เอกสารแนบระเบียบวาระ การประชุมสภาปฏิรูปแห่งชาติ

ระเบียบวาระและบันทึกการประชุม การประชุมสภาปฏิรูปแห่งชาติ เอกสารประกอบการปฏิรูป สภาปฏิรูปแห่งชาติ พ.ศ.2557
 
การประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ bullet
 
 
เอกสารแนบระเบียบวาระการประชุมสภาปฏิรูปแห่งชาติ
 
<< ครั้งที่ 66 เป็นพิเศษ (เสาร์ที่ 22 สิงหาคม 2558)

bullet ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย... (ฉบับเสนอสภาปฏิรูปแห่งชาติ เพื่อลงมติให้ความเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบร่างรัฐธรรมนูญนี้ทั้งฉบับ) ซึ่งคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญพิจารณาเสร็จแล้ว

 

<< ครั้งที่ 65 (อังคารที่ 18 สิงหาคม 2558)

bullet รายงานการพิจารณาของคณะกรรมการสังเคราะห์ภาพรวมเพื่อขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ เรื่อง การสังเคราะห์ภาพรวมเพื่อขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ซึ่งคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการสภาปฏิรูปแห่งชาติ พิจารณาเสร็จแล้ว

bullet รายงานของคณะอนุกรรมาธิการศึกษาเตรียมการจัดทำร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการปฏิรูปประเทศ ซึ่งคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ พิจารณาเสร็จแล้ว

bullet ญัตติ เรื่อง ขอเสนอประเด็นให้มีการปฏิรูปประเทศอีก 2 ปี ก่อนจัดการเลือกตั้ง (นายไพบูลย์ นิติตะวัน และนายวรวิทย์ ศรีอนันต์รักษา เป็นผู้เสนอ)

bullet ญัตติ เรื่อง การมีกลไกป้องกันและขจัดความขัดแย้งที่อาจนำไปสู่ความรุนแรง หลังการเลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ เพื่อให้สภาปฏิรูปแห่งชาติมีมติให้เสนอประเด็น ในการลงประชามติ ตามรัฐธรรมนูญฯ ชั่วคราว มาตรา 37 วรรคสี่ และวรรคห้า (นายประสาร มฤคพิทักษ์ และศาสตราจารย์พิเศษเอนก เหล่าธรรมทัศน์ เป็นผู้เสนอ)

 

<< ครั้งที่ 64 (จันทร์ที่ 17 สิงหาคม 2558)

bullet รายงานของคณะกรรมาธิการปฏิรูปทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม วาระปฏิรูปที่ 25 : ระบบการบริหารจัดการทรัพยากร เรื่อง 1. การอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืนระหว่างนิคมอุตสาหกรรมและ ชุมชนด้วยแนวคิดเมืองนิเวศ

bullet รายงานของคณะกรรมาธิการปฏิรูปทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม วาระปฏิรูปที่ 25 : ระบบการบริหารจัดการทรัพยากร เรื่อง 2. การจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในสถานศึกษาต่ำกว่าระดับอุดมศึกษา

bullet รายงานของคณะกรรมาธิการปฏิรูปทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม วาระปฏิรูปที่ 25 : ระบบการบริหารจัดการทรัพยากร เรื่อง 3. กำหนดให้โรงงานติดตั้งระบบรายงานแสดงผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งหรือคุณภาพอากาศจากปล่องต่อสาธารณะ

bullet รายงานของคณะกรรมาธิการปฏิรูปทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม วาระปฏิรูปที่ 25 : ระบบการบริหารจัดการทรัพยากร เรื่อง 4. แนวทางปฏิรูปการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในภาคอุตสาหกรรม

bullet รายงานของคณะกรรมาธิการปฏิรูปทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม วาระปฏิรูปที่ 25 : ระบบการบริหารจัดการทรัพยากร เรื่อง 5. การพัฒนาและปรับปรุงระเบียบคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานว่าด้วยกองทุนพัฒนาไฟฟ้า เพื่อการพัฒนาหรือฟื้นฟูท้องถิ่นที่ได้รับผลกระทบจากการดำเนินงานของโรงไฟฟ้า

bullet รายงานของคณะกรรมาธิการปฏิรูปเศรษฐกิจ การเงินและการคลัง วาระพัฒนา เรื่อง แนวทางปฏิรูปเศรษฐกิจไทยเพื่อเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วภายในปี 2575

bullet รายงานของคณะกรรมาธิการปฏิรูปเศรษฐกิจ การเงินและการคลัง วาระปฏิรูปพิเศษ เรื่อง 1. แนวทางการพัฒนาพื้นที่ร่วมชายแดน (Joint Economic Development Areas)

bullet รายงานของคณะกรรมาธิการปฏิรูปเศรษฐกิจ การเงินและการคลัง วาระปฏิรูปพิเศษ เรื่อง 2. การปฏิรูประบบเกษตรพันธสัญญาให้เป็นธรรม และร่างพระราชบัญญัติจำนวน 2 ฉบับ คือ ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญาที่เป็นธรรม พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม (ฉบับที่..) พ.ศ. ....

bullet รายงานของคณะกรรมาธิการปฏิรูปการแรงงาน เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติธนาคารแรงงาน พ.ศ. ....

bullet รายงานของคณะกรรมาธิการปฏิรูปกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติการยุติข้อพิพาทด้วยการไกล่เกลี่ยก่อนขึ้นศาล พ.ศ. ....

bullet รายงานของคณะกรรมาธิการปฏิรูปกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม เรื่อง การเสนอร่างกฎหมายแก้ไขเพิ่มเติม จำนวน 3 ฉบับ (1) ร่างพระราชบัญญัติระเบียบราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (2) ร่างพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการศาลยุติธรรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (3) ร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

 
<< ครั้งที่ 63 (อังคารที่ 11 สิงหาคม 2558)

bullet รายงานของคณะกรรมาธิการปฏิรูปการสื่อสารมวลชนและเทคโนโลยีสารสนเทศ วาระปฏิรูปเพิ่มเติม : เรื่อง ข้อเสนอการปฏิรูปพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรร คลื่นความถี่ และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553

bullet รายงานของคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิรูปกิจการตำรวจ วาระปฏิรูปที่ 6 : การจัดทำแผนปฏิรูปกิจการตำรวจ ซึ่งคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการสภาปฏิรูปแห่งชาติ พิจารณาเสร็จแล้ว

bullet รายงานของคณะกรรมการศึกษาการปฏิรูปองค์การมหาชน เรื่อง การปฏิรูปองค์การมหาชน ซึ่งคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการสภาปฏิรูปแห่งชาติ พิจารณาเสร็จแล้ว

bullet รายงานของคณะกรรมการปฏิรูประบบสวัสดิการสังคมในวิถีอิสลาม เรื่อง การปฏิรูปการส่งเสริมกิจการกองทุนซะกาตเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน และร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมกิจการกองทุนซะกาต พ.ศ. .... ซึ่งคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการสภาปฏิรูปแห่งชาติ พิจารณาเสร็จแล้ว

