เอกสารประกอบการพิจารณา การประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 23

สืบค้นฐานข้อมูลเอกสารประกอบการพิจารณา ระเบียบวาระและบันทึกการประชุม การประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 23 เอกสารแนบระเบียบวาระ การประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 23
   
 
bullet การประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 23 ปีที่ 4 (สมัยสามัญทั่วไป)  
<< มีนาคม 2554  
bullet เอกสารประกอบการพิจารณา เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมพระธรรมนูญศาลยุติธรรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... [อ.พ. 11/2554]
bullet เอกสารประกอบการพิจารณา เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ - ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... - ว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... - ว่าด้วยพรรคการเมือง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... [อ.พ. 10/2554]
bullet เอกสารประกอบการพิจารณา เรื่อง ญัตติ ขอเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีเป็นรายบุคคล [อ.พ. 9/2554]
bullet เอกสารประกอบการพิจารณา เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... [อ.พ. 8/2554]
bullet เอกสารประกอบการพิจารณา เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติวิชาชีพแพทย์แผนไทย พ.ศ. .... [อ.พ. 7/2554]
 
<< กุมภาพันธ์ 2554  
bullet เอกสารประกอบการพิจารณา เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... [อ.พ. 5/2554]
bullet เอกสารประกอบการพิจารณา เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... [อ.พ. 6/2554]
bullet เอกสารประกอบการพิจารณา เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. .... [อ.พ. 4/2554]
bullet เอกสารประกอบการพิจารณา เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554 พ.ศ. .... [อ.พ. 3/2554]
 
<< มกราคม 2554
bullet เอกสารประกอบการพิจารณา เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... [อ.พ. 2/2554]
bullet เอกสารประกอบการพิจารณา เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจำตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... [อ.พ. 1/2554]
 
bullet การประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 23 ปีที่ 3 (สมัยสามัญนิติบัญญัติ)  
<< พฤศจิกายน 2553
bullet เอกสารประกอบการพิจารณา เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... [อ.พ. 15/2553]
bullet เอกสารประกอบการพิจารณา เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติตั้งจังหวัดบึงกาฬ พ.ศ. .... [อ.พ. 14/2553]
bullet เอกสารประกอบการพิจารณา เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการฝ่ายรัฐสภา พ.ศ. .... ระเบียบข้าราชการรัฐสภา พ.ศ. .... เงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... บำเหน็จบำนาญข้าราชการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... [อ.พ. 13/2553]
bullet เอกสารประกอบการพิจารณา เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติการยางแห่งประเทศไทย พ.ศ. .... [อ.พ. 12/2553]
bullet เอกสารประกอบการพิจารณา เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... [อ.พ. 11/2553]
bullet เอกสารประกอบการพิจารณา เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติองค์การอิสระด้านสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ และสุขภาพ พ.ศ. .... [อ.พ. 10/2553]
 
<< ตุลาคม 2553
bullet เอกสารประกอบการพิจารณา เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการขนส่งข้ามพรมแดน พ.ศ. .... (คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ) [อ.พ. 7/2553]
bullet เอกสารประกอบการพิจารณา เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับที่..) พ.ศ. .... (แก้ไขเพิ่มเติมอัตราโทษ จำนวนเงินในการงดการเรียกเก็บ และจำนวนเงินเพิ่มที่เรียกเก็บ) (คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ) [อ.พ. 8/2553]
bullet เอกสารประกอบการพิจารณา เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับที่..) พ.ศ. .... (ว่าด้วยการอนุวัติการตามความตกลงว่าด้วยการอำนวยความสะดวกในการขนส่งข้ามพรมแดนภายในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงตอนบน The GMS Agreement) (คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ) [อ.พ. 9/2553]
bullet เอกสารประกอบการพิจารณา เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... เงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... [อ.พ. 6/2553]
bullet เอกสารประกอบการพิจารณา เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน พ.ศ. .... [อ.พ. 2/2553]
bullet เอกสารประกอบการพิจารณา เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติเงินทดแทน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... [อ.พ. 3/2553]
bullet เอกสารประกอบการพิจารณา เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติการกลับเป็นผู้ประกันตน พ.ศ. .... [อ.พ. 4/2553]
bullet เอกสารประกอบการพิจารณา เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติกองทุนการออมแห่งชาติ พ.ศ. .... [อ.พ. 5/2553]
 
