เอกสารประกอบการพิจารณาการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 2557

สืบค้นฐานข้อมูลเอกสารประกอบการพิจารณาระเบียบวาระและบันทึกการประชุม การประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ.2557เอกสารแนบระเบียบวาระ การประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ.2557
 
bullet กระบวนการตราพระราชบัญญัติของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
** ผู้ใช้บริการสามารถอ่านเอกสารได้ที่ LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ
bullet การประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
 
 • ร่างพระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... [อพ. 18/2562]
 • ร่างพระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติเรือไทย พุทธศักราช 2481 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 [อพ. 17/2562]
 • ร่างพระราชบัญญัติโรงงาน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... [อพ. 16/2562]
 • ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (ความผิดเกี่ยวกับเพศ) [อพ. 15/2562]
 • ร่างพระราชบัญญัติการบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ. .... [อพ. 14/2562]
 • ร่างพระราชบัญญัติควบคุมยุทธภัณฑ์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... [อพ. 13/2562]
 • ร่างพระราชบัญญัติการจัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. .... [อพ. 12/2562]
 • ร่างพระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... [อพ. 11/2562]
 • ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาและคุ้มครองสถาบันครอบครัว พ.ศ. .... [อพ. 10/2562]
 • ร่างพระราชบัญญัติสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... [อพ. 9/2562]
 • ร่างพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การเทียบตำแหน่งหัวหน้าส่วนราชการที่เทียบเท่าอธิบดี พ.ศ. .... [อพ. 8/2562]
 • ร่างพระราชบัญญัติเจ้าพนักงานตำรวจศาล พ.ศ. .... [อพ. 7/2562]
 • ร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... [อพ. 6/2562]
 • ร่างพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... [อพ. 5/2562]
 • ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (การจัดเก็บภาษีเงินได้จากการลงทุนในตราสารหนี้ผ่านกองทุนรวม) [อพ. 4/2562]
 • ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่เกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ของผู้ทำการแทน ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทน หรือผู้รักษาการในตำแหน่งผู้บริหารของรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. .... [อพ. 3/2562]
 • ร่างพระราชบัญญัติการตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุนซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... [อพ. 2/2562]
 • ร่างพระราชบัญญัติการจัดตั้งสภาองค์กรของผู้บริโภค พ.ศ. .... [อพ. 1/2562]
 • ร่างพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... [อพ. 115/2561]
 • ร่างพระราชบัญญัติข่าวกรองแห่งชาติ พ.ศ. .... [อพ. 114/2561]
 • ร่างพระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... [อพ. 113/2561]
 • ร่างพระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. .... [อพ. 112/2561]
 • ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... [อพ. 111/2561]
 • ร่างพระราชบัญญัติสภาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทย พ.ศ. .... [อพ. 110/2561]
 • ร่างพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. .... [อพ. 109/2561]
 • ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองประชาชนในการทำสัญญาขายฝากที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรือที่อยู่อาศัย พ.ศ. .... [อพ. 108/2561]
 • ร่างพระราชบัญญัติโรงงาน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... [อพ. 107/2561]
 • ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานในงานประมง พ.ศ. .... [อพ. 106/2561]
 • ร่างพระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. .... [อพ. 105/2561]
 • ร่างพระราชบัญญัติข้าว พ.ศ. .... [อพ. 104/2561]
 • ร่างพระราชบัญญัติการศึกษาพระปริยัติธรรม พ.ศ. .... [อพ. 103/2561]
 • ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน (ฉบับที่..) พ.ศ. .... [อพ. 102/2561]
 • ร่างพระราชบัญญัติพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. .... [อพ. 101/2561]
 • ร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่..) พ.ศ. .... [อพ. 100/2561]
 • ร่างพระราชบัญญัติผลิตภัณฑ์สมุนไพร พ.ศ. .... [อพ. 99/2561]
 • ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค (ฉบับที่..) พ.ศ. .... [อพ. 98/2561]
 • ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม พ.ศ. .... [อพ. 97/2561]
 • ร่างพระราชบัญญัติการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. .... [อพ. 96/2561]
 • ร่างพระราชบัญญัติสถาบันการเงินประชาชน พ.ศ. ..... [อพ. 95/2561]
 • ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนและการได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. .... [อพ. 94/2561]
bullet ร่างพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... [อพ. 93/2561]
bullet ร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ พ.ศ. .... [อพ. 92/2561]
bullet ร่างพระราชบัญญัติภาษีเงินได้ปิโตรเลียม (ฉบับที่..) พ.ศ. .... (มาตรการกำหนดให้ใช้สกุลเงินอื่นที่ไม่ใช่สกุลเงินไทยในการคำนวณรายได้ รายจ่าย และกำไรสุทธิ เพื่อเสียภาษีเงินได้ปิโตรเลียม) [อพ. 91/2561]
bullet ร่างพระราชบัญญัติสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. .... [อพ. 89/2561]
bullet ร่างพระราชบัญญัติยกเลิกพระราชบัญญัติสมาคมการค้า พ.ศ. 2509 พ.ศ. .... [อพ. 88/2561]
bullet ร่างพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (การเข้าเป็นภาคีพิธีสารมาดริด (Madrid Protocol) และการขยายขอบเขตความคุ้มครอง การปรับปรุงหลักเกณฑ์ขั้นตอน และระยะเวลาการจดทะเบียน การปรับปรุงค่าธรรมเนียม) [อพ. 87/2561]
bullet ร่างพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การจัดทำร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ. .... [อพ. 85/2561]
bullet ร่างพระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ. .... [อพ. 84/2561]
bullet ร่างพระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... [อพ. 83/2561]
bullet ร่างพระราชบัญญัติธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... [อพ. 82/2561]
bullet ร่างพระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... เล่ม 3 [อพ. 81/2561]
bullet ร่างพระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... เล่ม 2 [อพ. 81/2561]
bullet ร่างพระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... เล่ม 1 [อพ. 81/2561]
bullet ร่างพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (การจัดตั้งกรมการขนส่งทางราง) [อพ. 80/2561]
bullet ร่างพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (เล่ม 2) [อพ. 79/2561]
bullet ร่างพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (เล่ม 1) [อพ. 79/2561]
bullet ร่างพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. .... [อพ. 78/2561]
