัยคุกคามรูปแบบใหม่ต่อความมั่นคงของชาติ
bullet กระทู้ถาม เรื่อง แนวทางแก้ปัญหากองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน
bullet กระทู้ถาม เรื่อง นโยบายเกี่ยวกับการค้าปลีกค้าส่งของรัฐบาล
bullet กระทู้ถาม เรื่อง การพัฒนาศักยภาพเพื่อเข้าสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์
bullet รายงานการพิจารณาศึกษา ตรวจสอบ และติดตามการบริหารงบประมาณของกระทรวงกลาโหมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ของคณะกรรมาธิการกิจการองค์กรตามรัฐธรรมนูญและติดตามการบริหารงบประมาณ วุฒิสภา
bullet รายงานการพิจารณาศึกษาโครงการแนวทางการลดปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในก๊าซธรรมชาติ (NGV) ของคณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การสื่อสารและโทรคมนาคม วุฒิสภา
bullet รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง โครงการการศึกษาวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมเซรามิกลำปาง ของคณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การสื่อสารและโทรคมนาคม วุฒิสภา
bullet รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง การปฏิรูประบบวิจัยเพื่อให้งานวิจัยสามารถใช้ในการพัฒนาประเทศไทยอย่างยั่งยืน ของคณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การสื่อสารและโทรคมนาคม วุฒิสภา
bullet รายงานการพิจารณาศึกษาปัญหาการปฏิรูประบบงานความมั่นคงของรัฐ ของคณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาปัญหาการปฏิรูประบบงานความมั่นคงของรัฐ วุฒิสภา
bullet รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง การส่งเสริมเกษตรแปรรูปในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : กรณีข้าว ของคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจ การพาณิชย์และอุตสาหกรรม วุฒิสภา
 
<< ครั้งที่ 21 เป็นพิเศษ (จันทร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2555)
bullet ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย พ.ศ. .... ซึ่งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว
bullet ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ซึ่งสภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว
bullet ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. .... ซึ่งสภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว
bullet รายงานประจำปี 2553 และประจำปี 2554 ของสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ [ปี 2553] [ปี 2554]
bullet รายงานผลการปฏิบัติงานของ กสทช. และ กทช. ปฏิบัติหน้าที่ กสทช. ประจำปี 2554 [เอกสารประกอบการพิจารณา]
 
<< ครั้งที่ 20 (อังคารที่ 30 ตุลาคม 2555)
bullet กระทู้ถามด่วน เรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการแก้ปัญหาการขาดแคลนแรงงาน
bullet กระทู้ถามด่วน เรื่อง ปัญหาการจัดสรรงบประมาณในการอบรมคณะกรรมการหมู่บ้าน
bullet รายงาน เรื่อง การพิจารณารายงานการประชุมลับวุฒิสภา ครั้งที่ 1 (สมัยสามัญทั่วไป) วันจันทร์ที่ 6 สิงหาคม 2555 ของคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการวุฒิสภา
bullet รายงานการพิจารณาศึกษาโครงการส่งเสริมการใช้พลังงานแบตเตอรี่และรถยนต์ไฟฟ้าแทนการใช้น้ำมันเพื่อลดภาวะโลกร้อน ของคณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การสื่อสารและโทรคมนาคม วุฒิสภา
bullet รายงานการพิจารณาศึกษาการตั้งถิ่นฐานและการผังเมือง ของคณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาการตั้งถิ่นฐานและการผังเมือง วุฒิสภา
bullet รายงานผลการพิจารณาศึกษาของคณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาปัญหาการบังคับใช้กฎหมายและแนวทางแก้ไขการไร้สถานะและสิทธิของบุคคลในประเทศไทย ของคณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาปัญหาการบังคับใช้กฎหมายและแนวทางแก้ไขการไร้สถานะและสิทธิของบุคคลในประเทศไทย
bullet ญัตติ เรื่อง ขอเสนอญัตติตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาแนวทางการบริหารจัดการปัญหาราคายางพาราตกต่ำและแนวทางการส่งเสริมการพัฒนายางพาราทั้งระบบ
 
<< ครั้งที่ 19 (จันทร์ที่ 29 ตุลาคม 2555)
bullet ร่างพระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. .... ซึ่งสภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว
bullet ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมกีฬาอาชีพ พ.ศ. .... ซึ่งสภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว
bullet รายงานของผู้ตรวจการแผ่นดิน ประจำปี 2552 และประจำปี 2553
bullet รายงานผลการดำเนินงานการสร้างหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ปีงบประมาณ 2554 (1 ตุลาคม 2553 - 30 กันยายน 2554) ของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
bullet รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี 2552 ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
bullet รายงานการประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนในประเทศไทย ปี 2551-2552 ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
bullet รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ประจำปี พ.ศ.2554 ของคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย
bullet รายงานการรับและการใช้จ่ายเงินรายได้ที่ไม่ต้องนำส่งเป็นรายได้แผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ.2551-2552 ของสำนักกำกับและพัฒนาระบบเงินนอกงบประมาณ กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง
bullet รายงานกิจการประจำปี งบดุล บัญชีกำไรและขาดทุนของธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553
bullet รายงานการเงินแผ่นดินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2549 ของกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง
 
<< ครั้งที่ 18 (จันทร์ที่ 22 ตุลาคม 2555)
bullet ขออนุญาตเรียกตัวสมาชิกวุฒิสภาไปทำการสอบสวนในฐานะเป็นผู้ต้องหาในคดีอาญา (ตามรัฐธรรมนูญฯ มาตรา 131)
bullet รายงานของคณะกรรมาธิการร่วมกันเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติควบคุมการใช้สารต้องห้ามทางการกีฬา พ.ศ. .... สภาผู้แทนราษฎร และวุฒิสภา
bullet รายงานของคณะกรรมาธิการร่วมกันเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติความร่วมมือระหว่างประเทศในทางแพ่งเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิควบคุมดูแลเด็ก พ.ศ. .... สภาผู้แทนราษฎร และวุฒิสภา
bullet รายงานของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... วุฒิสภา
 
<< ครั้งที่ 17 (จันทร์ที่ 15 ตุลาคม 2555)
bullet รับทราบ เรื่อง สภาผู้แทนราษฎรลงมติไม่เห็นชอบด้วยกับการแก้ไขเพิ่มเติมร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแขวงและวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ของวุฒิสภา
bullet ตั้งคณะกรรมาธิการสามัญเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติ ความประพฤติและพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ตามรัฐธรรมนูญฯ มาตรา 121)
bullet ขอขยายเวลาการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติสถานพยาบาล (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ออกไปเป็นกรณีพิเศษอีก 30 วัน
bullet ขอขยายเวลาการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการประกอบโรคศิลปะ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ออกไปเป็นกรณีพิเศษอีก 30 วัน
bullet ขอขยายเวลาการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ออกไปเป็นกรณีพิเศษอีก 30 วัน
bullet ขอขยายเวลาการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ออกไปเป็นกรณีพิเศษอีก 30 วัน
 
