เอกสารแนบระเบียบวาระ การประชุมสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ

 
การประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ bullet
 
 
เอกสารประกอบการพิจารณาการประชุมสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ
 
bullet เอกสารประกอบการพิจารณา เรื่อง ด้านสังคม [อ.พ.13/2558]
bullet เอกสารประกอบการพิจารณา เรื่อง ด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม [อ.พ.12/2558]
bullet เอกสารประกอบการพิจารณา เรื่อง ด้านอื่น ๆ - การกีฬา - ศิลปะ วัฒนธรรม จริยธรรม และการศาสนา [อ.พ.11/2558]
bullet เอกสารประกอบการพิจารณา เรื่อง ด้านอื่น ๆ ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ [อ.พ.10/2558]
bullet เอกสารประกอบการพิจารณา เรื่อง การอภิปรายแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับร่างรัฐธรรมนูญ (สิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย หน้าที่ของชนชาวไทย แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ) [อ.พ.9/2558]
bullet เอกสารประกอบการพิจารณา เรื่อง การอภิปรายแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับร่างรัฐธรรมนูญ (การคลังและงบประมาณของรัฐ) [อ.พ.8/2558]
bullet เอกสารประกอบการพิจารณา เรื่อง การอภิปรายแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับร่างรัฐธรรมนูญ (ด้านการเมืองการปกครอง) [อ.พ.7/2558]
bullet เอกสารประกอบการพิจารณา เรื่อง ด้านพลังงาน [อ.พ.6/2558]
bullet เอกสารประกอบการพิจารณา เรื่อง ด้านเศรษฐกิจ [อ.พ.5/2558]
bullet เอกสารประกอบการพิจารณา เรื่อง ด้านสื่อสารมวลชน [อ.พ.4/2558]
bullet เอกสารประกอบการพิจารณา เรื่อง ด้านการศึกษา [อ.พ.3/2558]
bullet เอกสารประกอบการพิจารณา เรื่อง ด้านการเมือง [อ.พ.2/2558]
bullet เอกสารประกอบการพิจารณา เรื่อง ด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม ด้านการปกครองท้องถิ่น [อ.พ. 1/2558]

 

 
 

 

home
รวบรวมข้อมูลโดย กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ สำนักวิชาการ
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร โทร. 0 2244 2073