bullet ร่างพระราชบัญญัติเทคโนโลยีป้องกันประเทศ พ.ศ. .... [อพ. 77/2561]
bullet ร่างพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่..) พ.ศ. .... [อพ. 76/2561]
bullet ร่างพระราชบัญญัติกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. .... [อพ. 75/2561]
bullet ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองการดำเนินงานของสำนักงานเศรษฐกิจและการค้าฮ่องกงประจำประเทศไทย พ.ศ. .... [อพ. 74/2561]
bullet ร่างพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... [อพ. 73/2561]
bullet ร่างพระราชบัญญัติประกันชีวิต (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... [อพ. 72/2561]
bullet ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... [อพ. 71/2561]
bullet ร่างพระราชบัญญัติคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ พ.ศ. .... [อพ. 70/2561]
bullet ร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการทหาร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... [อพ. 69/2561]
bullet ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... [อพ. 68/2561]
bullet ร่างพระราชบัญญัติสถาบันพระบรมราชชนก พ.ศ. .... [อพ. 67/2561]
bullet ร่างพระราชบัญญัติสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... [อพ. 66/2561]
bullet ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการปล่อยชั่วคราว) [อพ. 65/2561]
bullet ร่างพระราชบัญญัติระเบียบราชการศาลยุติธรรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (แก้ไขเพิ่มเติมอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมเพื่อออกระเบียบกำหนดเบี้ยประชุมสำหรับข้าราชการตุลาการซึ่งเข้าร่วมการประชุมใหญ่ในศาลชั้นอุทรณ์หรือศาลฎีกา) [อพ. 64/2561]
bullet ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (แก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์การวินิจฉัยปัญหาโดยที่ประชุมใหญ่และที่ประชุมแผนกคดีในศาลชั้นอุทธรณ์และศาลฎีกา) [อพ. 63/2561]
bullet ร่างพระราชบัญญัติการดูแลผลประโยชน์ของคู่สัญญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... [อพ. 62/2561]
bullet ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (เพื่อให้บริษัทและห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลสามารถใช้สกุลเงินต่างประเทศในการคำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคล) [อพ. 61/2561]
bullet ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมพระธรรมนูญศาลยุติธรรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... [อพ. 60/2561]
bullet ร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแพ่งตลิ่งชัน ศาลแพ่งพระโขนง ศาลแพ่งมีนบุรี ศาลอาญาตลิ่งชัน ศาลอาญาพระโขนง และศาลอาญามีนบุรี พ.ศ. .... [อพ. 59/2561]
bullet ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (เพื่อรองรับระบบภาษีและเอกสารธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบการชำระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ (National e-Payment Master Plan)) [อพ. 58/2561]
bullet ร่างพระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัยชุมชน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... [อพ. 57/2561]
bullet ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการจำหน่ายที่ดินซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในท้องที่ตำบลคลองประเวศ อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา พ.ศ. .... [อพ. 56/2561]
bullet ร่างพระราชบัญญัติการควบคุมสินค้าที่เกี่ยวข้องกับการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. .... [อพ. 55/2561]
bullet ร่างพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... [อพ. 54/2561]
bullet ร่างพระราชบัญญัติบริหารราชการกรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... [อพ. 53/2561]
bullet ร่างพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... [อพ. 52/2561]
bullet ร่างพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... [อพ. 51/2561]
bullet ร่างพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... [อพ. 50/2561]
bullet ร่างพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. .... (เล่ม 2) [อพ. 49/2561]
bullet ร่างพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. .... (เล่ม 1) [อพ. 49/2561]
bullet ร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... [อพ. 48/2561]
bullet ร่างพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... [อพ. 47/2561]
bullet ร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... [อพ. 46/2561]
bullet ร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการรัฐสภา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... [อพ. 45/2561]
bullet ร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... [อพ. 44/2561]
bullet ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่..) พ.ศ. .... [อพ. 43/2561]
bullet ร่างพระราชบัญญัติการจัดประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคม พ.ศ. .... [อพ. 42/2561]
bullet ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... [อพ. 41/2561]
bullet ร่างพระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (เล่ม 2) [อพ. 40/2561]
bullet ร่างพระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (เล่ม 1) [อพ. 40/2561]
bullet ร่างพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... [อพ. 39/2561]
bullet ร่างพระราชบัญญัติสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พ.ศ. .... [อพ. 38/2561]
bullet ร่างพระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... [อพ. 37/2561]
bullet ร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. .... [อพ. 36/2561]
bullet ร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... [อพ. 35/2561]
bullet ร่างพระราชบัญญัติเงินเดือน เงินประจำตำแหน่ง และประโยชน์ตอบแทนอื่น ของประธานศาลรัฐธรรมนูญและตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. .... [อพ. 34/2561]
bullet ร่างพระราชบัญญัติเงินเดือน เงินประจำตำแหน่ง และประโยชน์ตอบแทนอื่นของประธานกรรมการและกรรมการในองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ พ.ศ. .... [อพ. 33/2561]
bullet ร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... [อพ. 32/2561]
bullet ร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... [อพ. 31/2561]
bullet ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (หลักเกณฑ์การไต่สวนมูลฟ้อง การพิจารณาและสืบพยานลับหลังจำเลย และค่าธรรมเนียม) [อพ. 30/2561]
bullet ร่างพระราชบัญญัติความมั่นคงด้านวัคซีนแห่งชาติ พ.ศ. .... [อพ. 29/2561]
bullet ร่างพระราชบัญญัติเอกสิทธิ์และความคุ้มกันสำหรับองค์การระหว่างประเทศและการประชุมระหว่างประเทศในประเทศไทย พ.ศ. .... [อพ. 28/2561]
bullet ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... [อพ. 27/2561]
bullet ร่างพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดียาเสพติด (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... [อพ. 26/2561]
bullet ร่างประมวลกฎหมายยาเสพติด [อพ. 25/2561]
bullet ร่างพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายยาเสพติด พ.ศ. .... [อพ. 24/2561]