<< ครั้งที่ 16 (อังคารที่ 9 ตุลาคม 2555)
bullet รายงานการปฏิบัติงานของศาลปกครองและสำนักงานศาลปกครอง ประจำปี พ.ศ. 2551 ประจำปี พ.ศ. 2552 และประจำปี พ.ศ. 2553
bullet รายงานประจำปี พ.ศ. 2551 ประจำปี พ.ศ. 2552 และประจำปี พ.ศ. 2553 สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
bullet รายงานการปฏิบัติงานของเจ้าพนักงาน ป.ป.ส. ประจำปี พ.ศ. 2549-2551
bullet ญัตติ เรื่อง ขอเสนอญัตติให้วุฒิสภาตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาข้อเสนอการปฏิรูปโครงสร้างอำนาจ ของคณะกรรมการปฏิรูป (ชุดนายอานันท์ ปันยารชุน เป็นประธาน)
bullet ญัตติ เรื่อง ขอเสนอญัตติตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการขุดคลองไทย (คอคอดกระ) ถึงความเห็นทุกภาคส่วนกับการทำประชามติ วุฒิสภา
bullet ญัตติ เรื่อง ขอเสนอญัตติตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาปัญหาและแนวทางการปฏิรูประบบการบริหารจัดการสลากในประเทศไทย
bullet ญัตติ เรื่อง ขอเสนอญัตติตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษายุทธศาสตร์สร้างประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจแห่งใหม่ของโลก (เชื่อมโยงทะเลอันดามันและทะเลจีนใต้สร้างอีสานให้เป็นเมืองหลวงของอินโดจีน)
 
<< ครั้งที่ 15 (จันทร์ที่ 8 ตุลาคม 2555)
bullet รายงานของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติวิชาชีพการแพทย์แผนไทย พ.ศ. .... วุฒิสภา
bullet รายงานของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ พ.ศ. .... วุฒิสภา
bullet ร่างพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (จัดตั้งกรมฝนหลวงและการบินเกษตร) ซึ่งสภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว
bullet รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี 2552 คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กทช.)
bullet รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี 2553 กทช. และ กทช. ปฏิบัติหน้าที่ กสทช.
bullet รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี พ.ศ. 2552 ประจำปี พ.ศ. 2553 และประจำปี พ.ศ. 2554 องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.)
 
<< ครั้งที่ 14 (จันทร์ที่ 1 ตุลาคม 2555)
bullet เอกสารประกอบการพิจารณา ของคณะกรรมาธิการสามัญเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติ ความประพฤติ และพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
bullet รายงานของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติเงินเดือน เงินประจำตำแหน่ง และประโยชน์ตอบแทนอื่นของประธานศาลรัฐธรรมนูญ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ประธานกรรมการและกรรมการการเลือกตั้ง ประธานผู้ตรวจการแผ่นดินและผู้ตรวจการแผ่นดิน ประธานกรรมการและกรรมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ และประธานกรรมการและกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... วุฒิสภา
bullet รายงานผลการพิจารณาศึกษาปัญหาอุทกภัย 2554 โดยคณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาปัญหาอุทกภัย 2554 วุฒิสภา
bullet ญัตติ เรื่อง ขอเสนอญัตติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา พ.ศ. 2551
bullet รายงานการพัฒนาระบบราชการไทย ประจำปี พ.ศ. 2553 ของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
bullet รายงานการรับ - จ่ายเงินนอกงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2550-2551 และประจำปีงบประมาณ 2551-2552 ของกรมประมง
bullet รายงานการยืนยันข้อทักท้วงของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
bullet รายงานการพิจารณาศึกษารายงานประจำปี 2551-2552 และ 2553 สภาพัฒนาการเมือง ของคณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมืองและการมีส่วนร่วมของประชาชน วุฒิสภา
 
<< ครั้งที่ 13 (อังคารที่ 25 กันยายน 2555)
bullet รับทราบรายงานประจำปี พ.ศ. 2553 ตามมาตรา 17 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. 2550
bullet รับทราบงบดุลและรายงานการรับจ่ายเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2553 และ 2552
bullet กระทู้ถาม เรื่อง แผนพัฒนากำลังไฟฟ้าของประเทศ พ.ศ. 2553 - 2573 (PDP 2010)
bullet กระทู้ถาม เรื่อง การดำเนินการให้สอดคล้องกับการเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล ค.ศ. 1982
bullet กระทู้ถาม เรื่อง กรณีปัญหาการกำหนดตำแหน่งนายอำเภอเป็นตำแหน่งประเภทบริหารระดับต้น

bullet รายงานประจำปี สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

bullet รายงานประจำปี 2552 ศาลรัฐธรรมนูญ [เอกสารประกอบการพิจารณารายงานประจำปี 2552 ศาลรัฐธรรมนูญ]

bullet รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 และประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552

bullet รายงานประจำปี 2552 ของสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

 
<< ครั้งที่ 12 (จันทร์ที่ 24 กันยายน 2555)
bullet รับทราบผลการดำเนินการของคณะรัฐมนตรีตามรายงานการพิจารณาศึกษาของคณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษามาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาพื้นที่การเกษตรและชุมชนที่ประสบภัยธรรมชาติ
bullet รับทราบรายงานผลการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ. 2551 จำนวน 6 เรื่อง
bullet รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงินของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2551 และ 2550 สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน 2552 และ 2551 และสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2553 และ 2552
bullet รายงานผลการตรวจสอบและผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ประจำปี พ.ศ. 2551 และประจำปี พ.ศ. 2552
bullet รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 ของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
bullet ขอขยายเวลาการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย พ.ศ. .... ออกไปเป็นกรณีพิเศษอีก 30 วัน
 