 
<< ครั้งที่ 62 (จันทร์ที่ 10 สิงหาคม 2558)

bullet รายงานของคณะกรรมาธิการปฏิรูปการเกษตร อุตสาหกรรม พาณิชย์ การท่องเที่ยว และบริการ เรื่อง วาระการพัฒนา : 1. เศรษฐกิจดิจิทัล

bullet รายงานของคณะกรรมาธิการปฏิรูปการเกษตร อุตสาหกรรม พาณิชย์ การท่องเที่ยว และบริการ เรื่อง วาระการพัฒนา : 2. การเป็นศูนย์กลางอาเซียน (Asean Hub)

bullet รายงานของคณะกรรมาธิการปฏิรูปทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม วาระปฏิรูปที่ 25 : ระบบการบริหารจัดการทรัพยากร (รอบ 2) เรื่อง 1. การปฏิรูปการจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

bullet รายงานของคณะกรรมาธิการปฏิรูปทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม วาระปฏิรูปที่ 25 : ระบบการบริหารจัดการทรัพยากร (รอบ 2) เรื่อง 2. การปฏิรูประบบกำจัดขยะเพื่อแก้ปัญหาการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน

bullet รายงานของคณะกรรมาธิการปฏิรูปทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม วาระปฏิรูปเพิ่มเติม : เรื่อง การจัดตั้งศาลสิ่งแวดล้อม และร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลสิ่งแวดล้อมและวิธีพิจารณาคดี สิ่งแวดล้อม พ.ศ. ....

 
<< ครั้งที่ 61 เป็นพิเศษ (พุธที่ 5 สิงหาคม 2558)

bullet รายงานของคณะกรรมาธิการปฏิรูปสังคม ชุมชน เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส วาระปฏิรูปที่ 28 : ระบบเพื่อส่งเสริมชุมชนเข้มแข็ง เรื่อง การปฏิรูประบบเพื่อสร้างเสริมชุมชนเข้มแข็ง (รอบ 2)

bullet รายงานของคณะกรรมาธิการปฏิรูปสังคม ชุมชน เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส วาระปฏิรูปที่ 28 : ระบบเพื่อส่งเสริมชุมชนเข้มแข็ง เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

bullet รายงานของคณะกรรมาธิการปฏิรูปสังคม ชุมชน เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส ร่วมกับคณะกรรมการปฏิรูประบบสวัสดิการสังคมที่เหมาะสมกับประเทศไทย วาระปฏิรูปที่ 29 : ระบบสวัสดิการสังคม เรื่อง ระบบสวัสดิการสังคมที่เหมาะสมกับประเทศไทย (รอบ 2)

bullet รายงานของคณะกรรมาธิการปฏิรูปสังคม ชุมชน เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส ร่วมกับคณะกรรมการปฏิรูประบบสวัสดิการสังคมที่เหมาะสมกับประเทศไทย วาระปฏิรูปที่ 29 : ระบบสวัสดิการสังคม เรื่อง 1. ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 2. ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาภาคประชาสังคม พ.ศ. ....

bullet รายงานของคณะกรรมาธิการปฏิรูปสังคม ชุมชน เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส วาระปฏิรูปเพิ่มเติม : เรื่อง แนวทางการปฏิรูปสลากเป็นวิสาหกิจเพื่อสังคม และร่างพระราชบัญญัติกิจการสลากวิสาหกิจเพื่อสังคม พ.ศ. ....

bullet รายงานของคณะกรรมาธิการปฏิรูปเศรษฐกิจ การเงินและการคลัง วาระปฏิรูปเพิ่มเติม : 1. แนวทางการปฏิรูปการประกันภัยพืชผล

bullet รายงานของคณะกรรมาธิการปฏิรูปเศรษฐกิจ การเงินและการคลัง วาระปฏิรูปเพิ่มเติม : 2. แนวทางการปฏิรูประบบประกันสุขภาพ

 
<< ครั้งที่ 60 (อังคารที่ 4 สิงหาคม 2558)

bullet รายงานของคณะกรรมาธิการปฏิรูปสังคม ชุมชน เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ร่วมกับคณะกรรมการปฏิรูประบบรองรับการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุของ ประเทศไทย วาระปฏิรูปที่ 30 : สังคมสูงวัย เรื่อง การปฏิรูประบบเพื่อรองรับสังคมสูงวัย (รอบ 2)

bullet รายงานของคณะกรรมาธิการปฏิรูปกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม วาระปฏิรูปที่ 7 : การตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐ (รอบ 2) (แผนปฏิรูปกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม)

bullet รายงานของคณะกรรมาธิการปฏิรูปพลังงาน วาระปฏิรูปที่ 10 : ระบบพลังงาน (รอบ 2)

bullet รายงานของคณะกรรมาธิการวิสามัญการมีส่วนร่วมและรับฟังความคิดเห็นของประชาชน เรื่อง รายงานผลการสังเคราะห์ประเด็นการปฏิรูปและนำเสนอคู่มือการใช้งานโปรแกรมรวบรวมความคิดเห็นของประชาชน ในการใช้ระบบฐานข้อมูลความคิดเห็นประชาชน เพื่อการปฏิรูป (thaireform.org)

 
<< ครั้งที่ 59 (จันทร์ที่ 3 สิงหาคม 2558)

bullet รายงานของคณะกรรมาธิการปฏิรูปค่านิยม ศิลปะ วัฒนธรรม จริยธรรมและการศาสนา วาระปฏิรูปที่ 35 : การปฏิรูปศิลปะ วัฒนธรรมเพื่อสร้างคุณค่าและมูลค่าทางเศรษฐกิจและ สังคมของประเทศ (รอบ 2) และร่างพระราชบัญญัติสมัชชาศิลปะและวัฒนธรรมแห่งชาติ พ.ศ. ....