<< กันยายน 2553
bullet เอกสารประกอบการพิจารณา เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติบัตรประจำตัวประชาชน (ฉบับที่..) พ.ศ. .... [อ.พ. 1/2553]
 
bullet การประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 23 ปีที่ 3 (สมัยวิสามัญ)  
<< พฤษภาคม 2553
bullet เอกสารประกอบการพิจารณา เรื่อง ญัตติขอเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีเป็นรายบุคคล [อ.พ. 2/2553]
bullet เอกสารประกอบการพิจารณา เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 [อ.พ. 1/2553]
 
bullet การประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 23 ปีที่ 3 (สมัยสามัญทั่วไป)  
<< มีนาคม 2553
bullet เอกสารประกอบการพิจารณา เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... เพิ่มเติม (Supplement) [อ.พ. 14/2553]
bullet เอกสารประกอบการพิจารณา เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... เพิ่มเติม (Supplement) [อ.พ. 13/2553]
bullet เอกสารประกอบการพิจารณา เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติองค์การอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. .... เพิ่มเติม (Supplement) [อ.พ. 12/2553]
bullet เอกสารประกอบการพิจารณา เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร พ.ศ. .... [อ.พ. 11/2553]
bullet เอกสารประกอบการพิจารณา เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติองค์กรอัยการและพนักงานอัยการ พ.ศ. .... ระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ พ.ศ. .... ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... [อ.พ. 10/2553]
bullet เอกสารประกอบการพิจารณา เรื่อง ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาการจัดสร้างเขื่อนกั้นแม่น้ำโขงเพื่อการเกษตรในจังหวัดมุกดาหาร [อ.พ. 9/2553]
bullet เอกสารประกอบการพิจารณา เรื่อง ญัตติด่วน เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหาระดับน้ำในแม่น้ำโขงลดงเนื่องจากการสร้างเขื่อน [อ.พ. 7/2553]
bullet เอกสารประกอบการพิจารณา เรื่อง ญัตติด่วน เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการแก้ไขปัญหาราคาข้าวตกต่ำอย่างเป็นระบบ [อ.พ. 8/2553]
 
<< กุมภาพันธ์ 2553
bullet เอกสารประกอบการพิจารณา เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติเงินเดือน เงินประจำตำแหน่ง และประโยชน์ตอบแทนอื่นของประธานศาลรัฐธรรมนูญ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ประธานกรรมการและกรรมการการเลือกตั้ง ประธานผู้ตรวจการแผ่นดินและผู้ตรวจการแผ่นดิน ประธานกรรมการและกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ และประธานกรรมการและกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... [อ.พ. 6/2553]
bullet เอกสารประกอบการพิจารณา เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติการยกเลิกการสงวนหวงห้ามที่ดินที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ของทางราชการ พ.ศ. .... [อ.พ. 5/2553]
bullet เอกสารประกอบการพิจารณา เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ร่างพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่..) พ.ศ. ... ร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่..) พ.ศ.... เพิ่มเติม (SUPPLEMENT) [อ.พ. 4/2553]
 
<< มกราคม 2553
bullet เอกสารประกอบการพิจารณา เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... [อ.พ. 3/2553]
bullet เอกสารประกอบการพิจารณา เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ร่างพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่..) พ.ศ. ... ร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่..) พ.ศ.... [อ.พ. 2/2553]
bullet เอกสารประกอบการพิจารณา เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... [อ.พ. 1/2553]
 
bullet การประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 23 ปีที่ 2 (สมัยสามัญนิติบัญญัติ)  
<< พฤศจิกายน 2552
bullet เอกสารประกอบการพิจารณา เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... [อ.พ. 16/2552]
bullet เอกสารประกอบการพิจารณา เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... [อ.พ. 15/2552]
bullet เอกสารประกอบการพิจารณา เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติองค์การอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. .... องค์การอิสระผู้บริโภค พ.ศ. .... [อ.พ. 14/2552]
bullet เอกสารประกอบการพิจารณา เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. .... [อ.พ. 17/2552]
bullet เอกสารประกอบการพิจารณา เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติวัฒนธรรมแห่งชาติ พ.ศ. .... ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... [อ.พ. 13/2552]
bullet เอกสารประกอบการพิจารณา เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... [อ.พ. 12/2552]
bullet เอกสารประกอบการพิจารณา เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติการบริหารราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. .... สำนักงานบริหารราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. .... จัดตั้งศูนย์อำนวยการบริหารราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. .... [อ.พ. 11/2552]
bullet เอกสารประกอบการพิจารณา เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการออกคำสั่งเรียกของคณะกรรมาธิการสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา พ.ศ. .... [อ.พ. 10/2552]
bullet เอกสารประกอบการพิจารณา เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. .... ร่างพระราชบัญญัติสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. .... ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... เพิ่มเติม (Supplement) [อ.พ. 8/2552]
bullet เอกสารประกอบการพิจารณา เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร พ.ศ. .... ร่างพระราชบัญญัติกองทุนช่วยเหลือ ส่งเสริมเกษตรกร พ.ศ. .... [อ.พ. 9/2552]
 
