สำนักวิชาการ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
 
give and take ฐานความรู้ห้องสมุดรัฐสภา
 
แถลงการณ์ ประกาศ คำสั่ง

คณะปฎิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

 
bullet แถลงการณ์ คณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
bullet แถลงการณ์ คณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ฉบับที่ 2
bullet พระบรมราชโองการ ประกาศ แต่งตั้ง หัวหน้าคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
bullet ประกาศ
bulletประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
bulletฉบับที่ 2 เรื่อง ห้ามการเคลื่อนย้ายกำลังทหาร และตำรวจ
bulletฉบับที่ 3
bulletฉบับที่ 4 เรื่อง อำนาจบริหารราชการแผ่นดิน
bulletฉบับที่ 5 เรื่อง การให้นิสิต นักศึกษา มีส่วนร่วม ในทางการเมือง
bulletฉบับที่ 6 เรื่อง การแก้ไขความเดือดร้อนของบรรดา พี่น้องผู้ใช้แรงงาน ชาวนา ชาวไร่
bulletฉบับที่ 7 เรื่อง การห้ามชุมนุมทางการเมือง
bulletฉบับที่ 8 เรื่อง ห้ามกักตุนสินค้า
bulletฉบับที่ 9 เรื่อง นโยบายต่างประเทศ
bulletฉบับที่ 10 เรื่อง ขอความร่วมมือในการเสนอข่าวสาร
bulletฉบับที่ 11 เรื่อง แต่งตั้งบุคคลสำคัญดำรงตำแหน่งในคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
bulletฉบับที่ 12 เรื่อง ให้พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญบางฉบับมีผลใช้บังคับต่อไป
bulletฉบับที่ 13 เรื่อง ให้พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญบางฉบับมีผลใช้บังคับต่อไป
bulletฉบับที่ 14 เรื่อง ให้พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญบางฉบับมีผลใช้บังคับต่อไป
bulletฉบับที่ 15 เรื่อง ห้ามพรรคการเมืองประชุมหรือดำเนินกิจการ อื่นใดทางการเมือง
bulletฉบับที่ 16 เรื่อง ให้หัวหน้าคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ทำหน้าที่รัฐสภา สภาผู้แทนราษฎร หรือวุฒิสภา
bulletฉบับที่ 17 เรื่อง มอบอำนาจบริหารราชการแผ่นดิน
bulletฉบับที่ 18 เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยตำรวจแห่งชาติ
bulletฉบับที่ 19 เรื่อง ให้พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญบางฉบับมีผลใช้บังคับต่อไป
bulletฉบับที่ 20 เรื่อง ให้คณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่ต่อไป
bulletฉบับที่ 21 เรื่อง ห้ามการดักฟังทางโทรศัพท์หรือเครื่องมือสื่อสารใด
bulletฉบับที่ 22 เรื่อง ขอให้ยุติความเคลื่อนไหวของกลุ่มการเมืองท้องถิ่น
bulletฉบับที่ 23 เรื่อง การตรวจสอบทรัพย์สิน
bulletฉบับที่ 24 เรื่อง แต่งตั้งบุคคลสำคัญดำรงตำแหน่งในคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
bulletฉบับที่ 25 เรื่อง การดำเนินการเกี่ยวกับการยุติธรรมทางอาญา
bulletฉบับที่ 26 เรื่อง การแก้ไขประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ฉบับที่ 13 ลงวันที่ 20 กันยายน พุทธศักราช 2549
bulletฉบับที่ 27 เรื่อง การแก้ไขประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ฉบับที่ 15 ลงวันที่ 21 กันยายน พุทธศักราช 2549
bulletฉบับที่ 28 เรื่อง ยกเลิกประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ฉบับที่ 17 ลงวันที่ 22 กันยายน พุทธศักราช 2549 และ ฉบับที่ 18 ลงวันที่ 22 กันยายน พุทธศักราช 2549
bulletฉบับที่ 29 เรื่อง แก้ไขประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ฉบับที่ 12 ลงวันที่ 20 กันยายน พุทธศักราช 2549
bulletฉบับที่ 30 เรื่อง การตรวจสอบการกระทำที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่รัฐ
bulletฉบับที่ 31 เรื่อง การดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
bulletฉบับที่ 32 เรื่อง อำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นของคณะกรรมการการเลือกตั้ง
bulletฉบับที่ 33 เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก
และเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย พ.ศ. 2536
