เอกสารแนบระเบียบวาระ การประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 23

ระเบียบวาระและบันทึกการประชุม การประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 23เอกสารประกอบการพิจารณา การประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 23
 
 
bullet การประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 23 ปีที่ 4 (สมัยสามัญทั่วไป)
 
<< ครั้งที่ 28 เป็นพิเศษ (พุธที่ 4 พฤษภาคม 2554)
bullet ร่างพระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. .... (นายอรรถพร พลบุตร กับคณะ เป็นผู้เสนอ)
bullet ร่างพระราชบัญญัติสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ)
bullet ร่างพระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ. .... (คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ)
bullet ร่างพระราชบัญญัติคณะกรรมการปฏิรูปและพัฒนากระบวนการยุติธรรมแห่งชาติ พ.ศ. ... (คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ)
bullet ร่างพระราชบัญญัติสถาบันเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา พ.ศ. ... (คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ)
bullet ร่างพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ... (คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ)
bullet ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ... (คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ) (เป็นร่างพระราชบัญญัติที่มีสาระสำคัญเกี่ยวกับผู้พิการหรือทุพพลภาพ ตามมาตรา 152 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย)
bullet ร่างพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ... (คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ)
bullet ร่างพระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ... (คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ)
bullet ร่างพระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ... (คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ)
bullet ร่างพระราชบัญญัติวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ. .... (คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ)
bullet ร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแขวงและวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ... (คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ)
bullet ร่างพระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ)
bullet ร่างพระราชบัญญัติวิชาชีพเภสัชกรรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ)
bullet ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (กำหนดบทนิยามคำว่าเจ้าพนักงาน ความผิดเกี่ยวกับศพ ความผิดเกี่ยวกับการคุกคาม และแก้ไขอัตราโทษปรับสำหรับความผิดลหุโทษ) (คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ)
bullet ร่างพระราชบัญญัติกำหนดวิทยฐานะผู้สำเร็จวิชาการทหาร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ)
bullet ร่างพระราชบัญญัติธรรมนูญศาลทหาร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ)
bullet ร่างพระราชบัญญัติรถยนต์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ)
bullet ร่างพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ)
bullet ร่างพระราชบัญญัติโรงงาน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ)
bullet ร่างพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ)
bullet ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมพระราชกำหนดนิติบุคคลเฉพาะกิจเพื่อการแปลงสินทรัพย์ เป็นหลักทรัพย์ พ.ศ. 2540 พ.ศ. .... (คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ)
bullet ร่างพระราชบัญญัติวิชาชีพทันตกรรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ)
bullet ร่างพระราชบัญญัติยกเว้นความผิดทางอาญาให้แก่ผู้นำอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด หรือยุทธภัณฑ์ที่ไม่ได้รับอนุญาตหรือที่กฎหมายห้ามออกใบอนุญาตมามอบให้แก่ทางราชการ พ.ศ. .... (คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ)
bullet ร่างพระราชบัญญัติควบคุมยาง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ)
bullet ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กที่เกิดโดยอาศัยเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์ พ.ศ. .... (คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ) (เป็นร่างพระราชบัญญัติที่มีสาระสำคัญเกี่ยวกับเด็ก ตามมาตรา 152 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย)
bullet ร่างพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ)
bullet ร่างพระราชบัญญัติหลักประกันทางธุรกิจ พ.ศ. .... (คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ)
bullet ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ)
bullet ร่างพระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ) (เป็นร่างพระราชบัญญัติที่มีสาระสำคัญเกี่ยวกับผู้พิการหรือทุพพลภาพ ตามมาตรา 152 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย)
bullet ร่างพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. .... (คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ)
bullet ร่างประมวลกฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ)
bullet ร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. .... (คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ)
bullet ร่างพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ)
bullet ร่างพระราชบัญญัติการกีฬาแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ)
bullet ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ)
bullet ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ)
bullet ร่างพระราชบัญญัติองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก พ.ศ. .... (คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ)
bullet ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ)
bullet ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองการดำเนินงานของศูนย์เตรียมความพร้อมป้องกันภัยพิบัติแห่งเอเชีย พ.ศ. .... (คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ)
bullet ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามสิ่งยั่วยุพฤติกรรมอันตราย พ.ศ. .... (คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ) (เป็นร่างพระราชบัญญัติที่มีสาระสำคัญเกี่ยวกับเด็ก ตามมาตรา 152 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย)
bullet ร่างพระราชบัญญัติความลับทางการค้า (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ)
bullet ร่างพระราชบัญญัติฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ)
bullet ร่างพระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ)
bullet ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ)
bullet ร่างพระราชบัญญัติสถานพยาบาลสัตว์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ)
bullet ร่างพระราชบัญญัติจดทะเบียนเครื่องจักร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ)
bullet ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. 2530 (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ)
bullet ร่างพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. .... (คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ)
bullet ร่างพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ)
bullet ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (การดำเนินคดีแบบกลุ่ม) (คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ)
bullet ร่างพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. .... (คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ)
bullet ร่างพระราชบัญญัติการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง พ.ศ. .... (คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ)
bullet ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ)
bullet ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ. .... (คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ)
bullet ร่างพระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ. .... (คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ) (เป็นร่างพระราชบัญญัติที่มีสาระสำคัญเกี่ยวกับสตรี ตามมาตรา 152 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย)
bullet ร่างพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ)
bullet ร่างพระราชบัญญัติบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ)
bullet ร่างพระราชบัญญัติรถยนต์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ)
bullet ร่างพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ)
bullet ร่างพระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมคุณภาพการเรียนรู้ พ.ศ. .... (คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ)
bullet ร่างพระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ)
bullet ร่างพระราชบัญญัติควบคุมการใช้สารต้องห้ามทางการกีฬา พ.ศ. .... (คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ)
bullet ร่างพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. .... (คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ)
bullet ร่างพระราชบัญญัติกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ พ.ศ. .... (คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ)
bullet ร่างพระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ)
bullet ร่างพระราชบัญญัติคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ พ.ศ. .... (คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ)
bullet ร่างพระราชบัญญัติระเบียบบริหารหมู่บ้านอาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง พ.ศ. .... (คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ)
bullet ร่างพระราชบัญญัติความร่วมมือระหว่างประเทศในทางแพ่งเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิควบคุมดูแลเด็ก พ.ศ. .... (คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ) (เป็นร่างพระราชบัญญัติที่มีสาระสำคัญเกี่ยวกับเด็ก ตามมาตรา 152 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย)
bullet ร่างพระราชบัญญัติการมีส่วนร่วมของประชาชนในการปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. .... (คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ)
bullet ร่างพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (โอนกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืชไปรวมกับกรมป่าไม้) (คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ)
bullet ร่างพระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. .... (คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ)
bullet ร่างพระราชบัญญัติความร่วมมือระหว่างประเทศในเรื่องทางอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ)
bullet ร่างพระราชบัญญัติกิจการฮัจย์ พ.ศ. .... (นายฮอชาลี ม่าเหร็ม กับคณะ เป็นผู้เสนอ)
bullet ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมกิจการฮัจย์ พ.ศ. .... (นายนัจมุดดีน อูมา กับคณะ เป็นผู้เสนอ)
bullet ร่างพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. .... (นายถวิล ไพรสณฑ์ กับคณะ เป็นผู้เสนอ)
bullet ร่างพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (นายอภิรักษ์ โกษะโยธิน กับคณะ เป็นผู้เสนอ)
bullet ร่างพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ. .... (นายเจริญ จรรย์โกมล กับคณะ เป็นผู้เสนอ)
bullet ร่างพระราชบัญญัตินโยบายและการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ พ.ศ. .... (นางพัฒนา สังขทรัพย์ กับคณะ เป็นผู้เสนอ)
bullet ร่างพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (นางพัฒนา สังขทรัพย์ กับคณะ เป็นผู้เสนอ)
bullet ร่างพระราชบัญญัตินโยบายและการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ พ.ศ. .... (นายเรวัติ สิรินุกุล กับคณะ เป็นผู้เสนอ)
bullet ร่างพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (นายเรวัติ สิรินุกุล กับคณะ เป็นผู้เสนอ)
bullet ร่างพระราชบัญญัตินโยบายและการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ พ.ศ. .... (นายอรรถพร พลบุตร กับคณะ เป็นผู้เสนอ)
bullet ร่างพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (นายอรรถพร พลบุตร กับคณะ เป็นผู้เสนอ)
bullet ร่างพระราชบัญญัติอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน พ.ศ. .... (นายจุติ ไกรฤกษ์ กับคณะ เป็นผู้เสนอ)
bullet ร่างพระราชบัญญัติอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน พ.ศ. .... (นายอำนวย คลังผา กับคณะ เป็นผู้เสนอ)
bullet ร่างพระราชบัญญัติอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน พ.ศ. .... (นายภูมิพัฒน์ พชรทรัพย์ กับคณะ เป็นผู้เสนอ)
bullet ร่างพระราชบัญญัติการบริหารกิจการฮาลาล พ.ศ. .... (นายเจะอามิง โตะตาหยง กับคณะ เป็นผู้เสนอ)
bullet ร่างพระราชบัญญัติการบริหารกิจการฮาลาล พ.ศ. .... (นายแวมาฮาดี แวดาโอะ กับคณะ เป็นผู้เสนอ)
bullet ร่างพระราชบัญญัติวิชาชีพเภสัชกรรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (นายวิชาญ มีนชัยนันท์ กับคณะ เป็นผู้เสนอ)
bullet ร่างพระราชบัญญัติวิชาชีพเภสัชกรรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (นางพัฒนา สังขทรัพย์ กับคณะ เป็นผู้เสนอ)
bullet ร่างพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. .... (นายวิชาญ มีนชัยนันท์ กับคณะ เป็นผู้เสนอ)
bullet ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (นายอรรถวิชช์ สุวรรณภักดี กับคณะ เป็นผู้เสนอ)
bullet ร่างพระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ. .... (นายภูมิพัฒน์ พชรทรัพย์ กับคณะ เป็นผู้เสนอ)
bullet ร่างพระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ. .... (นางวรศุลี สุวรรณปริสุทธิ์ กับคณะ เป็นผู้เสนอ)
bullet ร่างพระราชบัญญัติคณะกรรมการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม พ.ศ. .... (นายสุทัศน์ เงินหมื่น กับคณะ เป็นผู้เสนอ)
bullet ร่างพระราชบัญญัติความรับผิดทางแพ่งเพื่อความเสียหายจากมลพิษน้ำมันและวัตถุอันตราย พ.ศ. .... (นายนิติวัฒน์ จันทร์สว่าง กับคณะ เป็นผู้เสนอ)
bullet ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. .... (นายวิลาศ จันทร์พิทักษ์ กับคณะ เป็นผู้เสนอ)
bullet ร่างพระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. .... (นายวิชัย ล้ำสุทธิ กับคณะ เป็นผู้เสนอ)
bullet ร่างพระราชบัญญัติวิชาชีพสาธารณสุขชุมชน พ.ศ. .... (นายเจริญ จรรย์โกมล กับคณะ เป็นผู้เสนอ)
bullet ร่างพระราชบัญญัติวิชาชีพสาธารณสุขชุมชน พ.ศ. .... (นายไกร ดาบธรรม กับคณะ เป็นผู้เสนอ)
bullet ร่างพระราชบัญญัติการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. .... (นายนิพนธ์ บุญญามณี กับคณะ เป็นผู้เสนอ)
bullet ร่างพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. .... (นายนคร มาฉิม กับคณะ เป็นผู้เสนอ)
bullet ร่างพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจค้าปลีกหรือค้าส่ง พ.ศ. .... (นายเจริญ จรรย์โกมล กับคณะ เป็นผู้เสนอ)
bullet ร่างพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจค้าปลีกหรือค้าส่ง พ.ศ. .... (นายนราพัฒน์ แก้วทอง กับคณะ เป็นผู้เสนอ)
bullet ร่างพระราชบัญญัติกองทุนร่วมบรรเทาความเสียหายต่อพืชผลและผลิตผลทางการเกษตร พ.ศ. .... (นายสุขวิชชาญ มุสิกุล กับคณะ เป็นผู้เสนอ)
bullet ร่างพระราชบัญญัติการติดตามทวงถามหนี้อย่างเป็นธรรม พ.ศ. .... (นายกรณ์ จาติกวณิช กับคณะ เป็นผู้เสนอ)
bullet ร่างพระราชบัญญัติคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ พ.ศ. .... (นายนคร มาฉิม กับคณะ เป็นผู้เสนอ)
bullet ร่างพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (นายนคร มาฉิม กับคณะ เป็นผู้เสนอ)
bullet ร่างพระราชบัญญัติคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ พ.ศ. .... (นายสุวโรช พะลัง กับคณะ เป็นผู้เสนอ)
bullet ร่างพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (นายสุวโรช พะลัง กับคณะ เป็นผู้เสนอ)
bullet ร่างพระราชบัญญัติคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ พ.ศ. .... (นายสุวโรช พะลัง กับคณะ เป็นผู้เสนอ)
bullet ร่างพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (นายสุวโรช พะลัง กับคณะ เป็นผู้เสนอ)
bullet ร่างพระราชบัญญัติการจัดทำหนังสือสัญญาระหว่างประเทศ พ.ศ. .... (นายจุมพฏ บุญใหญ่ กับคณะ เป็นผู้เสนอ)
bullet ร่างพระราชบัญญัติขั้นตอนและวิธีการจัดทำหนังสือสัญญา พ.ศ. .... (ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัชดา ธนาดิเรก กับคณะ เป็นผู้เสนอ)
bullet ร่างพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (นางวรศุลี สุวรรณปริสุทธิ์ กับคณะ เป็นผู้เสนอ)
bullet ร่างพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (นายอรรถพร พลบุตร กับคณะ เป็นผู้เสนอ)
bullet ร่างพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (นายยุคล ชนะวัฒน์ปัญญา กับคณะ เป็นผู้เสนอ)
bullet ร่างพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (นายอำนวย คลังผา กับคณะ เป็นผู้เสนอ)
bullet ร่างพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (นายเชิดชัย วิเชียรวรรณ กับคณะ เป็นผู้เสนอ)
bullet ร่างพระราชบัญญัติกองทุนสวัสดิการข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. .... (นายถวิล ไพรสณฑ์ กับคณะ เป็นผู้เสนอ)
bullet ร่างพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการนครแม่สอด พ.ศ. .... (นายถวิล ไพรสณฑ์ กับคณะ เป็นผู้เสนอ)
bullet ร่างพระราชบัญญัติเรือไทย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (นายนิติวัฒน์ จันทร์สว่าง กับคณะ เป็นผู้เสนอ)
bullet ร่างพระราชบัญญัติคุมประพฤติ พ.ศ. .... (นายเชวงศักดิ์ เร่งไพบูลย์วงษ์ กับคณะ เป็นผู้เสนอ)
bullet ร่างพระราชบัญญัติกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยางและสวนปาล์ม พ.ศ. .... (นายอาคม เอ่งฉ้วน กับคณะ เป็นผู้เสนอ)
bullet ร่างพระราชบัญญัติธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (นายสมัย เจริญช่าง กับคณะ เป็นผู้เสนอ)
bullet ร่างพระราชบัญญัติกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการรวมกลุ่มข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. .... (นายถวิล ไพรสณฑ์ กับคณะ เป็นผู้เสนอ)
bullet ร่างพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (นายเชิดชัย วิเชียรวรรณ กับคณะ เป็นผู้เสนอ)
bullet ร่างพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (นายยุคล ชนะวัฒน์ปัญญา กับคณะ เป็นผู้เสนอ)
bullet ร่างพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (นายนพคุณ รัฐผไท กับคณะ เป็นผู้เสนอ)
bullet ร่างพระราชบัญญัติกิจการฮัจญ์ พ.ศ. .... (นายสมัย เจริญช่าง กับคณะ เป็นผู้เสนอ)
 
<< ครั้งที่ 25 เป็นพิเศษ (พุธที่ 27 เมษายน 2554)
bullet รับทราบผลการดำเนินการตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ จำนวน 2 ฉบับ
bullet รายงานของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... สภาผู้แทนราษฎร
bullet รายงานของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... สภาผู้แทนราษฎร
bullet รายงานของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการยางแห่งประเทศไทย พ.ศ. .... สภาผู้แทนราษฎร (ฉบับปรับปรุง)
bullet พิจารณากรณีวุฒิสภาแก้ไขเพิ่มเติมร่างพระราชบัญญัติการบริหารจัดการที่ดินสงวนหวงห้ามของรัฐ พ.ศ. ....
bullet ร่างพระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (นายนิติวัฒน์ จันทร์สว่าง กับคณะ เป็นผู้เสนอ)
bullet ร่างพระราชบัญญัติกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (นายนิยม วรปัญญา กับคณะ เป็นผู้เสนอ)
bullet ร่างพระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (นางอานิก อัมระนันทน์ กับคณะ เป็นผู้เสนอ)
bullet ร่างพระราชบัญญัติการค้าข้าว (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (นายนิยม วรปัญญา กับคณะ เป็นผู้เสนอ)
bullet ร่างพระราชบัญญัติการใช้กฎหมายอิสลามว่าด้วยครอบครัว มรดก และการพิจารณาคดี พ.ศ. .... (นายฮอชาลี ม่าเหร็ม กับคณะ เป็นผู้เสนอ)
bullet ร่างพระราชบัญญัติการใช้กฎหมายอิสลามว่าด้วยครอบครัวมรดกและการพิจารณาคดี พ.ศ. .... (นายนัจมุดดีน อูมา กับคณะ เป็นผู้เสนอ)
bullet ร่างพระราชบัญญัติการใช้กฎหมายอิสลามว่าด้วยครอบครัวมรดกและการพิจารณาคดี พ.ศ. .... (นายวิรัตน์ กัลยาศิริ กับคณะ เป็นผู้เสนอ)
 
<< ครั้งที่ 24 เป็นพิเศษ (พุธที่ 20 และพฤหัสบดีที่ 21 เมษายน 2554)
bullet รายงานของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... สภาผู้แทนราษฎร
bullet รายงานของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติวิชาชีพแพทย์แผนไทย พ.ศ. .... สภาผู้แทนราษฎร
bullet ร่างพระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. .... (นายวิทยา บุรณศิริ กับคณะ เป็นผู้เสนอ)
bullet พิจารณากรณีวุฒิสภาแก้ไขเพิ่มเติมร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ....
bullet พิจารณาให้ความเห็นชอบบุคคลที่สมควรได้รับการเสนอชื่อให้เป็นประธานกรรมการและกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ)
 
<< ครั้งที่ 22 เป็นพิเศษ (พฤหัสบดีที่ 7 เมษายน 2554)
bullet รับทราบเรื่องวุฒิสภาให้ขยายเวลาการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร พ.ศ. .... ออกไปเป็นกรณีพิเศษ
bullet รับทราบผลการดำเนินการตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา ร่างพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. ....
bullet รายงานของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา (ฉบับที่..) พ.ศ. .... สภาผู้แทนราษฎร
bullet รายงานของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง (ฉบับที่..) พ.ศ. .... สภาผู้แทนราษฎร
bullet รายงานของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง (ฉบับที่..) พ.ศ. .... สภาผู้แทนราษฎร
bullet รายงานของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... สภาผู้แทนราษฎร
bullet รายงานของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... สภาผู้แทนราษฎร
bullet รายงานของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติองค์การอิสระด้านสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ และสุขภาพ พ.ศ. .... สภาผู้แทนราษฎร
bullet รายงานของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติเงินทดแทน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... สภาผู้แทนราษฎร
bullet พิจารณากรณีวุฒิสภาแก้ไขเพิ่มเติมร่างพระราชบัญญัติกองทุนการออมแห่งชาติ พ.ศ. ....
 
<< ครั้งที่ 21 เป็นพิเศษ (ศุกร์ที่ 1 เมษายน 2554)
bullet พิจารณารายงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ประจำปี 2553
 
<< ครั้งที่ 19 (พุธที่ 30 มีนาคม 2554)
bullet รับทราบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติของวุฒิสภา จำนวน 3 เรื่อง
bullet รายงานของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการยางแห่งประเทศไทย พ.ศ. .... สภาผู้แทนราษฎร
bullet รายงานของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติองค์การอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. .... (ฉบับปรับปรุง) สภาผู้แทนราษฎร
bullet รายงานของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... สภาผู้แทนราษฎร (ฉบับปรับปรุง)
bullet รายงานของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. .... สภาผู้แทนราษฎร
bullet พิจารณากรณีวุฒิสภาแก้ไขเพิ่มเติมร่างพระราชบัญญัติคำสั่งเรียกของคณะกรรมาธิการ ของสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา พ.ศ. ....
bullet ร่างพระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (นายอลงกรณ์ พลบุตร กับคณะ เป็นผู้เสนอ)
bullet ร่างพระราชบัญญัติกองทุนซะกาต พ.ศ. .... (นายเจะอามิง โตะตาหยง กับคณะ เป็นผู้เสนอ)
bullet ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมกิจการกองทุนซะกาต พ.ศ. .... (นายนัจมุดดีน อูมา กับคณะ เป็นผู้เสนอ)
 
<< ครั้งที่ 18 (พฤหัสบดีที่ 24 มีนาคม 2554)
bullet กระทู้ถาม เรื่อง การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ "ลำน้ำยาม"
bullet กระทู้ถาม เรื่อง โครงการก่อสร้างโรงพยาบาลอำเภอน้ำขุ่น
bullet กระทู้ถาม เรื่อง การพิจารณาพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาอาสาสมัครภาครัฐ
bullet ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาการให้ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพการจัดการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติ
bullet รายงานงบดุลและรายงานการรับจ่ายเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2552 และ 2551
 
<< ครั้งที่ 17 (พุธที่ 23 มีนาคม 2554)
bullet รับทราบผลการดำเนินการตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการปฏิบัติต่ออากาศยานที่กระทำผิดกฎหมาย พ.ศ. ....
bullet รับทราบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติของวุฒิสภา จำนวน 2 เรื่อง
bullet รายงานของคณะกรรมาธิการร่วมกันเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการรัฐสภา พ.ศ. ....รัฐสภา
bullet ร่างพระราชบัญญัติสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา พ.ศ. .... (คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ)
bullet ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา (ฉบับที่..) พ.ศ. .... (คณะกรรมการการเลือกตั้ง เป็นผู้เสนอ)
bullet ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง (ฉบับที่..) พ.ศ. .... (คณะกรรมการการเลือกตั้ง เป็นผู้เสนอ)
bullet ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง (ฉบับที่..) พ.ศ. .... (คณะกรรมการการเลือกตั้ง เป็นผู้เสนอ)
bullet ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมกิจการกองทุนซะกาต พ.ศ. .... (คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ)
bullet ร่างพระราชบัญญัติวิชาชีพการแพทย์แผนไทย พ.ศ. .... (นายอสิ มะหะมัดยังกี กับคณะ เป็นผู้เสนอ)
bullet ร่างพระราชบัญญัติวิชาชีพการแพทย์แผนไทย พ.ศ. .... (นายบัญญัติ เจตนจันทร์ กับคณะ เป็นผู้เสนอ)
bullet ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย พ.ศ. .... (นายภูมิ มูลศิลป์ กับประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งจำนวน 13,320 คน เป็นผู้เสนอ)
 
<< ครั้งที่ 15 เป็นพิเศษ (อังคารที่ 15 ถึงศุกร์ที่ 18 มีนาคม 2554)
bullet ญัตติขอเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจนายกรัฐมนตรี (นายมิ่งขวัญ แสงสุวรรณ์ กับคณะ จำนวน 119 คน เป็นผู้เสนอ)
bullet ญัตติขอเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคล (นายมิ่งขวัญ แสงสุวรรณ์ กับคณะ จำนวน 119 คน เป็นผู้เสนอ)
 
<< ครั้งที่ 14 (พฤหัสบดีที่ 10 มีนาคม 2554)
bullet กระทู้ถาม เรื่อง การแก้ไขป้องกันปัญหาการเกิดอุทกภัยและภัยแล้ง
bullet กระทู้ถาม เรื่อง การแก้ไขปัญหาประเทศไทยขาดแคลนเนื้อสัตว์อุปโภค บริโภค
bullet กระทู้ถาม เรื่อง ความคืบหน้าในการดำเนินการฟื้นฟู เยียวยา ช่วยเหลือ ผู้ประสบอุทกภัยปี 2553 และการวางแผนการป้องกันปัญหาอุทกภัยทั้งระบบ ในพื้นที่จังหวัดลพบุรี
bullet ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาศึกษาแก้ไขปัญหาน้ำท่วม - ภัยแล้ง
bullet ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการแก้ไขปัญหาหนี้ในระบบและหนี้นอกระบบ
bullet รายงานประจำปี 2552 ของสถาบันพระปกเกล้า
bullet รายงานการเงินแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2548 (กระทรวงการคลัง)
bullet รายงานประจำปี 2552 ของสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
bullet รายงานผลการปฏิบัติงานของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ประจำปี พ.ศ. 2552
bullet รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 ของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
 
<< ครั้งที่ 13 (พุธที่ 9 มีนาคม 2554)
bullet รับทราบเรื่องวุฒิสภาได้มีมติให้ขยายเวลาการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติกองทุนการออมแห่งชาติ พ.ศ. .... ออกไปเป็นกรณีพิเศษ
 
<< ครั้งที่ 12 เป็นพิเศษ (พฤหัสบดีที่ 3 มีนาคม 2554)
bullet รายงานของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 พ.ศ. .... สภาผู้แทนราษฎร
 
