ประมวลข้อมูลรายงานการประชุม เรื่อง การอภิปรายทั่วไปในรัฐสภา พ.ศ.2477-ปัจจุบัน

 

bullet การอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจ (41 ครั้ง)
bullet การอภิปรายทั่วไปโดยไม่มีการลงมติ (การอภิปรายทั่วไปเพื่อรับฟังความคิดเห็นและการอภิปรายทั่วไปในวุฒิสภา) (22 ครั้ง)
       
การอภิปรายทั่วไปโดยไม่มีการลงมติ
 
การอภิปรายทั่วไปเพื่อรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 1

พ.ศ. 2477

เรื่องที่ประชุม

การอภิปรายทั่วไปเพื่อรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 1

ญัตติ เรื่อง ให้เปิดอภิปรายทั่วไปในข้อนโยบายอันเกี่ยวแก่การเพาะพันธุ์ปลาในบึงบรเพ็ด

 

ผู้เสนอ

 

สวัสดิ์ ยูวะเวส

 

นายกรัฐมนตรี

 

พันเอก พระยาพหลพลพยุหเสนา

 

สภา

 

สภาผู้แทนราษฎร

 

ประชุมครั้งที่

 

14/2477 สมัยสามัญ

 

วันที่ประชุม

 

24 ม.ค. 2477

 

มติที่ประชุม

 

เลื่อนการพิจารณา

       

 

เรื่องที่ประชุม

 

ญัตติ เรื่อง ให้เปิดอภิปรายทั่วไปในข้อนโยบายอันเกี่ยวแก่การเพาะพันธุ์ปลาในบึงบรเพ็ด

 

ผู้เสนอ

 

สวัสดิ์ ยูวะเวส

 

นายกรัฐมนตรี

 

พันเอก พระยาพหลพลพยุหเสนา

 

สภา

 

สภาผู้แทนราษฎร

 

ประชุมครั้งที่

 

15/2477 สมัยสามัญ

 

วันที่ประชุม

 

29 ม.ค. 2477

 

มติที่ประชุม

 

เมื่อมีการอภิปรายแล้วที่ประชุมได้มีมติให้ผ่านระเบียบวาระไปได้

       
       
การอภิปรายทั่วไปเพื่อรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 2

พ.ศ. 2477

เรื่องที่ประชุม

การอภิปรายทั่วไปเพื่อรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 2

ญัตติ เรื่องพระราชบันทึกของพระมหากษัตริย์

 

ผู้เสนอ

 

ไต๋ ปาณิกบุตร

 

นายกรัฐมนตรี

 

พันเอก พระยาพหลพลพยุหเสนา

 

สภา

 

สภาผู้แทนราษฎร

 

ประชุมครั้งที่

 

16/2477 สมัยสามัญ สมัยที่สอง

 

วันที่ประชุม

 

31 ม.ค. 2477

 

มติที่ประชุม

 

เมื่อมีการอภิปรายแล้วที่ประชุมได้มีมติให้ผ่านระเบียบวาระไปได้

       
       
การอภิปรายทั่วไปเพื่อรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 3

พ.ศ. 2477

เรื่องที่ประชุม

การอภิปรายทั่วไปเพื่อรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 3

ญัตติ ขอให้เปิดอภิปรายทั่วไปในนโยบายเรื่องส่งข้าราชการและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไปเปิดหูเปิดตาในต่างประเทศ

 

ผู้เสนอ

 

ทองอินทร์ ภูริพัฒน์

 

นายกรัฐมนตรี

 

พันเอก พระยาพหลพลพยุหเสนา

 

สภา

 

สภาผู้แทนราษฎร

 

ประชุมครั้งที่

 

19/2477 สมัยสามัญ สมัยที่สอง

 

วันที่ประชุม

 

12 ก.พ. 2477

 

มติที่ประชุม

 

เมื่อมีการอภิปรายแล้วที่ประชุมได้มีมติให้ผ่านระเบียบวาระไปได้

       
       