<< ครั้งที่ 11 เป็นพิเศษ (อังคารที่ 18 กันยายน 2555)
bullet รับทราบ เรื่อง นโยบายการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. 2555 - 2557 (ตามมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติการบริหารราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. 2553 พร้อมรายงานผลการพิจารณาศึกษานโยบายการบริหารและการพัฒนา จังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. 2555-2557 ของคณะกรรมาธิการการทหาร)
bullet กระทู้ถามด่วน เรื่อง วิกฤตภัยแล้งในภาคอีสาน ปี 2555
bullet กระทู้ถามด่วน เรื่อง ปัญหาราคายางพาราตกต่ำ
bullet กระทู้ถามด่วน เรื่อง ผลกระทบจากนโยบายรับจำนำข้าวของรัฐบาล
bullet กระทู้ถาม เรื่อง นโยบายรับจำนำข้าว
bullet รายงานการพิจารณาศึกษาเพื่อปรับปรุงแก้ไขข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา พ.ศ. 2551 ของคณะกรรมาธิการสามัญพิจารณาศึกษาเพื่อปรับปรุง แก้ไขข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา พ.ศ. 2551 วุฒิสภา
bullet รายงานการพิจารณาศึกษา ของคณะกรรมาธิการศึกษา ตรวจสอบเรื่องการทุจริต และเสริมสร้างธรรมาภิบาล วุฒิสภา เรื่อง การดำเนินธุรกิจโทรศัพท์เคลื่อนที่รูปแบบใหม่ (3G) ของบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) กับกลุ่มบริษัทในเครือบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
bullet รายงานการศึกษา เรื่อง การแก้ไขปัญหาภาคตะวันออกเฉียงเหนือแบบบูรณาการ (อีสานก้าวไกล ประเทศไทยก้าวหน้า) ของคณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาและติดตามการแก้ไขปัญหาภาคตะวันออกเฉียงเหนือแบบบูรณาการ วุฒิสภา
bullet รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง แนวทางการพัฒนายางพารา โดยคณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ วุฒิสภา
bullet รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง การศึกษาผลกระทบจากนโยบายการรับจำนำข้าวเปลือกของรัฐบาลไทยและการเปิดการค้าเสรีอาเซียนส่งผลกระทบต่อการส่งออกของผู้ประกอบการค้าข้าวไทย ของคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจ การพาณิชย์และอุตสาหกรรม วุฒิสภา
bullet รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง การศึกษาและติดตามโครงการก่อสร้างนิคมอุตสาหกรรมและท่าเรือน้ำลึกทวาย สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ ของคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจ การพาณิชย์และอุตสาหกรรม วุฒิสภา
bullet รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง นโยบายโครงสร้างพื้นฐานและการจัดตั้งกองทุนโครงสร้างพื้นฐาน ของคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจ การพาณิชย์และอุตสาหกรรม วุฒิสภา
bullet ญัตติ เรื่อง ขอเสนอญัตติแก้ไขปรับปรุงข้อบังคับว่าด้วยประมวลจริยธรรมของสมาชิกวุฒิสภาและกรรมาธิการ พ.ศ. 2553
bullet ตั้งกรรมาธิการ ในคณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชน สิทธิเสรีภาพและการคุ้มครองผู้บริโภค แทนตำแหน่งที่ว่าง
 
<< ครั้งที่ 10 (จันทร์ที่ 17 กันยายน 2555)
bullet รับทราบ เรื่อง สภาผู้แทนราษฎรรับทราบรายงานผลการตรวจสอบและผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ประจำปี พ.ศ. 2552 ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 250 (6)
bullet รับทราบ เรื่อง คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบผลการดำเนินงานตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของรายงานการพิจารณาศึกษาของคณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคมและกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส เรื่อง ผลการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551
bullet รับทราบรายงานกิจการประจำปี งบดุล บัญชีกำไรและขาดทุนของธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2554 (ตามมาตรา 26 แห่งพระราชบัญญัติธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2536)
bullet รับทราบรายงานกิจการประจำปี งบดุล บัญชีกำไรและขาดทุนของบรรษัทตลาดรองสินเชื่อ ที่อยู่อาศัย สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 (ตามมาตรา 26 แห่งพระราชกำหนดบรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย พ.ศ. 2540)
bullet รายงานของคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจ การพาณิชย์และอุตสาหกรรม วุฒิสภา พิจารณาร่างพระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ ในท้องที่ตำบลห้วยโป่ง และตำบลมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
bullet ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ซึ่งสภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว
bullet ร่างพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ซึ่งสภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว
 
<< ครั้งที่ 9 เป็นพิเศษ (อังคารที่ 11 กันยายน 2555)
bullet ขอขยายเวลาการศึกษาและติดตามการแก้ไขปัญหาและการฟื้นฟูการพัฒนาตามวิถีวัฒนธรรมจังหวัดชายแดนภาคใต้ออกไปเป็นกรณีพิเศษอีก 180 วัน
 
<< ครั้งที่ 8 (จันทร์ที่ 10 กันยายน 2555)
bullet รับทราบ เรื่อง คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานของคณะกรรมาธิการการยุติธรรมและการตำรวจ วุฒิสภา เรื่อง การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทคดีอาญาชั้นสอบสวน
bullet รายงานของคณะกรรมการสรรหากรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
bullet รายงานของคณะกรรมาธิการการยุติธรรมและการตำรวจ วุฒิสภา พิจารณาร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแขวงและวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
bullet ร่างพระราชบัญญัติเงินเดือน เงินประจำตำแหน่ง และประโยชน์ตอบแทนอื่นของประธานศาลรัฐธรรมนูญ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ประธานกรรมการและกรรมการการเลือกตั้งประธานผู้ตรวจการแผ่นดินและผู้ตรวจการแผ่นดิน ประธานกรรมการและกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ และประธานกรรมการและกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ซึ่งสภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว
bullet ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย พ.ศ. .... ซึ่งสภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว
bullet ร่างพระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ซึ่งสภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว
bullet ร่างพระราชบัญญัติสถานพยาบาล (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ซึ่งสภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว
bullet ร่างพระราชบัญญัติการประกอบโรคศิลปะ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ซึ่งสภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว
bullet ขอขยายเวลาการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ ในท้องที่ตำบลห้วยโป่ง และตำบลมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ออกไปเป็นกรณีพิเศษอีก 30 วัน
 
<< ครั้งที่ 5 (จันทร์ที่ 3 กันยายน 2555)
bullet ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ซึ่งสภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว
 
<< ครั้งที่ 4 (จันทร์ที่ 27 สิงหาคม 2555)
bullet รายงานของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติจดหมายเหตุแห่งชาติ พ.ศ. .... วุฒิสภา
 