<< ครั้งที่ 11 (พุธที่ 2 มีนาคม 2554)
bullet รับทราบเรื่องวุฒิสภาเห็นชอบด้วยกับร่างพระราชบัญญัติ ซึ่งสภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว จำนวน 3 ฉบับ
bullet รายงานของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... สภาผู้แทนราษฎร
bullet พิจารณากรณีวุฒิสภาแก้ไขเพิ่มเติมร่างพระราชบัญญัติบัตรประจำตัวประชาชน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
bullet พิจารณากรณีวุฒิสภาแก้ไขเพิ่มเติมร่างพระราชบัญญัติการกลับเป็นผู้ประกันตน พ.ศ. ....
bullet พิจารณากรณีวุฒิสภาแก้ไขเพิ่มเติมร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการรัฐสภา พ.ศ. ....
bullet พิจารณากรณีวุฒิสภาแก้ไขเพิ่มเติมร่างพระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
bullet ร่างพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ)
bullet ร่างพระราชบัญญัติตั้งจังหวัดฝาง พ.ศ. .... (นายประสิทธิ์ วุฒินันชัย กับคณะ เป็นผู้เสนอ)
bullet ตั้งกรรมาธิการสามัญในคณะกรรมาธิการการสาธารณสุข แทนตำแหน่งที่ว่างลง 1 ตำแหน่ง เพราะสมาชิกภาพสิ้นสุดลง (นางมลิวัลย์ ธัญญสกุลกิจ)
bullet ตั้งกรรมาธิการสามัญในคณะกรรมาธิการกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุและผู้พิการ แทนตำแหน่งที่ว่างลง 1 ตำแหน่ง เพราะสมาชิกภาพสิ้นสุดลง (หม่อมราชวงศ์ กิติวัฒนา ไชยันต์)
 
<< ครั้งที่ 10 เป็นพิเศษ (พฤหัสบดีที่ 24 กุมภาพันธ์ 2554)
bullet รายงานแสดงผลการดำเนินการของคณะรัฐมนตรี ตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ รัฐบาลนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ปีที่หนึ่ง (วันที่ 30 ธันวาคม 2551 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2552)
 
<< ครั้งที่ 9 (พุธที่ 23 กุมภาพันธ์ 2554)
bullet รับทราบเรื่องวุฒิสภาได้มีมติให้ขยายเวลาการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการกลับเป็นผู้ประกันตน พ.ศ. .... ออกไปเป็นกรณีพิเศษ
bullet ร่างพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ)
bullet ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. 2530 (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (ว่าด้วยการอนุวัติการให้เป็นไปตามอนุสัญญาเกียวโต (ฉบับแก้ไข)) (คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ)
bullet ร่างพระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (ว่าด้วยการอนุวัติการตามอนุสัญญาเกียวโต (ฉบับแก้ไข) และว่าด้วยการนำวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในการศุลกากร) (คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ)
bullet ร่างพระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ)
bullet ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมพระธรรมนูญศาลยุติธรรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (ศาลฎีกา เป็นผู้เสนอ)
bullet ร่างพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะและการเดินขบวน พ.ศ. .... (นายพีรพันธุ์ พาลุสุข กับคณะ เป็นผู้เสนอ)
bullet ร่างพระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (นายเชิดชัย วิเชียรวรรณ กับคณะ เป็นผู้เสนอ)
bullet ร่างพระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (นางผุสดี ตามไท กับคณะ เป็นผู้เสนอ)
bullet ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (นายนริศ ขำนุรักษ์ กับคณะ เป็นผู้เสนอ)
bullet ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมโอกาสและความเสมอภาคระหว่างเพศ พ.ศ. .... (นางผุสดี ตามไท กับคณะ เป็นผู้เสนอ)
bullet ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมโอกาสและความเสมอภาคระหว่างเพศ พ.ศ. .... (นายเจริญ จรรย์โกมล กับคณะ เป็นผู้เสนอ)
bullet ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริม สนับสนุนและช่วยเหลือจากรัฐในการคุ้มครองผู้รับบริการ และผู้ให้บริการทางสาธารณสุข พ.ศ. .... (นายวิรัตน์ กัลยาศิริ กับคณะ เป็นผู้เสนอ)
bullet ตั้งกรรมาธิการสามัญในคณะกรรมาธิการการต่างประเทศ แทนตำแหน่งที่ว่างลง 1 ตำแหน่ง เพราะลาออก (นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ)
 
<< ครั้งที่ 8 เป็นพิเศษ (พฤหัสบดีที่ 17 กุมภาพันธ์ 2554)
bullet กระทู้ถาม เรื่อง การก่อสร้างถนน 4 ช่องจราจรและระบบไฟฟ้าส่องสว่าง ทางหลวงแผ่นดินสาย 201 จากช่องสามหมอ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ ไปเขตเทศบาลตำบลแก้งคร้อ อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ
bullet กระทู้ถาม เรื่อง ปัญหาการสอบเลื่อนวิทยฐานะของข้าราชการครู
bullet กระทู้ถาม เรื่อง สถานการณ์ปัญหาภัยแล้งซ้ำซากในจังหวัดสุโขทัย
bullet รายงานของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
bullet รายงานของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร พ.ศ. .... สภาผู้แทนราษฎร
bullet รายงานของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจำตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
 
<< ครั้งที่ 7 เป็นพิเศษ (พุธที่ 16 กุมภาพันธ์ 2554)
bullet รับทราบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติของวุฒิสภา จำนวน 2 เรื่อง
bullet ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 พ.ศ. ....
bullet คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 พ.ศ. .... ของนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี แถลงต่อสภาผู้แทนราษฎร วันพุธที่ 16 กุมภาพันธ์ พุทธศักราช 2554
bullet โครงการฟื้นฟูสิ่งสาธารณประโยชน์ที่เสียหายจากอุทกภัยและวาตภัย โดยใช้งบประมาณจากร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ของคณะกรรมการอำนวยการ กำกับ ติดตาม การช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย (คชอ.) [ ไฟล์ 1 | 2 | 3 | 4 ]
 
<< ครั้งที่ 6 (พฤหัสบดีที่ 10 กุมภาพันธ์ 2554)
bullet กระทู้ถาม เรื่อง การแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำอุปโภค – บริโภค และการวางระบบชลประทาน
bullet กระทู้ถาม เรื่อง การขยายเขตไฟฟ้าเพื่อใช้ในการเกษตร
bullet กระทู้ถาม เรื่อง การจัดสร้างโรงพยาบาลชุมชน
bullet ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาศึกษาการสร้างเขื่อนป่าสัก 12 ตอน และกาลักน้ำ เพื่อนำน้ำไปปลูกพืชเลี้ยงสัตว์และใช้ในฤดูแล้ง เพื่อให้ได้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์กุ้ง หอย ปู ปลา เต่า และสัตว์น้ำต่าง ๆ และผลิตกระแสไฟฟ้า ป้องกันน้ำท่วมตอนใต้ตั้งแต่จังหวัดเลยผ่านเพชรบูรณ์จนถึงกรุงเทพ
bullet ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาศึกษาการขุดคอคอดกระ
bullet รายงานการตรวจสอบงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน 2550 และ 2549 ของสำนักงานศาลยุติธรรม
 
<< ครั้งที่ 5 (พุธที่ 9 กุมภาพันธ์ 2554)
bullet รับทราบผลการดำเนินการตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. ....
bullet รายงานของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการฝ่ายรัฐสภา พ.ศ. .... สภาผู้แทนราษฎร
bullet รายงานของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการรัฐสภา พ.ศ. .... สภาผู้แทนราษฎร
bullet รายงานของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... สภาผู้แทนราษฎร
bullet รายงานของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... สภาผู้แทนราษฎร
bullet รายงานของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการบริหารจัดการที่ดินสงวนหวงห้ามของรัฐ พ.ศ. .... สภาผู้แทนราษฎร
bullet รายงานของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติองค์การอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. ....
bullet ร่างพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. .... (คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ)
 
<< ครั้งที่ 4 (พฤหัสบดีที่ 3 กุมภาพันธ์ 2554)
bullet กระทู้ถาม เรื่อง การป้องกันปราบปรามและแก้ไขปัญหายาเสพติด
bullet กระทู้ถาม เรื่อง ปัญหาความต้องการใช้ไฟฟ้าที่เพิ่มสูงขึ้นและการก่อสร้างโรงไฟฟ้าใหม่
bullet กระทู้ถาม เรื่อง มาตรการแก้ไขปัญหาลำไยปี พ.ศ. 2554 ของรัฐบาล
 
<< ครั้งที่ 3 (พุธที่ 2 กุมภาพันธ์ 2554)
bullet รับทราบรายงานผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการจริยธรรมสภาผู้แทนราษฎร และร่างข้อบังคับว่าด้วยประมวลจริยธรรมของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและกรรมาธิการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
bullet ร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. .... (นายพิกิฏ ศรีชนะ กับคณะ เป็นผู้เสนอ)
bullet ร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. .... (นายสนอง เทพอักษรณรงค์ กับคณะ เป็นผู้เสนอ)
bullet ร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. .... (นางวรศุลี สุวรรณปริสุทธิ์ กับคณะ เป็นผู้เสนอ)
bullet ร่างพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (นายนิยม วรปัญญา กับคณะ เป็นผู้เสนอ)
bullet ร่างพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (นางสาวอรุณี ชานาญยา กับคณะ เป็นผู้เสนอ)
bullet ร่างพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (นายนิยม วรปัญญา กับคณะ เป็นผู้เสนอ)
bullet ร่างพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (นายนพคุณ รัฐผไท กับคณะ เป็นผู้เสนอ)
bullet ร่างพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (นายวิรัตน์ กัลยาศิริ กับคณะ เป็นผู้เสนอ)
bullet ร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (นายนิยม วรปัญญา กับคณะ เป็นผู้เสนอ)
bullet ร่างพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (นายนิยม วรปัญญา กับคณะ เป็นผู้เสนอ)
bullet ร่างพระราชบัญญัติวิชาชีพการสาธารณสุข พ.ศ. .... (นางนิภา พริ้งศุลกะ กับคณะ เป็นผู้เสนอ)
bullet ร่างพระราชบัญญัติวิชาชีพการสาธารณสุข พ.ศ. .... (นายประเสริฐ บุญชัยสุข กับคณะ เป็นผู้เสนอ)
bullet ร่างพระราชบัญญัติวิชาชีพการสาธารณสุข พ.ศ. .... (วิชาญ มีนชัยนันท์ กับคณะ เป็นผู้เสนอ)
bullet ร่างพระราชบัญญัติกองทุนเพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากระบบบริการสาธารณสุข พ.ศ. .... (นายเธียรชัย สุวรรณเพ็ญ กับคณะ เป็นผู้เสนอ)
bullet ร่างพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (นายเธียรชัย สุวรรณเพ็ญ กับคณะ เป็นผู้เสนอ)
bullet ร่างพระราชบัญญัติตั้งจังหวัดฝาง พ.ศ. .... (นายไกร ดาบธรรม กับคณะ เป็นผู้เสนอ)
 
<< ครั้งที่ 2 (พฤหัสบดีที่ 27 มกราคม 2554)
bullet กระทู้ถาม เรื่อง ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนงบประมาณในการเวนคืนที่ดินและก่อสร้างถนนในปีงบประมาณ 2555
bullet กระทู้ถาม เรื่อง ขอให้ขยายถนนสุขุมวิทสายเก่า (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3 ตอนสมุทรปราการ - ชลบุรี) เป็น 4 ช่องทางจราจร
bullet กระทู้ถาม เรื่อง ขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้มีประสิทธิภาพและเป็นมาตรฐานเดียวกัน
bullet รายงานการสัมมนาเรื่อง จะพัฒนาเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพอย่างไรเพื่อไทยเข้มแข็ง ของคณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สภาผู้แทนราษฎร
bullet รายงานผลการสอบสวนและศึกษาโครงการจัดตั้งศูนย์วิจัยนิวเคลียร์องครักษ์อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก
bullet รายงานการศึกษาปัญหาวิกฤตการณ์ระดับน้ำในแม่น้ำโขงลดต่ำลง ของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหาวิกฤตการณ์ระดับน้ำในแม่น้ำโขงลดต่ำลง สภาผู้แทนราษฎร
bullet รายงานผลการพิจารณารายงานการประชุมลับ เรื่อง พิจารณาให้ความเห็นชอบรายชื่อบุคคลผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
bullet รายงานการตรวจสอบงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2549 ของสำนักงานศาลยุติธรรม
bullet รายงานการโอนงบประมาณรายจ่ายของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 ในช่วง 6 เดือนหลัง (1 เมษายน 2552 - 30 กันยายน 2552)
bullet รายงานผลการปฏิบัติงานของเจ้าพนักงาน ป.ป.ส. ประจำปี 2549 - 2551
bullet รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี 2552 ขององค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย
bullet รายงานสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่อง แจ้งผลการพิจารณาการตรวจสอบข้อเท็จจริงของกระทรวงสาธารณสุข กรณีการจัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉินระดับสูง จำนวน 232 คัน
bullet รายงานกิจการประจำปี งบดุล บัญชีกำไรและขาดทุนของธนาคาร เพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552
bullet รายงานประจำปี 2551-2552 สภาพัฒนาการเมือง
bullet รายงานกิจการประจำปี งบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ของธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552
bullet รายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงินกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2551 และ 2550
bullet รายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงินกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2552 และ 2551
bullet รายงานกิจการประจำปี งบดุล บัญชีกำไรและขาดทุนสำหรับปีบัญชี 2552 (1 มกราคม 2552 - 31 ธันวาคม 2552) ของบรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย
bullet รายงานผลการปฏิบัติงานของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ประจำปี พ.ศ. 2551
bullet รายงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 ของคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) และสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สกพ.)
bullet รายงานการพัฒนาระบบราชการไทย ประจำปี พ.ศ. 2552
bullet ญัตติด่วน เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการส่งเสริมปลูกปาล์มน้ำมันในจังหวัดลพบุรี
bullet รายงานประจำปี 2552 ศาลรัฐธรรมนูญ
bullet รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงินสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2552 และ 2551
bullet รายงานการโอนงบประมาณรายจ่ายของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ในช่วง 6 เดือนแรก (1 ตุลาคม 2552 - 31 มีนาคม 2553)
bullet รายงานผลการกู้เงินตามพระราชก้าหนดให้อ้านาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อฟื้นฟู และเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ พ.ศ. 2552 ประจำปีงบประมาณ 2553
bullet รายงานการปฏิบัติงานของศาลปกครองและสำนักงานศาลปกครอง ประจำปี 2552
bullet รายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงินกองทุนประกันสังคม สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551
bullet รายงานผลการดำเนินการตามมาตรา 17 แห่งพระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. 2548 ประจำปีงบประมาณ 2553
bullet รายงานผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
bullet รายงานการรับและการใช้จ่ายเงินของเงินทุนหมุนเวียน และเงินรายรับ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 ของกระทรวงกลาโหม จำนวน 6 หน่วยงาน
bullet รายงานการรับและการใช้จ่ายเงินทุนหมุนเวียน และเงินรายรับ ประจำปีงบประมาณ 2552 ของกระทรวงกลาโหม จำนวน 5 หน่วยงาน
bullet รายงานการเงินกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2550 และพ.ศ. 2549
 
<< ครั้งที่ 1 (พุธที่ 26 มกราคม 2554)
bullet รับทราบประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แทนตำแหน่งที่ว่าง (จำนวน 5 เขตเลือกตั้ง)
bullet รับทราบผลการดำเนินการตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ จำนวน 4 ฉบับ
bullet รับทราบผลการดำเนินการตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญและข้อสังเกต ของคณะกรรมาธิการร่วมกันเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
bullet รายงานของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการกลับเป็นผู้ประกันตน พ.ศ. .... สภาผู้แทนราษฎร
bullet รายงานของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติบัตรประจำตัวประชาชน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... สภาผู้แทนราษฎร
bullet รายงานของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติตั้งจังหวัดบึงกาฬ พ.ศ. ....
bullet ร่างพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
bullet ร่างพระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
bullet ร่างพระราชบัญญัติกองทุนการออมแห่งชาติ พ.ศ. ....
bullet ร่างพระราชบัญญัติวิชาชีพแพทย์แผนไทย พ.ศ. .... (นายอร่าม อามระดิษ กับประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งจำนวน 10,227 คน เป็นผู้เสนอ)
bullet การพิจารณาความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ .. ) พ.ศ. .... ตามมาตรา 141 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ซึ่งศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยแล้ว (ร่างมาตรา 64 มีข้อความขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ)
bullet ร่างพระราชบัญญัติเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจำตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (นายวิรัตน์ กัลยาศิริ กับคณะ เป็นผู้เสนอ)
bullet ร่างพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการขนส่งข้ามพรมแดน พ.ศ. .... (นางพัฒนา สังขทรัพย์ กับคณะ เป็นผู้เสนอ)
bullet ร่างพระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. .... (นางวรศุลี สุวรรณปริสุทธิ์ กับคณะ เป็นผู้เสนอ)
bullet ร่างพระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. .... (นางพัฒนา สังขทรัพย์ กับคณะ เป็นผู้เสนอ)
bullet ร่างพระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (ว่าด้วยการอนุวัติการตามความตกลงว่าด้วยการอำนวยความสะดวกในการขนส่งข้ามพรมแดนภายในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงตอนบน The GMS Agreement) (นางวรศุลี สุวรรณปริสุทธิ์ กับคณะ เป็นผู้เสนอ)
bullet ร่างพระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (ว่าด้วยการอนุวัติการตามความตกลงว่าด้วยการอำนวยความสะดวกในการขนส่ง ข้ามพรมแดนภายในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงตอนบน The GMS Agreement) (นางพัฒนา สังขทรัพย์ กับคณะ เป็นผู้เสนอ)
bullet ร่างพระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (แก้ไขเพิ่มเติมอัตราโทษ จำนวนเงินในการงดการเรียกเก็บและจำนวนเงินเพิ่มที่เรียกเก็บ) (นางวรศุลี สุวรรณปริสุทธิ์ กับคณะ เป็นผู้เสนอ)
bullet ร่างพระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (แก้ไขเพิ่มเติมอัตราโทษ จำนวนเงินในการงดการเรียกเก็บและจำนวนเงินเพิ่มที่เรียกเก็บ) (นางพัฒนา สังขทรัพย์ กับคณะ เป็นผู้เสนอ)
bullet ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยรายได้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. .... (นางวรศุลี สุวรรณปริสุทธิ์ กับคณะ เป็นผู้เสนอ)
bullet ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยรายได้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. .... (นายสนอง เทพอักษรณรงค์ กับคณะ เป็นผู้เสนอ)
bullet ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยรายได้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. .... (นายพิกิฏ ศรีชนะ กับคณะ เป็นผู้เสนอ)
bullet ร่างพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (นายยืนยง จิรัฏฐิติกาล กับประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งจำนวน 11,551 คน เป็นผู้เสนอ)
bullet ร่างพระราชบัญญัติตั้งจังหวัดฝาง พ.ศ. .... (นายบดินทร์ กินาวงศ์ กับประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งจำนวน 10,753 คน เป็นผู้เสนอ)
bullet ร่างพระราชบัญญัติวิชาชีพการสาธารณสุข พ.ศ. .... (นายไพศาล บางชวด กับประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งจำนวน 14,892 คน เป็นผู้เสนอ)
bullet ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ได้รับผลกระทบจากระบบบริการสาธารณสุข พ.ศ. .... (นางอรพรรณ์ เมธาดิลกกุล กับประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งจำนวน 10,994 คน เป็นผู้เสนอ)
bullet ตั้งกรรมาธิการสามัญในคณะกรรมาธิการกิจการสภาผู้แทนราษฎร แทนตำแหน่งที่ว่างลง 1 ตำแหน่ง เพราะสมาชิกภาพสิ้นสุดลง (นายสมเกียรติ ฉันทวานิช)
 
bullet การประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 23 ปีที่ 3 (สมัยสามัญนิติบัญญัติ)
 
<< ครั้งที่ 30 เป็นพิเศษ (ศุกร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2553)
bullet รับทราบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติของวุฒิสภา จำนวน 2 ฉบับ
bullet พิจารณากรณีวุฒิสภาแก้ไขเพิ่มเติมร่างพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. ....
bullet ร่างพระราชบัญญัติเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจำตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ)
bullet พิจารณากรณีวุฒิสภาแก้ไขเพิ่มเติมร่างพระราชบัญญัติกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร พ.ศ. ....
bullet ร่างพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการขนส่งข้ามพรมแดน พ.ศ. .... (นางวรศุลี สุวรรณปริสุทธิ์ กับคณะ เป็นผู้เสนอ)
bullet ร่างพระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (นายสถาพร มณีรัตน์ กับคณะ เป็นผู้เสนอ)
bullet ตั้งกรรมาธิการวิสามัญในคณะกรรมาธิการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการบริหารจัดการที่ดินสงวนหวงห้ามของรัฐ พ.ศ. .... แทนตำแหน่งที่ว่างลง
 
<< ครั้งที่ 29 (พฤหัสบดีที่ 18 พฤศจิกายน 2553)
bullet กระทู้ถาม เรื่อง แผนงานโครงข่ายขนส่งระบบรางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สายบัวใหญ่ – มุกดาหาร – นครพนม สู่อินโดจีน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม สาธารณรัฐประชาชนจีน
bullet กระทู้ถาม เรื่อง โครงการแผนงานอนุรักษ์ ฟื้นฟูแหล่งน้ำอำเภอทุ่งหัวช้าง อำเภอลี้ อำเภอบ้านโฮ่ง และอำเภอเมือง จังหวัดลำพูน
bullet กระทู้ถาม เรื่อง ขอให้ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งตามแนวชายฝั่งทะเลที่ตำบลสองคลอง อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา
 
<< ครั้งที่ 28 (พุธที่ 17 พฤศจิกายน 2553)
bullet รายงานสรุปผลการดำเนินงานของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจตามข้อสังเกต ของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ของสภาผู้แทนราษฎร
bullet รายงานของคณะกรรมาธิการร่วมกันเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... รัฐสภา
bullet รายงานของคณะกรรมาธิการร่วมกันเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... รัฐสภา
bullet ร่างพระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (ตารางเปรียบเทียบ) (คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ)
bullet ร่างพระราชบัญญัติการยางแห่งประเทศไทย พ.ศ. .... (นางวรศุลี สุวรรณปริสุทธิ์ กับคณะ เป็นผู้เสนอ)
bullet ร่างพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (นายอารีเพ็ญ อุตรสินธุ์ กับคณะ เป็นผู้เสนอ) (เป็นร่างพระราชบัญญัติที่มีสาระสำคัญเกี่ยวกับผู้ทุพพลภาพ ตามมาตรา 152 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย)
 
<< ครั้งที่ 27 (พฤหัสบดีที่ 11 พฤศจิกายน 2553)
bullet กระทู้ถาม เรื่อง นโยบายการโอนสำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ไปสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี
bullet กระทู้ถาม เรื่อง โครงการแก้มลิงบางบาล 1 เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วม
bullet กระทู้ถาม เรื่อง การเพาะเลี้ยงสาหร่ายในทะเลตรัง
 
<< ครั้งที่ 26 (พุธที่ 10 พฤศจิกายน 2553)
bullet รับทราบผลการดำเนินการตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ จำนวน 2 ฉบับ
bullet รับทราบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติของวุฒิสภา จำนวน 2 เรื่อง
bullet รายงานของคณะกรรมาธิการร่วมกันเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. .... รัฐสภา
bullet รายงานของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติคำสั่งเรียกของคณะกรรมาธิการของสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา พ.ศ. .... (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2)
bullet พิจารณากรณีวุฒิสภาแก้ไขเพิ่มเติมร่างพระราชบัญญัติองค์กรอัยการและพนักงานอัยการ พ.ศ. ....
bullet พิจารณากรณีวุฒิสภาแก้ไขเพิ่มเติมร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ พ.ศ. ....
bullet ร่างพระราชบัญญัติตั้งจังหวัดบึงกาฬ พ.ศ. .... (คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ)
bullet ร่างพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการฝ่ายรัฐสภา พ.ศ. .... (คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ)
bullet ร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการรัฐสภา พ.ศ. .... (คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ)
bullet ร่างพระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ)
bullet ร่างพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ)
bullet ร่างพระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. .... (นายอารีเพ็ญ อุตรสินธุ์ กับคณะ เป็นผู้เสนอ)
bullet ร่างพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (นางพัฒนา สังขทรัพย์ กับคณะ เป็นผู้เสนอ)
bullet ตั้งกรรมาธิการสามัญในคณะกรรมาธิการการสื่อสารและโทรคมนาคม แทนตำแหน่งที่ว่างลง
 
<< ครั้งที่ 25 (พฤหัสบดีที่ 4 พฤศจิกายน 2553)
bullet กระทู้ถาม เรื่อง การขาดน้ำเพื่อการเกษตร
bullet กระทู้ถาม เรื่อง ขอรับการสนับสนุนงบประมาณโครงการซ่อมแซม ถนนสายมะเกลือ - บ้านโคกโต่งโต้น
bullet กระทู้ถาม เรื่อง ให้มีการสาธิตแปลงเกษตรด้วยปุ๋ยสูตรกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 
<< ครั้งที่ 24 (พุธที่ 3 พฤศจิกายน 2553)
bullet ร่างพระราชบัญญัติการยางแห่งประเทศไทย พ.ศ. .... (นายอารีเพ็ญ อุตรสินธุ์ กับคณะ เป็นผู้เสนอ)
bullet ร่างพระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. .... (นายวัชระ ยาวอหะซัน กับคณะ เป็นผู้เสนอ)
bullet ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (นางปารีณา ไกรคุปต์ ปาจรียางกูร กับคณะ เป็นผู้เสนอ) (เป็นร่างพระราชบัญญัติที่มีสาระสำคัญเกี่ยวกับสตรี ตามมาตรา 152 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย)
 