การอภิปรายทั่วไปเพื่อรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 4

พ.ศ. 2477

เรื่องที่ประชุม

การอภิปรายทั่วไปเพื่อรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 4

ญัตติขอให้เปิดอภิปรายทั่วไปในข้อนโยบายปราบปรามโจรผู้ร้าย ภาษีรัชชูปการและอากรค่านา

 

ผู้เสนอ

 

ทองอินทร์ ภูริพัฒน์

 

นายกรัฐมนตรี

 

พันเอก พระยาพหลพลพยุหเสนา

 

สภา

 

สภาผู้แทนราษฎร

 

ประชุมครั้งที่

 

20/2477 สมัยสามัญ สมัยที่สอง

 

วันที่ประชุม

 

14 ก.พ. 2477

 

มติที่ประชุม

 

ที่ประชุมลงมติเห็นว่าไม่ควรเปิดอภิปราย

       
       
การอภิปรายทั่วไปเพื่อรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 5

พ.ศ. 2477

เรื่องที่ประชุม

การอภิปรายทั่วไปเพื่อรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 5

ญัตติขอให้เปิดอภิปรายทั่วไปในข้อนโยบายเรื่องจัดการฝิ่นในประเทศสยาม

 

ผู้เสนอ

 

หลวงศรีประกาศ

 

นายกรัฐมนตรี

 

พันเอก พระยาพหลพลพยุหเสนา

 

สภา

 

สภาผู้แทนราษฎร

 

ประชุมครั้งที่

 

25/2477 สมัยสามัญ สมัยที่สอง

 

วันที่ประชุม

 

26 ก.พ. 2477

 

มติที่ประชุม

 

ที่ประชุมลงมติเห็นว่าไม่ควรเปิดอภิปราย

       
       
การอภิปรายทั่วไปเพื่อรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 6

พ.ศ. 2478

เรื่องที่ประชุม

การอภิปรายทั่วไปเพื่อรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 6

ญัตติขอเปิดอภิปรายทั่วไปในนโยบายเรื่องภาษีอากร

 

ผู้เสนอ

 

ทองอินทร์ ภูริพัฒน์ กับคณะ

 

นายกรัฐมนตรี

 

พันเอก พระยาพหลพลพยุหเสนา

 

สภา

 

สภาผู้แทนราษฎร

 

ประชุมครั้งที่

 

13/2478 สมัยสามัญ สมัยที่สอง

 

วันที่ประชุม

 

5 ต.ค. 2478

 

มติที่ประชุม

 

ผู้เสนอขอถอนญัตติซึ่งที่ประชุมมีมติให้ถอนญัตติ

       

 

เรื่องที่ประชุม

 

ญัตติขอเปิดอภิปรายทั่วไปในนโยบายเกี่ยวกับการรถไฟของแผ่นดิน

 

ผู้เสนอ

 

เลียง ไชยกาล

 

นายกรัฐมนตรี

 

พันเอก พระยาพหลพลพยุหเสนา

 

สภา

 

สภาผู้แทนราษฎร

 

ประชุมครั้งที่

 

13/2478 สมัยสามัญ สมัยที่สอง

 

วันที่ประชุม

 

5 ต.ค. 2478

 

มติที่ประชุม

 

ผู้เสนอขอถอนญัตติซึ่งที่ประชุมมีมติให้ถอนญัตติ

       
       
การอภิปรายทั่วไปเพื่อรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 7

พ.ศ. 2479

เรื่องที่ประชุม

การอภิปรายทั่วไปเพื่อรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 7

ญัตติขอเปิดอภิปรายทั่วไปในนโยบายการปรับภาษีอากร

 

ผู้เสนอ

 

เลียง ไชยกาล

 

นายกรัฐมนตรี

 

พันเอก พระยาพหลพลพยุหเสนา

 

สภา

 

สภาผู้แทนราษฎร

 

ประชุมครั้งที่

 

4/2479 สมัยสามัญ สมัยที่สอง

 

วันที่ประชุม

 

22 ส.ค. 2479

 