bullet ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (เล่มที่ 2 ข้อมูลประกอบการพิจารณา) [อพ. 23/2561]
bullet ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (เล่มที่ 1 บทสรุป/ ความเป็นมาและสาระสำคัญ/ ภาคผนวก) [อพ. 23/2561]
bullet ร่างพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (ในส่วนที่เกี่ยวกับข้อยกเว้นการละเมิดลิขสิทธิ์สำหรับคนพิการ) [อพ. 22/2561]
bullet ร่างพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... [อพ. 21/2561]
bullet ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองการดำเนินงานขององค์การสนธิสัญญาว่าด้วยการห้ามทดลองนิวเคลียร์โดยสมบูรณ์ พ.ศ. .... [อพ. 20/2561]
bullet ร่างพระราชบัญญัติการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล พ.ศ. .... [อพ. 19/2561]
bullet ร่างพระราชบัญญัติธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... [อพ. 18/2561]
bullet ร่างพระราชบัญญัติสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา พ.ศ. .... [อพ. 17/2561]
bullet พระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 พ.ศ. 2561 [อพ. 16/2561]
bullet พระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 [อพ. 15/2561]
bullet พระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติเรือไทย พุทธศักราช 2481 พ.ศ. 2561 [อพ. 14/2561]
bullet ร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... [อพ. 13/2561]
bullet ร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (กำหนดหลักการคุ้มกันตุลาการและปรับปรุงองค์ประกอบคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม) [อพ. 12/2561]
bullet ร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... [อพ. 11/2561]
bullet ร่างพระราชบัญญัติภาษีเงินได้ปิโตรเลียม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (การปรับปรุงการจัดเก็บภาษีเงินได้ปิโตรเลียม) [อพ. 10/2561]
bullet ร่างพระราชบัญญัติเงินทดแทน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... [อพ. 9/2561]
bullet ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 พ.ศ. .... [อพ. 8/2561]
bullet ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองการดำเนินงานของศูนย์เตรียมความพร้อมป้องกันภัยพิบัติแห่งเอเชีย พ.ศ. .... [อพ. 7/2561]
bullet ร่างพระราชบัญญัติธนาคารแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... [อพ. 6/2561]
bullet ร่างพระราชบัญญัติกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา พ.ศ. .... [อพ. 5/2561]
bullet ร่างพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. .... [อพ. 4/2561]
bullet ร่างพระราชบัญญัตินโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... [อพ. 3/2561]
bullet ร่างพระราชบัญญัติธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... [อพ. 2/2561]
bullet ร่างพระราชบัญญัติการกลับเป็นผู้ประกันตน พ.ศ. .... [อพ. 1/2561]
bullet ร่างพระราชบัญญัติการยาสูบแห่งประเทศไทย พ.ศ. .... [อพ. 64/2560]
bullet ร่างพระราชบัญญัติเงินคงคลัง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... [อพ. 63/2560]
bullet ร่างพระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... [อพ. 62/2560]
bullet ร่างพระราชบัญญัติโอนที่ราชพัสดุที่เป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินที่ใช้เพื่อประโยชน์ของแผ่นดินโดยเฉพาะ ในท้องที่ตำบลกมลาไสย อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ ให้แก่ นางบุญมี ดอนเมือง และนางสวาท ดอนกระสินธุ์ พ.ศ. .... [อพ. 61/2560]
bullet ร่างพระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... [อพ. 60/2560]
bullet ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. .... [อพ. 59/2560]
bullet ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. .... (เล่ม 2) [อพ. 58/2560]
bullet ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. .... (เล่ม 1) [อพ. 58/2560]
bullet ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... [อพ. 57/2560]
bullet ร่างพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. .... [อพ. 56/2560]
bullet ร่างพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. .... [อพ. 55/2560]
bullet ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. .... (เล่มที่ 4 ภาคผนวก) [อพ. 54/2560]
bullet ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. .... (เล่มที่ 3 ข้อมูลประกอบการพิจารณา) [อพ. 54/2560]
bullet ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. .... (เล่มที่ 2 ตารางเปรียบเทียบ) [อพ. 54/2560]
bullet ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. .... (เล่มที่ 1 บทสรุป / ความเป็นมาและสาระสำคัญ) [อพ. 54/2560]
bullet ร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการทหาร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... [อพ. 53/2560]
bullet ร่างพระราชบัญญัติราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... [อพ. 52/2560]
bullet ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมมาตรฐานผู้ฝึกสอนกีฬาและผู้ตัดสินกีฬา พ.ศ. .... [อพ. 51/2560]
bullet ร่างพระราชบัญญัตินโยบายการกีฬาแห่งชาติ พ.ศ. .... [อพ. 50/2560]
bullet ร่างพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... [อพ. 49/2560]
bullet ร่างพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ..... [อพ. 48/2560]
bullet ร่างพระราชบัญญัติเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ. .... [อพ. 47/2560]
bullet ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. .... [อพ. 46/2560]
bullet ร่างพระราชบัญญัติการบริหารการแก้ไขบำบัดฟื้นฟูเด็กและเยาวชนที่กระทำผิด พ.ศ. .... [อพ. 45/2560]
bullet ร่างพระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... [อพ. 44/2560]
bullet ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. .... [อพ. 43/2560]
bullet ร่างพระราชบัญญัติสถาบันคุ้มครองเงินฝาก (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... [อพ. 42/2560]
bullet ร่างพระราชบัญญัติการพัฒนาการกำกับดูแลและบริหารรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. .... [อพ. 41/2560]
bullet ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม พ.ศ. .... [อพ. 40/2560]
bullet ร่างพระราชบัญญัติสถานบริการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... [อพ. 39/2560]
bullet ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... [อพ. 38/2560]
bullet ร่างพระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... [อพ. 37/2560]
bullet พระราชกำหนดการประมง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 [อพ. 36/2560]
bullet พระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2560 [อพ. 35/2560]
bullet ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. .... [อพ. 34/2560]
bullet ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดิน พ.ศ. .... [อพ. 33/2560]
bullet ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 [อพ. 32/2560]
bullet ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง พ.ศ. .... [อพ. 31/2560]