bullet รายงานของคณะกรรมาธิการปฏิรูปค่านิยม ศิลปะ วัฒนธรรม จริยธรรมและการศาสนา วาระปฏิรูปที่ 36 : การปฏิรูปส่งเสริมความเข้มแข็งของสถาบันศาสนา เพื่อให้เป็น สถาบันหลักของสังคม (รอบ 2)

bullet รายงานของคณะกรรมาธิการปฏิรูปค่านิยม ศิลปะ วัฒนธรรม จริยธรรมและการศาสนา วาระการพัฒนา : การปฏิรูประบบค่านิยม คุณธรรมจริยธรรม เพื่อความเป็นพลเมืองที่ดี และมนุษย์ที่สมบูรณ์ (รอบ 2)

bullet รายงานของคณะกรรมาธิการปฏิรูปการแรงงาน วาระปฏิรูปที่ 37 : ปฏิรูปการแรงงาน (รอบ 2) จำนวน 3 เรื่อง 1. การพัฒนาฝีมือแรงงานแห่งชาติ เพื่อยกระดับขีดความสามารถ การแข่งขันของแรงงานไทย การมีงานทำที่ยั่งยืนและมีคุณภาพชีวิต ที่ดีกว่า และร่างพระราชบัญญัติบูรณาการการพัฒนากำลังคนและ ฝีมือแรงงานแห่งชาติ พ.ศ. .... 2. การปฏิรูปการบริหารจัดการการเคลื่อนย้ายแรงงานข้ามชาติ 3. การจัดตั้งธนาคารแรงงานและการจัดทำฐานข้อมูล

bullet รายงานของคณะกรรมาธิการปฏิรูปทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม วาระปฏิรูปที่ 11 : ปฏิรูปที่ดินและการจัดการที่ดิน (รอบ 2) และร่างพระราชบัญญัติป่าชุมชนนอกเขตอนุรักษ์ พ.ศ. ....

 
<< ครั้งที่ 58 เป็นพิเศษ (พุธที่ 29 กรกฎาคม 2558)

bullet รายงานของคณะกรรมาธิการปฏิรูปการคุ้มครองผู้บริโภค วาระปฏิรูปที่ 31 : การปฏิรูประบบการคุ้มครองผู้บริโภค (รอบ 2) และข้อเสนอแนะเพื่อการปฏิรูปหน่วยงานภาครัฐในการคุ้มครองผู้บริโภค

bullet รายงานของคณะกรรมาธิการปฏิรูปการคุ้มครองผู้บริโภค วาระปฏิรูปที่ 31 : การปฏิรูประบบการคุ้มครองผู้บริโภค เรื่อง การจัดการสินค้าที่ไม่ปลอดภัยและร่างพระราชบัญญัติการแจ้ง เตือนภัยและจัดการสินค้าที่ไม่ปลอดภัยต่อผู้บริโภค พ.ศ. ....

bullet รายงานของคณะกรรมาธิการปฏิรูปการคุ้มครองผู้บริโภค วาระปฏิรูปที่ 31 : การปฏิรูประบบการคุ้มครองผู้บริโภค เรื่อง ความรับผิดต่อความชำรุดบกพร่องของสินค้า และ ร่างพระราชบัญญัติความรับผิดต่อความชำรุดบกพร่องของสินค้า พ.ศ. ....

bullet รายงานของคณะกรรมาธิการปฏิรูปการคุ้มครองผู้บริโภค วาระปฏิรูปที่ 31 : การปฏิรูประบบการคุ้มครองผู้บริโภค เรื่อง ข้อเสนอเพื่อการปฏิรูปการคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม และร่างพระราชบัญญัติ องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการ วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

bullet รายงานของคณะกรรมาธิการปฏิรูปการคุ้มครองผู้บริโภค วาระปฏิรูปที่ 31 : การปฏิรูประบบการคุ้มครองผู้บริโภค เรื่อง การปฏิรูปกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองผู้ได้รับผลกระทบจากการบริการสาธารณสุข และร่างพระราชบัญญัติ จำนวน 3 ฉบับ

bullet รายงานของคณะกรรมาธิการปฏิรูปเศรษฐกิจ การเงินและการคลัง วาระปฏิรูปที่ 13 : การปฏิรูปการเงินฐานรากและสหกรณ์ออมทรัพย์ (รอบ 2) เรื่อง การปฏิรูปการเงินฐานราก และร่างพระราชบัญญัติการเงินระดับฐานราก พ.ศ. ....

bullet รายงานของคณะกรรมาธิการปฏิรูปเศรษฐกิจ การเงินและการคลัง วาระปฏิรูปที่ 13 : การปฏิรูปการเงินฐานรากและสหกรณ์ออมทรัพย์ (รอบ 2) เรื่อง การปฏิรูปสหกรณ์ออมทรัพย์ และสหกรณ์เครดิตยูเนียน

bullet รายงานของคณะกรรมาธิการปฏิรูปเศรษฐกิจ การเงินและการคลัง วาระปฏิรูปที่ 13 : การปฏิรูปการเงินฐานรากและสหกรณ์ออมทรัพย์ (รอบ 2) เพิ่มเติม แนวทางการส่งเสริมการให้ความรู้ทางการเงินขั้นพื้นฐานแก่ประชาชน

bullet รายงานการพิจารณาศึกษาของคณะกรรมาธิการปฏิรูปการปกครองท้องถิ่น เรื่อง แนวทางการปฏิรูปการกระจายอำนาจและการปกครองท้องถิ่น (รอบ 2)

 
<< ครั้งที่ 57 (อังคารที่ 28 กรกฎาคม 2558)

bullet รายงานของคณะกรรมาธิการปฏิรูประบบสาธารณสุข วาระปฏิรูปที่ 22 : ระบบบริการสาธารณสุข

bullet รายงานของคณะกรรมาธิการปฏิรูประบบสาธารณสุข วาระปฏิรูปที่ 23 : ระบบการส่งเสริมสุขภาพ และการป้องกันโรค

bullet รายงานของคณะกรรมาธิการปฏิรูประบบสาธารณสุข วาระปฏิรูปที่ 24 : ระบบบริหารจัดการและการเงินการคลังด้านสุขภาพ

bullet รายงานของคณะกรรมาธิการปฏิรูปการเกษตร อุตสาหกรรม พาณิชย์ การท่องเที่ยว และบริการ วาระการพัฒนา : แผนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและโลจิสติกส์และร่างพระราชบัญญัติ สำนักงานโครงสร้างพื้นฐานและโลจิสติกส์แห่งชาติ พ.ศ. ....