มติที่ประชุม

 

เมื่อมีการอภิปรายแล้วที่ประชุมได้มีมติให้ผ่านระเบียบวาระไปได้

       
       
การอภิปรายทั่วไปเพื่อรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 8

พ.ศ. 2480

เรื่องที่ประชุม

การอภิปรายทั่วไปเพื่อรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 8

ญัตติ เรื่อง ขอเปิดอภิปรายทั่วไปในนโยบายควบคุมหนังสือพิมพ์

 

ผู้เสนอ

 

ผล แสนสระดี

 

นายกรัฐมนตรี

 

พันเอก พระยาพหลพลพยุหเสนา

 

สภา

 

สภาผู้แทนราษฎร

 

ประชุมครั้งที่

 

14/2480 สมัยวิสามัญ สมัยที่สอง

 

วันที่ประชุม

 

1 ก.พ. 2480

 

มติที่ประชุม

 

ผู้เสนอขอถอนญัตติซึ่งที่ประชุมมีมติให้ถอนญัตติ

       
       
การอภิปรายทั่วไปเพื่อรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 9

พ.ศ. 2480

เรื่องที่ประชุม

การอภิปรายทั่วไปเพื่อรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 9

ญัตติด่วน เรื่อง ขอเปิดอภิปรายทั่วไปในนโยบายของรัฐบาลว่าด้วยการจัดการทรัพย์สินฝ่ายพระมหากษัตริย์

 

ผู้เสนอ

 

ไต๋ ปาณิกบุตร

 

นายกรัฐมนตรี

 

พันเอก พระยาพหลพลพยุหเสนา

 

สภา

 

สภาผู้แทนราษฎร

 

ประชุมครั้งที่

 

12/2480 สมัยวิสามัญ สมัยที่สอง

 

วันที่ประชุม

 

27 ก.ค. 2480

 

มติที่ประชุม

 

เลื่อนการพิจารณา

       


เรื่องที่ประชุม

 

คณะผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ นายกรัฐมนตรี คณะรัฐมนตรี ขอลาออกจากตำแหน่งเพื่อรับผิดชอบนโยบายของรัฐบาล
ว่าด้วยการจัดการทรัพย์สินฝ่ายพระมหากษัตริย์เรื่องการซื้อขายที่ดินของพระคลังข้างที่

 

ผู้เสนอ

 

ไต๋ ปาณิกบุตร

 

นายกรัฐมนตรี

 

พันเอก พระยาพหลพลพยุหเสนา

 

สภา

 

สภาผู้แทนราษฎร

 

ประชุมครั้งที่

 

13/2480 สมัยวิสามัญ สมัยที่สอง

 

วันที่ประชุม

 

28 ก.ค. 2480

 

มติที่ประชุม

 

การลาออกมีสาเหตุมาจากความเข้าใจผิดบางประการในการอภิปรายทั่วไปของสภาผู้แทนราษฎร ในญัตติเรื่องนโยบายของรัฐบาลว่าด้วยการจัดการทรัพย์สินฝ่ายพระมหากษัตริย์ อย่างไรก็ตามเนื่องจากการลาออกเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นไปแล้ว ที่ประชุมจึงมีมติให้ผ่านเรื่องนี้ไป

       

 

เรื่องที่ประชุม

 

คณะผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ตั้งนาย พันเอก พระยาพหลพลพยุหเสนา เป็นนายกรัฐมนตรี

 

ผู้เสนอ

 

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

 

นายกรัฐมนตรี

 

พันเอก พระยาพหลพลพยุหเสนา

 

สภา

 

สภาผู้แทนราษฎร

 

ประชุมครั้งที่

 

21/2480 สมัยวิสามัญ สมัยที่สอง

 

วันที่ประชุม

 

8 ส.ค. 2480

 

มติที่ประชุม

 

เนื่องจากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไม่ติดใจในข้อมลทินในตัวนายพันเอกพระยาพหลพลพยุหเสนา
คณะผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์จะได้ดำเนินการจัดตั้งนาย พันเอก พระยาพหลพลพยุหเสนา เป็นนายกรัฐมนตรีต่อไป