<< ครั้งที่ 23 (พฤหัสบดีที่ 28 ตุลาคม 2553)
bullet กระทู้ถาม เรื่อง การขยายถนนเป็น 4 ช่องจราจร
bullet กระทู้ถาม เรื่อง โครงการถนนไร้ฝุ่นในพื้นที่คลองปลาสร้อย
bullet กระทู้ถาม เรื่อง การปรับปรุงภูมิทัศน์หนองหาน จังหวัดอุดรธานี
 
<< ครั้งที่ 22 (พุธที่ 27 ตุลาคม 2553)
bullet รับทราบเรื่องวุฒิสภาให้ขยายเวลาการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติออกไปเป็นกรณีพิเศษ
 
<< ครั้งที่ 21 (พฤหัสบดีที่ 14 ตุลาคม 2553)
bullet กระทู้ถาม เรื่อง ปัญหาโครงการประกันรายได้เกษตรกร
bullet กระทู้ถาม เรื่อง การออกแบบสร้างจุดกลับรถบนถนนทางหลวงสายหลักทั่วประเทศ
bullet กระทู้ถาม เรื่อง การก่อสร้างพิพิธภัณฑ์อารยธรรม 5,000 ปี อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร
 
<< ครั้งที่ 20 (พุธที่ 13 ตุลาคม 2553)
bullet รับทราบเรื่องวุฒิสภาให้ขยายเวลาการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติออกไปเป็นกรณีพิเศษ
bullet รับทราบเรื่องวุฒิสภาตั้งกรรมาธิการร่วมกันฝ่ายวุฒิสภา เพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
bullet พิจารณากรณีวุฒิสภาแก้ไขเพิ่มเติมร่างพระราชบัญญัติการบริหารราชการ จังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. ....
bullet ร่างพระราชบัญญัติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. .... (คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ)
bullet ร่างพระราชบัญญัติการบริหารจัดการที่ดินสงวนหวงห้ามของรัฐ พ.ศ. .... (นางสาวผ่องศรี ธาราภูมิ กับคณะ เป็นผู้เสนอ)
bullet ร่างพระราชบัญญัติการบริหารจัดการที่ดินสงวนหวงห้ามของรัฐ พ.ศ. .... (นายนคร มาฉิม กับคณะ เป็นผู้เสนอ)
bullet ร่างพระราชบัญญัติการบริหารจัดการที่ดินสงวนหวงห้ามของรัฐ พ.ศ. .... (นายอำนวย คลังผา กับคณะ เป็นผู้เสนอ)
bullet ร่างพระราชบัญญัติการยางแห่งประเทศไทย พ.ศ. .... (นายสมบูรณ์ อุทัยเวียนกุล กับคณะ เป็นผู้เสนอ)
bullet ร่างพระราชบัญญัติการยางแห่งประเทศไทย พ.ศ. .... (นายนิอาริส เจตาภิวัฒน์ กับคณะ เป็นผู้เสนอ)
bullet ร่างพระราชบัญญัติการยางแห่งประเทศไทย พ.ศ. .... (นายพิเชษฐ์ เชื้อเมืองพาน กับคณะ เป็นผู้เสนอ)
bullet ร่างพระราชบัญญัติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. .... (นายเจริญ จรรย์โกมล กับคณะ เป็นผู้เสนอ)
bullet ร่างพระราชบัญญัติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. .... (นายวัชระ เพชรทอง กับคณะ เป็นผู้เสนอ)
bullet ร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (ศาลปกครอง เป็นผู้เสนอ)
bullet ตั้งกรรมาธิการสามัญในคณะกรรมาธิการการต่างประเทศ แทนตำแหน่งที่ว่างลง
bullet เลือกตั้งผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อเป็นกรรมการข้าราชการฝ่ายรัฐสภา แทนตำแหน่งที่ว่างลง 3 ตำแหน่ง ตามมาตรา 9 ของพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายรัฐสภา พ.ศ. 2518
 
<< ครั้งที่ 19 (พฤหัสบดีที่ 14 ตุลาคม 2553)
bullet กระทู้ถาม เรื่อง ขอให้ปรับปรุงบริเวณที่เสี่ยงและอันตรายบนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4035 ตอนควบคุม 40350100 เขตพื้นที่อำเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่
bullet กระทู้ถาม เรื่อง ปัญหาการขอรับทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง
bullet กระทู้ถาม เรื่อง การปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตรกรรมในจังหวัดลพบุรี
 
<< ครั้งที่ 18 (พุธที่ 13 ตุลาคม 2553)
bullet รับทราบเรื่องวุฒิสภาตั้งกรรมาธิการร่วมกันฝ่ายวุฒิสภา เพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ....
bullet ร่างพระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับที่..) พ.ศ. .... (แก้ไขเพิ่มเติมอัตราโทษ จำนวนเงินในการงดการเรียกเก็บ และจำนวนเงินเพิ่มที่เรียกเก็บ) (คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ)
bullet ร่างพระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับที่..) พ.ศ. .... (ว่าด้วยการอนุวัติการตามความตกลงว่าด้วยการอำนวยความสะดวกในการขนส่ง ข้ามพรมแดนภายในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงตอนบน The GMS Agreement) (คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ)
bullet ร่างพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (นายภราดร ปริศนานันทกุล กับคณะ เป็นผู้เสนอ)
 
<< ครั้งที่ 17 (พฤหัสบดีที่ 7 ตุลาคม 2553)
bullet กระทู้ถาม เรื่อง การแก้ไขและพัฒนาการทำนาของเกษตรกร
bullet กระทู้ถาม เรื่อง โครงการขยายเขตให้บริการของการประปาส่วนภูมิภาค ที่อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี
bullet กระทู้ถาม เรื่อง การแก้ไขปัญหาผู้ได้รับผลกระทบจากการสร้างเขื่อนน้ำอูน จังหวัดสกลนคร
 
<< ครั้งที่ 16 (พุธที่ 6 ตุลาคม 2553)
bullet ร่างพระราชบัญญัติกองทุนการออมแห่งชาติ พ.ศ. .... (คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ)
 
<< ครั้งที่ 15 (พฤหัสบดีที่ 30 กันยายน 2553)
bullet กระทู้ถาม เรื่อง วิกฤตความมั่นคงของชาติ
bullet กระทู้ถาม เรื่อง ปัญหาหนี้นอกระบบ
bullet กระทู้ถาม เรื่อง ความคืบหน้าของนโยบายการส่งเสริมให้จังหวัดกาญจนบุรี นครปฐม สุพรรณีและราชบุรี เป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจภาคตะวันตก
 
<< ครั้งที่ 13 (พฤหัสบดีที่ 23 กันยายน 2553)
bullet กระทู้ถาม เรื่อง ความคืบหน้าการก่อสร้างฝายกั้นแม่น้ำแม่ทา จังหวัดลำพูน
bullet กระทู้ถาม เรื่อง นโยบายแก้ไขปัญหาที่ดินท้ากินของประชาชน
bullet กระทู้ถาม เรื่อง การแก้ไขปัญหาขาดแคลนแหล่งน้ำในพื้นที่ 5 อำเภอของจังหวัดนครพนม
 
<< ครั้งที่ 12 (พุธที่ 22 กันยายน 2553)
bullet รายงานของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. .... สภาผู้แทนราษฎร (ฉบับปรับปรุง)
bullet ร่างพระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน พ.ศ. .... (คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ)
bullet ร่างพระราชบัญญัติเงินทดแทน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ)
bullet ร่างพระราชบัญญัติการกลับเป็นผู้ประกันตน พ.ศ. .... (คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ)
bullet ร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองภูเก็ต พ.ศ. .... (คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ)
bullet ตร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองเพชรบุรี พ.ศ. .... (คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ)
bullet ร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองนครสวรรค์ พ.ศ. .... (คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ)
bullet ร่างพระราชบัญญัติการยกเลิกการสงวนหวงห้ามที่ดินที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ของทางราชการ พ.ศ. .... (นายอารีเพ็ญ อุตรสินธุ์ กับคณะ เป็นผู้เสนอ)
 
<< ครั้งที่ 11 เป็นพิเศษ (ศุกร์ที่ 17 กันยายน 2553)
bullet กระทู้ถาม เรื่อง ปัญหาการปลูกข้าว
bullet กระทู้ถาม เรื่อง ความคืบหน้าการแก้ไขปัญหามลพิษในเขตพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด
bullet กระทู้ถาม เรื่อง ปัญหาแผ่นดินทรุดตัวในอ้าเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา
 
<< ครั้งที่ 10 เป็นพิเศษ (พฤหัสบดีที่ 16 กันยายน 2553)
bullet รับทราบผลการดำเนินการตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา ร่างพระราชบัญญัติปรับปรุง กระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (กระทรวงวัฒนธรรม)
bullet รับทราบการพิจารณาของวุฒิสภา จำนวน 2 เรื่อง
bullet ขออนุญาตสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาคดีอาญานายบุญจง วงศ์ไตรรัตน์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในระหว่างสมัยประชุมตามมาตรา 131 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
bullet ร่างพระราชบัญญัติการยางแห่งประเทศไทย พ.ศ. .... (นายวินัย เสนเนียม กับคณะ เป็นผู้เสนอ)
bullet ร่างพระราชบัญญัติการยางแห่งประเทศไทย พ.ศ. .... (นายศุภชัย โพธิ์สุ กับคณะ เป็นผู้เสนอ)
bullet ตั้งกรรมาธิการสามัญในคณะกรรมาธิการการพัฒนาเศรษฐกิจ แทนตำแหน่งที่ว่าง
bullet ตั้งกรรมาธิการสามัญในคณะกรรมาธิการแก้ไขปัญหาหนี้สินแห่งชาติ แทนตำแหน่งที่ว่าง
bullet ตั้งกรรมาธิการสามัญในคณะกรรมาธิการการศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม แทนตำแหน่งที่ว่าง
 
<< ครั้งที่ 9 เป็นพิเศษ (ศุกร์ที่ 10 กันยายน 2553)
bullet กระทู้ถาม เรื่อง การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในเขตลุ่มแม่น้ำยม (จังหวัดแพร่ สุโขทัย พิษณุโลก พิจิตร และนครสวรรค์)
bullet กระทู้ถาม เรื่อง การขยายถนนสายสุขประยูร ฉะเชิงเทรา ถึงอำเภอพนัสนิคม และถนนสายสุขุมวิทบ้านเก่าถึงอำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี ให้เป็น 4 ช่องจราจร
bullet กระทู้ถาม เรื่อง ขอรับการสนับสนุนงบประมาณก่อสร้างโรงพยาบาลประจำอำเภอในจังหวัดหนองคาย
 
<< ครั้งที่ 8 เป็นพิเศษ (พฤหัสบดีที่ 9 กันยายน 2553)
bullet รับทราบผลการดำเนินการตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญ พิจารณาร่างพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
bullet ร่างพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการขนส่งข้ามพรมแดน พ.ศ. .... (คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ)
bullet ร่างพระราชบัญญัติความรับผิดทางแพ่งเพื่อความเสียหายจากมลพิษน้ำมัน พ.ศ. .... (คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ)
bullet ร่างพระราชบัญญัติองค์การอิสระด้านสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ และสุขภาพ พ.ศ. .... (คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ)
bullet ร่างพระราชบัญญัติการยางแห่งประเทศไทย พ.ศ. .... (คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ)
bullet ร่างพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (นายถวิล ไพรสณฑ์ กับคณะ เป็นผู้เสนอ)
 
<< ครั้งที่ 7 (พฤหัสบดีที่ 2 กันยายน 2553)
bullet กระทู้ถาม เรื่อง การปรับปรุงระบบขนส่งรถไฟสายใต้
bullet กระทู้ถาม เรื่อง ความคืบหน้าการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำปะเหลียน จังหวัดตรัง
bullet กระทู้ถาม เรื่อง โครงการก่อสร้างตลาดกลางสินค้าเกษตรภาคตะวันออก
bullet กระทู้ถาม เรื่อง การด้าเนินการของบรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย (บสท.) ที่ไม่โปร่งใส
bullet ขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย การตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. .... ตามมาตรา 148 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550
 
<< ครั้งที่ 6 (พุธที่ 1 กันยายน 2553)
bullet รับทราบเรื่องวุฒิสภาเห็นชอบด้วยกับร่างพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (กระทรวงวัฒนธรรม) ซึ่งสภาผู้แทนราษฎรเห็นชอบแล้ว
bullet หนังสือ เรื่อง รายงานผลการศึกษาปัญหาการบังคับใช้เพื่อการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 (สำนักงานศาลยุติธรรม)
bullet ร่างพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ)
bullet ร่างพระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ)
bullet ร่างพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ)
bullet พิจารณากรณีวุฒิสภาแก้ไขเพิ่มเติมร่างพระราชบัญญัติวัฒนธรรมแห่งชาติ พ.ศ. ....
bullet ขอถอนร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้เสียหายจากการรับบริการสาธารณสุข พ.ศ. ....
bullet ตั้งกรรมาธิการสามัญในคณะกรรมาธิการการกฎหมาย การยุติธรรมและสิทธิมนุษยชน แทนตำแหน่งที่ว่าง
bullet ตั้งกรรมาธิการสามัญในคณะกรรมาธิการการพาณิชย์และทรัพย์สินทางปัญญา แทนตำแหน่งที่ว่าง
 
<< ครั้งที่ 4 เป็นพิเศษ (พุธที่ 18 สิงหาคม 2553)
bullet ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554

bullet รายงานของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554

 
<< ครั้งที่ 3 (พุธที่ 11 สิงหาคม 2553)
bullet หนังสือ เรื่อง แจ้งคำสั่งศาลรัฐธรรมนูญ
bullet ตั้งกรรมาธิการสามัญประจำสภาในคณะกรรมาธิการการตำรวจ แทนตำแหน่งที่ว่าง
 
<< ครั้งที่ 2 (พฤหัสบดีที่ 5 สิงหาคม 2553)
bullet กระทู้ถาม เรื่อง ขอรับการสนับสนุนงบประมาณโครงการก่อสร้างระบบประปาภูเขาจากลำน้ำตอน จังหวัดพิษณุโลก
bullet กระทู้ถาม เรื่อง การปรับปรุงระบบขนส่งรถไฟสายใต้
bullet กระทู้ถาม เรื่อง ขอให้สนับสนุนงบประมาณโครงการพัฒนาตามผังเมืองรวมเมืองล้าพูนในงบประมาณไทยเข้มแข็ง
 
<< ครั้งที่ 1 (พุธที่ 4 สิงหาคม 2553)
bullet (สำเนา) พระราชกฤษฎีกาเรียกประชุมรัฐสภาสมัยประชุมสามัญนิติบัญญัติ พ.ศ.2553
bullet (สำเนา) พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ประกาศให้รัฐมนตรีพ้นจากความเป็นรัฐมนตรีและแต่งตั้งรัฐมนตรี
bullet รับทราบการพิจารณาของวุฒิสภา จำนวน 2 เรื่อง
bullet รับทราบผลการดำเนินการตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ จำนวน 2 ฉบับ
bullet รับทราบผลการดำเนินการตามรายงานและข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญ พิจารณาศึกษาปัญหาการบังคับใช้ เพื่อการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550
bullet รายงานของคณะกรรมาธิการวิสามัญร่างพระราชบัญญัติองค์กรอัยการและพนักงานอัยการ พ.ศ. .... สภาผู้แทนราษฎร
bullet รายงานของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติองค์กรอัยการและพนักงานอัยการ พ.ศ. .... สภาผู้แทนราษฎร พิจารณาร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ พ.ศ. ....
bullet รายงานของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติองค์กรอัยการและพนักงานอัยการ พ.ศ. .... สภาผู้แทนราษฎร พิจารณาร่างพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ .. ) พ.ศ. ....
bullet รายงานของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติองค์กรอัยการและพนักงานอัยการ พ.ศ. .... สภาผู้แทนราษฎร พิจารณาร่างพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
bullet รายงานของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร พ.ศ. .... สภาผู้แทนราษฎร
bullet รายงานของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติคำสั่งเรียกของคณะกรรมาธิการของสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา พ.ศ. .... สภาผู้แทนราษฎร
bullet พิจารณากรณีวุฒิสภาแก้ไขเพิ่มเติมร่างพระราชบัญญัติสภาเกษตรกรแห่งชาติ พ.ศ. ....
bullet พิจารณากรณีวุฒิสภาแก้ไขเพิ่มเติมร่างพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ....
bullet ร่างพระราชบัญญัติการยกเลิกการสงวนหวงห้ามที่ดินที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ของทางราชการ พ.ศ. .... (นายประนอม โพธิ์คำ กับคณะ เป็นผู้เสนอ)
bullet ร่างพระราชบัญญัติการยกเลิกการสงวนหวงห้ามที่ดินที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ของทางราชการ พ.ศ. .... (นายสุวโรช พะลัง กับคณะ เป็นผู้เสนอ)
bullet ร่างพระราชบัญญัติการยกเลิกการสงวนหวงห้ามที่ดินที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ของทางราชการ พ.ศ. .... (นายเรวัต สิรินุกุล กับคณะ เป็นผู้เสนอ)
bullet ร่างพระราชบัญญัติการยกเลิกการสงวนหวงห้ามที่ดินที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ของทางราชการ พ.ศ. .... (นายสุวโรช พะลัง กับคณะ เป็นผู้เสนอ)
bullet ร่างพระราชบัญญัติการยกเลิกการสงวนหวงห้ามที่ดินที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ของทางราชการ พ.ศ. .... (นางวรศุลี สุวรรณปริสุทธิ์ กับคณะ เป็นผู้เสนอ)
bullet ร่างพระราชบัญญัติการยกเลิกการสงวนหวงห้ามที่ดินที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ของทางราชการ พ.ศ. .... (นายปัญญา ศรีปัญญา กับคณะ เป็นผู้เสนอ)
bullet ร่างพระราชบัญญัติการยกเลิกการสงวนหวงห้ามที่ดินที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ของทางราชการ พ.ศ. .... (นายพีระเดช ศิริวันสาณฑ์ กับคณะ เป็นผู้เสนอ)
bullet ร่างพระราชบัญญัติการยกเลิกการสงวนหวงห้ามที่ดินที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ของทางราชการ พ.ศ. .... (นายนิยม วรปัญญา กับคณะ เป็นผู้เสนอ)
bullet พิจารณาการแต่งตั้งผู้ที่จะดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา
bullet ร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ....
bullet ร่างพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
bullet ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงาน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ....
bullet ร่างพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ....
bullet ร่างพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ....
bullet ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยรายได้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ....
bullet ตั้งกรรมาธิการสามัญประจำสภาในคณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมือง การสื่อสารมวลชน และการมีส่วนร่วมของประชาชน แทนตำแหน่งที่ว่าง
bullet ตั้งกรรมาธิการสามัญประจำสภาในคณะกรรมาธิการกิจการองค์กรตามรัฐธรรมนูญ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชนและกองทุน แทนตำแหน่งที่ว่าง
bullet ขอหารือต่อที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (คณะกรรมการ ป.ป.ท.)
 
bullet การประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 23 ปีที่ 3 (สมัยวิสามัญ)
 
<< ครั้งที่ 3 เป็นพิเศษ (พุธที่ 2 มิถุนายน 2553)
bullet (สำเนา) พระราชกฤษฎีกาปิดประชุมสมัยวิสามัญแห่งรัฐสภา พ.ศ. 2553
 
<< ครั้งที่ 2 เป็นพิเศษ (จันทร์ที่ 31 พฤษภาคม และอังคารที่ 1 มิถุนายน 2553)
bullet ญัตติขอเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจนายกรัฐมนตรี
bullet ญัตติขอเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคล
 
<< ครั้งที่ 1 เป็นพิเศษ (พุธที่ 26 และพฤหัสบดีที่ 27 พฤษภาคม 2553)
bullet (สำเนา) พระราชกฤษฎีกาเรียกประชุมสมัยวิสามัญแห่งรัฐสภา พ.ศ. 2553
bullet ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 (คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ)
bullet บันทึกวิเคราะห์สรุปสาระสำคัญ ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
bullet งบประมาณโดยสังเขป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
bullet เอกสารงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
 
bullet การประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 23 ปีที่ 3 (สมัยสามัญทั่วไป)
 
<< ครั้งที่ 26 (พุธที่ 12 พฤษภาคม 2553)
bullet รับทราบเรื่องวุฒิสภา มีมติให้ขยายเวลาการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ ออกไปเป็นกรณีพิเศษอีก 30 วัน จำนวน 2 ฉบับ
bullet รายงานของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติวัฒนธรรมแห่งชาติ พ.ศ. .... สภาผู้แทนราษฎร
bullet รายงานของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... สภาผู้แทนราษฎร
bullet รายงานของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการบริหารราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. .... สภาผู้แทนราษฎร
bullet ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้เสียหายจากการรับบริการสาธารณสุข พ.ศ. .... (คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ)
bullet ร่างพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ)
bullet ร่างพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (นายบรรพต ต้นธีรวงศ์ กับคณะ เป็นผู้เสนอ)
bullet ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้เสียหายจากการรับบริการสาธารณสุข พ.ศ. .... (นายเจริญ จรรย์โกมล กับคณะ เป็นผู้เสนอ)
bullet ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้เสียหายจากการรับบริการสาธารณสุข พ.ศ. .... (นายประสิทธิ์ ชัยวิรัตนะ กับคณะ เป็นผู้เสนอ)
bullet ร่างพระราชบัญญัติสร้างเสริมความสัมพันธ์ในระบบบริการสาธารณสุข พ.ศ. .... (นายบรรพต ต้นธีรวงศ์ กับคณะ เป็นผู้เสนอ)
bullet ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้เสียหายจากการรับบริการสาธารณสุข พ.ศ. .... (นางอุดมลักษณ์ เพ็งนรพัฒน์ กับคณะ เป็นผู้เสนอ)
bullet ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้เสียหายจากการรับบริการสาธารณสุข พ.ศ. .... (นายสุทัศน์ เงินหมื่น กับคณะ เป็นผู้เสนอ)
bullet ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้เสียหายจากการรับบริการสาธารณสุข พ.ศ. .... (นางสาวสารี อ๋องสมหวัง กับประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งจำนวน 10,631 คน เป็นผู้เสนอ)
bullet ร่างพระราชบัญญัติการบริหารการใช้สิทธิชุมนุมในที่สาธารณะ พ.ศ. .... (นางสาวผ่องศรี ธาราภูมิ กับคณะ เป็นผู้เสนอ)
 
<< ครั้งที่ 25 (พฤหัสบดีที่ 6 พฤษภาคม 2553)
bullet กระทู้ถาม เรื่อง การครองยศของนายทหารระดับผู้บังคับกองร้อย
bullet กระทู้ถาม เรื่อง นโยบายและมาตรการป้องกันแก้ไขความรุนแรงในสังคม
bullet กระทู้ถาม เรื่อง ยุทธศาสตร์การจัดการศึกษาอาชีวเกษตร
bullet รับทราบเรื่องวุฒิสภา มีมติให้ขยายเวลาการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ ออกไปเป็นกรณีพิเศษอีก 30 วัน จำนวน 2 ฉบับ
bullet รายงานผลการพิจารณาศึกษา เรื่อง สถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้และแนวทางแก้ไขเชิงรุก
bullet ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาปัญหาการขุดลอกคลองทำเป็นแก้มลิง เพื่อแก้ปัญหาภัยแล้ง
bullet ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาปัญหาภัยพิบัติจากฝนแล้ง
bullet คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหาวิกฤตการณ์ระดับน้ำในแม่น้ำโขงลดต่ำลง ขอขยายเวลาในการพิจารณาศึกษาเรื่องดังกล่าวออกไปอีก 60 วัน นับแต่วันที่ 11 พฤษภาคม 2553
 
<< ครั้งที่ 24 (พฤหัสบดีที่ 29 เมษายน 2553)
bullet กระทู้ถาม เรื่อง การปรับปรุงถนนทางหลวงในพื้นที่จังหวัดลพบุรี
bullet กระทู้ถาม เรื่อง ความคืบหน้าในการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำมูล อำเภอตาลสุม – อำเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี
bullet กระทู้ถาม เรื่อง แนวทางและวิธีการแก้ปัญหาความขัดแย้งในสังคมไทย
bullet รายงานประจำปี 2552 กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
bullet สุขภาพคนไทย 2553
bullet รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กทช.) ประจำปี พ.ศ. 2552
bullet รายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงินกองทุนประกันสังคม สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ 2550
 
<< ครั้งที่ 23 (พุธที่ 28 เมษายน 2553)
bullet ข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
bullet รายงานของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... สภาผู้แทนราษฎร
bullet รายงานของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... สภาผู้แทนราษฎร
bullet รายงานของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... สภาผู้แทนราษฎร
bullet พิจารณากรณีวุฒิสภาแก้ไขเพิ่มเติมร่างพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. ....
bullet พิจารณากรณีวุฒิสภาแก้ไขเพิ่มเติมร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ....
bullet พิจารณากรณีวุฒิสภาแก้ไขเพิ่มเติมร่างพระราชบัญญัติคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย พ.ศ. ....
bullet ร่างพระราชบัญญัติการค้าข้าว (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
 