<< ครั้งที่ 3 (จันทร์ที่ 20 สิงหาคม 2555)
bullet รายงานของคณะกรรมาธิการการคมนาคม วุฒิสภา พิจารณาร่างพระราชบัญญัติกำหนดภาระในอสังหาริมทรัพย์เพื่อกิจการขนส่งมวลชน โครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล ในท้องที่เขตห้วยขวาง เขตวัฒนา และเขตสาทร กรุงเทพมหานคร พ.ศ. ....
bullet รายงานของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติสถาบันการพลศึกษา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... วุฒิสภา
bullet ร่างพระราชบัญญัติวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ พ.ศ. .... ซึ่งสภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว
bullet ร่างพระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ ในท้องที่ตำบลห้วยโป่ง และตำบลมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ซึ่งสภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว
bullet ร่างพระราชบัญญัติวิชาชีพแพทย์แผนไทย พ.ศ. .... ซึ่งสภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว
bullet ขอขยายเวลาการพิจารณาศึกษาของคณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษา ติดตาม ตรวจสอบ การฟื้นฟูวิกฤตอุทกภัย ออกไปอีก 90 วัน
bullet ตั้งกรรมาธิการในคณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การสื่อสารและโทรคมนาคม แทนตำแหน่งที่ว่าง
bullet ตั้งกรรมาธิการในคณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคมและกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาส แทนตำแหน่งที่ว่าง
bullet ตั้งกรรมาธิการในคณะกรรมาธิการการทหาร แทนตำแหน่งที่ว่าง
 
<< ครั้งที่ 1 (จันทร์ที่ 6 สิงหาคม 2555)
bullet (สำเนา) พระราชกฤษฎีกาเรียกประชุมรัฐสภาสมัยประชุมสามัญทั่วไป พ.ศ. 2555
bullet รับทราบผลการดำเนินการของคณะรัฐมนตรีตามรายงานการพิจารณาศึกษาของคณะกรรมาธิการการสาธารณสุข วุฒิสภา เรื่อง ปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น
bullet รับทราบรายงานกิจการประจำปี งบดุล บัญชีกำไรและขาดทุนของธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2553 (ตามมาตรา 26 แห่งพระราชบัญญัติธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2536)
bullet รับทราบรายงานกิจการประจำปี งบดุล บัญชีกำไรและขาดทุนของบรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 (ตามมาตรา 26 แห่งพระราชกำหนดบรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย พ.ศ. 2540)
bullet รับทราบรายงานผลการตรวจสอบรายงานการรับ - จ่ายเงินของกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร และเงินกองทุนหมุนเวียนสำหรับอุดหนุนเกษตรกรในการหาปัจจัยการผลิตตามโครงการความช่วยเหลือเพื่อเพิ่มผลผลิตทางอาหารจากรัฐบาลญี่ปุ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2548-2551 (ตามมาตรา 24 แห่งพระราชบัญญัติกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร พ.ศ. 2554)
bullet เอกสารประกอบการพิจารณาของคณะกรรมาธิการเพื่อพิจารณาเสนอรายชื่อบุคคลที่เห็นสมควรเป็นกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมผู้ทรงคุณวุฒิ (ตามมาตรา 221 (3) ของรัฐธรรมนูญฯ
bullet รายงานเรื่องการพิจารณารายงานการประชุมลับวุฒิสภา ครั้งที่ 5 (สมัยสามัญทั่วไป) วันจันทร์ที่ 5 กันยายน 2554 ของคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการวุฒิสภา
bullet รายงานเรื่องการพิจารณารายงานการประชุมลับวุฒิสภา ครั้งที่ 9 (สมัยสามัญทั่วไป) วันจันทร์ที่ 3 ตุลาคม 2554 ของคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการวุฒิสภา
bullet รายงานเรื่องการพิจารณารายงานการประชุมลับวุฒิสภา ครั้งที่ 13 (สมัยสามัญทั่วไป) วันจันทร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2554 ของคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการวุฒิสภา
bullet รายงานเรื่องการพิจารณารายงานการประชุมลับวุฒิสภา ครั้งที่ 12 (สมัยสามัญนิติบัญญัติ) วันจันทร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2555 ของคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการวุฒิสภา
bullet รายงานเรื่องการพิจารณารายงานการประชุมลับวุฒิสภา ครั้งที่ 19 (สมัยสามัญนิติบัญญัติ) วันจันทร์ที่ 26 มีนาคม 2555 ของคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการวุฒิสภา
bullet รายงานเรื่องการพิจารณารายงานการประชุมลับวุฒิสภา ครั้งที่ 20 (สมัยสามัญนิติบัญญัติ) วันจันทร์ที่ 2 เมษายน 2555 ของคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการวุฒิสภา
 
bullet การประชุมวุฒิสภา ปีที่ 1 (สมัยสามัญนิติบัญญัติ)
 
<< ครั้งที่ 25 (จันทร์ที่ 18 มิถุนายน 2555)
bullet รับทราบผลการดำเนินการของคณะรัฐมนตรีตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ของวุฒิสภา
bullet รับทราบผลการดำเนินการของคณะรัฐมนตรีตามรายงานการพิจารณาศึกษาของคณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชน สิทธิเสรีภาพและการคุ้มครองผู้บริโภค วุฒิสภา เรื่อง ปัญหาเกี่ยวกับผลกระทบต่อสิทธิทางการศึกษาของเด็กจากการใช้ระบบการวัดและประเมินผลมาตรฐานการจัดการศึกษาในระบบการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติชั้นสูง (A-NET) และการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
bullet รับทราบผลการดำเนินการของคณะรัฐมนตรีตามรายงานการพิจารณาศึกษาของคณะกรรมาธิการศึกษา ตรวจสอบเรื่องการทุจริต และเสริมสร้างธรรมาภิบาล วุฒิสภา เรื่อง "ปัญหาและข้อเสนอแนะต่อการวางแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้า พ.ศ. 2553-2573 (PDP 2010)
 
<< ครั้งที่ 24 (จันทร์ที่ 11 มิถุนายน 2555)
bullet รับทราบคำสั่งศาลรัฐธรรมนูญ เรื่อง ประธานวุฒิสภาส่งความเห็นของสมาชิกวุฒิสภาขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 190 วรรคหก ว่ากรอบการเจรจาอนุสัญญาหรือความตกลงเพื่อการเว้นการเก็บภาษีซ้อน เป็นหนังสือสัญญาที่ต้องได้รับความเห็นชอบของรัฐสภา ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 190 วรรคสองและวรรคห้า หรือไม่
bullet รายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงินกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2553 และ 2552 (ตามมาตรา 34/2 แห่งพระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยมาตรา 15 แห่งพระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550)
 