       
       
การอภิปรายทั่วไปเพื่อรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 10

พ.ศ. 2486

เรื่องที่ประชุม

การอภิปรายทั่วไปเพื่อรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 10

ญัตติ เรื่อง ขอเปิดอภิปรายทั่วไปในเรื่องช่วยเหลือชาวนาผู้ถูกอุทกภัยปี 2485

 

ผู้เสนอ

 

สงวน พยุงพงศ์

 

นายกรัฐมนตรี

 

จอมพล ป. พิบูลสงคราม

 

สภา

 

สภาผู้แทนราษฎร

 

ประชุมครั้งที่

 

12/2486 สมัยสามัญ สมัยที่สอง

 

วันที่ประชุม

 

26 ส.ค. 2486

 

มติที่ประชุม

 

เลื่อนการพิจารณา

 

 

 

 

 

เรื่องที่ประชุม

 

ญัตติ เรื่อง ขอเปิดอภิปรายทั่วไปในเรื่องช่วยเหลือชาวนาผู้ถูกอุทกภัยปี 2485

 

ผู้เสนอ

 

สงวน พยุงพงศ์

 

นายกรัฐมนตรี

 

จอมพล ป. พิบูลสงคราม

 

สภา

 

สภาผู้แทนราษฎร

 

ประชุมครั้งที่

 

13/2486 สมัยสามัญ สมัยที่สอง

 

วันที่ประชุม

 

28 ส.ค. 2486

 

มติที่ประชุม

 

ผู้เสนอขอถอนญัตติซึ่งที่ประชุมมีมติให้ถอนญัตติ

      up
       
การอภิปรายทั่วไปเพื่อรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 11

พ.ศ. 2488

เรื่องที่ประชุม

การอภิปรายทั่วไปเพื่อรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 11

ญัตติขอเปิดอภิปรายทั่วไปในนโยบายการจัดการทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์

 

ผู้เสนอ

 

ร้อยโท ประจวบ มหาขันธ์

 

นายกรัฐมนตรี

 

นายทวี บุณยเกตุ

 

สภา

 

สภาผู้แทนราษฎร

 

ประชุมครั้งที่

 

21/2488 สมัยสามัญ สมัยที่สอง

 

วันที่ประชุม

 

13 ก.ย. 2488

 

มติที่ประชุม

 

ผู้เสนอขอถอนญัตติซึ่งที่ประชุมมีมติให้ถอนญัตติ

       
       
การอภิปรายทั่วไปเพื่อรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 12

พ.ศ. 2493

เรื่องที่ประชุม

การอภิปรายทั่วไปเพื่อรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 12

ญัตติขอเปิดอภิปรายทั่วไปในเรื่องกรณีแผนการณ์ปฏิวัติปลายเดือนมกราคม 2493

 

ผู้เสนอ

 

เพทาย โชตนุชิต กับคณะ

 

นายกรัฐมนตรี

 

จอมพล ป. พิบูลสงคราม

 

สภา

 

สภาผู้แทนราษฎร

 

ประชุมครั้งที่

 

12/2493 สมัยวิสามัญ

 

วันที่ประชุม

 

10 ก.พ. 2493

 

มติที่ประชุม

 

ที่ประชุมไม่มีการลงมติ

       
       
การอภิปรายทั่วไปเพื่อรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 13

พ.ศ. 2493

เรื่องที่ประชุม

การอภิปรายทั่วไปเพื่อรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 13

คณะรัฐมนตรีขอเปิดอภิปรายทั่วไป เพื่อฟังความคิดเห็นของสมาชิกรัฐสภา ในเรื่องนโยบายของรัฐบาลจะส่งทหารไปช่วย
สหประชาชาติรบเกี่ยวกับสงครามกลางเมืองระหว่างเกาหลีเหนือและเกาหลีใต้

 

ผู้เสนอ

 

คณะรัฐมนตรี

 