bullet รายงานของคณะกรรมาธิการปฏิรูปการเกษตร อุตสาหกรรม พาณิชย์ การท่องเที่ยว และบริการ วาระการพัฒนา : การส่งเสริมการลงทุนโดยตรงในต่างประเทศของไทย

 
<< ครั้งที่ 56 (จันทร์ที่ 27 กรกฎาคม 2558)

bullet รายงานของคณะกรรมาธิการปฏิรูปการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ วาระปฏิรูปที่ 16 : การปฏิรูประบบการจัดการศึกษา

bullet รายงานของคณะกรรมาธิการปฏิรูปการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ วาระปฏิรูปที่ 17 : การปฏิรูประบบการคลังด้านการศึกษา (ด้านอุปสงค์)

bullet รายงานของคณะกรรมาธิการปฏิรูปการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ วาระปฏิรูปที่ 18 : การปฏิรูประบบการเรียนรู้ และร่างพระราชบัญญัติคณะกรรมการนโยบายการศึกษาและ พัฒนามนุษย์แห่งชาติ พ.ศ. ....

bullet รายงานของคณะกรรมาธิการปฏิรูปวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย นวัตกรรมและทรัพย์สินทางปัญญา วาระปฏิรูปที่ 20 : ระบบวิจัยเพื่อเป็นโครงสร้างพื้นฐานทางปัญญาของประเทศ (รอบ 2)

bullet รายงานของคณะกรรมาธิการปฏิรูปวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย นวัตกรรมและทรัพย์สินทางปัญญา วาระปฏิรูปที่ 21 : ระบบวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อเป็นโครงสร้าง พื้นฐานทางนวัตกรรมของประเทศ (รอบ 2)

bullet รายงานของคณะกรรมาธิการปฏิรูปวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย นวัตกรรมและทรัพย์สินทางปัญญา วาระการพัฒนา : การปฏิรูประบบข้อมูลเพื่อการพัฒนาประเทศ (Connected Government as National Agenda)

 
<< ครั้งที่ 55 เป็นพิเศษ (พุธที่ 22 กรกฎาคม 2558)

bullet รายงานการพิจารณาของคณะกรรมการการเตรียมการเพื่อรับมือวิกฤตการณ์ “กรุงเทพจม” วาระปฏิรูปที่ 27 : การปฏิรูปเพื่อรับมือวิกฤตการณ์น้ำทะเลขึ้นสูงและแผ่นดินทรุด พื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ซึ่งคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการสภาปฏิรูปแห่งชาติ พิจารณาเสร็จแล้ว

bullet รายงานของคณะกรรมาธิการปฏิรูปการเกษตร อุตสาหกรรม พาณิชย์ การท่องเที่ยวและบริการ วาระปฏิรูปที่ 15 : การสร้างสังคมผู้ประกอบการ (รอบ 2) และร่างพระราชบัญญัติส่งเสริม วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

bullet รายงานของคณะกรรมาธิการปฏิรูปการเกษตร อุตสาหกรรม พาณิชย์ การท่องเที่ยวและบริการ วาระปฏิรูปที่ 14 : การปฏิรูปภาคเกษตร (รอบ 2) และร่างพระราชบัญญัติ จำนวน 4 ฉบับ 1. ร่างพระราชบัญญัติปาล์มและน้ำมันปาล์ม พ.ศ. .... 2. ร่างพระราชบัญญัติมันสำปะหลังและผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง พ.ศ. ... 3. ร่างพระราชบัญญัติการพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตเนื้อโค กระบือ พ.ศ. .... 4. ร่างพระราชบัญญัติความปลอดภัยทางชีวภาพ พ.ศ. ....

 
<< ครั้งที่ 54 (อังคารที่ 21 กรกฎาคม 2558)

bullet รายงานของคณะกรรมาธิการปฏิรูปการเกษตร อุตสาหกรรม พาณิชย์ การท่องเที่ยวและบริการ วาระปฏิรูปที่ 12 : การผูกขาดและการแข่งขันที่เป็นธรรม (รอบ 2) เรื่องการปฏิรูปกฎหมายการแข่งขันทางการค้า

bullet รายงานของคณะกรรมาธิการปฏิรูปการกีฬา วาระปฏิรูปที่ 19 : การกีฬา (รอบ 2) เรื่อง แผนปฏิรูปการกีฬาและร่างพระราชบัญญัติ จำนวน 3 ฉบับ 1. ร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ พ.ศ. .... 2. ร่างพระราชบัญญัติสภาการกีฬาแห่งชาติ พ.ศ. .... 3. ร่างพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

bullet รายงานของคณะกรรมาธิการปฏิรูปการเกษตร อุตสาหกรรม พาณิชย์ การท่องเที่ยวและบริการ เรื่อง วาระพัฒนาด้านการท่องเที่ยว

bullet รายงานการพิจารณาของคณะกรรมการศึกษาแนวทางการสร้างความปรองดอง ซึ่งคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการสภาปฏิรูปแห่งชาติ พิจารณาเสร็จแล้ว

 
<< ครั้งที่ 53 (จันทร์ที่ 20 กรกฎาคม 2558)

bullet รายงานของคณะกรรมาธิการปฏิรูปการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ วาระปฏิรูปที่ 1 : การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ (รอบ 2) และ 1. ร่างพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารสาธารณะ พ.ศ. .... 2. ร่างพระราชบัญญัติการโฆษณาประชาสัมพันธ์ของภาครัฐ พ.ศ. .... 3. ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการขัดกันระหว่าง ประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม พ.ศ. ....

bullet รายงานของคณะกรรมาธิการปฏิรูปการสื่อสารมวลชนและเทคโนโลยีสารสนเทศ วาระปฏิรูปที่ 32 : การกำกับดูแลสื่อ (รอบ 2)

bullet รายงานของคณะกรรมาธิการปฏิรูปการสื่อสารมวลชนและเทคโนโลยีสารสนเทศ วาระปฏิรูปที่ 33 : สิทธิเสรีภาพสื่อบนความรับผิดชอบ (รอบ 2)

bullet รายงานของคณะกรรมาธิการปฏิรูปการสื่อสารมวลชนและเทคโนโลยีสารสนเทศ วาระปฏิรูปที่ 34 : การป้องกันการแทรกแซงสื่อ (รอบ 2) และร่างพระราชบัญญัติการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ ส่งเสริมจริยธรรม และมาตรฐานวิชาชีพสื่อมวลชน พ.ศ. ....