<< ครั้งที่ 22 (พฤหัสบดีที่ 22 เมษายน 2553)
bullet กระทู้ถาม เรื่อง ปัญหาการศึกษาของไทย
bullet กระทู้ถาม เรื่อง การฟื้นฟูการท่องเที่ยวในภาคตะวันออกและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
bullet กระทู้ถาม เรื่อง การผ่อนปรนการทำหนังสือค้ำประกันงานโครงการไทยเข้มแข็ง
bullet ญัตติด่วน เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณากรณีการใช้อำนาจของรัฐบาลขัดขวางสิทธิเสรีภาพของประชาชน
bullet ญัตติด่วน เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาปัญหาราคาข้าวตกต่ำ
bullet ญัตติด่วน เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาผลกระทบจากนโยบายการประกันราคาข้าวของรัฐบาลที่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนต่อประชาชน
bullet ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาประเมินผล การดำเนินนโยบายประกันรายได้เกษตรกรของรัฐบาลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินโครงการ และแก้ไขปัญหาหนี้สินเกษตรกรอย่างยั่งยืน
bullet ญัตติด่วน เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาพัฒนาแม่น้ำป่าสัก เพื่อให้มีน้ำใช้ประโยชน์ทำการเกษตร บริโภค และขนส่งทางน้ำและเป็นการส่งเสริมสถานที่ท่องเที่ยว
 
<< ครั้งที่ 21 (พุธที่ 21 เมษายน 2553)
bullet รับทราบเรื่องวุฒิสภาได้ลงมติให้ขยายเวลาการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้รับงานไปทำที่บ้าน พ.ศ. .... ออกไปเป็นกรณีพิเศษตามมาตรา 146 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
 
<< ครั้งที่ 20 (พุธที่ 7 เมษายน 2553)
bullet รับทราบเรื่องวุฒิสภาเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ซึ่งสภาผู้แทนราษฎรเห็นชอบแล้ว
bullet รับทราบเรื่องวุฒิสภาได้ลงมติให้ขยายเวลาการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย พ.ศ. .... ออกไปเป็นกรณีพิเศษตามมาตรา 146 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
bullet รายงานของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติคำสั่งเรียกของคณะกรรมาธิการของสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา พ.ศ. ....
bullet พิจารณากรณีวุฒิสภาแก้ไขเพิ่มเติมร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการปฏิบัติต่ออากาศยานที่กระทำผิดกฎหมาย พ.ศ. ....
bullet ร่างพระราชบัญญัติองค์การอิสระสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ พ.ศ. ....
bullet ร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร พ.ศ. .... (นายสมัย เจริญช่าง กับคณะ เป็นผู้เสนอ)
bullet ร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร พ.ศ. .... (นายวิชาญ มีนชัยนันท์ กับคณะ เป็นผู้เสนอ)
 
<< ครั้งที่ 19 (พฤหัสบดีที่ 1 เมษายน 2553)
bullet กระทู้ถาม เรื่อง การผันน้ำจากจังหวัดจันทบุรีไปยังแหล่งเก็บกักน้ำ จังหวัดระยองตามมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 7 เมษายน 2552
bullet กระทู้ถาม เรื่อง ความเสียหายของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวเหนียวอันเกิดจากโครงการของภาครัฐ
bullet กระทู้ถาม เรื่อง การอนุรักษ์และพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรมของจังหวัดพัทลุง
bullet กระทู้ถาม เรื่อง ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนผู้เลี้ยงนกกรงหัวจุก
bullet รายงานผลการพิจารณาแก้ไขปัญหาที่ดินทำกิน กฎหมายเกี่ยวกับที่ดิน และเร่งรัดออกเอกสารสิทธิ์แก่ประชาชน ของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาแก้ไขปัญหาที่ดินทำกิน กฎหมายเกี่ยวกับที่ดิน และเร่งรัดออกเอกสารสิทธิ์แก่ประชาชน สภาผู้แทนราษฎร
bullet ญัตติด่วน เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาแก้ปัญหาราคาอ้อยให้ชาวไร่อ้อยขายได้ราคาตันละ 1,500 บาท ที่หน้าโรงงาน
bullet ญัตติด่วน เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาแก้ไขปัญหาราคามันสำปะหลังตกต่ำ
bullet ญัตติด่วน เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเป็นเรื่องด่วนที่สุดเพื่อให้รัฐบาลพิจารณาแก้ไขปัญหาราคาข้าวเปลือกที่ตกต่ำอย่างมาก
bullet ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาปัญหาภัยพิบัติ น้ำแล้งและน้ำท่วม
bullet ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาโครงการถนนไร้ฝุ่น
 
<< ครั้งที่ 18 (พุธที่ 31 มีนาคม 2553)
bullet รายงานของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. .... สภาผู้แทนราษฎร
bullet ร่างพระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ ในท้องที่ตำบลห้วยโป่ง และตำบลมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
bullet ร่างพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
bullet ร่างพระราชบัญญัติองค์การอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. .... (นายวรงค์ เดชกิจวิกรม กับคณะ เป็นผู้เสนอ)
bullet ร่างพระราชบัญญัติการยกเลิกการสงวนหวงห้ามที่ดินที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ของทางราชการ พ.ศ. ....
 
<< ครั้งที่ 17 (พฤหัสบดีที่ 25 มีนาคม 2553)
bullet ญัตติด่วน เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อหามาตรการป้องกันเหตุการณ์ที่เป็นปฏิปักษ์ต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภา
bullet รายงานผลการตรวจสอบและผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ประจำปี พ.ศ. 2551
bullet รายงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ประจำปี 2552
 
<< ครั้งที่ 16 (พุธที่ 24 มีนาคม 2553)
bullet รับทราบเรื่องวุฒิสภาได้ลงมติให้ขยายเวลาการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติออกไปเป็นกรณีพิเศษตามมาตรา 146 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย จำนวน 3 ฉบับ
bullet รับทราบเรื่องวุฒิสภาได้ลงมติตั้งกรรมาธิการร่วมกันฝ่ายวุฒิสภา เพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
bullet รับทราบเรื่องวุฒิสภาแจ้งมติไม่ถอดถอน นายสมชาย วงศ์สวัสดิ์ นายกรัฐมนตรี และนายนพดล ปัทมะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ออกจากตำแหน่ง ตามมาตรา 274 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
bullet รับทราบเรื่องวุฒิสภาเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ซึ่งสภาผู้แทนราษฎรเห็นชอบแล้ว
bullet รายงานของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ เพื่อสร้างทางพิเศษสายรามอินทรา – วงแหวนรอบนอก กรุงเทพมหานคร ในท้องที่เขตบางเขน เขตสายไหม และเขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร พ.ศ. .... สภาผู้แทนราษฎร
bullet พิจารณากรณีวุฒิสภาแก้ไขเพิ่มเติมร่างพระราชบัญญัติกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ(ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
bullet ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย พ.ศ. .... (คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ)
bullet ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
bullet ร่างพระราชบัญญัติองค์การอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. .... (นายวิชาญ มีนชัยนันท์ กับคณะ เป็นผู้เสนอ)
bullet ร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร พ.ศ. .... (นายถวิล ไพรสณฑ์ กับคณะ เป็นผู้เสนอ)
bullet ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย พ.ศ. .... (นางผุสดี ตามไท กับคณะ เป็นผู้เสนอ)
bullet ตั้งกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... แทนตำแหน่งที่ว่าง
 
<< ครั้งที่ 15 (พฤหัสบดีที่ 18 มีนาคม 2553)
bullet กระทู้ถาม เรื่อง การติดตามผลกระทบจากโครงการไฟฟ้าพลังน้ำแบบสูบกลับในจังหวัดนครราชสีมา
bullet กระทู้ถาม เรื่อง ความคืบหน้าในการแก้ไขปัญหาการประกันรายได้เกษตรกร ชาวนา ชาวไร่ จังหวัดลพบุรี
bullet กระทู้ถาม เรื่อง การผันน้ำจากจังหวัดจันทบุรีไปยังแหล่งเก็บกักน้ำจังหวัดระยองตามมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 7 เมษายน 2552
bullet ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแก้ไขปัญหาในพื้นที่เกาะหลีเป๊ะ อุทยานแห่งชาติเกาะตะรุเตา จังหวัดสตูล
bullet ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการจัดตั้งให้จังหวัดกาญจนบุรี เป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจภาคตะวันตก และให้มีมหาวิทยาลัยภาคตะวันตก
bullet ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาศึกษาโครงการรถไฟรางคู่บัวใหญ่ – มุกดาหาร
bullet ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาศึกษาเพื่อเพิ่มผลผลิตมันสำปะหลัง, ยางพารา, อ้อย, ข้าว
bullet รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงินของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2551 และ 2550
 
<< ครั้งที่ 14 (พฤหัสบดีที่ 11 มีนาคม 2553)
bullet กระทู้ถาม เรื่อง การแก้ไขปัญหาการถ่ายโอนภารกิจในการจัดการทรัพยากรน้ำในจังหวัดชัยภูมิ
bullet กระทู้ถาม เรื่อง การก่อสร้างหรือขยายระบบประปาในอำเภอหาดสำราญจังหวัดตรัง
bullet กระทู้ถาม เรื่อง โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนทางหลวงหมายเลข 12 ตอนสุโขทัย – เมืองเก่า ให้เป็น 4 ช่องจราจร เพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวจังหวัดสุโขทัย
bullet รายงานผลการพิจารณาศึกษาเรื่อง “ผลกระทบและมูลค่าความเสียหายต่อภาวะเศรษฐกิจและสถานะการเงิน การคลังของประเทศ ต่อกรณีกลุ่มพันธมิตรปิดท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิและท่าอากาศยานกรุงเทพฯ (ดอนเมือง)” ของคณะกรรมาธิการการเงิน การคลัง การธนาคาร และสถาบันการเงิน สภาผู้แทนราษฎร
bullet ขออนุญาตสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาคดีอาญานายจตุพร พรหมพันธุ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในระหว่างสมัยประชุมตามมาตรา 131 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
bullet ขออนุญาตสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาคดีอาญานายบุญจง วงศ์ไตรรัตน์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในระหว่างสมัยประชุมตามมาตรา 131 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
bullet รายงานผลการปฏิบัติ การประกาศใช้พระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พื้นที่เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ในห้วงวันที่ 18 ถึงวันที่ 22 กันยายน 2552
bullet รายงานผลการปฏิบัติ การประกาศใช้พระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พื้นที่กรุงเทพมหานคร ในห้วงวันที่ 28 พฤศจิกายน ถึง 1 ธันวาคม 2552
bullet ญัตติด่วน เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหาระดับน้ำในแม่น้ำโขงลดลงเนื่องจากการสร้างเขื่อน
bullet ญัตติด่วน เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการแก้ไขปัญหาราคาข้าวตกต่ำอย่างเป็นระบบ
 
<< ครั้งที่ 13 (พุธที่ 10 มีนาคม 2553)
bullet รับทราบการพิจารณาของวุฒิสภา จำนวน 7 เรื่อง
bullet รับทราบเรื่องวุฒิสภาได้ลงมติให้ขยายเวลาการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติออกไปเป็นกรณีพิเศษตามมาตรา 146 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย จำนวน 2 ฉบับ
bullet ข้อเสนอในการแก้ไขปรับปรุงร่างพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. .... ของสำนักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
bullet ร่างพระราชบัญญัติองค์กรอัยการและพนักงานอัยการ พ.ศ. ....
bullet ร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ พ.ศ. ....
bullet ร่างพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
bullet ร่างพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
bullet ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
bullet ร่างพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
bullet ร่างพระราชบัญญัติการยกเลิกการสงวนหวงห้ามที่ดินที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ของทางราชการ พ.ศ. ....
<< ครั้งที่ 12 (พฤหัสบดีที่ 4 มีนาคม 2553)
bullet กระทู้ถาม เรื่อง โครงการประกันรายได้เกษตรกร
bullet กระทู้ถาม เรื่อง บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) หยุดให้บริการเส้นทางภายในประเทศ
bullet กระทู้ถาม เรื่อง การสนับสนุนงบประมาณในการก่อสร้างโรงงานแปรรูปน้ำนมดิบในจังหวัดสระบุรี
bullet รายงานการยืนยันข้อทักท้วงของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
bullet ญัตติด่วน เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาการขุดเจาะบ่อบาดาล และการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง สร้างอ่างเก็บน้ำ ฝายเก็บน้ำ ระบบส่งท่อน้ำ
 