นายกรัฐมนตรี

 

จอมพล ป. พิบูลสงคราม

 

สภา

 

ร่วมกันของรัฐสภา

 

ประชุมครั้งที่

 

8/2493

 

วันที่ประชุม

 

22 ก.ค. 2493

 

มติที่ประชุม

 

ที่ประชุมไม่มีการลงมติ

       
       
การอภิปรายทั่วไปในวุฒิสภา ครั้งที่ 14

พ.ศ. 2494

เรื่องที่ประชุม

การอภิปรายทั่วไปในวุฒิสภา ครั้งที่ 14

ญัตติขอเปิดอภิปรายทั่วไป เรื่องการกบฎจลาจล เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2494

 

ผู้เสนอ

 

พระยาศรีธรรมราช กับคณะ

 

นายกรัฐมนตรี

 

จอมพล ป. พิบูลสงคราม

 

สภา

 

วุฒิสภา

 

ประชุมครั้งที่

 

3/2494 สมัยสามัญ

 

วันที่ประชุม

 

27 ต.ค. 2494

 

มติที่ประชุม

 

เลื่อนการพิจารณา

       

 

เรื่องที่ประชุม

 

ญัตติขอเปิดอภิปรายทั่วไป เรื่องการกบฎจลาจล เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2494

 

ผู้เสนอ

 

พระยาศรีธรรมราช กับคณะ

 

นายกรัฐมนตรี

 

จอมพล ป. พิบูลสงคราม

 

สภา

 

วุฒิสภา

 

ประชุมครั้งที่

 

4/2494 สมัยสามัญ

 

วันที่ประชุม

 

30 ต.ค. 2494

 

มติที่ประชุม

 

เลื่อนการพิจารณา

       

 

เรื่องที่ประชุม

 

ญัตติขอเปิดอภิปรายทั่วไป เรื่องการกบฎจลาจล เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2494

 

ผู้เสนอ

 

พระยาศรีธรรมราช กับคณะ

 

นายกรัฐมนตรี

 

จอมพล ป. พิบูลสงคราม

 

สภา

 

วุฒิสภา

 

ประชุมครั้งที่

 

5/2494 สมัยสามัญ

 

วันที่ประชุม

 

2 พ.ย. 2494

 

มติที่ประชุม

 

เลื่อนการพิจารณา

       

 

เรื่องที่ประชุม

 

ญัตติขอเปิดอภิปรายทั่วไป เรื่องการกบฎจลาจล เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2494

 

ผู้เสนอ

 

พระยาศรีธรรมราช กับคณะ

 

นายกรัฐมนตรี

 

จอมพล ป. พิบูลสงคราม

 

สภา

 

วุฒิสภา

 

ประชุมครั้งที่

 

6/2494 สมัยสามัญ

 

วันที่ประชุม

 

3 พ.ย. 2494

 

มติที่ประชุม

 

ที่ประชุมไม่มีการลงมติ

       
       
การอภิปรายทั่วไปเพื่อรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 15

พ.ศ. 2500

เรื่องที่ประชุม

การอภิปรายทั่วไปเพื่อรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 15

ญัตติขอเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อให้รัฐบาลชี้แจงข้อเท็จจริงในเรื่องที่รัฐบาลไม่สามารถรักษากฎหมายของบ้านเมือง
เป็นเหตุให้เกิดความไม่สงบเรียบร้อยภายในประเทศฯ

 

ผู้เสนอ

 

พันตรี ควง อภัยวงศ์ กับคณะ

 

นายกรัฐมนตรี

 

จอมพล ป. พิบูลสงคราม

 

สภา

 

สภาผู้แทนราษฎร

 

ประชุมครั้งที่

 

10/2500 สมัยสามัญ

 

วันที่ประชุม

 

29 ส.ค. 2500

 

มติที่ประชุม

 

เลื่อนการพิจารณา

 

 

 

 

 

เรื่องที่ประชุม

 

ญัตติขอเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อให้รัฐบาลชี้แจงข้อเท็จจริงในเรื่องที่รัฐบาลไม่สามารถรักษากฎหมายของบ้านเมือง
เป็นเหตุให้เกิดความไม่สงบเรียบร้อยภายในประเทศฯ

 

ผู้เสนอ

 

พันตรี ควง อภัยวงศ์ กับคณะ

 

นายกรัฐมนตรี

 

จอมพล ป. พิบูลสงคราม

 

สภา

 

สภาผู้แทนราษฎร

 

ประชุมครั้งที่

 

11/2500 สมัยสามัญ

 

วันที่ประชุม

 

30 ส.ค. 2500

 

มติที่ประชุม

 

ที่ประชุมไม่มีการลงมติ

       
       
การอภิปรายทั่วไปเพื่อรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 16

พ.ศ. 2518

เรื่องที่ประชุม

การอภิปรายทั่วไปเพื่อรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 16

ญัตติ เรื่อง ขอให้มีการอภิปรายทั่วไปเพื่อให้คณะรัฐมนตรีชี้แจงข้อเท็จจริงตามรัฐธรรมนูญมาตรา 158 กรณีการชุมนุมของไทยการ์ด กรรมการสหพันธ์ชาวไร่ชาวนาถูกฆ่า โจรผู้ร้ายชุกชุม

 

ผู้เสนอ

 

ม.ร.ว. เสนีย์ ปราโมช กับคณะ

 

นายกรัฐมนตรี

 

ม.ร.ว. คึกฤทธิ์ ปราโมช

 

สภา

 

สภาผู้แทนราษฎร

 

ประชุมครั้งที่

 

13/2518 สมัยสามัญ สมัยที่สอง

 

วันที่ประชุม

 

7 ส.ค. 2518

 

มติที่ประชุม

 

ที่ประชุมไม่มีการลงมติ

       
       
การอภิปรายทั่วไปเพื่อรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 17

พ.ศ. 2519

เรื่องที่ประชุม

การอภิปรายทั่วไปเพื่อรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 17

ญัตติ เรื่อง ขอเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อให้คณะรัฐมนตรีแถลงข้อเท็จจริงและแสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับปัญหารถเมล์เล็กวิ่งทับเส้นสัมปทาน ราคาข้าวเปลือกตกต่ำ โจรผู้ร้ายชุกชุมและการแพร่ระบาดของยาเสพติด

 

ผู้เสนอ

 

สวัสดิ์ คำประกอบ, บุญเท่ง ทองสวัสดิ์

 

นายกรัฐมนตรี

 

ม.ร.ว. เสนีย์ ปราโมช

 

สภา

 

สภาผู้แทนราษฎร

 

ประชุมครั้งที่

 

1/2519 สมัยสามัญ สมัยที่สอง

 

วันที่ประชุม

 

16 ก.ค. 2519

 

มติที่ประชุม

 

เมื่อมีการอภิปรายแล้วที่ประชุมได้มีมติให้ผ่านระเบียบวาระไปได้

       
       
การอภิปรายทั่วไปเพื่อรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 18

พ.ศ. 2540

เรื่องที่ประชุม

การอภิปรายทั่วไปเพื่อรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 18

การเปิดอภิปรายทั่วไป ตามมาตรา 171 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) พุทธศักราช 2538

 

ผู้เสนอ

 

คณะรัฐมนตรี

 

นายกรัฐมนตรี

 

พลเอก ชวลิต ยงใจยุทธ

 

สภา

 

ร่วมกันของรัฐสภา

 

ประชุมครั้งที่

 

1/2540

 

วันที่ประชุม

 

28 ส.ค. 2540

 

มติที่ประชุม

 

ที่ประชุมไม่มีการลงมติ

       
       