 
<< ครั้งที่ 52 (อังคารที่ 14 กรกฎาคม 2558)

bullet รายงานของคณะกรรมาธิการปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดิน เรื่อง วาระปฏิรูปที่ 4 : การปฏิรูประบบงบประมาณ (รอบ ๒)

bullet รายงานของคณะกรรมาธิการปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดิน เรื่อง วาระปฏิรูปที่ 3 : การปรับโครงสร้างอำนาจส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น (รอบ 2)

bullet รายงานของคณะกรรมาธิการปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดิน เรื่อง วาระปฏิรูปที่ 5 : การเพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพการบริหารงานแห่งรัฐ (รอบ 2)

 
<< ครั้งที่ 51 (จันทร์ที่ 13 กรกฎาคม 2558)

bullet รายงานของคณะกรรมาธิการปฏิรูปการเมือง เรื่อง วาระปฏิรูปที่ 2 : การเข้าสู่อำนาจ/ระบบพรรคการเมือง (รอบ 2) เรื่อง แผนปฏิรูปการเข้าสู่อำนาจ/ระบบพรรคการเมือง

bullet รายงานของคณะกรรมาธิการปฏิรูปเศรษฐกิจ การเงินและการคลัง เรื่อง วาระปฏิรูปที่ 8 : การปฏิรูประบบและโครงสร้างภาษี (รอบ 2)

 
<< ครั้งที่ 50 (อังคารที่ 7 กรกฎาคม 2558)

bullet รายงานของคณะกรรมาธิการปฏิรูปทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง วาระปฏิรูปที่ 25 : ระบบการบริหารจัดการทรัพยากร เรื่อง การปฏิรูปกลไกการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและร่างพระราชบัญญัติบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ พ.ศ. ....

bullet รายงานของคณะกรรมาธิการปฏิรูปทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง วาระปฏิรูปที่ 25 : ระบบการบริหารจัดการทรัพยากร เรื่อง การปฏิรูประบบการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

bullet รายงานของคณะกรรมาธิการปฏิรูปทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง วาระปฏิรูปที่ 25 : ระบบการบริหารจัดการทรัพยากร เรื่อง กลไกและการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 
<< ครั้งที่ 49 (จันทร์ที่ 6 กรกฎาคม 2558)

bullet รายงานของคณะกรรมาธิการปฏิรูปทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง วาระปฏิรูปที่ 11 : การปฏิรูปที่ดินและการจัดการที่ดิน (รอบ๒) และร่างพระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. ....

bullet รายงานของคณะกรรมาธิการปฏิรูปทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง วาระปฏิรูปที่ 26 : การจัดการภัยพิบัติตามธรรมชาติภาวะโลกร้อน (รอบ 2)

bullet รายงานของคณะกรรมาธิการปฏิรูปทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง วาระปฏิรูปที่ 25 : ระบบการบริหารจัดการทรัพยากร (รอบ 2)

 
<< ครั้งที่ 48 (จันทร์ที่ 29 มิถุนายน 2558)

bullet รายงานของคณะกรรมาธิการปฏิรูปสังคม ชุมชน เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส วาระปฏิรูปที่ 28 : ระบบเพื่อส่งเสริมชุมชนเข้มแข็งในเสาหลักที่ 4 เรื่อง แผนปฏิรูปสัมมาชีพชุมชน

 
<< ครั้งที่ 47 (อังคารที่ 23 มิถุนายน 2558)

bullet รายงานการพิจารณาของคณะกรรมาธิการปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดิน เรื่อง การกำหนดยุทธศาสตร์ชาติและร่างพระราชบัญญัติยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ....

 
<< ครั้งที่ 46 (อังคารที่ 16 มิถุนายน 2558)

bullet รายงานการพิจารณาของคณะกรรมาธิการปฏิรูปทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติการผังเมืองและการใช้พื้นที่ พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

 
<< ครั้งที่ 45 เป็นพิเศษ (จันทร์ที่ 15 มิถุนายน 2558)

bullet รายงานการพิจารณาของคณะกรรมาธิการปฏิรูปการเมือง วาระปฏิรูปที่ 2 : การเข้าสู่อำนาจ/ระบบพรรคการเมือง

 
<< ครั้งที่ 42 (อังคารที่ 2 มิถุนายน 2558)

bullet รายงานการพิจารณาของคณะกรรมาธิการปฏิรูปทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม วาระปฏิรูปที่ 25 : ระบบการบริหารจัดการทรัพยากร

bullet รายงานการพิจารณาของคณะกรรมาธิการปฏิรูปทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม วาระปฏิรูปที่ 26 : การจัดการภัยพิบัติตามธรรมชาติภาวะโลกร้อน

 
<< ครั้งที่ 41 เป็นพิเศษ (พุธที่ 27 พฤษภาคม 2558)

bullet รายงานการพิจารณาของคณะกรรมาธิการปฏิรูปสังคม ชุมชน เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส ร่วมกับคณะกรรมการปฏิรูประบบการจัดการทรัพยากรโดยชุมชน วาระปฏิรูปที่ 28 : ระบบเพื่อส่งเสริมชุมชนเข้มแข็ง

 
<< ครั้งที่ 40 (อังคารที่ 26 พฤษภาคม 2558)

bullet รายงานการพิจารณาของคณะกรรมาธิการปฏิรูปการแรงงาน วาระปฏิรูป 37 : ปฏิรูปการแรงงาน

 
<< ครั้งที่ 39 (จันทร์ที่ 25 พฤษภาคม 2558)

bullet รายงานการพิจารณาของคณะกรรมาธิการปฏิรูปพลังงาน เรื่อง โครงการส่งเสริมการติดตั้งโซลาร์รูฟอย่างเสรี (ระบบผลิตไฟฟ้าด้วยแสงอาทิตย์สำหรับบ้านและอาคาร) (Solar PV Rooftops for Residential and General Buildings) (เพิ่มเติม)

bullet รายงานการพิจารณาของคณะกรรมาธิการปฏิรูปทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม วาระปฏิรูปที่ 11 : ปฏิรูปที่ดินและการจัดการที่ดิน

bullet คณะกรรมาธิการปฏิรูปทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมขอขยายระยะเวลาการดำเนินงาน เรื่อง การปฏิรูประบบผังเมืองและการใช้พื้นที่ (การปฏิรูปโครงสร้างองค์กร) ออกไปอีก 30 วัน ตามข้อบังคับการประชุมสภาปฏิรูปแห่งชาติ พ.ศ. 2557

