สำนักวิชาการ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
 
give and take ฐานความรู้ห้องสมุดรัฐสภา
 
แถลงการณ์ ประกาศ คำสั่ง ข้อกำหนด ภายใต้พระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน
คณะรัฐบาลนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ
 
 

bullet พระราชกำหนด การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548

 

bullet ประกาศ

bulletประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรง ในเขตท้องที่กรุงเทพมหานคร จังหวัดนนทบุรี อำเภอเมืองสมุทรปราการ อำเภอบางพลี อำเภอพระประแดง อำเภอพระสมุทรเจดีย์ อำเภอบางบ่อ และอำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ อำเภอธัญบุรี อำเภอลาดหลุมแก้ว อำเภอสามโคก อำเภอลำลูกกา และอำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม และอำเภอวังน้อย อำเภอบางประอิน อำเภอบางไทร และอำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

bulletประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรง ฉบับที่ 2 ในเขตท้องที่กรุงเทพมหานคร จังหวัดนนทบุรี จังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดปทุมธานี จังหวัดนครปฐม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดชลบุรี จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดเชียงราย จังหวัดลําปาง จังหวัดนครสวรรค์ จังหวัดน่าน จังหวัดขอนแก่น จังหวัดอุดรธานี จังหวัดชัยภูมิ จังหวัดนครราชสีมา และจังหวัดศรีสะเกษ

bulletประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรง ฉบับที่ 3 ในเขตท้องที่จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดหนองบัวลําภู จังหวัดมหาสารคาม จังหวัดร้อยเอ็ด และจังหวัดสกลนคร

bulletประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรง ฉบับที่ 4 ในเขตท้องที่จังหวัดจังหวัดกาฬสินธ์ และจังหวัดมุกดาหาร

bulletประกาศ เรื่อง การกำหนดอำนาจหน้าที่ของรัฐมนตรีตามกฎหมายเป็นอำนาจหน้าที่ของนายกรัฐมนตรี

bulletประกาศ ตามมาตรา 11 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548

bulletประกาศ เรื่อง พื้นที่ปรากฏเหตุการณ์อันกระทบต่อความมั่นคงภายในราชอาณาจักร

bulletประกาศ เรื่อง การให้พนักงานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ. 2551 เป็นเจ้าพนักงานหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมาย

bulletประกาศ เรื่อง ให้อํานาจหน้าที่ของกองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบดําเนินการในพื้นที่ปรากฏเหตุการณ์อันกระทบต่อความมั่นคงภายในราชอาณาจักร สิ้นสุด

bulletประกาศ เรื่อง ยกเลิกการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรง ในเขตท้องที่จังหวัดกาฬสินธุ์ จังหวัดนครปฐม จังหวัดนครสวรรค์ จังหวัดน่าน และจังหวัดศรีสะเกษ

bulletประกาศ เรื่อง การขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงในเขตท้องที่กรุงเทพมหานคร จังหวัดขอนแก่น จังหวัดชลบุรี จังหวัดเชียงราย จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดชัยภูมิ จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดนนทบุรี จังหวัดปทุมธานี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดมหาสารคาม จังหวัดมุกดาหาร จังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดลําปาง จังหวัดสกลนคร จังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดหนองบัวลําภู จังหวัดอุดรธานี และจังหวัดอุบลราชธานี

bulletประกาศ เรื่อง ยกเลิกการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรง ในเขตท้องที่จังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดลําปาง และจังหวัดสกลนคร

bullet คำสั่ง

bulletคำสั่งนายกรัฐมนตรี ที่ พิเศษ 1/2553 เรื่อง การจัดตั้งศูนย์อำนวยการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน

bulletคำสั่งนายกรัฐมนตรี ที่ พิเศษ 2/2553 เรื่อง แต่งตั้งผู้กำกับการปฏิบัติงาน หัวหน้าผู้รับผิดชอบ และพนักงานเจ้าหน้าที่ในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรง

bulletคำสั่งนายกรัฐมนตรี ที่ พิเศษ 93/2553 เรื่อง แต่งตั้งผู้กำกับการปฏิบัติงาน หัวหน้าผู้รับผิดชอบ และพนักงานเจ้าหน้าที่ในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรง (เพิ่มเติม)

bulletคำสั่งนายกรัฐมนตรี ที่ พิเศษ 94/2553 เรื่อง การจัดตั้งศูนย์อำนวยการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน (เพิ่มเติม)

bulletคำสั่งกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ที่ 123/2553 เรื่อง ให้ศูนย์อำนวยการรักษาความเรียบร้อยเป็นศูนย์อำนวยการ ตามมาตรา 17 และรับผิดชอบดำเนินการ ระหว่างวันที่ 24-30 มีนาคม พ.ศ. 2553