การอภิปรายทั่วไปในวุฒิสภา ครั้งที่ 19

พ.ศ. 2552

เรื่องที่ประชุม

การอภิปรายทั่วไปเพื่อรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 19

ญัตติ เรื่อง ขอเสนอญัตติขอเปิดอภิปรายทั่วไปในวุฒิสภาเพื่อให้คณะรัฐมนตรีแถลงข้อเท็จจริง
หรือชี้แจงปัญหาสำคัญเกี่ยวกับการบริหารราชการแผ่นดินโดยไม่มีการลงมติ ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช 2550 มาตรา 161 เกี่ยวกับการเร่งรัดแก้ไขสถานการณ์การชุมนุมที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงภายในประเทศ

 

ผู้เสนอ

 

สมชาย แสวงการ กับคณะ

 

นายกรัฐมนตรี

 

นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ

 

สภา

 

วุฒิสภา

 

ประชุมครั้งที่

 

14/2552 สามัญทั่วไป

 

วันที่ประชุม

 

1 พ.ค. 2552

 

มติที่ประชุม

 

นายกรัฐมนตรี ได้ตอบข้อชี้แจงต่อการอภิปรายสมาชิกพร้อมรับข้อสังเกตและข้อเสนอแนะไปพิจารณาดำเนินการต่อไป

       
       
การอภิปรายทั่วไปในวุฒิสภา ครั้งที่ 20

พ.ศ. 2553

เรื่องที่ประชุม

การอภิปรายทั่วไปเพื่อรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 20

ญัตติ เรื่อง ขอเสนอญัตติขอเปิดอภิปรายทั่วไปในวุฒิสภาเพื่อให้คณะรัฐมนตรีแถลงข้อเท็จจริง
หรือชี้แจงปัญหาสำคัญเกี่ยวกับการบริหารราชการแผ่นดินโดยไม่มีการลงมติ

 

ผู้เสนอ

 

เรืองไกร ลีกิจวัฒนะ, คำนูณ สิทธิสมาน

 

นายกรัฐมนตรี

 

นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ

 

สภา

 

วุฒิสภา

 

ประชุมครั้งที่

 

25/2553 สามัญทั่วไป

 

วันที่ประชุม

 

3 พ.ค. 2553

 

มติที่ประชุม

 

นายกรัฐมนตรี ได้ตอบชี้แจงข้อเท็จจริงและกล่าวขอบคุณสมาชิกวุฒิสภาที่ได้ให้ข้อเสนอแนะแก่คณะรัฐมนตรี เพื่อเป็นแนวทางในการหาทางออกให้ประเทศชาติต่อไป

       
       
การอภิปรายทั่วไปในวุฒิสภา ครั้งที่ 21

พ.ศ. 2555

เรื่องที่ประชุม

การอภิปรายทั่วไปเพื่อรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 20

ญัตติ เรื่อง ขอเสนอญัตติเพื่อเปิดอภิปรายทั่วไปในวุฒิสภาให้คณะรัฐมนตรีแถลงข้อเท็จจริง
หรือชี้แจงปัญหาสำคัญเกี่ยวกับการบริหารราชการแผ่นดินโดยไม่มีการลงมติ ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 161 กรณีการรับจำนำข้าวทุกเมล็ด งบประมาณ 4.05 แสนล้านบาท

 

ผู้เสนอ

 

ไพบูลย์ นิติตะวัน กับคณะ

 

นายกรัฐมนตรี

 

นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร

 

สภา

 

วุฒิสภา

 

ประชุมครั้งที่

 

26/2555 สามัญทั่วไป

 

วันที่ประชุม

 

23 พ.ย. 2555

 

มติที่ประชุม

 

ให้เลื่อนการพิจารณาญัตติดังกล่าวไปในการประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ 27 (สมัยสามัญทั่วไป) เป็นพิเศษ วันพุธที่ 28 พฤศจิกายน 2555

       

 

เรื่องที่ประชุม

 

ญัตติ เรื่อง ขอเสนอญัตติขอเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อให้คณะรัฐมนตรีชี้แจงปัญหาการบริหารราชการแผ่นดินโดยที่ส่อว่าจะเกิดความเสียหายแก่บ้านเมือง ตามมาตรา 161 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550

 

ผู้เสนอ

 