<< ครั้งที่ 23 (จันทร์ที่ 28 พฤษภาคม 2555)
bullet รับทราบผลการดำเนินการของคณะรัฐมนตรีตามรายงานการพิจารณาศึกษาของคณะกรรมาธิการศึกษา ตรวจสอบเรื่องการทุจริตและเสริมสร้างธรรมาภิบาล วุฒิสภา เรื่อง "และแล้วความจริงก็ปรากฏ" รายงานฉบับสังเขปผลการดำเนินงานในรอบ 3 ปี (พ.ศ. 2551- 2553)
bullet รับทราบผลการดำเนินการของคณะรัฐมนตรีตามรายงานการพิจารณาศึกษาของคณะกรรมาธิการการสาธารณสุข วุฒิสภา เรื่อง "การศึกษาและตรวจสอบงบไทยเข้มแข็งของกระทรวงสาธารณสุข"
bullet รับทราบผลการดำเนินการของคณะรัฐมนตรีตามรายงานการพิจารณาศึกษาของคณะกรรมาธิการการสาธารณสุข วุฒิสภา เรื่อง "หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าและปัญหาเร่งด่วนของสาธารณสุข"
bullet รับทราบผลการดำเนินการของคณะรัฐมนตรี ตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติความร่วมมือระหว่างประเทศในทางแพ่งเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิควบคุมดูแลเด็ก พ.ศ. ....
bullet รับทราบผลการดำเนินการของคณะรัฐมนตรีตามรายงานการพิจารณาศึกษาของคณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคมและกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาส วุฒิสภา เรื่อง ผลการบังคับใช้พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. 2550
bullet รับทราบผลการดำเนินการของคณะรัฐมนตรีตามรายงานการพิจารณาศึกษาของคณะกรรมาธิการวิสามัญติดตาม เร่งรัด ประเมินผลการแก้ไขปัญหาและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ วุฒิสภา เรื่อง การพัฒนาเศรษฐกิจ การเกษตร การค้าและการลงทุน
bullet รับทราบ เรื่อง ขอขยายเวลาการพิจารณาศึกษาของคณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาปัญหาอุทกภัย 2554
bullet รับทราบ เรื่อง ขอขยายเวลาการพิจารณาศึกษาของคณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษา ติดตาม ตรวจสอบ การฟื้นฟูวิกฤตอุทกภัย
bullet รับทราบ เรื่อง ขอขยายเวลาการพิจารณาศึกษาของคณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อศึกษาปัญหายาเสพติด
bullet กระทู้ถามด่วน เรื่อง ปัญหาของคนไทยที่ประกอบการร้านอาหารในประเทศมาเลเซีย
bullet กระทู้ถามด่วน เรื่อง มาตรการในการป้องกันการนำบัตรประจำตัวของผู้ใช้บริการ (ซิมการ์ด) ของโทรศัพท์เคลื่อนที่ประเภทเติมเงินมาใช้ในเรือนจำ
bullet กระทู้ถามด่วน เรื่อง ขอให้รัฐบาลชะลอการปรับขึ้นค่าไฟฟ้าในเดือนพฤษภาคมและชี้แจงต้นทุนเชื้อเพลิงในการคำนวณค่าไฟฟ้า
bullet ร่างพระราชบัญญัติกำหนดภาระในอสังหาริมทรัพย์เพื่อกิจการขนส่งมวลชนโครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล ในท้องที่เขตห้วยขวาง เขตวัฒนา และเขตสาทร กรุงเทพมหานคร พ.ศ. .... ซึ่งสภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว
bullet ร่างพระราชบัญญัติสถาบันการพลศึกษา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ซึ่งสภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว
bullet ร่างพระราชบัญญัติจดหมายเหตุแห่งชาติ พ.ศ. .... ซึ่งสภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว
bullet ร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแขวงและวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ซึ่งสภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว
bullet รายงานของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติควบคุมการใช้สารต้องห้ามทางการกีฬา พ.ศ. .... วุฒิสภา
 
<< ครั้งที่ 22 (จันทร์ที่ 30 เมษายน 2555)
bullet รับทราบผลการดำเนินงานตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ของวุฒิสภา และตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ของวุฒิสภา
bullet กระทู้ถามด่วน เรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันและลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุทางรถไฟ
bullet กระทู้ถามด่วน เรื่อง นโยบายและมาตรการเกี่ยวกับปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติ และการค้ามนุษย์ในประเทศไทย
bullet กระทู้ถาม เรื่อง การปรับปรุงและแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษจังหวัดชายแดนภาคใต้
bullet กระทู้ถาม เรื่อง การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่งทางราง
bullet ตั้งคณะกรรมาธิการเพื่อพิจารณาเสนอรายชื่อบุคคลที่เห็นสมควรเป็นกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมผู้ทรงคุณวุฒิ
 
<< ครั้งที่ 21 เป็นพิเศษ (จันทร์ที่ 23 เมษายน 2555)
bullet พระราชกฤษฎีกาขยายเวลาประชุมรัฐสภาสมัยประชุมสามัญนิติบัญญัติ พ.ศ. 2555
bullet รับทราบผลการดำเนินการของคณะรัฐมนตรีตามรายงานการพิจารณาศึกษาของคณะกรรมาธิการวิสามัญติดตาม เร่งรัด ประเมินผลการแก้ไขปัญหาและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ วุฒิสภา เรื่อง รายงานผลการติดตาม เร่งรัด ประเมินผลการแก้ไข และการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้
bullet รับทราบผลการดำเนินการของสำนักงานอัยการสูงสุดตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ของวุฒิสภา
bullet รับทราบรายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงินกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2551 และ 2550 และสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2552 และ 2551
bullet รับทราบรายงานงบดุลและรายงานการรับจ่ายเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติประจำปีงบประมาณ 2552 และ 2551
bullet รับทราบรายงานการกู้เงินตามพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อฟื้นฟูและเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ พ.ศ. 2552 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 และรายงานผลการดำเนินการตามมาตรา 17 แห่งพระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. 2548 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
bullet ร่างพระราชบัญญัติควบคุมการใช้สารต้องห้ามทางการกีฬา พ.ศ. .... ซึ่งสภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว
 