bulletคำสั่งกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ที่ 131/2553 เรื่อง ให้ศูนย์อำนวยการรักษาความเรียบร้อยเป็นศูนย์อำนวยการ ตามมาตรา 17 และรับผิดชอบดำเนินการ ระหว่างวันที่ 31 มีนาคม ถึงวันที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2553

bulletคำสั่งกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ที่ 132/2553 เรื่อง การจัดตั้งศูนย์อำนวยการร่วมรักษาความปลอดภัย

bulletคำสั่งกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ที่ 144/2553 เรื่อง ให้ศูนย์อำนวยการรักษาความเรียบร้อยเป็นศูนย์อำนวยการ ตามมาตรา 17 และรับผิดชอบดำเนินการ ระหว่างวันที่ 8 ถึงวันที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2553

bulletคําสั่งศูนย์อํานวยการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน ที่ 49/2553 เรื่อง ห้ามมิให้กระทําการใด ๆ หรือสั่งให้กระทําการใด ๆ เกี่ยวกับการทําธุรกรรมทางการเงิน หรือการดําเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สินของบุคคล หรือนิติบุคคลเท่าที่จําเป็นแก่การรักษา ความมั่นคงของรัฐ ความปลอดภัยของประเทศ และความปลอดภัยของประชาชน

bulletคําสั่งศูนย์อํานวยการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน ที่ 58/2553 เรื่อง ห้ามมิให้กระทําการใด ๆ หรือสั่งให้กระทําการใด ๆ เกี่ยวกับการทําธุรกรรมทางการเงิน หรือการดําเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สินของบุคคลหรือนิติบุคคลเท่าที่จําเป็นแก่การรักษา ความมั่นคงของรัฐ ความปลอดภัยของประเทศ และความปลอดภัยของประชาชน (ฉบับที่ 2)

bulletคําสั่งศูนย์อํานวยการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน ที่ 61/2553 เรื่อง ห้ามมิให้กระทําการใด ๆ หรือสั่งให้กระทําการใด ๆ เกี่ยวกับการทําธุรกรรมทางการเงิน หรือการดําเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สินของบุคคลหรือนิติบุคคลเท่าที่จําเป็นแก่การรักษา ความมั่นคงของรัฐ ความปลอดภัยของประเทศ และความปลอดภัยของประชาชน (ฉบับที่ 3)

bulletคําสั่งศูนย์อํานวยการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน ที่ 71/2553 เรื่อง ห้ามการเสนอข่าว การจำหน่าย หรือทำให้แพร่หลายซึ่งหนังสือพิมพ์ สิ่งพิมพ์ หรือสื่ออื่นใด ที่มีข้อความอันอาจทำให้ประชาชนเกิดความหวาดกลัว หรือเจตนาบิดเบือนข้อมูลข่าวสาร ทำให้เกิดความเข้าใจผิดในสถานการณ์ฉุกเฉินจนกระทบต่อความมั่นคงของรัฐ หรือความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน ในทั่วราชอาณาจักร

bulletคําสั่งศูนย์อํานวยการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน ที่ 72/2553 เรื่อง ห้ามมิให้กระทําการใด ๆ หรือสั่งให้กระทําการใด ๆ เกี่ยวกับการทําธุรกรรมทางการเงิน หรือการดําเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สินของบุคคลหรือนิติบุคคลเท่าที่จําเป็นแก่การรักษา ความมั่นคงของรัฐ ความปลอดภัยของประเทศ และความปลอดภัยของประชาชน (ฉบับที่ 4)

bulletคําสั่งศูนย์อํานวยการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน ที่ 78/2553 เรื่อง ให้บุคคลมารายงานตัวเพื่อให้ถ้อยคําเกี่ยวกับธุรกรรมที่ต้องสงสัยว่าอาจเกี่ยวข้องกับการกระทํา หรือสนับสนุนการกระทําให้เกิดเหตุสถานการณ์ฉุกเฉิน และให้สถาบันการเงินหรือนิติบุคคล กระทําการหรือมิให้กระทําการเกี่ยวกับธุรกรรมทางการเงินหรือการดําเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สิน ของบุคคลเท่าที่จําเป็นแก่การรักษาความมั่นคงของรัฐ ความปลอดภัยของประเทศ และความปลอดภัยของประชาชน

 

bullet ข้อกำหนด

bulletข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา 18 แห่งพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ. 2551

bulletข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน

bulletข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา 9 (1) แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548

bulletข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา 9 (1) แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ฉบับที่ 2

bulletข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา 9 (1) แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ฉบับที่ 3

bulletข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา 9 (1) แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ฉบับที่ 4

bulletข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา 9 (1) แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ฉบับที่ 5

bulletข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา 9 (1) แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ฉบับที่ 6

 
 
Home
รวบรวมข้อมูลโดย กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ สำนักวิชาการ โทร. 0 2244 1398
Upload 8/4/2553 :: Last updated 29/7/2553