สาระสำคัญของร่างรัฐธรรมนูญกับ สสร.
 
 
บทวิทยุ สาระสำคัญของร่างรัฐธรรมนูญกับ สสร.
ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย หลังข่าวภาคเช้า เวลา 7.00 น. และข่าวภาคค่ำ เวลา 19.00 น. ทุกวัน
 
เรื่อง

ผู้เขียน

เสียง
การกำหนดคุณธรรม จริยธรรมนักการเมืองและมาตรการ อุษา โฆษิตตระกูล
ฟังเสียง
จำนวนและการสรรหาสมาชิกวุฒิสภา อริย์ธัช แก้วเกาะสะบ้า
ฟังเสียง
จำนวนและการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร นพดล นุ้ยจุ้ย
ฟังเสียง
สิทธิ เสรีภาพ และการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน และสิทธิชุมชน ยอดชาย วิถีพานิช
ฟังเสียง
การกระจายอำนาจสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นิพัทธ์ สระฉันทพงษ์
ฟังเสียง
แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ ศรันยา สีมา
ฟังเสียง
คณะกรรมการสรรหาองค์กรอิสระ ศุภพรรัตน์ สุขพุ่ม
ฟังเสียง
สิทธิการถอดถอนนักการเมืองของประชาชน จันทมร สีหาบุญลี
ฟังเสียง
บทบาทใหม่ของผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา สวีณา พลพืชน์
ฟังเสียง
การเพิ่มอำนาจและลดอำนาจคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ อรณิช รุ่งธิปานนท์
ฟังเสียง
การคานและดุลอำนาจการให้ใบแดงคณะกรรมการการเลือกตั้ง มาลินี คงรื่น
ฟังเสียง
การปรับอำนาจบทบาทตุลาการ อัยการให้เป็นอิสระมากขึ้น ตวงรัตน์ เลาหัตถพงษ์ภูริ
ฟังเสียง
ปัญหาการกระทำที่ขัดต่อผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ของรัฐ บุศรา เข็มทอง
ฟังเสียง
การบัญญัติให้พุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติ ปรียวรรณ สุวรรณสูนย์
ฟังเสียง
สิทธิในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลไม่ให้ถูกละเมิด ชนิดา จรรโลงศิริชัย
ฟังเสียง

สิทธิในการให้ประชาชนเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้ง่าย สะดวก รวดเร็ว ทั่วถึง และเสียค่าใช้จ่ายตามควร

ยุทธพงศ์ ปิ่นอนงค์
ฟังเสียง

สิทธิในการได้รับความปลอดภัย และสวัสดิภาพในการทำงานรวมถึงหลักประกันในระหว่างการทำงานและเมื่อพ้นภาวะการทำงาน

จันทมร สีหาบุญลี
ฟังเสียง
การปิดกิจการสื่อและการห้ามการแทรกแซงสื่อ อติวิชญ์ แสงสุวรรณ
ฟังเสียง
การห้ามผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองเป็นเจ้าของกิจการและถือหุ้นในกิจการสื่อสารมวลชน ปรียวรรณ สุวรรณสูนย์
ฟังเสียง
ความเท่าเทียมกันในด้านการศึกษา วิชาญ ทรายอ่อน
ฟังเสียง
การขยายสิทธิชุมชน นวรัตน์ นพคุณ
ฟังเสียง
การให้ประชาชนมีสิทธิร้องขอให้มีการตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง และเจ้าหน้าที่ของรัฐ สิวาพร สุขเอียด
ฟังเสียง
การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนก่อนและเมื่อมีการลงนามในการทำสนธิสัญญาและข้อตกลงระหว่างประเทศ อรณิช รุ่งธิปานนท์
ฟังเสียง
การให้สิทธิประชาชนเข้าชื่อขอแก้ไขรัฐธรรมนูญ (มาตรา 282 (1)) สวีณา พลพืชน์
ฟังเสียง
การให้ประชาชนใช้สิทธิทางศาลเพื่อบังคับให้รัฐต้องปฏิบัติตามบทบัญญัติเกี่ยวกับสิทธิและเสรีภาพ แดนชัย ไชวิเศษ
ฟังเสียง
การเข้าชื่อเสนอกฎหมายและถอดถอนผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ณัฐพล ยิ่งกล้า
ฟังเสียง
การกำหนดระยะเวลาในการตรากฎหมายลูกที่เกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพของประชาชน ชงคชาญ สุวรรณมณี
ฟังเสียง
การให้ประชาชนมีสิทธิฟ้องศาลรัฐธรรมนูญได้โดยตรง กรณีมีการละเมิดสิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ เยาวนิจ สุนนานนท์
ฟังเสียง
ให้ชุมชนมีสิทธิฟ้องศาลได้ในกรณีที่มีการละเมิดสิทธิของชุมชน ตวงรัตน์ เลาหัตถพงษ์ภูริ
ฟังเสียง