<< ครั้งที่ 20 (จันทร์ที่ 2 เมษายน 2555)
bullet รับทราบผลการดำเนินการของคณะรัฐมนตรีตามรายงานการพิจารณาศึกษาของคณะกรรมาธิการการสาธารณสุข วุฒิสภา เรื่อง ผลกระทบทางด้านสุขภาพที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
bullet รับทราบผลการดำเนินการของคณะรัฐมนตรีตามรายงานการพิจารณาศึกษาของคณะกรรมาธิการการสาธารณสุข วุฒิสภา เรื่อง ไข้หวัดนกและการระบาดใหญ่ของไข้หวัดใหญ่ในประเทศไทย : ยุทธศาสตร์การป้องกัน และควบคุม
bullet กระทู้ถามด่วน เรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการแก้ปัญหาการเรียกเก็บค่าบริการจัดหาแรงงานไทยไปทำงานต่างประเทศ
bullet กระทู้ถามด่วน เรื่อง นโยบายการจัดซื้อแท็บเล็ต (Tablet) กับการพัฒนาการศึกษาของไทย
bullet กระทู้ถามด่วน เรื่อง การแก้ไขปัญหาอุตสาหกรรมย้ายฐานการผลิต
bullet กระทู้ถามด่วน เรื่อง ปัญหาหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากการชุมนุมทางการเมืองและจากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้
bullet กระทู้ถามด่วน เรื่อง พฤติกรรมการตั้งด่านตรวจรถยนต์ของเจ้าหน้าที่ตำรวจที่กระทบต่อการเดินทางสัญจรของประชาชน
bullet เอกสารประกอบการพิจารณาของคณะกรรมาธิการสามัญเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติ ความประพฤติ และพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งตุลาการศาลปกครองสูงสุด
bullet รายงานของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติความร่วมมือระหว่างประเทศในทางแพ่งเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิควบคุมดูแลเด็ก พ.ศ. .... วุฒิสภา
 
<< ครั้งที่ 19 (จันทร์ที่ 26 มีนาคม 2555)
bullet รับทราบผลการดำเนินการของคณะรัฐมนตรีตามรายงานการพิจารณาศึกษาของคณะกรรมาธิการศึกษา ตรวจสอบเรื่องการทุจริต และเสริมสร้างธรรมาภิบาล วุฒิสภา เรื่อง ปัญหาและข้อเสนอแนะต่อการวางแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้า พ.ศ. 2553-2573 (PDP 2010)
bullet รับทราบผลการดำเนินการของคณะรัฐมนตรีตามรายงานการพิจารณาศึกษาของคณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ วุฒิสภา เรื่อง การจัดตั้งกองทุนพัฒนาการประมง
bullet กระทู้ถามด่วน เรื่อง ปัญหายาบ้า
bullet กระทู้ถาม เรื่อง การยกเลิกนำเข้ายาแก้หวัดที่มีส่วนประกอบของซูโดอีเฟดรีน (Pseudoephedrine) ซึ่งใช้เป็นสารตั้งต้นในการผลิตยาบ้า
bullet กระทู้ถามด่วน เรื่อง การดำเนินการของรัฐบาลเพื่อแก้ปัญหาสินค้าและบริการมีราคาสูงขึ้นให้กับผู้ประกอบการและประชาชน
bullet กระทู้ถามด่วน เรื่อง แนวทางการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2555
bullet กระทู้ถามด่วน เรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการลดความสูญเสียรายวันจากอุบัติภัยทางท้องถนน
bullet กระทู้ถาม เรื่อง การลดอุบัติเหตุทางจราจรและการควบคุมดูแลความปลอดภัยของผู้โดยสารรถสาธารณะ
bullet เอกสารประกอบการพิจารณา ของคณะกรรมาธิการเพื่อพิจารณาเสนอรายชื่อบุคคลที่เห็นสมควรเป็นกรรมการตุลาการศาลปกครองผู้ทรงคุณวุฒิ
 
<< ครั้งที่ 18 (จันทร์ที่ 19 มีนาคม 2555)
bullet รับทราบผลการดำเนินการของคณะรัฐมนตรีตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติองค์การอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. ....
bullet กระทู้ถามด่วน เรื่อง ปัญหาหมอกควันและมลพิษทางอากาศในพื้นที่ภาคเหนือ
bullet กระทู้ถามด่วน เรื่อง การเพิ่มขึ้นของราคาเชื้อเพลิง
bullet กระทู้ถามด่วน เรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและภาพลักษณ์ของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย
bullet กระทู้ถาม เรื่อง การจัดการเรียนการสอนวิชาอิสลามศึกษาขั้นพื้นฐาน
bullet กระทู้ถาม เรื่อง การส่งเสริมการลงทุนในประเทศของผู้ประกอบการไทย
bullet กระทู้ถาม เรื่อง แนวทางนโยบายในการพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งทะเลภาคใต้
bullet กระทู้ถาม เรื่อง นโยบายรัฐบาลและการพิจารณาให้ค่าตอบแทนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)
bullet กระทู้ถาม เรื่อง นโยบายเกี่ยวกับโครงการรถไฟความเร็วสูง
 
<< ครั้งที่ 17 (จันทร์ที่ 12 มีนาคม 2555)
bullet รับทราบผลการดำเนินการของคณะรัฐมนตรีตามรายงานการพิจารณาศึกษาของคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจ การพาณิชย์และอุตสาหกรรม วุฒิสภา เรื่อง โอกาสและศักยภาพในการขยายการค้าการลงทุนในประเทศเพื่อนบ้าน
bullet รับทราบผลการดำเนินการของคณะรัฐมนตรีตามรายงานการพิจารณาศึกษาของคณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ วุฒิสภา เรื่อง การกระจายงบประมาณเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำตามภารกิจของหน่วยงาน (กรณีศึกษา : ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2553)
bullet รับทราบ เรื่อง ขอขยายเวลาการพิจารณาศึกษาของคณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาปัญหาการบังคับใช้กฎหมายและแนวทางแก้ไขการไร้สถานะและสิทธิของบุคคลในประเทศไทย
bullet รับทราบ เรื่อง ขอขยายเวลาการพิจารณาศึกษาของคณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาการตั้งถิ่นฐานและการผังเมือง
bullet รับทราบ เรื่อง ขอขยายเวลาการพิจารณาศึกษาของคณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาปัญหาการปฏิรูประบบงานความมั่นคงของรัฐ
bullet กระทู้ถามด่วน เรื่อง การขุดเจาะสำรวจแหล่งปิโตรเลียมบริเวณถนนพุทธมณฑลสาย 2 เขตทวีวัฒนา กทม.
bullet กระทู้ถาม เรื่อง นโยบายการส่งเสริมการเรียนการสอนศาสนาในสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
bullet กระทู้ถาม เรื่อง การเตรียมความพร้อมด้านบุคลากรครูผู้สอนวิชาพระพุทธศาสนา
bullet กระทู้ถาม เรื่อง การสนับสนุนโครงการและงบประมาณเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
bullet กระทู้ถาม เรื่อง การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและการเรียนการสอนวิชาพระพุทธศาสนาให้กับเยาวชน
bullet ตั้งคณะกรรมาธิการสามัญเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติ ความประพฤติ และพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งตุลาการศาลปกครองสูงสุด (ตามรัฐธรรมนูญฯ มาตรา 121)
 