bulletฉบับที่ 34 เรื่อง อนุญาตให้ข้าราชการอัยการลาออกจากราชการ
bulletฉบับที่ 35 เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ พ.ศ. 2521
bulletฉบับที่ 36 เรื่อง กฎหมายว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยสถาบันพระมหากษัตริย์
bullet คำสั่ง
bulletคำสั่งที่ 1/2549 เรื่อง ให้ข้าราชการมารายงานตัว
bulletคำสั่งที่ 2/2549 เรื่อง ให้วันพุธที่ 20 กันยายน พุทธศักราช 2549 เป็นวันหยุดราชการ
bulletคำสั่งที่ 3/2549 เรื่อง มอบอำนาจการรักษาความสงบเรียบร้อยในเขตพื้นที่กองทัพภาค
bulletคำสั่งที่ 4/2549 เรื่อง เชิญคณะทูตานุทูต มารับฟังคำชี้แจง
bulletคำสั่งที่ 5/2549 เรื่อง ให้กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ควบคุมการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
bulletคำสั่งที่ 6/2549 เรื่อง ตรวจสอบท่าทีของผู้นำนานาประเทศ
bulletคำสั่งที่ 7/2549 เรื่อง การจัดส่วนงาน และการแบ่งมอบหน้าที่ความรับผิดชอบ
bulletคำสั่งที่ 8/2549 เรื่อง การขออนุญาตพกพาอาวุธ
bulletคำสั่งที่ 9/2549 เรื่อง ให้ นายยงยุทธ ติยะไพรัช และ นายเนวิน ชิดชอบ ไปรายงานตัว
bulletคำสั่งที่ 10/2549 เรื่อง การจัดส่วนงาน และการแบ่งมอบหน้าที่ความรับผิดชอบเพิ่มเติม
bulletคำสั่งที่ 11/2549 เรื่อง ให้ข้าราชการมาปฏิบัติราชการสำนักนายกรัฐมนตรี [จำนวน 4 ราย]
bulletคำสั่งที่ 12/2549 เรื่อง ให้ข้าราชการมาปฏิบัติราชการสำนักนายกรัฐมนตรี [พลโท ไวพจน์ ศรีนวล]
bulletคำสั่งที่ 13/2549 เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาราชการแทน [นายรองพล เจริญพันธุ์]
bulletคำสั่งที่ 14/2549 เรื่อง การจัดส่วนงาน และการแบ่งมอบหน้าที่ความรับผิดชอบเพิ่มเติม
bulletคำสั่งที่ 15/2549 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานสำหรับการรณรงค์ตำแหน่งเลขาธิการสหประชาชาติ
bulletคำสั่งที่ 16/2549 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลการเปิดใช้ท่าอาศยานสุวรรณภูมิ
bulletคำสั่งที่ 17/2549 เรื่อง แต่งตั้งคณะที่ปรึกษา
bulletคำสั่งที่ 18/2549 เรื่อง การจัดตั้งสำนักงานเลขาธิการคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
bulletคำสั่งที่ 19/2549 เรื่อง แก้ไขคำสั่งนายกรัฐมนตรีที่ออกตามความในพระราชกำหนดการบริหารราชการ ในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548
bulletคำสั่งที่ 20/2549 เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาราชการแทน [นางจุฬารัตน์ บุณยากร]
bulletคำสั่งที่ 21/2549 เรื่อง ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระบรมราชานุมัติให้กำหนดตำแหน่งเพิ่มใหม่ และรับโอนข้าราชการครูมาบรรจุเป็นข้าราชการพลเรือนในพระองค์ เป็นพิเศษเฉพาะราย
bulletคำสั่งที่ 22/2549 เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนในพระองค์ได้รับเงินเพิ่มพิเศษ (พ.ข.อ)
bulletคำสั่งที่ 23/2549 เรื่อง ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระบรมราชานุมัติปรับปรุงการกำหนดตำแหน่ง และรับโอนข้าราชการทหาร มาบรรจุเป็นข้าราชการพลเรือนในพระองค์ และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง เป็นพิเศษเฉพาะราย
bulletคำสั่งที่ 24/2549 เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาราชการแทน
bulletคำสั่งที่ 25/2549 เรื่อง ให้ข้าราชการได้รับเงินตอบแทนพิเศษ
bulletคำสั่งที่ 26/2549 เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนในพระองค์อาวุโสได้รับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ (พ.ร.อ)
bulletคำสั่งที่ 27/2549 เรื่อง อนุญาตให้ข้าราชการอัยการลาออกจากราชการ
bulletคำสั่งที่ 28/2549 เรื่อง ให้กำลังพลปฏิบัติหน้าที่ใน ฝ่ายกิจการพิเศษคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
 
 
Home
รวบรวมข้อมูลโดย กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ สำนักวิชาการ โทร. 0 2244 1398