 
<< ครั้งที่ 38 เป็นพิเศษ (พุธที่ 20 พฤษภาคม 2558)

bullet รายงานการพิจารณาของคณะกรรมาธิการปฏิรูปสังคม ชุมชน เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส ร่วมกับคณะกรรมการปฏิรูประบบสวัสดิการสังคมที่เหมาะสมกับประเทศไทย วาระปฏิรูปที่ 29 : สวัสดิการสังคม เรื่อง การปฏิรูประบบสวัสดิการสังคมที่เหมาะสมกับประเทศไทย

bullet รายงานการพิจารณาของคณะกรรมาธิการปฏิรูปค่านิยม ศิลปะ วัฒนธรรม จริยธรรมและการศาสนา วาระการพัฒนา : ระบบค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม เพื่อความเป็นพลเมืองที่ดี และมนุษย์ที่สมบูรณ์

 
<< ครั้งที่ 37 (อังคารที่ 19 พฤษภาคม 2558)

bullet รายงานการพิจารณาของคณะกรรมาธิการปฏิรูปค่านิยม ศิลปะ วัฒนธรรม จริยธรรมและการศาสนา วาระปฏิรูปที่ 35 : ศิลปวัฒนธรรม เพื่อสร้างคุณค่า และมูลค่าทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ

bullet รายงานการพิจารณาของคณะกรรมาธิการปฏิรูปค่านิยม ศิลปะ วัฒนธรรม จริยธรรมและการศาสนา วาระปฏิรูปที่ 36 : ส่งเสริมความเข้มแข็งของสถาบันศาสนาเพื่อให้เป็นสถาบันหลักของสังคม

 
<< ครั้งที่ 36 (จันทร์ที่ 18 พฤษภาคม 2558)

bullet รายงานการพิจารณาของคณะกรรมาธิการปฏิรูปการสื่อสารมวลชนและ เทคโนโลยีสารสนเทศ วาระปฏิรูปที่ 32 : การกำกับดูแลสื่อ วาระปฏิรูปที่ 33 : สิทธิเสรีภาพสื่อบนความรับผิดชอบ และวาระปฏิรูปที่ 34 : การป้องกันการแทรกแซงสื่อ

 
<< ครั้งที่ 35 (อังคารที่ 12 พฤษภาคม 2558)

bullet รายงานการพิจารณาของคณะกรรมาธิการปฏิรูปการคุ้มครองผู้บริโภควาระปฏิรูปที่ 31 : การคุ้มครองผู้บริโภค

bullet รายงานการพิจารณาของคณะกรรมาธิการปฏิรูปการกีฬา วาระปฏิรูปที่ 19 : การกีฬา

 
<< ครั้งที่ 34 (จันทร์ที่ 11 พฤษภาคม 2558)

bullet รายงานการพิจารณาของคณะกรรมาธิการปฏิรูปพลังงาน วาระปฏิรูปที่ 10 : ระบบพลังงาน

bullet รายงานการปฏิรูประบบการแจ้งเหตุฉุกเฉินหมายเลขเดียว 112 ซึ่งคณะกรรมาธิการปฏิรูประบบสาธารณสุข พิจารณาเสร็จแล้ว

 
<< ครั้งที่ 33 เป็นพิเศษ (พุธที่ 6 พฤษภาคม 2558)

bullet รายงานการพิจารณาของคณะกรรมาธิการปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดิน เรื่อง วาระที่ 3 : การปรับโครงสร้างอำนาจส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น

bullet รายงานการพิจารณาของคณะกรรมาธิการปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดิน เรื่อง วาระที่ 5 : การเพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพการบริหารงานภาครัฐ

 
<< ครั้งที่ 32 เป็นพิเศษ (อังคารที่ 28 เมษายน 2558)

bullet รายงานการพิจารณาของคณะกรรมาธิการปฏิรูปกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม เรื่อง วาระที่ 6 : กิจการตำรวจ

bullet คณะกรรมาธิการปฏิรูปทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมขอขยายระยะเวลาการดำเนินงานออกไปอีก 30 วัน ตามข้อบังคับการประชุมสภาปฏิรูปแห่งชาติ พ.ศ. 2557 ข้อ 99

 
<< ครั้งที่ 25-31 เป็นพิเศษ (จันทร์ที่ 20 - อาทิตย์ที่ 26 เมษายน 2558)
 
<< ครั้งที่ 24 เป็นพิเศษ (พุธที่ 8 เมษายน 2558)

bullet รายงานผลการพิจารณาศึกษากฎหมายดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งคณะกรรมาธิการปฏิรูปการสื่อสารมวลชนและเทคโนโลยีสารสนเทศ พิจารณาเสร็จแล้ว

bullet รายงานการพิจารณาศึกษาของคณะกรรมาธิการปฏิรูปการปกครองท้องถิ่น เรื่อง แนวทางการปฏิรูปการกระจายอำนาจและการปกครองท้องถิ่น

 
<< ครั้งที่ 23 (อังคารที่ 7 เมษายน 2558)

bullet รายงานการพิจารณาของคณะกรรมการปฏิรูประบบรองรับการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ของประเทศไทย เรื่อง ข้อเสนอการปฏิรูประบบเพื่อรองรับสังคมสูงวัย ซึ่งคณะกรรมาธิการปฏิรูปสังคม ชุมชน เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส พิจารณาเสร็จแล้ว

bullet ตั้งกรรมาธิการในคณะกรรมาธิการปฏิรูปการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ แทนตำแหน่งที่ว่าง 1 ตำแหน่ง เพราะลาออกจากการเป็นสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ (นางทิชา ณ นคร)

bullet ตั้งกรรมาธิการในคณะกรรมาธิการปฏิรูปการแรงงาน แทนตำแหน่งที่ว่าง 1 ตำแหน่ง เพราะลาออก (นายอนันตชัย คุณานันทกุล)

 
<< ครั้งที่ 22 เป็นพิเศษ (พุธที่ 1 เมษายน 2558)

bullet รายงานการพิจารณาของคณะกรรมาธิการปฏิรูปการเกษตร อุตสาหกรรม พาณิชย์ การท่องเที่ยวและบริการ เรื่อง วาระที่ 12 : การผูกขาดและการแข่งขันที่เป็นธรรม วาระที่ 14 : ปฏิรูปภาคเกษตร วาระที่ 15 : การสร้างสังคมผู้ประกอบการ