bullet ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. .... (เล่ม 2) [อพ. 30/2560]
bullet ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. .... (เล่ม 1) [อพ. 30/2560]
bullet ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. .... [อพ. 29/2560]
bullet ร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. .... [อพ. 28/2560]
bullet ร่างพระราชบัญญัติการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. .... [อพ. 27/2560]
bullet ร่างพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการดำเนินการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. .... [อพ. 26/2560]
bullet ร่างพระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์เพื่อสร้างทางพิเศษศรีรัช - วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร ในท้องที่อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี และเขตทวีวัฒนา เขตตลิ่งชัน เขตบางพลัด เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร พ.ศ. .... [อพ. 25/2560]
bullet ร่างพระราชบัญญัติมาตรการกำกับและติดตามจับกุมผู้หลบหนีการปล่อยตัวชั่วคราวโดยศาล พ.ศ. .... [อพ. 24/2560]
bullet ร่างพระราชบัญญัติยกเลิกกฎหมายบางฉบับที่หมดความจำเป็นหรือซ้ำซ้อนกับกฎหมายอื่น (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... [อพ. 23/2560]
bullet ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... [อพ. 22/2560]
bullet ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมพระราชกำหนดบรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย พ.ศ. 2540 พ.ศ. .... [อพ. 21/2560]
bullet ร่างพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. .... [อพ. 20/2560]
bullet ร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... [อพ. 19/2560]
bullet ร่างพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การแต่งตั้งและการดำรงตำแหน่งผู้พิพากษาอาวุโส (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... [อพ. 18/2560]
bullet ร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (การพ้นจากราชการของข้าราชการตุลาการ) [อพ. 17/2560]
bullet ร่างพระราชบัญญัติระบบการชำระเงิน พ.ศ. .... [อพ. 16/2560]
bullet ร่างพระราชบัญญัติธนาคารออมสิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... [อพ. 15/2560]
bullet ร่างพระราชบัญญัติการปฏิบัติการตามความตกลงระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งประเทศสหรัฐอเมริกาเพื่อความร่วมมือในการปรับปรุงการปฏิบัติตามการภาษีอากรระหว่างประเทศ พ.ศ. .... [อพ. 14/2560]
bullet ร่างพระราชบัญญัติบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... [อพ. 13/2560]
bullet ร่างพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... [อพ. 12/2560]
bullet ร่างพระราชบัญญัติการกีฬาแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... [อพ. 11/2560]
bullet ร่างพระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... [อพ. 10/2560]
bullet ร่างพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ. .... [อพ. 9/2560]
bullet ร่างพระราชบัญญัติจัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหม ( ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... [อพ. 8/2560]
bullet ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 พ.ศ. .... [อพ. 7/2560]
bullet ร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ. .... [อพ. 6/2560]
bullet ร่างพระราชบัญญัติการรับขนทางอากาศระหว่างประเทศ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... [อพ. 5/2560]
bullet ร่างพระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ เพื่อสร้างทางพิเศษสายบางพลี - สุขสวัสดิ์ ในท้องที่อำเภอบางพลี อำเภอเมืองสมุทรปราการและอำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ พ.ศ. .... [อพ. 4/2560]
bullet ร่างพระราชบัญญัติการเรียกเงินสมทบเข้ากองทุนระหว่างประเทศเพื่อชดใช้ความเสียหายอันเนื่องมาจากมลพิษน้ำมันอันเกิดจากเรือ พ.ศ. .... [อพ. 3/2560]
bullet ร่างพระราชบัญญัติการสาธารณสุข (ฉบับที่..) พ.ศ. .... [อพ. 2/2560]
bullet พระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2559 เล่ม 2 [อพ. 1/2560]
bullet พระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2559 เล่ม 1 [อพ. 1/2560]
bullet ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... [อพ. 79/2559]
bullet ร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... [อพ. 78/2559]
bullet ร่างพระราชบัญญัติสถาบันภูมิราชธรรม พ.ศ. .... [อพ. 77/2559]
bullet ร่างพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจแฟรนไชส์ พ.ศ. .... [อพ. 76/2559]
bullet ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (แก้ไขอัตราโทษปรับในภาค 2 ความผิด) [อพ. 75/2559]
bullet ร่างพระราชบัญญัติการกีฬาแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... [อพ. 74/2559]
bullet ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาด็กและเยาวชนแห่งชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... [อพ. 73/2559]
bullet ร่างพระราชบัญญัติองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... [อพ. 72/2559]
bullet ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (การปรับปรุงโครงสร้างภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา) [อพ. 71/2559]
bullet ร่างพระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ. .... [อพ. 70/2559]
bullet ร่างพระราชบัญญัติควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารสำหรับทารกและเด็กเล็ก พ.ศ. .... [อพ. 69/2559]
bullet ร่างพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. .... [อพ. 68/2559]
bullet ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญา พ.ศ. .... [อพ. 67/2559]
bullet ร่างพระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... [อพ. 66/2559]
bullet ร่างพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. .... [อพ. 65/2559]
bullet ร่างพระราชบัญญัติธนาคารแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... [อพ. 64/2559]
bullet ร่างพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... [อพ. 63/2559]
bullet ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (ลักษณะ 2 การบังคับคดีตามคำพิพากษาหรือคำสั่ง) [อพ. 62/2559]
bullet ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... [อพ. 61/2559]
bullet ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่เกี่ยวกับความรับผิดในทางอาญาของผู้แทนนิติบุคคล พ.ศ. ...[อพ. 60/2559]
bullet ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... [อพ. 59/2559]
bullet ร่างพระราชบัญญัติการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศสำหรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย พ.ศ. .... [อพ. 58/2559]
bullet ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... [อพ. 57/2559]
bullet ร่างพระราชบัญญัตการประกอบธุรกิจข้อมูลเครดิต (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... [อพ. 55/2559]
bullet ร่างพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. .... [อพ. 54/2559]