<< ครั้งที่ 14 (จันทร์ที่ 5 มีนาคม 2555)
bullet รับทราบคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ 5-7/2555 เรื่อง พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อการวางระบบบริหารจัดการน้ำและสร้างอนาคตประเทศ พ.ศ. 2555 และพระราชกำหนดปรับปรุงการบริหารหนี้เงินกู้ที่กระทรวงการคลังกู้เพื่อช่วยเหลือกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน พ.ศ. 2555 เป็นไปตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 184 วรรคหนึ่ง และวรรคสอง หรือไม่
bullet รับทราบ เรื่อง ขอขยายเวลาการปฏิบัติงานของคณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาติดตามการบังคับใช้กฎหมายและมาตรการเกี่ยวกับการพิทักษ์สถาบันพระมหากษัตริย์
bullet รับทราบผลการดำเนินการของศาลยุติธรรมตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
bullet รับทราบผลการดำเนินการของศาลรัฐธรรมนูญตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ของสภาผู้แทนราษฎร และข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
bullet กระทู้ถามด่วน เรื่อง นโยบายการต่างประเทศในการแก้ไขสถานการณ์จากเหตุการณ์ระเบิด 3 จุด ย่านสุขุมวิท 71
bullet กระทู้ถามด่วน เรื่อง การแต่งตั้งโยกย้ายตำรวจ
bullet กระทู้ถามด่วน เรื่อง การติดตามผลการทำงานของคณะกรรมการเพื่อให้ความช่วยเหลือฟื้นฟูเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัย ด้านโครงสร้างพื้นฐาน (กคฐ.)
bullet พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อการวางระบบบริหารจัดการน้ำและสร้างอนาคตประเทศ พ.ศ. 2555 คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ
bullet พระราชกำหนดปรับปรุงการบริหารหนี้เงินกู้ที่กระทรวงการคลังกู้เพื่อช่วยเหลือกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน พ.ศ. 2555 คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ
 
<< ครั้งที่ 13 (จันทร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2555)
bullet รับทราบผลการดำเนินการของคณะรัฐมนตรีตามรายงานการพิจารณาศึกษาของคณะกรรมาธิการศึกษา ตรวจสอบเรื่องการทุจริต และเสริมสร้างธรรมาภิบาล วุฒิสภา เรื่อง กรณีนโยบายของนิคมอุตสาหกรรมโรงถลุงเหล็ก อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
bullet รับทราบผลการดำเนินการของคณะรัฐมนตรีตามรายงานการพิจารณาศึกษาของคณะกรรมาธิการสามัญศึกษาการบังคับใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 วุฒิสภา เรื่อง การบังคับใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550
bullet กระทู้ถามด่วน เรื่อง การบังคับใช้กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขายทอดตลาด พ.ศ. 2554
bullet กระทู้ถามด่วน เรื่อง นโยบายการรับนักเรียนปีการศึกษา 2555
bullet ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมพระธรรมนูญศาลยุติธรรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ซึ่งสภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว
bullet ร่างพระราชบัญญัติความร่วมมือระหว่างประเทศในทางแพ่งเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิควบคุมดูแลเด็ก พ.ศ. .... ซึ่งสภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว
 
<< ครั้งที่ 12 (จันทร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2555)
bullet กระทู้ถามด่วน เรื่อง การดำเนินงานของคณะกรรมการยุทธศาสตร์เพื่อการฟื้นฟูและวางระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ (กยน.)
bullet กระทู้ถามด่วน เรื่อง การบ่อนทำลายสถาบันพระมหากษัตริย์ในต่างประเทศ
bullet กระทู้ถาม เรื่อง ค่าแรงขั้นต่ำ 300 บาท
bullet เอกสารประกอบการพิจารณา ของคณะกรรมาธิการสามัญเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติ ความประพฤติ และพฤติกรรมทางจริยธรรม ของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
bullet ตั้งคณะกรรมาธิการเพื่อพิจารณาเสนอรายชื่อบุคคลที่เห็นสมควรเป็นกรรมการตุลาการศาลปกครองผู้ทรงคุณวุฒิ แทนตำแหน่งที่ว่าง (ตามมาตรา 37 แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542)
bullet ร่างพระราชบัญญัติสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา พ.ศ. .... ซึ่งสภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว
 
<< ครั้งที่ 10 (จันทร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2555)
bullet รับทราบผลการดำเนินการของคณะรัฐมนตรีตามรายงานการพิจารณาศึกษาของคณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ วุฒิสภา เรื่อง แนวทางในการกำหนดกลยุทธ์การพัฒนาระบบการผลิตและการตลาดผลไม้เศรษฐกิจภาคเหนือ กรณีศึกษา : ลำไย ลิ้นจี่ และส้ม
bullet รับทราบผลการดำเนินการของคณะรัฐมนตรีตามรายงานการพิจารณาศึกษาของคณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ วุฒิสภา เรื่อง แนวทางในการพัฒนามะละกอไทยอย่างยั่งยืน
bullet รับทราบผลการดำเนินการของคณะรัฐมนตรีตามรายงานการพิจารณาศึกษาของคณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ วุฒิสภา เรื่อง แนวทางในการพัฒนาส้มโอไทยอย่างยั่งยืน
bullet กระทู้ถามด่วน เรื่อง โครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการสถานีตำรวจ ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
bullet กระทู้ถามด่วน เรื่อง การขายหุ้นบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ของกระทรวงการคลัง
bullet กระทู้ถามด่วน เรื่อง การดำเนินการเพื่อป้องกันปัญหาอุทกภัยก่อนเข้าสู่ฤดูฝน
bullet กระทู้ถามด่วน เรื่อง เหตุการณ์อาสาสมัครทหารพรานกราดยิงชาวบ้านตำบลปูโละปุโย
bullet กระทู้ถาม เรื่อง มาตรการในการป้องกันและปราบปรามการเล่นพนันออนไลน์
bullet พระราชกำหนดกองทุนส่งเสริมการประกันภัยพิบัติ พ.ศ. 2555
bullet พระราชกำหนดการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้ที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย พ.ศ. 2555
 
<< ครั้งที่ 9 (จันทร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2555)
bullet รับทราบผลการดำเนินการของคณะรัฐมนตรีตามรายงานการพิจารณาศึกษาของคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจ การพาณิชย์และอุตสาหกรรม วุฒิสภา เรื่อง การประกอบธุรกิจค้าปลีกค้าส่ง
bullet รับทราบผลการดำเนินการของคณะรัฐมนตรีตามรายงานการพิจารณาศึกษาของคณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ วุฒิสภา เรื่อง ความครอบคลุมของพระราชบัญญัติที่ใช้กำกับดูแลความปลอดภัยด้านอาหารของประเทศไทยในห่วงโซ่อาหาร
bullet กระทู้ถามด่วน เรื่อง มาตรการในการป้องกันพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของนักเรียนและการส่งเสริมพฤติกรรมสร้างสรรค์ให้กับนักเรียน
bullet ร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองภูเก็ต พ.ศ. .... ซึ่งสภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว
bullet ร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองเพชรบุรี พ.ศ. .... ซึ่งสภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว
bullet ร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองนครสวรรค์ พ.ศ. .... ซึ่งสภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว
 
