สาระสำคัญของร่างรัฐธรรมนูญกับ สสร.

บทวิทยุ สาระสำคัญของร่างรัฐธรรมนูญกับ สสร

เรื่อง การลดจำนวนการเข้าชื่อเสนอร่างข้อบัญญัติท้องถิ่น

นิพัทธ์ สระฉันทพงษ์

นอกจากการให้สิทธิประชาชนในท้องถิ่นสามารถถอดถอนสมาชิกสภาและผู้บริหารท้องถิ่นได้แล้ว รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ ยังให้สิทธิประชาชนเสนอกฎหมายท้องถิ่นได้อีกด้วย เพราะประชาชนในท้องถิ่นจะรู้ถึงความต้องการของตนเองได้มากที่สุด การให้ประชาชนได้เข้าไปมีบทบาทในการออกกฎหมาย จะทำให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบำรุงรักษาและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ภูมิปัญญาท้องถิ่นรวมทั้งวัฒนธรรมที่ดีงามของตน

ในการเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่นนั้น รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ ได้ให้ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น ๆ จำนวนไม่น้อยกว่าครึ่งหนึ่งของจำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นมีสิทธเข้าชื่อร้องขอต่อประธานสภาท้องถิ่น เพื่อดำเนินการให้สภาท้องถิ่นพิจารณาออกข้อบัญญัติท้องถิ่นได้

อย่างไรก็ตามการเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่นของประชาชนก็แทบจะเป็นไปไม่ได้ เพราะการกำหนดจำนวนผู้เข้าชื่อเสนอข้อบัญญัตินั้นมากเกินไป ทำให้การเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่นกระทำได้แค่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดเล็กเท่านั้น เช่น องค์การบริหารส่วนตำบล แต่ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดใหญ่อย่างกรุงเทพมหานคร ไม่สามารถกระทำได้เลย

ดังนั้น ในร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ จึงได้กำหนดหลักการให้ประชาชนมีสิทธิเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่นไว้คงเดิม และไม่กำหนดจำนวนผู้เข้าชื่อไว้ในรัฐธรรมนูญ แต่ให้เป็นไปตามกฎหมายที่รัฐธรรมนูญให้อำนาจไว้เพื่อให้สามารถปรับให้แตกต่างกันได้ตามขนาดและจำนวนประชาชนในแต่ละองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น