<< ตุลาคม 2552
bullet เอกสารประกอบการพิจารณา เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร พ.ศ. .... [อ.พ. 7/2552]
 
<< กันยายน 2552
bullet เอกสารประกอบการพิจารณา เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติสภาเกษตรกรแห่งชาติ พ.ศ. .... [อ.พ. 6/2552]
bullet เอกสารประกอบการพิจารณา เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. .... ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... [อ.พ. 5/2552]
 
<< สิงหาคม 2552
bullet เอกสารประกอบการพิจารณา เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย พ.ศ. .... ร่างพระราชบัญญัติองค์กรปฏิรูปกฎหมาย พ.ศ. .... [อ.พ. 4/2552]
bullet เอกสารประกอบการพิจารณา เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้รับงานไปทำที่บ้าน พ.ศ. .... ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมพัฒนาผู้รับงานไปทำที่บ้าน พ.ศ. .... [อ.พ. 3/2552]
bullet เอกสารประกอบการพิจารณา เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร พ.ศ. .... [อ.พ. 2/2552]
bullet เอกสารประกอบการพิจารณา เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... [อ.พ. 1/2552]
 
bullet การประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 23 ปีที่ 2 (สมัยวิสามัญ)  
<< มิถุนายน 2552
bullet เอกสารประกอบการพิจารณา เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 [อ.พ. 3/2552]
bullet เอกสารประกอบการพิจารณา เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจ พ.ศ. .... [อ.พ. 2/2552]
bullet เอกสารประกอบการพิจารณา เรื่อง พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อฟื้นฟูและเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ พ.ศ. 2552 [อ.พ. 1/2552]
 
bullet การประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 23 ปีที่ 2 (สมัยสามัญทั่วไป)  
<< พฤษภาคม 2552
bullet เอกสารประกอบการพิจารณา เรื่อง ญัตติด่วน ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาแก้ไขปัญหาที่ดินทำกิน กฎหมายเกี่ยวกับที่ดิน และเร่งรัดออกเอกสารสิทธิแก่ประชาชน [อ.พ. 22/2552]
bullet เอกสารประกอบการพิจารณา เรื่อง พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อฟื้นฟูและเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ พ.ศ. 2552 [อ.พ. 18/2552]
bullet เอกสารประกอบการพิจารณา เรื่อง พระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติยาสูบ พ.ศ. 2509 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2552 [อ.พ. 19/2552]
bullet เอกสารประกอบการพิจารณา เรื่อง พระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527 (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2552 [อ.พ. 20/2552]
bullet เอกสารประกอบการพิจารณา เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจ พ.ศ. .... [อ.พ. 21/2552]
bullet เอกสารประกอบการพิจารณา เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม (ฉบับที่..) พ.ศ. .... [อ.พ. 17/2552]
bullet เอกสารประกอบการพิจารณา เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติสภาเกษตรกรแห่งชาติ พ.ศ. .... [อ.พ. 16/2552]
bullet เอกสารประกอบการพิจารณา เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (จัดตั้งกรมหม่อนไหม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์) [อ.พ. 14/2552]
bullet เอกสารประกอบการพิจารณา เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. .... [อ.พ. 15/2552]
 
<< เมษายน 2552
bullet เอกสารประกอบการพิจารณา เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการปฏิบัติต่ออากาศยานที่กระทำผิดกฎหมาย พ.ศ. .... ร่างพระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... [อ.พ. 13/2552]
 