bullet ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (มาตรการปรับปรุงยกเว้นเงินได้จากการโอนกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในอสังหาริมทรัพย์โดยไม่มีค่าตอบแทน) [อพ. 54/2559]
bullet ร่างพระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา พ.ศ. .... [อพ. 53/2559]
bullet ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... [อพ. 52/2559]
bullet ร่างพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... [อพ. 51/2559]
bullet ร่างพระราชบัญญัติห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา พ.ศ. .... [อพ. 50/2559]
bullet ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... [อพ. 49/2559]
bullet ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ..) พุทธศักราช [อพ. 48/2559]
bulletพระราชกำหนด การนำคนต่างด้าวมาทำงานกับนายจ้างในประเทศ พ.ศ.2559 [อพ. 47/2559]
bulletร่างพระราชบัญญัติควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... [อพ. 46/2559]
bulletร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. .... [อพ. 45/2559]
bulletร่างพระราชบัญญัติสถาบันการพยาบาลแห่งสภากาชาดไทย พ.ศ. .... [อพ. 44/2559]
bullet ร่างพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัว และวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว (ฉบับที่..) พ.ศ. ....[อพ. 43/2559]
bullet ร่างพระราชบัญญัติการิส่งเสริมกิจการฮัจย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....[อพ. 42/2559]
bullet ร่างพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....[อพ. 41/2559]
bullet ร่างพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. .... [อพ. 40/2559]
bullet ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 [อพ. 39/2559]
bullet ร่างพระราชบัญญัติภาษีเงินได้ปิโตรเลียม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... [อพ. 38/2559]
bullet ร่างพระราชบัญญัติปิโตรเลียม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....[อพ. 37/2559]
bullet ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....[อพ. 36/2559]
bullet ร่างพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....[อพ. 35/2559]
bullet ร่างพระราชบัญญัติสถานพยาบาล (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....[อพ. 34/2559]
bullet ร่างพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พ.ศ. .... [อพ. 33/2559]
bullet ร่างพระราชบัญญัติคุมประพฤติ พ.ศ. .... [อพ. 32/2559]
bullet ร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. .... [อพ. 31/2559]
bullet ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองการดำเนินงานของสำนักเลขานุการองค์กรสำรองข้าวฉุกเฉินของอาเซียนบวกสาม พ.ศ. .... [อพ. 30/2559]
bullet ร่างพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการกรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... [อพ. 29/2559]
bullet ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... [อพ. 28/2559]
bullet ร่างพระราชบัญญัติการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. .... [อพ. 27/2559]
bullet ร่างพระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (เพิ่มช่องทางชำระค่าปรับ) [อพ. 26/2559]
bullet ร่างพระราชบัญญัติวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ. .... [อพ. 25/2559]
bullet ร่างพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... [อพ. 24/2559]
bullet ร่างพระราชบัญญัติสภาความมั่นคงแห่งชาติ พ.ศ. .... [อพ. 23/2559]
bullet ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองการดำเนินงานขององค์การโทรคมนาคมทางดาวเทียมระหว่างประเทศ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... [อพ. 22/2559]
bullet ร่างพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ. .... [อพ. 21/2559]
bullet ร่างพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... [อพ. 20/2559]
bulletร่างพระราชบัญญัติการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ....[อพ. 19/2559]
bullet ร่างพระราชบัญญัติพัฒนาระบบมาตรวิทยาแห่งชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....[อพ. 18/2559]
bullet ร่างพระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... [อพ. 17/2559]
bullet ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ..) พุทธศักราช .... [อพ. 16/2559]
bullet ร่างพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ....[อพ. 15/2559]
bullet ร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ. .... [อพ. 14/2559]
bullet ร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... [อพ. 13/2559]
bulletร่างพระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... [อพ. 12/2559]
bullet ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 พ.ศ. ....[อพ. 11/2559]
bullet ร่างพระราชบัญญัติให้อำนาจปฏิบัติการเกี่ยวกับธนาคารเพื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานเอเชีย พ.ศ. .... [อพ. 10/2559]
bullet ร่างพระราชบัญญัติวิชาชีพทันตกรรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....[อพ. 9/2559]
bullet ร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. ....[อพ. 8/2559]
bullet ร่างพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีค้ามนุษย์ พ.ศ. ....[อพ. 7/2559]
bullet ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (มาตรการปรับลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลเป็นการถาวร)[อพ. 6/2559]
bullet ร่างพระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ เพื่อสร้างกิจการรถไฟฟ้าโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง บางใหญ่ - ราษฎร์บูรณะ ช่วงบางใหญ่ - บางซื่อ ในท้องที่อำเภอบางบัวทอง อำเภอบางใหญ่ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี และเขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร พ.ศ. ....[อพ. 5/2559]
bullet ร่างพระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (การฟื้นฟูกิจการ) [อพ. 4/2559]
bullet พระราชกำหนดยกเว้นและสนับสนุนการปฏิบัติการเกี่ยวกับภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร พ.ศ. 2558 [อพ. 3/2559]
bullet ร่างพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. ....[อพ. 2/2559]
bullet ร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ. ....[อพ. 1/2559]
bullet ร่างพระราชบัญญัติธนาคารแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....[อพ. 100/2558]
bullet ร่างพระราชบัญญัติควบคุมการขอทาน พ.ศ. ....[อพ. 99/2558]
bullet ร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ. ....[อพ. 98/2558]
bullet ร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....[อพ. 97/2558]
bullet ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 26 เกี่ยวกับการโอนคดี)[อพ. 96/2558]
bullet พระราชกำหนดการประมง พ.ศ. 2558 [อพ. 95/2558]
bullet ร่างพระราชบัญญัติควบคุมการขอทาน พ.ศ. ....[อพ. 94/2558]
bullet ร่างพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... [อพ. 93/2558]
bullet ร่างพระราชบัญญัติสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ. .... [อพ. 92/2558]
bullet ร่างพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์ พ.ศ. .... [อพ. 91/2558]