วิชาญ ศิริชัยเอกวัฒน์ กับคณะ

 

นายกรัฐมนตรี

 

นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร

 

สภา

 

วุฒิสภา

 

ประชุมครั้งที่

 

26/2555 สามัญทั่วไป

 

วันที่ประชุม

 

23 พ.ย. 2555

 

มติที่ประชุม

 

ให้เลื่อนการพิจารณาญัตติดังกล่าวไปในการประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ 27 (สมัยสามัญทั่วไป) เป็นพิเศษ วันพุธที่ 28 พฤศจิกายน 2555

       

 

เรื่องที่ประชุม

การอภิปรายทั่วไปเพื่อรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 20

ญัตติ เรื่อง ขอเสนอญัตติเพื่อเปิดอภิปรายทั่วไปในวุฒิสภาให้คณะรัฐมนตรีแถลงข้อเท็จจริง
หรือชี้แจงปัญหาสำคัญเกี่ยวกับการบริหารราชการแผ่นดินโดยไม่มีการลงมติ ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 161 กรณีการรับจำนำข้าวทุกเมล็ด งบประมาณ 4.05 แสนล้านบาท

 

ผู้เสนอ

 

ไพบูลย์ นิติตะวัน กับคณะ

 

นายกรัฐมนตรี

 

นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร

 

สภา

 

วุฒิสภา

 

ประชุมครั้งที่

 

27/2555 สามัญทั่วไป

 

วันที่ประชุม

 

28 พ.ย. 2555

 

มติที่ประชุม

 

นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีได้ตอบชี้แจงข้อเท็จจริงและกล่าวขอบคุณสมาชิกวุฒิสภาที่ได้ให้ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะแก่คณะรัฐมนตรี เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงการทำงานต่อไป

       

 

เรื่องที่ประชุม

 

ญัตติ เรื่อง ขอเสนอญัตติขอเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อให้คณะรัฐมนตรีชี้แจงปัญหาการบริหารราชการแผ่นดินโดยที่ส่อว่าจะเกิดความเสียหายแก่บ้านเมือง ตามมาตรา 161 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550

 

ผู้เสนอ

 

วิชาญ ศิริชัยเอกวัฒน์ กับคณะ

 

นายกรัฐมนตรี

 

นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร

 

สภา

 

วุฒิสภา

 

ประชุมครั้งที่

 

27/2555 สามัญทั่วไป

 

วันที่ประชุม

 

28 พ.ย. 2555

 

มติที่ประชุม

 

นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีได้ตอบชี้แจงข้อเท็จจริงและกล่าวขอบคุณสมาชิกวุฒิสภาที่ได้ให้ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะแก่คณะรัฐมนตรี เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงการทำงานต่อไป

       
       
การอภิปรายทั่วไปในวุฒิสภา ครั้งที่ 22

พ.ศ. 2556

เรื่องที่ประชุม

 

ญัตติ เรื่อง ขอเสนอญัตติขอเปิดอภิปรายทั่วไปในวุฒิสภาเพื่อให้คณะรัฐมนตรีแถลงข้อเท็จจริง หรือชี้แจงปัญหาสำคัญเกี่ยวกับการบริหารราชการแผ่นดินโดยไม่มีการลงมติ ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 161

 

ผู้เสนอ

 

ยุทธนา ไทยภักดี กับคณะ

 

นายกรัฐมนตรี

 

นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร

 

สภา

 

วุฒิสภา

 

ประชุมครั้งที่

 

19/2556 สามัญทั่วไป

 

วันที่ประชุม

 

28 ต.ค. 2556

 

มติที่ประชุม

 

นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรี ได้ตอบชี้แจงข้อเท็จจริงและกล่าวขอบคุณสมาชิกวุฒิสภา ที่ได้ให้ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะแก่คณะรัฐมนตรี เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินการบริหารประเทศชาติต่อไป

       
      up

 

home
รวบรวมข้อมูลโดย กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ
สำนักวิชาการ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร โทร. 0 2244 1398