<< มีนาคม 2552
bullet เอกสารประกอบการพิจารณา เรื่อง ญัตติ ขอเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีเป็นรายบุคคล พ.ศ. .... [อ.พ. 12/2552]
bullet เอกสารประกอบการพิจารณา เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติขั้นตอนและวิธีการจัดทำหนังสือสัญญา พ.ศ. .... ร่างพระราชบัญญัติการจัดทำหนังสือสัญญาระหว่างประเทศ พ.ศ. .... [อ.พ. 9/2552]
bullet เอกสารประกอบการพิจารณา เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. .... [อ.พ. 10/2552]
bullet เอกสารประกอบการพิจารณา เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลจังหวัดที่อําเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ พ.ศ. .... ร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลจังหวัดที่อําเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ พ.ศ. .... [อ.พ. 11/2552]
bullet เอกสารประกอบการพิจารณา เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. .... [อ.พ. 7/2552]
bullet เอกสารประกอบการพิจารณา เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองการดำเนินงานของสถาบันความร่วมมือเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจลุ่มน้ำโขง พ.ศ. .... [อ.พ. 8/2552]
 
<< กุมภาพันธ์ 2552
bullet เอกสารประกอบการพิจารณา เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... [อ.พ. 6/2552]
bullet เอกสารประกอบการพิจารณา เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติเหรียญจักรมาลาและเหรียญจักรพรรดิมาลา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... [อ.พ. 5/2552]
bullet เอกสารประกอบการพิจารณา เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ (ฉบับที่..) พ.ศ. .... เพิ่มเติม (Supplement) [อ.พ. 4/2552]
 
<< มกราคม 2552
bullet เอกสารประกอบการพิจารณา เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2552 พ.ศ. .... [อ.พ. 3/2552]
bullet เอกสารประกอบการพิจารณา ญัตติเรื่อง ขอให้สภาฯ ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการทำกาลักน้ำรับน้ำจากแม่น้ำโขงมาต่อยอดแม่น้ำป่าสักและสร้างเขื่อน 25 ตอน [อ.พ. 2/2552]
bullet เอกสารประกอบการพิจารณา ญัตติเรื่อง ขอให้สภาฯ ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อพิจารณาศึกษาการขุดคลองคอคอดกระจากฝั่งอ่าวไทยไปฝั่งทะเลอันดามัน [อ.พ. 1/2552]
 
bullet การประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 23 ปีที่ 1 (สมัยสามัญนิติบัญญัติ)  
<< พฤศจิกายน 2551
bullet เอกสารประกอบการพิจารณา เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติ 1. เทศบาล (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 2. สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 3. องค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 4. ระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... [อ.พ. 16/2551]
bullet เอกสารประกอบการพิจารณา เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (ฉบับที่..) พ.ศ. .... (เพิ่มเติม) [อ.พ. 15/2551]
bullet เอกสารประกอบการพิจารณา เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติปรับปรุง กระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่..) พ.ศ. .... (ยกเลิกการยุบกรมทางหลวงชนบทไปรวมกับกรมทางหลวง) [อ.พ. 14/2551]
bullet เอกสารประกอบการพิจารณา เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ (ฉบับที่..) พ.ศ. .... [อ.พ. 13/2551]
 
<< กันยายน 2551
bullet เอกสารประกอบการพิจารณา เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (ฉบับที่..) พ.ศ. .... ร่างพระราชบัญญัติ กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (เพิ่มเติม) [อ.พ. 12/2551]
bullet เอกสารประกอบการพิจารณา เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... [อ.พ. 11/2551]
bullet เอกสารประกอบการพิจารณา เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... [อ.พ. 10/2551]
 
<< สิงหาคม 2551
bullet เอกสารประกอบการพิจารณา เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... [อ.พ. 9/2551]
bullet เอกสารประกอบการพิจารณา เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (มาตรการภาษีเพื่อกระตุ้น และฟื้นฟูเศรษฐกิจ) (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... [อ.พ. 8/2551]
bullet เอกสารประกอบการพิจารณา เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัติกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... [อ.พ. 7/2551]
bullet เอกสารประกอบการพิจารณา เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. .... [อ.พ. 5/2551]
bullet เอกสารประกอบการพิจารณา เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองการดำเนินงานของสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ พ.ศ. .... [อ.พ. 6/2551]
bullet เอกสารประกอบการพิจารณา เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. .... [อ.พ. 2/2551]
bullet เอกสารประกอบการพิจารณา เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติคุมประพฤติ พ.ศ. .... [อ.พ. 4/2551]
bullet เอกสารประกอบการพิจารณา เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน พ.ศ. .... [อ.พ. 3/2551]
bullet เอกสารประกอบการพิจารณา เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... [อ.พ. 1/2551]
 