bullet ร่างพระราชบัญญัติกำหนดความผิดเกี่ยวกับห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน ห้างหุ้นส่วนจำกัด บริษัทจำกัด สมาคม และมูลนิธิ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... [อพ. 90/2558]
bullet ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (แก้ไขบทบัญญัติที่เกี่ยวกับการรวมกันเป็นสมาคมของบุคคล) [อพ. 89/2558]
bullet ร่างพระราชบัญญัติยกเลิกพระราชบัญญัติสมาคมการค้า พ.ศ. 2509 พ.ศ. .... [อพ. 88/2558]
bullet ร่างพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (การเข้าเป็นภาคีพิธีสารมาดริด (Madrid Protocol) และการขยายขอบเขตความคุ้มครอง การปรับปรุงหลักเกณฑ์ขั้นตอน และระยะเวลาการจดทะเบียน การปรับปรุงค่าธรรมเนียม) [อพ. 87/2558]
bullet ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (แก้ไขเพิ่มเติมเกี่ยวกับความผิดทางอาญา) [อพ. 86/2558]
bullet ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองการดำเนินงานของทบวงการพลังงานหมุนเวียนระหว่างประเทศ พ.ศ. .... [อพ. 85/2558]
bullet ร่างพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจข้อมูลเครดิต (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... [อพ. 84/2558]
bullet ร่างพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ. .... [อพ. 83/2558]
bullet ร่างพระราชบัญญัติราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ พ.ศ. .... [อพ. 83/2558]
bullet พระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 พ.ศ. 2558 [อพ. 82/2558]
bullet พระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. 2497 พ.ศ. 2558 [อพ. 81/2558]
bullet พระราชกำหนดการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2558 [อพ. 80/2558]
bullet ร่างพระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. .... [อพ. 79/2558]
bullet ร่างพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการกักขังตามประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... [อพ. 78/2558]
bullet ร่างพระราชบัญญัติความร่วมมือระหว่างประเทศในเรื่องทางอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... [อพ. 77/2558]
bullet ร่างพระราชบัญญัติการให้บริการด้านนิติวิทยาศาสตร์ พ.ศ. .... [อพ. 76/2558]
bullet ร่างพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว (ฉบับที่..) พ.ศ. .... (วาระการดำรงตำแหน่งผู้พิพากษาสมทบ) [อพ. 75/2558]
bullet ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองการดำเนินงานของสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... [อพ. 74/2558]
bullet ร่างพระราชบัญญัติองค์การมหาชน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... . [อพ. 73/2558]
bullet ร่างพระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... [อพ. 72/2558]
bullet ร่างพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... [อพ. 71/2558]
bullet ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (การบังคับโทษปรับ การรอการกำหนดโทษและรอการลงโทษ และแก้ไขเพิ่มเติมเกี่ยวกับโทษของผู้ใช้และผู้ถูกใช้) [อพ. 70/2558]
bullet ร่างพระราชบัญญัติการเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... [อพ. 69/2558]
bullet ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม พ.ศ. .... [อพ. 68/2558]
bullet ร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. .... [อพ. 67/2558]
bullet ร่างพระราชบัญญัติโรงเรียนนายร้อยตำรวจ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... [อพ. 66/2558]
bullet ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (ในส่วนที่เกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัวผู้ที่ถูกปล่อยชั่วคราว หลักเกณฑ์การบังคับคดีผู้ประกัน และการอุทธรณ์คำสั่งศาลที่ไม่อนุญาตให้ปล่อยชั่วคราว) [อพ. 65/2558]
bullet ร่างพระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. .... [อพ. 64/2558]
bullet ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองการดำเนินงานของสำนักงานวิจัยเศรษฐกิจมหภาคของภูมิภาคอาเซียน+3 [อพ. 63/2558]
bullet ร่างพระราชบัญญัติยกเลิกพระราชบัญญัติการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า พ.ศ. 2542 พ.ศ. .... [อพ. 62/2558]
bullet ร่างพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... [อพ. 61/2558]
bullet ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมพระธรรมนูญศาลยุติธรรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... [อพ. 60/2558]
bullet ร่างพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (แก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์การอุทธรณ์และฎีกา) [อพ. 59/2558]
bullet ร่างพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (แก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์การอุทธรณ์และฎีกา) [อพ. 58/2558]
bullet ร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลภาษีอากรและวิธีพิจารณาคดีภาษีอากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (แก้ไขเพิ่มเติมเกี่ยวกับการอุทธรณ์และฎีกา) [อพ. 57/2558]
bullet ร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลล้มละลายและวิธีพิจารณาคดีล้มละลาย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (แก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์การอุทธรณ์และฎีกา) [อพ. 56/2558]
bullet ร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ และวิธีพิจารณาคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (แก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์การอุทธรณ์และฎีกา) [อพ. 55/2558]
bullet ร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (แก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์การอุทธรณ์และฎีกา) [อพ. 54/2558]
bullet ร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ พ.ศ. .... [อพ. 53/2558]
bullet ร่างพระราชบัญญัติกำลังพลสำรอง พ.ศ. .... [อพ. 52/2558]
bullet ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (การขายทอดตลาดห้องชุดในอาคารชุดและที่ดินจัดสรร) [อพ. 51/2558]
bullet ร่างพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการศาลยุติธรรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (องค์ประกอบคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรม) [อพ. 50/2558]
bullet ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ..) พุทธศักราช .... [อพ. 49/2558]
bullet ร่างพระราชบัญญัติการส่งออกไปนอกและการนาเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งสินค้า (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... [อพ. 48/2558]
bullet ร่างพระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรม พ.ศ. .... [อพ. 47/2558]
bullet ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ... (การโอนคดีจากศาลชั้นต้นไปยังศาลแพ่ง การส่งคำคู่ความโดยระบบอิเล็กทรอนิกส์และการส่งคำคู่ความไปยังต่างประเทศ) [อพ. 46/2558]
bullet ร่างพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... [อพ. 45/2558]
bullet ร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแขวงและวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... [อพ. 44/2558]

bullet ร่างพระราชบัญญัติการให้สิทธิแก่ผู้สมัครเป็นสมาชิกของกองทุนการออมแห่งชาติบางกรณีและโอนเงินจากกองทุนประกันสังคมในกรณีชราภาพไปยังกองทุนการออมแห่งชาต[อพ. 43/2558]