<< ครั้งที่ 7 (จันทร์ที่ 30 มกราคม 2555)
bullet รับทราบผลการดำเนินการของคณะรัฐมนตรีตามรายงานการพิจารณาศึกษาของคณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ วุฒิสภา เรื่อง ปัญหาของพืชสมุนไพร
bullet รับทราบผลการดำเนินการของคณะรัฐมนตรีตามรายงานการพิจารณาศึกษาของคณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ วุฒิสภา เรื่อง การพัฒนากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับพืชสมุนไพร
bullet รับทราบผลการดำเนินการของคณะรัฐมนตรีตามรายงานของคณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาและติดตามการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมอาหารฮาลาล จังหวัดปัตตานี วุฒิสภา
bullet กระทู้ถามด่วน เรื่อง คูปองส่วนลดเครื่องใช้ไฟฟ้า ครัวเรือนละ 2,000 บาท
bullet กระทู้ถามด่วน เรื่อง การจ่ายเงินเพื่อชดเชยเยียวยาและฟื้นฟูเหยื่อและผู้เสียหายตลอดจนผู้ที่ได้รับผลกระทบจากความรุนแรงหรือความขัดแย้งจากการชุมนุมทางการเมือง
bullet กระทู้ถามด่วน เรื่อง ปัญหาเงินช่วยเหลือ ชดเชย เยียวยาความเสียหายและฟื้นฟูเหยื่อและผู้เสียหายตลอดถึงผู้ที่ได้รับผลกระทบจากความรุนแรงหรือความขัดแย้งทางการเมืองตามมติคณะรัฐมนตรี 10 มกราคม 2555
bullet กระทู้ถามด่วน เรื่อง ผลกระทบจากการกำหนดหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเยียวยาและฟื้นฟูเหยื่อและผู้เสียหายจากความรุนแรงหรือความขัดแย้งจากการชุมนุมทางการเมือง
bullet กระทู้ถามด่วน เรื่อง การป้องกันและลดอุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้นในช่วงวันหยุดสงกรานต์
bullet พระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2555
bullet รายงานของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... วุฒิสภา
 
<< ครั้งที่ 5 (จันทร์ที่ 23 มกราคม 2555)
bullet รับทราบ เรื่อง ผลการดำเนินการของคณะรัฐมนตรีตามรายงานการพิจารณาศึกษาของคณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชน สิทธิเสรีภาพและการคุ้มครองผู้บริโภค วุฒิสภา เรื่อง ผู้บริโภคร้องเรียนขอความเป็นธรรมกรณีการบินไทยยกเลิกเที่ยวบินเนื่องจากการชุมนุมทางการเมืองและการปิดสนามบินสุวรรณภูมิ
bullet ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ซึ่งสภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว
bullet รายงานของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 วุฒิสภา
 
<< ครั้งที่ 4 เป็นพิเศษ (ศุกร์ที่ 20 มกราคม 2555)
bullet พิจารณากรณี นาวาอากาศเอก อนุดิษฐ์ นาครทรรพ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและคณะ ยื่นคำร้องขอให้วุฒิสภามีมติให้นายภักดี โพธิศิริ กรรมการ ป.ป.ช. พ้นจากตำแหน่ง ตามมาตรา 248 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
 
<< ครั้งที่ 3 (จันทร์ที่ 16 มกราคม 2555)
bullet รับทราบ เรื่อง ผลการดำเนินการของคณะรัฐมนตรีตามรายงานการพิจารณาศึกษาของคณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชน สิทธิเสรีภาพและการคุ้มครองผู้บริโภค วุฒิสภา เรื่อง ร่างประกาศแนวทางการปรากฏของสินค้าในเนื้อหารายการทางสถานีวิทยุโทรทัศน์
bullet กระทู้ถามด่วน เรื่อง การปรับโครงสร้างราคาพลังงาน
bullet กระทู้ถาม เรื่อง มาตรการในการป้องกันและปราบปรามการเล่นพนันออนไลน์
bullet กระทู้ถาม เรื่อง การดำเนินนโยบายเร่งด่วนเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ
bullet กระทู้ถาม เรื่อง การดำเนินนโยบายเร่งด่วนเกี่ยวกับการแก้ไขและป้องกันปัญหายาเสพติด
bullet กระทู้ถาม เรื่อง การดำเนินการติดตามรักษาผู้ป่วยวัณโรคในแรงงานต่างด้าวของกระทรวงสาธารณสุข
bullet รายงานของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... วุฒิสภา
bullet รายงานของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติองค์การอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. .... วุฒิสภา
 
<< ครั้งที่ 2 (จันทร์ที่ 9 มกราคม 2555)
bullet รับทราบ เรื่อง ขอขยายเวลาการศึกษาและติดตามการแก้ไขปัญหาภาคตะวันออกเฉียงเหนือแบบบูรณาการ ครั้งที่ 2 ออกไปอีก 90 วัน
bullet รับทราบ เรื่อง ผลการดำเนินงานของคณะรัฐมนตรีตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการ การเงิน การคลัง การธนาคารและสถาบันการเงิน วุฒิสภา พิจารณาศึกษา เรื่อง กรณีการลดภาระดอกเบี้ยบัตรเครดิต (Refinance หนี้บัตรเครดิต)
bullet รับทราบ เรื่อง ผลการดำเนินงานของคณะรัฐมนตรีตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจการพาณิชย์และอุตสาหกรรม วุฒิสภา พิจารณาศึกษา เรื่อง การแก้ไขปัญหาโครงสร้างพื้นฐานเศรษฐกิจ : ด้านโครงข่ายระบบขนส่งและการอำนวยความสะดวกทางการค้า
bullet กระทู้ถามด่วน เรื่อง การจัดการระบายน้ำในทุ่งตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยา
bullet กระทู้ถาม เรื่อง นโยบายและมาตรการส่งเสริมการผลิตอาหารฮาลาล
bullet กระทู้ถาม เรื่อง แผนการดำเนินการนิคมอุตสาหกรรมอาหารฮาลาล จังหวัดปัตตานี
 

home
รวบรวมข้อมูลโดย กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ สำนักวิชาการ
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร โทร. 0 2244 1398
Webmaster : บุษราภรณ์ อัครนิธิยานนท์