bullet การประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 23 ปีที่ 1 (สมัยวิสามัญ)  
<< มิถุนายน 2551
bullet เอกสารประกอบการพิจารณา เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2552 [อ.พ. 6/2551]
bullet เอกสารประกอบการพิจารณา เรื่อง ญัตติขอเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีเป็นรายบุคคล [อ.พ. 5/2551]
bullet เอกสารประกอบการพิจารณา ญัตติด่วนเรื่อง ขอให้ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการใช้และปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 [อ.พ. 4/2551]
bullet เอกสารประกอบการพิจารณา เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดิน พ.ศ. .... ร่างพระราชบัญญัติสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน พ.ศ. .... [อ.พ. 3/2551]
bullet เอกสารประกอบการพิจารณา เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการออกเสียงประชามติ พ.ศ. .... [อ.พ. 2/2551]
bullet เอกสารประกอบการพิจารณา เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... [อ.พ. 1/2551]
 
bullet การประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 23 ปีที่ 1 (สมัยสามัญทั่วไป)  
<< พฤษภาคม 2551
bullet เอกสารประกอบการพิจารณา ญัตติด่วนเรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อพิจารณาปัญหาที่ดินทำกินและการออกเอกสารสิทธิ์ที่ดินแก่ราษฎร [อ.พ. 35/2551]
bullet เอกสารประกอบการพิจารณา ญัตติด่วนเรื่อง ขอให้สภาฯ ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการแก้ไขปัญหาราคาผลไม้ของเกษตรกรตกต่ำ [อ.พ. 34/2551]
 
<< เมษายน 2551
bullet เอกสารประกอบการพิจารณา ญัตติด่วนเรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อพิจารณาศึกษาการตั้งสถานกาสิโน [อ.พ. 33/2551]
bullet เอกสารประกอบการพิจารณา ญัตติด่วนเรื่อง เกี่ยวกับอาคารแฟลตของการเคหะแห่งชาติในเขตพื้นที่ดินแดง เพิ่มเติม (Supplement) [อ.พ. 32/2551]
bullet เอกสารประกอบการพิจารณา ญัตติด่วนเรื่อง เกี่ยวกับภาวะโลกร้อน [อ.พ. 30/2551]
 