การให้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติฟ้องศาลรัฐธรรมนูญและศาลปกครองได้ในกรณีที่กฎหมาย กฎ คำสั่งหรือการกระทำใดขัดต่อรัฐธรรมนูญ

แดนชัย ไชวิเศษ
ฟังเสียง

การมุ่งเน้นการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองและเจ้าหน้าที่ของรัฐ

จงเดือน สุทธิรัตน์
ฟังเสียง
การส่งเสริมให้หน่วยงานของรัฐใช้หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี นวรัตน์ นพคุณ
ฟังเสียง

การส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการดำเนินการตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

พุทธชาติ ทองเอม
ฟังเสียง

การแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีต้องสอดคล้องกับแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ

พุทธชาติ ทองเอม
ฟังเสียง
การจัดให้มีการปฏิรูปกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม ศรันยา สีมา
ฟังเสียง

การคุ้มครองและรักษาผลประโยชน์ของเกษตรกรในการผลิตและการตลาดสินค้าเกษตร

สุภัทร คำมุงคุณ
ฟังเสียง
การลดจำนวนผู้เข้าชื่อในการถอดถอนนักการเมืองท้องถิ่น อริย์ธัช แก้วเกาะสะบ้า
ฟังเสียง
การปรับปรุงระบบการจัดเก็บภาษีอากรให้มีความเป็นธรรม อติวิชญ์ แสงสุวรรณ
ฟังเสียง
การจัดให้มีสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานและไม่ให้ผูกขาดโดยเอกชน ยุทธพงศ์ ปิ่นอนงค์
ฟังเสียง
การลดจำนวนการเข้าชื่อเสนอร่างข้อบัญญัติท้องถิ่น นิพัทธ์ สระฉันทพงษ์
ฟังเสียง

การให้ประชาชนมีสิทธิมีส่วนร่วมในการบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

สวีณา พลพืชน์
ฟังเสียง

การให้ประชาชนมีส่วนร่วมในทางการเมืองในการดำเนินการต่างๆ ของภาครัฐ

เชษฐา ทองยิ่ง
ฟังเสียง

การให้ประชาชนมีส่วนร่วมในทางการเมืองในการลงประชามติ เรื่องที่สำคัญและมีผลผูกพันการตัดสินใจของรัฐบาล (มาตรา 161)

อรณิช รุ่งธิปานนท์
ฟังเสียง

การให้ประชาชนฟ้องเมื่อมีการออกกฎหมายกระทบสิทธิเสรีภาพ และชุมชนมีอำนาจฟ้องร้องรัฐที่ใช้อำนาจไม่เป็นธรรม

ตวงรัตน์ เลาหัตถพงษ์ภูริ
ฟังเสียง

การกำหนดวาระการดำรงตำแหน่งของนายกรัฐมนตรี ไม่เกิน 2 สมัย หรือ 8 ปี

วัชราภรณ์ จุ้ยลำเพ็ญ
ฟังเสียง

การให้ศาลรัฐธรรมนูญตรวจสอบการตราพระราชกำหนดของรัฐบาล

แดนชัย ไชวิเศษ
ฟังเสียง

การกำหนดให้มีหมวดการเงิน การคลังและงบประมาณขึ้น เพื่อให้รัฐบาลมีวินัยทางการคลัง

ยุทธพงศ์ ปิ่นอนงค์

ฟังเสียง

การให้รัฐสภา ศาล และองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ สามารถแปรญัตติขอเพิ่มเติมงบประมาณรายจ่ายต่อคณะกรรมาธิการของสภาได้โดยตรง

นพดล นุ้ยจุ้ย
ฟังเสียง

การกำหนดขอบเขตหน้าที่ของรัฐบาลรักษาการ

ตวงรัตน์ เลาหัตถพงษ์ภูริ
ฟังเสียง

การห้ามควบรวมพรรคการเมืองที่มีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในสภาระหว่างอายุของสภา

ศรันยา สีมา
ฟังเสียง
ระบบการเลือกตั้งแบบแบ่งเขต อริย์ธัช แก้วเกาะสะบ้า
ฟังเสียง
ระบบการเลือกตั้งแบบสัดส่วน ยอดชาย วิถีพานิช
ฟังเสียง

การให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมีอิสระในการตั้งกระทู้ถาม การอภิปราย และการลงมติในการอภิปรายไม่ไว้วางใจ

ศุภพรรัตน์ สุขพุ่ม
ฟังเสียง

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเสนอร่างกฎหมายได้โดยไม่ต้องขออนุญาตจากพรรคการเมืองของตน