 
<< ครั้งที่ 21 (อังคารที่ 31 มีนาคม 2558)

bullet รายงานการพิจารณาของคณะกรรมาธิการปฏิรูปเศรษฐกิจ การเงินและการคลัง เรื่อง วาระที่ 9 : แนวทางการปฏิรูประบบการบริหารจัดการรัฐวิสาหกิจ วาระที่ 4 : การงบประมาณ (วาระการจัดตั้งสถาบันวิเคราะห์งบประมาณ ประจำรัฐสภา (Thai PBO))

 
<< ครั้งที่ 20 (จันทร์ที่ 30 มีนาคม 2558)

bullet รายงานการพิจารณาของคณะกรรมาธิการปฏิรูปเศรษฐกิจ การเงินและการคลัง เรื่อง วาระที่ 8 : การปฏิรูประบบและโครงสร้างภาษี วาระที่ 13 : การปฏิรูปการเงินฐานรากและสหกรณ์ออมทรัพย์

 
<< ครั้งที่ 19 เป็นพิเศษ (พุธที่ 25 มีนาคม 2558)

bullet รายงานการพิจารณาของคณะกรรมาธิการปฏิรูประบบสาธารณสุข เรื่อง กรอบความคิดรวบยอดของการปฏิรูประบบสาธารณสุข

 
<< ครั้งที่ 18 (อังคารที่ 24 มีนาคม 2558)

bullet รายงานการพิจารณาของคณะกรรมาธิการปฏิรูปกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม เรื่อง วาระที่ 7 : การปฏิรูปกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม (วาระการตรวจสอบ การใช้อำนาจรัฐ)

bullet รายงานการพิจารณาของคณะกรรมาธิการปฏิรูปค่านิยม ศิลปะ วัฒนธรรม จริยธรรม และการศาสนา เรื่อง วาระที่ 36 : ส่งเสริมความเข้มแข็งของสถาบันศาสนาเพื่อให้ เป็นสถาบันหลักของสังคม

bullet รายงานการพิจารณาของคณะกรรมการปฏิรูปแนวทางและมาตรการปกป้องพิทักษ์ กิจการพระพุทธศาสนา เรื่อง รายงานผลการพิจารณาศึกษาการปฏิรูปแนวทางและ มาตรการปกป้องพิทักษ์กิจการพระพุทธศาสนา ซึ่งคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการสภาปฏิรูปแห่งชาติ พิจารณาเสร็จแล้ว

 
<< ครั้งที่ 17 (จันทร์ที่ 23 มีนาคม 2558)

bullet รับทราบผลการดำเนินงานของคณะรัฐมนตรีตามข้อเสนอแนะการปฏิรูป ตามมาตรา 31 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย เรื่อง โครงการส่งเสริม การติดตั้งโซลาร์รูฟอย่างเสรี (ระบบผลิตไฟฟ้าด้วยแสงอาทิตย์สำหรับบ้านและอาคาร)

bullet รายงานการพิจารณาของคณะกรรมาธิการปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดิน เรื่อง วาระที่ 4 : การกำหนดยุทธศาสตร์ชาติและปฏิรูประบบงบประมาณและการคลังท้องถิ่น

bullet รายงานการพิจารณาของคณะกรรมาธิการปฏิรูปการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ เรื่อง วาระที่ 1 : การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและ ประพฤติมิชอบ

 
<< ครั้งที่ 16 (จันทร์ที่ 16 มีนาคม 2558)

bullet รายงานการพิจารณาของคณะกรรมาธิการปฏิรูปวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย นวัตกรรม และทรัพย์สินทางปัญญา เรื่อง วาระการขับเคลื่อนของสภาปฏิรูปแห่งชาติ : ระบบการศึกษา การพัฒนาคุณภาพคน วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และปัญญาของประเทศ วาระที่ 20 ระบบวิจัยเพื่อเป็นโครงสร้างพื้นฐานทางปัญญาของประเทศ วาระที่ 21 ระบบวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อโครงสร้างพื้นฐานทางนวัตกรรมของประเทศ (ระยะที่ 1 ระดับหลักการและสาระสำคัญ)

 
<< ครั้งที่ 15 (อังคารที่ 10 มีนาคม 2558)

bullet รายงานการพิจารณาของคณะกรรมาธิการปฏิรูปทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง การปฏิรูประบบการผังเมืองและการใช้พื้นที่ (การปฏิรูปโครงสร้างองค์กร)

 
<< ครั้งที่ 14 (จันทร์ที่ 9 มีนาคม 2558)

bullet รายงานการพิจารณาของคณะกรรมาธิการปฏิรูปการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เรื่อง ยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษาและการพัฒนามนุษย์

 
<< ครั้งที่ 13 (อังคารที่ 3 มีนาคม 2558)

bullet รายงานการพิจารณาของคณะกรรมาธิการปฏิรูปพลังงาน เรื่อง “การส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทย”

 
<< ครั้งที่ 12 (จันทร์ที่ 2 มีนาคม 2558)

bullet รายงานพิจารณาศึกษา เรื่อง สมัชชาคุณธรรมแห่งชาติและร่างพระราชบัญญัติสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ พ.ศ. .... ของคณะกรรมการการปฏิรูปคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล ซึ่งคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการสภาปฏิรูปแห่งชาติ พิจารณาเสร็จแล้ว

 
<< ครั้งที่ 11 (จันทร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2558)

bullet รายงานการพิจารณาของคณะกรรมาธิการปฏิรูปสังคม ชุมชน เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส เรื่อง

 
<< ครั้งที่ 10 (จันทร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2558)
bullet ร่างข้อบังคับการประชุมสภาปฏิรูปแห่งชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (คณะกรรมการยกร่างแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับการประชุมสภาปฏิรูปแห่งชาติ พ.ศ. 2557 ได้ยกร่างเสร็จแล้ว)
 
<< ครั้งที่ 9 (จันทร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2558)
bullet รายงานการศึกษาวิจัย เรื่อง “วิสาหกิจเพื่อสังคม” (Social Enterprise) ของคณะกรรมการศึกษาและจัดทำรายงาน เรื่อง วิสาหกิจเพื่อสังคม พร้อมร่างกฎหมาย ซึ่งคณะกรรมาธิการกิจการสภาปฏิรูปแห่งชาติ พิจารณาเสร็จแล้ว
bullet ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม พ.ศ. .... ของคณะกรรมการศึกษา และจัดทำรายงาน เรื่อง วิสาหกิจเพื่อสังคม พร้อมร่างกฎหมาย ซึ่งคณะกรรมาธิการกิจการสภาปฏิรูปแห่งชาติได้ยกร่างเสร็จแล้ว
 