<< มีนาคม 2551
bullet เอกสารประกอบการพิจารณา ญัตติด่วนเรื่อง 1) ขอให้ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการจัดกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนอย่างเพียงพอ 2) มาตรการการจัดกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน [อ.พ. 31/2551]
bullet เอกสารประกอบการพิจารณา ญัตติเรื่อง 1) ขอให้ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหาด้านการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 2) ขอให้ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหาสังคมในจังหวัดชายแดนภาคใต้ [อ.พ. 29/2551]
bullet เอกสารประกอบการพิจารณา ญัตติเรื่อง 1) ขอให้ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 2) ขอให้ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหาการเมืองและความมั่นคงในจังหวัดชายแดนภาคใต้ [อ.พ. 28/2551]
bullet เอกสารประกอบการพิจารณา ญัตติเรื่อง ขอให้ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหาเศรษฐกิจในจังหวัดชายแดนภาคใต้ [อ.พ. 27/2551]
bullet เอกสารประกอบการพิจารณา ญัตติเรื่อง การเร่งรัดระยะเวลาการวางท่อส่งน้ำจากเขื่อนป่าสักไปยังอำเภอต่างๆ ในจังหวัดลพบุรี [อ.พ. 26/2551]
bullet เอกสารประกอบการพิจารณา ญัตติเรื่อง ขอให้สภาฯ พิจารณาแก้ปัญหาน้ำขาดแคลนในภาคตะวันออกโดยสร้างอ่างเก็บน้ำคลองหลวง [อ.พ. 25/2551]
bullet เอกสารประกอบการพิจารณา ญัตติเรื่อง ขอให้ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาโครงการผันน้ำจากแม่น้ำโขงเข้าพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ [อ.พ. 24/2551]
bullet เอกสารประกอบการพิจารณา ญัตติด่วน เกี่ยวกับโครงการชลประทานระบบท่อ เพิ่มเติม (Supplement) [อ.พ. 23/2551]
bullet เอกสารประกอบการพิจารณา ญัตติเรื่อง 1) ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งซ้ำซากในพิ้นที่จังหวัดยโสธร 2) ขอให้ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อศึกษาและพิจารณาหาทางแก้ไขปัญหาน้ำท่วมและปัญหาภัยแล้ง 3) ขอให้เร่งสนับสนุนงบประมาณแก้ไขปัญหาน้ำท่วมและการขาดแคลนน้ำ [อ.พ. 22/2551]
bullet เอกสารประกอบการพิจารณา ญัตติด่วนเรื่อง ขอให้สภาฯ ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาปัญหาภาวะผลผลิตทางการเกษตรราคาตกต่ำ (เพิ่มเติม) [อ.พ. 21/2551]
bullet เอกสารประกอบการพิจารณา ญัตติ เกี่ยวกับปัญหาสินค้าราคาแพง (เพิ่มเติม) [อ.พ. 20/2551]
bullet เอกสารประกอบการพิจารณา ญัตติด่วนเรื่อง ปัญหาราคาสินค้าอุปโภค บริโภค โดยเฉพาะน้ำมันเชื้อเพลิงและก๊าซหุงต้มมีราคาแพง [อ.พ. 19/2551]
bullet เอกสารประกอบการพิจารณา ญัตติด่วนเรื่อง แก้ไขปัญหาอาชญากรรมที่เกิดขึ้นกับนักท่องเที่ยวซึ่งส่งผลกระทบต่อการสร้างรายได้ และกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศ [อ.พ. 18/2551]
bullet เอกสารประกอบการพิจารณา ญัตติด่วนเรื่อง ปัญหาน้ำมันแพง [อ.พ. 17/2551]
bullet เอกสารประกอบการพิจารณา ญัตติด่วนเรื่อง ปัญหาราคาผลผลิตทางการเกษตรตกต่ำ [อ.พ. 16/2551]
bullet เอกสารประกอบการพิจารณา ญัตติด่วนเรื่อง ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาปัญหาสภาพอาคารแฟลตที่พักอาศัยและการดำเนินโครงการฟื้นฟูเมืองดินแดงของการเคหะแห่งชาติ [อ.พ. 15/2551]
bullet เอกสารประกอบการพิจารณา ญัตติด่วน เกี่ยวกับรอยเลื่อน เพิ่มเติม (Supplement) [อ.พ. 14/2551]
bullet เอกสารประกอบการพิจารณา ญัตติด่วน เกี่ยวกับการท่องเที่ยว เพิ่มเติม (Supplement) [อ.พ. 13/2551]
bullet เอกสารประกอบการพิจารณา ญัตติเรื่อง ขอให้ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณารอยเลื่อนมีพลังที่ต้องเฝ้าระวังในประเทศ [อ.พ. 12/2551]
bullet เอกสารประกอบการพิจารณา ญัตติด่วนเรื่อง ขอให้ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศีกษาปัญหาและอุปสรรคการท่องเที่ยว [อ.พ. 11/2551]
bullet เอกสารประกอบการพิจารณา ญัตติด่วนเรื่อง ขอให้เร่งแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของชาวประมงเป็นการด่วน [อ.พ. 10/2551]
bullet เอกสารประกอบการพิจารณา ญัตติเรื่อง ขอให้ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหาการจราจรติดขัดในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล [อ.พ. 8/2551]
 
<< กุมภาพันธ์ 2551
bullet เอกสารประกอบการพิจารณา ญัตติเรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาโครงการชลประทานระบบท่อทั่วประเทศ [อ.พ. 9/2551]
bullet เอกสารประกอบการพิจารณา ญัตติเรื่อง ขอให้ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการจัดระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร [อ.พ. 7/2551]
bullet เอกสารประกอบการพิจารณา ญัตติเรื่อง ขอให้ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อสอบสวนและศึกษาสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ [อ.พ. 6/2551]
bullet เอกสารประกอบการพิจารณา ญัตติเรื่อง ขอให้ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในกรุงเทพมหานคร [อ.พ. 5/2551]
bullet เอกสารประกอบการพิจารณา ญัตติด่วนเรื่อง ขอให้ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางแก้ไขปัญหามลพิษทางเสียงจากสนามบินสุวรรณภูมิ [อ.พ. 4/2551]
bullet เอกสารประกอบการพิจารณา ญัตติเรื่อง ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางแก้ไขปัญหาหนี้สินภาคประชาชน [อ.พ. 3/2551]
bullet เอกสารประกอบการพิจารณา ญัตติด่วนเรื่อง ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาปัญหาราคาปุ๋ย [อ.พ. 2/2551]
bullet เอกสารประกอบการพิจารณา ร่างข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. .... [อ.พ. 1/2551]
 
   

home
Physical Object : กลุ่มงานบริการวิชาการ โทร. 0 2244 2070-2 โทรสาร 0 2244 2073
รวบรวมข้อมูลโดย กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ โทร. 0 2244 1398
สำนักวิชาการ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
PDF File: เพชรินทร์ ชัยศรี Webmaster : บุษราภรณ์ อัครนิธิยานนท์