อรณิช รุ่งธิปานนท์
ฟังเสียง
ที่มาของสมาชิกวุฒิสภา นวรัตน์ นพคุณ
ฟังเสียง
การห้ามสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และสมาชิกวุฒิสภาแทรกแซงข้าราชการประจำ ชงคชาญ สุวรรณมณี
ฟังเสียง

การแสดงทรัพย์สินและหนี้สินของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ให้รวมไปถึงทรัพย์สินที่อยู่ในความครอบครองดูแลของบุคคลอื่นด้วย

ณัฐพล ยิ่งกล้า
ฟังเสียง

การแสดงทรัพย์สินและหนี้สินของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาต้องเปิดเผยแก่สาธารณชน

วันวิภา สุขสวัสดิ์
ฟังเสียง

การให้ประธานและรองประธานสภาผู้แทนราษฎร ประธานและรองประธานวุฒิสภา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีพ้นจากตำแหน่ง ในกรณีที่ศาลมีคำพิพากษา

บุศรา เข็มทอง
ฟังเสียง
4 ข้อดี ของรัฐธรรมนูญ ปี 2550 -
ฟังเสียง
การห้ามประธานสภาผู้แทนราษฎร และรองประธานสภาผู้แทนราษฎรดำรงตำแหน่งใดในพรรคการเมืองในขณะเดียวกัน ตวงรัตน์ เลาหัตถพงษ์ภูริ
ฟังเสียง
การห้ามนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีออกเสียงลงคะแนนในเรื่องที่เกี่ยวกับการดำรงตำแหน่ง การปฏิบัติหน้าที่ หรือการมีส่วนได้เสียในเรื่องนั้น ศรันยา สีมา
ฟังเสียง
การปรับปรุงการสรรหาองค์กรตรวจสอบ ตวงรัตน์ เลาหัตถพงษ์ภูริ
ฟังเสียง
การให้ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองเป็นผู้พิจารณาคดีที่ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ไม่แสดงทรัพย์สินหรือหนี้สินหรือแสดงทรัพย์สินหรือหนี้สินเป็นเท็จ แดนชัย ไชวิเศษ
ฟังเสียง
การให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติดูแลเฉพาะผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง และข้าราชการประจำระดับสูงเท่านั้น วันวิภา สุขสวัสดิ์
ฟังเสียง
การให้สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติมีอำนาจเพิ่มขึ้น ในการให้ความเห็นเกี่ยวกับร่างกฎหมายที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจและสังคม สวีณา พลพืชน์
ฟังเสียง
การให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสามารถอภิปรายนายกรัฐมนตรีได้ง่ายขึ้น อริย์ธัช แก้วเกาะสะบ้า
ฟังเสียง
การกำหนดให้สามารถอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีที่หลบการอภิปรายไม่ไว้วางใจ โดยไปดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีอื่นได้ ชงคชาญ สุวรรณมณี
ฟังเสียง
การกำหนดให้นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีต้องมาตอบกระทู้ถามและชี้แจงกับสภาด้วยตนเอง อรณิช รุ่งธิปานนท์
ฟังเสียง
การให้ใบเหลือง ใบแดงของคณะกรรมการการเลือกตั้งสามารถอุทธรณ์ต่อศาลฎีกา ส่วนการเลือกตั้งระดับท้องถิ่น สามารถอุทธรณ์คำสั่งคณะกรรมการการเลือกตั้งที่ศาลอุทธรณ์ ยุทธพงศ์ ปิ่นอนงค์
ฟังเสียง
คำสั่ง หรือการกระทำใดขององค์กรตามรัฐธรรมนูญสามารถตรวจสอบโดยศาลปกครองได้ ตวงรัตน์ เลาหัตถพงษ์ภูริ
ฟังเสียง
การให้ผู้ตรวจการแผ่นดินมีอำนาจตรวจสอบการละเลยการปฏิบัติหน้าที่ หรือการปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบด้วยกฎหมายขององค์กรตามรัฐธรรมนูญและองค์กรในกระบวนการยุติธรรม นวรัตน์ นพคุณ
ฟังเสียง
     

 

คณะทำงานจัดทำบทวิทยุและโทรทัศน์ใน คณะอนุกรรมาธิการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่สื่อวิทยุและโทรทัศน์ โทรศัพท์ 0 2244 2070-2
         
รวบรวมข้อมูลโดย กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ โทรศัพท์ 0 2244 1398
Webmaster : บุษราภรณ์ อัครนิธิยานนท์
สำนักวิชาการ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
ถนนอู่ทองใน เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทรศัพท์ 0 2244 1398 โทรสาร 0 2244 1083
Last update : 21/08/2550

HOME