<< ครั้งที่ 7 (จันทร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2558)
bullet ร่างพระราชบัญญัติองค์การอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. .... ซึ่งคณะกรรมาธิการปฏิรูปการคุ้มครองผู้บริโภคได้ยกร่างเสร็จแล้ว
bullet ตั้งกรรมาธิการในคณะกรรมาธิการปฏิรูปการแรงงาน แทนตำแหน่งที่ว่างลง 1 ตำแหน่ง เพราะลาออก (นายประสาร มฤคพิทักษ์)
bullet ตั้งกรรมาธิการในคณะกรรมาธิการปฏิรูปกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม แทนตำแหน่ง ที่ว่างลง 1 ตำแหน่ง เพราะลาออก (นายเปรื่อง จันดา)
bullet ตั้งกรรมาธิการในคณะกรรมาธิการปฏิรูปค่านิยม ศิลปะ วัฒนธรรม จริยธรรมและการศาสนา แทนตำแหน่งที่ว่างลง 1 ตำแหน่ง เพราะลาออก (นายกิตติ โกสินสกุล)
 
<< ครั้งที่ 5 (จันทร์ที่ 26 มกราคม 2558)
bullet รับทราบรายงานข้อเสนอการปฏิรูปประเทศไทย ของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ [ เล่มที่ 1 | เล่มที่ 2 ]
 
<< ครั้งที่ 4 (อังคารที่ 13 มกราคม 2558)
bullet รายงานพิจารณาศึกษาเรื่อง การเปิดให้สัมปทานปิโตรเลียม รอบที่ 21 ซึ่งคณะกรรมาธิการปฏิรูปพลังงาน เป็นผู้เสนอ
 
<< ครั้งที่ 3 (จันทร์ที่ 12 มกราคม 2558)
bullet รายงานความคืบหน้าการดำเนินงานของคณะกรรมาธิการวิสามัญการมีส่วนร่วมและรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ซึ่งคณะกรรมาธิการวิสามัญการมีส่วนร่วมและรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พิจารณาเสร็จแล้ว
 
<< ครั้งที่ 2 (อังคารที่ 6 มกราคม 2558)
bullet รายงานพิจารณาศึกษาเรื่อง การกำหนดอัตราค่าบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ตามระยะเวลา การใช้งานที่เป็นจริงโดยคิดเป็นวินาที ซึ่งคณะกรรมาธิการปฏิรูปการคุ้มครองผู้บริโภค พิจารณาเสร็จแล้ว
bullet รายงานพิจารณาศึกษาเรื่อง สมัชชาคุณธรรมแห่งชาติกับการปฏิรูปคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลของประเทศ ในระยะเปลี่ยนผ่าน ของคณะกรรมการการปฏิรูปคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล ซึ่งคณะกรรมาธิการกิจการสภาปฏิรูปแห่งชาติ พิจารณาเสร็จแล้ว
 
<< ครั้งที่ 1 (จันทร์ที่ 5 มกราคม 2558)
bullet รายงานพิจารณาศึกษาเรื่อง โครงการส่งเสริมการติดตั้งโซลาร์รูฟอย่างเสรี (ระบบผลิตไฟฟ้า ด้วยแสงอาทิตย์สำหรับบ้านและอาคาร) ซึ่งคณะกรรมาธิการปฏิรูปพลังงาน พิจารณาเสร็จแล้ว
bullet รายงานพิจารณาศึกษาเรื่อง การกำหนดให้องค์การอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคที่เป็นอิสระ จากหน่วยงานของรัฐ ซึ่งคณะกรรมาธิการปฏิรูปการคุ้มครองผู้บริโภค พิจารณาเสร็จแล้ว
 
<< ครั้งที่ 13 (จันทร์ที่ 29 ธันวาคม 2557)
bullet รายงานพิจารณาศึกษาเรื่อง การนำเสนอพื้นที่อนุรักษ์ในทะเลอันดามันเป็นเขตมรดกโลก ซึ่งคณะกรรมาธิการปฏิรูปทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พิจารณาเสร็จแล้ว
 
<< ครั้งที่ 12 (จันทร์ที่ 22 ธันวาคม 2557)
bullet รายงานการพิจารณาศึกษาเรื่อง หลักประกันความมั่นคงด้านรายได้เพื่อการยังชีพของผู้สูงอายุ:การเร่งรัดการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติกาองทุนการออมแห่งชาติ พ.ศ.2554 (ซึ่งคณะกรรมาธิการปฏิรูปสังคม ชุมชน เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส เป็นผู้เสนอ)
 
<< ครั้งที่ 9 (จันทร์ที่ 15 ธันวาคม 2557)
bullet รายงานของคณะกรรมาธิการวิสามัญติดตามและให้ข้อเสนอแนะการยกร่างรัฐธรรมนูญ สภาปฏิรูปแห่งชาติ เรื่อง สรุปความเห็นหรือข้อเสนอแนะในการยกร่างรัฐธรรมนูญของคณะกรรมาธิการวิสามัญ ประจำสภา 18 คณะ ซึ่งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว
bullet รายงานของคณะกรรมาธิการวิสามัญติดตามและให้ข้อเสนอแนะการยกร่างรัฐธรรมนูญ สภาปฏิรูปแห่งชาติ เรื่อง ประมวลความเห็นหรือข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการวิสามัญประจำสภา 18 คณะ ซึ่งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว
 
<< ครั้งที่ 5 (จันทร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2557)
bullet รับทราบพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม แต่งตั้งประธานและรองประธาน สภาปฏิรูปแห่งชาติ
bullet ร่างข้อบังคับการประชุมสภาปฏิรูปแห่งชาติ พ.ศ. …. (คณะกรรมาธิการยกร่างข้อบังคับการประชุมสภาปฎิรูปแห่งชาติ พ.ศ. …. พิจารณาเสร็จแล้ว)
 
<< ครั้งที่ 2 (จันทร์ที่ 27 ตุลาคม 2557)
bullet รายงานของคณะกรรมาธิการกิจการสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ (ชั่วคราว) สภาปฏิรูปแห่งชาติ
 
<< ครั้งที่ 1 (อังคารที่ 21 ตุลาคม 2557)
bullet รับทราบพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ประกาศแต่งตั้งสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ
 
 
 

 

home
รวบรวมข้อมูลโดย กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ สำนักวิชาการ
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร โทร. 0 2244 1398