<< ครั้งที่ 11 (พุธที่ 3 มีนาคม 2553)
bullet รายงานของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้รับงานไปทำที่บ้าน พ.ศ. .... สภาผู้แทนราษฎร
bullet รายงานของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติสภาเกษตรกรแห่งชาติ พ.ศ. .... สภาผู้แทนราษฎร
bullet รายงานของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. .... สภาผู้แทนราษฎร
bullet ร่างพระราชบัญญัติองค์การอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. .... (นางสาวผ่องศรี ธาราภูมิ กับคณะ เป็นผู้เสนอ)
bullet ร่างพระราชบัญญัติองค์การอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. .... (นางสาวมัลลิกา จิระพันธุ์วาณิช กับคณะ เป็นผู้เสนอ)
bullet ตั้งซ่อมกรรมาธิการสามัญประจำสภา ในคณะกรรมาธิการแก้ไขปัญหาหนี้สินแห่งชาติ แทนตำแหน่งที่ว่าง
<< ครั้งที่ 10 (พฤหัสบดีที่ 25 กุมภาพันธ์ 2553)
bullet กระทู้ถาม เรื่อง การค้นพบร่องรอยของมนุษย์ยุคก่อนประวัติศาสตร์ ที่จังหวัดตรัง
bullet กระทู้ถาม เรื่อง การแก้ไขปัญหาการให้บริการของ บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) และสถานีขนส่งจังหวัดกระบี่ ไม่มีคุณภาพในการให้บริการแก่ประชาชน
bullet กระทู้ถาม เรื่อง ปัญหาการจราจรติดขัดช่วงระหว่างตำบลบางพระ ตำบลสุรศักดิ์ และตำบลศรีราชา จังหวัดชลบุรี
bullet การประชุมใหญ่สมัชชารัฐสภาอาเซียน ครั้งที่ 29 ระหว่างวันที่ 19-24 สิงหาคม 2551 ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์
bullet การประชุมประจำปีรัฐสภาภาคพื้นเอเชียและแปซิฟิก (APPF) ครั้งที่ 17 ระหว่างวันที่ 11-15 มกราคม 2552 ณ กรุงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
bullet รายงานการเดินทางเยือนสาธารณรัฐอินโดนีเซีย ของนายชัย ชิดชอบ ประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎร ระหว่างวันที่ 22-25 ตุลาคม 2551
bullet รายงานการเดินทางเยือนราชอาณาจักรบาห์เรน และสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์อย่างเป็นทางการ ของนายชัย ชิดชอบ ประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎร ระหว่างวันที่ 1-7 มีนาคม 2552
bullet คู่มือการเดินทางเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และราชอาณาจักรกัมพูชาอย่างเป็นทางการ ของนายชัย ชิดชอบ ประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎร และคณะผู้แทนไทย ระหว่างวันที่ 21-24 กรกฎาคม 2552
bullet รายงานการเดินทางเยือนเนการาบรูไนดารุสซาลามอย่างเป็นทางการ นำโดย นายชัย ชิดชอบ ประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎร ระหว่างวันที่ 27-28 กรกฎาคม 2552
bullet รายงานการเดินทางเยือนสาธารณรัฐอินเดียอย่างเป็นทางการ ของคณะผู้แทนรัฐสภาไทย นำโดย นายชัย ชิดชอบ ประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎร ตามคำเชิญของประธานโลกสภา ระหว่างวันที่ 18-24 ธันวาคม 2552
bullet สรุปรายงานการเดินทางเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของสภาประชาชนแห่งชาติสาธารณรัฐประชาชนจีน ของนายชัย ชิดชอบ ประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎร และคณะผู้แทนรัฐสภาไทย ระหว่างวันที่ 9-16 มกราคม 2553
bullet รายงานการศึกษาดูงานต่างประเทศ ของคณะกรรมการข้าราชการฝ่ายรัฐสภา (ก.ร.) ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา และประเทศแคนาดา
bullet รายงานการศึกษาดูงานต่างประเทศ ของคณะกรรมการข้าราชการฝ่ายรัฐสภา (ก.ร.) ณ ประเทศนิวซีแลนด์ และเครือรัฐออสเตรเลีย
bullet รายงานการเดินทางไปศึกษาดูงานด้านอุตสาหกรรมและเจรจาธุรกิจเกี่ยวกับการส่งเสริมอุตสาหกรรม ณ ประเทศญี่ปุ่น ของคณะกรรมาธิการการอุตสาหกรรม สภาผู้แทนราษฎร
bullet รายงานการเดินทางไปศึกษาดูงานต่างประเทศ ของคณะกรรมาธิการการพัฒนาเศรษฐกิจ สภาผู้แทนราษฎร ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน
bullet รายงานการเดินทางไปศึกษาดูงานต่างประเทศ ของคณะกรรมาธิการการพัฒนาเศรษฐกิจ สภาผู้แทนราษฎร ณ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
bullet สรุปผลการเดินทางศึกษาดูงาน ของคณะกรรมาธิการแก้ไขปัญหาหนี้สินแห่งชาติ สภาผู้แทนราษฎร ณ สาธารณรัฐอิตาลี
bullet รายงานการเดินทางไปศึกษาดูงาน ของคณะกรรมาธิการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ สภาผู้แทนราษฎร ณ สมาพันธรัฐสวิส และสาธารณรัฐออสเตรีย
bullet รายงานการศึกษาดูงาน ณ สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ของคณะกรรมาธิการการศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม สภาผู้แทนราษฎร
bullet รายงานการศึกษาดูงานในต่างประเทศ ของคณะกรรมาธิการการปกครองส่วนท้องถิ่น ณ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
bullet รายงานการศึกษาดูงานต่างประเทศ ณ เมืองเพิร์ธ เครือรัฐออสเตรเลีย ของคณะกรรมาธิการความมั่นคงแห่งรัฐ สภาผู้แทนราษฎร
bullet รายงานการเดินทางไปศึกษาดูงานเกี่ยวกับความมั่นคงทางด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ของคณะกรรมาธิการความมั่นคงแห่งรัฐ สภาผู้แทนราษฎร
bullet รายงานผลการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ. 2551
bullet ญัตติด่วน เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาและหาแนวทางแก้ไขปัญหามาบตาพุด
bullet รายงานการรับและการใช้จ่ายเงินกองทุนค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
bullet รายงานการเงินของเงินทุนหมุนเวียนยางพาราประจำปี 2551
bullet รายงานการเงินของกองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรกรและผู้ยากจน ประจำปี 2551
<< ครั้งที่ 9 (พุธที่ 24 กุมภาพันธ์ 2553)
bullet ร่างพระราชบัญญัติเงินเดือน เงินประจำตำแหน่ง และประโยชน์ตอบแทนอื่นของประธานศาลรัฐธรรมนูญ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ประธานกรรมการและกรรมการการเลือกตั้ง ประธานผู้ตรวจการแผ่นดินและผู้ตรวจการแผ่นดิน ประธานกรรมการและกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ และประธานกรรมการและกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
bullet ร่างข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
bullet ร่างพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
bullet ร่างพระราชบัญญัติวัฒนธรรมแห่งชาติ พ.ศ. ....
bullet ร่างพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (กระทรวงวัฒนธรรม)
<< ครั้งที่ 8 (พฤหัสบดีที่ 18 กุมภาพันธ์ 2553)
bullet กระทู้ถาม เรื่อง การรับนักศึกษาหลักสูตรการฝึกวิชาทหาร
bullet กระทู้ถาม เรื่อง การประกันรายได้ของเกษตรกรชาวนาจังหวัดลำพูน
bullet กระทู้ถาม เรื่อง ปัญหาการก่อสร้างฝายหัวนา อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ
bullet รายงานการศึกษาดูงานต่างประเทศเกี่ยวกับระบบงานรัฐสภา ด้านนิติบัญญัติ ของคณะกรรมาธิการกิจการสภาผู้แทนราษฎร ณ สาธารณรัฐเกาหลี
bullet รายงานการศึกษาดูงานด้านการพัฒนาการเมือง การสื่อสารมวลชนและการมีส่วนร่วมของประชาชน ของคณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมือง การสื่อสารมวลชนและการมีส่วนร่วมของประชาชน ณ ราชอาณาจักรสเปน
bullet รายงานสรุปผลการเดินทางศึกษาดูงานและเจรจาธุรกิจด้านแรงงานของ คณะกรรมาธิการการแรงงาน สภาผู้แทนราษฎร ณ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
bullet รายงานผลการศึกษาดูงาน คณะกรรมาธิการการที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สภาผู้แทนราษฎร ณ เครือรัฐออสเตรเลีย
bullet รายงานผลการศึกษาดูงาน คณะกรรมาธิการการที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สภาผู้แทนราษฎร ณ เขตบริหารพิเศษฮ่องกง สาธารณรัฐประชาชนจีน
bullet รายงานการศึกษาดูงานของ คณะกรรมาธิการการเงิน การคลัง การธนาคารและสถาบันการเงิน สภาผู้แทนราษฎร ณ ประเทศญี่ปุ่น และนครเซี่ยงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน
bullet รายงานการเดินทางไปศึกษาดูงาน ณ ประเทศญี่ปุ่น ของคณะกรรมาธิการการปกครอง สภาผู้แทนราษฎร
bullet รายงานการเดินทางไปศึกษาดูงาน คณะกรรมาธิการการปกครอง สภาผู้แทนราษฎร ณ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
bullet รายงานการศึกษาดูงานในต่างประเทศ ของคณะกรรมาธิการการปกครองส่วนท้องถิ่น ณ สมาพันธรัฐสวิส
bullet ญัตติด่วน เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาการบริหารเศรษฐกิจที่ผิดพลาด
bullet ญัตติด่วน เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อติดตามและตรวจสอบผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของประเทศไทยในด้านสิทธิมนุษยชน
bullet ญัตติด่วน เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อติดตามและตรวจสอบโครงการตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 ของรัฐบาล
bullet ญัตติด่วน เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายเงินที่ได้จากการกู้ตามพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลัง กู้เงินเพื่อฟื้นฟูและเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ พ.ศ. 2552
bullet ญัตติด่วน เรื่อง จัดสรรสวัสดิการอาสาสมัครภาครัฐ
bullet ญัตติด่วน เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษา แนวทางการดำเนินการโครงการก่อสร้างทางรถไฟไปยังกลุ่มจังหวัดภาคใต้ ฝั่งอันดามัน (จังหวัดกระบี่ จังหวัดพังงา จังหวัดภูเก็ต)
bullet ญัตติด่วน เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการพัฒนาการกีฬาของประเทศไทย
bullet ญัตติด่วน เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการแก้ไขปัญหามลพิษ ที่เกิดจากโรงงานแหล่งอุตสาหกรรมอย่างเป็นระบบ
bullet ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาปัญหาการบินไทยหยุดให้บริการ
bullet รายงานการรับและการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 ของสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน)
bullet รายงานการรับและการใช้จ่ายเงินที่ไม่ต้องนำส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน (กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์)
bullet รายงานการรับและการใช้จ่ายเงินที่ไม่ต้องนำส่งเป็นรายได้แผ่นดินตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา 170 สำหรับสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
bullet รายงานการรับและใช้จ่ายเงินกองทุนบริหารเงินกู้เพื่อการปรับปรุงโครงสร้างหนี้สาธารณะและพัฒนาตลาดตราสารหนี้ในประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
bullet รายงานการรับและใช้จ่ายเงินของกองทุนเพื่อการชำระคืนต้นเงินกู้ชดใช้ ความเสียหายของกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
bullet รายงานเงินรายได้ที่ไม่ต้องนำส่งเป็นรายได้แผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 ของกรมชลประทาน
bullet รายงานเงินรายได้ที่ไม่ต้องนำเงินส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 ของกรมชลประทาน
bullet รายงานการรับ - จ่ายเงินและเงินคงเหลือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550-2551 ของกรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
bullet รายงานการรับ - จ่ายเงินและเงินคงเหลือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551-2552 ของกรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
bullet รายงานการรับ - จ่ายเงินและเงินคงเหลือ ประเภทเงินฝากต่าง ๆ และรายงานการ รับ-จ่ายเงินและเงินคงเหลือ ประเภทเงินสินบนรางวัล สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 ของกรมการจัดหางาน
bullet งบการเงินและรายงานรายรับและรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 ของกรมการข้าว
bullet รายงานการรับและการใช้จ่ายเงิน ของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ (องค์การมหาชน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
bullet รายงานการเงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ.2551
bullet รายงานการเงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
bullet รายงานการรับและการใช้จ่ายเงินของกองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ และเงินนอกงบประมาณ กรมโยธาธิการและผังเมือง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
bullet รายงานการรับและการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 ของบริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด กระทรวงคมนาคม
bullet รายงานการรับ-จ่ายเงินและเงินคงเหลือ ประเภทเงินนอกงบประมาณ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
bullet รายงานผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551
bullet รายงานการรับและการใช้จ่ายเงินของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551
bullet รายงานการรับ – จ่ายเงินและเงินคงเหลือประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
bullet รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงินกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2551 2550 และ 2549
bullet ญัตติด่วน เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหาและป้องกันการสูญพันธุ์ของพะยูน
<< ครั้งที่ 6 (พุธที่ 10 กุมภาพันธ์ 2553)
bullet รับทราบวุฒิสภาเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ (ฉบับที่..) พ.ศ. .... ซึ่งสภาผู้แทนราษฎรเห็นชอบแล้ว
bullet รับทราบการพิจารณาของวุฒิสภา จำนวน 3 เรื่อง
bullet ร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ....
bullet ร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (นางสาวผ่องศรี ธาราภูมิ กับคณะ เป็นผู้เสนอ)
bullet ร่างพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (นางสาวผ่องศรี ธาราภูมิ กับคณะ เป็นผู้เสนอ)
bullet ร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (นางสาวผ่องศรี ธาราภูมิ กับคณะ เป็นผู้เสนอ)
bullet ร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (นายประสิทธิ์ ชัยวิรัตนะ กับคณะ เป็นผู้เสนอ)
bullet ร่างพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (นายประสิทธิ์ ชัยวิรัตนะ กับคณะ เป็นผู้เสนอ)
bullet ร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (นายประสิทธิ์ ชัยวิรัตนะ กับคณะ เป็นผู้เสนอ)
bullet ร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (นายวิทธยา บริบูรณ์ทรัพย์ กับประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งจำนวน 12,602 คน เป็นผู้เสนอ)
bullet ร่างพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (นายวิทธยา บริบูรณ์ทรัพย์ กับประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งจำนวน 12,602 คน เป็นผู้เสนอ)
bullet ร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (นายวิทธยา บริบูรณ์ทรัพย์ กับประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งจำนวน 12,602 คน เป็นผู้เสนอ)
<< ครั้งที่ 5 (พฤหัสบดีที่ 4 กุมภาพันธ์ 2553)
bullet กระทู้ถาม เรื่อง การประกันราคาพืชผลทางการเกษตรประเภทผลไม้
bullet กระทู้ถาม เรื่อง ปัญหาความเดือดร้อนของเกษตรกรผู้ปลูกหน่อไม้ฝรั่งและข้าวโพดฝักอ่อน
bullet กระทู้ถาม เรื่อง การก่อสร้างถนน 4 ช่องจราจร เชื่อมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนใต้และภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
bullet สรุปรายงานผลการเดินทางศึกษาดูงานต่างประเทศ ของคณะกรรมาธิการการตำรวจ สภาผู้แทนราษฎร ณ เครือรัฐออสเตรเลีย
bullet สรุปรายงานผลการเดินทางศึกษาดูงานต่างประเทศ ของคณะกรรมาธิการการตำรวจ สภาผู้แทนราษฎร ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน
bullet รายงานการเดินทางไปศึกษาดูงาน คณะกรรมาธิการส่งเสริมราคาผลิตผลเกษตรกรรม ณ เครือรัฐออสเตรเลีย
bullet รายงานการเดินทางไปศึกษาดูงานและเจรจาธุรกิจด้านการเกษตรและสหกรณ์ ของคณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ สภาผู้แทนราษฎร ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น
bullet รายงานการศึกษาดูงานด้านนิติบัญญัติเกี่ยวกับระบบงานรัฐสภา ของคณะกรรมาธิการกิจการสภาผู้แทนราษฎร ณ สาธารณรัฐอินเดีย
bullet รายงานการเดินทางไปศึกษาดูงานด้านระบบบประมาณและวิธีการติดตามตรวจสอบการบริหารงบประมาณ คณะกรรมาธิการติดตามการบริหารงบประมาณ สภาผู้แทนราษฎร ณ สาธารณรัฐฝรั่งเศส
bullet รายงานสรุปผลการเดินทางศึกษาดูงานและเจรจาธุรกิจด้านแรงงาน ของคณะกรรมาธิการการแรงงาน สภาผู้แทนราษฎร ณ ประเทศนิวซีแลนด์
bullet รายงานการเดินทางไปศึกษาดูงาน คณะกรรมาธิการการพาณิชย์และทรัพย์สินทางปัญญา สภาผู้แทนราษฎร ณ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
bullet รายงานการเดินทางไปศึกษาดูงาน คณะกรรมาธิการการพาณิชย์และทรัพย์สินทางปัญญา สภาผู้แทนราษฎร ณ เขตบริหารพิเศษฮ่องกง
bullet รายงานการเดินทางศึกษาดูงาน ของคณะกรรมาธิการการพาณิชย์และทรัพย์สินทางปัญญา สภาผู้แทนราษฎร ณ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
bullet รายงานผลการปฏิบัติ การรักษาความปลอดภัยการประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศอาเซียน ครั้งที่ 42 และการประชุมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตในห้วงวันที่ 10-24 กรกฎาคม 2552
bullet รายงานผลการปฏิบัติ การประกาศใช้พระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พื้นที่เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ในห้วงวันที่ 29 สิงหาคม ถึงวันที่ 1 กันยายน 2552
bullet รายงานประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในประเทศไทย ปี 2547-2550 ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
bullet รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี 2551 ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
bullet รายงานการโอนงบประมาณรายจ่ายของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
bullet รายงานผลการดำเนินการตามมาตรา 17 แห่งพระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
bullet รายงานการกู้เงินตามพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อฟื้นฟูและเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ พ.ศ. 2552 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
bullet รายงานการปฏิบัติงานของศาลปกครองและสำนักงานศาลปกครอง ประจำปี 2551
bullet รายงานการรับและการใช้จ่ายเงินที่ไม่ต้องนำเงินส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน ของกองทุนพัฒนาการเมืองภาคพลเมือง สถาบันพระปกเกล้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
bullet รายงานการรับและการใช้จ่ายเงินของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ (องค์การมหาชน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551
bullet รายงานการรับและการใช้จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 ของกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
bullet ญัตติด่วน เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาการจัดสร้างเขื่อนกั้นแม่น้ำโขงเพื่อการเกษตรในจังหวัดมุกดาหาร
bullet ญัตติด่วน เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาปัญหาที่ดินติดริมแม่น้ำโขง
bullet ญัตติด่วน เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการดำเนินการพัฒนาการท่องเที่ยวของภาคใต้
<< ครั้งที่ 4 (พุธที่ 3 กุมภาพันธ์ 2553)
bullet รายงานของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย พ.ศ. .... สภาผู้แทนราษฎร
bullet ร่างพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการกักขังตามประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
bullet ร่างพระราชบัญญัติกำลังพลสำรอง พ.ศ. ....
bullet ร่างพระราชบัญญัติรับราชการทหาร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
bullet ตั้งซ่อมกรรมาธิการสามัญประจำสภา ในคณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ แทนตำแหน่งที่ว่าง
<< ครั้งที่ 3 (พฤหัสบดีที่ 28 มกราคม 2553)
bullet กระทู้ถาม เรื่อง ขอให้มีรถโดยสารประจำทางขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) วิ่งบริการราษฎรในพื้นที่ อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร
bullet กระทู้ถาม เรื่อง การพัฒนาลุ่มน้ำพะเนียง จังหวัดหนองบัวลำภู
bullet กระทู้ถาม เรื่อง นโยบายการพัฒนากีฬาของรัฐบาล
bullet สรุปรายงานการเดินทางของคณะกรรมาธิการการคุ้มครองผู้บริโภค สภาผู้แทนราษฎร เดินทางไปศึกษาดูงาน ณ ราชอาณาจักรสวีเดน ราชอาณาจักรนอร์เวย์ และราชอาณาจักรเดนมาร์ก
bullet รายงานการเดินทางไปศึกษาดูงานด้านการคุ้มครองผู้บริโภค ของคณะกรรมาธิการการคุ้มครองผู้บริโภค สภาผู้แทนราษฎร ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน
bullet รายงานผลการศึกษาดูงาน คณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สภาผู้แทนราษฎร ณ ราชอาณาจักรสวีเดน และสหพันธรัฐรัสเซีย
bullet รายงานผลการศึกษาดูงาน คณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สภาผู้แทนราษฎร ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน
bullet รายงานการเดินทางศึกษาดูงานด้านการสาธารณสุข ของคณะกรรมาธิการการสาธารณสุข สภาผู้แทนราษฎร ณ สาธารณรัฐฝรั่งเศส และสมาพันธรัฐสวิส
bullet รายงานการเดินทางไปศึกษาดูงานด้านพลังงาน ระหว่างวันอังคารที่ 28 กรกฎาคม ถึงวันพุธที่ 5 สิงหาคม 2552 ณ สาธารณรัฐอิตาลี สหพันธรัฐเยอรมัน และสาธารณรัฐฝรั่งเศส ของคณะกรรมาธิการการพลังงาน สภาผู้แทนราษฎร
bullet รายชื่อบุคคลผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
<< ครั้งที่ 2 (พุธที่ 27 มกราคม 2553)
bullet รับทราบเรื่องวุฒิสภา ลงมติร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. .... คะแนนเสียงเห็นชอบด้วยกับสภาผู้แทนราษฎร มีไม่มากกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของวุฒิสภา ตามมาตรา 140 (2) ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
bullet รายงานของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร พ.ศ. .... สภาผู้แทนราษฎร
bullet พิจารณากรณีวุฒิสภาแก้ไขเพิ่มเติมร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
bullet พิจารณากรณีวุฒิสภาแก้ไขเพิ่มเติมร่างพระราชบัญญัติการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ...
bullet ร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
bullet ร่างพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
bullet ร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
bullet ร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. .... (คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ)
bullet ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
bullet ร่างพระราชบัญญัติมาตรการแทนการฟ้องคดีอาญา พ.ศ. ....
bullet ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (แก้ไขเพิ่มเติมความผิดเกี่ยวกับการกระท าความผิดฐานหมิ่นประมาทต่อพระมหากษัตริย์)
bullet ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย พ.ศ. ....
bullet ร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. .... (นายไพโรจน์ ตันบรรจง กับคณะ เป็นผู้เสนอ)
bullet ร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. .... (นายนคร มาฉิม กับคณะ เป็นผู้เสนอ)
bullet ตั้งซ่อมกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. .... แทนตำแหน่งที่ว่าง
<< ครั้งที่ 1 (พฤหัสบดีที่ 21 มกราคม 2553)
bullet กระทู้ถาม เรื่อง การป้องกันและลดอุบัติเหตุจากการขับขี่ยานพาหนะ
bullet กระทู้ถาม เรื่อง ขอขยายช่องทางจราจร ถนนทางหลวงหมายเลข 1065 1275 1063 และ 126 (วงแหวนรอบนอก) จังหวัดพิษณุโลก เป็นสี่ช่องทางจราจร
bullet กระทู้ถาม เรื่อง การกำกับดูแลตลาดพลังงาน
bullet (สำเนา) พระราชกฤษฎีกาเรียกประชุมรัฐสภาสมัยประชุมสามัญทั่วไป พ.ศ. 2553
bullet คำสั่งศาลฎีกา กรณีคณะกรรมการการเลือกตั้งได้ยื่นคำร้องขอให้ศาลฎีกา สั่งให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรใหม่
bullet คำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ กรณีประธานสภาผู้แทนราษฎรส่งเรื่องของคณะกรรมการการเลือกตั้งขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าสมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสิ้นสุดลง
bullet ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสงขลา เขตเลือกตั้งที่ 1 แทนตำแหน่งที่ว่าง
bullet ข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา ร่างพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
bullet ข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญและข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการร่วมกันเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการออกเสียงประชามติ พ.ศ. ....
bullet การดำเนินการตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ เพื่อสร้างกิจการรถไฟฟ้า โครงการรถไฟฟ้ามหานครสายเฉลิมรัชมงคล ในท้องที่เขตบางซื่อ เขตจตุจักร เขตห้วยขวาง เขตดินแดงเขตราชเทวี เขตวัฒนา เขตคลองเตย เขตปทุมวัน และเขตสาทร กรุงเทพมหานคร พ.ศ. ....
bullet รายงานการศึกษาดูงาน ของคณะกรรมาธิการสามัญ คณะกรรมาธิการกิจการองค์กรตามรัฐธรรมนูญ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน และกองทุน สภาผู้แทนราษฎร ณ สาธารณรัฐเกาหลี (ใต้)
bullet รายงานการเดินทางไปศึกษาดูงาน ของคณะกรรมาธิการการกฎหมาย การยุติธรรมและสิทธิมนุษยชน ณ ราชอาณาจักรนอร์เวย์
bullet สรุปรายงานศึกษาดูงานและเจรจาธุรกิจเกี่ยวกับด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และโทรคมนาคม ของคณะกรรมาธิการการสื่อสารและโทรคมนาคม สภาผู้แทนราษฎร ณ สาธารณรัฐอิตาลี สมาพันธรัฐสวิส และสาธารณรัฐฝรั่งเศส
bullet สรุปรายงานศึกษาดูงานและเจรจาธุรกิจเกี่ยวกับด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และโทรคมนาคม ของคณะกรรมาธิการการสื่อสารและโทรคมนาคม สภาผู้แทนราษฎร ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน
bullet รายงานคณะกรรมาธิการการศึกษา สภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 23 เรื่อง สรุปผลการเดินทางไปศึกษาดูงาน เจรจาธุรกิจ และหารือความร่วมมือด้านการศึกษา ณ สาธารณรัฐฟินแลนด์
bullet รายงานการเดินทางไปศึกษาดูงาน ของคณะกรรมาธิการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ สภาผู้แทนราษฎร ณ สาธารณรัฐเกาหลี
bullet รายงานการศึกษาดูงาน ของคณะกรรมาธิการการสวัสดิการสังคม สภาผู้แทนราษฎร ณ ประเทศญี่ปุ่น
bullet รายงานการศึกษาดูงาน ของคณะกรรมาธิการการสวัสดิการสังคม สภาผู้แทนราษฎร ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน
bullet สรุปผลการเดินทางศึกษาดูงานด้านกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุและผู้พิการ ของคณะกรรมาธิการกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุและผู้พิการ สภาผู้แทนราษฎร ณ ประเทศมาเลเซีย
bullet สรุปผลการเดินทางศึกษาดูงานด้านการป้องกันและบรรเทาผลกระทบที่เกิดจากภัยธรรมชาติ และสาธารณภัย ของคณะกรรมาธิการการป้องกันและบรรเทาผลกระทบจากภัยธรรมชาติ และสาธารณภัย สภาผู้แทนราษฎร ณ เครือรัฐออสเตรเลีย
bullet สรุปรายงานการเดินทางศึกษาดูงาน ของคณะกรรมาธิการการคมนาคม สภาผู้แทนราษฎร ณ ประเทศญี่ปุ่น
bullet รายงานผลการพิจารณาศึกษาปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ สภาผู้แทนราษฎร
bullet รายงานผลการพิจารณาศึกษา เรื่อง "การดำเนินงานเกี่ยวกับโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบ 1900 MHz ของบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)" ของคณะกรรมาธิการการสื่อสารและโทรคมนาคม สภาผู้แทนราษฎร
bullet การประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 23 ปีที่ 2 (สมัยสามัญนิติบัญญัติ)
 
<< ครั้งที่ 28 (พฤหัสบดีที่ 26 พฤศจิกายน 2552)
bullet กระทู้ถาม เรื่อง การขึ้นภาษีสรรพสามิตและการเก็บเงินเข้ากองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง
bullet กระทู้ถาม เรื่อง ความคืบหน้าในการพัฒนาการกีฬา
bullet กระทู้ถาม เรื่อง การปรับปรุงโครงการบริหารในกระทรวงศึกษาธิการ
bullet กระทู้ถาม เรื่อง เพลี้ยแป้งระบาดหนักในจังหวัดนครราชสีมา
bullet รายงานสรุปผลการดำเนินงานของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจตามข้อสังเกต ของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 ของสภาผู้แทนราษฎร
bullet รายงานของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างข้อบังคับว่าด้วยประมวลจริยธรรมของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและกรรมาธิการ พ.ศ. .... สภาผู้แทนราษฎร
<< ครั้งที่ 27 (พุธที่ 25 พฤศจิกายน 2552)
bullet รายงานของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. ....
bullet ร่างพระราชบัญญัติองค์การอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. .... (คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ)
bullet ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ)
bullet ร่างพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ)
bullet ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. .... (คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ)
bullet ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (นายเจริญ จรรย์โกมล กับคณะ เป็นผู้เสนอ)
bullet ร่างพระราชบัญญัติองค์การอิสระผู้บริโภค พ.ศ. .... (นางสาวเฉลิมลักษณ์ เก็บทรัพย์ กับคณะ เป็นผู้เสนอ)
bullet ร่างพระราชบัญญัติองค์การอิสระผู้บริโภค พ.ศ. .... (นางสาวสารี อ๋องสมหวัง กับประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งจำนวน 11,230 คน เป็นผู้เสนอ)
bullet ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. .... (นายนายอภิชาต ศักดิเศรษฐ์ กับคณะ เป็นผู้เสนอ)
bullet ร่างพระราชบัญญัติการยกเลิกการสงวนหวงห้ามที่ดินที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ของทางราชการ พ.ศ. .... (นางวรศุลี สุวรรณปริสุทธิ์ กับคณะ เป็นผู้เสนอ)
bullet ร่างพระราชบัญญัติการยกเลิกการสงวนหวงห้ามที่ดินที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ของทางราชการ พ.ศ. .... (นายปัญญา ศรีปัญญา กับคณะ เป็นผู้เสนอ)
bullet ร่างพระราชบัญญัติการส่งเสริมการใช้สิทธิชุมนุมในที่สาธารณะ พ.ศ. ....
<< ครั้งที่ 26 (พุธที่ 18 พฤศจิกายน 2552)
bullet รับทราบการพิจารณาของวุฒิสภา จำนวน 2 เรื่อง
bullet กรอบการใช้จ่ายเงินกู้ตามพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อฟื้นฟูและเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ พ.ศ. 2552
bullet รายงานของคณะกรรมาธิการร่วมกันเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... รัฐสภา
bullet พิจารณากรณีวุฒิสภาแก้ไขเพิ่มเติมร่างพระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
bullet สำเนาคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ กรณีการพิจารณาความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการออกเสียงประชามติ พ.ศ. .... ตามมาตรา 141 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
bullet ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
bullet ร่างพระราชบัญญัติวัฒนธรรมแห่งชาติ พ.ศ. .... (นางพัฒนา สังขทรัพย์ กับคณะ เป็นผู้เสนอ)
bullet ร่างพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (นางพัฒนา สังขทรัพย์ กับคณะ เป็นผู้เสนอ)
bullet ร่างพระราชบัญญัติสำนักงานบริหารราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. .... (นายนิพนธ์ บุญญามณี กับคณะ เป็นผู้เสนอ)
bullet ร่างพระราชบัญญัติสำนักงานบริหารราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. .... (นายแวมาฮาดี แวดาโอะ กับคณะ เป็นผู้เสนอ)
bullet ร่างพระราชบัญญัติสำนักงานบริหารราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. .... (นายวิรัตน์ กัลยาศิริ กับคณะ เป็นผู้เสนอ)
bullet ร่างพระราชบัญญัติสำนักงานบริหารราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. .... (นางรัชฎาภรณ์ แก้วสนิท กับคณะ เป็นผู้เสนอ)
bullet ร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศูนย์อำนวยการบริหารราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. ....
<< ครั้งที่ 25 (พุธที่ 11 พฤศจิกายน 2552)
bullet รับทราบเรื่องวุฒิสภา ได้รับทราบรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 ของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
bullet ร่างพระราชบัญญัติการบริหารราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. ....
bullet ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
bullet พิจารณากรณีวุฒิสภาแก้ไขเพิ่มเติมร่างพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
bullet ร่างพระราชบัญญัติวัฒนธรรมแห่งชาติ พ.ศ. .... (คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ)
bullet ร่างพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ)
bullet ร่างพระราชบัญญัติวัฒนธรรมแห่งชาติ พ.ศ. .... (นางสาวผ่องศรี ธาราภูมิ กับคณะ เป็นผู้เสนอ)
bullet ร่างพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (นางสาวผ่องศรี ธาราภูมิ กับคณะ เป็นผู้เสนอ)
bullet ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (นายนิติวัฒน์ จันทร์สว่าง กับคณะ เป็นผู้เสนอ)
bullet ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (นางวรศุลี สุวรรณปริสุทธิ์ กับคณะ เป็นผู้เสนอ)
bullet ร่างพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. .... (นายนิติวัฒน์ จันทร์สว่าง กับคณะ เป็นผู้เสนอ)
bullet ร่างพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. .... (นางวรศุลี สุวรรณปริสุทธิ์ กับคณะ เป็นผู้เสนอ)
bullet ร่างพระราชบัญญัติกองทุนช่วยเหลือ ส่งเสริมเกษตรกร พ.ศ. ....
bullet ร่างพระราชบัญญัติกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร พ.ศ. .... (นางวรศุลี สุวรรณปริสุทธิ์ กับคณะ เป็นผู้เสนอ)
bullet ตั้งซ่อมกรรมาธิการสามัญประจำสภา ในคณะกรรมาธิการความมั่นคงแห่งรัฐ แทนตำแหน่งที่ว่าง
<< ครั้งที่ 24 (พฤหัสบดีที่ 5 พฤศจิกายน 2552)
bullet กระทู้ถาม เรื่อง การขึ้นภาษีสรรพสามิตและการเก็บเงินเข้ากองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง
bullet กระทู้ถาม เรื่อง โครงการสร้างฝายและพัฒนาระบบชลประทานบริเวณลำน้ำแม่ทา และลำน้ำแม่ลี้ จังหวัดลำพูน
bullet กระทู้ถาม เรื่อง การแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ
bullet รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี พ.ศ. 2551 ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
<< ครั้งที่ 23 (พุธที่ 4 พฤศจิกายน 2552)
bullet ตั้งซ่อมกรรมาธิการสามัญประจำสภา ในคณะกรรมาธิการแก้ไขปัญหาหนี้สินแห่งชาติ แทนตำแหน่งที่ว่าง
<< ครั้งที่ 22 (พฤหัสบดีที่ 29 ตุลาคม 2552)
bullet กระทู้ถาม เรื่อง การกำกับดูแลรัฐวิสาหกิจโดยปราศจากผลประโยชน์ทับซ้อน
bullet กระทู้ถาม เรื่อง จัดตั้งสนามบินจังหวัดพิษณุโลกให้เป็นสนามบินนานาชาติ
bullet กระทู้ถาม เรื่อง การขยายถนนจาก 2 ช่องจราจรเป็น 4 ช่องจราจรในเส้นทางระหว่างจังหวัดพัทลุง – จังหวัดตรัง
<< ครั้งที่ 21 (พุธที่ 28 ตุลาคม 2552)
bullet รับทราบการพิจารณาของวุฒิสภา จำนวน 2 เรื่อง
bullet ร่างพระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
bullet ร่างพระราชบัญญัติกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร พ.ศ. .... (นายรังสิกร ทิมาตฤกะ กับคณะ เป็นผู้เสนอ)
bullet ร่างพระราชบัญญัติกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร พ.ศ. .... (นางสาวผ่องศรี ธาราภูมิ กับคณะ เป็นผู้เสนอ)
<< ครั้งที่ 20 (พฤหัสบดีที่ 22 ตุลาคม 2552)
bullet กระทู้ถาม เรื่อง การซ่อมแซมถนนในจังหวัดหนองบัวลำภู
bullet กระทู้ถาม เรื่อง การแก้ไขปัญหามลภาวะให้แก่ผู้อยู่อาศัย ในการเคหะร่มเกล้า
bullet กระทู้ถาม เรื่อง การก่อสร้างถนนลาดยางเส้นทางบ้านเขาพระทอง - บ้านขาม ในโครงข่ายกรมทางหลวงชนบท
bullet รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 ของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
<< ครั้งที่ 19 (พุธที่ 21 ตุลาคม 2552)
bullet หนังสือ เรื่อง ขอขยายระยะเวลาการพิจารณาศึกษาของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาแก้ไขปัญหาที่ดินทำกิน กฎหมายเกี่ยวกับที่ดิน และเร่งรัดออกเอกสารสิทธิ์แก่ประชาชน
bullet ข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลจังหวัดที่อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ พ.ศ. ....
bullet รับทราบเรื่องวุฒิสภา ได้ลงมติเห็นชอบด้วยกับร่างพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (จัดตั้งกรมหม่อนไหม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์) ซึ่งสภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว
<< ครั้งที่ 18 (พฤหัสบดีที่ 15 ตุลาคม 2552)
bullet กระทู้ถาม เรื่อง ความชัดเจนในแนวทางการดำเนินโครงการธนาคารต้นไม้ตามนโยบายของรัฐบาล
bullet กระทู้ถาม เรื่อง โครงการงบประมาณแก้ปัญหาอุทกภัย
bullet กระทู้ถาม เรื่อง การสร้างเกาะกลางถนนสายสงขลา-หาดใหญ่ (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 407)
bullet กระทู้ถาม เรื่อง การก่อสร้างเขื่อนวังอิทกเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำในการอุปโภค บริโภค และการเกษตรกรรม
<< ครั้งที่ 17 (พุธที่ 14 ตุลาคม 2552)
bullet รับทราบเรื่องวุฒิสภา มีมติให้ขยายเวลาการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ ออกไปเป็นกรณีพิเศษ จำนวน 2 ฉบับ คือ ร่างพระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
bullet หนังสือขออนุญาตสภาผู้แทนราษฎร เพื่อพิจารณาคดีอาญา นายชาญชัย อิสระเสนารักษ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ในระหว่างสมัยประชุม ตามมาตรา 131 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
bullet พิจารณากรณีวุฒิสภาแก้ไขเพิ่มเติมร่างพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
bullet ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (เพิ่มเติมหลักเกณฑ์การริบทรัพย์และเพิ่มวิธีการริบทรัพย์สินตามมูลค่า)
bullet ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
<< ครั้งที่ 16 (พฤหัสบดีที่ 8 ตุลาคม 2552)
bullet กระทู้ถาม เรื่อง ความคืบหน้าในการดำเนินการก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน
bullet กระทู้ถาม เรื่อง ขอปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
bullet กระทู้ถาม เรื่อง ความชัดเจนในแนวทางการดำเนินโครงการธนาคารต้นไม้ตามนโยบายของรัฐบาล
bullet รายงานประจำปี 2551 ของสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
<< ครั้งที่ 15 (พุธที่ 7 ตุลาคม 2552)
bullet รับทราบการพิจารณาของวุฒิสภา จำนวน 2 เรื่อง
bullet พิจารณากรณีวุฒิสภาแก้ไขเพิ่มเติมร่างพระราชบัญญัติให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจ พ.ศ. ....
bullet ร่างพระราชบัญญัติกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร พ.ศ. ....
<< ครั้งที่ 14 (พฤหัสบดีที่ 1 ตุลาคม 2552)
bullet กระทู้ถาม เรื่อง การแก้ไขปัญหาเกลือทะเล
bullet กระทู้ถาม เรื่อง การซ่อมแซมถนนลาดยางเดิม (ระหว่างหมู่บ้าน)
bullet กระทู้ถาม เรื่อง การเพิ่มปริมาณกักเก็บน้ำในบึงบอระเพ็ด
bullet กระทู้ถาม เรื่อง ปัญหาคลื่นกัดเซาะชายฝั่งทะเลอันดามัน ในพื้นที่จังหวัดกระบี่ จังหวัดพังงา จังหวัดระนอง จังหวัดภูเก็ต จังหวัดตรังและจังหวัดสตูล
<< ครั้งที่ 13 (พุธที่ 30 กันยายน 2552)
bullet หนังสือ เรื่อง ข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการร่วมกันพิจารณา ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
bullet รับทราบการพิจารณาของวุฒิสภา เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลจังหวัดที่อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ พ.ศ. ....
bullet รายงานของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... สภาผู้แทนราษฎร
bullet รายงานของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... สภาผู้แทนราษฎร
bullet รายงานของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... สภาผู้แทนราษฎร
bullet ร่างพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
bullet ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
bullet ร่างพระราชบัญญัตระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
bullet ร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
bullet ร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
bullet ร่างพระราชบัญญัติสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. .... (นายสถาพร มณีรัตน์ กับคณะ เป็นผู้เสนอ)
bullet ร่างพระราชบัญญัติสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. .... (นางรัชฎาภรณ์ แก้วสนิท กับคณะ เป็นผู้เสนอ)
<< ครั้งที่ 12 (พฤหัสบดีที่ 24 กันยายน 2552)
bullet กระทู้ถาม เรื่อง โครงการปรับปรุงถนนดินลูกรัง และปรับปรุงถนนส่งเสริมการท่องเที่ยว
bullet กระทู้ถาม เรื่อง การแก้ไขปัญหาเกลือทะเล
bullet กระทู้ถาม เรื่อง โครงการก่อสร้างถนนเลี่ยงเมืองจังหวัดลำพูน
bullet รายงานกิจการประจำปี งบดุล บัญชีกำไรและขาดทุนสำหรับปีบัญชี 2551 (1 มกราคม 2551 – 31 ธันวาคม 2551) ของบรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย
<< ครั้งที่ 11 (พุธที่ 23 กันยายน 2552)
bullet รับทราบการพิจารณาของวุฒิสภา จำนวน 7 เรื่อง
bullet หนังสือ เรื่อง ข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา ร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลจังหวัดที่อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ พ.ศ. ....
bullet สำเนาคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ กรณีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เสนอความเห็นเพื่อขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 168 วรรคเจ็ดว่า การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2553 มีการกระทำด้วยประการใดๆ ที่มีผลให้สมาชิก สภาผู้แทนราษฎร หรือกรรมาธิการ มีส่วนไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมในการใช้งบประมาณรายจ่าย ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 168 วรรคหก หรือไม่
bullet รายงานของคณะกรรมาธิการร่วมกันเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการออกเสียงประชามติ พ.ศ. .... สภาผู้แทนราษฎร
bullet รายงานของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... สภาผู้แทนราษฎร
bullet รายงานของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการปฏิบัติต่ออากาศยานที่กระทำผิดกฎหมาย พ.ศ. .... สภาผู้แทนราษฎร
bullet ร่างพระราชบัญญัติตราสัญลักษณ์รัฐสภา พ.ศ. ....
bullet ร่างพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการกักขังตามประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
bullet ร่างพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
bullet ร่างพระราชบัญญัติการยกเลิกการสงวนหวงห้ามที่ดินที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ของทางราชการ พ.ศ. ....
bullet ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
bullet ร่างพระราชบัญญัติการยกเลิกการสงวนหวงห้ามที่ดินที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ของทางราชการ พ.ศ. ....
bullet ร่างพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
bullet ตั้งซ่อมกรรมาธิการการศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม แทนตำแหน่งที่ว่าง
bullet ขอถอนร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (แก้ไขเพิ่มเติมความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ ความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ในกระบวนการยุติธรรม และอายุความการฟ้องคดีบางประเภท) ซึ่งคณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ ออกจากระเบียบวาระการประชุม ตามข้อบังคับฯ ข้อ 53
<< ครั้งที่ 10 (พฤหัสบดีที่ 10 กันยายน 2552)
bullet กระทู้ถาม เรื่อง การขยายเส้นทางถนนทางหลวงในพื้นที่จังหวัดพัทลุง
bullet กระทู้ถาม เรื่อง ติดตามความคืบหน้าการก่อสร้างตลาดกลางสินค้าเกษตรภาคตะวันออก จังหวัดจันทบุรี
bullet กระทู้ถาม เรื่อง โครงการงบประมาณแก้ปัญหาอุทกภัยของกระทรวงมหาดไทย
<< ครั้งที่ 9 (พุธที่ 9 กันยายน 2552)
bullet หนังสือ เรื่อง ขยายเวลาการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจ พ.ศ. .... ออกไปเป็นกรณีพิเศษ
bullet หนังสือ เรื่อง รับทราบรายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงินกองทุนประกันสังคม ประจำปี 2549 และประจำปี 2550 และรายงานผลการปฏิบัติงานของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ประจำปี 2550
bullet ร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (นายทวีวัฒน์ ฤทธิ์ฤาชัย กับคณะ เป็นผู้เสนอ)
bullet ร่างพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (นายทวีวัฒน์ ฤทธิ์ฤาชัย กับคณะ เป็นผู้เสนอ)
bullet ร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (นายทวีวัฒน์ ฤทธิ์ฤาชัย กับคณะ เป็นผู้เสนอ)
bullet ร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (นางวรศุลี สุวรรณปริสุทธิ์ กับคณะ เป็นผู้เสนอ)
bullet ร่างพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (นางวรศุลี สุวรรณปริสุทธิ์ กับคณะ เป็นผู้เสนอ)
bullet ร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (นางวรศุลี สุวรรณปริสุทธิ์ กับคณะ เป็นผู้เสนอ)
bullet ร่างพระราชบัญญัติการยกเลิกการสงวนหวงห้ามที่ดินที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ของทางราชการ พ.ศ. .... (นายเรวัต สิรินุกุล กับคณะ เป็นผู้เสนอ)
bullet ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการออกคำสั่งเรียกของคณะกรรมาธิการสภาผู้แทนราษฎร และวุฒิสภา พ.ศ. ....
bullet ร่างพระราชบัญญัติการยกเลิกการสงวนหวงห้ามที่ดินที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ของทางราชการ พ.ศ. .... (นายประนอม โพธิ์คำ กับคณะ เป็นผู้เสนอ)
bullet ร่างพระราชบัญญัติสภาเกษตรกรแห่งชาติ พ.ศ. .... (นายภราดร ปริศนานันทกุล กับคณะ เป็นผู้เสนอ)
bullet ร่างพระราชบัญญัติสภาเกษตรกรแห่งชาติ พ.ศ. .... (นางวรศุลี สุวรรณปริสุทธิ์ กับคณะ เป็นผู้เสนอ)
bullet ร่างพระราชบัญญัติสภาเกษตรกรแห่งชาติ พ.ศ. .... (นายพิษณุ หัตถสงเคราะห์ กับคณะ เป็นผู้เสนอ)
bullet ขอถอนร่างพระราชบัญญัติวัฒนธรรมแห่งชาติ พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ซึ่งคณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ ออกจากระเบียบวาระการประชุม ตามข้อบังคับฯ ข้อ 53
bullet ตั้งซ่อมกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาแก้ไขปัญหาที่ดินทำกิน กฎหมายเกี่ยวกับที่ดิน และเร่งรัดออกเอกสารสิทธิ์แก่ประชาชน แทนตำแหน่งที่ว่าง
<< ครั้งที่ 8 (พฤหัสบดีที่ 3 กันยายน 2552)
bullet กระทู้ถาม เรื่อง การพัฒนาระบบขนส่งให้ครบวงจรเพื่อการส่งออก
bullet กระทู้ถาม เรื่อง นโยบายการออกโฉนดชุมชน
bullet กระทู้ถาม เรื่อง การพัฒนาระบบรถไฟโดยการนำรถไฟระบบรางคู่มาใช้และการพัฒนาทรัพย์สินของการรถไฟแห่งประเทศไทย
bullet รายงานการพัฒนาระบบราชการไทย ประจำปี พ.ศ. 2551 ของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)
<< ครั้งที่ 7 (พุธที่ 2 กันยายน 2552)
bullet รายงานของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. .... สภาผู้แทนราษฎร
bullet รายงานของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. .... สภาผู้แทนราษฎร
bullet ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมพัฒนาผู้รับงานไปทำที่บ้าน พ.ศ. ....
bullet ร่างพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... สภาผู้แทนราษฎร
<< ครั้งที่ 6 เป็นพิเศษ (พฤหัสบดีที่ 27 ถึงเสาร์ที่ 29 สิงหาคม 2552)
bullet รายงานของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553
 