bullet ร่างพระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ เพื่อสร้างกิจการรถไฟฟ้า โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงแบริ่ง-สมุทรปราการ ในท้องที่อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ พ.ศ. .... [อพ. 42/2558]
bullet ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 [อพ. 41/2558]
bullet ร่างพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (เพื่อจัดตั้งกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม) [อพ. 40/2558]
bullet ร่างพระราชบัญญัติธุรกิจรักษาความปลอดภัย พ.ศ. .... [อพ. 39/2558]
bullet ร่างพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... [อพ. 38/2558]
bullet ร่างพระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... [อพ. 37/2558]
bullet ร่างพระราชบัญญัติการผังเมือง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... [อพ. 36/2558]
bullet ร่างพระราชบัญญัติการผังเมือง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... [อพ. 35/2558]
bullet ร่างพระราชบัญญัติแรงงานทางทะเล พ.ศ. .... (เล่ม 2) [อพ. 34/2558]
bullet ร่างพระราชบัญญัติแรงงานทางทะเล พ.ศ. .... (เล่ม 1) [อพ. 34/2558]
bullet ร่างพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... [อพ. 33/2558]
bullet ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... [อพ. 32/2558]
bullet ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... [อพ. 31/2558]
bullet ร่างพระราชบัญญัติจดทะเบียนเครื่องจักร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... [อพ. 30/2558]
bullet ร่างพระราชบัญญัติการบริหารทุนหมุนเวียน พ.ศ. .... [อพ. 29/2558]
bullet ร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. .... [อพ. 28/2558]
bullet ร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ [อพ. 27/2558]
bullet ร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. .... [อพ. 26/2558]
bullet ร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสวนดุสิต พ.ศ. .... [อพ. 25/2558]
bullet ร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ พ.ศ. .... [อพ. 24/2558]
bullet ร่างพระราชบัญญัติคลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ. .... [อพ. 23/2558]
bullet ร่างพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. .... [อพ. 22/2558]
bullet ร่างพระราชบัญญัติการจำนองเรือและบุริมสิทธิทางทะเล (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... [อพ. 21/2558]
bullet ร่างพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... [อพ. 20/2558]
bullet ร่างพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... [อพ. 19/2558]
bullet ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... [อพ. 18/2558]
bullet ร่างพระราชบัญญัติเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ พ.ศ. .... [อพ. 17/2558]
bullet ร่างพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. .... [อพ. 16/2558]
bullet ร่างพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... [อพ. 15/2558]
bullet ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่..) พ.ศ. .... [อพ. 14/2558]
bullet ร่างพระราชบัญญัติหลักประกันทางธุรกิจ พ.ศ. .... [อพ. 13/2558]
bullet ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (ความผิดเกี่ยวกับสื่อลามกอนาจารเด็ก) [อพ. 12/2558]
bullet ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... [อพ. 11/2558]
bullet ร่างพระราชบัญญัติยกเลิกกฎหมายบางฉบับที่หมดความจำเป็นหรือซ้ำซ้อนกับกฎหมายอื่น พ.ศ. .... [อพ. 10/2558]
bullet ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (แก้ไขบทบัญญัติเกี่ยวกับค้ำประกันและจำนอง) [อพ. 9/2558]
bullet ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่..) พ.ศ. .... (แก้ไขเพิ่มเติมการอุทธรณ์ฎีกา) [อพ. 8/2558]
bullet ร่างพระราชบัญญัติเครื่องสำอาง พ.ศ. .... [อพ. 7/2558]
bullet ร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการรัฐสภา (ฉบับที่..) พ.ศ. .... [อพ. 6/2558]
bullet ร่างพระราชบัญญัติเงินเดือน เงินวิทยะฐานะ และเงินประจำตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่..) พ.ศ. .... [อพ. 5/2558]
bullet ร่างพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ (ฉบับที่..) พ.ศ. .... [อพ. 4/2558]
bullet ร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการทหาร (ฉบับที่..) พ.ศ. .... [อพ. 3/2558]
bullet ร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน (ฉบับที่..) พ.ศ. .... [อพ. 2/2558]
bullet ร่างพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน (ฉบับที่..) พ.ศ. .... [อพ. 1/2558]
bullet ร่างพระราชบัญญัติเหรียญพิทักษ์เสรีชน พ.ศ. .... [อพ. 70/2557]
bullet ร่างพระราชบัญญัติธรรมนูญศาลทหาร (ฉบับที่.. ) พ.ศ. .... [อพ. 69/2557]
bullet ร่างพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. .... [อพ. 68/2557]
bullet ร่างพระราชบัญญัติการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการที่แต่งตั้งตามประกาศและคำสั่งของคณะรักษาความสงบแห่งชาติบางฉบับ พ.ศ. .... [อพ. 67/2557]
bullet ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... [อพ. 66/2557]
bulletร่างพระราชบัญญัติภาษีการรับมรดก พ.ศ. .... [อพ. 65/2557]
bullet ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... [อพ. 64/2557]
bullet ร่างพระราชบัญญัติการยางแห่งประเทศไทย พ.ศ. .... [อพ. 63/2557]
bullet ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กที่เกิดโดยอาศัยเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์ พ.ศ. .... [อพ. 62/2557]
bullet ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่.. พ.ศ. ....) (มาตรการการปรับปรุงภาษีเงินได้ห้างหุ้นส่วนสามัญและคณะบุคคลที่ไม่ใช่นิติบุคคล) [อพ. 61/2557]
bullet ร่างพระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ. .... [อพ. 60/2557]
bullet ร่างพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (แบ่งส่วนราชการในกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์) [อพ. 59/2557]
bullet ร่างพระราชบัญญัติกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ พ.ศ. .... [อพ. 58/2557]
bullet ร่างพระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. .... [อพ. 57/2557]
bullet ร่างพระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... [อพ. 56/2557]
bullet ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ. .... [อพ. 55/2557]
bullet ร่างพระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. .... [อพ. 54/2557]
bullet ร่างพระราชบัญญัติการกีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ. .... [อพ. 53/2557]
bullet ร่างพระราชบัญญัติกองทุนพัฒนาระบบสถาบันการเงินเฉพาะกิจ พ.ศ. .... [อพ. 52/2557]
bullet ร่างพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน (ฉบับที่..) พ.ศ. .... [อพ. 51/2557]
bullet ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมพระราชกำหนดนิติบุคคลเฉพาะกิจเพื่อการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ พ.ศ. 2540 พ.ศ. .... [อพ. 50/2557] ....