<< ครั้งที่ 5 เป็นพิเศษ (พุธที่ 26 สิงหาคม 2552)
bullet รับทราบการพิจารณาของวุฒิสภา จำนวน 5 เรื่อง
bullet รายงานของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... สภาผู้แทนราษฎร
bullet รายงานของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
bullet รายงานของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... สภาผู้แทนราษฎร
bullet ร่างพระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ เพื่อสร้างทางพิเศษสายรามอินทรา-วงแหวนรอบนอก กรุงเทพมหานคร ในท้องที่เขตบางเขน เขตสายไหม และเขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร พ.ศ. ....
bullet ร่างพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. .... (คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ)
bullet ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ)
bullet ร่างพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. .... (นายสุชาติ ลายน้ำเงิน กับคณะ เป็นผู้เสนอ)
bullet ร่างพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. .... (นายเจริญ จรรย์โกมล กับคณะ เป็นผู้เสนอ)
bullet ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (นายสุชาติ ลายน้ำเงิน กับคณะ เป็นผู้เสนอ)
bullet ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (นายเจริญ จรรย์โกมล กับคณะ เป็นผู้เสนอ)
bullet ร่างพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมแก่ผู้ซึ่งกระทำความผิดเนื่องในการชุมนุมทางการเมืองของประชาชนระหว่างวันที่ 25 พฤษภาคม ถึงวันที่ 3 ธันวาคม 2551 และระหว่างวันที่ 26 มีนาคม ถึงวันที่ 14 เมษายน 2552 พ.ศ. ....
bullet ร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร พ.ศ. .... (นายธนา ชีรวินิจ กับคณะ เป็นผู้เสนอ)
<< ครั้งที่ 4 (พฤหัสบดีที่ 20 สิงหาคม 2552)
bullet กระทู้ถาม เรื่อง การดำเนินการของการเคหะแห่งชาติในโครงการที่อยู่อาศัยสำหรับผู้มีรายได้น้อย
bullet กระทู้ถาม เรื่อง การก่อสร้างถนนลาดยางตามกิจกรรมสนับสนุนยุทธศาสตร์การท่องเที่ยว
bullet กระทู้ถาม เรื่อง โครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในจังหวัดชัยภูมิ
bullet รายงานการโอนงบประมาณรายจ่ายตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 169 วรรคสาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2551 (1 เมษายน - 30 กันยายน 2551) ของสำนักงบประมาณ สำนักนายกรัฐมนตรี
<< ครั้งที่ 3 (พุธที่ 19 สิงหาคม 2552)
bullet รับทราบการพิจารณาของวุฒิสภา จำนวน 2 เรื่อง
bullet หนังสือ เรื่อง ญัตติด่วน เรื่อง ปัญหาสภาพอาคารแฟลตและที่พักอาศัย
bullet หนังสือ เรื่อง ข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดิน พ.ศ. ....
bullet ร่างพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
bullet ร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร พ.ศ. .... (คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ)
bullet ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้รับงานไปทำที่บ้าน พ.ศ. .... (คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ)
bullet ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมพัฒนาผู้รับงานไปทำที่บ้าน พ.ศ. .... (นายไพฑูรย์ แก้วทอง กับคณะ เป็นผู้เสนอ)
bullet ร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร พ.ศ. .... (นายวิชาญ มีนชัยนันท์ กับคณะ เป็นผู้เสนอ)
<< ครั้งที่ 2 เป็นพิเศษ (ศุกร์ที่ 14 สิงหาคม 2552)
bullet กระทู้ถาม เรื่อง สิทธิประโยชน์และการใช้ความคุ้มครองคนพิการตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550
bullet กระทู้ถาม เรื่อง การจัดสรรงบประมาณเพื่อก่อสร้างฝายน้ำล้นในตำบลควนขนุน
bullet กระทู้ถาม เรื่อง การสร้างวัฒนธรรมประชาธิปไตยในสังคมไทย
bullet รายงานการติดตามการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนกรณีตำรวจชุดปฏิบัติการปราบปรามยาเสพติด จังหวัดสุราษฎร์ธานี ข่มขู่บังคับและทำร้ายร่างกายเพื่อให้รับสารภาพ ตามรายงานผลการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชนที่ 18/2546 ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
bullet รายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงินกองทุนประกันสังคม สำนักงานประกันสังคม ของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
- รายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงินกองทุนประกันสังคม สำนักงานประกันสังคม สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2549 และ 2548
- รายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงินกองทุนประกันสังคม สำนักงานประกันสังคม สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550 และ 2549
bullet รายงานผลการปฏิบัติงานของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ประจำปี พ.ศ. 2550
- เอกสารสรุปรายงานผลการปฏิบัติงานของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ประจำปี พ.ศ. 2550
- รายงานประจำปี 2550 สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
bullet รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี 2551 ขององค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย
bullet รายงานประจำปี 2551 ของศาลรัฐธรรมนูญ
bullet ธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ของสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
bullet รายงานกิจการประจำปี 2551 ของธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย
bullet รายงานประจำปี 2551 ของธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
<< ครั้งที่ 1 เป็นพิเศษ (พฤหัสบดีที่ 13 สิงหาคม 2552)
bullet (สำเนา) พระราชกฤษฎีกาเรียกประชุมรัฐสภาสมัยประชุมสามัญนิติบัญญัติ พ.ศ. 2552
bullet (สำเนา) ประกาศแต่งตั้งกรรมการการเลือกตั้ง
bullet ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง แทนตำแหน่งที่ว่าง
bullet หนังสือ เรื่อง ขอลาออกจากการเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (นายสุเทพ เทือกสุบรรณ)
bullet หนังสือ เรื่อง แจ้งคำสั่งศาลฎีกา
bullet หนังสือ เรื่อง ขอขยายระยะเวลาการพิจารณาของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาแก้ไขปัญหาที่ดินทำกิน กฎหมายเกี่ยวกับที่ดิน และเร่งรัดออกเอกสารสิทธิ์แก่ประชาชน
bullet รับทราบการพิจารณาของวุฒิสภา จำนวน 5 เรื่อง
bullet รายงานของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ (ฉบับที่..) พ.ศ. ....
bullet รายงานของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลจังหวัดที่อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ พ.ศ. .... สภาผู้แทนราษฎร
bullet รายงานของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับที่..) พ.ศ. .... สภาผู้แทนราษฎร
bullet รายงานของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (ฉบับที่..) พ.ศ. .... สภาผู้แทนราษฎร
bullet รายงานของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (ฉบับที่..) พ.ศ. .... สภาผู้แทนราษฎร
bullet รายงานของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่..) พ.ศ. .... (จัดตั้งกรมหม่อนไหม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์) สภาผู้แทนราษฎร
bullet รายงานของคณะกรรมาธิการร่วมกันเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน พ.ศ. .... รัฐสภา
bullet รายงานของคณะกรรมาธิการร่วมกันเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (มาตรการภาษีเพื่อกระตุ้นและฟื้นฟูเศรษฐกิจ) รัฐสภา
bullet หนังสือ เรื่อง พระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527 (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2552
bullet ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
bullet หนังสือ เรื่อง การเสนอรายชื่อผู้สมควรแต่งตั้งให้เป็นกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ
bullet ร่างพระราชบัญญัติกำลังพลสำรอง พ.ศ. ....
bullet ร่างพระราชบัญญัติรับราชการทหาร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
bullet ร่างพระราชบัญญัติองค์กรปฏิรูปกฎหมาย พ.ศ. ....
bullet ตั้งซ่อมกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. .... แทนตำแหน่งที่ว่าง
bullet การประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 23 ปีที่ 2 (สมัยวิสามัญ)
 
<< ครั้งที่ 2 เป็นพิเศษ (พุธที่ 17 มิถุนายน 2552)
bullet ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553
bullet บันทึกวิเคราะห์สรุปสาระสำคัญ ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553
bullet งบประมาณโดยสังเขป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553
bullet เอกสารงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553
<< ครั้งที่ 1 เป็นพิเศษ (จันทร์ที่ 15 มิถุนายน 2552)
bullet (สำเนา) พระราชกฤษฎีกาเรียกประชุมสมัยวิสามัญแห่งรัฐสภา พ.ศ. 2552
bullet (สำเนา) ประกาศแต่งตั้งรัฐมนตรี
bullet การประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 23 ปีที่ 2 (สมัยสามัญทั่วไป)
 
<< ครั้งที่ 30 (พุธที่ 20 พฤษภาคม 2552)
bullet ร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลจังหวัดที่อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ พ.ศ. ....
bullet ร่างพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
bullet ร่างพระราชบัญญัติโคนมและผลิตภัณฑ์นม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
bullet ร่างพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
bullet ร่างพระราชบัญญัติอาหาร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
bullet ร่างพระราชบัญญัติคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย พ.ศ. ....
<< ครั้งที่ 29 เป็นพิเศษ (จันทร์ที่ 18 พฤษภาคม 2552)
bullet พระราชกําหนดให้อํานาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อฟื้นฟูและเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ พ.ศ. 2552
bullet พระราชกําหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติยาสูบ พ.ศ. 2509 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2552
bullet พระราชกําหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527 (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2552
bullet ร่างพระราชบัญญัติให้อํานาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจ พ.ศ. ....
<< ครั้งที่ 28 (พุธที่ 13 พฤษภาคม 2552)
bullet รับทราบเรื่องวุฒิสภาได้รับทราบรายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงินของสํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2550 และ 2549
bullet รับทราบเรื่องวุฒิสภาได้รับทราบรายงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ประจําปี 2551
bullet รายงานของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองการดําเนินงานของสถาบันความร่วมมือเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจลุ่มน้ำโขง พ.ศ. .... สภาผู้แทนราษฎร
bullet ร่างพระราชบัญญัติสภาเกษตรกรแห่งชาติ พ.ศ. ....
<< ครั้งที่ 27 (พฤหัสบดีที่ 7 พฤษภาคม 2552)
bullet กระทู้ถาม เรื่อง การสร้างเมืองยาง
bullet กระทู้ถาม เรื่อง นโยบายและมาตรการป้องกันนักเรียนตีกัน
bullet กระทู้ถาม เรื่อง มาตรการแก้ไขปัญหาเรื่องลําไย
bullet กระทู้ถาม เรื่อง การอนุมัติโครงการขยายเขตไฟฟ้าให้พื้นที่ทํากินทางการเกษตร (คขก.) โดยคณะรัฐมนตรี
bullet หนังสือขออนุญาตสภาผู้แทนราษฎร เพื่อเรียกตัว นายพิเชษฐ์ เชื้อเมืองพาน สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ไปทําการสอบสวนในคดีอาญา ในระหว่างสมัยประชุม ตามมาตรา 131 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
bullet ญัตติ เรื่อง ขอให้เร่งรัดรัฐบาลให้ส่งเสริมโรงเรียนอาชีวศึกษา และสถานศึกษาทั้งภาครัฐ และเอกชนสามารถเปิดการเรียนการสอนหลักสูตรพยาบาลและผู้ช่วยพยาบาลให้เพียงพอกับความต้องการของสังคมได้
<< ครั้งที่ 26 (พุธที่ 6 พฤษภาคม 2552)
bullet รับทราบเรื่องวุฒิสภาได้รับทราบรายงานประจําปี 2551 กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
bullet รับทราบเรื่องวุฒิสภาได้ลงมติตั้งกรรมาธิการร่วมกันฝ่ายวุฒิสภาเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติสํานักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน พ.ศ. ....
bullet ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ....
bullet ร่างพระราชบัญญัติโอนที่ดินซึ่งเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน ในท้องที่ตําบลหาดใหญ่ อําเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ให้แก่นางสุทิน บุพโก พ.ศ. ....
bullet ร่างพระราชบัญญัติสภาเกษตรกรแห่งชาติ พ.ศ. ....
bullet ร่างพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
<< ครั้งที่ 25 (พฤหัสบดีที่ 30 เมษายน 2552)
bullet กระทู้ถาม เรื่อง การปราบปรามยาเสพติด
bullet กระทู้ถาม เรื่อง ปัญหาตะกอนสะสมในบึงบอระเพ็ด
bullet กระทู้ถาม เรื่อง การสร้างเมืองยาง
bullet รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กทช.) ประจําปี พ.ศ. 2551
bullet รายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงินของสํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2550 และ 2549
bullet รายงานของคณะกรรมาธิการวิสามัญตรวจสอบคุณสมบัติผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน สภาผู้แทนราษฎร
bullet หนังสือขออนุญาตสภาผู้แทนราษฎร เพื่อเรียกตัว นายจตุพร พรหมพันธุ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ไปทำการสอบสวนในคดีอาญาและควบคุมตัว ในระหว่างสมัยประชุม ตามมาตรา 131 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
bullet ญัตติด่วน เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาวางมาตรการและติดตามผลตลอดจนแก้ไขปัญหาการดำเนินโครงการทุนการศึกษา 1 อำเภอ 1 ทุน ตามนโยบายของรัฐบาล พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร
<< ครั้งที่ 24 (พุธที่ 29 เมษายน 2552)
bullet รับทราบเรื่องวุฒิสภาได้ลงมติให้ขยายเวลาการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ออกไปเป็นกรณีพิเศษ ตามมาตรา 146 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
bullet รับทราบเรื่องวุฒิสภาได้ลงมติเห็นชอบด้วยกับร่างพระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ เพื่อสร้างกิจการรถไฟฟ้า โครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล ในท้องที่เขตบางซื่อ เขตจตุจักร เขตห้วยขวาง เขตดินแดง เขตราชเทวี เขตวัฒนา เขตคลองเตย เขตปทุมวัน และเขตสาธร กรุงเทพมหานคร พ.ศ. .... ซึ่งสภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว
bullet รายงานของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติเหรียญจักรมาลาและเหรียญจักรพรรดิมาลา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
bullet การพิจารณาความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดิน พ.ศ. .... ตามมาตรา 141 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ซึ่งศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยแล้ว
bullet พิจารณากรณีวุฒิสภาแก้ไขเพิ่มเติมร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ตามมาตรา 147 (3) ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
bullet ร่างพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
bullet ร่างพระราชบัญญัติโคนมและผลิตภัณฑ์นม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
bullet ร่างพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
bullet ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (นายสุขุมพงศ์ โง่นคำ กับคณะ เป็นผู้เสนอ)
bullet ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....(นายทศพล เพ็งส้ม กับคณะ เป็นผู้เสนอ)
<< ครั้งที่ 23 (พฤหัสบดีที่ 9 เมษายน 2552)
bullet กระทู้ถาม เรื่อง สนามบินนานาชาติหาดใหญ่
bullet กระทู้ถาม เรื่อง ปัญหาภัยแล้งและการขาดแคลนน้ำในการทําการเกษตรในจังหวัดพิษณุโลก
bullet กระทู้ถาม เรื่อง ความคืบหน้าโครงการก่อสร้างสะพานเชื่อมระหว่างเกาะลันตาน้อย – เกาะลันตาใหญ่ จังหวัดกระบี่
bullet รายงานประจําปี 2551 กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
<< ครั้งที่ 22 (พุธที่ 8 เมษายน 2552)
bullet พิจารณากรณีวุฒิสภาแก้ไขเพิ่มเติมร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ตามมาตรา 147 (3) ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
bullet ร่างพระราชบัญญัติสภาเกษตรกรแห่งชาติ พ.ศ. .... (นายเจริญ จรรย์โกมล กับคณะ เป็นผู้เสนอ)
bullet ร่างพระราชบัญญัติสภาเกษตรกรแห่งชาติ พ.ศ. .... (นายนพดล พลเสน กับคณะ เป็นผู้เสนอ)
bullet ร่างพระราชบัญญัติสภาเกษตรกรแห่งชาติ พ.ศ. .... (นายศุภชัย โพธิ์สุ กับคณะ เป็นผู้เสนอ)
bullet ร่างพระราชบัญญัติสภาเกษตรกรแห่งชาติ พ.ศ. .... (นายขยัน วิพรหมชัย กับคณะ เป็นผู้เสนอ)
bullet ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยความปรองดองแห่งชาติ พ.ศ. ....
bullet คณะกรรมาธิการวิสามัญตรวจสอบคุณสมบัติผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ขอขยายเวลาการพิจารณาเรื่องดังกล่าว ออกไปอีก 45 วัน นับแต่วันที่ 5 เมษายน 2552
<< ครั้งที่ 21 (พฤหัสบดีที่ 2 เมษายน 2552)
bullet กระทู้ถาม เรื่อง แก้ปัญหาโครงการปลูกป่าในฤดูแล้ง
bullet กระทู้ถาม เรื่อง การแก้ไขปัญหามลพิษในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด
bullet กระทู้ถาม เรื่อง การก่อสร้างอุโมงค์ลอดทางแยก (Under pass)
bullet รายงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ประจําปี 2551
bullet ญัตติด่วน เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาโครงการระบบขนส่งมวลชนของกรุงเทพมหานคร
bullet ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาหาแนวทางสนับสนุนการดําเนินการของพระธรรมทูต
<< ครั้งที่ 20 (พุธที่ 1 เมษายน 2552)
bullet รับทราบเรื่องวุฒิสภาได้รับทราบรายงานกิจการประจําปีงบดุล บัญชีกําไร และขาดทุนสําหรับปีบัญชี 2550 (1 มกราคม 2550 – 31 ธันวาคม 2550) ของบรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย
bullet รับทราบเรื่องวุฒิสภาได้ลงมติให้ขยายเวลาการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติออกไปเป็นกรณีพิเศษ ตามมาตรา 146 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย จํานวน 2 ฉบับ คือ ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ เพื่อสร้างกิจการรถไฟฟ้า โครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล ในท้องที่เขตบางซื่อ เขตจตุจักร เขตห้วยขวาง เขตดินแดง เขตราชเทวี เขตวัฒนา เขตคลองเตย เขตปทุมวัน และเขตสาธร กรุงเทพมหานคร พ.ศ. ....
bullet พิจารณากรณีวุฒิสภาแก้ไขเพิ่มเติมร่างพระราชบัญญัติสํานักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน พ.ศ. .... ตามมาตรา 147 (3) ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
bullet ร่างพระราชบัญญัติการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
bullet ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการปฏิบัติต่ออากาศยานที่กระทําผิดกฎหมาย พ.ศ. ....
bullet ร่างพระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
bullet ร่างพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
bullet ร่างพระราชบัญญัติสภาเกษตรกรแห่งชาติ พ.ศ. ....
bullet ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองการดําเนินงานขององค์การโทรคมนาคมทางดาวเทียมระหว่างประเทศ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
bullet ร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลจังหวัดที่อําเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ พ.ศ. ....
bullet ร่างพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชน และครอบครัว พ.ศ. ....
bullet ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
bullet ร่างพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. .... [ส่วนที่ 1 | ส่วนที่ 2 (บันทึกวิเคราะห์สรุป)]
bullet ร่างพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
<< ครั้งที่ 19 (พฤหัสบดีที่ 26 มีนาคม 2552)
bullet กระทู้ถาม เรื่อง ขอให้แก้ไขปัญหาผู้ประกอบการค้าบริเวณการเคหะ
bullet กระทู้ถาม เรื่อง การป้องกันและแก้ไขปัญหาเรื่องน้ำในจังหวัดชัยภูมิ
bullet กระทู้ถาม เรื่อง การหาแหล่งน้ำดิบเพื่อผลิตน้ำประปา
bullet รายงานกิจการประจําปี งบดุล บัญชีกําไรและขาดทุนสําหรับปีบัญชี 2550 (1 มกราคม 2550 – 31 ธันวาคม 2550) ของบรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย
bullet ญัตติด่วน เรื่อง ขอให้ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการแก้ไขปัญหาราคาพืชผลของเกษตรกรตกต่ำ
bullet หนังสือขออนุญาตสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาคดีอาญานายสมชาย โล่สถาพรพิพิธ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ในระหว่างสมัยประชุม ตามมาตรา 131 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
bullet ญัตติ เรื่อง ขอให้ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการแก้ไขปัญหาการพังทลายของตลิ่งริมฝั่งแม่น้ำโขง
bullet ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาปัญหาน้ำนมดิบล้นตลาด
bullet ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาแก้ไขปัญหาที่ดินทํากิน
bullet ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญหาหนี้สินเกษตรกร
bullet ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญหาราคามันสําปะหลังตกต่ำ
<< ครั้งที่ 17 เป็นพิเศษ (พฤหัสบดีที่ 19 และศุกร์ที่ 20 มีนาคม 2552)
bullet ญัตติขอเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจนายกรัฐมนตรี
bullet ญัตติขอเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคล
<< ครั้งที่ 16 (พุธที่ 18 มีนาคม 2552)
bullet รับทราบเรื่องวุฒิสภาได้รับทราบรายงานผลการปฏิบัติงานประจําปี 2550 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
bullet รายงานของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
bullet รายงานของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
bullet รายงานของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
bullet รายงานของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
bullet ร่างพระราชบัญญัติการจัดทําหนังสือสัญญาระหว่างประเทศ พ.ศ. ....
bullet ร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลจังหวัดที่อําเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ พ.ศ. ....
bullet ร่างพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
<< ครั้งที่ 15 (พฤหัสบดีที่ 12 มีนาคม 2552)
bullet กระทู้ถาม เรื่อง การแก้ไขปัญหาผลไม้ของเกษตรกรในภาคตะวันออก
bullet กระทู้ถาม เรื่อง การวางระบบชลประทาน จังหวัดพิษณุโลก
bullet กระทู้ถาม เรื่อง ขอให้แก้ไขปัญหาและจัดสรรงบประมาณก่อสร้างถนน
bullet ญัตติด่วนเรื่อง ขอให้สภาตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการแก้ไขปัญหาการจราจรในกรุงเทพมหานครและเขตเมืองใหญ่ทั่วประเทศ
bullet ญัตติด่วนเรื่อง ขอให้ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับประชาชนในการที่จะตั้งนิคมอุตสาหกรรมในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช
bullet ญัตติด่วนเรื่อง ขอให้สภาฯ ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการแก้ไขปัญหาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสิ่งแวดล้อมในกรุงเทพฯ และเขตเมืองใหญ่ทั่วประเทศ
<< ครั้งที่ 14 (พุธที่ 11 มีนาคม 2552)
bullet ร่างพระราชบัญญัติขั้นตอนและวิธีการจัดทําหนังสือสัญญา พ.ศ. ....
bullet ร่างพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. ....
bullet ร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลจังหวัดที่อําเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ พ.ศ. ....
bullet ร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลจังหวัดที่อําเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ พ.ศ. ....
bullet ร่างพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. ....
<< ครั้งที่ 13 (พฤหัสบดีที่ 5 มีนาคม 2552)
bullet กระทู้ถาม เรื่อง ความคืบหน้าในมาตรการการแก้ไขปัญหานมทั้งระบบ และราคาน้ำนมดิบของรัฐบาล
bullet กระทู้ถาม เรื่อง ปัญหาน้ำทะเลกัดเซาะชายฝั่ง
bullet กระทู้ถาม เรื่อง สินเชื่อเงินกู้ของธนาคารเพื่อการเกษตร และสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)
bullet รับทราบเรื่องผลการดําเนินงานของกระทรวงกลาโหม เรื่อง ปัญหาชายแดนภาคใต้และการปรับปรุงประสิทธิภาพของกองทัพเพื่อความมั่นคง
bullet หนังสือ ขออนุญาตสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาคดีอาญานายเทวฤทธิ์ นิกรเทศ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในระหว่างสมัยประชุม ตามมาตรา 131 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
bullet ญัตติด่วน เรื่อง ขอให้ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณามาตรการแก้ไขปัญหาเกลือทะเลราคาตกต่ำ
<< ครั้งที่ 12 (พุธที่ 4 มีนาคม 2552)
bullet ร่างพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. .... (นายเจริญ จรรย์โกมล กับคณะ เป็นผู้เสนอ)
bullet ร่างพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. .... (นายอภิชาต ศักดิเศรษฐ์ กับคณะ เป็นผู้เสนอ)
<< ครั้งที่ 11 (พฤหัสบดีที่ 26 กุมภาพันธ์ 2552)
bullet กระทู้ถาม เรื่อง การปรับปรุงทางหลวงแผ่นดินย่านชุมชนหนาแน่นบริเวณสามแยก ตลาดโคกบก ตําบลควนกรด อําเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็น 4 ช่องจราจร
bullet กระทู้ถาม เรื่อง ให้กรมทางหลวงเร่งดําเนินการก่อสร้างสะพานข้ามยกระดับแยกท่าจุ้ย เพื่อใช้เป็นเส้นทางเข้าไปยังอําเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี
bullet กระทู้ถาม เรื่อง การจัดสรรงบประมาณเป็นค่าตอบแทนให้ อปพร.และอาสาสมัครอื่น ๆ รวมทั้งเบี้ยยังชีพคนพิการ
bullet รายงานผลการปฏิบัติงานประจําปี 2550 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
bullet ญัตติด่วน เรื่อง ขอให้สภาตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาหาแนวทางแก้ไขปัญหาการจราจรติดขัดในเขตกรุงเทพมหานครและเขตปริมณฑล
bullet ญัตติด่วน เรื่อง ขอให้สภาตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาหาแนวทางแก้ไขปัญหา ผลกระทบต่อประชาชนที่เกิดจากการใช้สนามบินสุวรรณภูมิ
bullet ญัตติด่วน เรื่อง ขอให้สภาตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาหาแนวทางแก้ไขปัญหายาเสพติดที่ระบาดอย่างกว้างขวางและเป็นเหตุแห่งปัญหาร้ายแรงของสังคมด้านอื่น
bullet ญัตติด่วน เรื่อง ขอให้สภาตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแก้ไขปัญหาผลกระทบต่อประชาชนในกรณีสินค้าอุปโภคบริโภคราคาสูงแต่ประชาชนจํานวนมากประสบปัญหา การตกงานและขาดความเชื่อมั่นในหน้าที่การงาน
bullet หนังสือ ขออนุญาตสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาคดีอาญา นางวรศุลี สุวรรณปริสุทธิ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในระหว่างสมัยประชุมตามมาตรา 131 ของรัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรไทย
bullet ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาหาแนวทางแก้ไขปัญหาวิกฤตสิ่งแวดล้อมในเขตพื้นที่อุตสาหกรรม
bullet ญัตติ เรื่อง ขอให้ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหาถนนชํารุดผลกระทบ เนื่องจากพายุไต้ฝุ่นทําให้เกิดภัยพิบัติน้ำท่วมจังหวัดลพบุรี เพชรบูรณ์ นครสวรรค์ และจังหวัดอื่น ๆ ทั่วประเทศ ปี พ.ศ. 2551
bullet ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาฯ ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบ ที่มีต่อประชาชนผู้พักอาศัยในอาคารแฟลตของการเคหะแห่งชาติในพื้นที่ เขตดินแดง
bullet ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาพิจารณาศึกษาเพื่อแก้ไขปัญหาเยาวชนของชาติขาดโอกาส เข้ารับการศึกษาในโรงเรียน และสถานะของโรงเรียนส่วนใหญ่ขาดปัจจัยด้านบุคลากร และปัจจัยเสริมส่งการเรียนการสอน
bullet ญัตติ เรื่อง ขอให้ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการจัดตั้งสภาการประมงแห่งชาติ
bullet ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษายุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ แบบเชื่อมโยงระหว่างภาคกลาง - ภาคตะวันตกกับสหภาพพม่า
<< ครั้งที่ 10 (พุธที่ 25 กุมภาพันธ์ 2552)
bullet หนังสือ เรื่อง วุฒิสภาได้พิจารณาและรับทราบรายงานผลการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน จํานวน 3 เรื่อง
bullet หนังสือ เรื่อง วุฒิสภาได้พิจารณาและรับทราบรายงานผลการดําเนินการตามมาตรา 17 แห่งพระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. 2548 ประจําปีงบประมาณ 2551 (กระทรวงการคลัง)
bullet ร่างพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (นายชลน่าน ศรีแก้ว กับคณะ เป็นผู้เสนอ)
bullet ร่างพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (นายปัญญา ศรีปัญญา กับคณะ เป็นผู้เสนอ)
bullet ร่างพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (นางวรศุลี สุวรรณปริสุทธิ์ กับคณะ เป็นผู้เสนอ)
bullet ร่างพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (นายนิยม วรปัญญา กับคณะ เป็นผู้เสนอ)
bullet ร่างพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (นายจุติ ไกรฤกษ์ กับคณะ เป็นผู้เสนอ)
<< ครั้งที่ 9 (พฤหัสบดีที่ 19 กุมภาพันธ์ 2552)
bullet กระทู้ถาม เรื่อง การก่อสร้างถนนเลียบทางรถไฟ จังหวัดนครศรีธรรมราช
bullet กระทู้ถาม เรื่อง การศึกษาในกระแสโลกาภิวัตน์
bullet กระทู้ถาม เรื่อง ภัยแล้งและการขาดแคลนน้ำในการทําการเกษตรในภาคเหนือตอนล่างและจังหวัดสุโขทัย
bullet รายงานผลการดําเนินการตามมาตรา 17 แห่งพระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประจําปีงบประมาณ 2551 ต่อรัฐสภา
bullet ญัตติด่วน เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งกรรมาธิการวิสามัญศึกษาปัญหาที่ดินทํากินของราษฎร ในท้องที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี กระบี่ และนครศรีธรรมราช
bullet ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาศึกษาการแก้ไขปัญหาเรื่องน้ำเป็นระบบ
bullet ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาดําเนินการศึกษาการจัดเก็บภาษีจากทรัพย์สินมรดก
bullet ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาฯ ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษา การขุดลอกลุ่มแม่น้ำป่าสักและสร้างแก้มลิงเพื่อดําเนินการเจริญรอยตามพระราชดําริ
bullet ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาและสอบสวน ผลกระทบจากการกระทํารัฐประหารเมื่อวันที่ 19 กันยายน 2549
bullet ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาฯ ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแก้ปัญหากรมป่าไม้ และสํานักงานปฏิรูปที่ดินออก สปก. และประกาศทับซ้อนที่วัด ที่ชุมชน ที่อยู่อาศัย ที่ทํากินของราษฎรซึ่งไม่เป็นธรรม
bullet ขอเสนอญัตติด่วน เรื่อง ขอให้ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการแก้ไขปัญหามลพิษ ในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด
<< ครั้งที่ 8 (พุธที่ 18 กุมภาพันธ์ 2552)
bullet หนังสือ เรื่อง ขอถอนเรื่องการเสนอรายชื่อผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ
bullet หนังสือ เรื่อง ขอขยายเวลาการพิจารณาของคณะกรรมาธิการวิสามัญตรวจสอบคุณสมบัติผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
<< ครั้งที่ 7 เป็นพิเศษ (พุธที่ 11 และพฤหัสบดีที่ 12 กุมภาพันธ์ 2552)
bullet รายงานของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 พ.ศ. ….
 
<< ครั้งที่ 6 (พฤหัสบดีที่ 5 กุมภาพันธ์ 2552)
bullet กระทู้ถาม เรื่อง มาตรการแก้ไขปัญหาราคายางพาราตกต่ำ
bullet กระทู้ถาม เรื่อง การแก้ไขและฟื้นฟูทะเลสาบสงขลา
bullet กระทู้ถาม เรื่อง ปัญหาการว่างงาน
<< ครั้งที่ 5 (พุธที่ 4 กุมภาพันธ์ 2552)
bullet รายงานของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการแก้ไขปัญหาน้ำ เรื่อง รายงานการศึกษากำหนดกรอบแนวทางการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของประเทศไทย
bullet ภาคผนวก รายงานการศึกษากำหนดกรอบแนวทางการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของประเทศไทย
bullet ญัตติด่วน เรื่อง ชดเชยให้แรงงานที่ถูกปลดงานเนื่องจากสภาวะเศรษฐกิจตกต่ำ
bullet ญัตติด่วน เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาให้ภาครัฐประกันราคามันสําปะหลัง,ยางพารา,อ้อย,ข้าว
bullet ญัตติด่วน เรื่อง ขอให้สภาฯ พิจารณาเพื่อหาแนวทางการลดภาษีมูลค่าเพิ่มนิติบุคคล
bullet หนังสือ ขออนุญาตสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาคดีอาญานายการุณ โหสกุล สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในระหว่างสมัยประชุม ตามมาตรา 131 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
bullet ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาฯ พิจารณาการจัดสร้างเขื่อนกั้นแม้น้ำโขงเพื่อการเกษตร
bullet ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาฯ พิจารณาโครงการถนนไร้ฝุ่น
bullet ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาฯ พิจารณาปัญหาที่ดินติดริมแม่น้ำโขง
bullet ญัตติ เรื่อง จัดสรรสวัสดิการอาสาสมัครภาครัฐ
bullet ญัตติ เรื่อง จัดสรรสวัสดิการช่วยเหลือผู้สูงอายุอย่างทั่วถึง
bullet ญัตติ เรื่อง ขอให้ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการแก้ไขปัญหาราคา ข้าวโพด ข้าวเปลือก
bullet ญัตติ เรื่อง ขอให้ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการแก้ไขปัญหาราคา มันสําปะหลังตกต่ำ
bullet ร่างพระราชบัญญัติเหรียญจักรมาลาและเหรียญจักรพรรดิมาลา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
bullet ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองการดําเนินงานของสถาบันความร่วมมือเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ ลุ่มน้ำโขง พ.ศ. ....
bullet ญัตติ เรื่อง ขอให้ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาผลกระทบจากมรสุมพัดทําลายตลิ่งชายฝั่งทะเลพัง
bullet ญัตติ เรื่อง ขอให้ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการปรับปรุงถนนสายสระบุรี (สระบุรี – พุแค) ไปอําเภอลํานารายณ์ อําเภอศรีเทพ จังหวัดลพบุรี อําเภอวิเชียรบุรี จังหวัดสิงห์บุรี และถนนเชื่อมต่อไปยังอําเภอหล่มสัก อําเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ อําเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย จนถึงถนนสายที่จะข้ามไปยังสะพานข้ามแม่น้ำโขง
bullet ญัตติ เรื่อง ขอให้ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการปรับปรุงถนนสายลพบุรี แยกพหลโยธิน ไปยังอําเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี อําเภอหนองบัวโคก จังหวัดชัยภูมิและถนนเชื่อมต่อไปยังจังหวัดเลย จนถึงถนนสายที่จะข้ามไปยังสะพานข้ามแม่น้ำโขง กับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
bullet ญัตติ เรื่อง ขอให้ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการบูรณะปรับปรุงถนนพหลโยธิน จากสระบุรี – ลพบุรี – โคกสําโรง – หนองม่วง – ตาคลี – นครสวรรค์ – พิษณุโลก
bullet ตั้งซ่อมกรรมาธิการสามัญประจําสภา ในคณะกรรมาธิการการพลังงาน แทนตําแหน่งที่ว่าง
bullet ตั้งซ่อมกรรมาธิการสามัญประจําสภา ในคณะกรรมาธิการกิจการชายแดนไทย แทนตําแหน่งที่ว่าง
bullet ตั้งซ่อมกรรมาธิการสามัญประจําสภา ในคณะกรรมาธิการการพาณิชย์และทรัพย์สินทางปัญญา แทนตําแหน่งที่ว่าง
bullet ตั้งซ่อมกรรมาธิการสามัญประจําสภา ในคณะกรรมาธิการส่งเสริมราคาผลิตผลเกษตรกรรม แทนตําแหน่งที่ว่าง
bullet ตั้งซ่อมกรรมาธิการสามัญประจําสภา ในคณะกรรมาธิการกิจการสภาผู้แทนราษฎร แทนตําแหน่งที่ว่าง
bullet ตั้งซ่อมกรรมาธิการวิสามัญตรวจสอบคุณสมบัติผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน แทนตําแหน่งที่ว่าง
bullet ตั้งซ่อมกรรมาธิการสามัญประจําสภา ในคณะกรรมาธิการการป้องกันปราบปรามการฟอกเงินและยาเสพติด แทนตําแหน่งที่ว่าง
bullet ตั้งซ่อมกรรมาธิการสามัญประจําสภา ในคณะกรรมาธิการการเงิน การคลัง การธนาคาร และสถาบันการเงิน แทนตําแหน่งที่ว่าง
bullet ขอหารือต่อที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อให้นําร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ขึ้นพิจารณาลงมติใหม่
<< ครั้งที่ 4 (พฤหัสบดีที่ 29 มกราคม 2552)
bullet กระทู้ถาม เรื่อง ปัญหามลภาวะทางสิ่งแวดล้อมในจังหวัดสมุทรสาคร
bullet กระทู้ถาม เรื่อง กรณีการดําเนินคดีผู้กระทําความผิดในคดีหมิ่นสถาบันพระมหากษัตริย์
bullet กระทู้ถาม เรื่อง การจัดแบ่งประเภทที่ดินของรัฐและเอกชนให้ชัดเจน
bullet กระทู้ถาม เรื่อง การแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ หลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย
bullet รายงานของคณะกรรมาธิการวิสามัญยกร่างข้อบังคับว่าด้วยประมวลจริยธรรมของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและกรรมาธิการ พ.ศ. ....
bullet ร่างพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (นางอุดมลักษณ์ เพ็งนรพัฒน์ กับคณะ เป็นผู้เสนอ)
bullet ร่างพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (นายอํานวย คลังผา กับคณะ เป็นผู้เสนอ)
bullet ตั้งซ่อมกรรมาธิการสามัญประจําสภา ในคณะกรรมาธิการการแรงงาน แทนตําแหน่งที่ว่าง
bullet ตั้งซ่อมกรรมาธิการสามัญประจําสภา ในคณะกรรมาธิการการอุตสาหกรรม แทนตําแหน่งที่ว่าง
bullet ตั้งซ่อมกรรมาธิการสามัญประจําสภา ในคณะกรรมาธิการการสื่อสารและโทรคมนาคม แทนตําแหน่งที่ว่าง
bullet ตั้งซ่อมกรรมาธิการสามัญประจําสภา ในคณะกรรมาธิการการเงิน การคลัง การธนาคาร และสถาบันการเงิน แทนตําแหน่งที่ว่าง
bullet ตั้งซ่อมกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... แทนตําแหน่งที่ว่าง
bullet ตั้งซ่อมกรรมาธิการสามัญประจําสภา ในคณะกรรมาธิการการสาธารณสุข แทนตําแหน่งที่ว่าง
bullet คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ขอขยายเวลาการศึกษาเรื่องดังกล่าวออกไปอีก 120 วัน นับตั้งแต่วันที่ 28 มกราคม 2552
<< ครั้งที่ 3 (พุธที่ 28 มกราคม 2552)
bullet ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 พ.ศ. ....
bullet บันทึกวิเคราะห์สรุปสาระสำคัญร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 พ.ศ. ....
bullet เอกสารงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 ฉบับที่ 1
bullet เอกสารงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 ฉบับที่ 2
 
<< ครั้งที่ 2 (พฤหัสบดีที่ 22 มกราคม 2552)
bullet กระทู้ถาม เรื่อง สวัสดิการค่าตอบแทนอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน (อสม.) และเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
bullet กระทู้ถาม เรื่อง กรณีการเสนอถอดยศ อดีตนายกรัฐมนตรี
bullet กระทู้ถาม เรื่อง ปัญหามลภาวะทางสิ่งแวดล้อมในจังหวัดสมุทรสาคร
<< ครั้งที่ 1 (พุธที่ 21 มกราคม 2552)
bullet (สำเนา) พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ประกาศพระราชกฤษฎีกาเรียกประชุมรัฐสภา สมัยประชุมสามัญทั่วไป พ.ศ.2552
bullet ประกาศสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง ให้ผู้มีชื่ออยู่ในลําดับถัดไปในบัญชีรายชื่อ ของพรรคการเมืองเลื่อนขึ้นมาเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แทนตําแหน่งที่ว่าง (นายวิรัช รัตนเศรษฐ)
bullet คําสั่งศาลฎีกากรณีคณะกรรมการการเลือกตั้งได้ยื่นคําร้องขอให้ศาลฎีกาสั่งให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรใหม่
bullet รับทราบ เรื่องประธานสภาผู้แทนราษฎร อนุญาตให้คณะกรรมาธิการวิสามัญ ตรวจสอบคุณสมบัติผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ขยายเวลาการพิจารณาออกไปอีก ตามข้อบังคับการประชุม สภาผู้แทนราษฎร ข้อ 98 วรรคสอง
bullet รายงานที่สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินเสนอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณา จํานวน 3 เรื่อง คือ (1) เรื่อง การดําเนินการก่อสร้างตลาดกลางยางพาราจังหวัดสุราษฎร์ธานี (2) เรื่อง ร้องเรียนในการจัดซื้อที่ดินเทศบาลนครยะลา (3) เรื่อง การยืนยันข้อทักท้วงการตรวจสอบงบการเงินเทศบาลเมืองปัตตานี ปี 2543-2544
bullet หนังสือ เรื่อง รายงานผลการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน จํานวน 3 เรื่อง คือ (1) รายงานการติดตามการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน กรณีการละเมิดสิทธิในที่ดินของราษฎร บ้านหนองปลิง ตําบลดอนเมย อําเภอเมืองอํานาจเจริญ จังหวัดอํานาจเจริญ (2) รายงานการติดตามการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน กรณีการละเมิดสิทธิในที่ดิน และทรัพย์สินจากการตั้งมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (3) รายงานการติดตามการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน กรณีการละเมิดสิทธิในที่ดินชาวม้ง ตําบลป่ากลาง อําเภอปัว จังหวัดน่าน ถูกขับไล่และรื้อถอนต้นลิ้นจี่
bullet ผลการดําเนินงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เกี่ยวกับเรื่อง ขอให้เร่งแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของชาวประมงเป็นการด่วน
bullet รายงานการปฏิบัติงานของศาลปกครองและสํานักงานศาลปกครอง ประจําปี 2550
bullet รายงานกิจการประจําปี งบดุลและบัญชีกําไรขาดทุน ของธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550
bullet รายงานของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหาราคาปุ๋ย ภาคผนวก [1 | 2]
bullet รายงานของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหาที่ดินทํากิน และการออกเอกสารสิทธิ
bullet รายงานของคณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาปัญหาการบังคับใช้ เพื่อการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550
bullet รายงานของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
bullet รายงานของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ เพื่อสร้างกิจการรถไฟฟ้า โครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล ในท้องที่เขตบางซื่อ – เขตจตุจักร เขตห้วยขวาง เขตดินแดง เขตราชเทวี เขตวัฒนา เขตคลองเตย เขตปทุมวัน และเขตสาทร กรุงเทพมหานคร พ.ศ. ....
bullet ร่างพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ....
bullet ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการออกเสียงประชามติ พ.ศ. .... ซึ่งวุฒิสภาลงมติให้แก้ไขเพิ่มเติม
bullet ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดิน พ.ศ. .... ซึ่งวุฒิสภาลงมติให้แก้ไขเพิ่มเติม
bullet หนังสือ ขออนุญาตสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาคดีอาญานายประมวล พงศ์ถาวราเดช สมาชิกสภา ผู้แทนราษฎรในระหว่างสมัยประชุม ตามมาตรา 131 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
bullet หนังสือ ขออนุญาตสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาคดีอาญานายการุณ โหสกุล สมาชิกสภาผู้แทน ราษฎรในระหว่างสมัยประชุม ตามมาตรา 131 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
bullet ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาฯ ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อพิจารณาศึกษาการขุดคลอง คอคอดกระจากฝั่งอ่าวไทยไปฝั่งทะเลอันดามัน
bullet ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาฯ ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการทํากาลักน้ำ รับน้ำจากแม่น้ำโขงมาต่อยอดแม่น้ำป่าสัก และสร้างเขื่อน 25 ตอน
bullet ตั้งซ่อมกรรมาธิการสามัญประจําสภา ในคณะกรรมาธิการการศาสนาศิลปะและวัฒนธรรม แทนตําแหน่งที่ว่าง
bullet ตั้งซ่อมกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ แทนตําแหน่งที่ว่าง
bullet ตั้งซ่อมกรรมาธิการวิสามัญประจําสภา ในคณะกรรมาธิการการศึกษา แทนตําแหน่งที่ว่าง
bullet ตั้งซ่อมกรรมาธิการสามัญประจําสภา ในคณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แทนตําแหน่งที่ว่าง
bullet การประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 23 ปีที่ 1 (สมัยวิสามัญ)
 