bullet ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (กำหนดนิยามคำว่า "เจ้าพนักงาน" กำหนดความผิดเกี่ยวกับศพ และความผิดเกี่ยวกับการคุกคาม และแก้ไขอัตราโทษปรับสำหรับความผิดลหุโทษ) [อพ. 49/2557]
bullet ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่..) พ.ศ. .... (กำหนดความผิดเกี่ยวกับเพศ) [อพ. 48/2557]
bullet ร่างพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (จัดตั้งกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ) [อพ. 47/2557]
bullet ร่างพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (แบ่งส่วนราชการในกระทรวงพาณิชย์) [อพ. 46/2557]
bullet ร่างพระราชบัญญัติสวนป่า (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... [อพ. 45/2557]
bullet ร่างพระราชบัญญัติราชบัณฑิตย์สภา พ.ศ. .... [อพ. 44/2557]
bullet ร่างพระราชบัญญัติวิชาชีพเภสัชกรรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... [อพ. 43/2557]
bullet ร่างพระราชบัญญัติกองอาสารักษาดินแดน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... [อพ. 42/2557]
bullet ร่างพระราชบัญญัติความลับทางการค้า (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... [อพ. 41/2557]
bullet ร่างพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (คุ้มครองข้อมูลการบริหารสิทธิ) [อพ. 40/2557]
bullet ร่างพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (กำหนดความผิดเกี่ยวกับการถ่ายวิดีโอในโรงภาพยนตร์) [อพ. 39/2557]
bullet ร่างพระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (กำหนดสัญญาณจราจรเพิ่มเติมกำหนดให้พนักงานเจ้าหน้าที่ใช้ไฟฉายเรืองแสงในการแสดงสัญญาณจราจรได้) [อพ. 38/2557]
bullet ร่างพระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (ส่งใบสั่งทางไปรษณีย์) [อพ. 37/2557]
bullet ร่างพระราชบัญญัตการขนส่งทางบก (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (ปรับปรุงหน่วยงานที่ได้รับยกเว้นภาษีประจำปี) [อพ. 36/2557]
bullet ร่างพระราชบัญญัติความรับผิดทางแพ่งเพื่อความเสียหายจากมลพิษน้ำมัน พ.ศ. .... [อพ. 35/2557]
bullet ร่างพระราชบัญญัติสถานพยาบาลสัตว์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... [อพ. 34/2557]
bullet ร่างพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. .... [อพ. 33/2557]
bullet ร่างพระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ. .... [อพ. 32/2557]
bullet ร่างพระราชบัญญัติยกเลิกพระราชบัญญัติการชลประทานราษฎร์ พุทธศักราช 2482 พ.ศ. .... [อพ. 31/2557]
bullet ร่างพระราชบัญญัติสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ พ.ศ. .... [อพ. 30/2557]
bullet ร่างพระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. .... [อพ. 29/2557]
bullet ร่างพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. .... [อพ. 28/2557]
bullet ร่างพระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (ว่าด้วยการอนุวัติการตามความตกลงว่าด้วยการอำนวยความสะดวกในการขนส่งข้ามพรมแดนภายในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงตอนบน (The GMS Agreement)) [อพ. 27/2557]
bullet ร่างพระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ เพื่อสร้างทางพิเศษสายเชื่อมระหว่างถนนวงแหวนอุตสาหกรรมกับทางพิเศษสายบางพลี – สุขสวัสดิ์ในท้องที่อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ พ.ศ. .... [อพ. 26/2557]
bullet ร่างพระราชบัญญัติกำหนดวิทยฐานะผู้สำเร็จวิชาการทหาร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... [อพ. 25/2557]
bullet ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... [อพ. 24/2557]
bullet ร่างพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... [อพ. 23/2557]
bullet ร่างพระราชบัญญัติการค้างาช้าง พ.ศ. .... [อพ. 22/2557]
bullet ร่างพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... [อพ. 21/2557]
bullet ร่างพระราชบัญญัติรถยนต์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... [อพ. 20/2557]
bullet ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (การดำเนินคดีแบบกลุ่ม) [อพ. 19/2557]
bullet ร่างพระราชบัญญัติการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง พ.ศ. .... [อพ. 18/2557]
bullet ร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... [อพ. 17/2557]
bulletร่างพระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัด (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... [อพ. 16/2557]
bulletร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... [อพ. 15/2557]
bullet ร่างพระราชบัญญัติการรับขนคนโดยสารทางถนนระหว่างประเทศ พ.ศ. .... [อพ. 14/2557]
bullet ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดบางประการต่อการเดินอากาศ พ.ศ. .... [อพ. 13/2557]
bullet ร่างพระราชบัญญัติการรับขนทางอากาศระหว่างประเทศ พ.ศ. .... [อพ. 12/2557]
bulletร่างพระราชบัญญัติประกันชีวิต (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... [อพ. 11/2557]
bullet ร่างพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบับที่..) พ.ศ. .... [อพ. 10/2557]
bulletร่างพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง (ฉบับที่..) พ.ศ. .... [อพ. 9/2557]
bullet ร่างพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. .... [อพ. 8/2557]
bullet ร่างพระราชบัญญัติการกลับไปใช้สิทธิในบำเหน็จบำนาญตามพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. 2494 พ.ศ. .... [อพ. 7/2557]
bullet ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. 2530 (ฉบับที่..) พ.ศ. .... [อพ. 6/2557]
bullet ร่างพระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... [อพ. 5/2557]
bullet ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... [อพ. 4/2557]
bullet ร่างพระราชบัญญัติการทวงถามหนี้ พ.ศ. .... [อพ. 3/2557]
bullet ร่างพระราชบัญญัติการถวายความปลอดภัย พ.ศ. .... [อพ. 2/2557]
bullet ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 [อพ. 1/2557]
 
 

 

home
รวบรวมข้อมูลโดย กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ สำนักวิชาการ
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร โทร. 0 2244 2073