<< ครั้งที่ 1 (จันทร์ที่ 15 ธันวาคม 2551)
bullet (สำเนา) พระบรมราชโองการประกาศเรียกประชุมสมัยวิสามัญแห่งรัฐสภา พ.ศ. 2551
bullet ประกาศสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง ให้ผู้มีชื่ออยู่ในลําดับถัดไปในบัญชีรายชื่อของพรรคการเมืองเลื่อนขึ้นมาเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแทนตําแหน่งที่ว่าง
bullet หนังสือคําสั่งศาลฎีกา
bullet สำเนาคำร้องของคณะกรรมการการเลือกตั้ง
bullet สำเนาคำสั่งรับคำร้องคดีเลือกตั้งที่ ลต.50/2551
bullet การประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 23 ปีที่ 1 (สมัยสามัญนิติบัญญัติ)
 
<< ครั้งที่ 31 (พฤหัสบดีที่ 27 พฤศจิกายน 2551)
bullet กระทู้ถาม เรื่อง ปัญหามลภาวะทางสิ่งแวดล้อมในจังหวัดสมุทรสาคร
bullet กระทู้ถาม เรื่อง ปัญหาคนต่างด้าวที่เข้ามาประกอบอาชีพในประเทศไทย
bullet กระทู้ถาม เรื่อง โครงการฟื้นฟูสภาพแวดล้อมป่าชายเลน
bullet กระทู้ถาม เรื่อง การเพิ่มค่าตอบแทนให้แก่กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรกํานัน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
bullet กระทู้ถาม เรื่อง ปัญหาการปล่อยน้ำเน่าเสียและสิ่งปฏิกูลจากฟาร์มเลี้ยงสัตว์ลงสู่อ่างเก็บน้ำ
<< ครั้งที่ 30 (พุธที่ 26 พฤศจิกายน 2551)
bullet สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ขอลาออกจากการเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
bullet ผลการดําเนินงานของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาในเรื่อง แก้ไขปัญหาอาชญากรรมที่เกิดขึ้นกับนักท่องเที่ยวซึ่งส่งผลกระทบต่อการสร้างรายได้และกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศ
bullet หนังสือส่งรายงานการโอนงบประมาณรายจ่ายของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2551
bullet รายงานการโอนงบประมาณรายจ่าย ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 169 วรรคสาม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 (1 ตุลาคม 2550 - 31 มีนาคม 2551)
bullet รายงานของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่..) พ.ศ. ....
bullet รายงานของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (มาตรการภาษีเพื่อกระตุ้นและฟื้นฟูเศรษฐกิจ)
bullet ร่างพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
bullet ร่างพระราชบัญญัติคุมประพฤติ พ.ศ. ....
bullet ตั้งซ่อมคณะกรรมาธิการสามัญประจําสภา ในคณะกรรมาธิการการสื่อสารและโทรคมนาคม แทนตําแหน่งที่ว่าง
bullet ตั้งซ่อมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ แทนตําแหน่งที่ว่าง
<< ครั้งที่ 29 (พฤหัสบดีที่ 20 พฤศจิกายน 2551)
bullet กระทู้ถาม เรื่อง การเฝ้าระวังเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดกับเด็กและเยาวชน
bullet กระทู้ถาม เรื่อง โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 101 ตอน กม.395+288 (ต่อแขวงฯกําแพงเพชร)-คีรีมาศ สุโขทัยและตอนต่อเขตเทศบาลสุโขทัยควบคุมต่อทางของเทศบาลเมืองสวรรคโลก ควบคุมและทางหลวงหมายเลข 12 ตอนพิษณุโลก - สุโขทัย
bullet กระทู้ถาม เรื่อง ปัญหาคนต่างด้าวที่เข้ามาประกอบอาชีพในประเทศไทย
bullet กระทู้ถาม เรื่อง ปัญหาคนเร่ร่อนจรจัดในกรุงเทพมหานคร
 
<< ครั้งที่ 28 (พุธที่ 19 พฤศจิกายน 2551)
bullet รับทราบเรื่องประธานสภาผู้แทนราษฎร อนุญาตให้คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ขยายเวลาการพิจารณาเรื่องดังกล่าวออกไปอีก 60 วัน ตามข้อบังคับการประชุมฯ ข้อ 98 วรรคสอง
bullet ขอหารือต่อที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อให้นําร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง (ฉบับที่ .. ) พ.ศ. .... ขึ้นพิจารณาลงมติใหม่
bullet รายงานของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติสํานักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน พ.ศ. ....
bullet ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
bullet ร่างพระราชบัญญัติกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
 
<< ครั้งที่ 27 (พฤหัสบดีที่ 13 พฤศจิกายน 2551)
bullet กระทู้ถาม เรื่อง การขยายระบบรถไฟรางคู่ทั่วประเทศ
bullet กระทู้ถาม เรื่อง การเฝ้าระวังเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดกับเด็กและเยาวชน
bullet กระทู้ถาม เรื่อง โครงการก่อสร้างถนนเลี่ยงเมืองในจังหวัดสมุทรสงคราม
<< ครั้งที่ 26 (พุธที่ 12 พฤศจิกายน 2551)
bullet หนังสือ เรื่อง วุฒิสภาได้รับทราบรายงานผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2550
bullet รายงานประจําปี 2550 ของสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
bullet รับทราบเรื่องคณะรัฐมนตรีขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาว่า การดําเนินการสรรหากรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ชอบด้วยบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ
bullet พิจารณาให้ความเห็นชอบการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
bullet ร่างพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
bullet ร่างพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
bullet ร่างพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
bullet ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่..) พ.ศ. .... (แก้ไขเพิ่มเติมความผิดเกี่ยวกับการกระทําความผิดฐานหมิ่นประมาทต่อพระบรมราชวงศ์)
bullet ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (กําหนดการไต่สวนมูลฟ้องในความผิดต่อพระบรมราชวงศ์)
bullet ตั้งซ่อมกรรมาธิการสามัญประจําสภา ในคณะกรรมาธิการกิจการองค์กรตามรัฐธรรมนูญ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน และกองทุน แทนตําแหน่งที่ว่าง
bullet ตั้งซ่อมกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. .... แทนตําแหน่งที่ว่าง
bullet ตั้งซ่อมกรรมาธิการสามัญประจําสภา ในคณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมือง การสื่อสารมวลชน และการมีส่วนร่วมของประชาชน แทนตําแหน่งที่ว่าง
bullet ตั้งซ่อมคณะกรรมาธิการสามัญประจําสภา ในคณะกรรมาธิการการอุตสาหกรรม แทนตําแหน่งที่ว่าง
 
<< ครั้งที่ 25 (พฤหัสบดีที่ 6 พฤศจิกายน 2551)
bullet กระทู้ถาม เรื่อง การปรับปรุงถนนลูกรังเป็นถนนลาดยาง ในอําเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช
bullet กระทู้ถาม เรื่อง ปัญหาการก่อสร้างศูนย์วิจัยนิวเคลียร์ที่อําเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก
bullet กระทู้ถาม เรื่อง ขอให้เร่งสนับสนุนงบประมาณเพื่อก่อสร้างอ่างเก็บน้ำคลองตารอง ตําบลจันทเขลม อําเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี
<< ครั้งที่ 24 (พุธที่ 5 พฤศจิกายน 2551)
bullet ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
<< ครั้งที่ 23 (พฤหัสบดีที่ 30 ตุลาคม 2551)
bullet กระทู้ถาม เรื่อง โรงงานสกัดน้ำมันปาล์ม สหกรณ์นิคมท่าแซะ อําเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร
bullet กระทู้ถาม เรื่อง โครงการก่อสร้างประตูระบายน้ำคลองไดสะแก ตําบลบางกระทุ่ม อําเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก
bullet กระทู้ถาม เรื่อง ปัญหามลภาวะทางสิ่งแวดล้อมในจังหวัดสมุทรสาคร
<< ครั้งที่ 22 (พุธที่ 29 ตุลาคม 2551)
bullet หนังสือ เรื่อง ข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองการดําเนินงานของสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ พ.ศ. ....
bullet หนังสือ เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2550
<< ครั้งที่ 21 (พุธที่ 22 ตุลาคม 2551)
bullet หนังสือ เรื่อง รับทราบรายงานผลการปฏิบัติงานประจําปี 2549 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
bullet ร่างพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
bullet ร่างพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
bullet ร่างพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
bullet ร่างพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
bullet ร่างพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
bullet ร่างพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
bullet ตั้งซ่อมกรรมาธิการสามัญประจําสภา ในคณะกรรมาธิการการพลังงาน แทนตําแหน่งที่ว่าง
bullet ตั้งซ่อมกรรมาธิการสามัญประจําสภา ในคณะกรรมาธิการการกฎหมาย การยุติธรรมและสิทธิมนุษยชน แทนตําแหน่งที่ว่าง
bullet ตั้งซ่อมกรรมาธิการสามัญประจําสภา ในคณะกรรมาธิการการสื่อสารและโทรคมนาคม แทนตําแหน่งที่ว่าง
bullet ตั้งซ่อมกรรมาธิการสามัญประจําสภา ในคณะกรรมาธิการความมั่นคงแห่งรัฐ แทนตําแหน่งที่ว่าง
bullet ตั้งซ่อมกรรมาธิการสามัญประจําสภา ในคณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แทนตําแหน่งที่ว่าง
bullet ตั้งซ่อมกรรมาธิการสามัญประจําสภา ในคณะกรรมาธิการการคมนาคม แทนตําแหน่งที่ว่าง
bullet รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเสนอเพื่อเป็นกรรมการข้าราชการฝ่ายรัฐสภา แทนตําแหน่งที่ว่าง
<< ครั้งที่ 19 (พุธที่ 1 ตุลาคม 2551)
bullet รับทราบเรื่องวุฒิสภา ได้รับทราบรายงานผลการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน กรณีนางปรียนันท์ (ดลพร) ล้อเสริมวัฒนา
bullet รายงานของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดิน พ.ศ. ....
<< ครั้งที่ 17 (พุธที่ 24 กันยายน 2551)
bullet พระบรมราชโองการประกาศแต่งตั้งนายกรัฐมนตรี
bullet รับทราบเรื่องประธานสภาผู้แทนราษฎร อนุญาตให้คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ขยายเวลาการพิจารณาเรื่องดังกล่าวออกไปอีก 60 วัน ตามข้อบังคับการประชุมฯ ข้อ 98 วรรคสอง
bullet รับทราบเรื่องประธานสภาผู้แทนราษฎร อนุญาตให้คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการใช้ การปฏิบัติตามและการแก้ไขเพิ่มเติม รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ขยายเวลาการพิจารณาเรื่องดังกล่าวออกไปอีก 30 วัน ตามข้อบังคับการประชุมฯ ข้อ 98 วรรคสอง
bullet รับทราบเรื่องวุฒิสภา ได้ลงมติเห็นชอบด้วยกับร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองการดําเนินงานของสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ พ.ศ. .... ซึ่งสภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว
bullet รับทราบเรื่องวุฒิสภา ได้รับทราบรายงานผลการดําเนินงานกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา ประจําปี 2550
bullet ร่างพระราชบัญญัติกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
bullet ร่างพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
<< ครั้งที่ 15 เป็นพิเศษ (พุธที่ 17 กันยายน 2551)
bullet รับทราบรายงานผลการดําเนินงานกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษาประจําปี 2550
bullet รายงานของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดิน พ.ศ. ....
bullet ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
bullet ตั้งซ่อมกรรมาธิการสามัญประจําสภา ในคณะกรรมาธิการกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ และผู้พิการ แทนตําแหน่งที่ว่าง
bullet ตั้งซ่อมกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการใช้การปฏิบัติตามและการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 แทนตําแหน่งที่ว่าง
 
<< ครั้งที่ 13 (พฤหัสบดีที่ 11 กันยายน 2551)
bullet กระทู้ถาม เรื่อง การปลูกป่าชายเลน
bullet กระทู้ถาม เรื่อง ปัญหามลภาวะทางสิ่งแวดล้อมในจังหวัดสมุทรสาคร
bullet กระทู้ถาม เรื่อง ปัญหาคนเร่ร่อนจรจัดในกรุงเทพมหานคร
bullet กระทู้ถาม เรื่อง ปัญหาทางสังคมที่เกิดจากเกมส์ออนไลน์
bullet กระทู้ถาม เรื่อง กรณีเด็กนักเรียนทะเลาะวิวาทกัน
<< ครั้งที่ 12 (พุธที่ 10 กันยายน 2551)
bullet รับทราบรายงานผลการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน กรณีของนางปรียานันท์ (ดลพร) ล้อเสริมวัฒนา โดยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
bullet รับทราบเรื่องประธานสภาผู้แทนราษฎร อนุญาตให้คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษา การแก้ไขปัญหาน้ำ ขยายเวลาการพิจารณาเรื่องดังกล่าวออกไปอีก 60 วัน ตามข้อบังคับการประชุมฯ ข้อ 98 วรรคสอง
bullet รายงานของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองการดําเนินงานของสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออก เฉียงใต้ พ.ศ. ....
bullet หนังสือขออนุญาตสภาผู้แทนราษฎร เพื่อพิจารณาคดีอาญา นายการุณ โหสกุล สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ในระหว่างสมัยประชุม ตามมาตรา 131 ของรัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรไทย
bullet หนังสือขออนุญาตสภาผู้แทนราษฎร เพื่อพิจารณาคดีอาญา นายชาญชัย อิสระเสนารักษ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ในระหว่างสมัยประชุม ตามมาตรา 131 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
bullet ร่างพระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
bullet ร่างพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
bullet ร่างพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
bullet ร่างพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
bullet ร่างพระราชบัญญัติสภาตําบล และองค์การบริหารส่วนตําบล (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
bullet ร่างพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
bullet ร่างพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (ยกเลิกการยุบกรมทางหลวงชนบทไปรวมกับกรมทางหลวง)
<< ครั้งที่ 9 เป็นพิเศษ (พุธที่ 3 กันยายน 2551)
bullet รายงานของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 เล่ม 1 ตอนที่ 1
bullet รายงานของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 เล่ม 1 ตอนที่ 2
bullet รายงานของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 เล่ม 2
bullet รายงานของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 เล่ม 3
bullet รายงานของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 เล่ม 4
<< ครั้งที่ 8 (พฤหัสบดีที่ 28 สิงหาคม 2551)
bullet กระทู้ถาม เรื่อง ขอรับการสนับสนุนงบประมาณพัฒนาแหล่งน้ำชุมชนในจังหวัดยโสธร
bullet กระทู้ถาม เรื่อง ปัญหามลภาวะทางสิ่งแวดล้อมในจังหวัดสมุทรสาคร
bullet กระทู้ถาม เรื่อง การรุกล้ำทําลายทรัพยากรสัตว์น้ำด้วยการทําประมงที่ผิดกฎหมาย
bullet กระทู้ถาม เรื่อง ขอรับการสนับสนุนงบประมาณพัฒนาแหล่งน้ำขุดลอกหนองใหญ่
<< ครั้งที่ 7 (พุธที่ 27 สิงหาคม 2551)
bullet รับทราบเรื่องประธานสภาผู้แทนราษฎร อนุญาตให้คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหาการบังคับใช้ เพื่อการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ขยายเวลาการพิจารณาศึกษาเรื่องดังกล่าวออกไปอีก 30 วัน ตามข้อบังคับการประชุมฯ ข้อ 98 วรรคสอง
bullet รายงานของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการออกเสียงประชามติ พ.ศ. ....
bullet ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
bullet ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (มาตรการภาษีเพื่อกระตุ้นและฟื้นฟูเศรษฐกิจ)
bullet ร่างพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
bullet ตั้งซ่อมกรรมาธิการสามัญประจําสภา ในคณะกรรมาธิการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ แทนตําแหน่งที่ว่าง
bullet ตั้งซ่อมกรรมาธิการสามัญประจําสภา ในคณะกรรมาธิการการทหาร แทนตําแหน่งที่ว่าง
<< ครั้งที่ 6 (พฤหัสบดีที่ 21 สิงหาคม 2551)
bullet กระทู้ถาม เรื่อง ขอรับการสนับสนุนงบประมาณพัฒนาแหล่งน้ำชุมชนในจังหวัดยโสธร
bullet กระทู้ถาม เรื่อง ปัญหาที่เกิดจากการชุมนุมของกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย
bullet กระทู้ถาม เรื่อง โครงการพัฒนาระบบน้ำเพื่อการเกษตรในเขตพื้นที่ อําเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก
bullet กระทู้ถาม เรื่อง ปัญหาความแออัดของโรงพยาบาลมหาราช จังหวัดนครศรีธรรมราช
<< ครั้งที่ 5 (พุธที่ 20 สิงหาคม 2551)
bullet หนังสือจากวุฒิสภาเรื่องรับทราบเรื่องร้องเรียนในการจัดซื้อที่ดินเทศบาลนครยะลา
bullet รับทราบเรื่องประธานสภาผู้แทนราษฎร อนุญาตให้คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหาที่ดินทํากินและการออกเอกสารสิทธิ์ ขยายเวลาการพิจารณาเรื่องดังกล่าวออกไปอีก 60 วัน ตามข้อบังคับการประชุมฯ ข้อ 98 วรรคสอง
bullet หนังสือส่งรายงานผลการปฏิบัติงานประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 ของสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
bullet รายงานผลการปฏิบัติงานของสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550
bullet รายงานของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
bullet ขออนุญาตสภาผู้แทนราษฎร เพื่อพิจารณาคดีอาญา นายการุณ โหสกุล สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ในระหว่างสมัยประชุม ตามมาตรา 131 วรรคสาม ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
bullet ร่างพระราชบัญญัติเรือไทย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
bullet ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดบางประการต่อการเดินอากาศ พ.ศ. ....
bullet ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (แก้ไขเพิ่มเติมความผิดต่อตําแหน่งหน้าที่ราชการ ความผิดต่อตําแหน่งหน้าที่ในกระบวนการยุติธรรม และอายุความการฟ้องคดีบางประเภท)
bullet ตั้งซ่อมกรรมาธิการสามัญประจําสภา ในคณะกรรมาธิการการสาธารณสุข แทนตําแหน่งที่ว่าง
bullet ตั้งซ่อมกรรมาธิการสามัญประจําสภา ในคณะกรรมาธิการการสวัสดิการสังคม แทนตําแหน่งที่ว่าง
<< ครั้งที่ 4 (พฤหัสบดีที่ 14 สิงหาคม 2551)
bullet กระทู้ถาม เรื่อง การปลูกป่าชายเลน
bullet กระทู้ถาม เรื่อง ขอรับการสนับสนุนงบประมาณพัฒนาแหล่งน้ำชุมชนในจังหวัดยโสธร
bullet กระทู้ถาม เรื่อง ปัญหาความเดือดร้อนเกี่ยวกับเส้นทางคมนาคม
<< ครั้งที่ 3 (พุธที่ 13 สิงหาคม 2551)
bullet หนังสือจากวุฒิสภาเรื่องรับทราบรายงาน จำนวน 4 เรื่อง
bullet รายงานกิจการประจำปี งบดุล งบกำไรและขาดทุนของธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550
bullet รายงานประจำปี 2550 ศาลรัฐธรรมนูญ
bullet รายงานการสอบบัญชีกองทุนพัฒนาสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2549 2548 และ 2547
bullet ร่างพระราชบัญญัติคุมประพฤติ พ.ศ. ....
bullet ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย พ.ศ. ....
<< ครั้งที่ 2 (พฤหัสบดีที่ 7 สิงหาคม 2551)
bullet กระทู้ถาม เรื่อง การก่อสร้างและบำรุงทางหลวงชนบท
bullet กระทู้ถาม เรื่อง การปรับปรุงขุดลอกแม่น้ำยมและระบบชลประทาน
bullet กระทู้ถาม เรื่อง โครงการพัฒนาระบบน้ำเพื่อการเกษตรในเขตพื้นที่อำเภอนครไทย
<< ครั้งที่ 1 (พุธที่ 6 สิงหาคม 2551)
bullet (สำเนา) พระราชกฤษฎีกาเรียกประชุมรัฐสภาสมัยประชุมสามัญนิติบัญญัติ พ.ศ.2551
bullet (สำเนา) พระบรมราชโองการประกาศแต่งตั้งรัฐมนตรี
bullet ประกาศสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง ให้ผู้มีชื่อในลำดับถัดไปในบัญชีรายชื่อของพรรคการเมืองเลื่อนขึ้นมาเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแทนตำแหน่งที่ว่าง
bullet รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่หนึ่ง (นายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์) ลาออกจากตำแหน่ง
bullet หนังสือจากวุฒิสภาเรื่องได้พิจารณาและรับทราบรายงาน จำนวน 3 เรื่อง
bullet รายงานผลการดำเนินงานของเงินทุนหมุนเวียนค่าเครื่องจักรกลของกรมทางหลวง
bullet รายงานผลการดำเนินงานเงินทุนหมุนเวียนเพื่อพัฒนาการศึกษาโรงเรียนเอกชนของปีงบประมาณ พ.ศ.2549
bullet หนังสือส่งรายงานผลการตรวจสอบและผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ประจำปี พ.ศ.2547 พ.ศ.2548 และ พ.ศ.2549
bullet รายงานผลการตรวจสอบและผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ประจำปี 2547
bullet รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำปี 2548
bullet รายงานผลการตรวจสอบและผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ประจำปี 2549
bullet รายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงิน สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2549 และ 2548
bullet ผลการดำเนินงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เกี่ยวกับ เรื่อง ปัญหาปุ๋ยราคาแพง
bullet ร่างข้อบังคับว่าด้วยประมวลจริยธรรมของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและกรรมาธิการ พ.ศ. ....
bullet ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ....
bullet ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
bullet ร่างพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
bullet ร่างพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
bullet ร่างพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
bullet ร่างพระราชบัญญัติการกีฬาแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
bullet ร่างพระราชบัญญัติจัดระเบียบการชุมนุมในที่สาธารณะ พ.ศ. ....
bullet ร่างพระราชบัญญัติรับรองสิทธิบุคคลที่แปลงเพศ พ.ศ. ....
bullet ร่างพระราชบัญญัติสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน พ.ศ. .... (นายนิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ กับคณะ เป็นผู้เสนอ)
bullet ร่างพระราชบัญญัติสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน พ.ศ. .... (ผู้ตรวจการแผ่นดิน เป็นผู้เสนอ)
bullet ร่างพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
bullet ร่างพระราชบัญญัติกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
bullet ร่างพระราชบัญญัติคุมประพฤติ พ.ศ. ....
bullet ร่างพระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
bullet ร่างพระราชบัญญัติบัตรประจำตัวประชาชน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
bullet ตั้งซ่อมกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการใช้ การปฏิบัติตามและการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 แทนตำแหน่งที่ว่าง
 
bullet การประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 23 ปีที่ 1 (สมัยสามัญทั่วไป)
 
<< ครั้งที่ 2 (จันทร์ที่ 28 มกราคม 2551)
bullet สำเนาประกาศแต่งตั้งประธานและรองประธานสภาผู้แทนราษฎร
bullet คู่มือการพิจารณาให้ความเห็นชอบบุคคลซึ่งสมควรได้รับแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรี
<< ครั้งที่ 1 (อังคารที่ 22 มกราคม 2551)
bullet คู่มือการเลือกประธานสภาผู้แทนราษฎร และการเลือกรองประธานสภาผู้แทนราษฎร
 
 

home
รวบรวมข้อมูลโดย กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ สำนักวิชาการ
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร โทร. 0 2244 1398
Webmaster : บุษราภรณ์ อัครนิธิยานนท์